PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA"

Transkrypt

1

2 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin w Witaszyczkach, są: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 9 czerwca 2010r. UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata Uchwała Nr XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata str. 2 z 31

3 ą ść PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010, poz.1623 z późn. zmianami), 2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz.717 z późn. zmianami), 3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2010r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 193/2010, poz z późn. zmianami), 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pózn. zmianami), 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108/2002, poz. 953 z pózn. zmianami), 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138/2001, poz. 1554), 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 462), 8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25/1995, poz. 133), 9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83/2006, poz. 578 z pózn. zmianami), 10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U. Nr 169/2003, poz z pózn. zmianami), 11) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz.1227 z pózn. zmianami) 12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 13) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz. 880 z pózn. zm.) 14) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 0/2013, poz. 21), 15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych str. 3 z 31

4 (Dz.U. Nr 26/2000, poz. 313 z późniejszymi zmianami), 16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/2001, poz. 455), 17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. Nr 0/2012, poz. 1059), 18) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.0/2012, poz. 145 z późniejszymi zmianami), 19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206), 20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami), 21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, poz. 935 z późniejszymi zmianami), 22) Rozporządzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719), 23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 179/2009, poz z późniejszymi zmianami), 24) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 0/2013, poz. 260), 25) Rozporządzenie RM z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 1468). 26) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2003, poz z późniejszymi zmianami), 27) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121/2003, poz z późniejszymi zmianami), 28) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136/2006, poz. 964 z późniejszymi zmianami), 29) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858 z późniejszymi zmianami), 30) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140/2004, poz. 1481), 31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177/2003, poz. 1729), 32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/2003, poz z późniejszymi zmianami), 33) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami), 34) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463), str. 4 z 31

5 35) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/2004, poz. 2011), 36) WTWO-H-4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych wydanie MOŚZNiL z 1994r., 37) Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). PN-EN-ISO 6946:2008P* Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-ISO 9836:1997P* Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. PN-EN ISO :2002P* Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-EN-ISO :2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. Część 21: Linie w systemach CAD. PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-B-01027:2002P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-B-01030:2000P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PN-EN ISO 11091:2001P* PN-EN ISO 3766:2006P* Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń PN-EN ISO 6284:2001P* PN-EN ISO 9431:2011E* PN-ISO 2594:1998P* PN-B-04481:1988P* PN-B-06050:1999P* PN-EN :2007P* PN-EN :2011E* Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową Rysunek budowlany - Metody rzutowania Grunty budowlane - Badania próbek gruntu Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Część 10: Wymagania użytkowe Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła str. 5 z 31

6 PN-EN :2004E* Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym PN-S-02204:1997P* Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg PN-S-02205:1998P* Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania PN-S-06102:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-96012:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96013:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania PN-S-96014:1997P* Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania PN-B-04481:1988P* Grunty budowlane - Badania próbek gruntu PN-EN 12224:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne PN-EN 12225:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie PN-EN 12447:2003P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na hydrolizę w wodzie PN-EN 13249:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) PN-EN 13249:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) PN-EN 13251:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych PN-EN 13252:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych PN-EN 13254:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór PN-EN 13255:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów PN-EN 13257:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych PN-EN 13265:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych str. 6 z 31

7 PN-EN 12063:2001P* Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne PN-EN 12237:2005P* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym PN-B-06281:1973P* Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badań wytrzymałościowych PN-B-19501:1997P* Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji PN-B-19504:2004P* Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki PN-B-19507:1997P* Prefabrykaty z betonu - Elementy klatek schodowych PN-EN 1168+A3:2011E* Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe PN-EN A1:2008P* Prefabrykaty z betonu - Pale fundamentowe PN-EN 12839:2012E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ogrodzeń PN-EN 12843:2008P* Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy PN-EN 13198:2005P* Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów PN-EN 13224:2012E* Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropowe PN-EN 13225:2006P* Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne PN-EN A1:2009E* Prefabrykaty z betonu - Specjalne elementy dachowe PN-EN A2:2011P* Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych PN-EN 14843:2009P* Prefabrykaty z betonu - Schody PN-EN A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe PN-EN 14991:2010P* Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów PN-EN A1:2012E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian PN-EN :2011P* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 1: Belki PN-EN A1:2011E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 2: Pustaki betonowe PN-EN A1:2011E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne PN-EN :2010E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 4: Bloki styropianowe PN-EN 15258:2009E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych PN-EN 1338:2005P* Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe PN-EN ISO 1127:1999P* Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej PN-EN A2:2009P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali str. 7 z 31

8 niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej PN-EN :2006P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję PN-EN 10220:2005P* Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości PN-H-74220:1984P* Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia PN-H-74245:1996P* Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno określonego zastosowania PN-H-74246:1996P* Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Przekroje kwadratowe i prostokątne PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Kształtki rurowe o przekroju okrągłym PN-EN :2011E* Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Sprężarki PN-EN A1:2011P* Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Pompy próżniowe PN-EN A1:2009E* Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznych PN-EN 12178:2006P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyrządy wskazujące poziom cieczy - Wymagania, badanie i znakowanie PN-EN 12262:2001P* Pompy wirowe - Dokumenty techniczne - Terminologia, zakres dostawy, forma PN-EN 12263:2003P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Wymagania i badania PN-EN 12284:2005P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Zawory - Wymagania, PN-EN 12483:2002P* badanie i znakowanie Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - Badania gwarancji i zgodności PN-EN :2004P* Instalacje zasilania palników olejowych olejem - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania - Części składowe, str. 8 z 31

9 pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające PN-EN 14343:2006P* Obrotowe pompy wyporowe - Badania parametrów odbiorczych PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 2: Warunki badań PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 3: Metody badań PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 4: Wymagania PN-EN 14825:2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia - Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 1: Wymagania ogólne oraz procedury badań i obliczeń wskaźnika energochłonności (EEI) PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 2: Obliczanie wskaźnika energochłonności (EEI) dla wolnostojących pomp obiegowych PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 3: Obliczanie wskaźnika energochłonności (EEI) dla pomp obiegowych wbudowanych w urządzenia PN-EN 1736:2010P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Rurowe elementy giętkie, tłumiki drgań, kompensatory i niemetalowe węże -- Wymagania, konstrukcja i montaż PN-EN A2:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie PN-EN A1:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista PN-EN A1:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część PN-EN 809+A1:2009E* 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa PN-EN ISO 16330:2005P* Pompy wyporowe tłokowe i zespoły pompowe - Wymagania techniczne PN-EN ISO :2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy str. 9 z 31

10 PN-EN ISO :2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy PN-EN ISO 9906:2012E* Pompy wirowe - Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych - Klasy dokładności 1, 2 i 3 PN-ISO 3662:1998P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy i silniki - Geometryczne objętości PN-M :1988P* Pomocnicze urządzenia cieplne w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach - Pompy układów ciepłowniczych - Wymagania i badania PN-M-73021:1973P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy hydrauliczne - Podział i oznaczenie PN-M-73320:1989P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy, silniki, przekładnie zwarte -- Wielkości charakterystyczne - Określenia i symbole literowe PN-M-73321:1989P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy, silniki i przekładnie zwarte -Metody badań w warunkach ustalonych PN-ISO 1816:1998P* Urządzenia transportu ciągłego do materiałów masowych luzem i jednostek ładunkowych - Przenośniki taśmowe - Parametry podstawowe elektrobębnów PN-ISO 2109:1999P* Urządzenia transportu ciągłego - Przenośniki taśmowe do materiałów masowych luzem przeznaczone do lekkich warunków pracy PN-ISO 2148:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Terminy PN-ISO 3435:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Klasyfikacja i oznaczenia materiałów masowych PN-ISO 3569:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Klasyfikacja ładunków jednostkowych PN-ISO 7149:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Przepisy bezpieczeństwa - Przepisy szczegółowe PN-M-46505:1983P* Urządzenia transportu ciągłego - Ogólne wymagania i badania PN-M-46615:1983P* Urządzenia transportu ciągłego - Wejścia i dojścia - Wymagania bezpieczeństwa PN-M-46616:1993P* Urządzenia transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa - Zasady ogólne PN-EN ISO 1127:1999P* Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości PN-EN 1053:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności wodą PN-EN 1054:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania szczelności połączeń powietrzem PN-EN 1055:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury str. 10 z 31

11 PN-EN 1120:2001P* PN-EN 12061:2001P* PN-EN 12095:2001P* PN-EN 12256:2001P* PN-EN :2001P* PN-EN 1704:2001P* PN-EN 1705:2001P* PN-EN 713:1997P* PN-EN 744:1997P* PN-EN 802:1998P* PN-EN 803:1996P* PN-EN 804:1996P* PN-EN 911:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda badania wytrzymałości uchwytu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych zmianach temperatury z jednoczesnym ugięciem Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu zewnętrznym Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi z poliolefin - Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu hydrostatycznego Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia rur ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych str. 11 z 31

12 elastomerowym pierścieniem uszczelniającym i połączenia mechaniczne - Metoda badania szczelności zewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym PN-EN 917:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne PN-EN ISO 13783:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu PN-ENV :2002E* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności PN-B-02421:2000P* Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2002/A1:2005E* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 2: Armatura zaporowa PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 3: Armatura zwrotna PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 4: Zawory napowietrzającoodpowietrzające PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 5: Armatura regulująca PN-EN :2009E* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 6: Hydranty PN-EN 1111:2002P* Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 1112:2008E* Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 1213:2002P* Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe PN-EN :2004P* Instalacje zasilania palników olejowych olejem - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania - Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki str. 12 z 31

13 PN-EN 12541:2005P* Armatura sanitarna - Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10 PN-EN 1286:2004P* Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 13397:2004P* Armatura przemysłowa - Zawory membranowe metalowe PN-EN 1349:2010E* Armatura sterująca procesami przemysłowymi PN-EN 13709:2010E* Armatura przemysłowa - Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne PN-EN 13828:2005P* Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania PN-EN 14341:2006E* Armatura przemysłowa - Armatura zwrotna stalowa i staliwna PN-EN 1487:2003P* Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoły zabezpieczające - Badania i wymagania PN-EN 1488:2004P* Armatura w budynkach - Zespoły rozprężne - Badania i wymagania PN-EN 1489:2003P* Armatura w budynkach - Zawory bezpieczeństwa - Badania i wymagania PN-EN 15091:2007E* Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie PN-EN 1567:2004P* Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody - Wymagania i badania PN-EN :2010E* Armatura przemysłowa - Napędy - Część 1: Terminy i PN-EN :2010E* definicje Armatura przemysłowa - Napędy - Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe PN-EN :2010E* Armatura przemysłowa - Napędy - Część 4: Niepełnoobrotowe napędy hydrauliczne do armatury przemysłowej - Wymagania podstawowe PN-EN 19:2005P* PN-EN 246:2005P* PN-EN 558+A1:2012E* PN-EN 593+A1:2011E* PN-EN 736-1:1998P* Armatura przemysłowa - Znakowanie armatury metalowej Armatura sanitarna - Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia Armatura przemysłowa - Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy Armatura przemysłowa - Przepustnice metalowe Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje typów armatury PN-EN 817:2008E* Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogólne wymagania techniczne PN-EN ISO :2006E* Armatura przemysłowa - Procedury pomiaru, badań i kwalifikacji dotyczące przecieków substancji szkodliwych - Część 1: System klasyfikacji i procedury kwalifikacji dla badań typu armatury str. 13 z 31

14 PN-EN 12097:2007P* PN-EN 12220:2001P* PN-EN 12236:2003P* PN-EN 12237:2005P* PN-EN 12238:2002E* PN-EN 12599: E* PN-EN A1:2011E* PN-EN 13180:2004P* PN-EN 13181:2002E* PN-EN 13182:2004P* PN-EN 13264:2002P* PN-EN 13403:2005P* PN-EN 13779:2008P* PN-EN 14239:2004E* PN-EN 14277:2006E* PN-EN 1505:2001P* PN-EN 1506:2007E* PN-EN 1507:2007P* PN-EN 15239:2010P* PN-EN 15423:2008E* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Pomiar pola powierzchni sieci przewodów Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki - Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji Wentylacja budynków - Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach str. 14 z 31

15 PN-EN 15650:2010E* Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach PN-EN 15726:2011E* Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych PN-EN 15727:2010E* Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania PN-EN 15780:2011E* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji PN-EN 1751:2002P* Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających PN-EN 1886:2008E* Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne PN-EN 61284:2002P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu PN-EN 61773:2000P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych PN-EN 61854:2003P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące odstępników PN-EN 61897:2002P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge PN-EN : E* Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne PN-HD :2006E* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi PN-HD :2011P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne PN-IEC :2000P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa str. 15 z 31

16 PN-IEC :2001P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów PN-IEC :2002P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN-IEC :2000P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych PN-IEC :2005P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble PN-M-42010:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Wymiary elementów przyłączeniowych PN-M-42067:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki pneumatyczne membranowe - Wymagania i badania PN-M-42069:2007P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym - Wymagania i badania PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych str. 16 z 31

17 PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyborów PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Zalecane metody badań PN-EN 61028:2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-Y PN-EN :2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 1: Definicje i wymagania PN-EN :2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 2: Zalecane metody badań dodatkowych PN-EN :2011E* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi - Część 1: Metody wyznaczania właściwości PN-EN :2011E* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 2: Badania w warunkach odniesienia PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 3: Badania oddziaływania wielkości wpływających PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 4: Zawartość sprawozdania z badań PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :1999P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Zasilanie PN-EN :2000P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Czynniki mechaniczne PN-EN :2000P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Czynniki korozyjne i erozyjne PN-EN :2002P* Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-1: Warunki pracy - Zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN :2002P* Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-2: Warunki pracy - Warunki środowiskowe (klimatyczne, mechaniczne i inne oddziaływania nieelektryczne) PN-EN :2004E* Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2008E* Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu str. 17 z 31

18 PN-EN :2004E* Sterowniki programowalne - Część 3: Języki programowania PN-EN :2002E* Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja PN-EN 61297:1999P* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych PN-EN :2004E* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Metody wyznaczania właściwości inteligentnych ustawników pozycyjnych z pneumatycznymi sygnałami wyjściowymi PN-EN 61514:2002P* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Metody wyznaczania właściwości ustawników pozycyjnych z pneumatycznymi sygnałami wyjściowymi PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 2: Badania w warunkach odniesienia PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 3: Badania oddziaływania wielkości wpływających PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 4: Zawartość sprawozdania z badań PN-EN :2011E* Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Metody badań i procedury PN-EN :2006E* Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi - Część 3: Metody oceny przetworników inteligentnych PN-M-42000:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Terminologia PN-M-42010:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Wymiary elementów przyłączeniowych PN-M-42067:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki pneumatyczne membranowe - Wymagania i badania PN-M-42069:2007P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym - Wymagania i badania PN-B-01807:1988P* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji PN-B-01808:1988P* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa magnetycznie miękka - Gatunki str. 18 z 31

19 PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i taśmy - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa zwykłej jakości - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa i stopowa - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki PN-B-06265:2004P* Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 206-1:2003P* Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 10: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą L-pojemnika PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 11: Beton samozagęszczalny - Badanie segregacji sitowej PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 12: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą J-pierścienia PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 8: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą rozpływu stożka PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 9: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą V-lejka PN-EN : E* Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań PN-EN :2001P* Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu str. 19 z 31

20 PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN :2011P* Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie PN-EN : E* Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia PN-EN :2006P* Badania betonu w konstrukcjach - Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej PN-EN :2005P* Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej PN-EN 12189:2000P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie czasu przydatności do użycia PN-EN 12190:2000P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12188:2001P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie połączenia stali ze stalą w celu określenia właściwości konstrukcyjnych materiałów klejących PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe PN-B-12005:2012P* Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki stropowe Ackermana PN-B-12044:1999P* Wyroby budowlane ceramiczne - Kafle PN-B-12046:2005P* Wyroby budowlane ceramiczne - Cegła klinkierowa drogowa PN-B-12067:1999P* Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe PN-EN 520+A1:2012P* Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań PN-B-10260:1969P* Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-23118:1997P* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wełny mineralnej PN-EN 12087:2000/A1:2006E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu PN-EN 13162: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13163: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13164: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja str. 20 z 31

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA BUDOWA KWATERY NR 1 SKŁADOWISKA ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Prenumerata norm - kwiecień 2009 rok

Prenumerata norm - kwiecień 2009 rok Prenumerata norm - kwiecień 2009 rok Lp Numer normy pełny Tytuł w języku polskim ICS wersja 6 1 PN-HD 60364-5-534:2009 (U) Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaŝ wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH Wersja marzec 2016 Spis treści 1. Zakres... 3 2. Definicje... 3 3. Wymagania eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane

Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane Wykaz źródeł potrzebnych do zaliczenia egzaminów na uprawnienia budowlane Autor: Administrator 18.06.2010. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Dzisiaj prezentujemy Wam wykaz norm, poradników,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Mieszanki mineralno-asfaltowe Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco Normy wymagań PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01 EKO projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel/fax (0-83) 343 64 74 NIP 537-10-08-398 email:ekoprojekt.bp@wp.pl Zewnętrzna instalacja cieplna

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (22) opr. P. Kocz 15.08.2013 r. WYKAZ Nr 2/2013 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (22) Wykaz przepisów Lp. 50 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 97/23/WE Załącznik nr 17 Załącznik nr 17 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej I. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard ( Practical Guide

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Urządzenia ciśnieniowe (PED) wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie 1 PN-EN 3-8:2010 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN

Bardziej szczegółowo

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje:

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje: 19.060 Badania mechaniczne PN-EN ISO 7500-1:2016-02 Wersja angielska Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH

Bardziej szczegółowo

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r.

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW WYKAZ POLSKICH NORM (20) opr. P. Kocz 15.08.2012 r. WYKAZ Nr 2/2012 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane II (20) Wykaz przepisów Lp. 49 oznaczenie 2.PN-W, których

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Normy dotyczące instalacji z pompami ciepła

Normy dotyczące instalacji z pompami ciepła Normy dotyczące instalacji z pompami ciepła Pompy ciepła należą do urządzeń, które można wykorzystać zarówno w celach grzewczych, jak i chłodniczych. Polskie Normy określają wymagania, jakie powinna spełniać

Bardziej szczegółowo

Elementy konstrukcyjne aparatów

Elementy konstrukcyjne aparatów Elementy konstrukcyjne aparatów Aparat procesowy zespół przedmiotów (części) zestawionych według odpowiedniego schematu określonego potrzebami i wymogami prowadzonych procesów fizykochemicznych. Typowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV 45342000-6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 SST ZT.04

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 97/23/WE

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 97/23/WE wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie 1 PN-EN 3-8:2010( 1 ) Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2006/C 311/07)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2006/C 311/07) 19.12.2006 C 311/31 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Instalacja wentylacji (zład wentylacyjny N3/W3) w Sali Audytoryjnej nr 2 i 4 Budynku Dydaktyczno-Badawczego na terenie ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 Data: 2010-03-09 Kody CPV: 45331200-8

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO PYTANIA KIERUNKOWE 1. Właściwości, rodzaje i zastosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie. 2.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

strona 26 punkt 16.2 strona 36 punkt 26.2.5 pomieszczenia zagrożone wybuchem strona 42punkt 26.2.11

strona 26 punkt 16.2 strona 36 punkt 26.2.5 pomieszczenia zagrożone wybuchem strona 42punkt 26.2.11 Wykaz zmian Projekt wykonawczy ARCHITEKTURA strona norma Projekt wykonawczy rozbudowa basenu wydziału oceanotechniki i okrętownictwa politechniki gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Adres: 25-900 Kielce, Plac Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 445 446 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D 07.06.01 OGRODZENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...2 5. WYKONANIE ROBÓT... 2 7. OBMIAR ROBÓT... 3 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Objaœnienia piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Notki biograficzne 1.5. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Prawo budowlane 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. SZEROKIEJ 4 W INOWROCŁAWIU Wszelkie zmiany bez

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo