ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie regulaminu ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA Działając na podstawie 24 ust. 8 Statutu WSIiZ w Rzeszowie oraz 29 ust. 2 Regulaminu stypendialnego z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w Rzeszowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 24/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku, zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA. 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie... prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pomianek 1

2 Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 REGULAMIN PONADGIMNAZJALNEGO KONKURSU FILOLOGICZNEGO GRA O STUDIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA, zwanego dalej Konkursem, oraz warunki uczestnictwa w nim. 2. Celem Konkursu jest: a) popularyzacja znajomości języka angielskiego i jego praktycznych zastosowań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. b) promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży z województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. c) sprawdzenie się uczestników Konkursu w rywalizacji z innymi, d) wdrażanie uczestników Konkursu do samokształcenia i inwestowania w osobisty rozwój. 3. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zwana dalej Organizatorem. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres: Katedra Filologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, tel. 17/ lub pocztą elektroniczną na adres: 2 1. Konkurs ma charakter zamknięty. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego lub będące uczniami klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Organizatora. 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z: a) akceptacją Regulaminu Konkursu, b) zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Konkursu, c) potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika listu motywacyjnego w języku angielskim na temat swoich życiowych planów i nadziei, jakie wiąże ze studiami na kierunku filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, oraz wykazaniu się znajomością języka angielskiego. 2. Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje autor pracy konkursowej samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w Konkursie. 3. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs składa się z dwóch etapów. Organizator przewiduje uczestnictwo w pierwszym etapie Konkursu maksymalnie 100 (stu) uczestników. 4. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 maja 2015 r. zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora (www.wsiz.rzeszow.pl/konkursfilologia.). Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz wraz z pracą konkursową należy złożyć oso- 2

3 biście lub przesłać listem poleconym na adres: Katedra Filologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów. 5. W zgłoszeniu konkursowym uczestnik zaznacza, czy jest zainteresowany podjęciem studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 6. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia zgłoszenia do udziału w konkursie uczestnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w formie zwrotnej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną na adres uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu oraz w sytuacji, gdy zgłoszenie do niego nie dotarło Komisję Konkursową powołuje Prodziekan ds. kierunku filologia angielska Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele pracowników naukowodydaktycznych Organizatora oraz przedstawiciele partnerów strategicznych kierunku filologia angielska. 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma przewodniczący Komisji. 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 5 Konkurs składa się z dwóch etapów: 1) Etap pierwszy: a) Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w formie pisemnej liczącą nie więcej niż 3 (trzy) strony wydruku (czcionka Times New Roman 12), tj. list motywacyjny w języku angielskim na temat swoich życiowych planów i nadziei, jakie wiąże ze studiami na kierunku filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, będącą autorskim opracowaniem tematyki konkursowej. b) Pracę należy złożyć w formie wydruku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym osobiście lub przesłać listem poleconym do dnia 31 maja 2015 r. na adres: Katedra Filologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów. c) Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe pod względem: poprawności językowej, treści merytorycznej (pomysłowość i dojrzałość w ujęciu tematu, spójność rozumowania), staranności przygotowania. d) Do etapu drugiego zostaje wybranych nie więcej niż 10 (dziesięciu) uczestników Konkursu, których prace uzyskały najwyższą ocenę Komisji Konkursowej. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu ustala Komisja Konkursowa w terminie do 4 czerwca 2015 r. e) Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu otrzymują od Organizatora zaproszenie w formie elektronicznej oraz listownej na adres wskazany w zgłoszeniu. f) Uczestnicy niezakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu otrzymują dyplom potwierdzający udział w pierwszym etapie Konkursu. 2) Etap drugi - finał: a) Finał Konkursu obejmuje pisemny i ustny test z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2 wg Europejskich Ram Opisu Kształcenia Językowego CEF), przeprowadzony przez pracowników naukowo-dydaktycznych Organizatora. 3

4 b) Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie, w terminie określonym przez Organizatora, przy czym termin ten przypadnie nie wcześniej niż 22 czerwca 2015 r., ale nie później niż do 4 lipca 2015 r. Dokładne miejsce, data i godzina rozpoczęcia finału Konkursu zostaną podane przez Organizatora w zaproszeniu wysłanym finalistom oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora: a) po etapie pierwszym pisemnie, w formie wiadomości elektronicznych wysyłanych do wszystkich uczestników Konkursu oraz listów poleconych wysyłanych uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu Konkursu, b) po etapie drugim ustnie, po podsumowaniu wyników testu językowego i naradzie Komisji Konkursowej w dniu finału Konkursu. 2. Komisja Konkursowa nominuje 3 laureatów konkursu: 1 laureata lub laureatkę spośród uczestników zainteresowanych podjęciem studiów w trybie stacjonarnym, 1 laureata lub laureatkę spośród uczestników zainteresowanych podjęciem studiów w trybie niestacjonarnym oraz 1 osobę wyłonioną spośród wszystkich uczestników wyłącznie na podstawie wyników oceny pracy konkursowej i testu językowego Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 2. Laureaci Konkursu nominowani przez Komisję Konkursową otrzymają stypendium w wysokości 100% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez Organizatora na kierunku filologia angielska. Stypendium będzie przyznane pod warunkiem podjęcia przez Laureata studiów na prowadzonych przez Organizatora studiach I stopnia na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2015/2016. Jeśli dany kierunek nie zostanie uruchomiony przez Organizatora, Laureat ma prawo do wyboru innego uruchomionego kierunku studiów. 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród, np. w formie stypendiów częściowo pokrywających czesne za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez Organizatora na kierunku filologia angielska. Takie częściowe stypendia mogą być przyznane pod warunkiem podjęcia przez wybranych finalistów Konkursu studiów na prowadzonych przez Organizatora studiach I stopnia na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2015/2016. Jeśli dany kierunek nie zostanie uruchomiony przez Organizatora, finalista ma prawo do wyboru innego uruchomionego kierunku studiów 4. Laureaci Konkursu oraz finaliści, którym przyznano częściowe stypendia na pokrycie czesnego za I semestr studiów, są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia przyjęcia stypendium. 5. Laureaci mogą skorzystać ze stypendium dopiero po spełnieniu warunków obowiązujących przy przyjęciu na studia I stopnia, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia w WSIiZ w danym roku akademickim. 6. Stypendium naliczane i wypłacane będzie na zasadach określonych Regulaminie stypendialnym z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ w Rzeszowie w rozdziale Stypendium od początku studiów. 7. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną. 8. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody lub do nieprzyznania wszystkich nagród. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 4

5 2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku poważnego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie... prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pomianek 5

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu - Quality Project -

Regulamin konkursu - Quality Project - Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Challenge yourself! Become no 1. software developer in Lublin

REGULAMIN KONKURSU Challenge yourself! Become no 1. software developer in Lublin REGULAMIN KONKURSU Challenge yourself! Become no 1. software developer in Lublin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Challenge yourself! Become no 1 software developer in Lublin, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo