REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego i zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827 ) w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem Sprzedający świadczy usługi polegające na składaniu za pośrednictwem Internetu ofert sprzedaży towarów i zawieranie umów sprzedaży tych towarów. Regulamin określa w szczególności: zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży oraz odstępowania od nich i ich rozwiązywania, zasady realizacji zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Sprzedający w ramach Sklepu składa oferty sprzedaży towarów w postaci oryginalnych części używanych do samochodów osobowych i dostawczych. Oferta dotyczy jedynie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Sprzedającym prowadzącym Sklep jest: Zbigniew Tomczyk, prowadzący działalność pod nazwą P.H.U. Julia Zbigniew Tomczyk z siedzibą w Szprotawie, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Bronka Kozaka 2, Szprotawa, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, adres do doręczeń: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, NIP: REGON adres poczty elektronicznej: telefon do kontaktu: Sprzedający prowadzi wyżej opisaną działalność wyłącznie przez serwis Allegro i jest związany obowiązującym regulaminem tego serwisu znajdującym się pod adresem: 5. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i o jego akceptację. 6. Prawem właściwym dla umów zawieranych w Sklepie jest prawo polskie. 7. Dostępnymi środkami porozumiewania się wszystkich Klientów ze Sprzedającym są: Telefon: Adres poczty elektronicznej: Adres korespondencyjny: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Sklepu: w zakładce Informacje pod adresem URL: na portalu Allegro w zakładce O mnie Klient może pobrać niniejszy Regulamin w postaci pliku PDF ze strony celem jego utrwalenia, przechowywania, odtwarzania w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Klient. 2. Definicje 1. Regulamin - niniejszy Regulamin. 2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem 3. Sprzedający Zbigniew Tomczyk, prowadzący Sklep, którego szczegółowe dane podane zostały w pkt 1.3 Regulaminu. 4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawiera umowę ze Sprzedającym, spełniająca wymagania do dokonywania transakcji w ramach serwisu Allegro, w szczególności posiadająca aktywne konto w tym serwisie. Zgodnie z Regulaminem Allegro, pkt. 2.1 tego regulaminu użytkownikami tego serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat

2 w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad przewidzianych dla dokonywania transakcji w serwisie Allegro przez osoby poniżej 18 roku życia. Przez klienta należy rozumieć zarówno konsumenta jak i inne podmioty. 5. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego - składanie za pośrednictwem Internetu ofert sprzedaży towarów i zawieranie umów sprzedaży tych towarów, 7. Umowa sprzedaży umowa uregulowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 t. jedn. ze zm.), przepisy 535 kc i nast. 8. Towary - oryginalne, używane części do samochodów osobowych i dostawczych, oferowanych do sprzedaży w Sklepie. 9. Serwis Allegro prowadzona przez Grupę Allegro w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro (definicja według regulaminu Allegro). Serwis prowadzony jest pod adresem 10. Regulamin Allegro regulamin określający zasady uczestnictwa i funkcjonowanie serwisu allegro, dostępny pod adresem 11. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni stosownie wolnych od pracy. 12. Transakcja procedura zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedającym. 13. Karta towaru strona prezentowana w serwisie Allegro, na której Sprzedający przedstawia oferowany przez siebie Towar, podaje jego opis i informacje niezbędne do zawarcia umowy, w szczególności o stanie towaru, jego cenie, sposobach płatności, sposobach i kosztach dostawy. 3. Wymagania techniczne 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu wymaga spełniania przez system, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym Sprzedającego: poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0., posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet. 2. Klient celem korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 3. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 5. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie. 4. Zakaz umieszczania treści bezprawnych i naruszania zasad korzystania ze Sklepu 1. Klient nie może dostarczać w związku z korzystaniem z usług treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazuje się Klientom przekazywania za pośrednictwem Sklepu, w tym jego portalu w serwisie Allegro, treści propagujących przemoc, rasizm, naruszających prawa osobiste bądź inne prawa osób trzecich. Zakazuje się wykorzystywania Sklepu bądź informacji umieszczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich bądź jakiekolwiek prawa bądź interesy Sprzedającego. 2. Klient nie może wykorzystywać treści zamieszczonych w ramach Sklepu w inny sposób i w innym celu niż w celu zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. 3. Zakazuje się podejmowania działań mogących destabilizować bądź utrudniać korzystanie ze Sklepu, naruszać jego funkcjonalność bądź w inny sposób wpływać na jego funkcjonowanie. 4. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie prawa do Sklepu, w tym do treści zawartych na stronie Sklepu, formularzy, wzorców, rozwiązań graficznych, w szczególności prawa autorskie i prawa do domeny pod którą funkcjonuje Sklep przysługują Sprzedającemu i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. 5. Zawieranie umów

3 1. Oferty sprzedaży towarów w Sklepie kierowane są wyłącznie do Klientów w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 2. Klient może nabywać towary oferowane w sklepie w trybie przewidzianym w serwisie Allegro tj. w trybie Kup teraz. 3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. 4. Po zawarciu umowy w trybie Kup teraz. umowa powinna zostać wykonana na zasadach i w terminach opisanych w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązany jest do wykonania swoich zobowiązań tj. odebrania towaru i zapłaty ceny towaru zgodnie z Regulaminem i treścią zawartej umowy. Zobowiązania klienta wygasają z chwilą odebrania towaru i zapłaty ceny. Przebieg transakcji tryb Kup teraz 6. Jeśli dany towar został przewidziany w trybie Kup teraz Klient zgłasza chęć nabycia towaru poprzez: określenie liczby sztuk, następnie kliknięcie przycisku Kup teraz. 7 Kolejny krok to wypełnienie formularza pozakupowego, oraz wybranie przesyłki pobraniowej (KONIECZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ!) 8 Po zatwierdzeniu zamówienia klientowi zostaje wysłana automatyczna wiadomość podsumowania transakcji o treści: Kupiłeś przez Kup Teraz z numerem aukcji w której Klient otrzymuje informację o nazwie nabywanego towaru, liczbie sztuk, łącznej, cenie zakupu, oraz dane sprzedającego. Następnie otrzymuję automatyczną wiadomość o treści: Wybrałeś sposób zapłaty i dostawy Twoich zakupów w której Klient otrzymuje szczegółowe dane zakupów: o nazwie sprzedawcy, nazwie transakcji oraz numerze, kwocie za zakupiony towar, sposobie oraz kosztach dostawy. 6. Ceny towarów 1. W ramach Sklepu dokonuje się wyłącznie umów sprzedaży i wszystkie wystawiane towary są wystawiane przez Sprzedającego wyłącznie w celu zawierania takich umów, a zatem oferuje się wyłącznie ich odpłatne nabycie. 2. W ramach opisu każdego oferowanego towaru podana jest jego cena brutto (wraz ze wszystkimi jej składnikami, w szczególności z uwzględnieniem podatku VAT), wyrażona w złotych polskich. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. 3. Na karcie towaru znajdują się informacje o możliwych sposobach dostawy towaru i wysokości kosztów za dostawę towaru, do pokrycia których zobowiązany będzie Klient w przypadku nabycia towaru. 4. Przed potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzymuje ponownie ostateczną informację o kosztach, jakie będzie musiał łącznie ponieść w związku z zawartą umową tj. o całkowitej cenie towaru i kosztach jego dostawy. 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu (w przypadku Klientów innych niż przedsiębiorcy), albo faktury w przypadku Klienta przedsiębiorcy. 7. Sposoby i terminy zapłaty 1. Zapłata za towar może nastąpić w formie: a) za pobraniem tj. gotówką, do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę, b) poprzez płatność gotówką przy odbiorze osobistym w zakładzie Sprzedającego: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. 2. Zapłata następuje w chwili: a) dostarczenia towaru przez kuriera. b) odbierania towaru z siedziby Sprzedającego. 8. Forma, termin i koszty dostawy 1. Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta przy zawieraniu umowy. 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad. Z uwagi na fakt, że Sprzedający oferuje rzeczy używane za wadę nie może być uznane zużycie rzeczy wynikające z jej normalnego użytkowania, zgodnego z jej przeznaczeniem, o którym Klient może powziąć wiedzę z podanego przez Sprzedającego opisu rzeczy w szczególności ze wskazanego okresu wcześniejszego użytkowania rzeczy, przebiegu samochodu, w którym część była wykorzystywana. 3. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź mogą być odbierane osobiście przez Klienta.

4 4. Towary wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są pakowane w folia bąbelkowa, stretch, karton, styropian, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w toku prawidłowego wykonania usługi przewozu. 5. W przypadku wyboru przez klienta dostawy towaru przez kuriera jest on dostarczany na adres podany przez Klienta w toku składania zamówienia. 6. Przy każdym opisie danego towaru podana jest orientacyjna liczba dni roboczych, jaką Sprzedający ma na realizację wysyłki tj. maksymalny czas liczony od dnia następnego po dniu zawarcia umowy, w którym Sprzedający zobowiązany jest do nadania przesyłki. Na maksymalny czas realizacji dostawy tj. otrzymania Towaru przez Sprzedającego składa się maksymalny czas realizacji wysyłki oraz czas wykonywania usługi przez firm kurierską. 7. Na karcie produktu podany jest każdorazowo czas orientacyjny czas realizacji dostawy dla danego produktu, na który składa się czas nadania przesyłki przez Sprzedającego tj. przekazania jej firmie kurierskiej i czas dostarczenia towaru przez kuriera. 8. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. 9. Odbiór osobisty towaru możliwy jest z zakładu Sprzedającego ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, w od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Na karcie produktu podany jest dzień, od którego może nastąpić odbiór osobisty danego towaru. 10. Przy osobistym odbiorze Klient powinien zbadać towar w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. W przypadku dostawy towaru przez kuriera Klient powinien w szczególności zbadać w obecności kuriera opakowanie przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ma prawo żądać spisania przez kuriera protokołu stwierdzającego wszelkie zauważone uszkodzenia, ubytki bądź inne nieprawidłowości oraz żądać otwarcia przesyłki w obecności kuriera i dokonać sprawdzenia towaru, a w przypadku jakichkolwiek jego uszkodzeń wpisania ich do protokołu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym informując go o zaistniałej sytuacji. 11. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona na skutek nieobecności pod adresem wskazanym przez klienta osób upoważnionych do jej odbioru i firma kurierska po bezskutecznej próbie doręczenia odeśle towar do Sprzedającego. Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem umówienia nowego terminu dostawy oraz kosztów dostawy, wywołanych przez Klienta. Kontakt nastąpi poprzez adres podany przez Klienta przy zawieraniu umowy. 12. Na karcie towaru każdorazowo podane są koszty dostawy danego towaru przez kuriera. 13. W przypadku, gdy Klient zawiera umowę sprzedaży kilku towarów, które mogą być przesłane jedną przesyłką (tzw. przesyłka drobnicowa) wówczas pokrywa koszty jedynie tej jednej przesyłki. Przesyłka drobnicowa to przesyłka, której wymiar najdłuższego boku nie może przekraczać 120 cm lub suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. 9. Odstąpienie od umowy 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Sprzedającego; Zbigniewa Tomczyka, PHU Julia, adres: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pocztą na podany adres lub pocztą elektroniczną na podany adres e - mail. 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego złącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zamieszczonego do pobrania w formie pliku PDF na stronie internetowej Sklepu pod adresem URL: jednak nie jest to obowiązkowe. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient. 9. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5 Skutki odstąpienia od umowy 10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Sprzedającego od konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Można wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu na P.H.U. ul. Przejazdowa 4, Szprotawa rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient. 11. Skutkiem odstąpienia od umowy przez konsumenta jest uważanie umowy za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Należy przyjąć, że konsument może towar odpakować, otworzyć, przymierzyć, a sprzedawca nie może z tego powodu uniemożliwić klientowi zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Brak prawa odstąpienia od umowy 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami oraz w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 10. Reklamacje 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DZ. U. Z 2014, poz 121) odnośnie towarów zakupionych od dnia 25 grudnia 2014r. 2. W przypadku klientów, którzy nie są konsumentami rękojmia jest wyłączona. 3. Z uwagi na fakt, że sprzedający oferuje wyłącznie towary używane jeżeli kupującym jest konsument odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi. 4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: ul Przejazdowa 4, Szprotawa. 5. Roszczenia można zgłaszać za pomocą dostępnego poniżej formularza Reklamacyjnego zaznaczając, że korzysta się z rękojmi. 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza Reklamacyjnego stanowiącego złącznik nr 2 do niniejszego regulaminu na stronie internetowej Sklepu w zakładce O mnie oraz zamieszczonego do pobrania w formie pliku PDF na stronie internetowej Sklepu pod adresem URL: 7. Brak dokumentu potwierdzającego zakup uniemożliwia zgłoszenie reklamacji. Dokument należy przesłać wraz z formularzem zgłoszenia na adres. Ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. Wraz z Formularzem Reklamacyjnym Klient powinien doręczyć rzecz celem umożliwienia jej zbadania i rozpoznania reklamacji na ten sam adres. 8. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: ul Przejazdowa 4, Szprotawa. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji i towarem. 9. W przypadku zaistnienia konieczności sprawdzenia wadliwego towaru, przez biegłego specjalistę albo konieczności jego montażu w pojeździe, bądź konieczności dokonania innych czynności mających na celu ustalenie ewentualnych wad towaru i ich przyczyn, czas rozpatrzenia reklamacji z rękojmi może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania tych czynności nie dłuższy niż 14 dni, o czym kupujący zostanie

6 powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem przez Sprzedającego. 10. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres podany w zgłoszeniu. Po zakończeniu procesu reklamacji, w toku którego reklamacji nie uwzględniono rzecz zostanie klientowi odesłana. W przypadku uwzględnienia reklamacji klientowi zostanie wysłana rzecz niewadliwa. 10. Odbiór rzeczy 1. Jeżeli po zakończeniu procesu rozpoznania reklamacji w toku rękojmi, kupujący będzie zobowiązany odebrać rzecz (lub umożliwić montaż rzeczy), zostanie on wezwany do odbioru rzeczy (umożliwienia montażu) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowanie rzeczy w wysokości 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w miejscu przechowania rzeczy, za każdy miesiąc przechowania. Po bezskutecznym upływie terminu, zostanie naliczona opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy, zgodnie ze stawkami określonymi powyżej. 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów 1. Konsument, którego roszczenia do sprzedającego wynikające z zawartej umowy sprzedaży nie zostały przez Sprzedającego pozytywnie rozpatrzone z czym konsument się nie zgadza, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów bądź w biurach miejskich lub Powiatowych rzeczników konsumentów można uzyskać informację na temat procedur korzystania z poszczególnych alternatywnych sposób rozwiązywania sporów konsumenckich. 12. Ochrona danych osobowych 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu wyłącznie dla celów wykonania umowy. 2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 13. Informacje końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7 ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. JULIA Formularz o odstąpieniu od umowy w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r (Imię i nazwisko konsumenta) (Adres zamieszkania)... (Miejscowość, data) P.H.U Julia Przejazdowa 4, Szprotawa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość W dniu...odebrałem zamówiony towar w Państwa sklepie internetowym.(numer paragonu / faktura VAT...) Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 1 odstępuję od umowy... nr zawartej dnia...w... Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:...) na konto nr... Zwracam towar...w stanie niezmienionym. Informacje dla Klienta: 1. Procedura zwrotu/ wymiany-zgłoszenie w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.towar powinien zostać zwrócony z kompletnym wyposazeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przez sprzedawce. Przesyłkę zwrotną prosimy nadać na adres: P.H. U. Julia, Przejazdowa 4, Szpotawa (podpis Konsumenta) 1 ZAŁACZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. JULIA Formularz Reklamacyjny w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

8 Pieczęć firmowa przyjmującego reklamację FORMULARZ REKLAMACYJNY F1. NUMER ZGŁOSZENIA: F2. DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI... F3. DANE KUPUJĄCEGO: Imię i nazwisko / nazwa Adres Telefon Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących procesu reklamacyjnego na adres TAK / NIE * F4. KUPUJĄCY JEST: KONSUMENTEM / PRZEDSIĘBIORCĄ / INNYM PODMIOTEM * F5. DATA ZAKUPU: F6. DATA STWIERDZENIA WADY:... F7. DOWÓD POTWIERDZAJĄCY ZAKUP Z1 :..... F8. OPIS RZECZY (numery identyfikacyjne, seryjne, symbole, model): F9. CENA RZECZY F10. CZY RZECZ BYŁA JUŻ NAPRAWIANA LUB WYMIENIANA Z2?: TAK / NIE * F11. DOKŁADNY OPIS WADY ORAZ OKOLICZNOŚCI JEJ POWSTANIA : F12. ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO: Z RĘKOJMI Z3 F13. OGLĘDZINY DOSTARCZONEJ / UDOSTĘPNIONEJ * RZECZY (stan techniczny, akcesoria, poziom płynów wypełnia przyjmujący zgłoszenie): F14. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOZNANIA REKLAMACJI (wypełnia przyjmujący zgłoszenie): 14 dni / * F15. ODBIÓR RZECZY: Jeżeli po zakończeniu procesu rozpoznania reklamacji, kupujący będzie zobowiązany odebrać rzecz (lub umożliwić montaż rzeczy), zostanie on wezwany do odbioru rzeczy (umożliwienia montażu) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowanie rzeczy w wysokości 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m 2 powierzchni magazynowej w miejscu przechowania rzeczy, za każdy miesiąc przechowania. Po bezskutecznym upływie terminu, zostanie naliczona opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy, zgodnie ze stawkami określonymi powyżej. F16. INNE Z4 : F17. czytelny podpis zgłaszającego reklamację czytelny podpis przyjmującego reklamację F18. ZAŁĄCZNIKI: - Z1 (dowód potwierdzający zakup) TAK / NIE *, - Z2 (dowód uprzedniej wymiany lub naprawy rzeczy) TAK / NIE *, - Z3 (dowód potwierdzający udzielenie gwarancji w przypadku żądań z gwarancji) TAK / NIE *, - Z4 (inne załączniki) TAK / NIE *. zaznacz prawidłową odpowiedź

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez FHU PCMAX Piotr Hajczuk, ul. Płk. Dąbka 138/1, 82 300 Elbląg, dokonywanych za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 6. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą.

REGULAMIN. 6. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez Krzysztof Łukasik LukasKomp, ul. E. Orzeszkowej 6, 63-500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.)

REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) 1 Informacje podstawowe 1. Sklep Internetowy Allegro MS-Meble(w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako Sklep ) umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.pc-connect.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Satro prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Kucię prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kucia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez DJCOM Janusz Dąbrowski, ul. Pawła Findera 7, 63 500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Firma KOLAGEN NCN POLSKA SP Z O.O. jest wyłącznym dystrybutorem czystego, naturalnego kolagenu rybiego w postaci proszku, dodatkowo oczyszczonego bezpośrednio w laboratoriach w Szwajcarii. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego oraz zasady realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Vitrochem Group Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo