K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E"

Transkrypt

1 Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN X XI POZNAŃSKIE K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements P O Z N AŃ kwietnia 2012 r.

2 P R O G R A M 1 2 kw i e t n i a r. ( c z w a r t e k ) 11:00-11:05 O t w a r c i e - H. Matusiewicz 11:05-11:40 R. Dobrowolski, A. Mróz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Gaz łupkowy technologia i wyzwania analityczne 11:40-12:10 E. Szmyd, B. Bolibrzuch, H. Matusiak, Ł. Buzek, Z. Mzyk (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Analityka renu studium przypadku 12:10-12:30 M. Chudzińska, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zastosowanie ICP-MS w poszukiwaniu markerów autentyczności miodu- chemometryczna analiza danych 12:30-13:00 P R Z E R W A 13:00-13:30 A. Dostatni, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Koncepcja rozszerzenia kontroli jakości w oznaczeniach zawartości metali w laboratorium analitycznym z wdrożonym systemem jakości według normy ISO :30-13:50 E. Chajduk, I. Bartosiewicz, M. Pyszynska, J. Chwastowska, H. Polkowska- Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Analiza materiałów geologicznych metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) 13:50-14:10 M. Ślachciński, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Zastosowanie mikrosystemów elektroforetycznych w optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukowanej mikrofalowo 14:10-15:00 Przygotowanie SESJI PLAKATOWEJ 15:30 O B I A D Zebranie Komisji Śladowej Analizy Nieorganicznej 15:30-18:00 O B I A D I S P O T K A N I E T O W A R Z Y S K I E

3 1 3 kw i e t n i a r. ( p iątek ) 09:00-09:30 M. Stochaj-Yamani (Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Warszawa) ICP-MS jako czołowy detektor w nieorganicznej spektrometrii mas i analizie specjacyjnej 09:30-09:50 E. Stanisz, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska, Generowanie lotnych form pierwiastków przy udziale promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków 09:50-10:20 M. Moritz (Politechnika Poznańska, Zastosowanie nanomateriałów w chemii analitycznej 10:20-10:40 R. Muzyka, T. Topolnicka (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Oznaczanie zawartości tlenu w węglu kamiennym 9:00-12:30 S E S J A P L A K A T O W A Prezentacja firm, literatury fachowej, aparatury, sprzętu i odczynników 12:30-13:00 P o d s u m o w a n i e s e s j i p l a k a t o w e j i w y r óżnienie PLAKATÓW 13 : 00 Z a k ończenie obrad - H. Matusiewicz S E S J A P L A K A T O W A Każdy z autorów prezentujących komunikaty w sesji plakatowej otrzyma do dyspozycji planszę o wymiarach 1m x 1m 1. B. Janasik, R. Brodzka, M. Trzcinka-Ochocka, M. Stanisławska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Oznaczanie selenu w surowicy/osoczu techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS): porównanie z techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS) 2. J. Harasimowicz-Siemko, A. Karaś, W. Sokołowska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa) Pomoc metod spektroskopowych (FAAS, ICP-OES, AES, UV-Vis) w technologii wytwarzania YAMów (Y 4Al 2O 9) 3. A. Mróz, J. Dobrzyńska, M. Otto, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie platyny techniką dozowania zawiesiny jonitu do atomizera elektrotermicznego spektrometru AAS 4. M. Otto, J. Dobrzyńska, A. Mróz, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie arsenu oraz selenu techniką dozowania zawiesiny węgla GF AAS po ich wzbogaceniu na impregnowanych węglach aktywnych 5. E. Stanisz, J. Jasiak, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Generowanie lotnych form kadmu przy udziale promieniowania ultrafioletowego w absorpcyjnej spektrometrii atomowej 6. J. Werner, E. Stanisz, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Zastosowanie cieczy jonowych w mikroekstrakcji podczas oznaczania rtęci techniką generowania par 7. M. Krawczyk, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Sekwencyjne, wielopierwiastkowe oznaczanie platyny, palladu i rodu z zastosowaniem wysokorozdzielczego spektrometru absorpcyjnego z ciągłym źródłem promieniowania

4 8. R. Brodzka, B. Janasik, M. Trzcinka-Ochocka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Ocena możliwości zastosowania techniki LA-ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną w połączeniu z ablacją laserową) do oznaczania metali w środowisku pracy 9. T. Ligor, E. Trawińska, B. Buszewski, (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Szpital Zespolony, Toruń) Zastosowanie spektrometrii mas z analizatorem czasu przelotu w analizie powietrza wydychanego 10. M. Trzcinka-Ochocka, B. Janasik, R. Brodzka (Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź) Ocena zawartości toksycznych metali śladowych w wyrobach gospodarstwa domowego i zabawkach; próba wykorzystania techniki LA-ICP-MS 11. S. Garboś, D. Święcicka (Państwowy Zakład Higieny, Warszawa) Monitorowanie stężeń uranu w wodzie ujmowanej i uzdatnianej w zakładach wodociągowych Wrocławia za pomocą ICP-MS 12. J. Retka, D. Karmasz, A. Maksymowicz (Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w próbkach gleb i roślin udział w porównaniach międzylaboratoryjnych 13. J. Ostrowski, A. Skiba, R. Dobrowolski (Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Technika wprowadzania zawiesiny do plazmy argonowej w oznaczaniu wybranych pierwiastków w nawozach zawiesinowych metodą ICP-OES 14. J. Ostrowski, A. Skiba, R.Dobrowolski (Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Standaryzacja pomiarów w ekstrakcji sekwencyjnej niklu z wyeksploatowanych katalizatorów przemysłowych 15. J. Dobrzyńska, M. Otto, A. Mróz, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Wzbogacanie platyny z wykorzystaniem funkcjonalizowanego SBA D. Karmasz, A. Maksymowicz, J. Retka (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Metoda ICP-MS w analizie próbek gleb oznaczania śladowych zawartości pierwiastków po trawieniu wodą królewska 17. I. Jaroń, W. Bureć-Drewniak, J. Kucharzyk (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Typowe i nietypowe interferenty spektralne w analizie próbek geologicznych techniką ICP-OES 18. A. Maksymowicz, J. Kucharzyk, D. Karmasz, I. Jaroń (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w próbkach gleb. Porównanie efektywności mineralizacji 19. M. Protasowicki, M. Rajkowska, D. Szaferska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Emisja metali ze ścierających się opon samochodowych. Próba oszacowania 20. M. Protasowicki, K. Pokorska, M. Rajkowska, M. Szczepańczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Metale w wodzie pitnej u odbiorcy końcowego 21. M. Marcinkowska, B. Pikosz, M. Belter, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Oszacowanie budżetu niepewności oznaczania form specjacyjnych chromu metodą HPLC-ICP-QMS 22. N. Kleczewska, A. Hanć, J. Czebreszuk, P. Piszora, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zastosowanie ablacji laserowej z detekcją ICP-MS do oceny składu pierwiastkowego sukcynitu w zależności od jego miejsca pochodzenia 23. A. Matczuk, H. Gramowska, D. Barałkiewicz, B. Szpakowska, R. Gołdyn (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy, Wpływ ścieków deszczowych z terenów miejskich i przemysłowych na jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Poznania 24. M. Kmieć, B. Jagustyn (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Pierwiastki śladowe w biopaliwach stałych stosowanych do celów energetycznych

5 25. M. Kmieć, B. Micek, E. Micek, E. Misztal (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Analiza zawartości fosforu w paliwach stałych z wykorzystaniem techniki ICP-OES 26. B. Bolibrzuch, E. Müller (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (AES ICP) do kontroli nowych technologii wzbogacania rud 27. E. Müller, B. Bolibrzuch (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Brązy bezołowiowe, materiały nowej generacji, przyjazne dla środowiska jako wyraz nowych tendencji w opracowywaniu certyfikowanych materiałów odniesienia dla stopów metali nieżelaznych 28. M.Guzowska, J. Mazur, W.Wasiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Oznaczanie rtęci i innych metali ciężkich w węglach drzewnych i brykietach metodą ICP-OES i CV-AAS 29. E. Chajduk, M. Zuba, H. Polkowska-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Szybka metoda oznaczania Ra-226 przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej 30. E. Chajduk, A. Bojanowska-Czajka, K. Kulisa, W. Skwara, H. Polkowska-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Badanie procesów sorpcji wybranych metali na sorbentach: Dowex 1x4, SR-Resin, LN-Resin, DGA-resin. Ocena odporności radiacyjnej wytypowanych złóż. 31. H. Polkowska-Motrenko, E. Chajduk, J. Dudek, M. Pyszynska, W. Skwara (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Program badania biegłości rośliny- oznaczanie As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w grzybach suszonych 32. A. Boryło, W. Nowicki i B. Skwarzec (Uniwersytet Gdański) Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko 33. A. Boryło, W. Nowicki i G. Olszewski (Uniwersytet Gdański) Izotopy polonu (210Po), uranu (234U, 238U) i metale ciężkie w próbkach mchów z terenu wyspy sobieszewskiej 34. A. Boryło, W. Nowicki (Uniwersytet Gdański) Oznaczanie wybranych metali ciężkich w próbkach glonów morskich 35. A. Boryło, W. Nowicki (Uniwersytet Gdański) Zawartość metali ciężkich w próbkach zwierząt jeleniowatych 36. M.I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, J. Rogowski, T. Paryjczak (Politechnika Łódzka) Charakterystyka pyłowych zanieczyszczeń za pomocą technik ICP-MS, XRD, ToF-SIMS i SEM-EDS 37. M.I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, E. Leśniewska, T. Paryjczak, K. Sokołowski, J. Sokołowski (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Ocena właściwości stopów metali wykonanych techniką frezowania w porównaniu do stopów wykonanych metodą odlewu 38. M.I. Szynkowska, J. Albińska, A. Pawlaczyk, E. Leśniewska (Politechnika Łódzka) Ocena zawartości rtęci w próbkach powietrza i spalin samochodowych w mieście Łodzi 39. M.I. Szynkowska, S. Sypniewski, G. W. Grime, M. Merchand, W. Chudziak, M. Markiewicz (Politechnika Łódzka, University of Surrey, Guildford, UK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Analiza wczesnośredniowiecznych szklanych obrączek metodą PIXE/PIGE 40. M. Stanisławska, B. Janasik (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Zastosowanie techniki HPLC-ICP-MS do oznaczania związków chromu VI w powietrzu 41. M. Mleczek, M. Siwulski, P. Goliński, Z. Magdziak, K. Sobieralski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Porównanie efektywności pobierania Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr i Zn przez wybrane gatunki grzybów jadalnych dziko rosnących w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat 42. M. Mleczek, M. Gąsecka, K. Drzewiecka, Z. Magdziak, P. Goliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wpływ różnych stosunków Ca/Mg na fitoekstrakcję miedzi przez Salix viminalis L. 43. M. Siwulski, M. Mleczek, I. Rissmann, I. Sas-Golak, K. Sobieralski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Efektywność pobierania wybranych pierwiastków przez owocniki Xerocomus badius pozyskane z różnych regionów Polski 44. I. Zalewska, J. Harasimowicz-Siemko, A. Karaś, W. Sokołowska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa) Oznaczanie chromu w kryształach Y 3Al 5O 12 (YAG) metodami spektroskopowymi (ASA i ICP-OES)

6 45. I. Sowa, R. Kocjan, M. Wójciak-Kosior, W. Szwerc (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) Oznaczanie jonów NO 2 - i NO 3 - w próbkach wody pitnej metodą chromatografii jonowej 46. D. Skraburska, P. Bielecki, W. Wasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kolumny kapilarne typu plot zawierające chemicznie związane kompleksy cyklamu preparatyka i zastosowanie 47. A. Stępniowska, M. Korolczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie śladowych ilości talu z zastosowaniem błonkowej elektrody bizmutowej 48. J. Masłowska, R. Wawrzyniak, W. Wasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Heksafluoroketoiminowe kompleksy miedzi(ii) jako fazy stacjonarne o właściwościach elektronowo-akceptorowych 49. A. Turek (Politechnika Łódzka) Badanie wpływu herbicydów fenoksylowych na rozpuszczalność składników nawozowych 50. J. Dobrowolska-Iwanek, M. Krośniak, A. Wanat, M. Gąstoł (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie) Oznaczanie kwasów organicznych, polifenoli i aktywności antyoksydacyjnej win wyprodukowanych w Polsce 51. R. Klimkiewicz, J. Trawczyński (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Politechnika Wrocławska) Długołańcuchowe związki tlenowe analiza składu produktów ketonizacji mieszaniny alkoholi - laurylowego i mirystylowego 52. R. Klimkiewicz, M. Hojniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski) Migracja potasu w katalizatorach transformacji oksygenatów nowe spojrzenie 53. A. Koper, M. Grabarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Kupferon jako czynnik kompleksujący umożliwiający jednoczesne oznaczanie śladowych ilości kadmu i bizmutu 54. B. Gajdzik, A. Wyciślik (Politechnika Śląska, Katowice) Podział i rola strumieni kompetencji w chemicznych laboratoriach badawczych 55. B. Karbowska, W. Zembrzuski, T. Wojtkowiak, M. Siepak, Z. Łukaszewski (Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Oznaczanie rozpuszczonego talu w wodach podziemnych pochodzących z odwiertów hydrogeologicznych terenu Wielkopolski metodą DPASV 56. M. Grabarczyk, A. Koper (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na oznaczanie tytanu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej 57. J. Kryczyk, M. Szałkowski, D. Pawlik, I. Lisowska-Miszczyk, A. Waśko, P. Zagrodzki (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ, Kraków, Szpital im. M. Orłowskiego w Warszawie) Stężenie selenu i cynku w surowicy krwi u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową 58. I. Rutyna, M. Korolczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie kobaltu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem błonkowej elektrody cynowo ołowiowej 59. B. Marczewska, R. Kuzioła, E. Kwiatkowska (KUL, Instytut Inżynierii Środowiska, Stalowa Wola) Wpływ wybranych leków cytostatycznych na proces elektroforezy albuminy 60. D.I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec, W. Nowicki, M. Pawlukowska (Uniwersytet Gdański) Frakcjonowanie plutonu w osadach południowego Morza Bałtyckiego 61. D.I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec, A. Boryło, J. Fabisiak (Uniwersytet Gdański, Akademia Morska, Gdynia) Nagromadzanie polonu, uranu i plutonu w ptakach morskich 62. R. Skorek, E. Turek, B. Zawisza, G. Stankiewicz, E. Marguí, I. Queralt, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, University of Girona, Institute of Earth Sciences Jaume Almera,Barcelona) Zastosowanie nanorurek węglowych do oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych techniką XRF

7 63. K. Kocot, E. Turek, B. Zawisza, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice) Dietyloditiokarbaminian sodu jako odczynnik kompleksujący w oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków z zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy ciekłej i rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej 64. E. Turek, R. Skorek, B. Zawisza, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Katowice) Oznaczanie zawartości selenu w wybranych próbkach z wykorzystaniem modyfikowanych nanorurek węglowych 65. S. Lipiecka, K. Szeflińska, M. Narożny, W. Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Badanie parametrów walidacyjnych w procesie oznaczania mikroskopowego włókien azbestowych w próbkach środowiskowych 66. A. Zgoła-Grześkowiak (Politechnika Poznańska) Oznaczanie klotrymazolu techniką HPLC-MS/MS 67. P. Wesołowska, A. Szymański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Analityczne zastosowanie kationu didecylodimetyloamoniowego w ekstrakcyjnej metodzie oznaczania śladowych ilości metali 68. K. Sternal, A. Szymański, K. Ren (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Przygotowanie i analiza próbek stałych z wykorzystaniem polimeru ksantanowego w technice zawiesinowej w metodzie ET-AAS 69. K. Sternal, A. Szymański, K. Ren (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalibracja w analizie próbek stałych przygotowanych techniką zawiesinową w metodzie ICP-OES 70. M. Szymański, E. Witkowska Banaszczak, A. Szymański (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Badanie zawartości glinu i wybranych metali ciężkich w kwiatostanie, liściach i owocach Sambucus nigra metodą ICP-OES 71. M. Karaźniewicz-Łada, D. Danielak, F. Główka (Uniwersytet Medyczny, Porównanie metod HPLC oraz HPCE przeznaczonych do oznaczania karboksylowego metabolitu klopidogrelu w płynach biologicznych u ludzi 72. M. Kuras, M.J. Wachowicz, I. Krasnodębski Wyznaczanie składu pierwiastkowego próbek moczu pochodzących od pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe - poszukiwanie markerów nowotworowych 73. F. Główka, M. Romański, A. Marek, A. Kamińska, E. Szałek (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Metoda HPLC-RID w badaniach biofarmaceutycznych treosulfanu 74. F. Główka, M. Romański, A. Marek (Uniwersytet Medyczny, Optymalizacja metody HPLC-UV z przepływem izokratycznym vs gradientowym do oznaczania biologicznie aktywnych epoksy-transformerów treosulfanu 75. K. Drzewiecka, B. Dobosz, M. Siwulski, R. Krzyminiewski (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ jonów metali przejściowych na rozkład lignocelulozy przez grzybnię bocznika (Pleurotus sp.) i zawartość wolnych rodników w kompoście pouprawowym 76. K. Drzewiecka, M. Siwulski, I. Zawada, M. Buśko, P. Goliński (Uniwersytet Przyrodniczy, Wpływ wybranych metali ciężkich na rozwój grzybni bocznika mikołajkowego (Pleurotus eryngii) 77. E. Momot, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Makroskładniki w osadach tsunami z Japonii 78. M. Rżany, M. Rudnicka, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Problematyka oznaczania selenu w suplementach diety obecnych na polskim rynku 79. M. Andrzejczak, K. Gubańska, O. Kopczyńska, J. Nizio, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Badania soli kąpielowych 80. E. Andrzejak, T. Sobczyński, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ warunków przechowywania próbek osadów dennych na frakcjonowanie w nich fosforu 81. A. Czerniak, J. Janiszewska, M. Balcerzak (Politechnika Warszawska, Warszawa) Oznaczanie nieorganicznych anionów w zielonych herbatach techniką chromatografii jonowej 82. M. Narożny, T. Górecki, K. Eitner, T. Gawęda, W. Urbaniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Instytut BioInfoBank, Poznań, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Bydgoszcz) Analiza rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie Poznania

8 83. M. Moritz (Politechnika Poznańska, Krzemionkowe materiały mezoporowate w analizie zanieczyszczeń środowiska 84. K. Szeflińska, S. Lipiecka, M. Narożny, W. Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ wybranych czynników na proces wymywania magnezu ze struktury krzemianów włóknistych 85. J. Opydo-Szymaczek, J. Opydo (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Zawartość fluorków w polskich posiłkach gotowych do spożycia dla niemowląt i małych dzieci 86. J. Opydo-Szymaczek, J. Opydo (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Zawartość fluorków w polskich napojach i mlekach modyfikowanych dla niemowląt i małych dzieci 87. M. Resztak, F. Główka (Uniwersytet Medyczny, Opracowanie i walidacja metody HPCE oznaczania enancjomerów werapamilu i norwerapamilu w osoczu u ludzi 88. M. Podgórska-Golubska (Politechnika Poznańska, Materiały modyfikowane cieczami jonowymi w separacji i ekstrakcji do fazy stałej 89. Wasilewska, E. Maćkowska, W. Urbaniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Analiza właściwości oraz ocena trwałości nowych barwników metalokompleksowych 90. A. Wasilewska, K. Witt, A. Rosiński, W.Urbaniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Oznaczanie zawartości azotanów (V) i (III) w warzywach przy użyciu metody spektrofotometrii UV-Vis Obrady odbędą się w sali audytoryjnej A gmachu Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 3 dojazd z Dworca PKP i PKS tramwajami linii 6 i 12 w kierunku Rataj, ceny biletów MPK 15 minutowy 2,00; 30 minutowy 3,00; 60 minutowy 4,00 UWAGA: Prosimy o przygotowanie potwierdzenia wpłaty do okazania w momencie rejestracji na Konwersatorium. Zapraszamy do skorzystania z aktualnych informacji dotyczących KONWERSATORIUM przedstawionych w INTERNECIE na stronie domowej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej:

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XVIII POZN AŃSKIE K O N W E R S A T O R I U

Bardziej szczegółowo

XXI I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E

XXI I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XXI I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XVII POZN AŃSKIE K O N W E R S A T O R I U M

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: technologia chemiczna Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310TCHS1014) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia, drugi Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310CHS2018) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E

XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XXI V P O ZNAŃSKIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E

XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XXI I I P O ZN A Ń S KIE K O N W E R S A TORIUM ANALI T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW Zakł ad Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich dr Marek Dobecki - IMP Łódź 1 DOSTĘPNE NORMY EUROPEJSKIE: BADANIA POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY PN-EN 689:2002

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 177 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4 Data wydania: 15 lipca 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analityka chemiczna. Centralne Laboratorium Chemiczne. Certyfikat. Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283. www.pgi.gov.pl

Analityka chemiczna. Centralne Laboratorium Chemiczne. Certyfikat. Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283. www.pgi.gov.pl Analityka chemiczna www.pgi.gov.pl Centralne Laboratorium Chemiczne S Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283 (CLCh) certyfikat CLCh jest jednym z największych akredytowanych laboratoriów chemicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

śywność Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: - analiza klasyczna

śywność Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: - analiza klasyczna Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: śywność zawartość głównego składnika (miareczkowanie: alkacymetryczne, redoksometryczne, kompleksometryczne, strąceniowe) zawartość głównego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Źródła emisji Hg metalurgia metali nieżelaznych Emisje Hg do atmosfery pochodzą głównie

Bardziej szczegółowo

IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE IX. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W latach 2012-2013 Laboratorium Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym KRAKÓW 2007 Substancje radioaktywne w środowisku lądowym Andrzej Komosa Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS Lublin Radioizotopy w środowisku Radioizotopy pierwotne, istniejące od chwili powstania

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

1 Ogólnopolska konferencja PTN-CIEC, Dobra praktyka laboratoryjna

1 Ogólnopolska konferencja PTN-CIEC, Dobra praktyka laboratoryjna 1 Ogólnopolska konferencja PTN-CIEC, Dobra praktyka laboratoryjna Kluczewska-Cwalina J., Boreczek B.: Wykorzystanie fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w analizie nawozów i materiałów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!

UWAGA SPECJALIZUJĄCY! Uprzejmie informuję, że w dniach 31 stycznia -8 lutego 2011 r. odbędzie się kurs dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych.

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych. Ewa Sabura, Renata Kulesza Zakład Analityczny Projekt MULTI-CHEM Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 215 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 10 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 215 Kod

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

MODUŁY: Metrologia chemiczna w praktyce

MODUŁY: Metrologia chemiczna w praktyce MODUŁY: Moduł 1 Metrologia chemiczna w praktyce Tematyka poszczególnych zajęć przybliŝa słuchaczom studiów zagadnienia związane z wykorzystywaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. W ramach zajęć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań )

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań ) Zdrochem Sp. z o.o. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. tel. +48 223900990, 609 019 283 fax. +48 223507490 info@zdrochem.pl www.zdrochem.pl I. ZAMAWIAJĄCY Zdrochem Sp. z o.o. NIP: 7010333468 REGON: 145983792

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów:

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: AB 028 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pl. Szczepański 5; 31-011 Kraków Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań

Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OPAKOWAŃ 02-942 WARSZAWA, UL. KONSTANCIŃSKA 11 ZAKŁAD EKOLOGII OPAKOWAŃ Tel. +48 22 842 20 11, Fax: +48 22 842 23 03, http://www.cobro.org.pl dr inż. Hanna Żakowska,

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

o symbolu TP-10/III/2012 z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej odbędzie się w terminie 1-9 PAŹDZIERNIKA 2012

o symbolu TP-10/III/2012 z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej odbędzie się w terminie 1-9 PAŹDZIERNIKA 2012 Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowania stężeniami leku we krwi. Schematy postępowania, interpretacja

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA 1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo