K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E"

Transkrypt

1 Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN X XI POZNAŃSKIE K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements P O Z N AŃ kwietnia 2012 r.

2 P R O G R A M 1 2 kw i e t n i a r. ( c z w a r t e k ) 11:00-11:05 O t w a r c i e - H. Matusiewicz 11:05-11:40 R. Dobrowolski, A. Mróz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Gaz łupkowy technologia i wyzwania analityczne 11:40-12:10 E. Szmyd, B. Bolibrzuch, H. Matusiak, Ł. Buzek, Z. Mzyk (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Analityka renu studium przypadku 12:10-12:30 M. Chudzińska, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zastosowanie ICP-MS w poszukiwaniu markerów autentyczności miodu- chemometryczna analiza danych 12:30-13:00 P R Z E R W A 13:00-13:30 A. Dostatni, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Koncepcja rozszerzenia kontroli jakości w oznaczeniach zawartości metali w laboratorium analitycznym z wdrożonym systemem jakości według normy ISO :30-13:50 E. Chajduk, I. Bartosiewicz, M. Pyszynska, J. Chwastowska, H. Polkowska- Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Analiza materiałów geologicznych metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) 13:50-14:10 M. Ślachciński, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Zastosowanie mikrosystemów elektroforetycznych w optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukowanej mikrofalowo 14:10-15:00 Przygotowanie SESJI PLAKATOWEJ 15:30 O B I A D Zebranie Komisji Śladowej Analizy Nieorganicznej 15:30-18:00 O B I A D I S P O T K A N I E T O W A R Z Y S K I E

3 1 3 kw i e t n i a r. ( p iątek ) 09:00-09:30 M. Stochaj-Yamani (Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Warszawa) ICP-MS jako czołowy detektor w nieorganicznej spektrometrii mas i analizie specjacyjnej 09:30-09:50 E. Stanisz, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska, Generowanie lotnych form pierwiastków przy udziale promieniowania ultrafioletowego i ultradźwięków 09:50-10:20 M. Moritz (Politechnika Poznańska, Zastosowanie nanomateriałów w chemii analitycznej 10:20-10:40 R. Muzyka, T. Topolnicka (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Oznaczanie zawartości tlenu w węglu kamiennym 9:00-12:30 S E S J A P L A K A T O W A Prezentacja firm, literatury fachowej, aparatury, sprzętu i odczynników 12:30-13:00 P o d s u m o w a n i e s e s j i p l a k a t o w e j i w y r óżnienie PLAKATÓW 13 : 00 Z a k ończenie obrad - H. Matusiewicz S E S J A P L A K A T O W A Każdy z autorów prezentujących komunikaty w sesji plakatowej otrzyma do dyspozycji planszę o wymiarach 1m x 1m 1. B. Janasik, R. Brodzka, M. Trzcinka-Ochocka, M. Stanisławska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Oznaczanie selenu w surowicy/osoczu techniką spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS): porównanie z techniką bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS) 2. J. Harasimowicz-Siemko, A. Karaś, W. Sokołowska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa) Pomoc metod spektroskopowych (FAAS, ICP-OES, AES, UV-Vis) w technologii wytwarzania YAMów (Y 4Al 2O 9) 3. A. Mróz, J. Dobrzyńska, M. Otto, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie platyny techniką dozowania zawiesiny jonitu do atomizera elektrotermicznego spektrometru AAS 4. M. Otto, J. Dobrzyńska, A. Mróz, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie arsenu oraz selenu techniką dozowania zawiesiny węgla GF AAS po ich wzbogaceniu na impregnowanych węglach aktywnych 5. E. Stanisz, J. Jasiak, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Generowanie lotnych form kadmu przy udziale promieniowania ultrafioletowego w absorpcyjnej spektrometrii atomowej 6. J. Werner, E. Stanisz, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Zastosowanie cieczy jonowych w mikroekstrakcji podczas oznaczania rtęci techniką generowania par 7. M. Krawczyk, H. Matusiewicz (Politechnika Poznańska) Sekwencyjne, wielopierwiastkowe oznaczanie platyny, palladu i rodu z zastosowaniem wysokorozdzielczego spektrometru absorpcyjnego z ciągłym źródłem promieniowania

4 8. R. Brodzka, B. Janasik, M. Trzcinka-Ochocka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Ocena możliwości zastosowania techniki LA-ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną w połączeniu z ablacją laserową) do oznaczania metali w środowisku pracy 9. T. Ligor, E. Trawińska, B. Buszewski, (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Szpital Zespolony, Toruń) Zastosowanie spektrometrii mas z analizatorem czasu przelotu w analizie powietrza wydychanego 10. M. Trzcinka-Ochocka, B. Janasik, R. Brodzka (Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź) Ocena zawartości toksycznych metali śladowych w wyrobach gospodarstwa domowego i zabawkach; próba wykorzystania techniki LA-ICP-MS 11. S. Garboś, D. Święcicka (Państwowy Zakład Higieny, Warszawa) Monitorowanie stężeń uranu w wodzie ujmowanej i uzdatnianej w zakładach wodociągowych Wrocławia za pomocą ICP-MS 12. J. Retka, D. Karmasz, A. Maksymowicz (Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w próbkach gleb i roślin udział w porównaniach międzylaboratoryjnych 13. J. Ostrowski, A. Skiba, R. Dobrowolski (Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Technika wprowadzania zawiesiny do plazmy argonowej w oznaczaniu wybranych pierwiastków w nawozach zawiesinowych metodą ICP-OES 14. J. Ostrowski, A. Skiba, R.Dobrowolski (Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Standaryzacja pomiarów w ekstrakcji sekwencyjnej niklu z wyeksploatowanych katalizatorów przemysłowych 15. J. Dobrzyńska, M. Otto, A. Mróz, R. Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Wzbogacanie platyny z wykorzystaniem funkcjonalizowanego SBA D. Karmasz, A. Maksymowicz, J. Retka (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Metoda ICP-MS w analizie próbek gleb oznaczania śladowych zawartości pierwiastków po trawieniu wodą królewska 17. I. Jaroń, W. Bureć-Drewniak, J. Kucharzyk (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Typowe i nietypowe interferenty spektralne w analizie próbek geologicznych techniką ICP-OES 18. A. Maksymowicz, J. Kucharzyk, D. Karmasz, I. Jaroń (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa) Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w próbkach gleb. Porównanie efektywności mineralizacji 19. M. Protasowicki, M. Rajkowska, D. Szaferska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Emisja metali ze ścierających się opon samochodowych. Próba oszacowania 20. M. Protasowicki, K. Pokorska, M. Rajkowska, M. Szczepańczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) Metale w wodzie pitnej u odbiorcy końcowego 21. M. Marcinkowska, B. Pikosz, M. Belter, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Oszacowanie budżetu niepewności oznaczania form specjacyjnych chromu metodą HPLC-ICP-QMS 22. N. Kleczewska, A. Hanć, J. Czebreszuk, P. Piszora, D. Barałkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zastosowanie ablacji laserowej z detekcją ICP-MS do oceny składu pierwiastkowego sukcynitu w zależności od jego miejsca pochodzenia 23. A. Matczuk, H. Gramowska, D. Barałkiewicz, B. Szpakowska, R. Gołdyn (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy, Wpływ ścieków deszczowych z terenów miejskich i przemysłowych na jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Poznania 24. M. Kmieć, B. Jagustyn (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Pierwiastki śladowe w biopaliwach stałych stosowanych do celów energetycznych

5 25. M. Kmieć, B. Micek, E. Micek, E. Misztal (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze) Analiza zawartości fosforu w paliwach stałych z wykorzystaniem techniki ICP-OES 26. B. Bolibrzuch, E. Müller (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (AES ICP) do kontroli nowych technologii wzbogacania rud 27. E. Müller, B. Bolibrzuch (Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) Brązy bezołowiowe, materiały nowej generacji, przyjazne dla środowiska jako wyraz nowych tendencji w opracowywaniu certyfikowanych materiałów odniesienia dla stopów metali nieżelaznych 28. M.Guzowska, J. Mazur, W.Wasiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Oznaczanie rtęci i innych metali ciężkich w węglach drzewnych i brykietach metodą ICP-OES i CV-AAS 29. E. Chajduk, M. Zuba, H. Polkowska-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Szybka metoda oznaczania Ra-226 przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej 30. E. Chajduk, A. Bojanowska-Czajka, K. Kulisa, W. Skwara, H. Polkowska-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Badanie procesów sorpcji wybranych metali na sorbentach: Dowex 1x4, SR-Resin, LN-Resin, DGA-resin. Ocena odporności radiacyjnej wytypowanych złóż. 31. H. Polkowska-Motrenko, E. Chajduk, J. Dudek, M. Pyszynska, W. Skwara (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa) Program badania biegłości rośliny- oznaczanie As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se i Zn w grzybach suszonych 32. A. Boryło, W. Nowicki i B. Skwarzec (Uniwersytet Gdański) Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko 33. A. Boryło, W. Nowicki i G. Olszewski (Uniwersytet Gdański) Izotopy polonu (210Po), uranu (234U, 238U) i metale ciężkie w próbkach mchów z terenu wyspy sobieszewskiej 34. A. Boryło, W. Nowicki (Uniwersytet Gdański) Oznaczanie wybranych metali ciężkich w próbkach glonów morskich 35. A. Boryło, W. Nowicki (Uniwersytet Gdański) Zawartość metali ciężkich w próbkach zwierząt jeleniowatych 36. M.I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, J. Rogowski, T. Paryjczak (Politechnika Łódzka) Charakterystyka pyłowych zanieczyszczeń za pomocą technik ICP-MS, XRD, ToF-SIMS i SEM-EDS 37. M.I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, E. Leśniewska, T. Paryjczak, K. Sokołowski, J. Sokołowski (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Ocena właściwości stopów metali wykonanych techniką frezowania w porównaniu do stopów wykonanych metodą odlewu 38. M.I. Szynkowska, J. Albińska, A. Pawlaczyk, E. Leśniewska (Politechnika Łódzka) Ocena zawartości rtęci w próbkach powietrza i spalin samochodowych w mieście Łodzi 39. M.I. Szynkowska, S. Sypniewski, G. W. Grime, M. Merchand, W. Chudziak, M. Markiewicz (Politechnika Łódzka, University of Surrey, Guildford, UK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Analiza wczesnośredniowiecznych szklanych obrączek metodą PIXE/PIGE 40. M. Stanisławska, B. Janasik (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź) Zastosowanie techniki HPLC-ICP-MS do oznaczania związków chromu VI w powietrzu 41. M. Mleczek, M. Siwulski, P. Goliński, Z. Magdziak, K. Sobieralski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Porównanie efektywności pobierania Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr i Zn przez wybrane gatunki grzybów jadalnych dziko rosnących w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat 42. M. Mleczek, M. Gąsecka, K. Drzewiecka, Z. Magdziak, P. Goliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wpływ różnych stosunków Ca/Mg na fitoekstrakcję miedzi przez Salix viminalis L. 43. M. Siwulski, M. Mleczek, I. Rissmann, I. Sas-Golak, K. Sobieralski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Efektywność pobierania wybranych pierwiastków przez owocniki Xerocomus badius pozyskane z różnych regionów Polski 44. I. Zalewska, J. Harasimowicz-Siemko, A. Karaś, W. Sokołowska (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa) Oznaczanie chromu w kryształach Y 3Al 5O 12 (YAG) metodami spektroskopowymi (ASA i ICP-OES)

6 45. I. Sowa, R. Kocjan, M. Wójciak-Kosior, W. Szwerc (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) Oznaczanie jonów NO 2 - i NO 3 - w próbkach wody pitnej metodą chromatografii jonowej 46. D. Skraburska, P. Bielecki, W. Wasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kolumny kapilarne typu plot zawierające chemicznie związane kompleksy cyklamu preparatyka i zastosowanie 47. A. Stępniowska, M. Korolczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie śladowych ilości talu z zastosowaniem błonkowej elektrody bizmutowej 48. J. Masłowska, R. Wawrzyniak, W. Wasiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Heksafluoroketoiminowe kompleksy miedzi(ii) jako fazy stacjonarne o właściwościach elektronowo-akceptorowych 49. A. Turek (Politechnika Łódzka) Badanie wpływu herbicydów fenoksylowych na rozpuszczalność składników nawozowych 50. J. Dobrowolska-Iwanek, M. Krośniak, A. Wanat, M. Gąstoł (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie) Oznaczanie kwasów organicznych, polifenoli i aktywności antyoksydacyjnej win wyprodukowanych w Polsce 51. R. Klimkiewicz, J. Trawczyński (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Politechnika Wrocławska) Długołańcuchowe związki tlenowe analiza składu produktów ketonizacji mieszaniny alkoholi - laurylowego i mirystylowego 52. R. Klimkiewicz, M. Hojniak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski) Migracja potasu w katalizatorach transformacji oksygenatów nowe spojrzenie 53. A. Koper, M. Grabarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Kupferon jako czynnik kompleksujący umożliwiający jednoczesne oznaczanie śladowych ilości kadmu i bizmutu 54. B. Gajdzik, A. Wyciślik (Politechnika Śląska, Katowice) Podział i rola strumieni kompetencji w chemicznych laboratoriach badawczych 55. B. Karbowska, W. Zembrzuski, T. Wojtkowiak, M. Siepak, Z. Łukaszewski (Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Oznaczanie rozpuszczonego talu w wodach podziemnych pochodzących z odwiertów hydrogeologicznych terenu Wielkopolski metodą DPASV 56. M. Grabarczyk, A. Koper (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na oznaczanie tytanu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej 57. J. Kryczyk, M. Szałkowski, D. Pawlik, I. Lisowska-Miszczyk, A. Waśko, P. Zagrodzki (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ, Kraków, Szpital im. M. Orłowskiego w Warszawie) Stężenie selenu i cynku w surowicy krwi u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową 58. I. Rutyna, M. Korolczuk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) Oznaczanie kobaltu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z wykorzystaniem błonkowej elektrody cynowo ołowiowej 59. B. Marczewska, R. Kuzioła, E. Kwiatkowska (KUL, Instytut Inżynierii Środowiska, Stalowa Wola) Wpływ wybranych leków cytostatycznych na proces elektroforezy albuminy 60. D.I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec, W. Nowicki, M. Pawlukowska (Uniwersytet Gdański) Frakcjonowanie plutonu w osadach południowego Morza Bałtyckiego 61. D.I. Strumińska-Parulska, B. Skwarzec, A. Boryło, J. Fabisiak (Uniwersytet Gdański, Akademia Morska, Gdynia) Nagromadzanie polonu, uranu i plutonu w ptakach morskich 62. R. Skorek, E. Turek, B. Zawisza, G. Stankiewicz, E. Marguí, I. Queralt, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, University of Girona, Institute of Earth Sciences Jaume Almera,Barcelona) Zastosowanie nanorurek węglowych do oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych techniką XRF

7 63. K. Kocot, E. Turek, B. Zawisza, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice) Dietyloditiokarbaminian sodu jako odczynnik kompleksujący w oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków z zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy ciekłej i rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej 64. E. Turek, R. Skorek, B. Zawisza, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko (Uniwersytet Śląski, Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Katowice) Oznaczanie zawartości selenu w wybranych próbkach z wykorzystaniem modyfikowanych nanorurek węglowych 65. S. Lipiecka, K. Szeflińska, M. Narożny, W. Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Badanie parametrów walidacyjnych w procesie oznaczania mikroskopowego włókien azbestowych w próbkach środowiskowych 66. A. Zgoła-Grześkowiak (Politechnika Poznańska) Oznaczanie klotrymazolu techniką HPLC-MS/MS 67. P. Wesołowska, A. Szymański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Analityczne zastosowanie kationu didecylodimetyloamoniowego w ekstrakcyjnej metodzie oznaczania śladowych ilości metali 68. K. Sternal, A. Szymański, K. Ren (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Przygotowanie i analiza próbek stałych z wykorzystaniem polimeru ksantanowego w technice zawiesinowej w metodzie ET-AAS 69. K. Sternal, A. Szymański, K. Ren (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalibracja w analizie próbek stałych przygotowanych techniką zawiesinową w metodzie ICP-OES 70. M. Szymański, E. Witkowska Banaszczak, A. Szymański (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Badanie zawartości glinu i wybranych metali ciężkich w kwiatostanie, liściach i owocach Sambucus nigra metodą ICP-OES 71. M. Karaźniewicz-Łada, D. Danielak, F. Główka (Uniwersytet Medyczny, Porównanie metod HPLC oraz HPCE przeznaczonych do oznaczania karboksylowego metabolitu klopidogrelu w płynach biologicznych u ludzi 72. M. Kuras, M.J. Wachowicz, I. Krasnodębski Wyznaczanie składu pierwiastkowego próbek moczu pochodzących od pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe - poszukiwanie markerów nowotworowych 73. F. Główka, M. Romański, A. Marek, A. Kamińska, E. Szałek (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Metoda HPLC-RID w badaniach biofarmaceutycznych treosulfanu 74. F. Główka, M. Romański, A. Marek (Uniwersytet Medyczny, Optymalizacja metody HPLC-UV z przepływem izokratycznym vs gradientowym do oznaczania biologicznie aktywnych epoksy-transformerów treosulfanu 75. K. Drzewiecka, B. Dobosz, M. Siwulski, R. Krzyminiewski (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ jonów metali przejściowych na rozkład lignocelulozy przez grzybnię bocznika (Pleurotus sp.) i zawartość wolnych rodników w kompoście pouprawowym 76. K. Drzewiecka, M. Siwulski, I. Zawada, M. Buśko, P. Goliński (Uniwersytet Przyrodniczy, Wpływ wybranych metali ciężkich na rozwój grzybni bocznika mikołajkowego (Pleurotus eryngii) 77. E. Momot, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Makroskładniki w osadach tsunami z Japonii 78. M. Rżany, M. Rudnicka, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Problematyka oznaczania selenu w suplementach diety obecnych na polskim rynku 79. M. Andrzejczak, K. Gubańska, O. Kopczyńska, J. Nizio, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Badania soli kąpielowych 80. E. Andrzejak, T. Sobczyński, P. Niedzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ warunków przechowywania próbek osadów dennych na frakcjonowanie w nich fosforu 81. A. Czerniak, J. Janiszewska, M. Balcerzak (Politechnika Warszawska, Warszawa) Oznaczanie nieorganicznych anionów w zielonych herbatach techniką chromatografii jonowej 82. M. Narożny, T. Górecki, K. Eitner, T. Gawęda, W. Urbaniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Instytut BioInfoBank, Poznań, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy, Bydgoszcz) Analiza rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie Poznania

8 83. M. Moritz (Politechnika Poznańska, Krzemionkowe materiały mezoporowate w analizie zanieczyszczeń środowiska 84. K. Szeflińska, S. Lipiecka, M. Narożny, W. Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wpływ wybranych czynników na proces wymywania magnezu ze struktury krzemianów włóknistych 85. J. Opydo-Szymaczek, J. Opydo (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Zawartość fluorków w polskich posiłkach gotowych do spożycia dla niemowląt i małych dzieci 86. J. Opydo-Szymaczek, J. Opydo (Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Zawartość fluorków w polskich napojach i mlekach modyfikowanych dla niemowląt i małych dzieci 87. M. Resztak, F. Główka (Uniwersytet Medyczny, Opracowanie i walidacja metody HPCE oznaczania enancjomerów werapamilu i norwerapamilu w osoczu u ludzi 88. M. Podgórska-Golubska (Politechnika Poznańska, Materiały modyfikowane cieczami jonowymi w separacji i ekstrakcji do fazy stałej 89. Wasilewska, E. Maćkowska, W. Urbaniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Analiza właściwości oraz ocena trwałości nowych barwników metalokompleksowych 90. A. Wasilewska, K. Witt, A. Rosiński, W.Urbaniak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Oznaczanie zawartości azotanów (V) i (III) w warzywach przy użyciu metody spektrofotometrii UV-Vis Obrady odbędą się w sali audytoryjnej A gmachu Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 3 dojazd z Dworca PKP i PKS tramwajami linii 6 i 12 w kierunku Rataj, ceny biletów MPK 15 minutowy 2,00; 30 minutowy 3,00; 60 minutowy 4,00 UWAGA: Prosimy o przygotowanie potwierdzenia wpłaty do okazania w momencie rejestracji na Konwersatorium. Zapraszamy do skorzystania z aktualnych informacji dotyczących KONWERSATORIUM przedstawionych w INTERNECIE na stronie domowej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej:

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny 90-924 Łódź ul. S. Żeromskiego 116 http://chemia.p.lodz.pl/ Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. S. Żeromskiego 116 Pracownia Elektrochemii i Korozji

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania)

MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) MATERIAŁY ODNIESIENIA ROLA W LABORATORIUM ANALITYCZNYM (Problemy i wyzwania) Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Rola systemu jakości KLASYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości W dniach 4 6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Bardziej szczegółowo

metody spektroskopowe w praktyce,

metody spektroskopowe w praktyce, Metody Uniwersytet Marii SklodowskiejCurie w Lublinie Wydzial Chemii Nauka i przemysl metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i mozliwosci 'Nauka i Przemysl Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl.

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl. WSTĘP Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Strzemieszyce M-34-63-B-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996-1999 opracowaniem pilotowego arkusza

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska

ROK AKAD. 2014/2015. Studia stacjonarne. Specjalizacja: Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH) KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SANITARNA ROK AKAD. 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

mit, konieczność czy alibi? Piotr Pasławski 2009

mit, konieczność czy alibi? Piotr Pasławski 2009 Materiały y odniesienia i porównania międzylaboratoryjne mit, konieczność czy alibi? Piotr Pasławski 2009 I. Materiały y odniesienia Mit - zastosowanie materiału odniesienia jest zawsze skuteczne i opłacalne

Bardziej szczegółowo

Mini katalog 2015. Urządzenia i aplikacje

Mini katalog 2015. Urządzenia i aplikacje Mini katalog 2015 Urządzenia i aplikacje Metrohm... 02 światowy lider na rynku systemów do miareczkowania oferuje pełny zakres urządzeń do analizy jonów (miareczkowanie, woltamperometria, chromatografia

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo