SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r.

2 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie obrazuje system gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2006r. Porównanie uzyskanych efektów ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie daje odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2006r. realizowane bezpośrednio przez samorząd gminy, jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005r. oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzani planów gospodarki odpadami, możliwe wydaje się ograniczenie zakresu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył jedynie odpadów komunalnych. 2) Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o wykaz zadań przypisanych samorządom gminnym na lata w krajowym planie gospodarki odpadami oraz o 4 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. z późn. zmianami) rady gmin zostały zobowiązane do uchwalenia gminnych programów ochrony środowiska do dnia 30 czerwca 2004r. Na mocy art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002r. z późn. zmianami) gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w gminnych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w 4 i 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). Natomiast obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące: zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Zmiana zakresu gminnych planów gospodarki odpadami. Poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach doprecyzowany i ujednolicony został ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15 i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do: 2

3 odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy, przywożonych odpadów komunalnych na jej obszar, z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006r. Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. W artykule 14 ustawy o odpadach dodany został ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13 w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego. 3) Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone. Pierwsze sprawozdanie z realizacji Związkowego Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w części dot. Gminy Krasne zostanie przedłożone Radzie Gminy Krasne i Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego do dnia 31 marca 2007r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 4) Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami. Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w części dot. Gminy Krasne został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/213/2004 Rady Gminy Krasne z dnia 28 grudnia 2004r. 5) Okres, jaki obejmuje sprawozdanie. Okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006r. 6) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania. Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Natomiast przyjęty plan gospodarki odpadami jest zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami: 1) Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006r., w tym: a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, d) istniejące systemy zbierania odpadów, e) rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów, f) stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów. 2) Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, 3

4 b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, d) działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 3) Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, 4) Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnych planie gospodarki odpadami. Wykaz zadań zapisanych w krajowym planie gospodarki odpadami stanowi załącznik do poniższego opracowania. 7) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła: a) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, b) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, c) roczniki statystyczne, d) roczne sprawozdania z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gm. Krasne, e) raporty o stanie środowiska województwa Podkarpackiego za rok 2004, 2005 wydawane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 2. Umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz ze. zm.), utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gmin. W dniu 8 marca 2006r. Uchwałą NR XXXVI/ 338 /2006 został uchwalony przez Radę Gminy Krasne Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne. Regulamin określa: 1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach użytku publicznego. 3. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów. 4. Zasady i sposoby gromadzenia odpadów. 5. Częstotliwość i zasady wywozu odpadów. 6. Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 7. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 8. Zasady utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 9. Obowiązek deratyzacji. 10. Obowiązki odbiorcy odpadów. Poważnym problemem na terenie gminy Krasne są odpady komunalne i nielegalne składowiska odpadów tzw. dzikie wysypiska, które stanowią zagrożenie sanitarne i uciążliwość dla otoczenia, a także wpływają negatywnie na ogólny wizerunek gminy. Bez objęcia całości mieszkańców zorganizowanym odbieraniem odpadów nie będzie możliwa ich likwidacja. Istotnym problemem jest egzekwowanie od właścicieli nieruchomości udokumentowania (umowa i dowody opłat za usługę) korzystania z usług wykonywanych przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Krasne na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania powyższej umowy, wynika z przepisów prawa m.in.: ustawy z dnia 13 września 4

5 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwalonego Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne. Jak wynika z wykazów umów miesięcznie przesyłanych do urzędu przez przedsiębiorców odbierających odpady, nie wszyscy mieszkańcy podpisali stosowne umowy na wywóz odpadów komunalnych. W związku z powyższym Urząd Gminy prowadzi kontrole w zakresie zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych. Tabela 1. Procentowy wykaz zawartych umów przez mieszkańców gm. Krasne na odbiór odpadów komunalnych. Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców na dzień r. Liczba gospodarstw na dzień r. Ilość zawartych umów na dzień r. Ilość umów zawartych [%] na dzień r. Ilość zawartych umów na dzień r. Ilość zawartych umów w 2006r. Ilość umów zawartych [%] na dzień r. 1. KRASNE ,3 2. MALAWA ,3 3. STRAŻÓW ,6 4. PALIKÓWKA ,0 Gmina , ,2 Wykres 1. Ilość gospodarstw domowych i zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w gm. Krasne Krasne Malawa Strażów Palikówka ilość gospodarstw ilość podpisanych umów Tabela 2. Ilość podpisanych umów przez mieszkańców gm. Krasne na odbiór odpadów komunalnych z poszczególnymi przedsiębiorstwami na dzień r. Lp. Miejscowość MPGK Rzeszów z/s Biała Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. Gospodarka Komunalna w Błażowej Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. Podkarpacka Higiena Komunalna O/Rzeszów Stan na dzień r. w tym podpisane w 2006r. 1. KRASNE MALAWA STRAŻÓW PALIKÓWKA Gmina

6 Wykres 2. Udział poszczególnych przedsiębiorstw odbierających odpady komunalnych od mieszkańców gm. Krasne. 8% 1,7% 90,3% Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej Podkarpacka Higiena Komunalna Sp. z o.o. MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. 3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku. Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy. W tym celu wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Wykorzystano do tego informację z wojewódzkiej bazy danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tą zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach prowadzi marszałek województwa. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 7 wymienionej ustawy dostęp do niej posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz urząd statystyczny. Zasady i zakres dostępu poszczególnych organów ochrony środowiska do danych zawartych w bazie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738). Do przygotowania zestawień porównawczych wykorzystano tabelę 3 dla odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poza terenem gminy oraz tabelę 4 dla odpadów poddawanych procesom odzysku. 6

7 Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania poza terenem gminy Krasne w latach Rodzaj odpadu Kod odpadu Zmieszane odpadu komunalne Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Oznaczenie Masa Oznaczenie Masa procesu [Mg] procesu [Mg] unieszkodliwiania unieszkodliwiania 850 D 5 składowanie na składowisku 1108 D 5 składowanie na składowisku Oznaczenie procesu unieszkodliwiania 1367 D 5 składowanie na składowisku Objaśnienia do tabeli 3: 1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 2) Oznaczenie procesu unieszkodliwiania. zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykres 3. Ilość wywiezionych odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne w latach Masa w Mg r. 2005r. 2006r. 7

8 Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne i poddanych procesom odzysku poza terenem gminy Krasne w latach Rodzaj odpadu Kod odpadu Opakowania ze szkła Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Baterie Olej przepracowany Odpady zawierające azbest (eternit) * Tworzywa sztuczne komputera Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Oznaczenie Masa Oznaczenie Masa procesu [Mg] procesu [Mg] odzysku odzysku 46,25 R5 recykling 5,12 2,2 55,0 9 R5 recykling 1,35 R5 recykling 9,39 0,1 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia R5 recykling R5 recykling 4,41 R5 recykling 12,73 0,1 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia Oznaczenie procesu odzysku 56,17 R5 recykling R5 recykling R5 recykling 0,12 D 5 Przekazane do unieszkodliwienia ,48 R9 powtórna rafinacja ,31 D 5 składowanie na składowisku ,20 R5 recykling Objaśnienia do tabeli 4: 1) Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 2) Oznaczenie procesu odzysku. zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tabela 5. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach Rodzaj odpadu Opakowania ze szkła Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Masa [Mg] 2004r. 2005r. 2006r. Masa odpadów Masa Masa odpadów Masa w przeliczeniu na [Mg] w przeliczeniu na [Mg] 1 mieszkańca 1 mieszkańca [kg] [kg] Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Masa odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg] Liczba mieszkańców ,25 3,32 55,09 3,89 56,17 5,80 5,12 0,37 1,35 0,10 4,41 0,46 2,2 0,16 9,39 0,66 12,73 1,32 8

9 Wykres 4. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Krasne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach kg r. 2005r. 2006r. 1 0 szkło plastik makulatura Składowiska odpadów, zbiórka odpadów i surowców wtórnych. Gmina Krasne nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady komunalne wywożone są i deponowane na składowisku w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, w miejscowości Sigiełki, gmina Krzeszów oraz Dynowie, gmina. Dynów. Działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych prowadzi na terenie gminy Krasne trzy podmioty gospodarcze, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie tej działalności: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. Firma wywozi odpady komunalne co 2 tygodnie z pojemników od indywidualnych odbiorców. 2. Gospodarka Komunalna Sp z o.o. Błażowa, ul 3-go Maja 35 Wywóz odpadów odbywa się 2 razy w miesiącu, systemem workowym. 3. Podkarpacka Higiena Komunalna Sp. z o.o., Rzeszów ul. Okulickego 20. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się 2 razy w miesiącu, firma odbiera odpady z pojemników lub systemem workowym od indywidualnych odbiorców. Mieszkańcy mają możliwość prowadzić segregację systemem pojemnikowym lub workowym. Z każdym rokiem efekty są coraz bardziej zadawalające. Pojemniki ustawione w każdej miejscowości, w miejscach ogólnie dostępnych tworzą gniazda recyklingowe. Selektywna zbiórka surowców wtórnych odbywa się oprócz systemu pojemnikowego, również poprzez system workowy. Specjalnie oznakowane worki (kolor, logo) mieszkańcy mogą nabyć u przewoźnika obsługującego zbieranie i transport odpadów na terenie gminy lub w oznaczonych punktach sprzedaży (np. sklepy). Po napełnieniu worka mieszkaniec wystawia go przed posesje we wcześniej wyznaczonym przez przewoźnika dniu tygodnia. 9

10 Miejscowość KRASNE Tabela 6. ISTNIEJĄCA LOKALIZACJA POJEMNIKÓW DO SEGRAGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY K R A S N E (wg. stanu na dzień r.) I gniazdo recyklingowe Stacja paliw k.kólka Rolniczego II gniazdo recyklingowe Plac przy aptece Istniejąca lokalizacja III gniazdo recyklingowe Skrzyżowanie dróg działki księże IV gniazdo recyklingowe (szkoły) Przy szkole podstawowej V gniazdo recyklingowe Za pawilonem GS Krasne-Jawornik VI gniazdo recyklingowe k. bud. Urzędu Gminy Typ pojemnika ILOŚĆ MALAWA Przy sklepie Pętla autobusowa k. sklepu GS Przy Zespole Szkół Przy pawilonie Rondo autobusowe k/ośrodku Zdrowia k. P.Bonowicza Malawa-kolonia k. Domu Strażaka Malawa-Góra Typ pojemnika ILOŚĆ STRAŻÓW Przy drodze Naprzeciw Plac po stawach Przy szkole Strażów-Olszyny Strażów-Granica do Kółka rolniczego Domu Ludowego podstawowej Typ pojemnika ILOŚĆ PALIKÓWKA Przy pawilonie Przy sklepie Przy drodze do KS Przy Zespole Szkół k. Placu Zabaw Przy drodze do handlowym GS Nr 9 PALKOVIA Badunie stacji PKP Strażów Typ pojemnika ILOŚĆ LEGENDA: TYP: 1 Pojemnik na szkło biały typ. IGLO 1,5 m 3 2 Pojemnik na szkło zielony typ. IGLO,5 m 3 3 Pojemnik siatkowy na plastik 4 Pojemnik na plastik typ RACIBÓRZ 1,5 m 3 5 Pojemnik na plastik POK 11 2,2 m 3 6 Pojemnik na makulatur.ę typ RACIBÓRZ 1,5 m 3 Łączna ilość poj. Razem

11 4. Stan realizacji i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć ujętych w planie gospodarki odpadami na lata Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późn. zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami powinien być opis działań, które na terenie gminy zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem należało zdefiniować zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat. Powinien zostać też określony harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat zawierający: a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. Plan gospodarki odpadami powinien również zawierać harmonogram realizacji wymienionych wcześniej przedsięwzięć oraz wskazać instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Jednocześnie, mając na uwadze zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla, w gminnym planie gospodarki odpadami należało uwzględnić te zapisy krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, które zostały wskazane do realizacji gminom wraz z przypisanym im harmonogramem czasowym. Określając zatem niezbędny zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniu z gminnego planu gospodarki odpadami w pierwszej kolejności należy odnieść się do przedsięwzięć, które wynikają z krajowego planu gospodarki odpadami. Tabele od 7 do 10 zawierają zestawienie zadań przypisanych samorządom gminnym w KPGO z terminem realizacji obejmującym lata

12 Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach i kosztach poniesionych na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach Lp. Nazwa zadania Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] Koszty poniesione w latach [tys. PLN] Źródło finansowania I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 1. Partycypacja w kosztach Budżet Gminy Krasne rozbudowy wysypiska odpadów 30 23,3 w Kozodrzy 2. Likwidacja nielegalnych 54 6,14 Budżet Gminy Krasne składowisk odpadów 3. Opracowanie Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dla 10 9,5 Budżet Gminy Krasne gmin Związku Komunalnego WISŁOK w Rzeszowie w tym dla gm. Krasne 4. Edukacja ekologiczna 16,5 11,0 GFOŚi GW Gminy Krasne 5. Zakup tablic informacyjno - 0,5 0,36 GFOŚi GW edukacyjnych Gminy Krasne Razem 111,0 50,3 II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi 1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 12 10,2 GFOŚiGW Gminy Krasne Budżet Gminy Krasne Razem 12 10,2 III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 1. Zakup pojemników na zużyte 2,0 1,58 GFOŚiGW baterie Gminy Krasne 2. Dzierżawa pojemnika na olej 0,05 0,044 GFOŚiGW przepracowany Gminy Krasne Razem 2,05 1,624 SUMA (I+II+III) 125,05 62, Ocena systemu monitoringu. Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami każdy plan gospodarki powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. System ten utworzony został poprzez określenie zestawu wskaźników, których zmiany powinny być monitorowane. Wartości wskaźników określano dla roku bazowego W tabeli 8 zweryfikowano, czy założone wartości zostały osiągnięte. 12

13 Tabela 8. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy 2003 rok Wartość wskaźnika w 2006 r. A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko 1. Ilość wywiezionych odpadów komunalnych 900 Mg 1367 Mg 2. Procent mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów 31,0 % 57,2 % 3. Ilość zebranych selektywnie surowców wtórnych: 42,35 Mg 56,17 Mg - szkło -- 12,73 Mg - tworzywa sztuczne - papier i tektura -- 4,41 Mg 4. Ilość wytworzonych osadów ściekowych 20 Mg 64 Mg 5. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami 12,5 tys. zł 14,5 tys. zł B. Wskaźniki świadomości społecznej 1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej (akcje,konkursy) 20 % 25 % 2. Nakłady finansowe na edukację ekologiczną 3 tys. zł 3,4 tys. zł Założone wartości wskaźników zostały osiągnięte a zaplanowane zadania wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami finansowo-ekonomicznymi, to w wyniku aktualizacji planu zaleca się zaproponować nowe zadania równie, albo nawet bardziej ambitne, zgodnie z wymogami prawa mówiącymi o konieczności stałej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami. 13

14 6. Wykaz zadań z krajowego planu gospodarki odpadami uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. (Uchwała nr 219, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz.159) i stan ich wykonania przez gminę K R A S N E Tabela 9. Wykaz zadań z KPGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Przygotowanie i przyjęcie wojewódzkich i powiatowych planów gospodarki odpadami Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, rozwój systemów selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych, intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych. Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania tys. Mg odpadów komunalnych w kraju w okresie Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych, instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w kraju, instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. Jednostki odpowiedzialne Województwa, powiaty Gminy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Stan realizacji przez gminę Przyjęto ZPGO dla gm. ZK WISŁOK w Rzeszowie w tym dla gm. Krasne Zorganizowano gminny system selektywnej zbiórki odpadów poprzez gniazda recykligowe i zbiórkę do worków a odpady biodegradowalne w kompostowniach przydomowych Nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: Nie rozwinięto systemu, mieszkańcy zagospodarowują odpady budowlane do utwardzeń dróg, 14

15 placów. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju, instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r Dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: rozwój selektywnej zbiórki, kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym termicznych metod; intensyfikacja działań w tym okresie powinna spowodować zapewnienie przepustowości obiektów odzysku i unieszkodliwiania na poziomie tys. Mg w 2010 r Rozwój zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie w 2010 r. ok tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 50% odpadów wielkogabarytowych, instalacja linii demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 510 tys. Mg w 2010 r., działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 40% odpadów budowlanych w kraju, instalacja linii recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości tys. Mg w 2010 r., działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2010 r. zbiórki na poziomie 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych, instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 60 tys. Mg w 2010 r. Jednostki odpowiedzialne Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Stan realizacji przez gminę Rozwinięto system poprzez zbiórkę zużytych baterii i oleju przepracowanego. Stała rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozbudowę i tworzenie dodatkowych gniazd recyklingowych, edukacja społeczeństwa w zakresie świadomości ekologicznej Nie zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych 15

16 Budowa nowych składowisk odpadów komunalnych wg standardów UE. Ostateczne zakończenie eksploatacji składowisk niespełniających wymogów UE Powiaty, gminy, przedsiębiorcy Nie jest planowana budowa nowych składowisk odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasne Tabela 10. Wykaz zadań z KPGO w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Jednostki odpowiedzialne Stan realizacji przez gminę Budowa i zarządzanie bazą danych w celu kontroli funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu. Zarządzanie systemem: analiza danych uzyskanych w ramach systemu monitoringu z założonymi celami, ocena efektywności systemu opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku, kontrola realizacji zadań i ewentualne wprowadzanie działań korygujących, ocena organizacji odzysku, uzgodnienia z producentami poziomów opakowań wielokrotnego użycia. Ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, stawek opłat produktowych na lata w oparciu o kontrolę zrealizowanych poziomów recyklingu w określonych grupach materiałowych, kosztów selektywnej zbiórki i preferencji dla korzystnych dla środowiska rodzajów opakowań. Po przystąpieniu do UE: analiza krajowych aktów prawnych pod kątem zgodności z prawem unijnym w zakresie gospodarki opakowaniami, sporządzanie raportu krajowego zgodnie z Decyzją Komisji 97/138/EC, przygotowanie projektów zmian legislacyjnych w przypadku nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC i podniesienie krajowych poziomów odzysku oraz recyklingu zgodnie z wytycznymi. Projekt z 2001 r. przewiduje: odzysk w granicach 60-75%, recykling 55-70%. Obligatoryjny poziom recyklingu wprowadzono dla szkła - 60%, papieru i tektury - 55%, metali - 50% oraz tworzyw sztucznych - 20%. Minister Środowiska 16

17 Zarządzanie bazą danych. Analiza danych uzyskanych w ramach systemu monitoringu z założonymi celami i wprowadzanie działań korygujących. Ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, stawek opłat produktowych na lata w oparciu o kontrolę zrealizowanych poziomów recyklingu w określonych grupach materiałowych, kosztów selektywnej zbiórki i preferencji dla korzystnych dla środowiska rodzajów opakowań. W 2007 r. zgłoszenie do parlamentu projektów zmian legislacyjnych w przypadku nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC. Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Jednostki odpowiedzialne Analiza danych uzyskanych w ramach systemu monitoringu z założonymi celami i wprowadzanie działań korygujących. Ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, stawek opłat produktowych na lata w oparciu o kontrolę zrealizowanych poziomów recyklingu w określonych grupach materiałowych, kosztów selektywnej zbiórki i preferencji dla korzystnych dla środowiska rodzajów opakowań Nowelizacja ustaw zgłoszonych przez Ministra Środowiska. Parlament Stan realizacji przez gminę Wytypowanie jednostki do kontroli deklaracji zgodności opakowań z wymaganiami Minister Gospodarki Opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. Kontrola przedsiębiorców. Udział w budowie wystarczającego potencjału technicznego w zakresie instalacji odzysku i recyklingu w skali województwa. Działania informacyjno-edukacyjne o zasięgu wojewódzkim. Administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnej zbiórki finansowanej z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. Budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów Administracja samorządowa szczebla gminnego, Selektywnej zbiórka finansowana z opłat produktowych. Działania 17

18 opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. Budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie zbiórki i transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki zbiórki oraz transportu. Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. związki gmin informacyjnoedukacyjne dla społeczności poprzez montaż tablic inf-eduk Przejmowanie obowiązków recyklingu od przedsiębiorców w ramach opłat licencyjnych. Redystrybucja środków zgodnie ze statutem na prowadzenie segregacji i przygotowania odpadów zgodnie z warunkami technicznymi odbioru przez zakłady przetwórcze (do zarządów gmin/firm usług komunalnych). Realizacja działań związanych z wypełnieniem obowiązku recyklingu przedsiębiorców. Działania informacyjne i edukacyjne. Organizacje odzysku Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Jednostki odpowiedzialne Stan realizacji przez gminę Przestrzeganie wymagań ekologicznych, deklarowanie zgodności opakowań z wymaganiami i/lub certyfikacja w tym zakresie wg norm PN-EN. Producenci opakowań i przedsiębiorcy Wypełnianie obowiązków określonych w krajowych regulacjach prawnych. Przedsiębiorcy Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i zarządami gmin. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Budowa punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. Organizacje odzysku, gminy, przedsiębiorcy Brak uzgodnień gminy z organizacjami odzysku 12. ` Ustalenie terminologii opakowaniowej i rodzajów wyrobów klasyfikowanych jako opakowania. Prace ekspertyzowe i badawcze w zakresie metod analizy cyklu życia opakowań, przydatności do odzysku, badania metali ciężkich, prowadzenie bazy danych o niebezpiecznych dla środowiska składnikach opakowań, wydawanie potwierdzeń zgodności opakowań z wymaganiami i ich certyfikacja w zakresie ponownego przetwórstwa itd. Jednostki naukowobadawcze działające w dziedzinie opakowań i odpadów opakowaniowych Wydanie norm PN-EN i raportów technicznych dotyczących wymagań zawartych w Dyrektywie 94/62/EC Polski Komitet Normalizacyjny 18

19 Kontrola dostawców w zakresie zgodności opakowań z wymaganiami Upoważniona jednostka kontrolna Budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych, zwiększenie zdolności przetwórczych. Zakłady przetwórcze lub reprezentujące je organizacje Tabela 11. Wykaz zadań z KPGO w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym. Lp Rok Nazwa zadania realizacji 2003 Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego wymagań dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych (po zatwierdzeniu projektu) Wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego wymagań prawnych (zgodnych z decyzjami Rady UE) dotyczących unieszkodliwiania odpadów poubojowych Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i 2006 średnich przedsiębiorców. 7. Opracowanie i wdrożenie zasad prowadzenia działań edukacyjno- informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami Opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego Organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM). Jednostki odpowiedzialne Ministerstwo Środowisk Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwa, powiaty, gminy Przedsiębiorcy, województwa, powiaty, gminy Ministerstwo Środowiska, izby branżowe i przemysłowe, producenci Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Stan realizacji przez gminę Rozpoznano stan gospodarki odpadami Nie zorganizowano systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów 19

20 Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym. Zdrowia Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urzędy marszałkowskie Lp. Rok realizacji Nazwa zadania Opracowanie programu prac badawczych na lata nad nowymi technologiami zapobiegania, minimalizacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów Kontynuacja i rozszerzenie dotychczasowych prac badawczych i badawczo-rozwojowych oraz działań promocyjnych i regulacyjnych wspierających poszukiwanie i stosowanie metod zapobiegania, minimalizacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Jednostki odpowiedzialne Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Utworzenie Centrum Informacji BAT/BREF. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji. Ministerstwo Środowiska, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie Stan realizacji przez gminę Budowa 6 instalacji do stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu energetycznego - do zagospodarowania osadów ściekowych, szlamów, zawiesin. Przedsiębiorcy Budowa 8 instalacji do wytwarzania betonów samozagęszczalnych Przedsiębiorcy Budowa 9 nowych i modernizacja 15 obecnie istniejących instalacji przygotowujących materiały na bazie odpadów z przemysłu energetycznego do wykorzystania w technologiach górniczych - podsadzania podziemnych wyrobisk górniczych. Budowa 2 linii technologicznych do przetwarzania produktu odsiarczania spalin metodą półsuchą na materiał przydatny do stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, budowy dróg. Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy Budowa 3 instalacji aktywacji popiołów konwencjonalnych jako dodatku poprawiającego parametry użytkowe betonu. Przedsiębiorcy Budowa 4 instalacji do produkcji spoiw cementujących dla potrzeb budownictwa drogowego i geotechnicznego na bazie popiołów konwencjonalnych i fluidalnych. Przedsiębiorcy 20

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Dobromierz z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska Gminy Dobromierz za lata

Sprawozdanie Wójta Gminy Dobromierz z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska Gminy Dobromierz za lata Sprawozdanie Wójta Gminy Dobromierz z gminnego planu i programu ochrony środowiska Gminy Dobromierz za lata 2004 2006. I. Wprowadzenie 1) Cel przygotowania sprawozdania. Przedmiotem sprawozdania z Gminnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest:

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: V. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 5.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Południowo Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami jest: minimalizacja ilości odpadów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

11. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

11. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU 11. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 13 nakłada na organy wykonawcze powiatu obowiązek przygotowywania co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik 3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkie) Tabela nr 3.1. Stan

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA 2011 2013 Katowice, grudzieo 2014 r. Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

4. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W KPGO

4. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W KPGO 4. MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W KPGO Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r.

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r. Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, 14-15 maja 2014r. Podział województwa podlaskiego na regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja

Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Harmonogram zadań krótkookresowych dla powiatu rawickiego na lata 2004 2007 T a b e l a 17 Cel strategiczny Przedsięwzięcie Zadania Realizacja Odpowiedzialny Unikanie powstawania Uświadomienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE 2) WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo