Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a

2 ROZDZIAŁ I Informacje o Zamawiającym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A tel fax ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja o miejscu zamieszczenia ogłoszenia Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb Portu Lotniczego Warszawa Modlin. 2. Zamówienie obejmuje m.in.: a. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu łączności radiowej w standardzie TETRA (stacja bazowa, terminale radiowe, niezbędna infrastruktura do realizacji łączności bezprzewodowej); b. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu teleinformatycznego integrującego systemy łączności radiowej z istniejącym systemem łączności stacjonarnej; c. Dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu dyspozytorskiego wyposażonego w konsole dyspozytorskie dla stanowisk koordynacji i zarządzania kryzysowego; d. opracowanie projektu i wykonanie infrastruktury niezbędnej do realizacji łączności bezprzewodowej w standardzie TETRA i w technologii sieci komórkowych (GSM, DCS, UMTS, LTE) na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Projekt i realizacja musi obejmować: budynek Terminala Pasażerskiego, teren Portu Lotniczego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część ogólna zawarta w Załączniku nr Klasyfikacja według CPV: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 2 S t r o n a

3 Sieć radiowa System sieciowy Usługi instalowania urządzeń radiowych ROZDZIAŁ IV Postanowienia ogólne 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. ROZDZIAŁ V Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie 56 dni od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane poniżej przez Zamawiającego. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 3 S t r o n a

4 b. co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem radiowego systemu łączności operacyjnej TETRA o wartości zamówienia co najmniej zł brutto, oraz c. co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS/ jako instalacji wewnętrznej o wartości zamówienia co najmniej zł brutto. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy wykonawca przedstawi wykonanie obu zadań w ramach jednego zamówienia lub odrębnych zamówień na każde zadanie. ROZDZIAŁ VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia ich spełniania 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają poniższe dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ; b. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 2c do SIWZ; Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy składają poniższe dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ; b. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności 4 S t r o n a

5 tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit c) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit b), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4 i 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 7. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. b) i c), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być złożone wspólnie. 8. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku przedłożenia dokumentu z kwotą określoną w innej walucie niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę stosując średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 10. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji 5 S t r o n a

6 Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, w szczególności dokumenty rejestrowe (np. KRS). b. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. d. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. ROZDZIAŁ VIII Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami W kwestiach formalnych: P. Magdalena Falkowska, Tel.: (+48) , fax.: (+48) W kwestiach merytorycznych: P. Piotr Łapiński tel.: , fax: ROZDZIAŁ IX Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. ROZDZIAŁ X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 6 S t r o n a

7 2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: w dziale: przetargi. 3. Wszelką korespondencję, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem (z zastrzeżeniem postanowień pkt 4). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 4. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem: - złożenie Oferty; - zmiana Oferty; - wycofanie Oferty. 5. Wszelka korespondencja: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami w Rozdziale VIII, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ nr faksu. ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wzór formularza ofertowego został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim. Wszystkie dokumenty 7 S t r o n a

8 sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 4. Wszystkie dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte. 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty wykonawca załączy dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę, w szczególności dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem umocowania osób udzielających pełnomocnictwa. 7. Zawartość oferty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisania Oferty i/lub dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy/udzielania pełnomocnictwa; c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); d) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (załącznik nr 2c do SIWZ) 1 ; e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b do SIWZ); f) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zawierającym oznaczenie: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A Nowy Dwór Mazowiecki Biuro Zamówień i Kontraktów Numer postępowania: P/104/11 Oferta na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa Modlin 1 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 8 S t r o n a

9 Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert, tj. dnia 12 marca 2012 r. do godz.12:15 9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 10. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów, skutkować będzie ich odtajnieniem przez Zamawiającego. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w rozdziale XIV pkt 2 Specyfikacji. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, winno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 8 powyżej, a koperta dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA lub WYCOFANIE. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: w siedzibie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki, w pokoju nr Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2012 r. o godz W przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12 marca 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki w Sali Konferencyjnej. 5. ROZDZIAŁ XV Opis sposobu obliczenia ceny 1. Na cenę oferty składa się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ. 9 S t r o n a

10 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Istotnych Postanowieniach Umowy. 4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich. Wykonawca podaje cenę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. ROZDZIAŁ XVI Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena 100% 2. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badanej) x 100pkt 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną wg wzoru określonego w pkt 2 powyżej. 5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. ROZDZIAŁ XV Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy. 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego oddzielnym pismem. 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający wymaga, by przed zawarciem umowy Wykonawca okazał ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min zł (słownie: trzy miliony złotych). 10 S t r o n a

11 4. Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przesłanek zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 3). ROZDZIAŁ XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości umowy. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Nr rachunku bankowego Zamawiającego, na który należy dokonać przelewu z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to: Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych niż pieniądz dopuszczalnych formach (wymienionych w pkt. 4 pkt b) e) należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Biurze Finansów i Księgowości, pokój nr Zabezpieczenia wniesione w innej formie niż pieniądzu, powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bezwarunkowo i bezzwłocznie. 11 S t r o n a

12 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 11. Warunki zmiany formy oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. ROZDZIAŁ XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza; 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: ROZDZIAŁ XVIII Załączniki 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 2. wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ); 4. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2b do SIWZ) 5. wzór wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 2c do SIWZ) 6. wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ); 12 S t r o n a

13 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące budowy zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej dla potrzeb Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin. Koncepcja systemu: Oferowane rozwiązanie musi zawierać: 1. system łączności radiowej w standardzie TETRA (stacja bazowa, terminale radiowe, niezbędna infrastruktura do realizacji łączności bezprzewodowej), 2. system teleinformatyczny integrujący systemy łączności radiowej z istniejącym systemem łączności stacjonarnej; 3. system dyspozytorski wyposażony w konsole dyspozytorskie dla stanowisk koordynacji i zarządzania kryzysowego; 4. opracowanie projektu i wykonanie infrastruktury niezbędnej do realizacji łączności bezprzewodowej w standardzie TETRA i w technologii sieci komórkowych (GSM, DCS, UMTS, LTE) na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Projekt i realizacja musi obejmować: budynek Terminala Pasażerskiego, teren Portu Lotniczego. Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga dostawy i instalacji teleinformatycznego systemu zintegrowanej łączności radiowej w standardzie TETRA wraz z usługą instalacji, uruchomienia i wdrożenia. 2. Wymaga się aby Wykonawca przygotował wszystkie uzgodnienia formalne oraz uzyskał wymagane prawem zezwolenia i pozwolenia dla zakresu objętego postępowaniem. 3. Wykonawca winien w imieniu Zamawiającego wystąpić do UKE o przydział trzech częstotliwości radiowych, które użyte będą dla uruchomienia systemu TETRA. 4. Wszystkie urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zostać skonfigurowane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 5. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe i z bieżącej produkcji. 6. Wykonawca przeprowadzi szkolenia trzech administratorów systemu dotyczące jego konfiguracji oraz obsługi radiotelefonów. 13 S t r o n a

14 7. Dostarczony system musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne stacje bazowe, moduły nadawczo odbiorcze i terminale radiowe bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia. 8. Dostarczony system musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi systemami teleinformatycznym przy pomocy interfejsu CTI. 9. Oferowany system teleinformatyczny musi zawierać interfejs komunikacyjny dla komunikacji ze stanowiskiem Centrum Powiadamiania Kryzysowego w Warszawie lub z innym stanowiskiem wskazanym przez Zamawiającego. 10. Wszystkie kluczowe elementy oferowanego systemu muszą być redundantne. Oferowane rozwiązanie musi zapewniać następujące wymagania minimalne: I. WYMAGANIA DLA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W STANDARDZIE TETRA. 1. Charakterystyka systemu: 1.1. System musi zapewniać bezprzewodową łączność w trybie trankingowym, cyfrowym w standardzie TETRA. System musi umożliwiać niezależną pracę terminali przenośnych i przewoźnych z możliwością rozbudowy o nowych użytkowników. System musi oferować transmisje danych i przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SDS Terminale muszą być wyposażone w zintegrowane odbiorniki GPS oraz umożliwiać transmisję danych Elementy systemu takie jak: Stacja Bazowa, Serwer Zarządzania, Serwery Sterujące, konsole dyspozytorskie muszą komunikować się za pomocą protokołu IP System musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne moduły nadawczoodbiorcze (minimum dwa kolejne moduły) bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia System musi być wyposażony w licencje bezterminową na obsługę 400 sztuk terminali radiowych z możliwością rozbudowy do 500 sztuk bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczanego w ramach tego zamówienia Wykonawca musi zapewnić elementy mechaniczne (wsporniki, elementy mocowania) niezbędne do realizacji instalacji antenowej wraz z odrębnymi drabinkami kablowymi pomiędzy masztem a pomieszczeniem technicznym, uziemieniami, zabezpieczeniem odgromowym, niezbędnym okablowaniem i przepustami kablowymi. 14 S t r o n a

15 1.7. System musi zapewnić integracje z zewnętrznym systemem teleinformatycznym z wykorzystaniem protokołu VoIP (minimum protokół: SIP, kodeki: G.711); 1.8. System musi obsługiwać transmisję krótkich wiadomości (SDS) oraz wiadomości statusowych, 1.9. Transmisja wiadomości musi być obsługiwana w relacjach radiotelefonradiotelefon/grupa radiotelefonów/aplikacja dyspozytorska oraz aplikacja dyspozytorska-radiotelefon/grupa radiotelefonów, System musi obsługiwać: Połączenia głosowe grupowe; Połączenia głosowe indywidualne półdupleksowe i dupleksowe; Połączenia do zewnętrznej sieci telefonicznej; Rejestrację wszystkich połączeń realizowanych w obrębie systemu; Połączenia rozgłoszeniowe; Wiadomości statusowe; Wiadomości SDS; Standardowe raporty SDS; Krótkie raporty SDS; Dane przesyłane w trybie komutacji kanałów; Dane przesyłane w trybie komutacji pakietów; System musi posiadać możliwość logowania treści wiadomości SDS wysyłanych przez użytkowników; System musi być wyposażony w stanowisko (komputer typu desktop) niezbędny do instalacji aplikacji alarmowania i nadzoru oraz obsługi systemu rejestracji korespondencji; System musi posiadać aplikację do alarmowania i nadzoru nad jego prawidłowa pracą. Aplikacja alarmowania i nadzoru musi również zapewniać zdalną obsługę systemu; System musi zapewnić pełną funkcjonalność także w przypadku wyłączania systemu alarmowania i nadzoru; System musi oferować aplikację lokalnej/zdalnej kontroli i zarządzania poprzez interfejs Ethernet; 15 S t r o n a

16 1.16. Moc sygnału w.cz. na złączu antenowym o wartości minimum 20W z możliwością zdalnej regulacji; Czułość odbiornika statyczna nie gorsza niż -117 dbm, dynamiczna nie gorsza niż 112dBm ; Możliwość synchronizacji czasu i częstotliwości z wewnętrznego źródła i z wbudowanego odbiornika GPS; Możliwość odczytu pomiaru mocy padającej i odbitej nadajnika; System musi oferować dołączenie zewnętrznego akumulatora zapewniającego podtrzymanie przez 4 h pracy systemu w przypadku awarii zasilania; Stacja bazowa musi posiadać układ umożliwiający ładowanie zewnętrznego akumulatora oraz kompensację temperaturową napięcia ładowania; System musi być przystosowany do montażu w szafie RACK 19 ; System musi posiadać zasilanie 230 V AC. 2. W dostawie należy uwzględnić system redundantny w ukompletowaniu: 2.1. stacja bazowa; 2.2. anteny stacjonarne; 2.3. anteny GPS; 2.4. zasilanie awaryjne; 2.5. niezbędne elementy instalacyjne i okablowanie. 3. Redundancja elementów sterujących systemu - wymagania minimalne: 3.1. Jakakolwiek awaria, serwera sterującego, sterownika stacji bazowej itp. nie może mieć wpływu na działanie systemu Pełna redundancja systemu musi być zrealizowana na poziomie N+1. Tzn. w przypadku awarii jednego z głównych elementów sterujących systemu, element zapasowy przejmuje jego funkcję W normalnym trybie pracy wszystkie moduły nadawczo-odbiorcze muszą być obsługiwane przez n sterowników, n+1 sterownik musi stanowić element zapasowy i przechodzić w stan aktywny tylko w wypadku awarii jednego z n sterowników. W przypadku modułów nadawczo-odbiorczych tylko jeden z nich musi nadawać w sposób ciągły ze względu na obsługę kanału sterującego. Jeżeli nastąpi zajęcie wszystkich kanałów rozmównych na jednym module, kolejno muszą być uaktywniane pozostałe. Redundancja musi również obejmować pracę modułów nadawczo-odbiorczych system musi obsługiwać n modułów (n nośnych) oraz dodatkowo jeden moduł redundantny, 16 S t r o n a

17 który zastąpi jeden z n aktywnych modułów (przyjmując jego częstotliwość) w przypadku awarii. 4. Wymagania związane z instalacją i uruchomieniem systemu łączności radiowej TETRA Zamawiający przewiduje instalacje systemu łączności radiowej TETRA w serwerowni zlokalizowanej na parterze budynku nr 8; 4.2. Anteny systemu łączności radiowej TETRA musza zostać zainstalowane na wskazanej konstrukcji antenowej zainstalowanej na dachu budynku nr. 8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni projekt konstrukcji antenowej. 5. Wraz z systemem radiowym Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji i uruchomienia systemu lokalizacji terminali radiowych TETRA, w następującej konfiguracji minimalnej: 5.1. Stanowiska komputerowego wraz z systemem operacyjnym i monitorem LCD o przekątnej minimum 26 ; 5.2. Aplikacji do wizualizacji lokalizacji wszystkich terminali radiowych systemu radiowego TETRA wraz z niezbędnymi interfejsami i licencjami do współpracy z oferowanym systemem łączności radiowej TETRA; 5.3. Skalowalna mapa wektorowa obejmująca obszar pokrywający zasięg instalowanego systemu radiowego TETRA. II. WYMAGANIA DLA TERMINALI RADIOWYCH W STANDARDZIE TETRA 1. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych pełnych standardu TETRA w ilości 190 szt Praca w zakresie częstotliwości MHz; 1.2. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm; 1.3. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie; 1.4. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65; 1.5. Waga bez baterii maksymalnie 320 g; 1.6. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli; 1.7. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim; 1.8. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C; 1.9. Wbudowany odbiornik GPS; 17 S t r o n a

18 1.10. Menu w języku polskim; Pełna klawiatura numeryczna wraz z przyciskami funkcyjnymi; Dedykowany przycisk alarmowy; Przesyłanie danych w trybie pakietowym; Obsługa połączeń głosowych grupowych i indywidualnych oraz wiadomości tekstowych; Praca w trybie komunikacji bezpośredniej (DMO); Funkcja wskazywania azymutu i dystansu do użytkownika nadającego podczas połączenia grupowego; Funkcjonalność typu man-down automatyczne połączenie z wybranym użytkownikiem lub grupą w przypadku, gdy radio zbyt długo znajduję się w pozycji horyzontalnej lub nie przemieszcza się; W dostawie należy uwzględnić radiotelefony w ukompletowaniu: zespół nadawczo-odbiorczy; antena z GPS; bateria Li-Jon pozwalająca na pracę radiotelefonu w trybie czuwania przez minimum 40 godzin.; urządzenie ładujące; z 230V AC 180szt z 24V DC 10szt instrukcja w języku polskim; futerał; 2. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych duże przyciski standardu TETRA w ilości 20 szt Praca w zakresie częstotliwości MHz 2.2. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm 2.3. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie 2.4. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65 18 S t r o n a

19 2.5. Waga bez baterii maksymalnie 320 g 2.6. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli 2.7. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim 2.8. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C 2.9. Wbudowany odbiornik GPS Menu w języku polskim Klawiatura z dużymi przyciskami funkcyjnymi Dedykowany przycisk alarmowy Przesyłanie danych w trybie pakietowym Obsługa połączeń głosowych grupowych i indywidualnych oraz wiadomości tekstowych Praca w trybie komunikacji bezpośredniej (DMO) Funkcja wskazywania azymutu i dystansu do użytkownika nadającego podczas połączenia grupowego Funkcjonalność typu man-down automatyczne połączenie z wybranym użytkownikiem lub grupą w przypadku, gdy radio zbyt długo znajduję się w pozycji horyzontalnej lub nie przemieszcza się; W dostawie należy uwzględnić radiotelefony w ukompletowaniu: zespół nadawczo-odbiorczy; antena z GPS; bateria Li-Jon pozwalająca na pracę radiotelefonu w trybie czuwania przez minimum 40 godzin urządzenie ładujące z 230V; instrukcja w języku polskim; futerał. 3. Wymagania dla zestawów samochodowych do współpracy z radiotelefonami doręcznymi standardu TETRA, w ilości 12 szt W skład zestawu musi wchodzić: 19 S t r o n a

20 obrotowy uchwyt do radiotelefonu doręcznego, kabel zasilający, umożliwiający ładowanie baterii z instalacji samochodowej 12V, wydzielony mikrofon nie wymagający ręcznej obsługi, wydzielony przycisk PTT, głośnik zewnętrzny o mocy co najmniej 3W, zewnętrzna antena Tetra, zewnętrzna antena GPS Po umieszczeniu w uchwycie, bateria radiotelefonu musi być automatycznie ładowana, natomiast sygnał audio musi być automatycznie przekierowany na głośnik zewnętrzny. Dla wygodniejszej obsługi radiotelefon musi zapewniać możliwość zmiany grupy poprzez uprzednio zaprogramowany skrót klawiszowy Uchwyt, w którym umieszczany jest radiotelefon musi umożliwiać dołączenie zewnętrznych anten Tetra i GPS. 4. Wymagania dla radiotelefonów doręcznych standardu TETRA spełniający wymagania atex oraz iec-ex w ilości 5 szt Certyfikacja ATEX i IEC-Ex zgodnie z: II 2GB Ex ib IIC T4 Gb dla gazu; II 2D Ex ib IIIC T90 C Db IP6X dla pyłów; 4.2. Praca w zakresie częstotliwości MHz; 4.3. Czułość odbiornika nie gorsza niż -112 dbm; 4.4. Moc nadajnika minimalnie 1W, regulowana dynamicznie; 4.5. Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP65; 4.6. Waga bez baterii maksymalnie 320 g; 4.7. Kolorowy wyświetlacz minimum 240x240 pikseli; 4.8. Głosowe komunikaty potwierdzenia wyboru funkcji lub grupy w języku polskim; 4.9. Zakres temperaturowy pracy nie gorzej niż od -20 C do +55 C; 20 S t r o n a

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA ZAŁĄCZNIK Nr 1C (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAŁĄCZNIK DO OFERTY DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ TETRA Zamawiający wymaga dostawy i instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02- Page 1 of 5 Warszawa: Wykonanie usługi dostarczania i odbierania sprzętu telerehabilitacyjnego Numer ogłoszenia: 283487-2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dalej zwana SIWZ Nr sprawy:bs/za/gs/203/8/09 Strona 1 z 13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dalej zwane postępowaniem jest prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dwunastka.leszno.pl Leszno: Dostawa sprzętu elektroniczno-komputerowego i multimedialnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo