Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ /kod uzupełniający/ /kod uzupełniający/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Warszawa, grudzień 2011

2 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu Warszawa tel. (22) faks (22) NIP I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie obejmuje rozbiórkę hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w: 2.1. Projekcie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno biurowej (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2.2. Kosztorysie Ślepym - Przedmiarze Robót (Załącznik nr 8 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia do r. IV. Warunki udziału w postępowaniu. 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki i złożą wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 2

3 3. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego w banku: BPH S.A dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z adnotacją: Wadium - Rozbiórka hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w Kasie Zamawiającego (w siedzibie Instytutu, Warszawa, ul. Postępu 9), natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego na moment składania ofert. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Pzp. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Wykaz wykonanych robót, z ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia. 7. Wykaz osób do nadzoru i kierowania robotami wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz przedstawią dla tych osób aktualny dokument przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 3

4 8. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złoży wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawi ofertę, zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zalecana jest wizja lokalna w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności lub niedoszacowania niektórych robót wynikającego z braku szczegółowej dokumentacji budowlanej przedmiotowej hali. 5. Zalecane jest, aby Oferent zapoznał się z dokumentacją uzupełniającą (5 rysunków przedmiotowej hali), która jest do odbioru tylko w formie papierowej w Centrum Badań Betonów CEBET, ul. Kupiecka 4, Warszawa, tel.(22) , (22) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 8. Ofertę sporządza się w języku polskim, w jednym egzemplarzu oryginalnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Każda ze stron oferty oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) b) Wyceniony Kosztorys Ślepy Przedmiar Robót z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) c) Termin wykonania zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) d) Wykaz wykonanych robót (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) e) Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) g) Wzór umowy, który Wykonawca winien zaparafować (Załącznik nr 7 do SIWZ). h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. V niniejszej SIWZ. 4

5 11. Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy. VII. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie nie później niż do dnia r. godzina 10: Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: Rozbiórka hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie, nie otwierać przed r.. Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniami podanymi powyżej, będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniami pkt. 2, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie oznaczona dodatkowo określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". VIII. Termin związania ofertą. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ustawy, za zgodą wykonawców o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty do Zamawiającego winny być kierowane na adres: Warszawa, ul. Postępu 9; (Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem bądź drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie). Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach formalnych jest Patrycja Turlej tel. (22) w. 176, natomiast w sprawach merytorycznych jest Leszek Wach tel. (22) , (22) , 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż, 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom. Zamawiający, z uwzględnieniem art. 38 ust. 7, przedłuży określony w pkt. 16 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom 5

6 uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. X. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami na posiedzeniu jawnym w dniu r. godzina 10:30 w Sali Konferencyjnej Instytutu, Bud. A, I piętro. 2. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. W ofercie należy podać łączną cenę netto realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto obejmującą należny w dniu składania ofert podatek VAT. 2. Cena zbiorcza oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta tj. obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w SIWZ. 3. Cena zbiorcza oferty netto oraz brutto winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 4. Należy wycenić wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. 5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom( ), Dz. U. Nr 95, poz Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania umowy. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. XII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert. 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Cena brutto 100 % 2. Cena oferty, będzie porównywana na podstawie wzoru: cena = (Cena_min/Cena) 100 pkt, gdzie, Cena cena badanej oferty, Cena_min cena minimalna spośród złożonych ofert; 3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 6

7 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy. Oferta Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp. 8. Ocena ofert dokonywana jest na kartach indywidualnej oceny, których wzór określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. 9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy Pzp. XIII. Zawiadomienie o wyborze oferty. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 5) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XIV. Informacja formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 7

8 XV. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom a także innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy. XVI. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część. Załącznik nr 1 Projekt Rozbiórki obiektu Budowlanego Załącznik nr 2 - Formularz Oferty Załącznik nr 3 Termin wykonania zamówienia. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Załącznik nr 7 Wzór Umowy Załącznik nr 8 Kosztorys Ślepy-Przedmiar Robót 8

9 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 2 Formularz Oferty Nazwa zamówienia: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 1. Niniejszą Ofertę składa: Dane Wykonawcy 2. Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów Imię i Nazwisko Adres Telefon Fax. 3. Deklaracja Wykonawcy: W odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu dla w/w zamówienia. Ja, w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: 1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 9

10 5. Wartość (netto) naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi...pln słownie PLN 6. Cena (brutto) naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi...pln słownie.pln 7. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres. 8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wybrania naszej oferty do terminu zawarcia umowy. 9. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia 10. Nie znajdujemy się w sytuacji eliminującej nas w jakikolwiek sposób z uczestniczenia w postępowaniu na mocy art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Miejscowość i data, Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty 10

11 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 3 Termin wykonania zamówienia Nazwa zamówienia: Zamawiający: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że akceptujemy warunki wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia wg zakresu przedstawionego w: - Kosztorysie Ślepym Przedmiarze Robót - Projekcie rozbiórki hali magazynowo-laboratoryjno-biurowej. Termin wykonania zamówienia. Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,. 11

12 Nazwa Przedsięwzięcia /Rodzaj Robót Zamawiający i miejsce wykonania Data rozpoczęcia Data zakończenia Całkowita wartość robót za które Wykonawca odpowiadał Główny Wykonawca (GW) czy Podwykonawca (PW) Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót Nazwa Firmy 1. Wykaz zamówień o podobnym charakterze i zakresie, ukończonych w okresie ostatnich 5 lat Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,.. 12

13 2. Wykaz osób do nadzoru i kierowania robotami wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz ich aktualne dokumenty przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. Data i podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty Warszawa dn,.. 13

14 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 5 Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Data i podpis osoby składającej oświadczenie Warszawa dn,. 14

15 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbiórki hali magazynowo laboratoryjno biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, ul. Postępu 9 Ja niżej podpisany reprezentujący firmę: w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawieart.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Data i podpis osoby składającej oświadczenie Warszawa dn,. 15

16 Znak sprawy: HALA-XII/2011 Załącznik nr 7 Wzór Umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... r. w.. pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 9, tel.(22) , faks (22) , NIP , wpisanym do rejestru KRS pod numerem zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. Z-cę Dyrektora Instytutu - Wojciecha Chmieleckiego 2. Główną Księgowa - Barbarę Dudziec a..... z siedzibą w ul...., tel.( ), faks (...). NIP..., wpisanym do. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: ; ; o następującej treści: 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem umowy jest rozbiórka hali magazynowo laboratoryjno - biurowej położonej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie 2. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zwaną dalej Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wynagrodzenie za roboty budowlane wynosi..brutto, słownie. i nie ulega zmianie. 4. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają następujące dokumenty stanowiące załączniki: 4.1. Oferta Wykonawcy Załącznik nr 2 z wycenionym Kosztorysem Ślepym-Przedmiarem Robót Załącznik nr 3 do Oferty Termin wykonania zamówienia. 5. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. Materiały i sprzęt, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. 16

17 Nr 156 poz z późn. zm). jak również spełniać wszystkie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej Rozbiórki Obiektu Budowlanego (Załącznik nr 1). 6. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 2. Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania niniejszej Umowy. 2. Zamawiający określa rozpoczęcie robót jako datę, przypadającą 3 dni po dacie przekazania placu budowy, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. 3. Nadzór 1. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Wykonawcę jest.. będący jego przedstawicielem 2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.. 4. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem. 2. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, znajdującego się na nich mienia. 3. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 4. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz w czasie okresu gwarancyjnego powinien: 4.1. W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, 4.2. Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu, 4.3. Zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 6. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 5. Ukończenie robót 1. Roboty określone w 1 zostaną wykonane w terminie określonym w Załączniku nr 3 Termin wykonania zamówienia tj. do 2. Roboty winny być odebrane protokolarnie, z udziałem każdej ze stron. 17

18 6. Wydłużenie czasu na ukończenie Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku: przerw w realizacji, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu konieczność przerwy protokólarnie; potwierdzenie tego wpisu przez przedstawiciela Zamawiającego, oznaczać będzie osiągnięcie zgody na przerwanie i wydłużenie terminu zakończenia robót o tę przerwę. 7. Termin płatności Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie wypłacone przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dniowym, liczonym od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 8. Odbiór 1. Ukończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. Wykonawca usuwa wszystkie wady. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 9. Zmiany 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron umowy. 2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę, Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, na swój koszt. 10. Kary umowne i odszkodowania 1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zastosować w stosunku do Wykonawcy niżej wymienione kary umowne Za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia W wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w razie nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie gwarancyjnym. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy niniejszej umowy. 18

19 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy. 11. Odstąpienie W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek. 12. Okres gwarancyjny 1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi.miesięcy od daty odbioru robót bez zastrzeżeń. 2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego wezwania. 3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru. 4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od umowy odstąpić i zażądać kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 13. Roszczenia i spory 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie drogą pisemna do strony przeciwnej. 2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w terminie 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na pismo w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje albo od mediacji odstąpi, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 14. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw wymienionych w treści umowy. 2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 19

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo