PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA"

Transkrypt

1

2 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin w Witaszyczkach, są: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dn. 9 czerwca 2010r. UCHWAŁA Nr XXV/440/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata Uchwała Nr XXV/441/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata str. 2 z 31

3 ą ść PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 243/2010, poz.1623 z późn. zmianami), 2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz.717 z późn. zmianami), 3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2010r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 193/2010, poz z późn. zmianami), 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pózn. zmianami), 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108/2002, poz. 953 z pózn. zmianami), 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138/2001, poz. 1554), 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 462), 8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25/1995, poz. 133), 9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83/2006, poz. 578 z pózn. zmianami), 10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U. Nr 169/2003, poz z pózn. zmianami), 11) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz.1227 z pózn. zmianami) 12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 13) Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz. 880 z pózn. zm.) 14) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 0/2013, poz. 21), 15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych str. 3 z 31

4 (Dz.U. Nr 26/2000, poz. 313 z późniejszymi zmianami), 16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/2001, poz. 455), 17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. Nr 0/2012, poz. 1059), 18) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.0/2012, poz. 145 z późniejszymi zmianami), 19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/2001, poz. 1206), 20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami), 21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, poz. 935 z późniejszymi zmianami), 22) Rozporządzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719), 23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 179/2009, poz z późniejszymi zmianami), 24) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 0/2013, poz. 260), 25) Rozporządzenie RM z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 1468). 26) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2003, poz z późniejszymi zmianami), 27) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121/2003, poz z późniejszymi zmianami), 28) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136/2006, poz. 964 z późniejszymi zmianami), 29) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858 z późniejszymi zmianami), 30) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140/2004, poz. 1481), 31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177/2003, poz. 1729), 32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220/2003, poz z późniejszymi zmianami), 33) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami), 34) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463), str. 4 z 31

5 35) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/2004, poz. 2011), 36) WTWO-H-4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych wydanie MOŚZNiL z 1994r., 37) Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). PN-EN-ISO 6946:2008P* Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-ISO 9836:1997P* Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. PN-EN ISO :2002P* Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii PN-EN-ISO :2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. Część 21: Linie w systemach CAD. PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-B-01027:2002P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-B-01030:2000P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PN-EN ISO 11091:2001P* PN-EN ISO 3766:2006P* Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń PN-EN ISO :2001P* Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń PN-EN ISO 6284:2001P* PN-EN ISO 9431:2011E* PN-ISO 2594:1998P* PN-B-04481:1988P* PN-B-06050:1999P* PN-EN :2007P* PN-EN :2011E* Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową Rysunek budowlany - Metody rzutowania Grunty budowlane - Badania próbek gruntu Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Część 10: Wymagania użytkowe Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła str. 5 z 31

6 PN-EN :2004E* Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym PN-S-02204:1997P* Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg PN-S-02205:1998P* Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania PN-S-06102:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-96012:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96013:1997P* Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania PN-S-96014:1997P* Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną - Wymagania i badania PN-B-04481:1988P* Grunty budowlane - Badania próbek gruntu PN-EN 12224:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne PN-EN 12225:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie PN-EN 12447:2003P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na hydrolizę w wodzie PN-EN 13249:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) PN-EN 13249:2002P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) PN-EN 13251:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych PN-EN 13252:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych PN-EN 13254:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór PN-EN 13255:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów PN-EN 13257:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych PN-EN 13265:2002/A1:2006P* Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych str. 6 z 31

7 PN-EN 12063:2001P* Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne PN-EN 12237:2005P* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym PN-B-06281:1973P* Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badań wytrzymałościowych PN-B-19501:1997P* Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji PN-B-19504:2004P* Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki PN-B-19507:1997P* Prefabrykaty z betonu - Elementy klatek schodowych PN-EN 1168+A3:2011E* Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe PN-EN A1:2008P* Prefabrykaty z betonu - Pale fundamentowe PN-EN 12839:2012E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ogrodzeń PN-EN 12843:2008P* Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy PN-EN 13198:2005P* Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów PN-EN 13224:2012E* Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropowe PN-EN 13225:2006P* Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne PN-EN A1:2009E* Prefabrykaty z betonu - Specjalne elementy dachowe PN-EN A2:2011P* Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych PN-EN 14843:2009P* Prefabrykaty z betonu - Schody PN-EN A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe PN-EN 14991:2010P* Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów PN-EN A1:2012E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian PN-EN :2011P* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 1: Belki PN-EN A1:2011E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 2: Pustaki betonowe PN-EN A1:2011E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 3: Pustaki ceramiczne PN-EN :2010E* Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 4: Bloki styropianowe PN-EN 15258:2009E* Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych PN-EN 1338:2005P* Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe PN-EN ISO 1127:1999P* Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej PN-EN A2:2009P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali str. 7 z 31

8 niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych PN-EN :2004/A1:2004P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej PN-EN :2006P* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję PN-EN 10220:2005P* Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości PN-H-74220:1984P* Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia PN-H-74245:1996P* Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno określonego zastosowania PN-H-74246:1996P* Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Przekroje kwadratowe i prostokątne PN-ISO :1996P* Rury stalowe i kształtki - Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych - Kształtki rurowe o przekroju okrągłym PN-EN :2011E* Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Sprężarki PN-EN A1:2011P* Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Pompy próżniowe PN-EN A1:2009E* Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznych PN-EN 12178:2006P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyrządy wskazujące poziom cieczy - Wymagania, badanie i znakowanie PN-EN 12262:2001P* Pompy wirowe - Dokumenty techniczne - Terminologia, zakres dostawy, forma PN-EN 12263:2003P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Wymagania i badania PN-EN 12284:2005P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Zawory - Wymagania, PN-EN 12483:2002P* badanie i znakowanie Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - Badania gwarancji i zgodności PN-EN :2004P* Instalacje zasilania palników olejowych olejem - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania - Części składowe, str. 8 z 31

9 pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające PN-EN 14343:2006P* Obrotowe pompy wyporowe - Badania parametrów odbiorczych PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 2: Warunki badań PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 3: Metody badań PN-EN :2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 4: Wymagania PN-EN 14825:2012E* Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia - Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 1: Wymagania ogólne oraz procedury badań i obliczeń wskaźnika energochłonności (EEI) PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 2: Obliczanie wskaźnika energochłonności (EEI) dla wolnostojących pomp obiegowych PN-EN : E* Pompy - Pompy wirowe - Pompy obiegowe bezdławnicowe - Część 3: Obliczanie wskaźnika energochłonności (EEI) dla pomp obiegowych wbudowanych w urządzenia PN-EN 1736:2010P* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Rurowe elementy giętkie, tłumiki drgań, kompensatory i niemetalowe węże -- Wymagania, konstrukcja i montaż PN-EN A2:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie PN-EN A1:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista PN-EN A1:2012E* Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część PN-EN 809+A1:2009E* 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwa PN-EN ISO 16330:2005P* Pompy wyporowe tłokowe i zespoły pompowe - Wymagania techniczne PN-EN ISO :2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy str. 9 z 31

10 PN-EN ISO :2012E* Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy PN-EN ISO 9906:2012E* Pompy wirowe - Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych - Klasy dokładności 1, 2 i 3 PN-ISO 3662:1998P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy i silniki - Geometryczne objętości PN-M :1988P* Pomocnicze urządzenia cieplne w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach - Pompy układów ciepłowniczych - Wymagania i badania PN-M-73021:1973P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy hydrauliczne - Podział i oznaczenie PN-M-73320:1989P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy, silniki, przekładnie zwarte -- Wielkości charakterystyczne - Określenia i symbole literowe PN-M-73321:1989P* Napędy i sterowania hydrauliczne - Pompy, silniki i przekładnie zwarte -Metody badań w warunkach ustalonych PN-ISO 1816:1998P* Urządzenia transportu ciągłego do materiałów masowych luzem i jednostek ładunkowych - Przenośniki taśmowe - Parametry podstawowe elektrobębnów PN-ISO 2109:1999P* Urządzenia transportu ciągłego - Przenośniki taśmowe do materiałów masowych luzem przeznaczone do lekkich warunków pracy PN-ISO 2148:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Terminy PN-ISO 3435:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Klasyfikacja i oznaczenia materiałów masowych PN-ISO 3569:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Klasyfikacja ładunków jednostkowych PN-ISO 7149:1998P* Urządzenia transportu ciągłego - Przepisy bezpieczeństwa - Przepisy szczegółowe PN-M-46505:1983P* Urządzenia transportu ciągłego - Ogólne wymagania i badania PN-M-46615:1983P* Urządzenia transportu ciągłego - Wejścia i dojścia - Wymagania bezpieczeństwa PN-M-46616:1993P* Urządzenia transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa - Zasady ogólne PN-EN ISO 1127:1999P* Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości PN-EN 1053:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności wodą PN-EN 1054:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania szczelności połączeń powietrzem PN-EN 1055:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury str. 10 z 31

11 PN-EN 1120:2001P* PN-EN 12061:2001P* PN-EN 12095:2001P* PN-EN 12256:2001P* PN-EN :2001P* PN-EN 1704:2001P* PN-EN 1705:2001P* PN-EN 713:1997P* PN-EN 744:1997P* PN-EN 802:1998P* PN-EN 803:1996P* PN-EN 804:1996P* PN-EN 911:1998P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda badania wytrzymałości uchwytu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych zmianach temperatury z jednoczesnym ugięciem Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu zewnętrznym Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi z poliolefin - Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i zginaniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie osiowego naporu hydrostatycznego Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia rur ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych str. 11 z 31

12 elastomerowym pierścieniem uszczelniającym i połączenia mechaniczne - Metoda badania szczelności zewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym PN-EN 917:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne PN-EN ISO 13783:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu PN-ENV :2002E* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności PN-B-02421:2000P* Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2002/A1:2005E* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 2: Armatura zaporowa PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 3: Armatura zwrotna PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 4: Zawory napowietrzającoodpowietrzające PN-EN :2002P* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 5: Armatura regulująca PN-EN :2009E* Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 6: Hydranty PN-EN 1111:2002P* Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 1112:2008E* Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 1213:2002P* Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe PN-EN :2012E* Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe PN-EN :2004P* Instalacje zasilania palników olejowych olejem - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania - Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki str. 12 z 31

13 PN-EN 12541:2005P* Armatura sanitarna - Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10 PN-EN 1286:2004P* Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne wymagania techniczne PN-EN 13397:2004P* Armatura przemysłowa - Zawory membranowe metalowe PN-EN 1349:2010E* Armatura sterująca procesami przemysłowymi PN-EN 13709:2010E* Armatura przemysłowa - Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne PN-EN 13828:2005P* Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania PN-EN 14341:2006E* Armatura przemysłowa - Armatura zwrotna stalowa i staliwna PN-EN 1487:2003P* Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoły zabezpieczające - Badania i wymagania PN-EN 1488:2004P* Armatura w budynkach - Zespoły rozprężne - Badania i wymagania PN-EN 1489:2003P* Armatura w budynkach - Zawory bezpieczeństwa - Badania i wymagania PN-EN 15091:2007E* Armatura sanitarna - Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie PN-EN 1567:2004P* Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody - Wymagania i badania PN-EN :2010E* Armatura przemysłowa - Napędy - Część 1: Terminy i PN-EN :2010E* definicje Armatura przemysłowa - Napędy - Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe PN-EN :2010E* Armatura przemysłowa - Napędy - Część 4: Niepełnoobrotowe napędy hydrauliczne do armatury przemysłowej - Wymagania podstawowe PN-EN 19:2005P* PN-EN 246:2005P* PN-EN 558+A1:2012E* PN-EN 593+A1:2011E* PN-EN 736-1:1998P* Armatura przemysłowa - Znakowanie armatury metalowej Armatura sanitarna - Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia Armatura przemysłowa - Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy Armatura przemysłowa - Przepustnice metalowe Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje typów armatury PN-EN 817:2008E* Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogólne wymagania techniczne PN-EN ISO :2006E* Armatura przemysłowa - Procedury pomiaru, badań i kwalifikacji dotyczące przecieków substancji szkodliwych - Część 1: System klasyfikacji i procedury kwalifikacji dla badań typu armatury str. 13 z 31

14 PN-EN 12097:2007P* PN-EN 12220:2001P* PN-EN 12236:2003P* PN-EN 12237:2005P* PN-EN 12238:2002E* PN-EN 12599: E* PN-EN A1:2011E* PN-EN 13180:2004P* PN-EN 13181:2002E* PN-EN 13182:2004P* PN-EN 13264:2002P* PN-EN 13403:2005P* PN-EN 13779:2008P* PN-EN 14239:2004E* PN-EN 14277:2006E* PN-EN 1505:2001P* PN-EN 1506:2007E* PN-EN 1507:2007P* PN-EN 15239:2010P* PN-EN 15423:2008E* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Pomiar pola powierzchni sieci przewodów Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki - Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności Wentylacja budynków - Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji Wentylacja budynków - Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach str. 14 z 31

15 PN-EN 15650:2010E* Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach PN-EN 15726:2011E* Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych PN-EN 15727:2010E* Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania PN-EN 15780:2011E* Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji PN-EN 1751:2002P* Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających PN-EN 1886:2008E* Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne PN-EN 61284:2002P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu PN-EN 61773:2000P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych PN-EN 61854:2003P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące odstępników PN-EN 61897:2002P* Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge PN-EN : E* Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kv - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne PN-HD :2006E* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi PN-HD :2011P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne PN-IEC :2000P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa str. 15 z 31

16 PN-IEC :2001P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów PN-IEC :2002P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN-IEC :2000P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza PN-IEC :1999P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych PN-IEC :2005P* Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble PN-M-42010:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Wymiary elementów przyłączeniowych PN-M-42067:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki pneumatyczne membranowe - Wymagania i badania PN-M-42069:2007P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym - Wymagania i badania PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy PN-EN :1998P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych str. 16 z 31

17 PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyborów PN-EN :2000P* Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Zalecane metody badań PN-EN 61028:2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-Y PN-EN :2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 1: Definicje i wymagania PN-EN :2002P* Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 2: Zalecane metody badań dodatkowych PN-EN :2011E* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi - Część 1: Metody wyznaczania właściwości PN-EN :2011E* Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 2: Badania w warunkach odniesienia PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 3: Badania oddziaływania wielkości wpływających PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 4: Zawartość sprawozdania z badań PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :1999P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Zasilanie PN-EN :2000P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Czynniki mechaniczne PN-EN :2000P* Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Czynniki korozyjne i erozyjne PN-EN :2002P* Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-1: Warunki pracy - Zasilanie i kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN :2002P* Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-2: Warunki pracy - Warunki środowiskowe (klimatyczne, mechaniczne i inne oddziaływania nieelektryczne) PN-EN :2004E* Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2008E* Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu str. 17 z 31

18 PN-EN :2004E* Sterowniki programowalne - Część 3: Języki programowania PN-EN :2002E* Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja PN-EN 61297:1999P* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych PN-EN :2004E* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Metody wyznaczania właściwości inteligentnych ustawników pozycyjnych z pneumatycznymi sygnałami wyjściowymi PN-EN 61514:2002P* Systemy sterowania procesami przemysłowymi - Metody wyznaczania właściwości ustawników pozycyjnych z pneumatycznymi sygnałami wyjściowymi PN-EN :1996P* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Warunki pracy - Warunki klimatyczne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 2: Badania w warunkach odniesienia PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 3: Badania oddziaływania wielkości wpływających PN-EN :2009E* Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi - Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości - Część 4: Zawartość sprawozdania z badań PN-EN :2011E* Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi - Część 2: Metody badań i procedury PN-EN :2006E* Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemysłowymi - Część 3: Metody oceny przetworników inteligentnych PN-M-42000:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Terminologia PN-M-42010:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki elektryczne - Wymiary elementów przyłączeniowych PN-M-42067:1988P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Siłowniki pneumatyczne membranowe - Wymagania i badania PN-M-42069:2007P* Automatyka i pomiary przemysłowe - Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym - Wymagania i badania PN-B-01807:1988P* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji PN-B-01808:1988P* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa magnetycznie miękka - Gatunki str. 18 z 31

19 PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i taśmy - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa zwykłej jakości - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa i stopowa - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki PN-H :1989P* Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki PN-B-06265:2004P* Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 206-1:2003P* Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 10: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą L-pojemnika PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 11: Beton samozagęszczalny - Badanie segregacji sitowej PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 12: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą J-pierścienia PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość PN-EN :2011P* Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ciśnieniowe PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 8: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą rozpływu stożka PN-EN :2012P* Badania mieszanki betonowej - Część 9: Beton samozagęszczalny - Badanie metodą V-lejka PN-EN : E* Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań PN-EN :2001P* Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu str. 19 z 31

20 PN-EN :2011P* Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN :2011P* Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie PN-EN : E* Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia PN-EN :2006P* Badania betonu w konstrukcjach - Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej PN-EN :2005P* Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej PN-EN 12189:2000P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie czasu przydatności do użycia PN-EN 12190:2000P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12188:2001P* Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie połączenia stali ze stalą w celu określenia właściwości konstrukcyjnych materiałów klejących PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur PN-M :1996P* Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe PN-B-12005:2012P* Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki stropowe Ackermana PN-B-12044:1999P* Wyroby budowlane ceramiczne - Kafle PN-B-12046:2005P* Wyroby budowlane ceramiczne - Cegła klinkierowa drogowa PN-B-12067:1999P* Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe PN-EN 520+A1:2012P* Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań PN-B-10260:1969P* Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-23118:1997P* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Otuliny z wełny mineralnej PN-EN 12087:2000/A1:2006E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu PN-EN 13162: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13163: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13164: E* Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja str. 20 z 31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH INWESWTYCJ: DRES OBIEKTU: INWESTOR: TEMT: BRNŻ: Zespół budynków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim ul. Szkolna 5b, 13-300

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo