OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli)"

Transkrypt

1 OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) 21 x 5,40 = 113,40 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do r. Potwierdzenie przelewu (wydruk komputerowy, druk bankowy, druk pocztowy) naleŝy dostarczyć do świetlicy do r., do godz OBIADY GRUDZIEŃ 2013 (od 2 grudnia do 20 grudnia) 15 x 5,40 = 81,00

2 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do r. bankowy, druk pocztowy) naleŝy dostarczyć do świetlicy do r., do godz REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Zespole Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 67a, ust. 3 (tekst jednolity DZ. U. z 2004r., Nr. 256, poz z późniejszymi zmianami) z dnia 7 września 1991 roku. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej. 2. Stołówka jest miejscem spoŝywania posiłków przygotowanych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. i dostarczonych przez firmę cateringową świadczącą usługi w zakresie Ŝywienia wyłonioną w drodze zamówień publicznych. 3. Posiłki wydawane są w trakcie trwania rocznych zajęć dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych w godz i Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. \

3 III. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: a. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie (bezgotówkowo - wpłata na konto firmy cateringowej), b. uczniowie, których posiłki dofinansowuje GCPRiPS, MOPS oraz inni sponsorzy. 2. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są w formie Karty zgłoszenia ucznia na obiady, która dostępna jest w świetlicy szkolnej. Zgłoszenia dokonują rodzice (opiekunowie prawni) wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który naleŝy złoŝyć w świetlicy szkolnej na początku roku szkolnego (w podanym terminie) lub w trakcie jego trwania. W przypadku ucznia objętego pomocą GCPRiPS, MOPS do zgłoszenia naleŝy dołączyć decyzję o przyznaniu świadczenia w formie posiłku. IV. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu dostarczanego przez firmę cateringową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego. 2. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w zarządzeniu dyrektora. V. OPŁATY 1. Wpłata za obiady dokonywana jest bezpośrednio na konto firmy cateringowej z góry przelewem najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który jest wnoszona. Dane do przelewu Adres firmy: Nr konta: Tytułem: wpłata za obiady / miesiąc / rok / imię i nazwisko ucznia / klasa 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do dn. 7 kaŝdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest takŝe wychowawcom klas i rodzicom. 3. pocztowy, druk bankowy) naleŝy dostarczyć osobiście do kierownika lub wychowawcy świetlicy do pierwszego dnia roboczego miesiąca, za który wniesiona została opłata, do godz W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez GCPRiPS, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy GCPRiPS a szkołą prowadzącą stołówkę. 5. Kierownik świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z posiłków. Posiłki dla uczniów wydawane są na podstawie okazanego identyfikatora i po

4 potwierdzeniu toŝsamości ucznia przez wychowawcę świetlicy pełniącego dyŝur w stołówce. 6. Wydany posiłek odznaczany jest na liście przez wychowawcę świetlicy pełniącego dyŝur. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyŝ utrudniłoby to płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki. VI. ZWROTY ZA OBIADY I REZYGNACJA Z OBIADÓW 1. Zwrot opłaty za posiłki moŝe nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeŝeli nieobecność ucznia (lub pracownika szkoły) wynosi dwa dni lub dłuŝej. 2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona przez rodzica (opiekuna prawnego) w sekretariacie szkoły lub u kierownika (wychowawcy) świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata moŝe być zaliczona na poczet opłat w następnym miesiącu. 3. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyŝszych zasad będą odliczane od wpłaty za miesiąc kolejny, po uprzednim uzgodnieniu kwoty pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a kierownikiem świetlicy. Nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności nieuzasadnione, niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 4. Z posiłków mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Posiłek wydawany jest wtedy rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu, z zachowaniem zasad higieny i zapewnieniem odpowiednich naczyń. 5. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (opiekun prawny) ucznia powinien zgłosić ten fakt osobiście, telefonicznie lub pisemnie w sekretariacie szkoły lub u kierownika (wychowawcy) świetlicy do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów. VII. WYDAWANIE POSIŁKÓW 1. Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej ZS Nr 13 na podstawie listy imiennej uprawnionych do korzystania z posiłków. 2. Posiłki wydawane są w godz (dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum) oraz w godz (dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej). 3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy. 4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia i kalkulacją kosztów. 5. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spoŝywające posiłek. 6. Szkoła nie prowadzi sprzedaŝy posiłków na wynos.

5 VIII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 1. Podczas spoŝywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 2. Po spoŝyciu posiłku brudne naczynia naleŝy odnieść w wyznaczone miejsce. 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w stołówce czuwają nauczyciele pełniący dyŝur. 4. Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic (opiekun prawny). 5. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem stołówki decyduje Dyrektor ZS Nr 13 w Gorzowie Wlkp. 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w postaci pisemnego aneksu. 3. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem r. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY w Zespole Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Rok szk.. od dn. do dn.. Nazwisko i imię ucznia:.. Klasa: SP / GM (właściwe zaznaczyć) Wychowawca: Rodzice / opiekunowie prawni: Matka / opiekun prawny -. Tel.kontaktowy -. Ojciec/ opiekun prawny -.. Tel.kontaktowy -... Zapoznałem się z Regulaminem Stołówki Szkolnej przy Zespole Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów Ŝywienia dziecka zgodnie z ustaloną stawką i w ustalonym terminie... Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) Rezygnacja z obiadów szkolnych z dn... Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

6 DANE DO PRZELEWU (OBIADY): SWOJSKA CHATA A.SIEWRUK UL. CZEREŚNIOWA 6 GORZÓW WLKP. Nr konta: W tytule wpłaty proszę wpisać: wpłata za obiady / miesiąc / rok / imię i nazwisko ucznia / klasa / szkoła OBIADY LISTOPAD 2013 ( od do z wyłączeniem i 11.11) 19 x 5,40 = 102,60 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do r. bankowy, druk pocztowy) naleŝy dostarczyć do świetlicy do r., do godz OBIADY PAŹDZIERNIK 2013 (od 1 października do 31 października)

7 23 x 5,40 = 124,20 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do r. bankowy, druk pocztowy) naleŝy dostarczyć do świetlicy do r., do godz OBIADY - WRZESIEŃ 2013 (od 9. września do 30. września br.) 16 x 5,40 = 86,40 (ilość dni w miesiącu x cena jednego obiadu = kwota do wpłaty) Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu. bankowy, druk pocztowy) naleŝy dostarczyć do kierownika lub wychowawcy świetlicy w jak najszybszym czasie (dotyczy września), do godz.8.30 dnia, w którym dziecko ma rozpocząć korzystanie z posiłków (warunek zaprowiantowania na dany dzień). W kolejnych miesiącach opłat naleŝy dokonywać wg postanowień regulaminu stołówki.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie nr 14/Z/2014 dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zakup obiadów 1. Opłaty za obiady można wnosić: - osobiście w kasie szkoły w księgowości wyłącznie w trzech ostatnich dniach roboczych kończących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 12 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE

UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA W PRYWATNYM GIMNAZJUM SOKRATES W CZĘSTOCHOWIE Zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Prywatnym Gimnazjum Sokrates z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 44 (42-200 Częstochowa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 160/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 25 sierpnia 2014 roku Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. Bronisława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z dnia 22 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z dnia 22 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Dyrektora Miejskiego Gimnazjum z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie: określenia regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników Na podstawie: art. 22 ak ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo