UMOWA NR zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ."

Transkrypt

1 UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr , zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZLECENIOBIORCĄ reprezentowanym przez: Dyrektora Ewę Bonk - Woźniakiewicz a.. zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. reprezentowanym przez: o następującej treści : 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić świadczenia zdrowotne pracownikom Zleceniodawcy, u których doszło do ekspozycji na materiał zakaźny, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. W skład przedmiotu zlecenia wchodzą badania diagnostyczno laboratoryjne w poszczególnych Pakietach wymienione w załączniku Nr 1 oraz podanie leku, surowicy lub szczepionki, o ile lekarz Zleceniobiorcy uzna to za konieczne. 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 14:00, po telefonicznym umówieniu terminu i godzin wizyt (tel wewn. 209), z zastrzeżeniem ustępu Świadczenia określone w 1 ust.1 wykonywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy - Poradni Retrowirusowej przez lekarza Poradni. Po godzinie świadczenia będą wykonywane przez lekarza dyżurnego Kliniki Chorób Zakaźnych (tel wewn. 270). 5. Przy pierwszej wizycie pacjent kierowany przez Zleceniodawcę musi się zgłosić z wypełnionym pisemnym skierowaniem Zleceniodawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Organizacja zakupu leków związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w tym leków antyretrowirusowych, szczepionek przeciwko WZW typu B i immunoglobin anty-hbs oraz ich podanie leży po stronie Zleceniobiorcy, natomiast koszty zakupu leków, szczepionek lub surowic wraz z opłatą za podanie obciążają Zleceniodawcę Podstawę zapłaty należności stanowi faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę po udzieleniu świadczenia, w tym podania leku, wraz z wykazem osób objętych badaniem i leczeniem. 2. Zleceniodawca będzie regulował należność Zleceniobiorcy w terminie 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: BRE S.A. o / Gdańsk Po upływie terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych. 4. Zleceniobiorca jest uprawniony do żądania otrzymania od Zleceniodawcy zaliczki na zakup leków, szczepionek lub surowic, o ile ich zakup okaże się konieczny dla dalszego leczenia pracownika Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca jest obowiązany do przelania wskazanej kwoty na konto Zleceniobiorcy w ciągu 3 dni od otrzymania takiego żądania. Rozliczenie zaliczki następować będzie niezwłocznie po zakupie danej partii produktów leczniczych i otrzymania przez Zleceniobiorcę faktur od ich dostawców, w oparciu o odrębną fakturę Zleceniobiorcy obejmującą opłatę za podanie oraz koszt produktu leczniczego Za wykonane usługi wymienione w 1 Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy według cen określonych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część umowy, z zastrzeżeniem zapisów 1 ust. 6 niniejszej umowy. 2. Wartość niniejszej umowy nie przekracza kwoty EURO liczonej według przepisów o zamówieniach publicznych. W razie przekroczenia wartości zrealizowanych usług powyżej tej kwoty, umowa wygasa.(dotyczy jednostek finansów publicznych) 1

2 3. W razie zaistnienia sytuacji podwyższenia cen usług Podwykonawców lub materiałów i produktów służących do wykonywania niniejszej umowy, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen raz w każdym roku kalendarzowym trwania umowy roku. 4. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie o każdorazowej zmianie cen wraz z uzasadnieniem, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. W razie braku akceptacji nowych stawek, Zleceniobiorca może rozwiązać umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej. 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zleconych świadczeń z zawodową starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5 Pomieszczenia, w których Zleceniobiorca będzie udzielał świadczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę medyczną są zgodne z wymaganiami dopuszczonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz ze zm.) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje poddać się kontroli przeprowadzonej przez Zleceniodawcę w zakresie prawidłowej realizacji umowy. 7 Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy Zleceniodawca oświadcza, że w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych pacjentów pracowników Zleceniodawcy. 2. Zleceniodawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów pracowników Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z niniejszą umową. 4. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się do spełnienia warunków, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych Umowa obowiązuje od dnia.. r. do r. 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 3. Umowa może być rozwiązana z ważnych powodów przez każdą ze stron, w tym w razie nieprzekazywania przez Zleceniodawcę kwot zaliczek na zakup produktów leczniczych, o których mowa w 2 ust.4 niniejszej umowy, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem 3 ust. 4 niniejszej umowy. 10 Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007, Nr 14 poz. 89 ze zm.) i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570). 12 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy rzeczowo w Gdańsku. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA Załączniki: 1. Załącznik przedmiotowo-cenowy 2

3 2. Formularz skierowania Załącznik nr 1 do umowy z dnia...r. Ekspozycja zawodowa na wirusy przenoszone drogą krwi (HIV, HBV, HCV) PAKIET 1 Wizyta po ekspozycji nieistotnej (dotyczy wszystkich wirusów HIV, HBV, HCV) + poradnictwo przed testem HIV 2. TEST Anty HIV 3. Anty - HCV 4. HBsAg Cena: 130,00 zł I. Ekspozycja zawodowa na wirusy HIV PAKIET 2 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu, bez kwalifikacji do leczenia źródło HIV (-) 3. Badanie źródła ekspozycji* Cena: 150,00 zł zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. I po 6 tygodniach 2. Anty HIV II po 3 miesiącach 2. Anty- HIV V po 6 miesiącach 2. Anty HIV PAKIET 3 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu źródło HIV (+) lub nieznane osoba zakwalifikowana do leczenia antyretrowirusowego + poradnictwo przed testem HIV 3. Morfologia 5. ALAT 6. Badanie źródła ekspozycji* 3

4 7. Podanie leków. 8. Test ciążowy - w przypadku kobiety, która nie jest pewna, że nie jest w ciąży Cena: 150,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I po 2 tygodniach (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) II po 6 tygodniach 5. Anty - HIV Cena: 120,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) V po 3 miesiącach (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA V po 6 miesiącach (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) Do w/w pakietu dochodzi usługa podania produktu leczniczego, o ile lekarz uzna to za niezbędne, oraz koszty produktów leczniczych. Za podanie produktów leczniczych niezależnie od kosztów produktów leczniczych - pobiera się dodatkowo opłatę zryczałtowaną w wysokości 30,00 zł. II. Ekspozycja zawodowa na wirusy HBV i HIV PAKIET 4 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu osoba szczepiona p/hbv bez kwalifikacji do leczenia antyretrowirusowego Osoba szczepiona przeciw wzw t. B wizyta poekspozycyjna 5. Anty - HCV 6. Anty - HIV 7. Poziom przeciwciała anty HBs ilościowo 8. Badanie źródła ekspozycji* Cena: 200,00 zł 4

5 zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu (źródło HIV -) pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 6 tygodniach 2. Anty HIV II Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 12 tygodniach * badania wykonywane, jeżeli źródło okaże się zakażone lub jest nieznane Cena: 120,00 zł V Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 24 tygodniach Cena: 120,00 zł PAKIET 5 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu osoba nieszczepiona bez kwalifikacji do leczenia antyretrowirusowego Osoba nieszczepiona przeciw wzw t. B lub szczepiona nieskutecznie wizyta poekspozycyjna 5. Anty - HCV 6. Anty - HIV 7. HBs Ag 8. Podanie szczepionki 9. Podanie surowicy Anty - HBs 10. Badanie źródła ekspozycji* Cena: 200,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu (źródło HIV -) pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 4 tygodniach 2. Podanie szczepionki Cena: 90,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) II 5

6 Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 6 tygodniach 2. Anty HIV V Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 12 tygodniach * badania wykonywane, jeżeli źródło okaże się zakażone lub jest nieznane Cena: 120,00 zł WIZYTA V Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 24 tygodniach 4. Podanie szczepionki Cena: 120,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA VI Wizyta dotycząca ekspozycji o istotnym zagrożeniu pacjent bez kwalifikacji do leczenia wizyta po 28 tygodniach 2. Poziom przeciwciała anty HBs ilościowo PAKIET 6 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu osoba nieszczepiona zakwalifikowana do leczenia antyretrowirusowego + poradnictwo przed testem HIV 3. Morfologia 5. ALAT 6. HBsAg 7. Anty - HCV 8. Podanie surowicy 9. Badanie źródła ekspozycji* 10. Podanie leków. 11. Test ciążowy - w przypadku kobiety, która nie jest pewna, że nie jest w ciąży Cena: 200,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I po 2 tygodniach (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) 6

7 II wizyta po 4 tygodniach 2. Podanie szczepionki Cena: 90,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) V po 6 tygodniach 5. Anty - HIV Cena: 130,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA V po 3 miesiącach 2. Anty HIV (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA VI po 6 miesiącach 3. Porada lekarska 4. Anty - HIV 5. Podanie szczepionki 6. Anty - HCV* Cena: 120,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA VII po 7 miesiącach 2. Poziom przeciwciała anty HBs-ilościowo (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) Do w/w pakietu dochodzi usługa podania produktu leczniczego, o ile lekarz uzna to za niezbędne, oraz koszty produktów leczniczych. Za podanie produktów leczniczych niezależnie od kosztów produktów leczniczych - pobiera się dodatkowo opłatę zryczałtowaną w wysokości 30,00 zł. PAKIET 7 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu osoba szczepiona zakwalifikowana do leczenia antyretrowirusowego + poradnictwo przed testem HIV 3. Morfologia 5. Anty - HCV 6. ALAT 7. Poziom przeciwciał Anty-HBs ilościowo 8. Badanie źródła ekspozycji* 9. Podanie leków. 10. Test ciążowy - w przypadku kobiety, która nie jest pewna, że nie jest w ciąży Cena: 200,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) zakresie Anty - HCV, Anty - HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I po 2 tygodniach 7

8 (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) II po 6 tygodniach 5. Anty - HIV 6. Anty - HCV* Cena: 130,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) V po 3 miesiącach (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) WIZYTA V po 6 miesiącach Cena: 120,00 zł (cena nie zawiera ceny produktu leczniczego i ceny za podanie leku) Do w/w pakietu dochodzi usługa podania produktu leczniczego, o ile lekarz uzna to za niezbędne oraz koszty produktów leczniczych. Za podanie produktów leczniczych niezależnie od kosztów produktów leczniczych - pobiera się dodatkowo opłatę zryczałtowaną w wysokości 30,00 zł. III. Ekspozycja zawodowa na wirusy HCV PAKIET 8 Dotyczący ekspozycji o istotnym zagrożeniu wirus HCV wizyta poekspozycyjna 5. Anty - HCV 6. Anty - HIV 7. Hbs Ag 8. Badanie źródła ekspozycji* Cena: 200,00 zł wywiad lekarski oraz badania Anty HCV, Anty HIV i HBsAg. Po stronie Zleceniodawcy ciąży obowiązek bądź zakresie Anty HCV, Anty HIV i HBsAg, wykonanych po wydarzeniu się ekspozycji. Niedopuszczalne jest przesyłanie próbek z krwią celem wykonania ich analizy bez obecności osoby stanowiącej źródło ekspozycji. W razie niewykonania w/w obowiązku źródło ekspozycji zostanie uznane za nieznane. I wizyta po 4-6 tygodniach 2. ALAT 3. Anty - HCV II wizyta po 4-6 miesiącach 2. ALAT 3. Anty - HCV UWAGA: 8

9 Zleceniobiorca zastrzega sobie w konkretnych wypadkach możliwość zlecenia badań dodatkowych lub innych, aniżeli zawarte w Pakietach w zależności od indywidualnych uzasadnionych wskazań lekarskich, w tym test potwierdzenia anty HIV (WB) w cenie 185 zł. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 9

10 Załącznik nr 2 do umowy z dnia...r. Pieczęć jednostki kierującej, adres, telefon nazwa komórki organizacyjnej SKIEROWANIE DO POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY Ekspozycje zawodowe Zleceniodawca (Pracodawca): Imię i nazwisko pracownika: PESEL: Komórka organizacyjna Krótki opis zdarzenia: Informacje dotyczące źródła zakażenia (osoby, od której nastąpiła ekspozycja) Inne ewentualne informacje:.. Podpis i pieczątka Lekarza Zleceniodawcy lub innej osoby upoważnionej 10

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik nr 2 UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660 Nr konkursu: ZSPP.IV.8030.1.2014 Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Rodzaj zadnia: zadanie edukacyjno-profilaktyczne Termin składania ofert: 14 sierpnia 2014r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY WZÓR UMOWY Nr. Załącznik Nr 3 zawarta w Nidzicy pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23 (NIP: 745-10-75-498, REGON:510928701), reprezentowanym przez Panią Aleksandrę

Bardziej szczegółowo