Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisywanie miejsc. Lekcja maturalna 1 PHOTOCOPIABLE. Materia y dla Uczniów. Opisywanie usytuowania. Instytucje. Wyra enia. Przymiotniki."

Transkrypt

1 Lekcja maturalna Opisywanie miejsc Instytucje Opisywanie usytuowania Wyra enia It s full of people. It s bigger/smaller than our town. It s the most unusual place I ve ever seen/been to. It s always empty. It s famous for its harbour. Budynki school nursery school post office bank police station church cathedral hospital hotel museum university theatre cinema Przymiotniki home house block of flats cottage semi-detached house terraced house mansion bungalow skyscraper castle palace tower tall busy crowded noisy clean smelly calm peaceful large colourful historic modern distant sleepy It s opposite the school. It s on the corner. It s between the cinema and the bank. It s next to the church. It s to the left/right of the shoe shop. It s in front of/behind the cathedral. It s five minutes from the railway station. Sklepy chemist s newsagent s supermarket department store greengrocer s butcher s boutique bookshop shoe shop S owa wzmacniajàce znaczenie przymiotników very/quite/a bit/really/awfully/extremely quiet, dirty totally/absolutely/completely deserted, derelict 1 PomyÊl o okolicy, w której znajduje si twoja szko a i odpowiedz na poni sze pytania. 1. What shops and institutions are there near the school? 2. Where are they situated? 3. What adjectives can you use to describe them? 4. What adjectives can you use to describe the area? 2 Wybierz jedno ze zdj ç (A-B) i opisz je szczegó owo. A 3 Wybierz jedno ze zdj ç (A-B) i wyobraê sobie, e w pokazanej scenerii rozgrywa si : a) historia kryminalna b) historia o mi oêci c) horror d) opowieêç science-fiction Wybierz jednà z mo liwoêci (a-d) i przygotuj opowiadanie. Przedstaw zarys wydarzeƒ i dok adnie opisz miejsce akcji. 4 Szczegó owo opisz nast pujàce miejsca: 1. your town 2. your home 3. your school 4. your room 5. your street 6. your favourite place 7. a place you don t like 8. a place you visited during your last holidays B 26 Repetytorium

2 12 Lekcja maturalna 2 2 D u szy tekst u ytkowy W tym rozdziale dowiesz si : na jakie elementy polecenia zwróciç szczególnà uwag ; jak zorganizowaç prac nad listem w zale noêci od jego typu; jak opracowaç dany list, aby uzyskaç za niego maksymalnà liczb punktów. Strategia pisania d u szego tekstu u ytkowego listu Przeczytaj uwa nie polecenie. Zwróç szczególnà uwag na to, jaki typ listu masz napisaç. Sprawdê w Modelach listu na stronach , jakie typy listów sà najcz Êciej spotykane i jakie sà ich najbardziej charakterystyczne cechy. Skoncentruj si na czterech informacjach podanych w poleceniu. Pami taj, e musisz przekazaç je wszystkie w swoim tekêcie. Spróbuj od razu rozwinàç je po angielsku i zanotowaç w brudnopisie. Rozbuduj ka dy z punktów. Bioràc pod uwag limit s ów, do ka dego zdania spróbuj dodaç jeszcze jedno na przyk ad, do zdania wyra ajàcego opini dodaj zdanie uzasadniajàce, dlaczego tak myêlisz. W ten sposób uzyskasz w sumie osiem zdaƒ, wokó których atwiej b dzie ci zbudowaç reszt tekstu. Zwróç szczególnà uwag na wymogi formy, w której ma byç napisany twój list. Poza listem prywatnym, pozosta e typy wymagajà oficjalnego stylu oraz stosowania utartych zwrotów (np. Dear Sir or Madam w nag ówku). Zwróç uwag na modele tych listów oraz typowe zwroty podane w zadaniach poni ej. Staraj si je wykorzystaç podczas egzaminu. Skoncentruj si na warstwie j zykowej swojego listu. Spróbuj stosowaç d u sze zdania o bardziej z o onej strukturze oraz urozmaicone s ownictwo. Za bogatsze s ownictwo mo esz uzyskaç w tym zadaniu do dwóch punktów. Przed przepisaniem tekstu na czysto uwa nie przeczytaj go jeszcze raz i popraw ewentualne b dy j zykowe. Za poprawnoêç j zykowà mo esz uzyskaç w tym zadaniu do dwóch punktów. Analizowanie polecenia 1 Przeczytaj podane poni ej poczàtki zadaƒ egzaminacyjnych (1-4), z których ka de dotyczy innego typu listu. Zastanów si, które ze zwrotów i zdaƒ (a-h) warto zastosowaç w ka dym z nich. Dopasuj po dwa z nich do ka dego typu listu. 1. letter of enquiry W informatorze szkolnym znalaz eê/ aê og oszenie dotyczàce mo liwoêci ubiegania si o stypendium na studia w Anglii. Napisz list, w którym poprosisz o dodatkowe informacje w nast pujàcych sprawach letter of complaint B dàc w Anglii, wyjecha eê/ aê na wycieczk z brytyjskim biurem podró y. Z wycieczki tej nie jesteê zadowolony/a. Napisz list z reklamacjà do biura. W swoim liêcie uwzgl dnij nast pujàce problemy personal letter Znajomy Amerykanin ma przyjechaç do ciebie na wakacje. Napisz list, w którym uwzgl dnisz nast pujàce informacje letter to the editor W angielskiej gazecie pojawi si reporta z Polski, który budzi twoje zastrze enia. Napisz do redakcji tej gazety list, w którym przedstawisz swoje stanowisko w nast pujàcych kwestiach... a) Dear Editor, b) Unfortunately, the trip was not as relaxing and pleasant as advertised in your brochure. c) I am writing in order to ask for some further information concerning this scholarship. d) Hi there! e) I look forward to hearing from you soon. f) However, I would like to take issue with some points included in the reportage. g) Probably the best idea would be to hang around at my place for a couple of days what do you think? h) I hope all these problems entitle me to some kind of compensation. Repetytorium 141

3 Lekcja maturalna 2 13 Wypowiedê pisemna Wyra anie informacji zawartych w poleceniu 2 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i przyk adowe notatki. Rozbuduj je tak, aby ka dej informacji w poleceniu odpowiada o jedno pe ne zdanie. Uzupe nij podane poczàtki zdaƒ w modelu listu poni ej. Zwróç szczególnà uwag na w aêciwy szyk wyrazów w zdaniu angielskim, w przypadku gdy zdania nie sà bezpoêrednimi pytaniami. Do twojej szko y ma przyjechaç na miesiàc grupa uczniów z Anglii. W imieniu organizatorów ich pobytu w Polsce napisz list, w którym zapytasz o nast pujàce sprawy: 1. jakie sà dok adne daty przyjazdu i wyjazdu angielskich uczniów; 2. czy sà wêród nich osoby, które ju by y w Polsce; 3. czy sà wêród nich wegetarianie lub osoby na specjalnej diecie; 4. czy majà szczególne proêby i yczenia odnoênie swego pobytu w Polsce. 1. the exact dates when they arrive/depart 2. any people among them who have been to Poland? 3. are there any vegetarians or individuals on a special diet? 4. have they got any special requests and wishes for their stay? School Exchange Organising Committee Oxford College UK Dear Ms Hunter, On behalf of the Polish organisers of our schools exchange programme, I would like to ask for some details concerning your stay. First, we would like to know (1). Another important question is (2). What also interests us is (3). Last but not least, (4). We would appreciate it if you could send us a reply as soon as possible. Yours sincerely, X Y Rozbudowywanie odpowiedzi 3 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i model odpowiedzi podany poni ej. Po ka dym zdaniu w drugim akapicie dopisz dodatkowe zdanie, w którym rozwiniesz (np. uzasadnisz) wyra onà opini. Na koniec przelicz s owa u yte w ca ym liêcie. W gazecie angielskiej ukaza si artyku o koniecznoêci wprowadzenia op at za studia. Nie zgadzasz si z tà opinià. Napisz list do redakcji wyra ajàcy twoje zdanie. ZamieÊç w nim odpowiedzi na nast pujàce pytania: 1. dla kogo b dà p atne studia? 2. czy fakt, e studia sà p atne, nie wp ynie na ich poziom? 3. czy nie trzeba b dzie zamknàç niektórych kierunków studiów? 4. czy fakt, e studia sà p atne, nie ograniczy liczby osób wykszta conych? Dear Editor, I am writing in connection with the article Education for free is no education at all which appeared in your magazine last Friday. I must admit I have some doubts if the system of paid education would work. In my opinion, paid studies would only be available to few selected people. (1) Also, the fact that the studies have to be paid for may lower their level. (2) Another reason to worry is that some types of studies would have to be discontinued. (3) As a result, there will be fewer educated people in the country. (4) I wonder what other readers think about this issue. Yours faithfully, X Y 142 Repetytorium

4 14 Lekcja maturalna 2 Teksty u ytkowe Dostosowywanie tekstu do wymogów formy 4 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i szkic odpowiedzi poni ej. Popraw ten tekst tak, aby nabra cech listu oficjalnego. Najpierw sprawdê, czy przekaza eê/ aê wszystkie informacje podane w poleceniu i odpowiednio je przerób (fragmenty tekstu ponumerowane od 1 do 4). Nast pnie odpowiednio przerób poczàtek i koniec listu, dostosowujàc je do wymogów formy. Przelicz u yte s owa i przepisz ca oêç na czysto. JesteÊ w Anglii. Dwa dni temu kupi eê/ aê odtwarzacz p yt kompaktowych, który przesta dzia aç nast pnego dnia. Napisz do biura obs ugi klienta list, w którym: 1. opiszesz, co sta o si z odtwarzaczem; 2. wyrazisz swoje rozczarowanie jakoêcià zakupionego towaru; 3. okreêlisz, jak du e ponios eê/ aê straty; 4. zaproponujesz form rekompensaty. Taperecorders Co. Customer Services Department 23 Oxford Crescent London Dear Sir/Madam, 15 February 2003 My CD-player got broken. I can t believe it I bought it only two days ago and now it is standing in my room silent and useless! (1) If you want to know what happened, it simply stopped in the middle of my Robbie Williams CD and hasn t moved since. (2) I must say I simply hate your products now. (3) I threw away my whole year s savings on that crap and even invested in a special shelf on which I wanted to keep it. (4) Now I wonder what you re going to do about it. You ve let me down and I think I should really get some extra compensation for it. So what s your answer? Regards from X Y Wzbogacanie stylistyczne tekstu 5 Przeczytaj zadanie i przyk adowà odpowiedê. Wzbogaç jà j zykowo, dobierajàc zwroty i struktury spoêród podanych w odpowiednich grupach (a-f) na stronie 144. Nast pnie przelicz u yte s owa, odpowiednio skróç lub rozbuduj tekst i przepisz go na czysto. Przebywasz na obozie j zykowym w Anglii. Napisz list do znajomej Angielki, w którym podzielisz si swoimi wra eniami. W liêcie uwzgl dnij nast pujàce informacje: 1. mieszkacie w starym zamku, który bardzo ci si podoba; 2. mo na poznaç ciekawych ludzi z ca ego Êwiata; 3. jest za ma o czasu wolnego; 4. jedzenie jest niezbyt dobre i doêç monotonne. Hi, Tina! (a) It is the third day of my stay here. I like it very much. There are some problems, too. (b) I like the place where we live very much. It is an old castle with two towers, old gates and a moat. The rooms are modern and have comfortable bathrooms. (c) I like meeting people from all over the world. My class consists of students from Turkey, Portugal, Lithuania and Japan. I think we will become friends soon. (d) The problem is that we don t have much free time. The schedule is very full: we have classes in the morning and in the afternoon. There are extra activities after supper. (e) There are also problems with food. It is always fresh but I don t like it. Yesterday and today there was the same dish for supper. (f) In general, I think it s not bad. I wonder what your holidays are like. Love, X Y Repetytorium 143

5 Lekcja maturalna 2 15 Wypowiedê pisemna (a) and love it even though it s not perfect Dear Mrs and Mr Robinson, (b) what I really like is in fact, it is a couple of absolutely huge (c) the course is a great chance to meet for example I m sure we ll make friends (d) but packed with just think: we even have (e) another minus is not to my liking they served so it s rather monotonous (f) all in all I ll survive you re up to Sprawdzanie poprawnoêci j zykowej tekstu 6 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i przyk adowà odpowiedê. W tekêcie pope niono 9 b dów j zykowych. Znajdê je i popraw. Przelicz u yte s owa, odpowiednio skróç lub rozbuduj tekst i przepisz go na czysto. I m writing with some advice and suggestions concerning your visit to Poland planned for this summer. As clothes, I think you should bring both typical summer thing and some winter sweaters. The summer in Poland can be quite cold and rainy. Another important point money. It is a good idea to take credit cards or travellers cheques than cash. There are many cash points in Poland, and it can be dangerous carry a lot of money on you. The places worth visit in my country are historic cities such as Kraków or Gdaƒsk with their beautiful old town centres and many museum. If you are interest in spending your free time more actively, our Polish mountains are the best choice. You can go long walks, do some climbing or simply enjoy some spectacular views. I hope you will have a nice stay in Poland. With best wishes, XY Rodzice twoich znajomych z Anglii wybierajà si na wycieczk do Polski. Napisz do nich list, w którym poradzisz im, co ze sobà zabraç i co zwiedziç w naszym kraju. Uwzgl dnij nast pujàce informacje: nale y zabraç ubranie na ró ne warunki pogodowe; lepiej wziàç karty kredytowe lub czeki podró ne ni gotówk ; warto zwiedziç historyczne miasta Polski, takie jak Kraków lub Gdaƒsk; chcàc aktywnie wypoczàç, mo na pochodziç po górach. Zadanie egzaminacyjne 7 Poszukujesz pracy i przeczyta eê/ aê og oszenie, które ci zainteresowa o. Napisz w j zyku angielskim podanie o przyj cie ci do tej pracy (sam/a zdecyduj, o jakà prac chcesz si ubiegaç). Przedstaw powód, dla którego piszesz. Podaj argumenty, dlaczego jesteê w aêciwym/wà kandydatem/tkà (wykszta cenie, dotychczasowe doêwiadczenie itp.). Wyraê nadziej, e zostaniesz zaproszony/a na rozmow kwalifikacyjnà. Dodaj, e za àczasz referencje z by ych miejsc pracy. Pami taj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj adnych adresów. Podpisz si jako XYZ. D ugoêç listu powinna wynosiç od 120 do 150 s ów. 144 Repetytorium

6 16 Lekcja maturalna 3 Rozumienie tekstu czytanego 2 Radzenie sobie z nieznanymi wyrazami Wykonujàc zadanie egzaminacyjne, nie panikuj, jeêli natrafisz w tekêcie na wyraz lub zwrot, którego nie znasz. Staraj si domyêliç jego znaczenia, stosujàc jednà z nast pujàcych strategii: streêç pobie nie tekst w asnymi s owami i ustal, o co w danej luce mo e chodziç; okreêl, jakiej cz Êci mowy brakuje w danej luce; spróbuj odgadnàç znaczenie z kontekstu; spróbuj odgadnàç znaczenie s owa na podstawie jego formy gramatycznej; okreêl znaczenie na podstawie podobieƒstwa do s owa polskiego (ale uwa aj na fa szywych przyjació ); okreêl znaczenie wyrazu lub zwrotu na podstawie wiedzy ogólnej i kulturowej. JeÊli wszystkie te strategie ci zawiodà, po prostu zignoruj ten wyraz lub zwrot i spróbuj radziç sobie z tekstem bez niego. Z poni szego tekstu usuni to wszystkie trudniejsze s owa i wyra enia. Optimistic but not (1), Caesar, the band from Amsterdam, are (2) in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are (3) melodies, but no (4) effect. This is rather a popular, (5) kind of music. It seems fine when you listen to it, but later it leaves little (6). /adapted from: Angela Lewis, Album Reviews, The Independent/ a. Ignorujàc luki, streêç w asnymi s owami, po polsku lub po angielsku, g ównà myêl tekstu. Przeczytaj poni sze pytanie wyboru i wska najw aêciwszà odpowiedê. According to the text, the problem with the band Caesar is that they a) don t play well. b) play music very seriously. c) play hard rock only. d) play a rather unoriginal kind of rock. b. Zastanów si, jakich cz Êci mowy brakuje w poszczególnych lukach w tekêcie. W które luki mo na wstawiç: a) przymiotnik c) czasownik b) rzeczownik c. Podany ni ej wyraz uzupe nia pierwszà luk w tekêcie. Na podstawie kontekstu okreêl, co on oznacza. Wybierz w aêciwà odpowiedê (a-c). Optimistic but not (1) cheesy, a) ostry c) tandetny b) smutny d.podany ni ej wyraz uzupe nia drugà luk w tekêcie. Od jakiego rzeczownika pochodzi? Wybierz najbli szy mu angielski odpowiednik (a-c). Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are (2) schooled in peaceful rock-pop. a) educated c) exercised b) experienced e. Podane ni ej wyrazy uzupe niajà dwie kolejne luki w tekêcie. Od jakiego wyrazu angielskiego pochodzi s owo w luce 3? Które ze s ów w lukach 3 i 4 wyst puje w j zyku polskim i w jakim kontekêcie jest najcz Êciej u ywane? Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are schooled in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are (3) smiley melodies, but no (4) knock-out effect. f. Podane ni ej wyra enia uzupe niajà dwie ostatnie luki w tekêcie. Optimistic but not cheesy, Caesar, the band from Amsterdam, are schooled in peaceful rock-pop. Their music is not very ambitious: there are smiley melodies, but no knock-out effect. This is a rather popular, (5) meat-andtwo-veg kind of music. It seems fine when you listen to it, but later it leaves little (6) after taste. OkreÊl ich znaczenie na podstawie nast pujàcych informacji: - codzienny angielski obiad sk ada si z mi sa i dwóch typów jarzyn (meat and two vegetables); - po zjedzeniu czegoê apetycznego jeszcze przez pewien czas czujemy jego smak (after taste). g. Przeczytaj ponownie pytanie 2a i swojà wybranà wtedy odpowiedê. Czy trzeba jà teraz zmieniç? Zastanów si, które s owa i wyra enia w lukach by y absolutnie niezb dne do zrozumienia tekstu, tak aby mo liwa by a prawid owa odpowiedê na to pytanie. 90 Repetytorium

7 Lekcja maturalna 4 17 POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1 Rozmowa na podstawie materia u stymulujàcego Przeanalizuj przedstawiony materia. Przygotuj si do jego prezentacji i rozmowy z egzaminujàcym na temat: znanych miejsc i zabytków w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; angielskich i amerykaƒskich tradycji i zwyczajów; przenoszenia tych zwyczajów na grunt polski. Be my Valentine! Zadanie 2 Prezentacja tematu i dyskusja Zapoznaj si z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj si do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminujàcym. 1. Holiday jobs for young people a must or fashion? Give your opinion and justify it. 2. An asteroid could collide with Earth in 2014, says a newspaper headline. What other natural phenomena and disasters can, in your opinion, influence life on planet Earth and in what way? Testy 29

8 18 Lekcja maturalna 4 Test 7 Arkusz I ZADANIE 6 (5 pkt) Przeczytaj poni szy artyku. Z podanych odpowiedzi ( ) wybierz w aêciwà, zgodnà z treêcià tekstu. Zaznacz jednà z czterech mo liwoêci, zakreêlajàc liter a, b, c lub d. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 1 punkt. Coming back to London stone by stone Temple Bar is coming home. It s London s last surviving gate, listed as a Grade 1 building. For more than a century it has been buried in Hertfordshire woods, where it has been slowly going to ruin. Now scientists are numbering its more than 1,000 stones and by the end of next year it should be standing once again in the capital city. The restored gate will be put where it originally stood. In the past, its wooden form witnessed a lot of important events: for example, the Black Prince rode through it after the Battle of Poitiers, with his prisoner, the king of France. It was painted up for the wedding of Anne Boleyn and Henry VIII. During Nelson s funeral, black velvet was hung over it. The stone gate dates from Then king Charles II told off the lord mayor for the horrible state of the old wooden structure. The mayor explained that after the great fire of London (which had happened three years earlier) many other buildings needed some work first, but the king wouldn t listen. He ordered Christopher Wren, the great architect, to create a new gate. To make it possible the king provided Wren with the necessary stone. In 1878 the building of the Royal Courts of Justice in Gothic style made the classical style gate look strange and old-fashioned. The corporation of London agreed that the gate had to go but decided to keep it somewhere else instead of selling the stones as building material. But the corporation have never doubted that Temple Bar would one day come back to the city. In fact, after more than a century, Joyce Nash, the present inheritor of the office, has recently welcomed what he called Temple Bar s homecoming journey to its rightful place in the city. /adapted from: Maev Kennedy, Coming back to London - stone by stone, Guardian Weekly/ 6.1. What is true about Temple Bar? a) It has been hidden away for about 100 years. b) Over the past century it has fallen into ruin. c) Its more than 1,000 stones have just been numbered. d) It has just come back to the city Which event in the past did the old wooden gate NOT become part of? a) the capture of a king b) the return of a hero c) a royal ceremony d) a hero s burial 6.3. Charles II ordered to restore the gate because a) the lord mayor wanted to restore it. b) it was the only building that needed restoration. c) it was badly damaged. d) Christopher Wren provided the stone for its restoration What fact makes it possible for the gate to return to the city? a) It has always impressed the citizens. b) Its stones weren t used to build something else. c) The corporation has always taken good care of it. d) It doesn t belong to any private owner What was Joyce Nash s reaction to the Temple Bar s return? a) He had some doubts about it. b) He did not really believe it. c) He did not think London is the right place for it. d) He was enthusiastic about it. 126 Testy

9 Lekcja maturalna 4 19 Test 7 Arkusz II i III ZADANIE 13 (3 pkt) Przeczytaj uwa nie poni szy artyku. Z podanych odpowiedzi ( ) wybierz w aêciwà, tak aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zaznacz jednà z czterech mo liwoêci, zakreêlajàc liter a, b, c lub d. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. Football clubs could soon bring a whole new meaning to the (13.1.) match of the day. A change in Britain s Marriage Act now allows couples to marry outside churches and register offices. The act stipulates that ceremonies take place in a dignified setting, but football clubs are also applying (13.2.) permission to hold marriage ceremonies. Currently, only the Royal Pavilion, a seaside palace in Brighton, (13.3.) permission to tie the knot. But, as Wembley Stadium representative Martin Corrie told The Guardian, It would be a nice change, because normally when two parties come here one of them goes home unhappy. Wendy O Brien, sales coordinator of Coventry City Football Club, argues that there is no (13.4.) why couples can t have their pictures (13.5.) by goal posts, on the centre spot or even in their seats. She adds: They could also bring 22,000 to their wedding, although I don t think they would want to buy the food for them all. They could have the ceremony in one room, (13.6.) in another, and then a tour of the ground. Earlier this year, the Royal Pavilion married off its first lovestruck couples. /adapted from: Spotlight (Fall/1995), a) notion b) idea c) term d) name a) with b) to c) on d) for a) gave b) has been given c) has given d) was given a) problem b) way c) reason d) obstacle a) taken b) made c) developed d) done a) ball b) reception c) party d) banquet Arkusz III ZADANIE 14 (3 pkt) Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Przeczytaj poni szy artyku. Uzupe nij pozostawione w nim luki ( ), przekszta cajàc czasowniki podane w nawiasach, tak aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna wpisywanych form czasownikowych. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. For over 900 years, the Tower of London has served as a royal palace and fortress. It (14.1.) (ALSO/BE) the royal arsenal, royal mint, royal observatory and even the royal zoo. Today, it s famous for its bloody history and for the Crown Jewels which (14.2.) (KEEP) there. The site of the Tower was originally part of the Roman city of Londinium. But when, in 1066, a foreigner from north-west France, became King William I of Britain, he ordered that a wooden castle (14.3.) (BUILD) on the banks of the river Thames. The purpose of this fortress was (14.4.) (HELP) secure London, the most important city in his new realm. Ten years later, William had the fortress rebuilt in stone, and created a great fortified palace with walls three meters thick. Today, this building (14.5.) (KNOW) as the White Tower, and it stands in the centre of a much larger stone fortress, which was built during later centuries. The Tower now (14.6.) (COVER) an area of seven hectares. /adapted from: Towers and Dungeons, BBC English/ 132 Testy

10 20 Lekcja maturalna 4 Test 8 Arkusz III Arkusz III Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych ZADANIE 14 (3 pkt) Przeczytaj poni szy tekst. Uzupe nij pozostawione w nim luki ( ), przekszta cajàc wyrazy podane w nawiasach tak, aby otrzymaç logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu. BRINGING BRITAIN TO LIFE Sightseeing has always been a popular pastime for students who come to Britain for a language course. But when schools offer them a visit to a museum or (14.1.) (HISTORY) site, as part of a social programme, they are not always (14.2.) (ENTHUSIASM). Students may want to visit famous places like Buckingham Palace and the Tower of London, but what they don t want is to spend their free time in a dull museum filled with dusky old objects. But students coming to Britain today are in for a surprise. Museums, art galleries and centres all over the country have (14.3.) (GO) a remarkable transformation. They now offer visitors some very (14.4.) (EXPECT) ways to experience and learn about Britain s history, culture and (14.5.) (SOCIAL). Museums have changed their image by modernising the way they present their (14.6.) (COLLECT). One of the most exciting innovations has been to bring history, science and culture to life. Now, when visitors step into a museum, they encounter living re-creations of the past, performed by actors in costume. And, instead of just looking at objects in display cases, they can touch and hold them, or they can explore exhibits with the latest interactive computer technology. /adapted from: A Guide to English Language Courses and Special Attractions, BBC English/ ZADANIE 15 (2 pkt) Przet umacz na j zyk angielski fragmenty zdaƒ umieszczone w nawiasach. W podanych cz Êciach angielskich nie nale y niczego zmieniaç. Wymagana jest pe na poprawnoêç ortograficzna t umaczonych fragmentów. Za ka dà poprawnà odpowiedê otrzymasz 0,5 punktu He has a class of 30 students, (z których po owa) are artistically talented (Zawsze traktowano mnie) in a very polite way by all members of the staff It was (taka brzydka pogoda) that we decided to stay indoors and play bridge If I start today, I (skoƒcz pisanie tego wypracowania) by Sunday. 144 Testy

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze s uchu 1.1. B 1.2. C 1.3. Zdaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo