Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała NIP: REGON: KRS: Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn r. i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego Ustawą z dn r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn Marketing internetowy (Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi szkoleniowe) dla 1 uczestnika/czki projektu Nowa perspektywa doradztwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z opisanymi poniżej kryteriami. Usługa obejmuje: przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika w trybie indywidualnym lub poprzez dołączenie uczestnika do grupy komercyjnej, w języku polskim, według programu i materiałów dostarczonych uczestnikowi przez Wykonawcę, łącznie z opłaceniem obowiązkowego badania lekarskiego i/lub psychologicznego oraz egzaminu państwowego (jeśli dotyczy),

2 przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć za pomocą formularza ewaluacyjnego (wzór w formie elektronicznej przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) służącego ocenie szkolenia przez uczestnika, dostarczenie bezzwrotnych materiałów szkoleniowych dla uczestnika (oraz jednej kopii dla Zamawiającego), prowadzenie dokumentacji szkoleń (wzór w formie elektronicznej przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia): dziennych list obecności uczestnika projektu, protokołów odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenia ukończenia szkolenia i przekazanie kompletu oryginałów ww. dokumentów Zamawiającemu nie później niż do 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia. Wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowców, odpowiednio wyposażonej sali, materiałów szkoleniowych (tj. książki/materiały szkoleniowe adekwatne do treści szkolenia, materiały piśmiennicze), w tym należy uwzględnić koszty jednego kompletu wzorcowego dla Zamawiającego, koszt obowiązkowych badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz egzaminu państwowego (jeśli dotyczy danego szkolenia), certyfikatu/zaświadczenia potwierdzających uczestnictwo w kursie, koszty ubezpieczenia NNW skierowanych uczestników/uczestniczek kursów (jeśli dotyczy), przeprowadzenia wśród uczestników/uczestniczek projektu ankiet ewaluacyjnych, prawidłowe oznakowanie dokumentacji i sal szkoleniowych zgodnie z wymogami PO KL (wzory ankiet i innych dokumentów dostarcza Zamawiający) Termin i miejsce realizacji zamówienia: Termin: Szkolenie powinno rozpocząć się w terminie nie później niż do 30 dni kalendarzowych od daty wyboru Wykonawcy. Miejsce: Bielsko-Biała lub inna lokalizacja (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym wysłanie propozycji innej lokalizacji mailem do Zamawiającego przed ostatecznym terminem składania ofert w celu uzyskania akceptacji lub odmowy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia) Uczestnik:

3 Uczestnik projektu Nowa perspektywa doradztwa zawodowego - osoba bezrobotna/i lub nieaktywna zawodowo w wieku Tematyka szkolenia: Program powinien objąć następujące zagadnienia: social media marketing, reklamy w wyszukiwarkach, serwisy geolokacyjne, analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie, obsługa kampanii reklamowej. Ilość godzin szkolenia min. 30 h Szkolenie musi zakończyć się r. 3. Warunki udziału : O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Spełnia warunku udziału w postępowaniu (załącznik 2), Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte jest w treści Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 3. Posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem, co potwierdzi wymaganymi w Zapytania dokumentami (załącznik 4),

4 4. Zawartość oferty Wypełniony i podpisany formularz Oferty (załącznik nr 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania (załącznik nr 2) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3) Lista zrealizowanych szkoleń (załącznik 4) Program szkolenia wraz z opisem poszczególnych modułów i metod szkolenia, łączną ilością godzin szkoleniowych wraz z harmonogramem szkolenia, Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty. kopie (min. 3) rekomendacji dot. jakości zrealizowanych ww. szkoleń (z zakresu objętego Zapytaniem Ofertowym). Oferty należy składać w języku polskim. Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Podana cena jest ceną końcową, uwzględniające wszelkie koszty (w tym podatki, opłaty) ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5. Ocena oferty Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, zostaną poddani ocenie merytorycznej. Ocenie podlegać będą pojedyncze szkolenia, na podstawie kryteriów pkt. 6.1 i Kryteria oceny merytorycznej Ofert i ich waga: Całkowita cena brutto za jedno szkolenie 50% Doświadczenie 50% Ostateczną liczbą punktów procentowych danej Oferty będzie suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

5 6.1 Cena - informacje szczegółowe Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem zaproponowanej ceny za szkolenie. Oferta o najniższej cenie zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych punktów będzie równała się miejscu w rankingu X 50%. Nadesłane oferty porównywane będą w PLN. Wykonawcy są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto za szkolenie z włączeniem wszystkich pozostałych kosztów. Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: L C = C MIN/C O *100 pkt * 50% Gdzie: L C liczba punktów za kryterium cena C O cena brutto oferty za szkolenie C MIN najniższa cena brutto oferty za szkolenie, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6.2 Doświadczenie informacje szczegółowe Wykonawca jest zobowiązany przedstawić swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej zrealizowanie w ostatnich dwóch latach jako podwykonawca/i lub w ramach projektów własnych szkolenia zgodnie z obszarem tematycznym objętym niniejszym Zapytaniem. Liczba punktów w kryterium doświadczenie zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: L D = D O/D MAX * 100pkt * 50% Gdzie: L D liczba punktów za kryterium doświadczenie D O liczba godzin szkoleniowych dotyczących tematu zbieżnego z zapytaniem ofertowym zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, potwierdzonych referencjami/zaświadczeniami/protokołami. D MAX największa liczba godzin szkoleniowych dotyczących tematu zbieżnego z zapytaniem ofertowym zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdzonych referencjami/zaświadczeniami/protokołami z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6 Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem doświadczenia w zakresie danego szkolenia. 7. Miejsce i termin składania ofert. Prosimy o przesłanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 projekt Nowa perspektywa doradztwa zawodowego do r. do godz osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała, pokój 128, 1 piętro, w godz Oferta musi być opatrzona podpisem i pieczęcią Wykonawcy. Zeskanowane Oferty nie będą akceptowane. Formularz Oferty nie może zostać zmieniony w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu porównanie i ocenę Oferty. Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Aleksandrą Sawczuk, tel (w godz ) 8. Wybór ofert. Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu r. (przewidywany termin wyłonienia Wykonawcy). Pozostałe postanowienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT.

7 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierać wszystkie wymagane załączniki. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców em oraz umieści informację na stronie internetowej projektu Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, jeśli w drodze negocjacji cenowych oferta nadal przewyższy kwotę budżetu Zamawiającego, przeznaczoną na sfinansowanie ww. szkolenia, albo jeśli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, zgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsekcja 1 Zasada konkurencyjności pkt 9. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z oferentami mailem, faksem lub pisemnie. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie danego szkolenia. O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem, faksem, lub telefonicznie. W przypadku uchylania się przez Oferenta od podpisania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z kolejnym Oferentem wskazanym na liście rezerwowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę budżetową Zamawiającego, możliwą do przeznaczenia na realizację danego szkolenia. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się na negocjacje, Oferta zostanie odrzucona, zaś Zamawiający przeprowadzi negocjacje z kolejnym Wykonawcą z listy rankingowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

8 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przesłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, zamieszczone na stronie internetowej Projektu oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Załączniki: Załącznik 1 Oferta Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 4 Lista zrealizowanych szkoleń Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: Aleksandra Sawczuk tel wew.22 lub mail:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo