Dział III Wzór umowy ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział III Wzór umowy ..."

Transkrypt

1 Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Pana Romana Siemiątkowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, działającego na podstawie upoważnienia nr 264/2013 z dnia 10 września 2013 r., udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka oraz 2. Panią Dorotę Kozanecką p.o. Sekretarza Miasta Płocka, na podstawie upoważnienia nr 263/2013 z dnia 10 września 2013 r., udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka a zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Borowiczki. 2. Cena zawiera koszty ubezpieczenia OC i AC przedmiotu umowy na trasie siedziba Wykonawcy-siedziba Zamawiającego, na czas nie krótszy niż 48 godzin od dnia dokonania odbioru faktycznego oraz koszty jego transportu z siedziby Wykonawcy do 3. Szczegółowy opis samochodu określa załącznik Nr 1 stanowiący integralną cześć niniejszej umowy. 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi :... złotych (słownie: złotych). Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości 8 % zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535). 2. Cena o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy po faktycznym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron, w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 3. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 4. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, Płock, NIP Faktura powinna zawierać numer umowy wg Centralnego Rejestru umów Urzędu Miasta Płocka. 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY Termin realizacji umowy do r.

2 4 ODBIÓR TECHNICZNO - JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie za co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w siedzibie Wykonawcy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pod nr fax lub pocztą elektroniczną pod adres 2. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalają dokładny termin odbioru faktycznego. 3. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokonują: a) po stronie Zamawiającego: Kazimierz Kędzierski i Jan Fijałkowski, b) po stronie Wykonawcy W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany sprzętu na wolny od usterek, na własny koszt. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. 6. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona 2 pełnomocników wyznaczonych przez Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. 7. Odbiór faktyczny samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego dokona 2 pełnomocników wskazanych przez Zamawiającego w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 8. Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla min. 2 osób - przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego, odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę niezwłocznie po odbiorze w siedzibie Wykonawcy, w terminie ustalonym w protokole odbioru. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z zakresu podstawowej obsługi wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły, zostanie sporządzony w 2 egz., po 1 egz. dla każdej ze stron i podpisany przez strony. 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu: 1)Opis urządzeń i wyposażenia; 2)Instrukcje lub dokumenty w języku polskim wraz z rysunkami, które umożliwią Zamawiającemu prawidłowe użytkowanie sprzętu, obsługę i serwisowanie oraz dodatkowo płytę CD na której znajdują się wszystkie instrukcje (format jpg lub pdf); a) książki gwarancyjne dla podwozia, zabudowy; b) karty gwarancyjne dodatkowego sprzętu; c) książki serwisowe dodatkowego sprzętu. 3) Aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.

3 4) Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. 5) Aktualne zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdu. 6) Oświadczenie producenta, że pojazd jest pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w 5 ust. 1 umowy Zamawiający nie dokona odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów. 6 GWARANCJA I SERWIS 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy (podwozie, zabudowa, silnik i inne części mechaniczne) 24 miesięcy gwarancji. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy (wyposażenie) 24 miesięcy gwarancji. 3. Wykonawca gwarantuje jakość konstrukcji i jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia sprzętu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy. 4. W okresie gwarancji naprawy sprzętu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Naprawy będą wykonywane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Strony dopuszczają zgłoszenie w formie faksu. 5. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń 6. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych dla podwozia wyposażenia i sprzętu przez okres 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu, będącego przedmiotem niniejszej umowy. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne pojazdu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 KARY UMOWNE 1. Jeśli Wykonawca opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w 3 umowy zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Nie narusza to również uprawnień Zamawiającego z ust W przypadku gdy Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu lub wyposażenia w terminie określonym w 6 ust. 4 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający zapłaci kary umowne za zwłokę w dokonaniu zapłaty za dostawę przedmiotu umowy w wysokości ustawowych odsetek. 5. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej strony. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany

4 okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, a w szczególności nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, określonego w 3 umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z płatności za realizację umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 9 ZACHOWANIE POUFNOŚCI 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego Klientów. 2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz: a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. nie związanymi ze zleconym zakresem prac, b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 3. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne. 4. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą 5. Postanowienia ust. 1 4 nie będą miały zastosowania do informacji, które: a) zostały opublikowane, stały się jawne bez naruszania niniejszej umowy, b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszania zasady poufności określonej niniejszą umową, c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej. 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej dostawy regulacjami systemu, dostępnymi na stronie regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie wprost lub odpowiednio. 10

5 PRZEPISY KOŃCOWE 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT, b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, w szczególności: zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych deszczy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu. 3. Niniejsza umowa sporządzona została w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 4 dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo