Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod adresem elektronicznym 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: 2.1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121); 2.2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827); 2.3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422); 2.4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182). 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 3.1. Sprzedawca Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym PLN, NIP , REGON , dokonujący za pomocą sklepu AuchanDirect sprzedaży detalicznej Towaru na odległość AuchanDirect sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym Zamawiający osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów Towarów w AuchanDirect Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Zamówienie zamówienie obejmujące Towary będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach AuchanDirect przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z określeniem formy Płatności i godziny dostawy Towarów Koszyk elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach AuchanDirect, za pomocą którego Zamawiający wybiera Towar będący przedmiotem Zamówienia Towar rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być zamawiane w AuchanDirect Cena cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) Płatność czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcy zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego Koszty dostawy opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

2 3.12. Rejestracja czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Zamawiającego w sklepie AuchanDirect, zgodnie z procedurą opisaną w 5 niniejszego Regulaminu Konto utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego w sklepie AuchanDirect, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług AuchanDirect, opisane w 6 niniejszego Regulaminu Umowa - umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość Strony - Zamawiający i Sprzedawca. 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 1. Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują: 1.1. Rejestrację; 1.2. Korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w Przeglądanie stron AuchanDirect, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w AuchanDirect, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Zamawiających po zalogowaniu do Konta w AuchanDirect. 3. Usługi, o których mowa w 2 ust. 1.2 powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta. 4. Rejestracja w AuchanDirect i usługi, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 powyżej, świadczone są bez opłat. 5. W ramach korzystania usług, o których mowa w 2 ust. 1 i 2 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, w tym: 5.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności AuchanDirect; 5.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich; 5.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 6. W celu właściwego korzystania z AuchanDirect Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet. 7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny ( ) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48). 8. Przed rozpoczęciem korzystania z AuchanDirect, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach AuchanDirect. 3. Towary z asortymentu AuchanDirect 1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i w danym wypadku skład, dostępne są na stronach internetowych AuchanDirect, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów. 2. Zdjęcia zamieszczane na stronach AuchanDirect służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

3 3. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru. 4. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach AuchanDirect podlegają ochronie prawnej. 5. Wszystkie towary oferowane na stronach AuchanDirect są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu. 4. Zawarcie umowy sprzedaży 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka. 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia, jeżeli minimalna kwota zamówionych Towarów wynosi 100 (sto) złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są przyjmowane. 3. W czasie kompletowania Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Zamawiających zarejestrowanych w AuchanDirect (posiadających Konto), po zalogowaniu. Zamawiający, który nie posiada Konta powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji. 4. W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy. 5. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z Kodem Rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia. 6. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem. 7. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku zamawiam z obowiązkiem zapłaty. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy. 8. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 9. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 9.1 W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku zamawiam z obowiązkiem zapłaty, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. 9.2 Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Kontaw każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez: przesłanie Zamawiającemu na adres potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w 4 ust. 9 powyżej; dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury); zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego. 11. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Zamówień. 12. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje. 13. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty dostawy podawane na stronach AuchanDirect wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 14. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie. 15. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie AuchanDirect w zakładce "Koszty dostawy". Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego. 5. Rejestracja 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna. 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia. 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie AuchanDirect oraz kliknięcie przycisku Zarejestruj się. 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta. 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony. 6. Konto Zamawiającego. 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: 1.1. składanie Zamówień; 1.2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; 1.3. tworzenie listy zakupów; 1.4. przeglądanie historii Zamówień; 1.5. zamówienie newslettera; 1.6. przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych. 2. Login i hasło mają charakter poufny.

5 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim. Jednakże zamawiający może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego. 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony. 5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach i w terminach określonych w 9 Regulaminu. 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w 6 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy. 7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby. 8. Z tytułu usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów nabytych przez Zamawiającego. 9. Warunki zamawiania i rezygnacji z newslettera określają odrębne zasady umieszczone na stronach Sprzedawcy w zakładce Newsletter. 7. Płatności 1. Zamawiający może według swojego wyboru dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionych Towarów (w chwili realizacji dostawy Towarów). 2. W przypadku Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów, Zamawiający wedle swego wyboru dokonuje Płatności on-line w następujący sposób: 2.1. przelewem bankowym albo 2.2. kartą płatniczą. 3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w 7 ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 4. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w 7 ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 5. W przypadku płatności przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio u pracownika Sprzedawcy dostarczającego Towar. Gotówka ani inne formy płatności nie są przyjmowane. 8. Realizacja i dostawa Towarów. 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy: stycznia Nowy Rok, stycznia Święto Trzech Króli, 1.3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1.4. drugi dzień Wielkiej Nocy, maja Święto Państwowe (dawniej Święto Pracy), maja Święto Narodowe Trzeciego Maja, 1.7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,

6 1.8. dzień Bożego Ciała, sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, listopada Dzień Wszystkich Świętych, listopada Narodowe Święto Niepodległości, grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia, grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia. 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia AuchanDirect. W dniach, w których AuchanDirect będzie zamknięte nie będzie można rezerwować terminu dostawy. O zamknięciu AuchanDirect w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronach internetowych AuchanDirect. 3. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów w terminie i przedziałach godzinowych wybranych przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia spośród proponowanych przez Sprzedawcę. Przedziały godzinowe, w których realizowane są dostawy Towarów, określone są w zakładce Godziny dostaw na stronie AuchanDirect. 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. W takim przypadku stosuje się postanowienie 4 ust Sprzedawca informuje, że realizuje dostawy Towarów tylko na określonym obszarze. Stosowne informacje dostępne są w zakładce obszar dostawy na stronie AuchanDirect. Kupujący może sprawdzić, czy dany adres znajduje się w obszarze dostawy AuchanDirect za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronach AuchanDirect, po wpisaniu kodu pocztowego miejsca dostawy. 6. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację Zamówienia pod ten adres. 7. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie swoimi środkami transportu. 8. Podczas wydawania Towaru Zamawiający powinien w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. 9. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. 10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu lub tytoniu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym. 11. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa (np. sałata). 12. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.

7 13. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem. 9. Prawo odstąpienia 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów. 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów: 2.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 2.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 2.5. w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 2.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 2.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty; 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w 9 ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej AuchanDirect w zakładce Kontakt, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronach AuchanDirect. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e- mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w 9 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. 7. Po o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy

8 ( Auchan E-Commerce Polska sp. z o.o., Jana Pawła II 66, Piaseczno) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w 9 ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Zamawiający odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów. 11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami. 10. Reklamacje 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów oraz serwisu AuchanDirect, mogą być zgłaszane: 2.1. na piśmie, na adres Sprzedawcy ( Auchan E-Commerce Polska sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno), w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej; 2.2. pocztą elektroniczną, na adres: 2.3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie AuchanDirect (przycisk Formularz kontaktowy ) 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury). 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 7 poniżej. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres: Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno. 7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

9 8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów. 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. 10. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku może być dołączony do Towaru). 11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 12. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej AuchanDirect umieszczonego w zakładce wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne. 11. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach AuchanDirect jest Sprzedawca (Auchan E-Commerce Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno). Dane przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji Zamówień. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 2. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez AuchanDirect plikach cookies zawiera dokument zatytułowany Polityka Prywatności, dostępny na stronie internetowej AuchanDirect w zakładce Polityka Prywatności. 12. Postanowienia końcowe 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że: 1.1. nie świadczy usług posprzedażnych; 1.2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; 1.3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych; 1.4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów o dostarczanie takich treści; 1.5. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 1.6. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży; 1.7. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 1.8. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 1.9. nie zawiera za pośrednictwem AuchanDirect umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

10 1.10. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej AuchanDirect i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. 6. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na adres . Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej AuchanDirect. 7. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w AuchanDirect w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z 12 ust. 6 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w 6 ust. 5.

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGIA-ZAPACHOW.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo