modele organizacyjne publicznego dostępu do Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "modele organizacyjne publicznego dostępu do Internetu"

Transkrypt

1 WESJA ROBOCZA prof. dr hab. Henryk Bednarczyk mgr inż. Tomasz Kupidura Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna Telecentra modele organizacyjne publicznego dostępu do Internetu 1. Wprowadzenie 2. Strategie informatyzacji kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 3. Telecentra modele organizacyjne 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) 5. Podsumowanie 6. Literatura

2 1. Wprowadzenie Promować powszechny dostęp do nowych technologii informacji i komunikowania, aby zapewnić prawo każdej jednostce do szukania, otrzymywania i rozpowszechniania, bez względu na granice, informacji i idei za pomocą dowolnych środków ekspresji (Powszechna deklaracja praw człowieka, art. 19). Idee, myśli przewodnie społeczeństwa wiedzy: Internet i rozwój: włączyć wykluczonych z autostrad informacji Od sieci do infostrad: różne strategie Społeczeństwo informacyjne uczące się: szansę i bariery. Informatyzacja życia, informatyzacja administracji. Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osiąga najszybsze tempo. W takim społeczeństwie zarządzanie informacjami, ich jakość i szybkość przepływu są czynnikami konkurencyjnym tak w przemyśle jak i w usługach. 2

3 2. Strategie informatyzacji kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich (eeurope An Information Society for All) Inicjatywa polityczna UE której celem jest modernizacja i umocnienie europejskiej gospodarki informacyjnej. Pozwoli ona mieszkańcom w pełni korzystać ze zmian, jakie przynosi rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój techniczny, wpływ na wszystkich mieszkańców miast i wsi, tworzenia dóbr materialnych oraz zwiększenia dostępności wiedzy wzbogacenie życia każdego człowieka. epolska Plan działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Strategia informatyzacji jest wyborem obszarów, dla których w istniejących warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych istnieją przesłanki dla przeprowadzenia skutecznych projektów. 3

4 2. Strategie informatyzacji kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego eeurope Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich Najważniejsze usługi, uznane przez Unię Europejską za priorytetowe, to: usługi publiczne realizowane drogą elektroniczną (ang. e-government), usługi medyczne świadczone na odległość (e-health), nauczanie na odległość (e-learning), handel elektroniczny (e-commerce). epolska Plan działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Cel: Tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie: Powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie Tworzenia wartościowej oferty treści i usług Zdolności ich wykorzystania Projekty o największym, krytycznym znaczeniu dla informatyzacji Polski: szerokopasmowy dostęp do Internetu w każdej szkole, Wrota Polski (zintegrowana platforma usług administracji publicznej dla społeczeństwa informacyjnego), promocja Polski w Internecie, powszechna edukacja informatyczna. 4

5 2. Strategie informatyzacji kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Projekty Wrota Polski poziom centralny Przeniesienie świadczenia usług publicznych na platformę elektroniczną Rozwinięcie przykładów z innych państw, dostosowane do warunków polskich Szczegółowe badania stopnia rozwoju infrastruktury i otoczenia prawnego Finansowanie z budżetu państwa i funduszy strukturalnych UE (1.5 WKP) Wrota Polski poziom regionalny Wrota Małopolski Wrota Podlasia Projekty Wrót Świętokrzyskich, Wielkopolski, Mazowsza, Pomorza, Warmii i Mazur za fundusze strukturalne UE (1.5 ZPORR) Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Gminne Centra Informacji (GCI) Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK) Akademickie Biura Karier (ABK) Program 5

6 3. Telecentra modele organizacyjne Idea tworzenia Telecentrów, doświadczenia światowe działania polskie. Publiczny dostęp w Polsce i w Unii Europejskiej porównanie sytuacji i rozwiązań prawnych. Wyrównywanie szans w dostępie do informacji głównie na wsi. Zwiększenie się odległości do szkoły, niskie wykształcenie rodziców, mało komputerów osobistych. Publiczny dostęp do internetu dlaczego nie można ograniczać się tylko do komputerów osobistych? 6

7 3. Telecentra modele organizacyjne Telecentrum to miejsce, w którym oferowane są usługi dostępu do informacji i dla społeczności posługujących się technologiami informatycznymi dla osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju (za: Steve Cisler, Telecenters andlibraries: New Technologies and New Partnerships, 1998). Telecentrum to pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji, wyposażona w: sprzęt biurowy i kilka (kilkanaście) stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, usytuowana w miejscach, wktórych skupia się społeczność lokalna: w świetlicach gminnych, w Gminnych Domach Kultury, w szkołach, w bibliotekach gminnych itd. Telecentrum to miejsce: świadczenia i realizacji wszelkich usług związanych z teleinformatyką, gdzie można skorzystać z powszechnego dostępu do najnowszych zdobyczy technologicznych: telefonu, faksu, szybkiego łącza internetowego, a nawet sprzętu do produkcji filmów wideo, fotografii cyfrowej czy łączy satelitarnych, gdzie może istnieć również możliwość wynajmu powierzchni biurowych. Telecentrum ma za zadanie świadczenie usług nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również przyjezdnych, np. turystów, osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju itd. Utworzenie tego typu ośrodka na terenach wiejskich może przyczynić się m.in. do: promocji turystycznej terenów wiejskich, a tym samym rozwoju agroturystyki; edukacji mieszkańców społeczności wiejskiej; tworzenia małego biznesu atym samym redukcji bezrobocia; przyciągania specjalistów różnych branż z dużych aglomeracji miejskich itd. 7

8 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Przykładowe rozwiązania: esycyna społeczna rozproszona sieć komputerowa w powiecie zwoleńskim. Założenia, etapy realizacji, problemy. Program Dolina Strugu Sieć radiowej transmisji danych (Gmina Kazanów, Powiat Krakowski) 8

9 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Doświadczenia lokalne Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna którego misją jest integracja, samoorganizacja i aktywizacja lokalnych społeczności poprzez animację oświatową i kulturalną w celu wyrównania szans społecznych i edukacyjnych młodzieży idorosłych realizuje projekt własny o charakterze innowacyjnym: esycyna społeczna sieć komputerowa w powiecie zwoleńskim skim. Celem projektu jest budowa lokalnych sieci komputerowych ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do projektu esycyna Stowarzyszenie włączyło Gminne Centra Informacji w Gminie Zwoleń i w Gminie Kazanów granty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. W odróżnieniu od tradycyjnie realizowanych projektów w kraju (Gminne Centrum znajduje się w jednym miejscu) tworzymy rozproszoną sieć komputerową epunktów ogólnodostępną w całej gminie, w każdej wsi (odległość między epunktami max. 3 km). Pięć gmin powiatu zwoleńskiego zostało pokrytych siecią ogólnodostępnych komputerów umieszczonych w szkołach (internatach), bibliotekach, domach kultury, świetlicach, remizach strażackich, sklepach i domach rolników. 9

10 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Etapy realizacji sieci esycyna komputerów pracownia informatyczna dar DVV Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych, wyremontowana piwnica PSP w Sycynie komputerów używanych ze skanerami i drukarkami dar DVV 8 komputerów SO Sycyna i sponsorzy, remont i modernizacja siedziby SO Sycyna komputerów grant MGPiPS Gminne Centrum Informacji Gmina Zwoleń 17 komputerów dar DVV 10 komputerów grant MGPiPS Gminne Centrum Informacji Gmina Kazanów 13 komputerów SO Sycyna i sponsorzy 80 komputerów, 51 epunktów w 44 miejscowościach 10

11 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) 11

12 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) budowa lokalnej sieci informatycznej, informatyzacja urzędów przedsiębiorstw, powszechny dostęp do Internetu Etap trzeci to szeroka skala informatyzacji powiatu zwoleńskiego urzędów, szkół, przedsiębiorstw, budowę lokalnej sieci informatycznej najprawdopodobniej radiowej zapewniającej również dostęp do Internetu w każdym epunkcie. Etap ten związany jest też z zakupieniem specjalnego sprzętu i oprogramowania. Szczególnie złożonym problemem będzie pełna informatyzacja instytucji, budowa lokalnej sieci informatycznej. Oczywiście wkraczamy w bardziej dojrzały, ale znacznie trudniejszy okres informatyzacji. Osiągnięte przyczółki mogą być rozwinięte wspólnym skoncentrowanym działaniem: samorządów, urzędów, szkół w powiecie zwoleńskim, realizacja pilotażowych zadań programu epolska, Wrota Mazowsza, realizacja projektów celowych (Ministerstwa Nauki i Informatyzacji), projektów w sektorowych programach operacyjnych Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i Rozwoju Zasobów Ludzkich, zaangażowanie firm, operatorów usług komunikacyjnych, informatycznych. 12

13 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Program - wstępem do zbudowania sieci bibliotek publicznych Realizowany od września 2003 r. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji program jest powiązany z założeniami Strategii Lizbońskiej, programem eeurope i epolska stwarza w gminach punkty powszechnego dostępu do Internetu, staje się ważnym etapem kreowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Celem programu jest: zapewnienie społeczeństwom lokalnym taniego i powszechnego dostępu do Internetu; wyrównanie szans w dostępie do wiedzy ludności zamieszkałej w małych miejscowościach poprzez udostępnienie użytkownikom Internetu zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej oraz innych zasobów edukacyjnych; zmiana wizerunku bibliotek publicznych - miejsca związanego z wiedzą, informacją i postępem, na placówki nie tylko udostępniające zbiory i informacje, ale także edukujące. 13

14 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Jak jest w Dolinie Strugu? Współdziałanie 4 samorządów gmin. Projekt OST z zakresu technologii teleinformatycznych. Rozwój społeczno-gospodarczy Poprawa stanu środowiska Poprawa infrastruktury technicznej Imponujące osiągnięcia spółdzielni telefonicznej Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 14

15 4. Sposoby organizacyjnych rozwiązań dostępności Internetu na terenach wiejskich (główne problemy/wyzwania, bariery społeczne, przeszkody infrastrukturalne, możliwe rozwiązania) Sieć radiowej transmisji danych (Gmina Kazanów) Radom Obecnie na terenie gminy Kazanów działa 3 stacje bazowe do których podpiętych jest 80 użytkowników w tym Urząd Gminy, 3 szkoły (3 PSP i Gimnazjum), biblioteka gminna. Stacje bazowe Istnieje możliwość komunikacji przy wykorzystaniu sieci komputerowej (radiowej) pomiędzy użytkownikami sieci (elektroniczny obieg dokumentów pliki tekstowe, obrazy). Sieć zasilana jest z Radomia radiolinią wpiętym do sieci RadMan pracującym w paśmie 5 GHz do głównej stacji bazowej w miejscowości Kazanów. Lokalnie stacje bazowe pracują w paśmie 2,4 GHz. U odbiorców montowane są radiowe karty sieciowe lub zewnętrzne modemy radiowe. 15

16 5. Podsumowanie Technologie informacyjne, doświadczenie i perspektywy. Sposoby organizacji pracy publicznych punktów dostępowych. esycyna komputer, internet w każdej wsi AKT UCZESTNICTWA 38e Babin (PSP) 16

17 6. Literatura Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej epolska. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji; maj Jak prowadzić Gminne Centrum Informacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Warszawa Federico Mayor: Przyszłość Świata. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Warszawa Multimedialna Encyklopedia Powszechna FORGA- Edycja 1999r. M.M. Sysło: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. W: WSiP Warszawa 1997r. R. Pachociński, Oświata XXI. Kierunki przeobrażeń. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa B. Siemieniecki, Nowe możliwości w stosowaniu techniki komputerowej w edukacji, "Kultura i Edukacja" 1992, nr 2. S. Juszczyk, Informatyka a twórczy rozwój nauczyciela. W: Twórczy rozwój nauczyciela, red. S. Juszczyk, Kraków Zając A.: Nowości w zakresie elektronicznych środków komunikowania - szanse i zagrożenia dla kultury i oświaty, [w:] Materiały konferencji "Komputery, Audio-video-TvSat w kulturze i oświacie", Tarnów, r., red. A. Strykowski, A. Zając, Tarnów W. Strykowski, Media w kulturze i edukacji - szanse i zagrożenia. W: Materiały Konferencji "Komputery, Audiovideo-TvSat w kulturze i oświacie"... Materiały z konferencji Wrota Powiatu Zwoleńskiego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1/2004, ITeE Radom Materiały ze strony: 17

18 6. Literatura Uczestnicy spotkań dostaną Gazetę lokalną Wieści Sycyny Edukację Ustawiczną Dorosłych Nowe Oblicze Internetu na wsi prezentacja na płycie CD Książki promocyjne 18

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Problemy polskiej wsi w kontekście informatyzacji

Problemy polskiej wsi w kontekście informatyzacji Dr Ryszard Kamiński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Warszawa Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Problemy polskiej wsi w kontekście informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Wojciech Marchlewski. Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich

Wojciech Marchlewski. Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Wojciech Marchlewski Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Wojciech Marchlewski Działalność organizacji pozarządowych świadczących

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich

Rola organizacji publicznych w rozwoju infrastruktury informacyjnej na obszarach wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe nr 39 Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa Wanda Zaremba Instytut Zarządzania i Marketingu Akademia Podlaska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo