Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHC (obowiązuje od r.) DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego KHC. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, Umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w momencie odbioru zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 2. Dostępny pod adresem sklep Internetowy KHC (dalej Sklep) prowadzony jest przez Andrzeja Kruczka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kruczek Hair Concept Andrzej Kruczek zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej Sprzedawca). Dane adresowe: ul. Kochanowskiego 23 lok. 3, Kraków, NIP: , REGON: Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres lub pod numerem telefonu: (opłata wg. cennika właściwego operatora). 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego, b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego Strona 1 z 8

2 c) zasady zawierania Umów sprzedaży, 4. Kupującym, korzystającym z usług Sklepu, może być osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Klient). 5. Sprzedawca oraz Klient są stronami Umowy sprzedaży, o której mowa w części V ust. 8 niniejszego Regulaminu. 6. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących Konsumentami. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część formularza rejestracyjnego. Na żądanie Klienta, Regulamin przesyłany jest Klientowi na adres podany przy rejestracji w formie pliku PDF. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż towarów z zakresu ochrony, stylizacji i pielęgnacji włosów. 2. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na towary wyszczególnione na tej stronie. 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). 4. Parametry towarów wyszczególnionych na stronie internetowej Sklepu mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na rezerwacje on-line towaru przez Klienta, o której mowa w części V ust. 4 niniejszego Regulaminu. III. OPIS PROCEDURY 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: Strona 2 z 8

3 a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, c) dostępnej metody płatności, d) sposób odbioru, e) dane Klienta 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Złóż zamówienie. 6. Wysłane przez Klienta Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 8. Numer Zamówienia zawarty jest w wysyłanym do Klienta mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Numer Zamówienia pozwala Klientowi na odbiór towaru. IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Warunkiem Zamówienia on-line poprzez Sklep jest wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest przesyłane na adres podany w formularzu zamówienia. 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Przedmiotowa akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Klienta są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia złożenie Zamówienia poprzez stronę Sklepu. 3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia (tj. w szczególności dla przesłania potwierdzenia i podsumowania rezerwacji, wskazania ceny oraz terminu i miejsca odbioru). 4. W momencie Zamówienia towaru Klient podaje w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres , telefon. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. 5. Podanie przez Klienta danych osobowych z cz. IV ust. 4 jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący Sklep określony w cz. I ust. 2. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo Strona 3 z 8

4 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Tutaj można zapoznać się z szczegółami przetwarzania i ochrony danych osobowych. 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności. 7. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia, w szczególności wskazania danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia lub jego anulowania w każdym czasie, do momentu złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu lub drogą mailową - zgodnie z cz. VI ust. 7 poniżej. Zmiana lub anulowanie treści rezerwacji odbywa się poprzez kontakt ze Sklepem. V. CENA 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na wysłane przez Klienta Zamówienie, o którym mowa w części VI ust. 4 niniejszego regulaminu. 2. Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragon. 3. Za zarezerwowane produkty Kupujący płaci przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Sposób płatności określony jest w formularzu zamówienia. Oprócz płatności gotówką możliwe jest dokonanie płatności kartami Visa oraz MasterCard. 4. Numer rezerwacji zawarty jest w wysyłanym do Klienta mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Numer rezerwacji pozwala Klientowi na odbiór towaru. VI. ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia można dokonać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. 2. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru, jego aktualnych parametrów oraz jego aktualnej ceny. 3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów. 4. Sprzedawca odpowiada na złożone Zamówienie w ciągu 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy w dniach od poniedziałku Strona 4 z 8

5 do piątku, w sobotę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili otrzymania Zamówienia od Kupującego. Sprzedawca odpowiada na złożone Zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności towarów w całości lub w części, zmiany ich cen lub zmiany ich parametrów w stosunku do cen/parametrów widniejących na stronie internetowej Sklepu. 5. Klient związany jest treścią złożonego Zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z cz. VI ust. 4, a dalszym czasie jeżeli udzielona w tym okresie odpowiedź zawiera potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta drogą mailową na adres podany przy wypełnianiu formularza zamówienia wiadomości z informacją o zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę i skierowaniu do realizacji. 7. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia z powodu częściowego braku dostępności towarów, zmiany cen lub zmiany parametrów towarów, Klient może zaakceptować nową ilość towarów, nowe ceny i/lub nowe parametry poprzez przesłanie Sprzedawcy w odpowiedzi maila potwierdzającego nowe dane. Mail ten modyfikuje treść Zamówienia złożonego przez Klienta. Na zmodyfikowane w powyższy sposób Zamówienie Sprzedawca odpowiada zgodnie z treścią cz. VI ust. 4 powyżej. Ustęp 5 powyżej stosuje się odpowiednio. 8. Klient poprzez Sklep internetowy dokonuje Zamówienia Towaru, a za pośrednictwem poczty wskazany w formularzu zamówienia uzyskuje potwierdzenie dostępności towaru oraz ceny. W momencie odbioru zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 9. Odstąpienie od zawartej Umowy sprzedaży możliwe jest, jeżeli przewidują to przepisy prawa. 10. Klient może odebrać Towar w ciągu 7 dni od dnia uzyskania potwierdzenia dostępności oraz ceny towaru. W razie braku odbioru po upływie wskazanego okresu towar jest wystawiany ponownie w Sklepie internetowym. Ustalone warunki Zamówienia (dostępność, cena, liczba sztuk, inne parametry) towaru przestają wiązać Strony. VII. CZAS REALIZACJI 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta ilości zamówionych towarów oraz ich dostępności. Strona 5 z 8

6 2. Czas realizacji rezerwacji liczy się od dnia następnego po dniu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 3. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych towarów, potwierdzenie dostępności. VIII. REKLAMACJE 1. Niniejszy punkt określa zasady postępowania reklamacyjnego w związku z odpowiedzialnością Sprzedawcy wobec Klienta za zgodność towaru z Umową (rękojmia za wady fizyczne). 2. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych w cz. VIII ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Klient może od Umowy odstąpić, gdy niezgodność towaru z Umową jest istotna. 4. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądań wskazanych ust. 3 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do nich w terminie 14 dni od ich otrzymania. 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. 6. Klient może składać Reklamacje: a. w formie elektronicznej - za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej sprzedawcy b. osobiście w siedzibie Sprzedawcy, c. korespondencyjnie na adres Sprzedawcy (ul. Kochanowskiego 23 lok. 3, Kraków). 7. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem wady budzące zastrzeżenia Klienta oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana w formie, w jakiej została złożona reklamacja lub w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu reklamacji osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Strona 6 z 8

7 10. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu. 11. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej wskazany w cz. I pkt W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj o datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. IX. PRAWA AUTORSKIE Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności: a. wprowadzania nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b. zmiany produktów i usług, c. rozszerzenie, zmiana lub ulepszenie funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu, d. zmiany w zakresie usług świadczonych przez KHC Salon, 2. Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu, sprzęt techniczny Klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty internetowej ( ). 2. Umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, oraz przepisów prawa obowiązujących Strona 7 z 8

8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Klientów. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych. 5. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. 6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu. Strona 8 z 8

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London:

Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London: Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London: I Wstęp 1. Clothes of London Leokadia Kubalańca (zwany w dalszej części Regulaminu Clothes of London ), 45-712 Opole, ul. Piotra Niedurnego 15/9, NIP:

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modema.pl z 25-12-2014 Załączniki: - Polityka prywatności (kliknij aby zobaczyć) - Wzór formularza odstąpienia od umowy zwartej na odległość (kliknij aby zobaczyć) -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo