Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla kl. 2 celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca Rozdział 1 Uczeń udziela wyczerpującej informacji na swój temat (dane osobowe, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rodzina, wygląd, cechy charakteru, hobby). Stopniuje przymiotniki i przysłówki, porównuje osoby, przedmioty i czynności. Udziela szczegółowych informacji o innych osobach. Opowiada o formach spędzania czasu wolnego. Zna przymiotniki opisujące charakter. Wyraża swoją opinię i ją uzasadnia. Informuje o tym co jest zabronione, a co dozwolone oraz wyraża powinność. Opisuje, jaki powinien być dobry nauczyciel. Poprawnie stosuje stopniowanie przymiotnika i przysłówka w zdaniach. Zna i stosuje czasowniki nieregularne (haben, sein oraz ze zmienną samogłoską rdzenną) i Rozdział 1 Uczeń udziela informacji na swój temat (dane osobowe, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rodzina, wygląd, cechy charakteru, hobby). Stopniuje przymiotniki i przysłówki, porównuje osoby, przedmioty. Udziela informacji o innych osobach. Zna formy spędzania czasu wolnego. Zna przymiotniki opisujące charakter. Informuje o tym co jest zabronione, a co dozwolone oraz wyraża powinność. Opisuje, jaki powinien być dobry nauczyciel. Poprawnie stosuje stopniowanie przymiotnika i przysłówka w zdaniach. Zna i stosuje czasowniki nieregularne (haben, sein oraz ze zmienną samogłoską rdzenną) i modalne w zdaniach. Rozdział 1 Uczeń udziela kilku informacji na swój temat. Poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki. Wie jakich określeń użyć, by porównać ze sobą osoby. Krótko udziela informacji o innych osobach. Wymienia kilka form spędzania czasu wolnego. Zna przymiotniki opisujące charakter. Informuje o tym co jest zabronione, a co dozwolone oraz wyraża powinność. Poprawnie stosuje stopniowanie przymiotnika i przysłówka w zdaniach. Zna i stosuje czasowniki nieregularne (haben, sein oraz ze zmienną samogłoską rdzenną) i modalne w zdaniach. Rozdział 1 Uczeń w dostatecznym stopniu udziela informacji na swój temat. Zna zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika i przysłówka. Wymienia kilka form spędzania czasu wolnego. Zna kilka przymiotników opisujących charakter. Rozróżnia zakaz od pozwolenia na coś i powinności zrobienia czegoś. Poprawnie odmienia czasowniki nieregularne (haben, sein oraz wybrane ze zmienną samogłoską rdzenną) Zna zasady odmiany i znaczenie czasowników modalnych. Rozdział 1 Uczeń udziela nielicznych informacji na swój temat. Tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotnika na podstawie podanego schematu. Wymienia kilka form spędzania czasu wolnego i przymiotników opisujących charakter. Zna znaczenie czasowników modalnych i potrafi wskazać ich właściwą formę w zdaniach.

2 modalne w zdaniach. Rozdział 2 Potrafi zredagować zaproszenie i na nie odpowiedzieć. Opowiada o przyjęciu urodzinowym. Wyczerpująco informuje o swoich obowiązkach w domu. Określa jak często i kiedy musi je wykonywać. Uzasadnia odmowę wykonania swoich obowiązków. Informuje, jak spędził dzień i weekend. Opowiada o swoim wczorajszym dniu używając czasu przeszłego Perfekt. Zadaje pytania w czasie przeszłym Perfekt i potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Opowiada o swoich wakacjach/feriach w czasie przeszłym Perfekt. Zna słownictwo dotyczące określania miejsca. Udziela informacji o wydarzeniach z przeszłości. Podaje uzasadnienie. Zna wszystkie formy nieregularnych czasowników czasu przeszłego Perfekt podanych przez nauczyciela. Rozdział 2 Potrafi zredagować zaproszenie i na nie odpowiedzieć. Zna słownictwo związane z przyjęciem urodzinowym. Informuje o swoich obowiązkach w domu i określa jak często i kiedy musi je wykonywać. Opowiada o swoim wczorajszym dniu używając czasu przeszłego Perfekt. Zadaje pytania w czasie przeszłym Perfekt i potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Opowiada o swoich wakacjach/feriach w czasie przeszłym Perfekt. Zna słownictwo dotyczące określania miejsca. Udziela informacji o wydarzeniach z przeszłości. Podaje uzasadnienie. Zna większość form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt podanych przez nauczyciela. Zna zasady tworzenia i poprawnie stosuje w zdaniach czas przeszły złożony Perfekt. Poprawnie stosuje czasownik sein w czasie przeszłym prostym Rozdział 2 Redaguje zaproszenie z podanych wyrażeń Zna słownictwo związane z przyjęciem urodzinowym. Informuje o swoich obowiązkach w domu. Opowiada o swoim wczorajszym dniu używając czasu przeszłego Perfekt. Krótko opowiada w czasie przeszłym Perfekt jak spędził ferie/wakacje. Udziela informacji o wydarzeniach z przeszłości. Zna sporą część form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt podanych przez nauczyciela. Zna zasady tworzenia i stosuje w zdaniach czas przeszły złożony Perfekt. Poprawnie odmienia czasownik sein w czasie przeszłym prostym Präteritum. Tworzy zdania ze spójnikiem weil Zna określenia czasu wann?, wie lange?, wie oft? Rozdział 2 Rozumie proste zaproszenie. Zna wybrane słownictwo związane z przyjęciem urodzinowym. Krótko informuje o swoich obowiązkach w domu. W kilku zdaniach opowiada o swoim wczorajszym dniu używając czasu przeszłego Perfekt. Zna dostateczną ilość form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt podanych przez nauczyciela. Zna zasady tworzenia i stosuje w zdaniach czas przeszły złożony Perfekt. Poprawnie odmienia czasownik sein w czasie przeszłym prostym Präteritum. Zna znaczenie spójnika weil Zna określenia czasu wann?, wie lange?, wie oft? Rozdział 2 Rozpoznaje wybrane słownictwo związane z przyjęciem urodzinowym. Rozróżnia czas teraźniejszy od czasu przeszłego. Potrafi wybrać poprawną formę wybranego czasownika w czasie przeszłym Perfekt. Zna niewielką ilość ilość form czasowników nieregularnych czasu przeszłego Perfekt

3 Zna zasady tworzenia i poprawnie stosuje w zdaniach czas przeszły złożony Perfekt. Poprawnie stosuje czasownik sein w czasie przeszłym prostym Präteritum. Tworzy zdania ze spójnikiem weil Zna i stosuje określenia czasu wann?, wie lange?, wie oft? Präteritum. Tworzy zdania ze spójnikiem weil Zna i stosuje określenia czasu wann?, wie lange?, wie oft? Rozdział 3 Zna nazwy części ciała i organów Zna nazwy chorób i dolegliwości. Podaje przyczynę problemów ze zdrowiem. Wyraża życzenie poprawy zdrowia. Opowiada przebieg wypadku i podaje jego przyczynę. Prowadzi rozmowę u lekarza, opowiada o swoich dolegliwościach i samopoczuciu. Zna nazwy lekarstw. Poprawnie stosuje rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku, celowniku i bierniku, czasownik haben w czasie przeszłym prostym Präteritum, spójnik dass oraz zaimek zwrotny w celowniku. Rozdział 3 Zna nazwy części ciała i organów Zna nazwy chorób i dolegliwości. Podaje przyczynę problemów ze zdrowiem. Wyraża życzenie poprawy zdrowia. Opowiada przebieg wypadku i podaje jego przyczynę. Prowadzi rozmowę u lekarza, opowiada o swoich dolegliwościach i samopoczuciu. Zna nazwy lekarstw. Poprawnie stosuje rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku, celowniku i bierniku, czasownik haben w czasie przeszłym prostym Präteritum, spójnik dass oraz zaimek zwrotny w celowniku. Rozdział 3 Zna nazwy części ciała Zna nazwy chorób i dolegliwości. Wyraża życzenie poprawy zdrowia. Prowadzi rozmowę u lekarza, opowiada o swoich dolegliwościach i samopoczuciu. Zna nazwy lekarstw. Poprawnie stosuje rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku, celowniku i bierniku, czasownik haben w czasie przeszłym prostym Präteritum, spójnik dass oraz zaimek zwrotny w celowniku. Rozdział 3 Zna wybrane nazwy części ciała Zna wybrane nazwy chorób i dolegliwości. Rozpoznaje zwroty z rozmowy u lekarza. Zna nazwy lekarstw. Rozróżnia rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku, celowniku i bierniku, Odmienia czasownik haben w czasie przeszłym prostym Präteritum, Rozumie znaczenie spójnika dass Poprawnie odmienia zaimek zwrotny w celowniku Rozdział 3 Zna nieliczne nazwy części ciała. Zna kilka nazw chorób i dolegliwości. Rozróżnia rodzajniki określone od nieokreślonych. Rozpoznaje formę czasownika haben w czasie przeszłym prostym Präteritum, Rozdział 4 Potrafi wydawać polecenia i na nie zareagować. Rozdział 4 Potrafi wydawać polecenia i na nie zareagować. Rozdział 4 Reaguje na wydane polecenia. Zna nazwy dyscyplin Rozdział 4 Rozumie niektóre wydane polecenia. Rozdział 4 Zna nazwy nielicznych dyscyplin sportowych.

4 Opowiada o wykonanym ćwiczeniu gimnastycznym. Zna nazwy dyscyplin sportowych. Opowiada o lekcjach wych. fizycznego i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Stosuje przeczenie nicht oraz kein/e. Zna nazwy czynności związanych ze sportem. Wyraża własne zdanie i mówi, jakie dyscypliny sportu uprawia. Charakteryzuje ulubioną dyscyplinę sportową. Potrafi zastosować tryb rozkazujący w zdaniach. Zna i stosuje zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku. Zna rzeczowniki odczasownikowe. Poprawnie używa w swoich wypowiedziach potwierdzenia i przeczenia: ja, nein, doch. Opowiada o wykonanym ćwiczeniu gimnastycznym. Zna nazwy dyscyplin sportowych. Opowiada o lekcjach wych. fizycznego i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Stosuje przeczenie nicht oraz kein/e. Zna nazwy czynności związanych ze sportem. Wyraża własne zdanie i mówi, jakie dyscypliny sportu uprawia. Charakteryzuje ulubioną dyscyplinę sportową. Potrafi zastosować tryb rozkazujący w zdaniach. Zna i stosuje zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku. Zna rzeczowniki odczasownikowe. Poprawnie używa w swoich wypowiedziach potwierdzenia i przeczenia: ja, nein, doch. sportowych. Krótko opowiada o lekcjach wych. fizycznego. Stosuje przeczenie nicht oraz kein/e. Zna nazwy czynności związanych ze sportem. Mówi, jakie dyscypliny sportu uprawia. Krótko charakteryzuje ulubioną dyscyplinę sportową. Potrafi utworzyć tryb rozkazujący. Zna zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku. Poprawnie używa w swoich wypowiedziach potwierdzenia i przeczenia: ja, nein, doch. Zna nazwy niektórych dyscyplin sportowych. Rozróżnia przeczenie nicht od kein/e. Zna kilka nazw czynności związanych ze sportem. Mówi, jakie dyscypliny sportu uprawia. Potrafi utworzyć tryb rozkazujący. Rozróżnia zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku. Rozróżnia potwierdzenia i przeczenia: ja, nein, doch. Rozpoznaje przeczenie nicht od kein/e. Zna kilka nazw czynności związanych ze sportem. Potrafi utworzyć tryb rozkazujący. Rozróżnia zaimki dzierżawcze w mianowniku Rozpoznaje potwierdzenia i przeczenia: ja, nein, doch. Rozdział 5 Potrafi nazywać niektóre części ciała zwierząt. Określa przynależność. Opisuje swoje zwierzątko domowe. Zna nazwy zwierząt. Określa jednostki miary i wagi. Sporządza notatkę. Zna słownictwo związane z opieką Rozdział 5 Potrafi nazywać niektóre części ciała zwierząt. Określa przynależność. Opisuje swoje zwierzątko domowe. Zna nazwy zwierząt. Określa jednostki miary i wagi. Sporządza notatkę. Zna słownictwo związane z opieką Rozdział 5 Potrafi nazywać niektóre części ciała zwierząt. Krótko opisuje swoje zwierzątko domowe. Zna nazwy zwierząt. Określa jednostki miary i wagi. Zna wybrane słownictwo związane z opieką nad Rozdział 5 W kilku zdaniach opisuje swoje zwierzątko domowe. Zna nazwy wybranych zwierząt. Określa jednostki miary i wagi. Zna wybrane słownictwo związane z opieką nad zwierzętami domowymi. Rozdział 5 Rozumie krótki opis zwierzęcia. Zna nazwy wybranych zwierząt. Zna wybrane słownictwo związane z opieką nad zwierzętami domowymi. Rozpoznaje dopełniacz

5 nad zwierzętami domowymi. Potrafi przeprowadzić wywiad i go udzielić. Rozumie i pisze ogłoszenie. Określa zaistniałą wcześniej możliwość, konieczność, przymus. Prowadzi rozmowę na temat zwierząt. Zna i stosuje dopełniacz rzeczownika w zdaniach. Stosuje czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum. nad zwierzętami domowymi. Potrafi przeprowadzić wywiad i go udzielić. Rozumie i pisze ogłoszenie. Określa zaistniałą wcześniej możliwość, konieczność, przymus. Prowadzi rozmowę na temat zwierząt. Zna i stosuje dopełniacz rzeczownika w zdaniach. Stosuje czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum. zwierzętami domowymi. Rozumie i pisze ogłoszenie. Określa zaistniałą wcześniej możliwość, konieczność, przymus. Tworzy dopełniacz rzeczownika. Stosuje czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum. Tworzy dopełniacz rzeczownika. Odmienia czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum. rzeczownika. Rozróżnia czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum. Rozdział 6 Podaje swój dokładny adres i opowiada o swoim miejscu zamieszkania. Rozumie adresy z krajów niemieckojęzycznych. Potrafi przeliterować wyrazy. Zna nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu. Zna nazwy czynności wykonywanych w tych Potrafi określić położenie mebli i przedmiotów w domu. Zna nazwy sprzętów i urządzeń domowych. Opisuje wybrane pomieszczenia w domu. Opisuje swój pokój. Rozdział 6 Podaje swój dokładny adres i opowiada o swoim miejscu zamieszkania. Rozumie adresy z krajów niemieckojęzycznych. Potrafi przeliterować wyrazy. Zna nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu. Zna nazwy czynności wykonywanych w tych Potrafi określić położenie mebli i przedmiotów w domu. Zna nazwy sprzętów i urządzeń domowych. Opisuje wybrane pomieszczenia w domu. Opisuje swój pokój. Rozdział 6 Podaje swój adres i opowiada o swoim miejscu zamieszkania. Potrafi przeliterować wyrazy. Zna nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu. Zna nazwy czynności wykonywanych w tych Potrafi określić położenie mebli i przedmiotów w domu. Zna nazwy sprzętów i urządzeń domowych. Opisuje swój pokój. Zna czasowniki hängen, liegen, stehen, sich befinden, sitzen Zna przyimki określające Rozdział 6 Podaje swój adres Zna nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu. Zna nazwy czynności wykonywanych w tych Potrafi określić położenie mebli i przedmiotów w domu. Zna nazwy wybranych sprzętów i urządzeń domowych. Krótko opisuje swój pokój. Zna czasowniki hängen, liegen, stehen, sich befinden, sitzen Zna przyimki określające położenie ( wo? )z celownikiem. Rozdział 6 Podaje swój adres Zna wybrane nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu. Zna nazwy wybranych sprzętów i urządzeń domowych. Zna czasowniki hängen, liegen, stehen, sich befinden, sitzen Zna przyimki określające położenie ( wo? )z celownikiem.

6 Zna czasowniki hängen, liegen, stehen, sich befinden, sitzen Nazywa podstawowe czynności związane z obsługą komputera. Zna przyimki określające położenie ( wo? )z celownikiem. Rozdział 7 Nazywa miejsca w Potrafi powiedzieć, co gdzie umieszcza. Nazywa miejsca związane z topografią miasta. Potrafi powiedzieć, gdzie znajdują się określone obiekty w mieście. Potrafi zapytać o drogę. Opisuje drogę do określonego obiektu. Potrafi zapytać o położenie pomieszczeń w szkole. Opisuje drogę do konkretnego miejsca w budynku szkolnym. Zna przyimki określające kierunek ( wohin ) z biernikiem. Zna przyimki używane podczas opisywania kierunku,w jakim ktoś się udaje. Zna czasowniki hängen, liegen, stehen, sich befinden, sitzen Nazywa podstawowe czynności związane z obsługą komputera. Zna przyimki określające położenie ( wo? )z celownikiem. Rozdział 7 Nazywa miejsca w Potrafi powiedzieć, co gdzie umieszcza. Nazywa miejsca związane z topografią miasta. Potrafi powiedzieć, gdzie znajdują się określone obiekty w mieście. Potrafi zapytać o drogę. Opisuje drogę do określonego obiektu. Potrafi zapytać o położenie pomieszczeń w szkole. Opisuje drogę do konkretnego miejsca w budynku szkolnym. Zna przyimki określające kierunek ( wohin ) z biernikiem. Zna przyimki używane podczas opisywania kierunku,w jakim ktoś się udaje. położenie ( wo? )z celownikiem. Rozdział 7 Nazywa miejsca w Nazywa miejsca związane z topografią miasta. Potrafi powiedzieć, gdzie znajdują się określone obiekty w mieście. Potrafi zapytać o drogę. Opisuje drogę do określonego obiektu. Opisuje drogę do konkretnego miejsca w budynku szkolnym. Zna przyimki określające kierunek ( wohin ) z biernikiem. Zna przyimki używane podczas opisywania kierunku,w jakim ktoś się udaje. Rozdział 7 Nazywa wybrane miejsca w Nazywa wybrane miejsca związane z topografią miasta. Potrafi zapytać o drogę. Opisuje krótko drogę do określonego obiektu. Zna przyimki określające kierunek ( wohin ) z biernikiem. Zna przyimki używane podczas opisywania kierunku,w jakim ktoś się udaje. Rozdział 7 Nazywa wybrane miejsca związane z topografią miasta. Potrafi zapytać o drogę. Zna tylko nieliczne słownictwo związane z opisem drogi Rozpoznaje znaczenie przyimków określających kierunek ( wohin ) z biernikiem. Rozdział 8 Zna słownictwo związane z finansami. Informuje o finansowych planach i zamiarach. Rozdział 8 Zna słownictwo związane z finansami. Informuje o finansowych planach i zamiarach. Rozdział 8 Zna słownictwo związane z finansami. Krótko opowiada na co przeznacza zaoszczędzone Rozdział 8 Zna wybrane słownictwo związane z finansami. Krótko informuje o swoich wydatkach, finansowych Rozdział 8 Zna nieliczne słownictwo związane z finansami. Rozumie prostą ofertę cenową.

7 Opowiada na co przeznacza zaoszczędzone pieniądze. Informuje o swoich wydatkach, finansowych planach i zamiarach. Prosi o pieniądze i uzasadnia swoją prośbę. Planuje i określa przychody i wydatki. Rozumie ofertę cenową dotyczącą sprzedaży biletów. Potrafi porównać informacje dotyczące cen i wybrać korzystną ofertę. Zna czasowniki z przyimkami w celowniku i bierniku. Zna i poprawnie stosuje szyki w zdaniach. Opowiada na co przeznacza zaoszczędzone pieniądze. Informuje o swoich wydatkach, finansowych planach i zamiarach. Prosi o pieniądze i uzasadnia swoją prośbę. Planuje i określa przychody i wydatki. Rozumie ofertę cenową dotyczącą sprzedaży biletów. Potrafi porównać informacje dotyczące cen i wybrać korzystną ofertę. Zna czasowniki z przyimkami w celowniku i bierniku. Zna i poprawnie stosuje szyki w zdaniach. pieniądze. Krótko informuje o swoich wydatkach, finansowych planach i zamiarach. Rozumie ofertę cenową dotyczącą sprzedaży biletów. Potrafi porównać informacje dotyczące cen i wybrać korzystną ofertę. Zna czasowniki z przyimkami w celowniku i bierniku. Zna i stosuje szyki w zdaniach. planach i zamiarach. Rozumie ofertę cenową dotyczącą sprzedaży biletów. Zna wybrane czasowniki z przyimkami w celowniku i bierniku. Rozróżnia szyki w zdaniach. Zna nieliczne czasowniki z przyimkami w celowniku i bierniku. Rozpoznaje szyki w zdaniach.

8 Sprawności językowe OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, słownictwo, struktury gramatyczne - na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główną myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu, - potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, stosując bogate słownictwo oraz skomplikowane struktury gramatyczne. - tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w podstawie programowej, - wypowiedzi są spójne, logiczne i płynne, - nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację, - potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc swojego stanowiska argumentami. odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, zawiera tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu. - uczeń bezbłędnie stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, - stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów. - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania w danej klasie, - jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe i wszystkie zadania domowe, - z prac klasowych uzyskuje % punktów, - większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre, - swobodnie i w każdej zaistniałej sytuacji posługuje się kompetencjami językowymi, - korzysta z różnych źródeł informacji w języku niemieckim, - zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych, - samodzielnie pogłębia wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

9 OCENA BARDZO DOBRA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń rozumie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - w 90% rozumie teksty słuchane i pisane, słownictwo, struktury gramatyczne - na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główna myśl, wyszukuje wymagane informacje, określa intencje autora tekstu, - potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, stosując bogate słownictwo, poprawne struktury gramatyczne. - tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w obowiązującym materiale i podstawie programowej, - wypowiedzi są spójne, logiczne, płynne i poprawne fonetycznie, - nie popełnia w wypowiedziach błędów, które zakłócają komunikację, - potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, - wypowiada się swobodnie bez przygotowania, odpowiada założonej formie, jest zgodna z tematem, spójna i logiczna, zawiera bogate i urozmaicone słownictwo, zawiera tylko sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu, - uczeń stosuje struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, - stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słów zawarty w materiale nauczania, - buduje spójne, logiczne i złożone zdania. - uczeń opanował cały materiał objęty programem nauczania w danej klasie, - jest systematyczny i aktywny na zajęciach, bierze udział w pracach projektowych, odrabia zadania domowe - z prac klasowych otrzymuje 90-96% wymaganej punktacji, - większość ocen cząstkowych to oceny bardzo dobre, - swobodnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi, - samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, OCENA DOBRA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń rozumie polecenia i większość wypowiedzi - w wypowiedziach ustnych używa słownictwa i struktur jest zgodna z tematem i - uczeń stosuje poprawne struktury - uczeń opanował materiał objęty programem nauczania w danej klasie,

10 nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i czytane powyżej 75%, - potrafi określić główna myśl tekstu przeczytanego lub słuchanego, znajduje większość informacji, określa intencje autora, - potrafi opowiedzieć treść przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, stosując leksykę i struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania. gramatycznych zawartych w programie nauczania, - wypowiedzi są logiczne i spójne, - pojedyncze błędy popełniane w wypowiedziach nie zakłócają komunikacji, - wypowiedzi są płynne, lecz mogą być sterowane i wspomagane przez nauczyciela, - wypowiedzi są zgodne z tematem i poprawne fonetycznie. odpowiada założonej formie, jest logiczna i spójna, zawiera struktury gramatyczne i leksykę zawartą w programie nauczania, zawiera nieliczne błędy które nie wpływają na zrozumienie tekstu, zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych. gramatyczne zawarte w programie nauczania, - uczeń stosuje słownictwo zawarte w programie nauczania, - uczeń buduje spójne zdania. -uczeń jest aktywny na lekcjach języka niemieckiego, systematycznie przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe, czasami bierze udział w pracach projektowych, - z prac klasowych uzyskuje 76% - 89% wymaganej punktacji, - większość ocen cząstkowych to oceny dobre, - dosyć swobodnie wykorzystuje nabyte kompetencje językowe, - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, OCENA DOSTATECZNA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń rozumie podstawowe polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - teksty pisane i słuchane rozumie powyżej 50%, - na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu potrafi opowiedzieć ogólnie treść - uczeń stosuje krótkie wypowiedzi ustne zawierające pojedyncze zwroty i struktury zawarte w programie nauczania, - wypowiedzi ustne często są niespójne i nielogiczne, - uczeń popełnia wiele błędów, które czasami jest zgodna z wymaganą formą, jest zgodna z tematem i logiczna, zawiera błędy, które nie wpływają znacząco na - uczeń rozpoznaje podstawowe struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania, - w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje niewielki - uczeń opanował materiał przewidziany w wymaganiach na ocenę dostateczną, - czasami uczestniczy w lekcjach, odrabia połowę zadań domowych, - z prac klasowych uzyskuje 50% - 75% wymaganej punktacji, - większość ocen cząstkowych to oceny dostateczne,

11 tekstu, zakłócają komunikację, - wypowiedzi są zwykle krótkie i często charakteryzują się brakiem logicznej całości, - wypowiedź jest zgodna z omawianym tematem, - wypowiedź nie zawsze jest poprawna fonetycznie. rozumienie tekstu, zawiera nieliczne powtórzenia słownictwa i struktur składniowych. zasób zwrotów zawartych w materiale nauczania, - potrafi budować tylko proste poprawne zdania. OCENA DOPUSZCZAJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń rozumie tylko pojedyncze wyrazy w języku niemieckim, - teksty słuchane i czytane rozumie w min 35%, - na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu nie potrafi znaleźć większości potrzebnych informacji, - potrafi wykorzystać tylko nieliczne zwroty z tekstów - wypowiedzi ustne są krótkie, niespójne i nielogiczne, bazują tylko na kilku pojedynczych słowach - liczne błędy popełniane w wypowiedzi ustnej zakłócają komunikację i intencję wypowiedzi, - wypowiedź nie jest poprawna fonetycznie. nie zawiera złożonych struktur; zdania są krótkie, proste i często niezgodne z tematem, zawiera tylko bardzo podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne zawarte w minimum programowym, zawiera liczne błędy, które w dużym stopniu zakłócają zrozumienie tekstu, - uczeń nie potrafi zastosować poprawnie struktur gramatycznych zawartych w programie nauczania, - w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje ubogie słownictwo zawarte w materiale nauczania, - bardzo rzadko buduje spójne i logiczne zdania, - budując krótkie zdania, nie potrafi dobrać słów - uczeń opanował materiał objętego programem nauczania w danej klasie na poziomie minimalnym, - nie przygotowuje się systematycznie do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie uczestniczy aktywnie w lekcji, - z prac klasowych otrzymuje 34% - 49% wymaganej punktacji, - większość ocen cząstkowych to oceny dopuszczające,

12 - wypowiedź zawiera tylko podstawowe słownictwo i struktury składniowe. odpowiadających tematowi. OCENA NIEDOSTATECZNA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - uczeń nie rozumie poleceń i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - nie rozumie słuchanych i czytanych tekstów nawet w 30%, - na podstawie przeczytanego tekstu nie potrafi odnaleźć wymaganych informacji, - nie radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym oraz przekształcaniem ich w formę wypowiedzi pisemnej. - uczeń nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania dotyczące znanych mu tematów, - uczeń nie potrafi wypowiedzieć się ani zbudować ustnie kilku prostych zdań do podanych tematów, - nie radzi sobie z przygotowaniem wypowiedzi ustnej zawierającej minimum wymaganego słownictwa. nie zawiera żadnej wymaganej formy, nie jest zgodna z tematem, nie zawiera wymaganego minimum słownictwa i struktur gramatycznych zawartych w podstawie programowej, zawiera dużą ilość błędów, które uniemożliwiają zrozumienie tekstu, zawiera liczne błędy interpunkcyjne, - uczeń nie potrafi samodzielnie zbudować prostych zdań, nie umie - uczeń nie stosuje poprawnie struktur gramatycznych zawartych w minimum programu nauczania, - pojedyncze słowa stosowane w wypowiedziach uniemożliwiają komunikację i zrozumienie tekstu, - ubogi zasób słownictwa uniemożliwia budowę zdań, - niespójnie i nielogicznie zbudowane zdania z pojedynczych wyrazów nie odpowiadają - uczeń nie opanował minimum materiału objętego programem nauczania w danej klasie, - nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie przygotowuje się systematycznie i nie odrabia zadań domowych, - z prac klasowych nie uzyskuje nawet 34% wymaganej punktacji, - większość ocen cząstkowych to oceny niedostateczne, - nawet w stopniu podstawowym nie posługuje się kompetencjami językowymi, - nie stosuje poleceń i wskazówek nauczyciela, nie wykazuje chęci nawiązania kontaktu, jak również nie przyjmuje oferowanej pomocy ze strony nauczyciela - nie korzysta z zajęć dodatkowych i możliwości poprawy ocen niedostatecznych.

13 zastosować wymaganych struktur składniowych. tematowi. Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Ocenie podlegają następujące sprawności językowe ucznia: - komunikowanie się (znajomość słownictwa i zasad gramatycznych), - rozumienie tekstu słuchanego, - czytanie ze zrozumieniem, - pisanie. Dodatkowo ocenie podlegają: - praca na lekcji (aktywność) - prace dodatkowe (projekty, ćwiczenia nadobowiązkowe itp.) - ćwiczenia (systematyczność prowadzenia, estetyka, kompletność notatek, czytelność), - zadania domowe, - ćwiczenia w programie Instaling. a) Sprawdziany/testy godzinne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisaniem terminu do dziennika oraz podaniem zakresu materiału. Nauczyciel omawia wyniki z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu. b) Kartkówki obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi i trwają max. 15 minut. c) Odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. d) Projekty/referaty/prezentacje dodatkowe ucznia oceniana jest zawartość merytoryczna, sposób prezentacji, kreatywność, samodzielność, korzystanie z różnych źródeł. e) Zadania domowe sprawdzane są na każdej lekcji (losowo); ilościowo u wszystkich uczniów na koniec działu, jakościowo wybiórcze. Nauczyciel ma prawo zrobić niezapowiedzianą kartkówkę z zadania domowego. f) Aktywność - Punkty za aktywność (kreatywność i praca na lekcji) notowane są w dokumentacji nauczyciela. Za uzyskane 10 pkt. uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę bardzo dobrą. g) Zadania z programu Instaling ocena na koniec każdego miesiąca. Oceny wpisywane są przez ucznia w tabeli na końcu zeszytu, a nauczyciel potwierdza je swoim podpisem. Rodzice mają obowiązek

14 Skala oceniania prac pisemnych zapoznać się z oceną, co potwierdzają również podpisem. Prace pisemne (testy, sprawdziany) gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane do wglądu rodziców do każdego roku. 0-33% niedostateczny 34-49% dopuszczający 50-75% dostateczny 76-89% dobry 90-96% bardzo dobry % celujący Zasady ocen poprawiania Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, ale może poprawić daną ocenę tylko jeden raz. Poprawa oceny ze sprawdzianu - do 2 tygodni, z kartkówki do tygodnia. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. Ustalenia dodatkowe a) Minimalna ilość ocen w okresie - 5. b) W przypadku nieobecności 1- lub 2-dniowej (uspr.) uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie na początku lekcji. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Brakujący materiał należy uzupełnić w terminie ustalonym z nauczycielem. c) Uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt i ćwiczenia w terminie ustalonym z nauczycielem, jeśli z powodu nieobecności nie posiada notatek. d) Np - nieprzygotowanie do lekcji lub bz brak zadania uczeń zgłasza na początku danej lekcji. Ilość np/bz: - klasa z 1h języka niem. w tygodniu 1np i 1bz / okres; - klasa z 2h języka niem. w tygodniu 2np i 2bz / okres. Przywilej zgłaszania np/bz nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć na 3 tygodnie przed końcem okresu. W przypadku gdy uczeń nie zgłosi np/bz w odpowiednim czasie lub gdy limit braków zostanie wyczerpany, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. e) U ucznia z dysortografią nie ocenia się poprawności ortograficznej. f) w przypadku ucznia z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania edukacyjne do zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej Ocena na I okres i koniec roku wystawiana jest z ocen bieżących. Do oceny końcowej brana jest pod uwagę również ocena z I okresu.

15 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie, a ponadto spełnia przynajmniej 3 z 5 podanych niżej warunków: - wykazywał się systematyczną pracą na lekcji, - wykonał przynajmniej 10 dodatkowych zadań, ćwiczeń, - brał udział przynajmniej w 1 projekcie lub konkursie językowym, - uczestniczył w olimpiadzie przedmiotowej z j. niemieckiego, - systematycznie uczestniczył w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego. Jeżeli uczeń nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z języka niemieckiego, zgłasza nauczycielowi pisemnie zastrzeżenia do 2 dni od dnia ustalenia przewidywanej oceny. Nauczyciel rozpatruje, czy uczeń spełnił podane wyżej warunki na wyższą ocenę i podejmuje decyzję o podniesieniu oceny o stopień lub oddaleniu zastrzeżeń. W przypadkach spornych, przeprowadza się sprawdzian wiedzy i umiejętności (zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły).

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Nawrocka, Dorota Sikora, Nina Staś Wymagania na poszczególne stopnie niedostateczna dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. NIEMIECKIEGO W KL.III GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZ. NIEMIECKIEGO W KL.III GIM OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, - na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu określa główna

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej)

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) OCENA CELUJĄCA Uczeń rozumie wszystkie polecenia rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Wymagania na poszczególne oceny (opracowano w oparciu o propozycję wydawnictwa NOWA ERA) JĘZYK NIEMIECKI - klasa VII i VIII, od roku szkolnego 2019/20, podręcznik: Das ist Deutsch. Kompakt OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA RZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEG/CZYTANEG wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program wysłuchanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W HAJNÓWCE ROK SZKOLNY 2017/18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH!

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum - kurs podstawowy -

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum - kurs podstawowy - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum - kurs podstawowy - 1) Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym ocenianiem

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kontrola i ocena pracy ucznia.

Kontrola i ocena pracy ucznia. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć szkolnych) to sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - kurs podstawowy -

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - kurs podstawowy - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - kurs podstawowy - 1) Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym ocenianiem w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII 03.09.2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA DR HAB. ANNY JAROSZEWSKIEJ Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III W NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W STANIĄTKACH ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPANSKIEGO Kl. III gimnazjalna

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPANSKIEGO Kl. III gimnazjalna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPANSKIEGO Kl. III gimnazjalna PRACA UCZNIA 1. Przygotowanie ucznia do lekcji : - podręcznik Espacoi Joven 2 II semestr Espacio Joven 3 - podpisany zeszyt prowadzony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z z języka włoskiego

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z z języka włoskiego II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

OCENA CELUJĄCA INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI uczeń w pełni rozumie wszystkie uczeń tworzy wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną

Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Wymagania edukacyjne na ocenę półroczną Język niemiecki klasa II gimnazjum grupa III.0 Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy. Anna Jaroszewska. Dział programowy ROZDZIAŁ 1 Leute

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W JAWORZNIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasach 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasach 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasach 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Poziom II.2 I. WPROWADZENIE Przedstawiony poniżej Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE VII PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRACA UCZNIA 1. Przygotowanie ucznia do lekcji (Np): - podręcznik i ćwiczenia wskazane przez nauczyciela, - podpisany zeszyt prowadzony systematycznie

Bardziej szczegółowo

-stopień celujący -stopień bardzo dobry:

-stopień celujący -stopień bardzo dobry: Zakres wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen w wyniku klasyfikacji rocznej i śródrocznej z języka niemieckiego: -stopień celujący: uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski

Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski Wymagania edukacyjne Klasa I liceum język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA Kryteria wymagań na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy VII OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie uczeń tworzy wypowiedzi uczeń bez żadnych trudności uczeń bezbłędnie stosuje uczeń

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W BUDZOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia pisane, których słownictwo i wykraczają

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. PODRĘCZNIK Meine Deutschtour.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. PODRĘCZNIK Meine Deutschtour. Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PODRĘCZNIK. OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie uczeń tworzy uczeń bez żadnych uczeń bezbłędnie stosuje uczeń posiadł wiedzę i wszystkie polecenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA INNE UMIEJĘTNOŚCI I SŁUCHANEGO/ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SPRAWNOŚĆ GRAMATYKA INNE UMIEJĘTNOŚCI I SŁUCHANEGO/ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, i pisane, których słownictwo wykraczają poza program na bazie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla uczniów Gimnazjum nr 30 oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego.

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. 1. W ocenie osiągnięć i postępów ucznia z zakresu j. niemieckiego przyjęto: a) skalę oceniania proponowaną przez MENiS: celujący, bardzo dobry, dobry,

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia oraz wypowiedzi w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje szczegółowe informacje,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 (rozdział 8) i WELTTOUR 2 (rozdział 1-6) Klasa II GRAMATYKA Czasownik 1. Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych i zwrotnych 2. Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. ZASADY OGÓLNE Nauczanie języka niemieckiego w placówce odbywa się na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej zatwierdzonego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Liceum Ogólnokształcącym w Bielicach i Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 OCENA CELUJĄCA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO SPRAWNOŚĆ PISANIA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 OCENA CELUJĄCA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO SPRAWNOŚĆ PISANIA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego MEINE DEUTSCHTOUR 3 Aleksandra Silezin kl.iii gim uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku niemieckim i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla uczniów Technikum Zawodowego poziom IV.O i IV.1, zakres podstawowy.

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla uczniów Technikum Zawodowego poziom IV.O i IV.1, zakres podstawowy. Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla uczniów Technikum Zawodowego poziom IV.O i IV.1, zakres podstawowy. SŁUCHANEGO/ CZYTANEGO - uczeń rozumie wszystkie polecenia, instrukcje i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR - KURS PODSTAWOWY I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 Język niemiecki Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Kryteria Oceniania Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018 Kryteria Oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI - z zakresu słuchania / czytania uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą; - uczeń rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktura gramatyczna wykraczają poza podstawę programową

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu język niemiecki w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu

Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu język niemiecki w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu język niemiecki w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania (dalej jako PSO) z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO OCENA CELUJĄCA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje,, przeczytanego tekstu określa jego główną myśl, sprawnie wyszukuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK NIEMIECKI WELTTOUR 1 - KLASA I GRAMATYKA Czasownik 1. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym 2. Odmiana czasowników, których temat kończy się na -t, -d, -ffn,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 24 W BYDGOSZCZY I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 24 W BYDGOSZCZY I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM NR 24 W BYDGOSZCZY I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument przedstawia Przedmiotowy System Oceniania odnoszący się do nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 7 został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy /2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4 2018/2019 English Class A1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Poziom opanowania umiejętności CELUJĄCY -6 BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZASADY OGÓLNE I. ZASADY OGÓLNE 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka angielskiego na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III

Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne język niemiecki dla klas: I, II i III Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie planów wynikowych nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej, które realizuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W SZCZUCINIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W SZCZUCINIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W SZCZUCINIE I Zasady ogólne 1.Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego oparte są na: Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII

ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII ZASADY OCENIANIA - język niemiecki klasa VIII I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: a. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka b. ustne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: język niemiecki KLASA PIERWSZA (grupa DSD) ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Rok szk. 2015/2016 Podręcznik: Meine Deutschtour Ewa Kościelniak-Walewska Ocena bieżąca postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 8 został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo