Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ):"

Transkrypt

1 Umowa Najmu Samochodu Campingowego Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ): Firma: adres: NIP, REGON tel.., konto:.., reprezentowanym przez. zwaną dalej Wynajmującym a Panią/Panem Miejsce zamieszkania: tel Dowód osobisty seria/nr wydany przez. Prawo jazdy nr/kat..wydane przez zwanego/zwaną dalej Najemcą. Strony zgodnie ustaliły, co następuje: 1. Przedmiot najmu: 1.1. Przedmiotem Umowy jest najem samochodu campingowego marki Fiat, firmy ELNAGH, model Baron, z 2012 roku, kolor biały, o numerach rejestracyjnych: 1.2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania 1

2 przedmiotem niniejszej Umowy Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami oraz używać go zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. Warunki najmu zostały szerzej określone w Ogólnych Warunkach Najmu, które znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie zamieszkały/a Dowód osobisty seria/nr Prawo jazdy nr/kat (Do podpisania Umowy potrzebne są dwa dokumenty Najemcy: potwierdzające tożsamość oraz potwierdzające uprawnienia do prowadzenia samochodu. W przypadku osób prawnych odpis KRS oraz upoważnienie osoby reprezentującej podmiot gospodarczy) 2. Okres najmu samochodu: 2.1. Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy samochodu campingowego określonego w pkt 1.1. w okresie od dnia:.2012 roku do roku, tj. na dni Strony uzgadniają, że wydanie pojazdu nastąpi w dniu roku w Centrum Campingowym S Camp w., przy ul o godz.. 2

3 2.3. Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu do dnia.2012 roku do godz.. w Centrum Campingowym S Camp w Wraz z wydaniem samochodu jak i jego odbioru po okresie wynajmu, strony podpisują protokół zdawczo odbiorczy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy Strony potwierdzają, iż możliwy jest wcześniejszy zwrot samochodu, jednakże nie skutkuje to zmianą ustalonego w Umowie wynagrodzenia za wynajem Najemca zwraca samochód w określonym terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy Najmu bez pisemnej ( SMS lub mailem)zgody Wynajmującego W przypadku, gdy Najemca nie zwróci przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej zgodnie z pkt Warunków Ogólnych Najmu stanowiących załącznik do Umowy Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji. 3. Wynagrodzenie: 3.1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu Umowy Najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty.. PLN netto za każdą dobę powiększoną o podatek VAT w wysokości 23% tj.. PLN/dobę Jednorazowa opłata w kwocie 300 PLN netto + VAT za serwis (pełna butla gazu, płyny do WC, papier toaletowy, pełny zbiornik wody, instruktaż) Kaucja w kwocie 4000 PLN. 3

4 3.4. Opłata za przekroczenie średniego dziennego limitu 400 kilometrów/dobę w kwocie 0,80 PLN netto/ km + VAT. Opłata nie dotyczy okresu wynajmu samochodu campingowego ponad 14 dni Razem wynagrodzenie wynosi. PLN netto +opłata za serwis 300 PLN netto, tj. PLN brutto + kaucja 4000 PLN tj. PLN płatne w następujących transzach: I transza kaucja w kwocie 4000 PLN; wpłata na konto w ciągu 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy II transza w kwocie. PLN wpłata na konto do dnia. 2012r III transza w kwocie.pln wpłata na konto do dnia 2012r Powyższe kwoty należy wpłacić na konto firmy:. z dopiskiem: wynajem Baron., od do W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, zgodnie z pkt Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu W przypadku braku wpływu środków pieniężnych na konto, zgodnie z pkt strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu, a wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi Pozostałe przypadki realizacji postanowień Umowy będą traktowane zgodnie z Warunkami Ogólnymi Wynajmu Samochodu, w szczególności: Najemca odpowiada za wynikłe szkody komunikacyjne do wysokości 1600 PLN Najemca odpowiada za wynikłe szkody niekomunikacyjne do wysokości 4000 PLN. 4

5 Najemca płaci kwotę 300 PLN netto, w przypadku oddania samochodu z nie opróżnionym WC. 4. Postanowienia końcowe: 4.1. Najemca zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno turystycznych, nie użyczać samochodu innych osobom, stosować się do zasad określonych w Warunkach Ogólnych Wynajmu Samochodu Najemca oświadcza, że wiadomym mu jest, że w samochodzie campingowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, pod karą całkowitej utraty kaucji oraz poniesieniem kosztów wymiany tapicerki w całym samochodzie Najemca oświadcza i zapewnia, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z 3 załącznikami oraz treścią Umowy Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają akceptacji obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego Wszelkie spory lub roszczenia będzie rozpatrywał właściwy Sąd w Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Warunki Ogólne Wynajmu Samochodu Campingowego. 2. Protokół zdawczo odbiorczy. 3. Instrukcja obsługi samochodu campingowego. Najemca: Wynajmujący: 5

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy Umowa Najmu Samochodu Kempingowego zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy JPS Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku przy ul. Światełek 121, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO Załącznik nr 1 WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU KAMPERA www.cejsicar.pl 1. Ogólne warunki wynajmu 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING Załącznik nr 1 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO W BS TRAINING 1. Ogólne warunki wynajmu samochodu campingowego w BS TRAINING 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO. Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu. w Łomiankach pomiędzy: RENT & RIDE, marką handlową, którego właścicielem jest LOGIT CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Jeziorna 8 K, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok

Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok Regulamin konkursu Wygraj Toyotę RAV4 na rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wygraj Toyotę Rav 4 na rok (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez TOYOTA, Oddział w Długołęce, ul. Wrocławska 54,

Bardziej szczegółowo