Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki."

Transkrypt

1 Lekcja maturalna Opisywanie miejsc Instytucje Opisywanie usytuowania Wyra enia It s full of people. It s bigger/smaller than our town. It s the most unusual place I ve ever seen/been to. It s always empty. It s famous for its harbour. Budynki school nursery school post office bank police station church cathedral hospital hotel museum university theatre cinema Przymiotniki home house block of flats cottage semi-detached house terraced house mansion bungalow skyscraper castle palace tower tall busy crowded noisy clean smelly calm peaceful large colourful historic modern distant sleepy It s opposite the school. It s on the corner. It s between the cinema and the bank. It s next to the church. It s to the left/right of the shoe shop. It s in front of/behind the cathedral. It s five minutes from the railway station. Sklepy chemist s newsagent s supermarket department store greengrocer s butcher s boutique bookshop shoe shop S owa wzmacniajàce znaczenie przymiotników very/quite/a bit/really/awfully/extremely quiet, dirty totally/absolutely/completely deserted, derelict 1 PomyÊl o okolicy, w której znajduje si twoja szko a i odpowiedz na poni sze pytania. 1. What shops and institutions are there near the school? 2. Where are they situated? 3. What adjectives can you use to describe them? 4. What adjectives can you use to describe the area? 2 Wybierz jedno ze zdj ç (A-B) i opisz je szczegó owo. A 3 Wybierz jedno ze zdj ç (A-B) i wyobraê sobie, e w pokazanej scenerii rozgrywa si : a) historia kryminalna b) historia o mi oêci c) horror d) opowieêç science-fiction Wybierz jednà z mo liwoêci (a-d) i przygotuj opowiadanie. Przedstaw zarys wydarzeƒ i dok adnie opisz miejsce akcji. 4 Szczegó owo opisz nast pujàce miejsca: 1. your town 2. your home 3. your school 4. your room 5. your street 6. your favourite place 7. a place you don t like 8. a place you visited during your last holidays B 26 Repetytorium

2 12 Lekcja maturalna 2 2 D u szy tekst u ytkowy W tym rozdziale dowiesz si : na jakie elementy polecenia zwróciç szczególnà uwag ; jak zorganizowaç prac nad listem w zale noêci od jego typu; jak opracowaç dany list, aby uzyskaç za niego maksymalnà liczb punktów. Strategia pisania d u szego tekstu u ytkowego listu Przeczytaj uwa nie polecenie. Zwróç szczególnà uwag na to, jaki typ listu masz napisaç. Sprawdê w Modelach listu na stronach , jakie typy listów sà najcz Êciej spotykane i jakie sà ich najbardziej charakterystyczne cechy. Skoncentruj si na czterech informacjach podanych w poleceniu. Pami taj, e musisz przekazaç je wszystkie w swoim tekêcie. Spróbuj od razu rozwinàç je po angielsku i zanotowaç w brudnopisie. Rozbuduj ka dy z punktów. Bioràc pod uwag limit s ów, do ka dego zdania spróbuj dodaç jeszcze jedno na przyk ad, do zdania wyra ajàcego opini dodaj zdanie uzasadniajàce, dlaczego tak myêlisz. W ten sposób uzyskasz w sumie osiem zdaƒ, wokó których atwiej b dzie ci zbudowaç reszt tekstu. Zwróç szczególnà uwag na wymogi formy, w której ma byç napisany twój list. Poza listem prywatnym, pozosta e typy wymagajà oficjalnego stylu oraz stosowania utartych zwrotów (np. Dear Sir or Madam w nag ówku). Zwróç uwag na modele tych listów oraz typowe zwroty podane w zadaniach poni ej. Staraj si je wykorzystaç podczas egzaminu. Skoncentruj si na warstwie j zykowej swojego listu. Spróbuj stosowaç d u sze zdania o bardziej z o onej strukturze oraz urozmaicone s ownictwo. Za bogatsze s ownictwo mo esz uzyskaç w tym zadaniu do dwóch punktów. Przed przepisaniem tekstu na czysto uwa nie przeczytaj go jeszcze raz i popraw ewentualne b dy j zykowe. Za poprawnoêç j zykowà mo esz uzyskaç w tym zadaniu do dwóch punktów. Analizowanie polecenia 1 Przeczytaj podane poni ej poczàtki zadaƒ egzaminacyjnych (1-4), z których ka de dotyczy innego typu listu. Zastanów si, które ze zwrotów i zdaƒ (a-h) warto zastosowaç w ka dym z nich. Dopasuj po dwa z nich do ka dego typu listu. 1. letter of enquiry W informatorze szkolnym znalaz eê/ aê og oszenie dotyczàce mo liwoêci ubiegania si o stypendium na studia w Anglii. Napisz list, w którym poprosisz o dodatkowe informacje w nast pujàcych sprawach letter of complaint B dàc w Anglii, wyjecha eê/ aê na wycieczk z brytyjskim biurem podró y. Z wycieczki tej nie jesteê zadowolony/a. Napisz list z reklamacjà do biura. W swoim liêcie uwzgl dnij nast pujàce problemy personal letter Znajomy Amerykanin ma przyjechaç do ciebie na wakacje. Napisz list, w którym uwzgl dnisz nast pujàce informacje letter to the editor W angielskiej gazecie pojawi si reporta z Polski, który budzi twoje zastrze enia. Napisz do redakcji tej gazety list, w którym przedstawisz swoje stanowisko w nast pujàcych kwestiach... a) Dear Editor, b) Unfortunately, the trip was not as relaxing and pleasant as advertised in your brochure. c) I am writing in order to ask for some further information concerning this scholarship. d) Hi there! e) I look forward to hearing from you soon. f) However, I would like to take issue with some points included in the reportage. g) Probably the best idea would be to hang around at my place for a couple of days what do you think? h) I hope all these problems entitle me to some kind of compensation. Repetytorium 141

3 Lekcja maturalna 2 13 Wypowiedê pisemna Wyra anie informacji zawartych w poleceniu 2 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i przyk adowe notatki. Rozbuduj je tak, aby ka dej informacji w poleceniu odpowiada o jedno pe ne zdanie. Uzupe nij podane poczàtki zdaƒ w modelu listu poni ej. Zwróç szczególnà uwag na w aêciwy szyk wyrazów w zdaniu angielskim, w przypadku gdy zdania nie sà bezpoêrednimi pytaniami. Do twojej szko y ma przyjechaç na miesiàc grupa uczniów z Anglii. W imieniu organizatorów ich pobytu w Polsce napisz list, w którym zapytasz o nast pujàce sprawy: 1. jakie sà dok adne daty przyjazdu i wyjazdu angielskich uczniów; 2. czy sà wêród nich osoby, które ju by y w Polsce; 3. czy sà wêród nich wegetarianie lub osoby na specjalnej diecie; 4. czy majà szczególne proêby i yczenia odnoênie swego pobytu w Polsce. 1. the exact dates when they arrive/depart 2. any people among them who have been to Poland? 3. are there any vegetarians or individuals on a special diet? 4. have they got any special requests and wishes for their stay? School Exchange Organising Committee Oxford College UK Dear Ms Hunter, On behalf of the Polish organisers of our schools exchange programme, I would like to ask for some details concerning your stay. First, we would like to know (1). Another important question is (2). What also interests us is (3). Last but not least, (4). We would appreciate it if you could send us a reply as soon as possible. Yours sincerely, X Y Rozbudowywanie odpowiedzi 3 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i model odpowiedzi podany poni ej. Po ka dym zdaniu w drugim akapicie dopisz dodatkowe zdanie, w którym rozwiniesz (np. uzasadnisz) wyra onà opini. Na koniec przelicz s owa u yte w ca ym liêcie. W gazecie angielskiej ukaza si artyku o koniecznoêci wprowadzenia op at za studia. Nie zgadzasz si z tà opinià. Napisz list do redakcji wyra ajàcy twoje zdanie. ZamieÊç w nim odpowiedzi na nast pujàce pytania: 1. dla kogo b dà p atne studia? 2. czy fakt, e studia sà p atne, nie wp ynie na ich poziom? 3. czy nie trzeba b dzie zamknàç niektórych kierunków studiów? 4. czy fakt, e studia sà p atne, nie ograniczy liczby osób wykszta conych? Dear Editor, I am writing in connection with the article Education for free is no education at all which appeared in your magazine last Friday. I must admit I have some doubts if the system of paid education would work. In my opinion, paid studies would only be available to few selected people. (1) Also, the fact that the studies have to be paid for may lower their level. (2) Another reason to worry is that some types of studies would have to be discontinued. (3) As a result, there will be fewer educated people in the country. (4) I wonder what other readers think about this issue. Yours faithfully, X Y 142 Repetytorium

4 14 Lekcja maturalna 2 Teksty u ytkowe Dostosowywanie tekstu do wymogów formy 4 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i szkic odpowiedzi poni ej. Popraw ten tekst tak, aby nabra cech listu oficjalnego. Najpierw sprawdê, czy przekaza eê/ aê wszystkie informacje podane w poleceniu i odpowiednio je przerób (fragmenty tekstu ponumerowane od 1 do 4). Nast pnie odpowiednio przerób poczàtek i koniec listu, dostosowujàc je do wymogów formy. Przelicz u yte s owa i przepisz ca oêç na czysto. JesteÊ w Anglii. Dwa dni temu kupi eê/ aê odtwarzacz p yt kompaktowych, który przesta dzia aç nast pnego dnia. Napisz do biura obs ugi klienta list, w którym: 1. opiszesz, co sta o si z odtwarzaczem; 2. wyrazisz swoje rozczarowanie jakoêcià zakupionego towaru; 3. okreêlisz, jak du e ponios eê/ aê straty; 4. zaproponujesz form rekompensaty. Taperecorders Co. Customer Services Department 23 Oxford Crescent London Dear Sir/Madam, 15 February 2003 My CD-player got broken. I can t believe it I bought it only two days ago and now it is standing in my room silent and useless! (1) If you want to know what happened, it simply stopped in the middle of my Robbie Williams CD and hasn t moved since. (2) I must say I simply hate your products now. (3) I threw away my whole year s savings on that crap and even invested in a special shelf on which I wanted to keep it. (4) Now I wonder what you re going to do about it. You ve let me down and I think I should really get some extra compensation for it. So what s your answer? Regards from X Y Wzbogacanie stylistyczne tekstu 5 Przeczytaj zadanie i przyk adowà odpowiedê. Wzbogaç jà j zykowo, dobierajàc zwroty i struktury spoêród podanych w odpowiednich grupach (a-f) na stronie 144. Nast pnie przelicz u yte s owa, odpowiednio skróç lub rozbuduj tekst i przepisz go na czysto. Przebywasz na obozie j zykowym w Anglii. Napisz list do znajomej Angielki, w którym podzielisz si swoimi wra eniami. W liêcie uwzgl dnij nast pujàce informacje: 1. mieszkacie w starym zamku, który bardzo ci si podoba; 2. mo na poznaç ciekawych ludzi z ca ego Êwiata; 3. jest za ma o czasu wolnego; 4. jedzenie jest niezbyt dobre i doêç monotonne. Hi, Tina! (a) It is the third day of my stay here. I like it very much. There are some problems, too. (b) I like the place where we live very much. It is an old castle with two towers, old gates and a moat. The rooms are modern and have comfortable bathrooms. (c) I like meeting people from all over the world. My class consists of students from Turkey, Portugal, Lithuania and Japan. I think we will become friends soon. (d) The problem is that we don t have much free time. The schedule is very full: we have classes in the morning and in the afternoon. There are extra activities after supper. (e) There are also problems with food. It is always fresh but I don t like it. Yesterday and today there was the same dish for supper. (f) In general, I think it s not bad. I wonder what your holidays are like. Love, X Y Repetytorium 143

5 Lekcja maturalna 2 15 Wypowiedê pisemna (a) and love it even though it s not perfect Dear Mrs and Mr Robinson, (b) what I really like is in fact, it is a couple of absolutely huge (c) the course is a great chance to meet for example I m sure we ll make friends (d) but packed with just think: we even have (e) another minus is not to my liking they served so it s rather monotonous (f) all in all I ll survive you re up to Sprawdzanie poprawnoêci j zykowej tekstu 6 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i przyk adowà odpowiedê. W tekêcie pope niono 9 b dów j zykowych. Znajdê je i popraw. Przelicz u yte s owa, odpowiednio skróç lub rozbuduj tekst i przepisz go na czysto. I m writing with some advice and suggestions concerning your visit to Poland planned for this summer. As clothes, I think you should bring both typical summer thing and some winter sweaters. The summer in Poland can be quite cold and rainy. Another important point money. It is a good idea to take credit cards or travellers cheques than cash. There are many cash points in Poland, and it can be dangerous carry a lot of money on you. The places worth visit in my country are historic cities such as Kraków or Gdaƒsk with their beautiful old town centres and many museum. If you are interest in spending your free time more actively, our Polish mountains are the best choice. You can go long walks, do some climbing or simply enjoy some spectacular views. I hope you will have a nice stay in Poland. With best wishes, XY Rodzice twoich znajomych z Anglii wybierajà si na wycieczk do Polski. Napisz do nich list, w którym poradzisz im, co ze sobà zabraç i co zwiedziç w naszym kraju. Uwzgl dnij nast pujàce informacje: nale y zabraç ubranie na ró ne warunki pogodowe; lepiej wziàç karty kredytowe lub czeki podró ne ni gotówk ; warto zwiedziç historyczne miasta Polski, takie jak Kraków lub Gdaƒsk; chcàc aktywnie wypoczàç, mo na pochodziç po górach. Zadanie egzaminacyjne 7 Poszukujesz pracy i przeczyta eê/ aê og oszenie, które ci zainteresowa o. Napisz w j zyku angielskim podanie o przyj cie ci do tej pracy (sam/a zdecyduj, o jakà prac chcesz si ubiegaç). Przedstaw powód, dla którego piszesz. Podaj argumenty, dlaczego jesteê w aêciwym/wà kandydatem/tkà (wykszta cenie, dotychczasowe doêwiadczenie itp.). Wyraê nadziej, e zostaniesz zaproszony/a na rozmow kwalifikacyjnà. Dodaj, e za àczasz referencje z by ych miejsc pracy. Pami taj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj adnych adresów. Podpisz si jako XYZ. D ugoêç listu powinna wynosiç od 120 do 150 s ów. 144 Repetytorium

6 16 Lekcja maturalna 3 Rozumienie tekstu czytanego 2 Radzenie sobie z nieznanymi wyrazami Wykonujàc zadanie egzaminacyjne, nie panikuj, jeêli natrafisz w tekêcie na wyraz lub zwrot, którego nie znasz. Staraj si domyêliç jego znaczenia, stosujàc jednà z nast pujàcych strategii: streêç pobie nie tekst w asnymi s owami i ustal, o co w danej luce mo e chodziç; okreêl, jakiej cz Êci mowy brakuje w danej luce; spróbuj odgadnàç znaczenie z kontekstu; spróbuj odgadnàç znaczenie s owa na podstawie jego formy gramatycznej; okreêl znaczenie na podstawie podobieƒstwa do s owa polskiego (ale uwa aj na fa szywych przyjació ); okreêl znaczenie wyrazu lub zwrotu na podstawie wiedzy ogólnej i kulturowej. JeÊli wszystkie te strategie ci zawiodà, po prostu zignoruj ten wyraz lub zwrot i spróbuj radziç sobie z tekstem bez niego. Z poni szego tekstu usuni to wszystkie trudniejsze s owa i wyra enia. Optimistic but not (1), Caesar, the band from Amsterdam, are (2) in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are (3) melodies, but no (4) effect. This is rather a popular, (5) kind of music. It seems fine when you listen to it, but later it leaves little (6). /adapted from: Angela Lewis, Album Reviews, The Independent/ a. Ignorujàc luki, streêç w asnymi s owami, po polsku lub po angielsku, g ównà myêl tekstu. Przeczytaj poni sze pytanie wyboru i wska najw aêciwszà odpowiedê. According to the text, the problem with the band Caesar is that they a) don t play well. b) play music very seriously. c) play hard rock only. d) play a rather unoriginal kind of rock. b. Zastanów si, jakich cz Êci mowy brakuje w poszczególnych lukach w tekêcie. W które luki mo na wstawiç: a) przymiotnik c) czasownik b) rzeczownik c. Podany ni ej wyraz uzupe nia pierwszà luk w tekêcie. Na podstawie kontekstu okreêl, co on oznacza. Wybierz w aêciwà odpowiedê (a-c). Optimistic but not (1) cheesy, a) ostry c) tandetny b) smutny d.podany ni ej wyraz uzupe nia drugà luk w tekêcie. Od jakiego rzeczownika pochodzi? Wybierz najbli szy mu angielski odpowiednik (a-c). Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are (2) schooled in peaceful rock-pop. a) educated c) exercised b) experienced e. Podane ni ej wyrazy uzupe niajà dwie kolejne luki w tekêcie. Od jakiego wyrazu angielskiego pochodzi s owo w luce 3? Które ze s ów w lukach 3 i 4 wyst puje w j zyku polskim i w jakim kontekêcie jest najcz Êciej u ywane? Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are schooled in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are (3) smiley melodies, but no (4) knock-out effect. f. Podane ni ej wyra enia uzupe niajà dwie ostatnie luki w tekêcie. Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are schooled in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are smiley melodies, but no knock-out effect. This is a rather popular, (5) meat-andtwo-veg kind of music. It seems fine when you listen to it, but later it leaves little (6) after taste. OkreÊl ich znaczenie na podstawie nast pujàcych informacji: - codzienny angielski obiad sk ada si z mi sa i dwóch typów jarzyn (meat and two vegetables); - po zjedzeniu czegoê apetycznego jeszcze przez pewien czas czujemy jego smak (after taste). g. Przeczytaj ponownie pytanie 2a i swojà wybranà wtedy odpowiedê. Czy trzeba jà teraz zmieniç? Zastanów si, które s owa i wyra enia w lukach by y absolutnie niezb dne do zrozumienia tekstu, tak aby mo liwa by a prawid owa odpowiedê na to pytanie. 90 Repetytorium

7 Lekcja maturalna 4 17 POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1 Rozmowa na podstawie materia u stymulujàcego Przeanalizuj przedstawiony materia. Przygotuj si do jego prezentacji i rozmowy z egzaminujàcym na temat: znanych miejsc i zabytków w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; angielskich i amerykaƒskich tradycji i zwyczajów; przenoszenia tych zwyczajów na grunt polski. Be my Valentine! Zadanie 2 Prezentacja tematu i dyskusja Zapoznaj si z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj si do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminujàcym. 1. Holiday jobs for young people a must or fashion? Give your opinion and justify it. 2. An asteroid could collide with Earth in 2014, says a newspaper headline. What other natural phenomena and disasters can, in your opinion, influence life on planet Earth and in what way? Testy 29

8 18 Lekcja maturalna 4 Test 7 Arkusz I ZADANIE 6 (5 pkt) Przeczytaj poni szy artyku. Z podanych odpowiedzi ( ) wybierz w aêciwà, zgodnà z treêcià tekstu. Zaznacz jednà z czterech mo liwoêci, zakreêlajàc liter a, b, c lub d. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 1 punkt. Coming back to London stone by stone Temple Bar is coming home. It s London s last surviving gate, listed as a Grade 1 building. For more than a century it has been buried in Hertfordshire woods, where it has been slowly going to ruin. Now scientists are numbering its more than 1,000 stones and by the end of next year it should be standing once again in the capital city. The restored gate will be put where it originally stood. In the past, its wooden form witnessed a lot of important events: for example, the Black Prince rode through it after the Battle of Poitiers, with his prisoner, the king of France. It was painted up for the wedding of Anne Boleyn and Henry VIII. During Nelson s funeral, black velvet was hung over it. The stone gate dates from Then king Charles II told off the lord mayor for the horrible state of the old wooden structure. The mayor explained that after the great fire of London (which had happened three years earlier) many other buildings needed some work first, but the king wouldn t listen. He ordered Christopher Wren, the great architect, to create a new gate. To make it possible the king provided Wren with the necessary stone. In 1878 the building of the Royal Courts of Justice in Gothic style made the classical style gate look strange and old-fashioned. The corporation of London agreed that the gate had to go but decided to keep it somewhere else instead of selling the stones as building material. But the corporation have never doubted that Temple Bar would one day come back to the city. In fact, after more than a century, Joyce Nash, the present inheritor of the office, has recently welcomed what he called Temple Bar s homecoming journey to its rightful place in the city. /adapted from: Maev Kennedy, Coming back to London - stone by stone, Guardian Weekly/ 6.1. What is true about Temple Bar? a) It has been hidden away for about 100 years. b) Over the past century it has fallen into ruin. c) Its more than 1,000 stones have just been numbered. d) It has just come back to the city Which event in the past did the old wooden gate NOT become part of? a) the capture of a king b) the return of a hero c) a royal ceremony d) a hero s burial 6.3. Charles II ordered to restore the gate because a) the lord mayor wanted to restore it. b) it was the only building that needed restoration. c) it was badly damaged. d) Christopher Wren provided the stone for its restoration What fact makes it possible for the gate to return to the city? a) It has always impressed the citizens. b) Its stones weren t used to build something else. c) The corporation has always taken good care of it. d) It doesn t belong to any private owner What was Joyce Nash s reaction to the Temple Bar s return? a) He had some doubts about it. b) He did not really believe it. c) He did not think London is the right place for it. d) He was enthusiastic about it. 126 Testy

9 Lekcja maturalna 4 19 Test 7 Arkusz II i III ZADANIE 13 (3 pkt) Przeczytaj uwa nie poni szy artyku. Z podanych odpowiedzi ( ) wybierz w aêciwà, tak aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zaznacz jednà z czterech mo liwoêci, zakreêlajàc liter a, b, c lub d. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. Football clubs could soon bring a whole new meaning to the (13.1.) match of the day. A change in Britain s Marriage Act now allows couples to marry outside churches and register offices. The act stipulates that ceremonies take place in a dignified setting, but football clubs are also applying (13.2.) permission to hold marriage ceremonies. Currently, only the Royal Pavilion, a seaside palace in Brighton, (13.3.) permission to tie the knot. But, as Wembley Stadium representative Martin Corrie told The Guardian, It would be a nice change, because normally when two parties come here one of them goes home unhappy. Wendy O Brien, sales coordinator of Coventry City Football Club, argues that there is no (13.4.) why couples can t have their pictures (13.5.) by goal posts, on the centre spot or even in their seats. She adds: They could also bring 22,000 to their wedding, although I don t think they would want to buy the food for them all. They could have the ceremony in one room, (13.6.) in another, and then a tour of the ground. Earlier this year, the Royal Pavilion married off its first lovestruck couples. /adapted from: Spotlight (Fall/1995), a) notion b) idea c) term d) name a) with b) to c) on d) for a) gave b) has been given c) has given d) was given a) problem b) way c) reason d) obstacle a) taken b) made c) developed d) done a) ball b) reception c) party d) banquet Arkusz III ZADANIE 14 (3 pkt) Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Przeczytaj poni szy artyku. Uzupe nij pozostawione w nim luki ( ), przekszta cajàc czasowniki podane w nawiasach, tak aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna wpisywanych form czasownikowych. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. For over 900 years, the Tower of London has served as a royal palace and fortress. It (14.1.) (ALSO/BE) the royal arsenal, royal mint, royal observatory and even the royal zoo. Today, it s famous for its bloody history and for the Crown Jewels which (14.2.) (KEEP) there. The site of the Tower was originally part of the Roman city of Londinium. But when, in 1066, a foreigner from north-west France, became King William I of Britain, he ordered that a wooden castle (14.3.) (BUILD) on the banks of the river Thames. The purpose of this fortress was (14.4.) (HELP) secure London, the most important city in his new realm. Ten years later, William had the fortress rebuilt in stone, and created a great fortified palace with walls three meters thick. Today, this building (14.5.) (KNOW) as the White Tower, and it stands in the centre of a much larger stone fortress, which was built during later centuries. The Tower now (14.6.) (COVER) an area of seven hectares. /adapted from: Towers and Dungeons, BBC English/ 132 Testy

10 20 Lekcja maturalna 4 Test 8 Arkusz III Arkusz III Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych ZADANIE 14 (3 pkt) Przeczytaj poni szy tekst. Uzupe nij pozostawione w nim luki ( ), przekszta cajàc wyrazy podane w nawiasach tak, aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. BRINGING BRITAIN TO LIFE Sightseeing has always been a popular pastime for students who come to Britain for a language course. But when schools offer them a visit to a museum or (14.1.) (HISTORY) site, as part of a social programme, they are not always (14.2.) (ENTHUSIASM). Students may want to visit famous places like Buckingham Palace and the Tower of London, but what they don t want is to spend their free time in a dull museum filled with dusky old objects. But students coming to Britain today are in for a surprise. Museums, art galleries and centres all over the country have (14.3.) (GO) a remarkable transformation. They now offer visitors some very (14.4.) (EXPECT) ways to experience and learn about Britain s history, culture and (14.5.) (SOCIAL). Museums have changed their image by modernising the way they present their (14.6.) (COLLECT). One of the most exciting innovations has been to bring history, science and culture to life. Now, when visitors step into a museum, they encounter living re-creations of the past, performed by actors in costume. And, instead of just looking at objects in display cases, they can touch and hold them, or they can explore exhibits with the latest interactive computer technology. /adapted from: A Guide to English Language Courses and Special Attractions, BBC English/ ZADANIE 15 (2 pkt) Przet umacz na j zyk angielski fragmenty zdaƒ umieszczone w nawiasach. W podanych cz Êciach angielskich nie nale y niczego zmieniaç. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna t umaczonych fragmentów. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu He has a class of 30 students, (z których po owa) are artistically talented (Zawsze traktowano mnie) in a very polite way by all members of the staff It was (taka brzydka pogoda) that we decided to stay indoors and play bridge If I start today, I (skoƒcz pisanie tego wypracowania) by Sunday. 144 Testy

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ I ROK 2004 Instrukcja dla zdającego Arkusz I Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię:. Liczba punktów: /50 GRUPA A Klasa:. Ocena: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie krótkie dialogi. Przyporządkuj podanym

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI dysleksja Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIE ROK 2007 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re:

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re: Virginia Evans - Jenny Dooley korisultacja: Bozena Sendor-Lis Exp re: I Rozumlenle ze sluchu,e:e:owyah () Us{yszysz dwukrotnie piçd krotkich tekstow. Na podstawie informacji infortnaaji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY 14 lutego 2007 kod: wynik: KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP REJONOWY Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytaj dokładnie polecenia. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Za wykonanie całego

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI w pracy i biznesie

ANGIELSKI w pracy i biznesie Hubert Karbowy ANGIELSKI w pracy i biznesie Intensywny kurs w 30 lekcjach Konsultacja metodyczna: dr Grzegorz Âpiewak Projekt ok adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

Arkusz I- poziom podstawowy. Część I. Rozumienie ze słuchu. Zadanie 1. (4 pkt)

Arkusz I- poziom podstawowy. Część I. Rozumienie ze słuchu. Zadanie 1. (4 pkt) Arkusz I- poziom podstawowy Część I. Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (4 pkt) Zapoznaj się z nazwami miejsc (A-E). Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie rozmowy. Przyporządkuj kaŝdej z nich miejsca, w których

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo