REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego i zawierania umów na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827 ) w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem Sprzedający świadczy usługi polegające na składaniu za pośrednictwem Internetu ofert sprzedaży towarów i zawieranie umów sprzedaży tych towarów. Regulamin określa w szczególności: zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży oraz odstępowania od nich i ich rozwiązywania, zasady realizacji zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Sprzedający w ramach Sklepu składa oferty sprzedaży towarów w postaci oryginalnych części używanych do samochodów osobowych i dostawczych. Oferta dotyczy jedynie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Sprzedającym prowadzącym Sklep jest: Zbigniew Tomczyk, prowadzący działalność pod nazwą P.H.U. Julia Zbigniew Tomczyk z siedzibą w Szprotawie, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Bronka Kozaka 2, Szprotawa, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, adres do doręczeń: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, NIP: REGON adres poczty elektronicznej: telefon do kontaktu: Sprzedający prowadzi wyżej opisaną działalność wyłącznie przez serwis Allegro i jest związany obowiązującym regulaminem tego serwisu znajdującym się pod adresem: 5. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i o jego akceptację. 6. Prawem właściwym dla umów zawieranych w Sklepie jest prawo polskie. 7. Dostępnymi środkami porozumiewania się wszystkich Klientów ze Sprzedającym są: Telefon: Adres poczty elektronicznej: Adres korespondencyjny: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Sklepu: w zakładce Informacje pod adresem URL: na portalu Allegro w zakładce O mnie Klient może pobrać niniejszy Regulamin w postaci pliku PDF ze strony celem jego utrwalenia, przechowywania, odtwarzania w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Klient. 2. Definicje 1. Regulamin - niniejszy Regulamin. 2. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem 3. Sprzedający Zbigniew Tomczyk, prowadzący Sklep, którego szczegółowe dane podane zostały w pkt 1.3 Regulaminu. 4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawiera umowę ze Sprzedającym, spełniająca wymagania do dokonywania transakcji w ramach serwisu Allegro, w szczególności posiadająca aktywne konto w tym serwisie. Zgodnie z Regulaminem Allegro, pkt. 2.1 tego regulaminu użytkownikami tego serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat

2 w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad przewidzianych dla dokonywania transakcji w serwisie Allegro przez osoby poniżej 18 roku życia. Przez klienta należy rozumieć zarówno konsumenta jak i inne podmioty. 5. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego - składanie za pośrednictwem Internetu ofert sprzedaży towarów i zawieranie umów sprzedaży tych towarów, 7. Umowa sprzedaży umowa uregulowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 t. jedn. ze zm.), przepisy 535 kc i nast. 8. Towary - oryginalne, używane części do samochodów osobowych i dostawczych, oferowanych do sprzedaży w Sklepie. 9. Serwis Allegro prowadzona przez Grupę Allegro w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro (definicja według regulaminu Allegro). Serwis prowadzony jest pod adresem 10. Regulamin Allegro regulamin określający zasady uczestnictwa i funkcjonowanie serwisu allegro, dostępny pod adresem 11. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni stosownie wolnych od pracy. 12. Transakcja procedura zawarcia umowy sprzedaży towaru ze Sprzedającym. 13. Karta towaru strona prezentowana w serwisie Allegro, na której Sprzedający przedstawia oferowany przez siebie Towar, podaje jego opis i informacje niezbędne do zawarcia umowy, w szczególności o stanie towaru, jego cenie, sposobach płatności, sposobach i kosztach dostawy. 3. Wymagania techniczne 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu wymaga spełniania przez system, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym Sprzedającego: poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0., posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet. 2. Klient celem korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 3. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 5. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie. 4. Zakaz umieszczania treści bezprawnych i naruszania zasad korzystania ze Sklepu 1. Klient nie może dostarczać w związku z korzystaniem z usług treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazuje się Klientom przekazywania za pośrednictwem Sklepu, w tym jego portalu w serwisie Allegro, treści propagujących przemoc, rasizm, naruszających prawa osobiste bądź inne prawa osób trzecich. Zakazuje się wykorzystywania Sklepu bądź informacji umieszczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich bądź jakiekolwiek prawa bądź interesy Sprzedającego. 2. Klient nie może wykorzystywać treści zamieszczonych w ramach Sklepu w inny sposób i w innym celu niż w celu zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego. 3. Zakazuje się podejmowania działań mogących destabilizować bądź utrudniać korzystanie ze Sklepu, naruszać jego funkcjonalność bądź w inny sposób wpływać na jego funkcjonowanie. 4. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie prawa do Sklepu, w tym do treści zawartych na stronie Sklepu, formularzy, wzorców, rozwiązań graficznych, w szczególności prawa autorskie i prawa do domeny pod którą funkcjonuje Sklep przysługują Sprzedającemu i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. 5. Zawieranie umów

3 1. Oferty sprzedaży towarów w Sklepie kierowane są wyłącznie do Klientów w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 2. Klient może nabywać towary oferowane w sklepie w trybie przewidzianym w serwisie Allegro tj. w trybie Kup teraz. 3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. 4. Po zawarciu umowy w trybie Kup teraz. umowa powinna zostać wykonana na zasadach i w terminach opisanych w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązany jest do wykonania swoich zobowiązań tj. odebrania towaru i zapłaty ceny towaru zgodnie z Regulaminem i treścią zawartej umowy. Zobowiązania klienta wygasają z chwilą odebrania towaru i zapłaty ceny. Przebieg transakcji tryb Kup teraz 6. Jeśli dany towar został przewidziany w trybie Kup teraz Klient zgłasza chęć nabycia towaru poprzez: określenie liczby sztuk, następnie kliknięcie przycisku Kup teraz. 7 Kolejny krok to wypełnienie formularza pozakupowego, oraz wybranie przesyłki pobraniowej (KONIECZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ!) 8 Po zatwierdzeniu zamówienia klientowi zostaje wysłana automatyczna wiadomość podsumowania transakcji o treści: Kupiłeś przez Kup Teraz z numerem aukcji w której Klient otrzymuje informację o nazwie nabywanego towaru, liczbie sztuk, łącznej, cenie zakupu, oraz dane sprzedającego. Następnie otrzymuję automatyczną wiadomość o treści: Wybrałeś sposób zapłaty i dostawy Twoich zakupów w której Klient otrzymuje szczegółowe dane zakupów: o nazwie sprzedawcy, nazwie transakcji oraz numerze, kwocie za zakupiony towar, sposobie oraz kosztach dostawy. 6. Ceny towarów 1. W ramach Sklepu dokonuje się wyłącznie umów sprzedaży i wszystkie wystawiane towary są wystawiane przez Sprzedającego wyłącznie w celu zawierania takich umów, a zatem oferuje się wyłącznie ich odpłatne nabycie. 2. W ramach opisu każdego oferowanego towaru podana jest jego cena brutto (wraz ze wszystkimi jej składnikami, w szczególności z uwzględnieniem podatku VAT), wyrażona w złotych polskich. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. 3. Na karcie towaru znajdują się informacje o możliwych sposobach dostawy towaru i wysokości kosztów za dostawę towaru, do pokrycia których zobowiązany będzie Klient w przypadku nabycia towaru. 4. Przed potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzymuje ponownie ostateczną informację o kosztach, jakie będzie musiał łącznie ponieść w związku z zawartą umową tj. o całkowitej cenie towaru i kosztach jego dostawy. 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu (w przypadku Klientów innych niż przedsiębiorcy), albo faktury w przypadku Klienta przedsiębiorcy. 7. Sposoby i terminy zapłaty 1. Zapłata za towar może nastąpić w formie: a) za pobraniem tj. gotówką, do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę, b) poprzez płatność gotówką przy odbiorze osobistym w zakładzie Sprzedającego: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. 2. Zapłata następuje w chwili: a) dostarczenia towaru przez kuriera. b) odbierania towaru z siedziby Sprzedającego. 8. Forma, termin i koszty dostawy 1. Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta przy zawieraniu umowy. 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad. Z uwagi na fakt, że Sprzedający oferuje rzeczy używane za wadę nie może być uznane zużycie rzeczy wynikające z jej normalnego użytkowania, zgodnego z jej przeznaczeniem, o którym Klient może powziąć wiedzę z podanego przez Sprzedającego opisu rzeczy w szczególności ze wskazanego okresu wcześniejszego użytkowania rzeczy, przebiegu samochodu, w którym część była wykorzystywana. 3. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź mogą być odbierane osobiście przez Klienta.

4 4. Towary wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są pakowane w folia bąbelkowa, stretch, karton, styropian, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w toku prawidłowego wykonania usługi przewozu. 5. W przypadku wyboru przez klienta dostawy towaru przez kuriera jest on dostarczany na adres podany przez Klienta w toku składania zamówienia. 6. Przy każdym opisie danego towaru podana jest orientacyjna liczba dni roboczych, jaką Sprzedający ma na realizację wysyłki tj. maksymalny czas liczony od dnia następnego po dniu zawarcia umowy, w którym Sprzedający zobowiązany jest do nadania przesyłki. Na maksymalny czas realizacji dostawy tj. otrzymania Towaru przez Sprzedającego składa się maksymalny czas realizacji wysyłki oraz czas wykonywania usługi przez firm kurierską. 7. Na karcie produktu podany jest każdorazowo czas orientacyjny czas realizacji dostawy dla danego produktu, na który składa się czas nadania przesyłki przez Sprzedającego tj. przekazania jej firmie kurierskiej i czas dostarczenia towaru przez kuriera. 8. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. 9. Odbiór osobisty towaru możliwy jest z zakładu Sprzedającego ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, w od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Na karcie produktu podany jest dzień, od którego może nastąpić odbiór osobisty danego towaru. 10. Przy osobistym odbiorze Klient powinien zbadać towar w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. W przypadku dostawy towaru przez kuriera Klient powinien w szczególności zbadać w obecności kuriera opakowanie przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ma prawo żądać spisania przez kuriera protokołu stwierdzającego wszelkie zauważone uszkodzenia, ubytki bądź inne nieprawidłowości oraz żądać otwarcia przesyłki w obecności kuriera i dokonać sprawdzenia towaru, a w przypadku jakichkolwiek jego uszkodzeń wpisania ich do protokołu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym informując go o zaistniałej sytuacji. 11. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona na skutek nieobecności pod adresem wskazanym przez klienta osób upoważnionych do jej odbioru i firma kurierska po bezskutecznej próbie doręczenia odeśle towar do Sprzedającego. Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem umówienia nowego terminu dostawy oraz kosztów dostawy, wywołanych przez Klienta. Kontakt nastąpi poprzez adres podany przez Klienta przy zawieraniu umowy. 12. Na karcie towaru każdorazowo podane są koszty dostawy danego towaru przez kuriera. 13. W przypadku, gdy Klient zawiera umowę sprzedaży kilku towarów, które mogą być przesłane jedną przesyłką (tzw. przesyłka drobnicowa) wówczas pokrywa koszty jedynie tej jednej przesyłki. Przesyłka drobnicowa to przesyłka, której wymiar najdłuższego boku nie może przekraczać 120 cm lub suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. 9. Odstąpienie od umowy 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Sprzedającego; Zbigniewa Tomczyka, PHU Julia, adres: ul. Przejazdowa 4, Szprotawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pocztą na podany adres lub pocztą elektroniczną na podany adres e - mail. 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego złącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zamieszczonego do pobrania w formie pliku PDF na stronie internetowej Sklepu pod adresem URL: jednak nie jest to obowiązkowe. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient. 9. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5 Skutki odstąpienia od umowy 10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Sprzedającego od konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Można wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu na P.H.U. ul. Przejazdowa 4, Szprotawa rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient. 11. Skutkiem odstąpienia od umowy przez konsumenta jest uważanie umowy za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Należy przyjąć, że konsument może towar odpakować, otworzyć, przymierzyć, a sprzedawca nie może z tego powodu uniemożliwić klientowi zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Brak prawa odstąpienia od umowy 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami oraz w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 10. Reklamacje 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DZ. U. Z 2014, poz 121) odnośnie towarów zakupionych od dnia 25 grudnia 2014r. 2. W przypadku klientów, którzy nie są konsumentami rękojmia jest wyłączona. 3. Z uwagi na fakt, że sprzedający oferuje wyłącznie towary używane jeżeli kupującym jest konsument odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi. 4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: ul Przejazdowa 4, Szprotawa. 5. Roszczenia można zgłaszać za pomocą dostępnego poniżej formularza Reklamacyjnego zaznaczając, że korzysta się z rękojmi. 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza Reklamacyjnego stanowiącego złącznik nr 2 do niniejszego regulaminu na stronie internetowej Sklepu w zakładce O mnie oraz zamieszczonego do pobrania w formie pliku PDF na stronie internetowej Sklepu pod adresem URL: 7. Brak dokumentu potwierdzającego zakup uniemożliwia zgłoszenie reklamacji. Dokument należy przesłać wraz z formularzem zgłoszenia na adres. Ul. Przejazdowa 4, Szprotawa. Wraz z Formularzem Reklamacyjnym Klient powinien doręczyć rzecz celem umożliwienia jej zbadania i rozpoznania reklamacji na ten sam adres. 8. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: ul Przejazdowa 4, Szprotawa. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji i towarem. 9. W przypadku zaistnienia konieczności sprawdzenia wadliwego towaru, przez biegłego specjalistę albo konieczności jego montażu w pojeździe, bądź konieczności dokonania innych czynności mających na celu ustalenie ewentualnych wad towaru i ich przyczyn, czas rozpatrzenia reklamacji z rękojmi może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do dokonania tych czynności nie dłuższy niż 14 dni, o czym kupujący zostanie

6 powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem przez Sprzedającego. 10. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres podany w zgłoszeniu. Po zakończeniu procesu reklamacji, w toku którego reklamacji nie uwzględniono rzecz zostanie klientowi odesłana. W przypadku uwzględnienia reklamacji klientowi zostanie wysłana rzecz niewadliwa. 10. Odbiór rzeczy 1. Jeżeli po zakończeniu procesu rozpoznania reklamacji w toku rękojmi, kupujący będzie zobowiązany odebrać rzecz (lub umożliwić montaż rzeczy), zostanie on wezwany do odbioru rzeczy (umożliwienia montażu) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowanie rzeczy w wysokości 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w miejscu przechowania rzeczy, za każdy miesiąc przechowania. Po bezskutecznym upływie terminu, zostanie naliczona opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy, zgodnie ze stawkami określonymi powyżej. 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów 1. Konsument, którego roszczenia do sprzedającego wynikające z zawartej umowy sprzedaży nie zostały przez Sprzedającego pozytywnie rozpatrzone z czym konsument się nie zgadza, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów bądź w biurach miejskich lub Powiatowych rzeczników konsumentów można uzyskać informację na temat procedur korzystania z poszczególnych alternatywnych sposób rozwiązywania sporów konsumenckich. 12. Ochrona danych osobowych 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu wyłącznie dla celów wykonania umowy. 2. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 13. Informacje końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7 ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. JULIA Formularz o odstąpieniu od umowy w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r (Imię i nazwisko konsumenta) (Adres zamieszkania)... (Miejscowość, data) P.H.U Julia Przejazdowa 4, Szprotawa Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość W dniu...odebrałem zamówiony towar w Państwa sklepie internetowym.(numer paragonu / faktura VAT...) Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 1 odstępuję od umowy... nr zawartej dnia...w... Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:...) na konto nr... Zwracam towar...w stanie niezmienionym. Informacje dla Klienta: 1. Procedura zwrotu/ wymiany-zgłoszenie w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń podczas transportu.towar powinien zostać zwrócony z kompletnym wyposazeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przez sprzedawce. Przesyłkę zwrotną prosimy nadać na adres: P.H. U. Julia, Przejazdowa 4, Szpotawa (podpis Konsumenta) 1 ZAŁACZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. JULIA Formularz Reklamacyjny w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

8 Pieczęć firmowa przyjmującego reklamację FORMULARZ REKLAMACYJNY F1. NUMER ZGŁOSZENIA: F2. DATA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI... F3. DANE KUPUJĄCEGO: Imię i nazwisko / nazwa Adres Telefon Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących procesu reklamacyjnego na adres TAK / NIE * F4. KUPUJĄCY JEST: KONSUMENTEM / PRZEDSIĘBIORCĄ / INNYM PODMIOTEM * F5. DATA ZAKUPU: F6. DATA STWIERDZENIA WADY:... F7. DOWÓD POTWIERDZAJĄCY ZAKUP Z1 :..... F8. OPIS RZECZY (numery identyfikacyjne, seryjne, symbole, model): F9. CENA RZECZY F10. CZY RZECZ BYŁA JUŻ NAPRAWIANA LUB WYMIENIANA Z2?: TAK / NIE * F11. DOKŁADNY OPIS WADY ORAZ OKOLICZNOŚCI JEJ POWSTANIA : F12. ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO: Z RĘKOJMI Z3 F13. OGLĘDZINY DOSTARCZONEJ / UDOSTĘPNIONEJ * RZECZY (stan techniczny, akcesoria, poziom płynów wypełnia przyjmujący zgłoszenie): F14. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOZNANIA REKLAMACJI (wypełnia przyjmujący zgłoszenie): 14 dni / * F15. ODBIÓR RZECZY: Jeżeli po zakończeniu procesu rozpoznania reklamacji, kupujący będzie zobowiązany odebrać rzecz (lub umożliwić montaż rzeczy), zostanie on wezwany do odbioru rzeczy (umożliwienia montażu) w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia opłaty za bezumowne przechowanie rzeczy w wysokości 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m 2 powierzchni magazynowej w miejscu przechowania rzeczy, za każdy miesiąc przechowania. Po bezskutecznym upływie terminu, zostanie naliczona opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy, zgodnie ze stawkami określonymi powyżej. F16. INNE Z4 : F17. czytelny podpis zgłaszającego reklamację czytelny podpis przyjmującego reklamację F18. ZAŁĄCZNIKI: - Z1 (dowód potwierdzający zakup) TAK / NIE *, - Z2 (dowód uprzedniej wymiany lub naprawy rzeczy) TAK / NIE *, - Z3 (dowód potwierdzający udzielenie gwarancji w przypadku żądań z gwarancji) TAK / NIE *, - Z4 (inne załączniki) TAK / NIE *. zaznacz prawidłową odpowiedź

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo