REGULAMIN KONKURSU MORE BLONDE. MORE FUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MORE BLONDE. MORE FUN"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MORE BLONDE. MORE FUN 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą More Blonde. More Fun i fundatorem nagród (dalej: Konkurs ) jest L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP , zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs jest ogłaszany, organizowany i prowadzony na terytorium całej Polski za pośrednictwem aplikacji konkursowej udostępnionej w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook dostępnej pod adresem: (dalej: Aplikacja Konkursowa ). 3. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie serwisowi Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 4. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 5. Regulamin jest dostępny w Aplikacji Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika następuje poprzez zaznaczenie pola o treści Akceptuję Regulamin Konkursu przy każdorazowym logowaniu się Uczestnika w Aplikacji Konkursowej z użyciem konta Uczestnika w serwisie Facebook. 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom określonym w w/w ustawie. 7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu. 2 Przedmiot i czas Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestników przy pomocy Aplikacji Konkursowej pracy konkursowej w postaci grafiki (gifa) złożonej z 4 (czterech) oryginalnych i autorskich zdjęć Uczestnika, która to grafika najlepiej będzie odzwierciedlała ideę Konkursu More blonde. More fun (dalej: Praca Konkursowa ) 2. Zgłoszone w Konkursie Prace Konkursowe mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych L Oréal w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących własnością Organizatora, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu na zasadach określonych w 7 Regulaminu. 3. Konkurs rozpoczyna się dnia roku o godz. 11:00:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) i kończy się w dniu roku o godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET). 4. Konkurs składa się z trzech tygodniowych rund konkursowych (dalej: Rundy ): 1

2 a) I Runda (od roku od godz. 11:00:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) do roku do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET)); b) II Runda (od roku od godz. 00:00:01 czasu środkowoeuropejskiego (CET) do roku do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET)); c) III Runda (od roku od godz. 00:00:01 czasu środkowoeuropejskiego (CET) do roku do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET)). 3 Uczestnictwo w Konkursie 1. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny i nie wymaga dokonania zakupu jakiegokolwiek towaru lub usługi przez Uczestnika. 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania i adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej Uczestnicy ). 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: a) posiadać konto użytkownika w serwisie Facebook i zalogować się w Aplikacji Konkursowej z użyciem tego konta oraz z podaniem swojego adresu do korespondencji, b) w okresie trwania Konkursu dokonać zgłoszenia przy użyciu Aplikacji Konkursowej przynajmniej jednej Pracy Konkursowej. 6. Każdy Uczestnik Konkursu może stworzyć i dokonać zgłoszenia do Konkursu dowolnej liczby Prac Konkursowych w okresie trwania Konkursu. Jeden i ten sam Uczestnik może jednak wygrać w danej Rundzie Konkursu tylko 1 (jedną) Nagrodę i co najwyżej 2 (dwie) Nagrody w całym okresie trwania Konkursu oraz tylko jedna nagrodę specjalną w całym okresie trwania Konkursu. 7. Niedopuszczalne jest tworzenie dodatkowych kont w serwisie Facebook w celu zwiększenia liczby możliwych Nagród do uzyskania w Konkursie ani dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich lub z wykorzystaniem cudzych kont w serwisie Facebook. 8. Prace Konkursowe zgłaszane przez Uczestników powinny stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani ich opracowania. Uczestnik musi być autorem zdjęć wykorzystanych do stworzenia swojej Pracy Konkursowej. 9. Zgłaszając swoją Pracę Konkursową, Uczestnik potwierdza, że przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej i może nim swobodnie rozporządzać. 10. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków towarowych innych niż nazwy i znaki towarowe L Oréal. 11. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Praca Konkursowa 2

3 lub zamieszczone przez niego treści w związku z udziałem w Konkursie będą naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 12. Prace Konkursowe zgłaszane przez Uczestników są moderowane przez Organizatora. Organizator może opóźnić publikację zgłoszonej Pracy Konkursowej w Aplikacji Konkursowej ze względu na moderację do 24h. Zgłoszona Praca Konkursowa może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora uzasadnionych roszczeń związanych z Praca Konkursową przez osoby trzecie. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 9 Regulaminu. 13. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zakresie serwisu Facebook danych kontaktowych (np. prowadzić korespondencję ową). 4 Przebieg Konkursu 1. Na zakończenie każdej kolejnej tygodniowej Rundy trwania Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników w okresie trwania danej Rundy, Komisja Konkursowa dokona wyboru 4 (czterech) najciekawszych i najbardziej kreatywnych z nich, których autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu i uzyskają prawo do Nagrody(dalej Zwycięzcy Konkursu ) w danej Rundzie. Ponadto na zakończenie każdej kolejnej tygodniowej Rundy trwania Konkursu, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników, którzy stworzyli swoje zgłoszone w okresie trwania danej Rundy Prace Konkursowe w Aplikacji Konkursowej z wykorzystaniem opcji Colour Lounge (konieczne jest zaznaczenie takiej opcji w Aplikacji Konkursowej), Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednej) najciekawszej i najbardziej kreatywnej z nich, której autor zostanie laureatem Konkursu i uzyska prawo do Nagrody Specjalnej (dalej Laureat Konkursu ). 2. Komisja Konkursowa, dokonując wyboru nagradzanych Prac Konkursowych kierować się będzie kryterium kreatywności, pomysłowości i oryginalności grafik biorąc pod uwagę ich warstwę wizualną oraz tym, czy dana Praca Konkursowa najlepiej odzwierciedla ideę Konkursu "More Blonde. More Fun". Ocena Prac Konkursowych jest subiektywną oceną członków Komisji Konkursowej. 3. Laureat i Zwycięzcy Konkursu wyłonieni na zakończenie każdej kolejnej tygodniowej Rundy trwania Konkursu zostaną ogłoszeni w Aplikacji Konkursowej w terminie do 72h po zakończeniu danej Rundy poprzez zamieszczenie nicków lub imion i pierwszej litery nazwiska Laureata i Zwycięzców Konkursu z danego tygodnia. 4. Organizator, w terminie do 72h od ogłoszenia Laureata i Zwycięzców Konkursu wyłonionych w danej tygodniowej Rundzie Konkursu, skontaktuje się drogą mailową z Laureatem i Zwycięzca Konkursu, na adres podany przy rejestracji w Aplikacji Konkursowej, celem potwierdzenia adresów, na które mają być doręczone Nagrody lub Nagrody Specjalne. 5. Każdy z Laureatów i Zwycięzców Konkursu zobowiązany jest, w ciągu 5 dni od otrzymania od Organizatora wiadomości z informacja o wygranej w Konkursie, przesłać na adres wiadomość , która będzie zawierała dane niezbędne do doręczenia mu Nagrody lub Nagrody Specjalnej, o które zostanie poproszony, w szczególności imienia i nazwiska i pełnego adresu, pod który ma nastąpić doręczenie Nagrody lub Nagrody Specjalnej, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL (na potrzeby rozliczenia podatku od wygranej zgodnie z obowiązującymi przepisami). Niezachowanie powyższego terminu, podanie nieprawidłowego, nieprawdziwego lub niepełnego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje utratą prawa 3

4 do Nagrody lub Nagrody Specjalnej, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 5 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie są: zestawy kosmetyków do pielęgnacji włosów koloryzowanych Matrix Total Results (szampon, odżywka i spray do włosów) o wartości 95,93 złote brutto każdy z nich. 2. Nagrodami Specjalnymi w Konkursie są: vouchery na usługi salonu fryzjerskiego o wartości 300 złotych każdy z nich. Miejsce realizacji vouchera zostanie indywidualnie ustalone przez Organizatora z Laureatami Konkursu drogą mailową w trybie określonym w 4 ust. 5 powyżej. 3. Nagrody zostaną doręczone Zwycięzcom Konkursu przesyłką kurierską na adresy wskazane przez Laureatów i Zwycięzców drogą mailową w sposób określony w 4 ust. 5 powyżej na koszt Organizatora, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od danego Laureata lub Zwycięzcy Konkursu informacji określonych w 4 ust. 5 powyżej. Nagrody Specjalne zostaną doręczone Laureatom Konkursu w formie elektronicznej droga mailową, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od danego Laureata lub Zwycięzcy Konkursu informacji określonych w 4 ust. 5 powyżej. 4. Laureaci Konkursu otrzymają ponadto dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości uzyskanej Nagrody Specjalnej w Konkursie, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości uzyskanej Nagrody Specjalnej oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wydawana Laureatom Konkursu. 5. Laureaci ani Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania żadnych szczególnych właściwości uzyskanych Nagród lub Nagród Specjalnych, wymiany nagród na inne, ani też żądania wydania im równowartości uzyskanej nagrody w pieniądzu, innym towarze lub usłudze. 6 Komisja Konkursowa 1. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzenia Konkursu, wyłonienie Laureatów i Zwycięzców Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu należy do Komisji Konkursowej. 2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora Konkursu. 3. Przebieg obrad Komisji Konkursowej dotyczących wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych zostanie każdorazowo udokumentowany w postaci pisemnego protokołu. 7 Prawa do Pracy Konkursowej 1. Uczestnik udziela Organizatorowi, z chwilą dokonania zgłoszenia swojej Pracy Konkursowej w Aplikacji Konkursowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z takiej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 4

5 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ppkt b) powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych przez Uczestników Prac Konkursowych dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności do publikowania zgłoszonych przez Uczestników Prac Konkursowych w dowolnych mediach, jak również ich wykorzystywania do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych Organizatora. 3. Uczestnik udziela Organizatorowi, z chwilą dokonania zgłoszenia swojej Pracy Konkursowej w Aplikacji Konkursowej, zezwolenia na dokonywanie opracowania takiej Pracy Konkursowej, w tym łączenie Pracy Konkursowej z innymi utworami oraz jej włączanie do utworów audiowizualnych, i korzystanie z takiego opracowania w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej. 4. Z chwilą dokonania zgłoszenia swojej Pracy Konkursowej w Aplikacji Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej względem Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na korzystanie z takiej Pracy Konkursowej przez Organizatora bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. 5. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera jakiekolwiek utrwalone wizerunki osób, Uczestnik, z chwilą dokonania zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej w Aplikacji Konkursowej, oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały utrwalone w Pracy Konkursowej wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w Pracy Konkursowej na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 8 Dane osobowe 1. Podanie przez Uczestników, w tym w szczególności przez Laureatów i Zwycięzców Konkursu, danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród i Nagród Specjalnych oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu wygranej w Konkursie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP , jako administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 2. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez uczestnika dane mogą być przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych administratora danych oraz w celu wysyłki newslettera. 9 Reklamacje 5

6 1. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs More Blonde. More Fun lub na adres: W przypadku reklamacji wysyłanych listem poleconym decyduje data stempla nadania. 2. Reklamacja powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres , adres korespondencyjny) oraz zwięzłe wskazanie jej przyczyn i uzasadnienia. 3. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi, jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 10 Odpowiedzialność 1. Poprawność działania Aplikacji Konkursowej może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet. 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem własnego konta użytkownika w serwisie Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie, a jego Prace Konkursowe nie będą brane pod uwagę. 3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym zwłaszcza autorskich praw majątkowych, przez Pracę Konkursową, ponosi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Uczestnik, który daną Pracę Konkursową zgłosił. 4. Naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. 5. Uczestnicy, którzy w niedozwolony sposób wpływają lub ingerują w mechanizm Konkursu, w szczególności w celu zwiększenia liczby możliwych do zdobycia przez nich Nagród lub Nagród Specjalnych w Konkursie, lub postępują w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. 11 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji na każdym etapie, czy Uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. 3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Warszawa, r. 6

REGULAMIN KONKURSU. Salon Expert Instagram 2. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Salon Expert Instagram 2. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Salon Expert Instagram 2 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Salon Expert Instagram 2 (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zwrotka Żywca. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Zwrotka Żywca. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zwrotka Żywca 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Zwrotka Żywca (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Trzymajcie Kciuki. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Trzymajcie Kciuki. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Trzymajcie Kciuki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Trzymajcie kciuki (dalej: Konkurs ) jest GONG sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Długosza 2, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Grześki Back to school. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Grześki Back to school. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Grześki Back to school 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Grześki (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilety na koncert RHCP. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilety na koncert RHCP. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na koncert RHCP 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na koncert RHCP (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNBOT

REGULAMIN KONKURSU FUNBOT REGULAMIN KONKURSU FUNBOT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą FUNBOT. (dalej: Konkurs ) jest MGD - GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin )

Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Festiwal Cannes w Carrefour ( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Festiwal Cannes w Carrefour - (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMAKI JESIENI Z MOKATE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMAKI JESIENI Z MOKATE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMAKI JESIENI Z MOKATE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Smaki jesieni z Mokate (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ULUBIONY KUBEK DO KAWY. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ULUBIONY KUBEK DO KAWY. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ULUBIONY KUBEK DO KAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ulubiona kubek do kawy (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą

REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Agencja Warszawa Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-031 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wraca czas na EB. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wraca czas na EB. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wraca czas na EB 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wraca czas na EB (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza 2, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Manta r. ZDJĘCIE NAJBARDZIEJ ORYGINALNEJ WAKACYJNEJ FRYZURY

Regulamin konkursu Manta r. ZDJĘCIE NAJBARDZIEJ ORYGINALNEJ WAKACYJNEJ FRYZURY Regulamin konkursu Manta 30.06-02.07 2017r. ZDJĘCIE NAJBARDZIEJ ORYGINALNEJ WAKACYJNEJ FRYZURY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Będzie nam miło jak polubicie oficjalny profil Manta S.A. na Facebooku 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ludzie z dystansem. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Ludzie z dystansem. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Ludzie z dystansem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ludzie z dystansem (dalej: Konkurs ) jest GONG sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Długosza 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Psy czy koty. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Psy czy koty. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Psy czy koty 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Psy czy koty (dalej: Konkurs ) jest FERA Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Hubskiej 52 we Wrocławiu (50-502),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bananagrams

Regulamin Konkursu Bananagrams Regulamin Konkursu Bananagrams I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Bananagrams, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Everton F.C. Gola!

Regulamin konkursu Everton F.C. Gola! Regulamin konkursu Everton F.C. Gola! 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Everton F.C. Gola. 2. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWY KONKURS DEVALDANO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWY KONKURS DEVALDANO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIMOWY KONKURS DEVALDANO 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą ZIMOWY KONKURS DEVALDANO (dalej: Konkurs ) oraz właścicielem marki Devaldano jest DANEX Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. List w przyszłość. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. List w przyszłość. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU List w przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą List w przyszłość (dalej: Konkurs ) jest Aviva Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Dzień Kobiet (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Pojedynek smaków. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Pojedynek smaków. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pojedynek smaków 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pojedynek smaków (dalej Konkurs ) jest Insignia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka

Regulamin Konkursu. Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka Regulamin Konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Udowodnij, że Twoja rodzina ma gen geeka, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Salon sukien ślubnych: Polska - Oglądaj i wygrywaj (zwany dalej Konkursem ) organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU PreTest konsumencki L Oreal Botanicals Fresh Care

REGULAMIN TESTU PreTest konsumencki L Oreal Botanicals Fresh Care REGULAMIN TESTU PreTest konsumencki L Oreal Botanicals Fresh Care 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą PreTest konsumencki L Oreal Botanicals Fresh Care (dalej zwanego Testem lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Silna Kobieta

REGULAMIN KONKURSU. Silna Kobieta REGULAMIN KONKURSU Silna Kobieta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Silna Kobieta (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Hatchimals, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa

REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej "Konkursem", jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #najlepszastrona. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #najlepszastrona. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #najlepszastrona 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #najlepszastrona (dalej: Konkurs ) jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Walentynki (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Walentynki (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Walentynki (dalej Regulamin ) 1. OGÓLNIE O KONKURSIE 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Walentynki (dalej Konkurs ) i ma na celu promocję marki Vegeta. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza

Regulamin Konkursu Znajdź współpracza Regulamin Konkursu Znajdź współpracza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Znajdź współpracza (dalej zwanej Konkursem ) jest Formatic Piotr Karpiński, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN KONKURSU. na tablicy fanpage NIVEA Polska. 1 Informacje ogólne REGULAMIN KONKURSU na tablicy fanpage NIVEA Polska 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie Pielęgnacja twarzy z NIVEA" oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Dzidziuś w brzuszku

REGULAMIN KONKURSU. Dzidziuś w brzuszku REGULAMIN KONKURSU Dzidziuś w brzuszku 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dzidziuś w brzuszku (dalej: Konkurs ) jest Psycholog Seksuolog Anna Zawiślak wpisana do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Komin na Mikołajki w serwisie Facebook. (www.facebook.com)

REGULAMIN KONKURSU Komin na Mikołajki w serwisie Facebook. (www.facebook.com) REGULAMIN KONKURSU Komin na Mikołajki w serwisie Facebook (www.facebook.com) I. DEFINICJE 1. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Komin na Mikołajki na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Lego Minecraft. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Lego Minecraft. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Lego Minecraft 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lego Minecraft (dalej: Konkurs ) jest IKEA Centres Polska S.A., z siedzibą w Jankach przy pl. Szwedzki 3 05-090

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Wygraj zegarek, PayU Płacę później

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Ben 10 Dzień Dziecka zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO #PortraitChallenge 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO #PortraitChallenge 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO #PortraitChallenge 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu #PortraitChallenge, zwanym w dalszej części Konkursem, jest travelicious.pl z siedzibą w Warszawie, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia

Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia Regulamin Konkursu Pt. Sposób użycia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą THE WALKING DEAD na FOX (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique

REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique REGULAMIN KONKURSU Urodziny w Klubie Organique 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Urodziny w Klubie Organique (dalej zwanego Konkursem ) jest ORGANIQUE Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Tupasuje.pl

REGULAMIN KONKURSU. Tupasuje.pl REGULAMIN KONKURSU Tupasuje.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tupasuje.pl (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Długosza 2, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku Regulamin konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku (dalej: Konkurs) jest SAXO BANK A/S S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin )

Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Poczuj się jak gwiazda

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS WALENTYNKOWY (dalej: Konkurs ) jest Adrian Trafas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ŚWIETNY MIKOŁAJ COMEDYCENTRAL

Regulamin Konkursu ŚWIETNY MIKOŁAJ COMEDYCENTRAL Regulamin Konkursu ŚWIETNY MIKOŁAJ COMEDYCENTRAL I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ŚWIETNY MIKOŁAJ COMEDYCENTRAL, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Aktywnie spędź czas (dalej: Regulamin )

Regulamin Konkursu Aktywnie spędź czas (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Aktywnie spędź czas (dalej: Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Aktywnie spędź czas (dalej: Konkurs ) jest Heima Studio Monika Majcher,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Aplikacja: Masterchef Junior. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Aplikacja: Masterchef Junior. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Aplikacja: Masterchef Junior. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Aplikacja: Masterchef Junior (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Discovery Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Złóż życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAKE IT HAPPEN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MAKE IT HAPPEN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MAKE IT HAPPEN 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Make It Happen (dalej: Konkurs ) jest L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Rozdanie ShinyBox 5 Zestawów ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Monster High - Zelektryzowani, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color REGULAMIN TESTU Matowa Szminka AVON True Color 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Matowa Szminka AVON True Color (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018

Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018 Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs Konkurs na Najlepsze Promocyjne Hasło

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ALIENWARE WSPOLNE GRANIE Konkurs trwa od dnia 23 stycznia 2016 r. do dnia 13 lutego 2016 r..

Regulamin Konkursu ALIENWARE WSPOLNE GRANIE Konkurs trwa od dnia 23 stycznia 2016 r. do dnia 13 lutego 2016 r.. Regulamin Konkursu ALIENWARE WSPOLNE GRANIE I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ALIENWARE WSPOLNE GRANIE, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo