GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B współfinansowanego ze środków europejskich.. zatwierdził Styczeń, 2015r.

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy oraz promocji wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do tworzenia nowych inwestycji. Działania w tym zakresie powinny być skierowane na pobudzanie potencjalnych inwestorów do lokowania inwestycji w Puławach oraz w regionie. Wykonawca poprzez uŝycie spójnych narzędzi informacji i promocji zapewni upowszechnienie wiedzy i publicznej świadomości na temat marki gospodarczej miasta Puławy i regionu lubelskiego oraz moŝliwości rozwoju gospodarczego na tym obszarze. Grupą docelową kampanii są potencjalni inwestorzy bądź przedsiębiorcy chcący rozwijać działalność swoich firm. Elementy kampanii: Część 1 - Kampania prasowa w prasie o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Część 2 - Kampania internetowa na trzech portalach internetowych. Część 3 - Opracowanie i wydruk folderu gospodarczego miasta ze szczególnym uwzględnieniem oferty Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Część 4 - Dostawa zestawów promocyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II niniejszej specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Usługi reklamowe i marketingowe 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Część 1 i 2 : do 30 kwietnia 2015r. Część 3 i 4 : maksymalnie w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące:

3 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli: Wykonawca wykonał naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach o wartości brutto co najmniej na kwotę: Część nr 1 wartość kaŝdej minimum zł brutto; zrealizowanie kampanii prasowych Część nr 2 wartość łączna minimum zł brutto; zrealizowanie kampanii internetowych Część nr 3 wartość kaŝdej minimum zł brutto ; opracowanie i wydruk folderu (gospodarczego lub promocyjnego) Część nr 4 wartość kaŝdej minimum zł brutto ; dostawa zestawów promocyjnych c) Potencjał techniczny Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: w części 1 - nie mniejszą niŝ ,00 zł w części 2 - nie mniejszą niŝ ,00 zł w części 3 - nie mniejszą niŝ ,00 zł w części 4 - nie mniejszą niŝ ,00 zł 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŝnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŝącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŝycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 3. spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia

4 wymaganego warunku. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7. Wykaz wykonanych głównych usług/dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz usług/dostaw ) 8. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 9. JeŜeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŝenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - o których mowa w pkt 2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - kaŝdy z wykonawców składa oświadczenie wymienione w pkt 5 i dokumenty wymienione w pkt 1,2,3,8 - dokumenty wymienione w pkt 6,7 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; - oświadczenie wymienione w pkt 4 powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kserokopie dokumentów muszą być ponadto opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. 2. dowód wniesienia wadium 3. zdjęcia wszystkich produktów będących przedmiotem zamówienia dotyczy części 4. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium na niniejsze zamówienie wynosi: Część nr 1: 1.500,00 zł Część nr 2: 800,00 zł Część nr 3: 500,00 zł Część nr 4: 3.000,00 zł 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Banku, nr rachunku: ; z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty. 4. Dowód wniesienia wadium w innej formie niŝ pienięŝna naleŝy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy.

6 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00, - w zakresie procedury przetargowej: Urszula Bochniarz tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim.

7 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na Promocję głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie. 6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca ma obowiązek wykazać, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej specyfikacji. W cenie ofertowej naleŝy równieŝ uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. W cenie oferty musi być uwzględniony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt.): Kryteria oceny ofert dla: Dla części I 1) cena 80 % 2) roczny nakład zaproponowanych przez Wykonawcę tytułów prasowych za 2013 rok: a) średni jednorazowy nakład gazety lokalnej z roku % b) średni jednorazowy nakład gazety ogólnopolskiej o charakterze społecznogospodarczym 5 % c) średni jednorazowy nakład tygodnika ogólnopolskiego z roku %

8 d) średni jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika z roku % Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 80 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 80 % cena oferty badanej brutto Ocena w kryterium roczny nakład zaproponowanych przez Wykonawcę tytułów prasowych nastąpi w skali punktowej od 0 do 20 pkt, według wzorów matematycznych: a) średni jednorazowy nakład gazety lokalnej z roku % N1 Na= x 100 pkt x 5% N1max gdzie: N1 średni jednorazowy nakład gazety lokalnej z roku 2013 zaproponowany przez oferenta (nie mniejszy niŝ 10 tys. egzemplarzy) N1max największy średni jednorazowy nakład gazety lokalnej z roku 2013 ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu b) średni jednorazowy nakład gazety ogólnopolskiej o charakterze społecznogospodarczym 5 % N2 Nb= x 100 pkt x 5% N2max gdzie: N2 - średni jednorazowy nakład gazety ogólnopolskiej o charakterze społecznogospodarczym z roku 2013 zaproponowany przez oferenta (nie mniejszy niŝ 200 tys. egzemplarzy) N2max największy średni jednorazowy nakład gazety ogólnopolskiej o charakterze społeczno-gospodarczym z roku 2013 ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu c) średni jednorazowy nakład tygodnika ogólnopolskiego 5 % N3 Nc= x 100 pkt x 5% N3max gdzie: N3 - średni jednorazowy nakład tygodnika ogólnopolskiego z roku 2013 zaproponowany przez oferenta (nie mniejszy niŝ 100 tys. egzemplarzy) N3max największy średni jednorazowy nakład tygodnika ogólnopolskiego z roku 2013 ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu d) średni jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika 5 % N4 Nd= x 100 pkt x 5% N4max gdzie:

9 N4 - średni jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika z roku 2013 zaproponowany przez oferenta (nie mniejszy niŝ 30 tys. egzemplarzy) N4max największy średni jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika z roku 2013 ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu Przez średni jednorazowy nakład prasowy należy rozumieć średnią liczbę egzemplarzy przypadającą na jedno wydanie w roku obliczoną wg wzoru: nakład globalny pisma w 2013 r. podzielony przez liczbę wydań w 2013 r. Ilość uzyskanych punktów Z = C+ Na + Nb + Nc + Nd Dla części II 1) cena 90 % 2) ilość proponowanych odsłon billboardu na portalu internetowym - 10 % Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 90 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 90 % cena oferty badanej brutto Ocena w kryterium ilość proponowanych odsłon billboardu na portalu internetowym nastąpi w skali punktowej od 0 do 10 pkt, według wzoru matematycznego: ilość odsłon billboardu zaproponowanych w danej ofercie B = x 100 pkt x 10% największa ilość odsłon billboardu *Minimalna ilość odsłon po na kaŝdym z portali, łącznie minimum Ilość uzyskanych punktów Z = C+ B Dla części III 1) cena 95 % 2) termin realizacji zamówienia 5 % Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 95% cena oferty badanej brutto Ocena w kryterium termin dostawy nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt, według wzoru matematycznego: najkrótszy zaproponowany termin realizacji T= x 100 pkt x 5% termin realizacji oferty badanej Jako termin realizacji zamówienia rozumie się ilość dni od dnia zawarcia umowy kiedy dostawa będzie zrealizowana do siedziby Zamawiającego. Ilość uzyskanych punktów Z = C+T Dla części IV 1) cena 95 %

10 2) termin realizacji zamówienia 5 % Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C = x 100 pkt x 95% cena oferty badanej brutto Ocena w kryterium termin dostawy nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt, według wzoru matematycznego: najkrótszy zaproponowany termin realizacji T = x 100 pkt x 5% termin realizacji oferty badanej Jako termin realizacji zamówienia rozumie się dostawę do siedziby Zamawiającego. NaleŜy podać ilość dni od dnia zawarcia umowy kiedy dostawa będzie zrealizowana. Ilość uzyskanych punktów Z = C+T Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych dla kaŝdej części. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w formach (do wyboru): b. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, c. poręczeniach bankowych, d. poręczeniach pienięŝnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; e. gwarancjach bankowych,

11 f. gwarancjach ubezpieczeniowych g. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3. XVIII. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO OFERTY: 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŝeniem postanowień ust. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niŝ Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie; 3) w związku z rozbieŝnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umoŝliwiać usunięcie rozbieŝności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 4) jeŝeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne robót /usług/ czynności koniecznych do wykonania usług objętych niniejszą umową, z zastrzeŝeniem, Ŝe Wykonawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą niniejszej umowy termin realizacji moŝe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych robót/usług/ czynności, 5) w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leŝą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemoŝliwienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie moŝna było przewidzieć przed zawarciem Umowy wówczas termin realizacji Umowy moŝe zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemoŝliwa z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

12 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy oraz promocji wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do tworzenia nowych inwestycji. Działania w tym zakresie powinny być skierowane na pobudzanie potencjalnych inwestorów do lokowania inwestycji w Puławach oraz w regionie. Wykonawca poprzez uŝycie spójnych narzędzi informacji i promocji zapewni upowszechnienie wiedzy i publicznej świadomości na temat marki gospodarczej miasta Puławy i regionu lubelskiego oraz moŝliwości rozwoju gospodarczego na tym obszarze. Grupą docelową kampanii są potencjalni inwestorzy bądź przedsiębiorcy chcący rozwijać działalność swoich firm. Elementy kampanii: 1. Kampania prasowa, w zakres której wchodzi opracowanie i publikacja prasowych artykułów (tekst ze zdjęciem) sponsorowanych/reklam (zwanych dalej Artykułami) o powierzchni nie mniejszej niŝ 200x200 mm w połoŝeniu poziomym w gazetach/czasopismach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w ilości: 2 szt. w prasie o zasięgu regionalnym, 2 szt. o zasięgu krajowym, 2 szt. o zasięgu międzynarodowym. Ponadto zastrzega się, Ŝe jeden z tytułów magazynów o zasięgu międzynarodowym, w którym zamieszczony zostanie Artykuł, zapewni dystrybucję wśród pasaŝerów samolotów linii lotniczych operujących w Polsce (np. magazyn pokładowy). W Artykułach powinny być uwidocznione: logo miasta Puławy, logotyp Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego), herb Województwa Lubelskiego, logotyp Unii Europejskiej. Treść Artykułów oraz elementy graficzne, zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , powinny uzyskać akceptację Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Terminy zamieszczania artykułów: ostateczny termin zakończenia kampanii 30 kwietnia 2015 roku. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu po dwa egzemplarze gazety/czasopisma, w którym zostały opublikowane Artykuły. Gazety/czasopisma, w których zamieszczone zostaną Artykuły powinny spełniać kryteria opisane poniŝej: 1.1 Gazeta lokalna o zasięgu regionalnym obejmującym województwo lubelskie: Gazeta, w której zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy gazety codziennej, o zasięgu regionalnym obejmującym województwo lubelskie, w której dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne, a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład z roku 2013 nie mniejszy niŝ 10 tys. egzemplarzy (przez średni jednorazowy nakład prasowy naleŝy rozumieć średnią liczbę egzemplarzy przypadającą na jedno wydanie w roku obliczoną wg wzoru: nakład globalny pisma w 2013 r. podzielony przez liczbę wydań w 2013 r.) 1.2. Gazeta ogólnopolska o charakterze społeczno-gospodarczym. Dziennik ogólnopolski, w którym zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy gazety codziennej, o zasięgu ogólnopolskim, w której dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne, a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład z roku 2013 nie mniej niŝ 200 tys. egzemplarzy (przez średni jednorazowy nakład prasowy naleŝy rozumieć średnią liczbę egzemplarzy

13 przypadającą na jedno wydanie w roku obliczoną wg wzoru: nakład globalny pisma w 2013 r. podzielony przez liczbę wydań w 2013 r.) 1.3. Tygodnik ogólnopolski, w którym zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy gazety codziennej, o zasięgu ogólnopolskim, w której dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne, a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład z roku 2013 nie mniej niŝ 100 tys. egzemplarzy (przez średni jednorazowy nakład prasowy naleŝy rozumieć średnią liczbę egzemplarzy przypadającą na jedno wydanie w roku obliczoną wg wzoru: nakład globalny pisma w 2013 r. podzielony przez liczbę wydań w 2013 r.) 1.4. Miesięcznik lub dwumiesięcznik ogólnopolski i międzynarodowy, w którym zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w którym dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne, a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład z roku 2013 nie mniej niŝ 30 tys. egzemplarzy (przez średni jednorazowy nakład prasowy naleŝy rozumieć średnią liczbę egzemplarzy przypadającą na jedno wydanie w roku obliczoną wg wzoru: nakład globalny pisma w 2013 r. podzielony przez liczbę wydań w 2013 r.) 2. Kampania internetowa. Kampania internetowa realizowana będzie poprzez publikację artykułów sponsorowanych i bilbordów oraz mailingu o zasięgu krajowym w trzech branŝowych portalach internetowych. Realizacja publikacji w ramach kampanii internetowej, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, powinna się odbywać na trzech róŝnych portalach internetowych. Zamówienie obejmuje opracowanie artykułu ze zdjęciem (reklama) i przeprowadzenie w Internecie kampanii reklamowej obejmującej publikację artykułu na tematycznych portalach internetowych (min. objętość artykułu to tekst zawierający 2500 znaków ze spacjami oraz zdjęcie) takich jak np. W artykule powinny być uwidocznione: logotyp Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego), logotyp miasta Puławy, herb Województwa Lubelskiego, logotyp Unii Europejskiej oraz dane teleadresowe Miasta Puławy - ostateczny zakres informacji do akceptacji Zamawiającego. Treść oraz elementy graficzne, zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Formy ekspozycji : a) Billboard (double billboard) przynajmniej 750 na 200 pikseli. Animowany nośnik reklamowy wykonany w technologii flash (zaprojektowanie i wykonanie nośnika uwzględnione w cenie usługi), znajdujący się na górze strony, wycentrowany pod nagłówkiem strony. Nośnik pojawiający się w głównych zakładkach tematycznych portalu (ograniczonych w grupie informacji z zakresu: wiadomości, ekonomia, biznes, gospodarka), na stronie głównej lub innych atrakcyjnych, najczęściej odwiedzanych (pod względem liczby wejść) zakładkach portalu. Zakładki tematyczne do akceptacji przez Zamawiającego. b) Artykuł sponsorowany (minimum 2500 znaków ze spacjami i zdjęciem) oraz zajawka tekstowa (minimum 100 znaków bez spacji) z linkiem do artykułu sponsorowanego, w głównych zakładkach tematycznych portalu (ograniczonych w grupie informacji z zakresu: wiadomości, ekonomia, biznes, gospodarka). Zakładki tematyczne do akceptacji przez Zamawiającego. c) Wysyłka listu mailingowego (mailing reklamowy) Wielkość listu minimum 40 kb. Nośnik wykonany w technologii html (projekt wykonania listu uwzględniony w cenie usługi - treść przekazana przez Zamawiającego). List mailingowy musi zostać wysłany na skrzynki mailowe uŝytkowników bezpłatnych kont pocztowych w ramach tych samych portali internetowych, na których zamieszczono billboardy oraz boksy śródtekstowe (jako uzupełnienie powyŝszej kampanii). List

14 reklamowy moŝe być dostarczony podczas kampanii tylko raz na adres danego konta . Wysyłany będzie jeden wzór listu mailingowego. Wykonawca zapewnia wysyłkę listów w proporcjonalnej liczbie na 3 portalach informacyjnych, tzn. minimum po wysyłek na kaŝdym z portali, łącznie Kliknięcie na odnośnik w liście musi powodować automatyczne przekierowanie uŝytkownika na tematyczną podstronę internetową podaną przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia. Kliknięcie na nośniki musi powodować automatyczne przekierowanie uŝytkownika na tematyczną podstronę internetową podaną podczas realizacji zamówienia. Emisja na trzech informacyjnych portalach internetowych o zasięgu min. krajowym, których tematyka gwarantuje ich liczne odwiedzanie przez mieszkańców Polski. Ekspozycja billboardów targetowana geograficznie do uŝytkowników Internetu zamieszkujących obszar Polski (na podstawie adresów IP). Emitowany będzie jeden wzór billboardu. Czas nieprzerwanej ekspozycji nośnika uzaleŝniony od liczby odsłon na portalu, jednak nie dłuŝszy niŝ trzy tygodnie - mieszczący się w okresie: ostateczny termin zakończenia kampanii 30 kwietnia 2015 r. Oferta na przygotowanie i realizację kampanii reklamowej zawierać musi informację o portalach, na których Wykonawca zamierza przeprowadzić kampanię. Uwagi ogólne do nośników elektronicznych: Wykonawca zapewni równomierne rozmieszczenie reklam na 3 portalach informacyjnych, tzn.: - Billboard- double billboard (minimalnie po odsłon na kaŝdym z portali, łącznie ) - List reklamowy - mailling (minimalnie po wysyłek na kaŝdym z portali, łącznie ) Termin emisji billboardów i wysyłki listów reklamowych ustalony zostanie między Zamawiającym i Wykonawcą na min. 7 dni kalendarzowych przed emisją-wysyłką. Kampania na portalach zintegrowana będzie czasowo z wysyłką listów reklamowych. Obowiązkowe jest dostarczenie przez Wykonawcę statystyk podsumowujących po zakończeniu kaŝdego etapu kampanii. Statystyki muszą być dostarczone w wersji elektronicznej oraz papierowej, podpisanej przez Wykonawcę. Statystyki mają zawierać przynajmniej informację o liczbach wejść (kliknięć) uŝytkowników oglądających reklamę na portalu podczas trwania kampanii oraz o liczbie wysłanych listów reklamowych do uŝytkowników poczty z całej Polski. Przedstawienie podpisanych statystyk w wersji papierowej jest podstawą do stwierdzenia wykonania usługi i zapłaty za nią. Wspólne wymagania dla wszystkich form reklamy: wykonanie projektów graficznych, koszt nabycia praw do wszystkich materiałów wykorzystanych w projektach przez Wykonawcę musi być uwzględnione w cenie usługi. Projekt graficzny powinien być spójny dla wszystkich form reklamy, projekty powinny korespondować ze sobą wizualnie (zawierać pokrewne elementy, ale nie mogą być identyczne, dopuszcza się jednak moŝliwość, Ŝe Zamawiający zdecyduje, aby projekt był jednakowy dla wszystkich form reklamy). Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik moŝliwymi do wykorzystania podczas projektowania wszystkich form graficznych. W tym celu Wykonawca musi mieć moŝliwość skorzystania z serwisów dysponujących bazą zdjęć, grafik (jak np.: Fotolia, Photogenica itp.) lub własnej bazy zdjęć. W cenie naleŝy równieŝ uwzględnić moŝliwość realizacji sesji fotograficznej na terenie miasta Puławy, z której zdjęcia zostaną wykorzystane do opracowania projektów form graficznych. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa do nieograniczonego dysponowania uŝytymi w materiałach formami graficznymi (layoutami), udzielając tym samym bezterminowej licencji do ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. PrzekaŜe równieŝ layouty w pliku wektorowym. Wykonawca przekaŝe równieŝ wersję edytowalną projektów graficznych (pliki źródłowe), które umoŝliwią Zamawiającemu adaptację projektu do innych formatów reklamy. Zamawiający dokona jedynie niezbędnych, technicznych zmian w projekcie, nie naruszając tym samym istoty pierwotnego projektu graficznego. 3. Opracowanie, wydruk i dostawa folderu gospodarczego/inwestycyjnego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem oferty PPNT prezentującego walory gospodarcze miasta Puławy, skierowanego do potencjalnych inwestorów, ukierunkowany na strategiczne potencjały rozwojowe regionu. Przedmiotem tej części zamówienia jest: -opracowanie merytoryczne i graficzne zawartości folderu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, - tłumaczenie na język angielski, niemiecki, rosyjski i francuski

15 - przygotowanie 5. wersji językowych folderu w wersji elektronicznej - przygotowanie do druku (skład) wersji polsko-angielskiej, - druk zgodnie ze specyfikacją: ilość: 3000 sztuk wersja językowa: polsko-angielska druk: pełen kolor dwustronnie 4+4 format: 20 x 20 cm ilość stron: minimum 30 okładka: oprawa twarda introligatorska kaszerowana, minimum 2 mm, klejona, z folią środek: kreda matowa minimum 170 g - dostarczenie do siedziby Zamawiającego wersji drukowanej (3000 sztuk) oraz elektronicznej (5 wersji językowych na płycie CD/DVD) Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik moŝliwymi do wykorzystania podczas projektowania folderu. W tym celu Wykonawca musi mieć moŝliwość skorzystania z serwisów dysponujących bazą zdjęć, grafik (jak np.: Fotolia, Photogenica) lub własnej bazy zdjęć. W cenie naleŝy równieŝ uwzględnić moŝliwość realizacji sesji fotograficznej na terenie miasta Puławy, z której zdjęcia zostaną wykorzystane do opracowania projektu. Folder zostanie oznakowany zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa do nieograniczonego dysponowania uŝytymi w materiałach formami graficznymi (layoutami), udzielając tym samym bezterminowej licencji do ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. PrzekaŜe równieŝ projekt w pliku wektorowym. Wykonawca przekaŝe równieŝ wersję edytowalną projektu (pliki źródłowe), które umoŝliwią Zamawiającemu adaptację projektu do innych formatów reklamy. Zamawiający dokona jedynie niezbędnych, technicznych zmian w projekcie, nie naruszając tym samym istoty pierwotnego projektu graficznego. Termin realizacji (dostawa do siedziby Zamawiającego): maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Produkcja, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ilości 500 sztuk kaŝdy zgodnie ze specyfikacją tabeli poniŝej Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku. Wykonawca uzgodni i przedstawi Zamawiającemu wzór przedmiotu zamówienia zawierający m.in.: projekt, układ graficzny, propozycję tłoczeń, graweru, nadruku lub innej formy znakowania. Zamawiający wymaga załączenia do oferty po jednym zdjęciu wszystkich wymienionych produktów. W przypadku kilku wersji kolorystycznych - dowolny kolor. Materiały promocyjne zostaną oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Wzór nadruku wymaga kaŝdorazowo akceptacji Zamawiającego. Termin realizacji (dostawa do siedziby Zamawiającego): maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy. NAZWA BANK ENERGII OPIS Przenośny akumulator, do którego moŝna podłączyć urządzenie zasilane z USB bądź laptop. Chromowany, zapakowany w pudełko, grawerowany. Pojemność: 2200 mah Rozmiar: 95 x 20 x 22 mm Materiał: metal Input: 5V/800MA Output: 5V/1000MA W zestawie: kabel USB Opakowanie: pudełko kartonowe Znakowanie: grawer lub nadruk jednokolorowy ROZGAŁĘZIACZ USB Niewielkich rozmiarów koncentrator USB umoŝliwiający podłączenie 4 urządzeń USB do komputera.

16 Wymiary:98x98x21mm Materiał: tworzywo Kolor: biały Liczba portów: 4 Znakowanie: nadruk jednokolorowy KOMPLET PIŚMIENNICZY W ETUI Komplet piśmienniczy w etui imitującym skórę, w zestawie długopis i pióro kulkowe. Zapięcie na pasek zakładany w szlufkę, obszycie w kontrastowym kolorze Etui Wymiary: 10 x 160 x 60 mm Kolor: czarny (400 sztuk), czerwony ( 100 sztuk) Materiał: ekoskóra Znakowanie: grawer lub nadruk jednokolorowy Długopis Kolor: czarny (400 sztuk), czerwony (100 sztuk) Materiał: stal nierdzewna Grawer: laserowy Mechanizm wysuwania wkładu: wykręcany lub wyciskany (spręŝynowy) Wkład: czarny lub niebieski Znakowanie: grawer Pióro kulkowe Kolor: czarny (400 sztuk), czerwony (100 sztuk) Materiał: stal nierdzewna Grawer: laserowy Wkład czarny Znakowanie: grawer TECZKA A4 MULTIFUNKCYJNA LAMPKA LED DO CZYTANIA WIZYTOWNIK Teczka formatu A4 z notesem, 1 duŝą kieszenią, co najmniej 2 kieszonkami na wizytówki, miejsce na długopis i notes Materiał: mikrofibra, poliester 600D, notes papier Wymiary: 237 x 173 x 15 mm Kolor: czarny Zapięcie: guma czarna Znakowanie: grawer lub nadruk jednokolorowy Lampka LED przeznaczona do czytania ksiąŝek oraz nut, nadaje się takŝe do czytników e-booków. Kolor: czarny Materiał: plastik Jasna dioda LED dająca mocne, równomierne oświetlenie Zasilanie: 3x bateria AAA (cienki paluszek) w komplecie zestaw baterii Lampka zapewniająca niski pobór energii (ponad 60 godzin na jednym komplecie baterii) Miękki klips - nie niszczący ksiąŝki ani czytnika Długie elastyczne ramię typu "gęsia szyjka" Opakowanie tworzywo sztuczne Znakowanie: nadruk jednokolorowy Wizytownik w ekoskórze Kolor: biały i czarny Zapinany na metalowy chromowany zatrzask z grawerem. Środek wyłoŝony czarnym aksamitem Wymiary: 65 x 97 x 16 mm Materiał: ekoskóra tłoczona, metal

17 Znakowanie: grawer KALENDARZ NA ROK 2016 Kalendarze planszowe na 2016 rok: format B1 wymiar: 670 x 970 mm ilość kolorów: 4+0 (druk jednostronny CMYK - pełny kolor) uszlachetnianie: lakier UV na całości papier: kreda błyszcząca minimum 170g/m2 listwy: metalowe listwy "po krótkim boku" (górna z otworem) opakowanie: po 25 sztuk (rulon) projekt opracuje Wykonawca na podstawie zdjęć przekazanych przez Zamawiającego, umieszczając czytelne kalendarium, znakowanie logotypem miasta i logotypami projektu NOTES A5 100 kartek Podręczny notes na spirali w twardej oprawie. Wymiary: 201 x 140 x 14 mm Kolory: czarny, niebieski Materiał: papier, oprawa twarda introligatorska lub ekoskóra Znakowanie: nadruk jednokolorowy NOTES A6 65 kartek z długopisem Materiał: plastik i papier Wymiary: 15 x 13 x 1,3 cm Kolor: szary, niebieski, czerwony, czarny (mogą być wybrane kolory) Grzbiet: spirala Długopis: kolor wkładu niebieski, obudowa długopisu w kolorze notesu, długopis mocowany do notesu za pomocą gumki Mechanizm wysuwania wkładu: przekręcany lub wyciskowy (spręŝynowy) Znakowanie: nadruk jednokolorowy TORBA NA LAPTOP I DOKUMENTY RAMKA NA ZDJĘCIA PENDRIVE Podręczna torba w ciemnych kolorach na laptop i dokumenty Przegroda główna i przednia kieszeń na zamek błyskawiczny, mała kieszonka zapinana na rzep na telefon komórkowy Kolor: granat, czarny, szary Materiał: poliester 600D Wymiary: 39,5 x 28,5 x 10 cm Regulowany pasek na ramię Znakowanie: nadruk jednokolorowy Metalowa ramka na zdjęcia formatu 10x15 cm, Materiał: PCV, metal, plastik Kolor: szary metaliczny Kształt: prostokąt Znakowanie: grawer pamięć USB - pendrive w postaci karty, na której widnieje nadruk zgodny z projektem przekazanym przez Zamawiającego Materiał: plastik Kolor: 4+4 Wymiary: 86 x 54,4 x 3,5 mm Pojemność: 4GB USB 2.0

18 ..... (pieczątka Wykonawcy) OFERTA Gmina Miasto Puławy W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n.: Realizacja kampanii promującej projekt Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 2. Oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ryczałtową cenę: Część 1: Netto... zł Brutto... zł słownie:... Proponowany roczny nakład zaproponowanych przez Wykonawcę tytułów prasowych : a) średni jednorazowy nakład gazety lokalnej -.. b) średni jednorazowy nakład gazety ogólnopolskiej o charakterze społecznogospodarczym. c) średni jednorazowy nakład tygodnika ogólnopolskiego.. d) średni jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika. Część 2: Netto... zł Brutto... zł słownie:... Ilość proponowanych odsłon billboardu na portalu internetowym.. Część 3: Netto... zł Brutto... zł słownie:... Termin realizacji zamówienia. Część 4: Netto... zł Brutto... zł słownie:... Termin realizacji zamówienia. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Akceptujemy zawarte w umowie warunki płatności.

19 7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*. (zakres powierzonych prac) Wartość prac powierzonych podwykonawcy zł netto 8. WADIUM w kwocie zł (słownie:.. złotych) zostało wniesione w dniu w formie (dowód wniesienia wadium dołączony do oferty). 9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 2% całkowitej wartości zamówienia w kwocie zł w formie:, przed terminem podpisania umowy. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS 4) Opłacona polisa 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 7) Wykaz wykonanych głównych usług/dostaw oraz dowody, Ŝe usługi/dostawy zostały wykonane naleŝycie 8) Potwierdzenie wniesienia wadium 9) Informacja o przynaleŝności do grupy kapitałowej..., dnia r. * niepotrzebne skreślić... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

20 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax / mail... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację kampanii promującej projekt Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp...., dnia r.... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 230810-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Numer ogłoszenia: 223274-2015; data zamieszczenia: 28.08.2015

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 Numer ogłoszenia: 477932-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694-2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl 1 z 5 2015-07-27 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk publikacji - Informator o polonikach w zbiorach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Dostawa i montaż systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposażenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT Numer ogłoszenia: 9054-2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Puławy: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Puławskiego Parku Naukowo -Technologicznego Numer ogłoszenia: 80018-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja kampanii promocyjnej przedsięwzięcia pn. Wstęp Wolny Festiwal

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy publikacji pan Tadeusz oraz Czasopismo z. 24/25 wraz z oprawą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Projektu Trasy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 173356-2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo