Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a

2 ROZDZIAŁ I Informacje o Zamawiającym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A tel fax ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja o miejscu zamieszczenia ogłoszenia Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb Portu Lotniczego Warszawa Modlin. 2. Zamówienie obejmuje m.in.: a. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu łączności radiowej w standardzie TETRA (stacja bazowa, terminale radiowe, niezbędna infrastruktura do realizacji łączności bezprzewodowej); b. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu teleinformatycznego integrującego systemy łączności radiowej z istniejącym systemem łączności stacjonarnej; c. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu dyspozytorskiego wyposażonego w konsole dyspozytorskie dla stanowisk koordynacji i zarządzania kryzysowego; d. opracowanie projektu i wykonanie infrastruktury niezbędnej do realizacji łączności bezprzewodowej w standardzie TETRA i w technologii sieci komórkowych (GSM, DCS, UMTS, LTE) na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Projekt i realizacja musi obejmować: budynek Terminala Pasażerskiego, teren Portu Lotniczego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część ogólna zawarta w Załączniku nr Klasyfikacja według CPV: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 2 S t r o n a

3 Sieć radiowa System sieciowy Usługi instalowania urządzeń radiowych ROZDZIAŁ IV Postanowienia ogólne 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. ROZDZIAŁ V Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie 56 dni od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane poniżej przez Zamawiającego. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 3 S t r o n a

4 b. co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem radiowego systemu łączności operacyjnej TETRA o wartości zamówienia co najmniej zł brutto, oraz c. co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS/ jako instalacji wewnętrznej o wartości zamówienia co najmniej zł brutto. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy wykonawca przedstawi wykonanie obu zadań w ramach jednego zamówienia lub odrębnych zamówień na każde zadanie. ROZDZIAŁ VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia ich spełniania 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają poniższe dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ; b. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 2c do SIWZ; Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy składają poniższe dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ; b. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 4 S t r o n a

5 tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit c) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit b), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4 i 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 7. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. b) i c), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być złożone wspólnie. 8. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku przedłożenia dokumentu z kwotą określoną w innej walucie niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę stosując średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 10. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji 5 S t r o n a

6 Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, w szczególności dokumenty rejestrowe (np. KRS). b. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. d. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. ROZDZIAŁ VIII Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami W kwestiach formalnych: P. Magdalena Falkowska, Tel.: (+48) , fax.: (+48) W kwestiach merytorycznych: P. Piotr Łapiński tel.: , fax: ROZDZIAŁ IX Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ROZDZIAŁ X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 6 S t r o n a

7 2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: w dziale: przetargi. 3. Wszelką korespondencję, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem (z zastrzeżeniem postanowień pkt 4). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 4. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem: - złożenie Oferty; - zmiana Oferty; - wycofanie Oferty. 5. Wszelka korespondencja: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami w Rozdziale VIII, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ nr faksu. ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wzór formularza ofertowego został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim. Wszystkie dokumenty 7 S t r o n a

8 sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 4. Wszystkie dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte. 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty wykonawca załączy dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę, w szczególności dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem umocowania osób udzielających pełnomocnictwa. 7. Zawartość oferty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisania Oferty i/lub dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy/udzielania pełnomocnictwa; c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); d) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (załącznik nr 2c do SIWZ) 1 ; e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b do SIWZ); f) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zawierającym oznaczenie: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A Nowy Dwór Mazowiecki Biuro Zamówień i Kontraktów Numer postępowania: P/104/11 Oferta na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa Modlin 1 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 8 S t r o n a

9 Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia 12 marca 2012 r. do godz.12:15 9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 10. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów, skutkować będzie ich odtajnieniem przez Zamawiającego. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w rozdziale XIV pkt 2 Specyfikacji. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, winno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 8 powyżej, a koperta dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA lub WYCOFANIE. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: w siedzibie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki, w pokoju nr Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2012 r. o godz W przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12 marca 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki w Sali Konferencyjnej. 5. ROZDZIAŁ XV Opis sposobu obliczenia ceny 1. Na cenę oferty składa się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ. 9 S t r o n a

10 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. Wykonawca podaje cenę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. ROZDZIAŁ XVI Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena 100% 2. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badanej) x 100pkt 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną wg wzoru określonego w pkt 2 powyżej. 5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. ROZDZIAŁ XV Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy. 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego oddzielnym pismem. 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający wymaga, by przed zawarciem umowy Wykonawca okazał ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min zł (słownie: trzy miliony złotych). 10 S t r o n a

11 4. Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przesłanek zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 3). ROZDZIAŁ XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości umowy. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Nr rachunku bankowego Zamawiającego, na który należy dokonać przelewu z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to: Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych niż pieniądz dopuszczalnych formach (wymienionych w pkt. 4 pkt b) e) należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Biurze Finansów i Księgowości, pokój nr Zabezpieczenia wniesione w innej formie niż pieniądzu, powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i bezzwłocznie. 11 S t r o n a

12 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 11. Warunki zmiany formy oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza; 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: ROZDZIAŁ XVIII Załączniki 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 2. wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); 4. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b do SIWZ) 5. wzór wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 2c do SIWZ) 6. wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ); 12 S t r o n a

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące budowy zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin. Koncepcja systemu: Oferowane rozwiązanie musi zawierać: 1. system łączności radiowej w standardzie TETRA (stacja bazowa, terminale radiowe, niezbędna infrastruktura do realizacji łączności bezprzewodowej), 2. system teleinformatyczny integrujący systemy łączności radiowej z istniejącym systemem łączności stacjonarnej; 3. system dyspozytorski wyposażony w konsole dyspozytorskie dla stanowisk koordynacji i zarządzania kryzysowego; 4. opracowanie projektu i wykonanie infrastruktury niezbędnej do realizacji łączności bezprzewodowej w standardzie TETRA i w technologii sieci komórkowych (GSM, DCS, UMTS, LTE) na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Projekt i realizacja musi obejmować: budynek Terminala Pasażerskiego, teren Portu Lotniczego. Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga dostawy i instalacji teleinformatycznego systemu zintegrowanej łączności radiowej w standardzie TETRA wraz z usługą instalacji, uruchomienia i wdrożenia. 2. Wymaga się aby Wykonawca przygotował wszystkie uzgodnienia formalne oraz uzyskał wymagane prawem zezwolenia i pozwolenia dla zakresu objętego postępowaniem. 3. Wykonawca winien w imieniu Zamawiającego wystąpić do UKE o przydział trzech częstotliwości radiowych, które użyte będą dla uruchomienia systemu TETRA. 4. Wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zostać skonfigurowane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 5. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe i z bieżącej produkcji. 6. Wykonawca przeprowadzi szkolenia trzech administratorów systemu dotyczące jego konfiguracji oraz obsługi radiotelefonów. 13 S t r o n a

14 7. Dostarczony system musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne stacje bazowe, moduły nadawczo odbiorcze i terminale radiowe bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia. 8. Dostarczony system musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi systemami teleinformatycznym przy pomocy interfejsu CTI. 9. Oferowany system teleinformatyczny musi zawierać interfejs komunikacyjny dla komunikacji ze stanowiskiem Centrum Powiadamiania Kryzysowego w Warszawie lub z innym stanowiskiem wskazanym przez Zamawiającego. 10. Wszystkie kluczowe elementy oferowanego systemu muszą być redundantne. Oferowane rozwiązanie musi zapewniać następujące wymagania minimalne: I. WYMAGANIA DLA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W STANDARDZIE TETRA. 1. Charakterystyka systemu: 1.1. System musi zapewniać bezprzewodową łączność w trybie trankingowym, cyfrowym w standardzie TETRA. System musi umożliwiać niezależną pracę terminali przenośnych i przewoźnych z możliwością rozbudowy o nowych użytkowników. System musi oferować transmisje danych i przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SDS Terminale muszą być wyposażone w zintegrowane odbiorniki GPS oraz umożliwiać transmisję danych Elementy systemu takie jak: Stacja Bazowa, Serwer Zarządzania, Serwery Sterujące, konsole dyspozytorskie muszą komunikować się za pomocą protokołu IP System musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne moduły nadawczoodbiorcze (minimum dwa kolejne moduły) bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia System musi być wyposażony w licencje bezterminową na obsługę 400 sztuk terminali radiowych z możliwością rozbudowy do 500 sztuk bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia Wykonawca musi zapewnić elementy mechaniczne (wsporniki, elementy mocowania) niezbędne do realizacji instalacji antenowej wraz z odrębnymi drabinkami kablowymi pomiędzy masztem a pomieszczeniem technicznym, uziemieniami, zabezpieczeniem odgromowym, niezbędnym okablowaniem i przepustami kablowymi. 14 S t r o n a

15 1.7. System musi zapewnić integracje z zewnętrznym systemem teleinformatycznym z wykorzystaniem protokołu VoIP (minimum protokół: SIP, kodeki: G.711); 1.8. System musi obsługiwać transmisję krótkich wiadomości (SDS) oraz wiadomości statusowych, 1.9. Transmisja wiadomości musi być obsługiwana w relacjach radiotelefonradiotelefon/grupa radiotelefonów/aplikacja dyspozytorska oraz aplikacja dyspozytorska-radiotelefon/grupa radiotelefonów, System musi obsługiwać: Połączenia głosowe grupowe; Połączenia głosowe indywidualne półdupleksowe i dupleksowe; Połączenia do zewnętrznej sieci telefonicznej; Rejestrację wszystkich połączeń realizowanych w obrębie systemu; Połączenia rozgłoszeniowe; Wiadomości statusowe; Wiadomości SDS; Standardowe raporty SDS; Krótkie raporty SDS; Dane przesyłane w trybie komutacji kanałów; Dane przesyłane w trybie komutacji pakietów; System musi posiadać możliwość logowania treści wiadomości SDS wysyłanych przez użytkowników; System musi być wyposażony w stanowisko (komputer typu desktop) niezbędny do instalacji aplikacji alarmowania i nadzoru oraz obsługi systemu rejestracji korespondencji; System musi posiadać aplikację do alarmowania i nadzoru nad jego prawidłowa pracą. Aplikacja alarmowania i nadzoru musi również zapewniać zdalną obsługę systemu; System musi zapewnić pełną funkcjonalność także w przypadku wyłączania systemu alarmowania i nadzoru; System musi oferować aplikację lokalnej/zdalnej kontroli i zarządzania poprzez interfejs Ethernet; 15 S t r o n a

16 1.16. Moc sygnału w.cz. na złączu antenowym o wartości minimum 20W z możliwością zdalnej regulacji; Czułość odbiornika statyczna nie gorsza niż -117 dbm, dynamiczna nie gorsza niż 112dBm ; Możliwość synchronizacji czasu i częstotliwości z wewnętrznego źródła i z wbudowanego odbiornika GPS; Możliwość odczytu pomiaru mocy padającej i odbitej nadajnika; System musi oferować dołączenie zewnętrznego akumulatora zapewniającego podtrzymanie przez 4 h pracy systemu w przypadku awarii zasilania; Stacja bazowa musi posiadać układ umożliwiający ładowanie zewnętrznego akumulatora oraz kompensację temperaturową napięcia ładowania; System musi być przystosowany do montażu w szafie RACK 19 ; System musi posiadać zasilanie 230 V AC. 2. W dostawie należy uwzględnić system redundantny w ukompletowaniu: 2.1. stacja bazowa; 2.2. anteny stacjonarne; 2.3. anteny GPS; 2.4. zasilanie awaryjne; 2.5. niezbędne elementy instalacyjne i okablowanie. 3. Redundancja elementów sterujących systemu - wymagania minimalne: 3.1. Jakakolwiek awaria, serwera sterującego, sterownika stacji bazowej itp. nie może mieć wpływu na działanie systemu Pełna redundancja systemu musi być zrealizowana na poziomie N+1. Tzn. w przypadku awarii jednego z głównych elementów sterujących systemu, element zapasowy przejmuje jego funkcję W normalnym trybie pracy wszystkie moduły nadawczo-odbiorcze muszą być obsługiwane przez n sterowników, n+1 sterownik musi stanowić element zapasowy i przechodzić w stan aktywny tylko w wypadku awarii jednego z n sterowników. W przypadku modułów nadawczo-odbiorczych tylko jeden z nich musi nadawać w sposób ciągły ze względu na obsługę kanału sterującego. Jeżeli nastąpi zajęcie wszystkich kanałów rozmównych na jednym module, kolejno muszą być uaktywniane pozostałe. Redundancja musi również obejmować pracę modułów nadawczo-odbiorczych system musi obsługiwać n modułów (n nośnych) oraz dodatkowo jeden moduł redundantny, 16 S t r o n a

17 który zastąpi jeden z n aktywnych modułów (przyjmując jego częstotliwość) w przypadku awarii. 4. Wymagania związane z instalacją i uruchomieniem systemu łączności radiowej TETRA Zamawiający przewiduje instalacje systemu łączności radiowej TETRA w serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku nr 8; 4.2. Anteny systemu łączności radiowej TETRA musza zostać zainstalowane na wskazanej konstrukcji antenowej zainstalowanej na dachu budynku nr. 8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni projekt konstrukcji antenowej. 5. Wraz z systemem radiowym Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji i uruchomienia systemu lokalizacji terminali radiowych TETRA, w następującej konfiguracji minimalnej: 5.1. Stanowiska komputerowego wraz z systemem operacyjnym i monitorem LCD o przekątnej minimum 26 ; 5.2. Aplikacji do wizualizacji lokalizacji wszystkich terminali radiowych systemu radiowego TETRA wraz z niezbędnymi interfejsami i licencjami do współpracy z oferowanym systemem łączności radiowej TETRA; 5.3. Skalowalna mapa wektorowa obejmująca obszar pokrywający zasięg instalowanego systemu radiowego TETRA. II. WYMAGANIA DLA TERMINALI RADIOWYCH W STANDARDZIE TETRA 1. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych pełnych standardu TETRA w ilości 190 szt Praca w zakresie częstotliwości MHz; 1.2. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm; 1.3. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie; 1.4. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65; 1.5. Waga bez baterii maksymalnie 320 g; 1.6. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli; 1.7. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim; 1.8. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C; 1.9. Wbudowany odbiornik GPS; 17 S t r o n a

18 1.10. Menu w języku polskim; Pełna klawiatura numeryczna wraz z przyciskami funkcyjnymi; Dedykowany przycisk alarmowy; Przesyłanie danych w trybie pakietowym; Obsługa połączeń głosowych grupowych i indywidualnych oraz wiadomości tekstowych; Praca w trybie komunikacji bezpośredniej (DMO); Funkcja wskazywania azymutu i dystansu do użytkownika nadającego podczas połączenia grupowego; Funkcjonalność typu man-down automatyczne połączenie z wybranym użytkownikiem lub grupą w przypadku, gdy radio zbyt długo znajduję się w pozycji horyzontalnej lub nie przemieszcza się; W dostawie należy uwzględnić radiotelefony w ukompletowaniu: zespół nadawczo-odbiorczy; antena z GPS; bateria Li-Jon pozwalająca na pracę radiotelefonu w trybie czuwania przez minimum 40 godzin.; urządzenie ładujące; z 230V AC 180szt z 24V DC 10szt instrukcja w języku polskim; futerał; 2. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych duże przyciski standardu TETRA w ilości 20 szt Praca w zakresie częstotliwości MHz 2.2. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm 2.3. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie 2.4. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65 18 S t r o n a

19 2.5. Waga bez baterii maksymalnie 320 g 2.6. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli 2.7. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim 2.8. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C 2.9. Wbudowany odbiornik GPS Menu w języku polskim Klawiatura z dużymi przyciskami funkcyjnymi Dedykowany przycisk alarmowy Przesyłanie danych w trybie pakietowym Obsługa połączeń głosowych grupowych i indywidualnych oraz wiadomości tekstowych Praca w trybie komunikacji bezpośredniej (DMO) Funkcja wskazywania azymutu i dystansu do użytkownika nadającego podczas połączenia grupowego Funkcjonalność typu man-down automatyczne połączenie z wybranym użytkownikiem lub grupą w przypadku, gdy radio zbyt długo znajduję się w pozycji horyzontalnej lub nie przemieszcza się; W dostawie należy uwzględnić radiotelefony w ukompletowaniu: zespół nadawczo-odbiorczy; antena z GPS; bateria Li-Jon pozwalająca na pracę radiotelefonu w trybie czuwania przez minimum 40 godzin urządzenie ładujące z 230V; instrukcja w języku polskim; futerał. 3. Wymagania dla zestawów samochodowych do współpracy z radiotelefonami doręcznymi standardu TETRA, w ilości 12 szt W skład zestawu musi wchodzić: 19 S t r o n a

20 obrotowy uchwyt do radiotelefonu doręcznego, kabel zasilający, umożliwiający ładowanie baterii z instalacji samochodowej 12V, wydzielony mikrofon nie wymagający ręcznej obsługi, wydzielony przycisk PTT, głośnik zewnętrzny o mocy co najmniej 3W, zewnętrzna antena Tetra, zewnętrzna antena GPS Po umieszczeniu w uchwycie, bateria radiotelefonu musi być automatycznie ładowana, natomiast sygnał audio musi być automatycznie przekierowany na głośnik zewnętrzny. Dla wygodniejszej obsługi radiotelefon musi zapewniać możliwość zmiany grupy poprzez uprzednio zaprogramowany skrót klawiszowy Uchwyt, w którym umieszczany jest radiotelefon musi umożliwiać dołączenie zewnętrznych anten Tetra i GPS. 4. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych standardu TETRA spełniający wymagania atex oraz iec-ex w ilości 5 szt Certyfikacja ATEX i IEC-Ex zgodnie z: II 2GB Ex ib IIC T4 Gb dla gazu; II 2D Ex ib IIIC T90 C Db IP6X dla pyłów; 4.2. Praca w zakresie częstotliwości MHz; 4.3. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm; 4.4. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie; 4.5. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65; 4.6. Waga bez baterii maksymalnie 320 g; 4.7. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli; 4.8. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim; 4.9. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C; 20 S t r o n a

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo