SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r.

2 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2006r. Porównanie uzyskanych efektów ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie daje odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2006r. realizowane bezpośrednio przez samorząd gminy, jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005r. oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzani planów gospodarki odpadami, możliwe wydaje się ograniczenie zakresu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył jedynie odpadów komunalnych. 2) Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o wykaz zadań przypisanych samorządom gminnym na lata w krajowym planie gospodarki odpadami oraz o 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. z późn. zmianami) rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002r. z późn. zmianami) gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w 4 i 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do: 2

3 odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy, przywożonych odpadów komunalnych na jej obszar, z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006r. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13 w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego. 3) Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone. Pierwsze sprawozdanie z realizacji Związkowego Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w części dot. Gminy Krasne zostanie przedłożone Radzie Gminy Krasne i Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego do dnia 31 marca 2007r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 4) Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami. Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w części dot. Gminy Krasne został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/213/2004 Rady Gminy Krasne z dnia 28 grudnia 2004r. 5) Okres, jaki obejmuje sprawozdanie. Okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r. 6) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania. Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Natomiast przyjęty plan gospodarki odpadami jest zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami: 1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006r., w tym: a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, d) istniejące systemy zbierania odpadów, e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 3

4 b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnych planie gospodarki odpadami. Wykaz zadań zapisanych w krajowym planie gospodarki odpadami stanowi załącznik do poniższego opracowania. 7) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła: a) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, b) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, c) roczniki statystyczne, d) roczne sprawozdania z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gm. Krasne, e) raporty o stanie środowiska województwa Podkarpackiego za rok 2004, 2005 wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2. Umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz ze. zm.), utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gmin. W dniu 8 marca 2006r. Uchwałą NR XXXVI/ 338 /2006 został uchwalony przez Radę Gminy Krasne Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne. Regulamin określa: 1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach użytku publicznego. 3. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów. 4. Zasady i sposoby gromadzenia odpadów. 5. Częstotliwość i zasady wywozu odpadów. 6. Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 7. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 8. Zasady utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 9. Obowiązek deratyzacji. 10. Obowiązki odbiorcy odpadów. Poważnym problemem na terenie gminy Krasne są odpady komunalne i nielegalne składowiska odpadów tzw. dzikie wysypiska, które stanowią zagrożenie sanitarne i uciążliwość dla otoczenia, a także wpływają negatywnie na ogólny wizerunek gminy. Bez objęcia całości mieszkańców zorganizowanym odbieraniem odpadów nie będzie możliwa ich likwidacja. Istotnym problemem jest egzekwowanie od właścicieli nieruchomości udokumentowania (umowa i dowody opłat za usługę) korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Krasne na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania powyższej umowy, wynika z przepisów prawa m.in.: ustawy z dnia 13 września 4

5 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonego Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne. Jak wynika z wykazów umów miesięcznie przesyłanych do urzędu przez przedsiębiorców odbierających odpady, nie wszyscy mieszkańcy podpisali stosowne umowy na wywóz odpadów komunalnych. W związku z powyższym Urząd Gminy prowadzi kontrole w zakresie zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych. Tabela 1. Procentowy wykaz zawartych umów przez mieszkańców gm. Krasne na odbiór odpadów komunalnych. Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień r. Liczba gospodarstw na dzień r. Ilość zawartych umów na dzień r. Ilość umów zawartych [%] na dzień r. Ilość zawartych umów na dzień r. Ilość zawartych umów w 2006r. Ilość umów zawartych [%] na dzień r. 1. KRASNE ,3 2. MALAWA ,3 3. STRAŻÓW ,6 4. PALIKÓWKA ,0 Gmina , ,2 Wykres 1. Ilość gospodarstw domowych i zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w gm. Krasne Krasne Malawa Strażów Palikówka ilość gospodarstw ilość podpisanych umów Tabela 2. Ilość podpisanych umów przez mieszkańców gm. Krasne na odbiór odpadów komunalnych z poszczególnymi przedsiębiorstwami na dzień r. Lp. Miejscowość MPGK Rzeszów z/s Biała Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. Gospodarka Komunalna w Błażowej Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. Podkarpacka Higiena Komunalna O/Rzeszów Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. 1. KRASNE MALAWA STRAŻÓW PALIKÓWKA Gmina

6 Wykres 2. Udział poszczególnych przedsiębiorstw odbierających odpady komunalnych od mieszkańców gm. Krasne. 8% 1,7% 90,3% Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej Podkarpacka Higiena Komunalna Sp. z o.o. MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. 3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku. Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy. W tym celu wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Wykorzystano do tego informację z wojewódzkiej bazy danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tą zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach prowadzi marszałek województwa. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 7 wymienionej ustawy dostęp do niej posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz urząd statystyczny. Zasady i zakres dostępu poszczególnych organów ochrony środowiska do danych zawartych w bazie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738). Do przygotowania zestawień porównawczych wykorzystano tabelę 3 dla odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poza terenem gminy oraz tabelę 4 dla odpadów poddawanych procesom odzysku. 6

7 Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania poza terenem gminy Krasne w latach Rodzaj odpadu Kod odpadu Zmieszane odpadu komunalne Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Oznaczenie Masa Oznaczenie Masa procesu [Mg] procesu [Mg] unieszkodliwiania unieszkodliwiania 850 D 5 składowanie na składowisku 1108 D 5 składowanie na składowisku Oznaczenie procesu unieszkodliwiania 1367 D 5 składowanie na składowisku Objaśnienia do tabeli 3: 1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 2) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania. zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykres 3. Ilość wywiezionych odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne w latach Masa w Mg r. 2005r. 2006r. 7

8 Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne i poddanych procesom odzysku poza terenem gminy Krasne w latach Rodzaj odpadu Kod odpadu Opakowania ze szkła Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Baterie Olej przepracowany Odpady zawierające azbest (eternit) * Tworzywa sztuczne komputera Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Oznaczenie Masa Oznaczenie Masa procesu [Mg] procesu [Mg] odzysku odzysku 46,25 R5 recykling 5,12 2,2 55,0 9 R5 recykling 1,35 R5 recykling 9,39 0,1 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia R5 recykling R5 recykling 4,41 R5 recykling 12,73 0,1 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia Oznaczenie procesu odzysku 56,17 R5 recykling R5 recykling R5 recykling 0,12 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia ,48 R9 powtórna rafinacja ,31 D 5 składowanie na składowisku ,20 R5 recykling Objaśnienia do tabeli 4: 1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 2) Oznaczenie procesu odzysku. zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach Rodzaj odpadu Opakowania ze szkła Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Masa odpadów Masa Masa odpadów Masa w przeliczeniu na [Mg] w przeliczeniu na [Mg] 1 mieszkańca 1 mieszkańca [kg] [kg] Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Masa odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg] Liczba mieszkańców ,25 3,32 55,09 3,89 56,17 5,80 5,12 0,37 1,35 0,10 4,41 0,46 2,2 0,16 9,39 0,66 12,73 1,32 8

9 Wykres 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach kg r. 2005r. 2006r. 1 0 szkło plastik makulatura Składowiska odpadów, zbiórka odpadów i surowców wtórnych. Gmina Krasne nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady komunalne wywożone są i deponowane na składowisku w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, w miejscowości Sigiełki, gmina Krzeszów oraz Dynowie, gmina. Dynów. Działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych prowadzi na terenie gminy Krasne trzy podmioty gospodarcze, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie tej działalności: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. Firma wywozi odpady komunalne co 2 tygodnie z pojemników od indywidualnych odbiorców. 2. Gospodarka Komunalna Sp z o.o. Błażowa, ul 3-go Maja 35 Wywóz odpadów odbywa się 2 razy w miesiącu, systemem workowym. 3. Podkarpacka Higiena Komunalna Sp. z o.o., Rzeszów ul. Okulickego 20. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się 2 razy w miesiącu, firma odbiera odpady z pojemników lub systemem workowym od indywidualnych odbiorców. Mieszkańcy mają możliwość prowadzić segregację systemem pojemnikowym lub workowym. Z każdym rokiem efekty są coraz bardziej zadawalające. Pojemniki ustawione w każdej miejscowości, w miejscach ogólnie dostępnych tworzą gniazda recyklingowe. Selektywna zbiórka surowców wtórnych odbywa się oprócz systemu pojemnikowego, również poprzez system workowy. Specjalnie oznakowane worki (kolor, logo) mieszkańcy mogą nabyć u przewoźnika obsługującego zbieranie i transport odpadów na terenie gminy lub w oznaczonych punktach sprzedaży (np. sklepy). Po napełnieniu worka mieszkaniec wystawia go przed posesje we wcześniej wyznaczonym przez przewoźnika dniu tygodnia. 9

10 Miejscowość KRASNE Tabela 6. ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA POJEMNIKÓW DO SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY K R A S N E (wg. stanu na dzień r.) I gniazdo recyklingowe Stacja paliw k.kólka Rolniczego II gniazdo recyklingowe Plac przy aptece Istniejąca lokalizacja III gniazdo recyklingowe Skrzyżowanie dróg działki księże IV gniazdo recyklingowe (szkoły) Przy szkole podstawowej V gniazdo recyklingowe Za pawilonem GS Krasne-Jawornik VI gniazdo recyklingowe k. bud. Urzędu Gminy Typ pojemnika ILOŚĆ MALAWA Przy sklepie Pętla autobusowa k. sklepu GS Przy Zespole Szkół Przy pawilonie Rondo autobusowe k/ośrodku Zdrowia k. P.Bonowicza Malawa-kolonia k. Domu Strażaka Malawa-Góra Typ pojemnika ILOŚĆ STRAŻÓW Przy drodze Naprzeciw Plac po stawach Przy szkole Strażów-Olszyny Strażów-Granica do Kółka rolniczego Domu Ludowego podstawowej Typ pojemnika ILOŚĆ PALIKÓWKA Przy pawilonie Przy sklepie Przy drodze do KS Przy Zespole Szkół k. Placu Zabaw Przy drodze do handlowym GS Nr 9 PALKOVIA Badunie stacji PKP Strażów Typ pojemnika ILOŚĆ LEGENDA: TYP: 1 Pojemnik na szkło biały typ. IGLO 1,5 m 3 2 Pojemnik na szkło zielony typ. IGLO,5 m 3 3 Pojemnik siatkowy na plastik 4 Pojemnik na plastik typ RACIBÓRZ 1,5 m 3 5 Pojemnik na plastik POK 11 2,2 m 3 6 Pojemnik na makulatur.ę typ RACIBÓRZ 1,5 m 3 Łączna ilość poj. Razem

11 4. Stan realizacji i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć ujętych w planie gospodarki odpadami na lata Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami powinien być opis działań, które na terenie gminy zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem należało zdefiniować zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat. Powinien zostać też określony harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat zawierający: a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Plan gospodarki odpadami powinien również zawierać harmonogram realizacji wymienionych wcześniej przedsięwzięć oraz wskazać instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Jednocześnie, mając na uwadze zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla, w gminnym planie gospodarki odpadami należało uwzględnić te zapisy krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, które zostały wskazane do realizacji gminom wraz z przypisanym im harmonogramem czasowym. Określając zatem niezbędny zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniu z gminnego planu gospodarki odpadami w pierwszej kolejności należy odnieść się do przedsięwzięć, które wynikają z krajowego planu gospodarki odpadami. Tabele od 7 do 10 zawierają zestawienie zadań przypisanych samorządom gminnym w KPGO z terminem realizacji obejmującym lata

12 Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach i kosztach poniesionych na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach Lp. Nazwa zadania Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] Koszty poniesione w latach [tys. PLN] Źródło finansowania I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 1. Partycypacja w kosztach Budżet Gminy Krasne rozbudowy wysypiska odpadów 30 23,3 w Kozodrzy 2. Likwidacja nielegalnych 54 6,14 Budżet Gminy Krasne składowisk odpadów 3. Opracowanie Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dla 10 9,5 Budżet Gminy Krasne gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w tym dla gm. Krasne 4. Edukacja ekologiczna 16,5 11,0 GFOŚi GW Gminy Krasne 5. Zakup tablic informacyjno - 0,5 0,36 GFOŚi GW edukacyjnych Gminy Krasne Razem 111,0 50,3 II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 12 10,2 GFOŚiGW Gminy Krasne Budżet Gminy Krasne Razem 12 10,2 III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 1. Zakup pojemników na zużyte 2,0 1,58 GFOŚiGW baterie Gminy Krasne 2. Dzierżawa pojemnika na olej 0,05 0,044 GFOŚiGW przepracowany Gminy Krasne Razem 2,05 1,624 SUMA (I+II+III) 125,05 62, Ocena systemu monitoringu. Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami każdy plan gospodarki powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. System ten utworzony został poprzez określenie zestawu wskaźników, których zmiany powinny być monitorowane. Wartości wskaźników określano dla roku bazowego W tabeli 8 zweryfikowano, czy założone wartości zostały osiągnięte. 12

13 Tabela 8. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy 2003 rok Wartość wskaźnika w 2006 r. A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko 1. Ilość wywiezionych odpadów komunalnych 900 Mg 1367 Mg 2. Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 31,0 % 57,2 % 3. Ilość zebranych selektywnie surowców wtórnych: 42,35 Mg 56,17 Mg - szkło -- 12,73 Mg - tworzywa sztuczne - papier i tektura -- 4,41 Mg 4. Ilość wytworzonych osadów ściekowych 20 Mg 64 Mg 5. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami 12,5 tys. zł 14,5 tys. zł B. Wskaźniki świadomości społecznej 1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej (akcje,konkursy) 20 % 25 % 2. Nakłady finansowe na edukację ekologiczną 3 tys. zł 3,4 tys. zł Założone wartości wskaźników zostały osiągnięte a zaplanowane zadania wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami finansowo-ekonomicznymi, to w wyniku aktualizacji planu zaleca się zaproponować nowe zadania równie, albo nawet bardziej ambitne, zgodnie z wymogami prawa mówiącymi o konieczności stałej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami. 13

14 6. Wykaz zadań z krajowego planu gospodarki odpadami uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. (Uchwała nr 219, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz.159) i stan ich wykonania przez gminę K R A S N E Tabela 9. Wykaz zadań z KPGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Przygotowanie i przyjęcie wojewódzkich i powiatowych planów gospodarki odpadami Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, rozwój systemów selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych, intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych. Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania tys. Mg odpadów komunalnych w kraju w okresie Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych, instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w kraju, instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. Jednostki odpowiedzialne Województwa, powiaty Gminy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Stan realizacji przez gminę Przyjęto ZPGO dla gm. ZK WISŁOK w Rzeszowie w tym dla gm. Krasne Zorganizowano gminny system selektywnej zbiórki odpadów poprzez gniazda recykligowe i zbiórkę do worków a odpady biodegradowalne w kompostowniach przydomowych Nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: Nie rozwinięto systemu, mieszkańcy zagospodarowują odpady budowlane do utwardzeń dróg, 14

15 placów. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju, instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: rozwój selektywnej zbiórki, kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym termicznych metod; intensyfikacja działań w tym okresie powinna spowodować zapewnienie przepustowości obiektów odzysku i unieszkodliwiania na poziomie tys. Mg w 2010 r Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie w 2010 r. ok tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 50% odpadów wielkogabarytowych, instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 510 tys. Mg w 2010 r., działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 40% odpadów budowlanych w kraju, instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości tys. Mg w 2010 r., działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych, instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 60 tys. Mg w 2010 r. Jednostki odpowiedzialne Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Stan realizacji przez gminę Rozwinięto system poprzez zbiórkę zużytych baterii i oleju przepracowanego. Stała rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozbudowę i tworzenie dodatkowych gniazd recyklingowych, edukacja społeczeństwa w zakresie świadomości ekologicznej Nie zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych 15

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 czerwiec, 2004 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Ożarowska 107 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018 SOSNOWIEC Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2018 Zamawiający: Urząd Miasta Sosnowca Al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec Wykonawca: Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo