Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ /kod uzupełniający/ /kod uzupełniający/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Warszawa, grudzień 2011

2 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu Warszawa tel. (22) faks (22) NIP I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie obejmuje rozbiórkę hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w: 2.1. Projekcie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno biurowej (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2.2. Kosztorysie Ślepym - Przedmiarze Robót (Załącznik nr 8 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia do r. IV. Warunki udziału w postępowaniu. 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki i złożą wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 2

3 3. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego w banku: BPH S.A dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z adnotacją: Wadium - Rozbiórka hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w Kasie Zamawiającego (w siedzibie Instytutu, Warszawa, ul. Postępu 9), natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego na moment składania ofert. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Pzp. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Wykaz wykonanych robót, z ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia. 7. Wykaz osób do nadzoru i kierowania robotami wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz przedstawią dla tych osób aktualny dokument przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 3

4 8. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złoży wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawi ofertę, zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zalecana jest wizja lokalna w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności lub niedoszacowania niektórych robót wynikającego z braku szczegółowej dokumentacji budowlanej przedmiotowej hali. 5. Zalecane jest, aby Oferent zapoznał się z dokumentacją uzupełniającą (5 rysunków przedmiotowej hali), która jest do odbioru tylko w formie papierowej w Centrum Badań Betonów CEBET, ul. Kupiecka 4, Warszawa, tel.(22) , (22) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 8. Ofertę sporządza się w języku polskim, w jednym egzemplarzu oryginalnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Każda ze stron oferty oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) b) Wyceniony Kosztorys Ślepy Przedmiar Robót z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) c) Termin wykonania zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) d) Wykaz wykonanych robót (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) e) Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) g) Wzór umowy, który Wykonawca winien zaparafować (Załącznik nr 7 do SIWZ). h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. V niniejszej SIWZ. 4

5 11. Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy. VII. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie nie później niż do dnia r. godzina 10: Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Rozbiórka hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie, nie otwierać przed r.. Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniami podanymi powyżej, będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniami pkt. 2, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie oznaczona dodatkowo określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". VIII. Termin związania ofertą. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ustawy, za zgodą wykonawców o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty do Zamawiającego winny być kierowane na adres: Warszawa, ul. Postępu 9; (Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem bądź drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie). Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach formalnych jest Patrycja Turlej tel. (22) w. 176, natomiast w sprawach merytorycznych jest Leszek Wach tel. (22) , (22) , 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż, 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom. Zamawiający, z uwzględnieniem art. 38 ust. 7, przedłuży określony w pkt. 16 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom 5

6 uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. X. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami na posiedzeniu jawnym w dniu r. godzina 10:30 w Sali Konferencyjnej Instytutu, Bud. A, I piętro. 2. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. W ofercie należy podać łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek VAT. 2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w SIWZ. 3. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 4. Należy wycenić wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. 5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom( ), Dz. U. Nr 95, poz Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania umowy. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. XII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert. 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena brutto 100 % 2. Cena oferty, będzie porównywana na podstawie wzoru: cena = (Cena_min/Cena) 100 pkt, gdzie, Cena cena badanej oferty, Cena_min cena minimalna spośród złożonych ofert; 3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 6

7 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy. Oferta Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 8. Ocena ofert dokonywana jest na kartach indywidualnej oceny, których wzór określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. 9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy Pzp. XIII. Zawiadomienie o wyborze oferty. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 5) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XIV. Informacja formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 7

8 XV. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom a także innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy. XVI. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część. Załącznik nr 1 Projekt Rozbiórki obiektu Budowlanego Załącznik nr 2 - Formularz Oferty Załącznik nr 3 Termin wykonania zamówienia. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Załącznik nr 7 Wzór Umowy Załącznik nr 8 Kosztorys Ślepy-Przedmiar Robót 8

9 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 2 Formularz Oferty Nazwa zamówienia: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 1. Niniejszą Ofertę składa: Dane Wykonawcy 2. Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów Imię i Nazwisko Adres Telefon Fax. 3. Deklaracja Wykonawcy: W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla w/w zamówienia. Ja, w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: 1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 9

10 5. Wartość (netto) naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi...pln słownie PLN 6. Cena (brutto) naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi...pln słownie.pln 7. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres. 8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wybrania naszej oferty do terminu zawarcia umowy. 9. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia 10. Nie znajdujemy się w sytuacji eliminującej nas w jakikolwiek sposób z uczestniczenia w postępowaniu na mocy art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Miejscowość i data, Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty 10

11 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 3 Termin wykonania zamówienia Nazwa zamówienia: Zamawiający: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że akceptujemy warunki wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia wg zakresu przedstawionego w: - Kosztorysie Ślepym Przedmiarze Robót - Projekcie rozbiórki hali magazynowo-laboratoryjno-biurowej. Termin wykonania zamówienia. Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,. 11

12 Nazwa Przedsięwzięcia /Rodzaj Robót Zamawiający i miejsce wykonania Data rozpoczęcia Data zakończenia Całkowita wartość robót za które Wykonawca odpowiadał Główny Wykonawca (GW) czy Podwykonawca (PW) Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót Nazwa Firmy 1. Wykaz zamówień o podobnym charakterze i zakresie, ukończonych w okresie ostatnich 5 lat Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,.. 12

13 2. Wykaz osób do nadzoru i kierowania robotami wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich aktualne dokumenty przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,.. 13

14 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 5 Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Data i podpis osoby składającej oświadczenie Warszawa dn,. 14

15 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę: w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawieart.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Data i podpis osoby składającej oświadczenie Warszawa dn,. 15

16 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 7 Wzór Umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... r. w.. pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 9, tel.(22) , faks (22) , NIP , wpisanym do rejestru KRS pod numerem zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. Z-cę Dyrektora Instytutu - Wojciecha Chmieleckiego 2. Główną Księgowa - Barbarę Dudziec a..... z siedzibą w ul...., tel.( ), faks (...). NIP..., wpisanym do. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: ; ; o następującej treści: 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem umowy jest rozbiórka hali magazynowo laboratoryjno - biurowej położonej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie 2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zwaną dalej Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wynagrodzenie za roboty budowlane wynosi..brutto, słownie. i nie ulega zmianie. 4. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają następujące dokumenty stanowiące załączniki: 4.1. Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 z wycenionym Kosztorysem Ślepym-Przedmiarem Robót Załącznik nr 3 do Oferty Termin wykonania zamówienia. 5. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. Materiały i sprzęt, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 16

17 Nr 156 poz z późn. zm). jak również spełniać wszystkie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej Rozbiórki Obiektu Budowlanego (Załącznik nr 1). 6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 2. Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania niniejszej Umowy. 2. Zamawiający określa rozpoczęcie robót jako datę, przypadającą 3 dni po dacie przekazania placu budowy, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. 3. Nadzór 1. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Wykonawcę jest.. będący jego przedstawicielem 2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.. 4. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem. 2. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, znajdującego się na nich mienia. 3. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 4. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz w czasie okresu gwarancyjnego powinien: 4.1. W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, 4.2. Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 4.3. Zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 6. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 5. Ukończenie robót 1. Roboty określone w 1 zostaną wykonane w terminie określonym w Załączniku nr 3 Termin wykonania zamówienia tj. do 2. Roboty winny być odebrane protokolarnie, z udziałem każdej ze stron. 17

18 6. Wydłużenie czasu na ukończenie Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku: przerw w realizacji, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu konieczność przerwy protokólarnie; potwierdzenie tego wpisu przez przedstawiciela Zamawiającego, oznaczać będzie osiągnięcie zgody na przerwanie i wydłużenie terminu zakończenia robót o tę przerwę. 7. Termin płatności Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie wypłacone przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dniowym, liczonym od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 8. Odbiór 1. Ukończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. Wykonawca usuwa wszystkie wady. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 9. Zmiany 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron umowy. 2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę, Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, na swój koszt. 10. Kary umowne i odszkodowania 1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zastosować w stosunku do Wykonawcy niżej wymienione kary umowne Za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia W wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w razie nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie gwarancyjnym. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy niniejszej umowy. 18

19 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy. 11. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek. 12. Okres gwarancyjny 1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi.miesięcy od daty odbioru robót bez zastrzeżeń. 2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego wezwania. 3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru. 4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od umowy odstąpić i zażądać kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 13. Roszczenia i spory 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie drogą pisemna do strony przeciwnej. 2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na pismo w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje albo od mediacji odstąpi, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 14. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw wymienionych w treści umowy. 2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 19

20 Strona 1 z 11 Znak sprawy: HALA XII/2011 Załącznik nr 1 PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ZLECENIODAWCA PRZEDSIĘWZIĘCIE ZADANIE OBIEKT TYTUŁ TOMU INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Warszawa ul. Postępu 9 Rozbiórka obiektów budowlanych Budynek hali magazynowo-laboratoryjno-bjurowej dz. Nr 14/136; obręb położone przy ul. Kaczorowa/Kupiecka w Warszawie Projekt rozbiórki budynków użytkowych Oświadczenie: Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt rozbiórki obiektu został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opracował i zatwierdził mgr inż. Zbigniew Bogusz Nr uprawnień budowlanych DOKUMENTACJĘ WYKONANO: Warszawa, dnia 28 lutego 2011r.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu rozbiórki budynku gospodarczego. w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2.

OPIS TECHNICZNY. do projektu rozbiórki budynku gospodarczego. w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2. OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2. 1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 1. Podstawa opracowania 1. Umowa z inwestorem

Bardziej szczegółowo

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice, dn. 14 maja 2014r. Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: 116448-2014;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykaz załączników do Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Świebodzice: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 245001-2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.glubczyce.pl Głubczyce: Remont dachu na budynku hali sportowej Zarządu Oświaty Kultury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Świebodzice: Remont kapitalny dachu papowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Strzegomskiej 37 w Świebodzicach. Numer ogłoszenia: 75192-2011; data zamieszczenia: 12.04.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Tychy: Remont trzech wolnostanów w Tychach, przy: 1. ul. Cichej 7/1 2. ul. Cichej 21/10 3. al. Bielskiej 80/18 Numer ogłoszenia: 234142-2008; data zamieszczenia: 17.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubień, Lubień 50, Lubień, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubień, Lubień 50, Lubień, woj. małopolskie, tel , faks Strona 1 z 6 Lubień: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Lubień - etap I Numer ogłoszenia: 93912-2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana fasad szklanych ul.ks.w.turka 12 II, III i IV kl. sch. Wykaz załączników do Specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo