Standard cyfrowy INMARSAT-B kończący erę standardu A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard cyfrowy INMARSAT-B kończący erę standardu A"

Transkrypt

1 Jerzy Czajkowski * Standard cyfrowy INMARSAT-B kończący erę standardu A Decyzją Międzynarodowej Organizacji Satelitarnej Radiokomunikacji Ruchomej (IMSO International Mobile Satellite Organization), działający od początku istnienia satelitarnego systemu radiokomunikacji morskiej INMARSAT, standard A z dniem 31 grudnia 2007 roku przestaje pracować. W latach 90. stanowił on najbardziej rozpowszechniony standard zainstalowany na tysiącach statków. Był wersją analogowo-cyfrową i chociaŝ wymagania techniczne dotyczące terminali statkowych modyfikowano nieznacznie, to same terminale podlegały istotnym zmianom konstrukcyjnym, wynikającym z tendencji zmniejszenia wymiarów urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów eksploatacyjnych. W wyniku wzrostu zapotrzebowania na usługi radiokomunikacyjnych systemów satelitarnych oraz dostępności nowych technik system ruchomej łączności satelitarnej dla potrzeb morskich, jak i lądowych, ciągle się rozwijał. Doświadczenia zdobyte przy konstruowaniu i pracy z tworzonymi standardami INMARSAT-C, a w szczególności INMARSAT- M, umoŝliwiły opracowanie i stworzenie nowej cyfrowej opcji INMARSATU, a mianowicie standardu INMARSAT-B, który zastąpił analogowo-cyfrowy standard INMARSAT-A. Konieczność opracowania i stworzenia nowej opcji INMAR- SATU była podyktowana następującymi wymaganiami i warunkami: potrzebą znaczącej redukcji mocy kanałowej satelity oraz szerokości zajmowanego pasma w celu zmniejszenia kosztów segmentu kosmicznego oraz wzrostu pojemności systemu, co wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z realizacją łączności przy zachowaniu wysokiej jakości usług; potrzebą kompatybilności z istniejącymi i planowanymi rozwiązaniami dotyczącymi segmentu kosmicznego (głównie z satelitami mającymi wiązki punktowe) oraz naziemnymi rozwiązaniami łączy telekomunikacyjnych; potrzebą wzrostu pojemności i efektywności systemu w segmencie kosmicznym dla ruchu telekomunikacyjnego i sygnalizacji, gdyŝ zapewnia to normalną pracę przy ciągłym wzroście natęŝenia ruchu telekomunikacyjnego przez długi okres pracy systemu (np. 20 lat), bez potrzeby dokonywania modyfikacji systemowych; potrzebą rozwoju głównych segmentów systemu, przy zwiększeniu róŝnorodności usług i minimalizacji złoŝoności systemu oraz zmniejszeniu kosztów sprzętu; koniecznością spełnienia głównych wymagań IMO oraz SOLAS dla potrzeb systemu GMDSS. System INMARSAT-B składa się z czterech niezaleŝnych sieci telekomunikacyjnych satelitarnych regionów oceanicznych (AOR-E, AOR-W, POR, IOR rys. 1). KaŜdy z nich zawiera geostacjonarnego satelitę, stacje statkowe SES (Ship Earth Station), naziemne stacje lądowe LES (Land Earth Station), poprzednio nazywane CES (Coast Earth Station) oraz stację koordynującą NCS (Network Coordination Station). Naziemne stacje lądowe LES zapewniają stacjom statkowym * Akademia Morska w Gdyni, Rys. 1. Obszary pokrycia satelitów systemu INMARSAT (kolorami zaznaczono granice zasięgów, a kolorem niebieskim wiązki punktowe) Rys. 2. Obszary pokrycia poszczególnych obszarów oceanicznych Rys. 3. Struktura organizacyjna systemu INMARSAT-B. Oznaczenia: OCC Operational Control Centre Operacyjne Centrum Kontroli i Zarządzania, SCC Satellite Control Centre Centrum Zarządzania i Kontroli Satelitów, NCS Network Coordination (Control) Stadion Stacje Koordynacyjna/Zarządzająca, TT&C Telemetry, Tracking Centre Centrum Telemetrii i Śledzenia Satelitów, CES/ LES Coast/Land Earth Stadion nadbrzeŝna/lądowa stacja naziemna 950 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/2007

2 SES dostęp do naziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz są odpowiedzialne za pracę kanału dostępu dla wywołań. Stacja koordynująca NCS zarządza całą siecią, włączając w to przydział kanałów do usług teleksowych, telefonicznych oraz transmisji danych. Nadzoruje ona właściwe przyjęcie przez stację naziemną informacji związanych z bezpieczeństwem i alarmowaniem. Na rys. 1 przedstawiono granice zasięgu globalnego, na rys. 2 obszary pokrycia poszczególnych obszarów oceanicznych, a na rys. 3 strukturę organizacyjną sieci systemu INMARSAT. W tabeli 1 przedstawiono aktualne usytuowanie satelitów. Tabela. 1 Aktualne usytuowanie satelitów AOR-E POR IOR AOR-W Satelity INMARSAT -3 INMARSAT -3 INMARSAT -3 INMARSAT- 4 operacyjne F2 F3 F1 F2 15,5 W 178 E 64,5 E 53 W Kody telefon regionów telex oceanicznych Naziemne stacje lądowe (LES) Dotychczasowe lądowe stacje naziemne LES, pracujące w poprzednim systemie INMARSAT-A, w zasadzie są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez nowe rozwiązania systemu IN- MARSAT-B. Powinny one się charakteryzować następującymi minimalnymi współczynnikami przydatności systemu odbiorczego G/T w paśmie C w zaleŝności od pracującego satelity: dla satelitów INMARSAT pierwszej generacji: 32,0 db/k, dla satelitów INMARSAT drugiej generacji: 30,7 db/k. Stacje koordynacyjne NCS Stacja NCS odgrywa główną rolę w sieci i jest odpowiedzialna za koordynację i kontrolę dostępu do kanałów telekomunikacyjnych pomiędzy wszystkimi stacjami LES oraz SES w obrębie danej sieci, tym samym zapewniając całkowitą łączność. Do głównych funkcji stacji NCS naleŝą: kontrola transmisji sygnałów we wszystkich rodzajach kanałów; przetwarzanie połączeń: przydział częstotliwości dla kanałów SCPC (Single Channel Per Carier), włączając w to transmisję i odbiór ramki oraz wyodrębnienie wiadomości sygnalizacyjnych; sprawdzanie kanałów kontroli dostępu i sygnalizacji oraz Ŝądania dostępu do kanału w niebezpieczeństwie. Stacje statkowe SES WyposaŜenie ponadpokładowe stacji statkowej SES systemu INMARSAT-B jest podobne do tego, jakie zastosowano w systemie INMARSAT-A. WyposaŜenie to moŝna scharakteryzować następującymi parametrami: współczynnik przydatności systemu odbiorczego G/T nie gorszy niŝ 4 db/k przy kącie elewacji 5 i przejrzystym niebie; maksymalny równowaŝnik mocy promieniowanej izotropowo EIRP (Equivalent Isotropic Radiation Power) w kierunku do satelity 33 dbw na nośną przy moŝliwości automatycznej redukcji z krokiem 4 db do wartości minimalnej równej 25 dbw, w celu zapewnienia prawidłowego działania z przyszłymi satelitami systemu INMARSAT, które będą mieć większe wzmocnienie transpondera oraz wiązki punktowe; częstotliwości odbiorcze z pasma L z zakresu MHz, częstotliwości nadawcze zawarte w zakresie 1626,5 1646,5 MHz. Typowy zestaw terminalu statkowego obejmuje: antenę paraboliczną o średnicy 0,9 m i wzmocnieniu 21 db o odbiorczej temperaturze szumów systemu równej 250 K, wzmacniacz wielkiej mocy dostarczający maksymalną moc równą 25 W. Metody modulacji zastosowane w systemie INMAR- SAT-B umoŝliwiają wykorzystanie w stacjach statkowych SES nieliniowych wzmacniaczy klasy C. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMU W celu zrealizowania przedstawionych załoŝeń systemowych, wprowadzono następujące innowacje techniczne: nowoczesną technikę cyfrowego przetwarzania sygnału, uzyskano zmniejszenie mocy nadajnika i szerokości zajmowanego pasma (co najmniej o 50% w porównaniu z systemem INMARSAT-A); przy transmisji telefonicznej zastosowano kodowanie sygnału i cyfrową modulację oraz wprowadzono system aktywacji częstotliwości nośnej sygnałem fonicznym i moŝliwości kontroli mocy sygnału; metodę predykcyjnego kodowania adaptacyjnego z kwantowaniem funkcji wiarygodności (Adaptive Predictive Coding with Likelihood Quantisation APC MLQ) jako metodę kodowania sygnału mowy; do przesyłania sygnału mowy wykorzystano kanał cyfrowy o prędkości informacyjnej 16 kbit/s, w celu uzyskania podobnych własności oraz jakości jak w standardzie IN- MARSAT-A; stosuje się wykorzystanie kanału pracującego z prędkością informacyjną 9,6 kbit/s, aby otrzymać dalsze oszczędności mocy i redukcję kosztów połączeń telekomunikacyjnych; modulację O-QPSK, czyli czterowartościowe kluczowanie fazy z tzw. offsetem, jako technikę modulacji dla kanałów komunikacyjnych pracujących ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym, SCPC w celu redukcji szerokości zajmowanego pasma i umoŝliwienia zastosowania nieliniowych wzmacniaczy klasy C w stacjach statkowych SES. Do sygnalizacji w kierunku ląd-statek oraz w kanałach ze zwielokrotnieniem czasowym TDM jest wykorzystywana modulacja BPSK, czyli dwuwartościowe kluczowanie fazy; technikę kodowania FEC o sprawności kodowania 0,75 lub 0,5 w celu zredukowania mocy EIRP terminalu statkowego i satelitarnego; zwiększenie zakresu przestrajania stacji SES z 7,5 MHz, jak było w systemie INMARSAT-A, do 20 MHz; automatyczną regulację mocy EIRP stacji SES, ustalającą poziom mocy kompatybilny z obecnym, planowanym i oczekiwanym wzmocnieniem transpondera satelitarnego; podkanał sygnalizacji, w celu osiągnięcia kompatybilności z przyszłym systemem Integrated Services Digital Network (ISDN), będącym obecnie w fazie projektowania; podstawową antenę systemu INMARSAT-A z systemem stabilizacji statkowej SES, która umoŝliwia pracę sprzętu systemu INMARSAT-B w wystarczającym zakresie; niesparowane częstotliwości kanałów nadawczych i odbiorczych (w porównaniu ze stałym odstępem 101,5 MHz dla systemu INMARSAT-A), w celu zapewnienia elastycznego wykorzystania kanałów operacyjnych oraz poprawy jakości zarządzania widmem systemu; specjalne testowanie terminali SES, ułatwiające potwierdzenie skuteczności alarmowania; Biuletyn Statkowy, który uaktualnia informacje w stacjach SES o częstotliwościach sygnalizacyjnych statek satelita i satelita- statek; Raport Rejonów Oceanicznych, zabezpieczający stacje statkowe i umoŝliwiający odnalezienie aktualnej pozycji statku w bazie danych stacji naziemnej. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/

3 USŁUGI KOMUNIKACYJNE System INMARSAT-B umoŝliwia realizację następujących usług telekomunikacyjnych (rys. 4): telefonię, dupleks i simpleks, wykorzystujące cyfrowe kodowanie mowy z prędkością informacyjną 16 kbit/s oraz nego w kanale, na początku transmisji stacji SES, umoŝliwia zidentyfikowanie działającej stacji statkowej SES. KaŜda stacja naziemna LES ma przyznany osobny trzycyfrowy kod dostępu, który jest uŝywany do wywołania stacji naziemnej LES przez stację statkową SES. Natomiast dwucyfrowy kod wstępny umoŝliwia stacji statkowej SES dostęp do specjalnych usług stacji naziemnych LES. Rys. 4. Uproszczona struktura blokowa łącza telekomunikacyjnego INMARSAT- B transmisję danych (włączając faksymilografię) w kanale telefonicznym z prędkością 2400 bit/s; teleks, dupleks i simpleks (prędkość informacyjna 50 bodów, Międzynarodowy Alfabet Telegraficzny ITA No 2); transmisję faksymilograficzną kompatybilną z CCITT Group 3, realizowaną cyfrowo z prędkością informacyjną 9,6 kbit/s; transmisję danych z prędkością 9,6 kbit/s z moŝliwością dostępu do globalnej (naziemnej) sieci, pracującej w systemie komutacji łączy lub pakietów; wywołanie grupowe dla wszystkich opcji. PSDN (Packed Switched Data Network) sieć z komutacją pakietów KaŜdy statek ma przydzielony siedmioelementowy numer, który jest jego identyfikatorem (IMN Inmarsat Mobile Numer). Numery identyfikacyjne stacji SES (SES ID) składają się z binarnych ciągów 24-bitowych. Siedmioelementowy numer identyfikacyjny jest związany z 24-bitowym numerem identyfikacyjnym kanału satelitarnego przez tablicę tych numerów znajdującą się w stacji LES. Para numerów identyfikacyjnych stacji statkowej jest przyznawana przez system INMARSAT producentom stacji, a następnie wprowadzana do pamięci terminalu. Stąd kaŝda stacja statkowa ma oddzielne numery, nadawczy i odbiorczy kanału satelitarnego. Zawartość powrotnego numeru identyfikacyjnego przesyła- Telefonia W systemie INMARSAT-B ustalono następujące wymagania jakościowe: łącze satelitarne oraz kodowanie sygnału mowy powinny zapewnić nie więcej niŝ 5 QDU (Quantization Distortion Unit) przekłamań w czasie połączenia fonicznego; blokowanie: prawdopodobieństwo tego, Ŝe nie otrzyma się kanału fonicznego, powinno być nie większe, niŝ 2 na 100 zgłoszeń w najbardziej zajętych godzinach przeciętnego dnia. Telegrafia Prawdopodobieństwo błędu elementarnego powinno być nie gorsze, niŝ Dla wywołań statkowych międzynarodowy numer abonenta lądowego powinien być przesyłany w paśmie kanału telekomunikacyjnego; kod telegraficzny, sygnał odpowiedzi stacji statkowej SES oraz sygnał przydziału kanału są identyczne, jak w systemie INMARSAT-A. Faksymilografia Prędkość informacyjna transmisji danych faksymilograficznych w kanale fonii jest ograniczona do prędkości 2,4 kbit/s, w zaleŝności od charakterystyki cyfrowego kodowania mowy. Z tego względu serwis faksymilograficzny z szybkością informacyjną równą 9,6 kbit/s jest zapewniony w niezaleŝnych cyfrowych kanałach transmisji danych, pracujących w systemie SCPC. 952 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/2007

4 Transmisja danych Transmisja danych jest jedną z nowych opcji, jaka została wprowadzona do usług oferowanych przez standard IN- MARSAT-B, umoŝliwia ona szybką transmisję danych z prędkością 9,6 kbit/s i wolną transmisję danych z prędkością 300 bit/s. W przyszłości planuje się wprowadzenie dodatkowych prędkości transmisji danych: 4,8 kbit/s; 16 kbit/s; 64 kbit/s; 2 Mbit/s. Opcja szybkiej transmisji danych jest dostępna dla stacji nadbrzeŝnych LES i dla stacji statkowych SES (odpowiednio w kanałach CSED i SESD). Zapewnia to w pełni dupleksową i bezpośrednią wymianę informacji w sieciach lądowych: publicznej sieci telefonicznej (PSTN), publicznej sieci transmisji danych z komutacją łączy (PSPDN), publicznej sieci transmisji danych z komutacją pakietów (CSPDN). Wymiana informacji jest moŝliwa dzięki interfejsom zainstalowanym w stacjach lądowych LES. Wymagania jakościowe, stawiane przed szybką transmisją danych, są następujące: łącze satelitarne nie moŝe wprowadzać więcej błędów, niŝ 1 na przesyłanych bitów obszarowych typu Area oraz grup zawierających więcej niŝ 1000 statków moŝliwość potwierdzania jest nieosiągalna. KONTROLA DOSTĘPU I SYGNALIZACJA Podsystem kontroli dostępu i sygnalizacji zapewnia uzyskanie połączeń pomiędzy stacjami SES oraz CES (LES) w kanałach satelitarnych, jak pokazano na rysunkach 6 i 7 i jest oparty na Ŝądaniu dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w odpowiedzi na prośbę przyznania kanału ze stacji CES (LES) i/lub stacji SES. Metody przyznawania kanału stosowane w systemie IN- MARSAT-B zaleŝą od typu usługi oraz od rodzaju dostępu do kanału komunikacyjnego: SCPC w systemie pracy zwielokrotnienia częstotliwości FDMA lub TDM w systemie pracy zwielokrotnienia czasowego TDMA. Dla łączności w systemie SCPC (telefonia, transmisja danych 2,4 kbit/s, faksymilografia oraz transmisja danych z prędkością 9,6 kbit/s) dostęp jest kontrolowany przez stację NCS, która przyznaje częstotliwości ze wspólnej siatki częstotliwości dla stacji CES (LES) oraz SES. W systemie pracy TDM/TDMA (teleks i wolna transmisja danych) kontrola dostępu jest rozdzielona. Stacja CES przyznaje kanał i ramkę czasową dla stacji SES na częstotliwości charakterystycznej dla danej stacji CES oraz przekazuje do stacji NCS zawiadomienie o zajętości terminalu statkowego. Rys. 5. Struktura ramki szybkiej transmisji danych 9,6 kbit/s prawdopodobieństwo nieotrzymania kanału pracy nie mo- Ŝe być większe niŝ 2 na 100 zgłoszeń w ciągu najbardziej zajętych godzin przeciętnego dnia. Format ramki szybkiej transmisji danych przedstawiono na rys. 5. Wywołania grupowe Dla kaŝdego serwisu system INMARSAT-B przewiduje dwa typy simpleksowych wywołań grupowych w relacji brzegstatek. Typ Normal, adresowany do narodowości, floty lub innych grup statków oraz typ Area, adresowany do stacji statkowych SES, znajdujących się w danym rejonie geograficznym określonym innymi parametrami. Grupowe kody identyfikacyjne (ID) stacji statkowych SES mogą być wprowadzane lub kasowane w satelitarnych kanałach sygnalizacyjnych. Odbywa się to za pośrednictwem stacji koordynującej NCS. Zainteresowane stacje SES mogą wysyłać sygnał potwierdzenia nowego wywołania grupowego do stacji wywołującej NCS. Wywołania grupowe są nadawane przez pojedyncze stacje LES i w razie konieczności mogą być powtarzane. Dla grup statków mniejszych niŝ 1000 ton pojedyncze stacje statkowe SES z grupy mogą automatycznie potwierdzić odbiór wiadomości wywołania grupowego. Natomiast dla wywołań Rys. 6. Kanały radiowe wykorzystywane w systemie Inmarsat-B przez stacje CES(LES), SES i NCS. Oznaczenia wyjaśniono w tekście a) b) Rys. 7. Kanały sygnalizacyjne (a) i komunikacyjne (b) w systemie Inmarsat-B PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/

5 Stacja NCS jest więc bardziej aktywna podczas przydziału kanałów w systemie pracy SCPC, niŝ w systemie TDM/TDMA. W przypadku gdy stacja NCS ulegnie awarii, stacja CES (LES) moŝe przejść w tryb stand-alone dla wszystkich typów łączności, przy czym wspólna siatka częstotliwości stacji NCS tymczasowo jest dzielona pomiędzy stacje CES pracujące w tym trybie. W systemie INMARSAT-B wprowadzono następujące pozapasmowe kanały kontroli dostępu i sygnalizacji: kanał zwykły (NCSC): kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, przenoszący wiadomości sygnalizacyjne ze stacji NCS do stacji SES podczas nawiązywania i zakończenia połączenia z lądu oraz Biuletyn Statkowy; kanał przydziału stacji NCS (NCSA): kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, przenoszący wiadomości ze stacji NCS do stacji SES oraz CES, dotyczące przyznanej częstotliwości w systemie pracy SCPC; kanał wewnętrzny stacji NCS (NCSI): kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, przenoszący informacje sygnalizacyjne ze stacji NCS do kaŝdej stacji CES pracującej w sieci; kanał identyfikacji wiązki punktowej (NCSS); kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, zawierający jedną częstotliwość dla kaŝdej wiązki, przeznaczony dla satelitów pracujących z wiązkami punktowymi w celu identyfikacji wiązki, w której znajduje się wywoływana stacja SES; kanał przydziału stacji CES (CESA): kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, przenoszący informacje do stacji SES dotyczące przyznanej ramki w kanale TDM/TDMA; kanał wewnętrzny stacji CES (CESI): kanał stały TDM w kierunku brzeg statek, jeden dla danej stacji naziemnej CES, przenoszący informacje do stacji NCS o pracy systemu; kanał Ŝądania stacji SES (SESRQ): kanał o dostępie przypadkowym (Aloha), w kierunku statek brzeg, zawierający Ŝądanie stacji SES, kierowane do stacji CES, przyznania kanału pracy; kanał ten przesłuchuje równieŝ stacja NCS, w celu odebrania wywołania w niebezpieczeństwie; jest on takŝe wykorzystywany przez stacje SES do potwierdzania odbioru wywołania grupowego; kanał potwierdzenia wywołania stacji SES (SESCA): kanał o dostępie przypadkowym (Aloha), w kierunku statek brzeg, uŝywany do przekazywania informacji od stacji SES do stacji CES, głównie do potwierdzenia odbioru wywołań simpleksowych; kanał rejestracji stacji SES (SESRR): ma identyczny format, jak kanał SESRQ, jest wykorzystywany do przekazywania raportów rejonów oceanicznych; kanał Network Coordination Registration (NCRA): kanał Rys. 8. Porównanie wymiarów i rodzajów usług stacji statkowych róŝnych standardów stały TDM w kierunku brzeg statek, uŝywany do potwierdzeń wiadomości przychodzących z kanału SESRR; w razie potrzeby jeden taki kanał jest przyznawany dla kaŝdego rejonu oceanicznego przez stację NCS albo przez jedną ze stacji CES; kanał odpowiedzi stacji SES (SESRP): kanał TDMA, impulsowy w kierunku statek brzeg, zsynchronizowany z kanałem NCSC, przenoszący odpowiedź stacji SES do stacji NCS na wezwanie z lądu oraz uŝywany do potwierdzenia wywołania grupowego. Pojedynczy kanał NCSC powinien zapewnić normalną pracę sieci systemu w kaŝdych warunkach, istnieje jednak moŝliwość wprowadzenia dodatkowych kanałów, ze względu na wymagania związane ze wzrostem liczby połączeń. Dodatkowe kanały mogą być równieŝ wprowadzone dla innych funkcji sygnalizacji, w celu zabezpieczenia przed ciągłym wzrostem ruchu telekomunikacyjnego. W przypadku wystąpienia ewentualnych zakłóceń są dostępne inne częstotliwości kanałów sygnalizacji. W czasie pracy w systemie INMARSAT-B funkcje kanałów NCSC, NCSA i NCSI mogą być zwielokrotniane w pojedynczy kanał TDM nadawany przez stację NCS w kierunku brzeg statek. Podobnie stacja CES moŝe łączyć funkcje kanałów CESA i CESI w jeden kanał TDM nadawany przez kaŝdą stację CESM. MoŜe on być równieŝ uŝywany do łączności teleksowej. Biuletyn Statkowy, nadawany w kanale NCSC, przekazuje stacjom SES aktualne informacje, dotyczące systemu dla wszystkich rejonów oceanicznych, zawierające: częstotliwości kanałów sygnalizacji (oprócz częstotliwości kanału NCSC, która jest wprowadzana do pamięci terminalu stacji SES w czasie produkcji), numery identyfikacyjne stacji CES i ich moŝliwości, informacje o połoŝeniu pracujących i zapasowych satelitów, informacje dotyczące określenia minimalnego czasu trwania przerw pomiędzy kolejnymi transmisjami w kanale SESRQ, czas odstępu pomiędzy kolejnymi pokryciami stacji SES przez punktową wiązkę satelity. Kanał NCSC spełnia równieŝ funkcję nośnej identyfikacyjnej, uŝywanej przez antenę terminalu stacji SES, w celu ciągłego kontrolowania sygnału z satelity. Transmisja w kanale SESRQ, który inicjuje przeprowadzenie połączenia statek brzeg, zawiera następujące informacje: numer identyfikacyjny stacji CES, numer identyfikacyjny stacji SES, rodzaj Ŝądanej usługi oraz priorytet, kąty azymutu i elewacji anteny stacji SES, identyfikację wiązki punktowej. W trybie pracy SCPC stacja CES Ŝąda i otrzymuje przydział częstotliwości ze stacji NCS, wykorzystując odpowiednio kanały CESI oraz NCSI, stacja NCS sygnalizuje przydział tej częstotliwości stacji SES, wykorzystując kanał NCSA. Transmisja w kanale SESRQ informacji o kącie azymutu i elewacji anteny stacji SES umoŝliwia stacji CES ustawienie właściwego poziomu mocy nadawanego na określonej nośnej telekomunikacyjnej. Identyfikacja satelitarnej wiązki punktowej umoŝliwia stacji NCS przydzielanie częstotliwości SCPC odpowiedniej dla tej wiązki punktowej. 954 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/2007

6 Tabela 2. Parametry techniczno-eksploatacyjne SES Inmarsat-B Parametr Nadawanie Odbiór Odstęp międzykanałowy System pracy Telefoniczny Teleksowy (I klasa SES) Danych 300 bitów/s (opcja) Wartość lub opis Pasmo częstotliwości roboczych 1626,5 do 1646,5 MHz (20 MHz) 1530 do 1545 MHz (15 MHz) 10 khz Dla usług realizowanych w trybie TDM/TDMA stacja CES przedstawia kanał telekomunikacyjny oraz przydział ramki czasowej i sygnalizuje to stacji SES, wykorzystując kanał CESA. Dla wywołań o najwyŝszym priorytecie waŝności (sygnał alarmowy) przydział telefonicznego lub teleksowego kanału telekomunikacyjnego dla stacji SES ma pierwszeństwo nad wszystkimi innymi funkcjami stacji NCS i CES. Jeśli wskazana stacja CES nie zdoła odpowiedzieć na wiadomość w niebezpieczeństwie, stacja NCS zapewnia realizację połączenia przez inną stację CES. śądanie dostępu do kanału w niebezpieczeństwie SESRQ zawiera informacje o kącie azymutu i elewacji anteny stacji SES, które umoŝliwiają określenie przybliŝonej pozycji statku. Dla połączeń brzeg statek stacja CES sprawdza w lokalnej pamięci, czy stacja SES nie jest zajęta łącznością, a następnie wykonuje próbne połączenie sprawdzające zajętość stacji SES ze stacją NCS, wykorzystując kanały sygnalizacyjne CESI i NCSI. Jeśli stacja SES nie jest zajęta, to stacja NCS przesyła wiadomość zapowiedzi połączenia do adresowanej stacji SES w kanale NCSC, zawierającą następujące informacje: numer identyfikacyjny stacji CES, dupleks lub simpleks. odb. lub ewentualnie nad. Kanały robocze i ich zastosowanie korespondencja telefoniczna transmisja danych i faksymile do 2400 bitów/s korespondencja teleksowa 50 bodów transmisja danych z przepływnością 300 bitów/s numer identyfikacyjny stacji SES, Ŝądany typ wiadomości i priorytet. * * * Pełna integracja standardu INMARSAT-B z systemem GMDSS stanowi waŝną zaletę przy wprowadzaniu tego systemu do eksploatacji. MoŜliwość określenia pozycji statku w niebezpieczeństwie na podstawie wiadomości dotyczących kątów elewacji i azymutu stwarza dodatkowe informacje stacjom koordynacji ratownictwa. Określenie połoŝenia statku na podstawie tych wiadomości umoŝliwiło takŝe stacjom CES kontrolę mocy emitowanego sygnału przez satelitę i nadajnik stacji SES, co pośrednio wpłynęło na poprawę jakości systemu przez eliminację zakłóceń w sąsiednich kanałach. Zastosowanie cyfrowych metod modulacji i kodowania FEC sprawiło, Ŝe uległo poprawie tak- Ŝe wykorzystanie pasma satelitarnego, a przez to zdołano zmniejszyć: odstępy międzykanałowe, szerokość pasma zajmowanego przez sygnał (dla kanału CES TDM 10 khz, dla kanału SES TDMA 20 khz, dla sygnału fonii 20 khz), równowaŝnik mocy promieniowanej izotropowo stacji statkowej EIRP do 33 dbw z moŝliwością redukcji do 25 dbw, moc sygnału emitowanego przez stacje SES do około 25 W, moc sygnału emitowanego przez transponder satelitarny do 16 dbw oraz zwiększyć: szybkość transmisji, liczbę kanałów komunikacyjnych w systemie TDM/TDMA (56 na jedną nośną). Nie udało się natomiast doprowadzić do uproszczenia systemu antenowego stacji statkowej (antena, układy stabilizacji i śledzenia), który pozostał taki sam, jak w standardzie IN- MARSAT-A. Danych 9,6 kbit/s (opcja) transmisja danych z przepływnością 9,6 kbit/s, faks grupy 3 Antena Moc nadajnika Regulacja mocy Liczba odbiorników Wywołanie grupowe Zawartość informacyjna Sprawdzenie sygnału Generator wiadomości alarmowej (opcja) jak dla SES standardu A z układem stabilizacji anteny i układem śledzenia satelity Nadajnik około 20 W regulacja mocy skokami co 4 db o maks. 8 db, automatyczna, stosowanie do rozkazu CES jeden lub dwa dla transmisji rozgłoszeniowych telefon, teleks, faksymile (ewentualnie pozostałe usługi) Sygnał alarmowy (w zagroŝeniu) nr SES (nadawca) i CES (adresat), kąty azymutu i elewacji anteny (zgrubne określenie pozycji) emisja sygnału alarmowego do CES z potwierdzeniem poprawności w torze teleksu, analogiczny jak w SES Inmarsat-A, obowiązkowy Przystosowanie do satelitów pełne automatyczne przeszukiwanie (raz na 8 h) z wiązkami punktowymi Określenie czasu korespondencji w SES Testowanie SES kanału nasłuchowego (jeden w kaŝdej wiązce) z pomiarem parametrów odbioru, wybór optymalnego kanału nasłuchowego telefoniczna na podstawie sygnalizacji w podkanale sygnalizacyjnym; teleksowa informacja z SES na Ŝądanie automatyczne Artykuł recenzowany PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ROCZNIK LXXX nr 12/

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Rozległe sieci bezprzewodowe Stacjonarne sieci rozległe Aloha i Packet Radio Bezprzewodowe mobilne sieci Mobitex

Bardziej szczegółowo

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej Systemy Telekomunikacji Satelitarnej część 1: Podstawy transmisji satelitarnej mgr inż. Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji PW chrisk@tele.pw.edu.pl Systemy telekomunikacji satelitarnej literatura

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH.

PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH. PROCEDURY DSC VHF/MF/HF DLA STACJI STATKOWYCH I BRZEGOWYCH. 1. Procedury DSC VHF/MF dla stacji statkowych. 1.1. DISTRESS ALARM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Nadanie alarmu distress DSC: Alarm distress DSC powinien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI FUNKCJE, STRUKTURA I ELEMENTY SYSTEMU 1 Cel wykładu Przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie wiedzy i techniki,

Bardziej szczegółowo

Bandplan pasm krótkofalarskich w Polsce wg. stanu na r. zebrał i opracował: Arek SQ3PMK

Bandplan pasm krótkofalarskich w Polsce wg. stanu na r. zebrał i opracował: Arek SQ3PMK Bandplan pasm krótkofalarskich w Polsce wg. stanu na 01.12.2014 r. zebrał i opracował: Arek SQ3PMK Pasmo 2200 m Zakres: 135,7 137,8 khz Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa Transmisja satelitarna Wskaźniki jakości Transmisja cyfrowa Elementowa stopa błędów (Bit Error Rate) BER = f(e b /N o ) Dostępność łącza Dla żądanej wartości BER. % czasu w roku, w którym założona jakość

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu 1. Wiadomości wstępne... 11 2. Pierwsze systemy łączności o strukturze komórkowej analogowe... 18 2.1. Podstawowe cechy sieci komórkowych... 18 2.2. Systemy sieci komórkowych pierwszej generacji... 22

Bardziej szczegółowo

Odbiór sygnału satelitarnego. Satelity telekomunikacyjne

Odbiór sygnału satelitarnego. Satelity telekomunikacyjne Odbiór sygnału satelitarnego. Nadawanie i odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego, może odbywać się metodą tradycyjną (transmisja naziemna) lub drogą satelitarną. Przenoszenie informacji za pomocą sygnału

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Satelitarne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Elementy systemu Moduł naziemny terminale abonenckie (ruchome lub stacjonarne), stacje bazowe (szkieletowa sieć naziemna), stacje kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek Organizacja łączności radiowej UKF dla KSRG autor: mł. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309247 (2 2 ) Data zgłoszenia: 23.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości Dziennik Ustaw Nr 134 z dnia 21. 07. 2005 r., poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1086 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Cospa Cos s pa - Sa - Sa a rs t

Cospa Cos s pa - Sa - Sa a rs t Od 1982 r. system centrów koordynacji ratownictwa Re Center (RCC), punktów kontaktowyc Rescue Points Of Contacts (SPOC) i koordynacji. satelity na orbitach geo tworzące system GEOSA przeszkody mogące

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEDETEKCJI

PODSTAWY TELEDETEKCJI PODSTAWY TELEDETEKCJI Jerzy PIETRASIŃSKI Instytut Radioelektroniki WEL WAT bud. 61, pok. 14, tel. 683 96 39 Cz. III Wybrane problemy radarowych systemów antenowych KLASYFIKACJA RADAROWYCH SYSTEMÓW ANTENOWYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej (znaczek opłaty skarbowej) LR (pieczęć wnioskodawcy) Data:... Znak:... (stempel wpływu do URTiP) (numer sprawy) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon

Bezprzewodowa transmisja danych. Paweł Melon Bezprzewodowa transmisja danych Paweł Melon pm209273@students.mimuw.edu.pl Spis treści Krótka historia komunikacji bezprzewodowej Kanał komunikacyjny, duplex Współdzielenie kanałów komunikacyjnych Jak

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski pok. 467 tel

Krzysztof Włostowski   pok. 467 tel Systemy z widmem rozproszonym ( (Spread Spectrum) Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Systemy SS - Spread Spectrum (z widmem rozproszonym) CDMA Code Division

Bardziej szczegółowo

RODZAJE URZĄDZEŃ BLISKIEGO ZASIĘGU, KTÓRYCH UśYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA

RODZAJE URZĄDZEŃ BLISKIEGO ZASIĘGU, KTÓRYCH UśYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA RODZAJE URZĄDZEŃ BLISKIEGO ZASIĘGU, KTÓRYCH UśYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń radiowych bliskiego zasięgu, których uŝywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 118/4 4.5.2016 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/687 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 694-790 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia

Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia Jerzy CZAJKOWSKI Automatyzacja w naziemnej radiokomunikacji morskiej w 110 rocznicę jej utworzenia W 2005 roku radiokomunikacja morska na świecie obchodzi kolejną okrągłą rocznicę 110-lecie działania i

Bardziej szczegółowo

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 013/014 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia Lp. Zadanie 1. Na wejściu układu odbiornika SNR (stosunek sygnał

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 20.12.2016 L 345/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2317 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE i decyzję wykonawczą 2013/654/UE w celu uproszczenia działania łączności ruchomej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim

Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Paweł Popiel (IMS-GRIFFIN) Wykorzystanie elektroniki jachtowej w ratownictwie morskim Konferencja Bezpieczna praktyka żeglarska. Temat: Wykorzystanie elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie morskim.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badań Systemów i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH

ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH ZASTOSOWANIA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ NA OBSZARACH OTWARTYCH Łączność satelitarna na terenach otwartych jest moŝliwa zarówno przy wykorzystaniu satelitów geostacjonarnych (GEO), jak i niskoorbitowych (LEO).

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn P Bogusław Dyduch Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn Temat opracowania: Planowanie Radiowe dla miasta Cieszyn Przygotowano dla: Urząd Miasta Cieszyn Nr dokumentu: Planowanie Radiowe Wersja: 1.0 Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego

Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Systemów Telekomutacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@ita.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2012 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej Przemysław Bylica Zakład Informatyki i Łączności Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej 29 marca 2012 SEMINARIUM 2012

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4).

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4). Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania w niej połączeń.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 460/03) C 460/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2016 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE.

Politechnika Poznańska. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE. Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA Sygnalizacja DSS1 Poznań 2014 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - dekada łączności bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatniej dekadzie: popyt na usługi łączności radiowej rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Grzegorz Stępniak Instytut Telekomunikacji, PW 24 lutego 2012 Instytut Telekomunikacji, PW 1 / 26 1 Informacje praktyczne 2 Wstęp do transmisji przewodowej 3 Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA. System FSO

Sieci Bezprzewodowe. System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA. System FSO dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 6 System FSO Pojęcie sieci trankingowej System TETRA System FSO FSO (Free Space Optics) dostęp za pomocą wiązki laserowej. Technika stosowana od ponad

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2127457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2006 06829876.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Jarosław Szóstka WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Kabelkom Sp. z o.o. Biuro handlowe Adres: ul. Bukowa 30 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA Tel.: (+48) 33 821 35 38 Tel.: (+48) 33 819 11 43 Tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej LR (pieczęć wnioskodawcy) Data: 2009-04-21 Znak: ND/CP/L-XXXX/09 (stempel wpływu do UKE) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (numer sprawy) FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309248 (22) Data zgłoszenia: 24.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka systemów telefonii bezprzewodowej.

Ogólna charakterystyka systemów telefonii bezprzewodowej. 1 2 Ogólna charakterystyka systemów telefonii bezprzewodowej. Telefonia bezprzewodowa funkcjonuje już od dość dawna, bo od kilkudziesięciu lat. Cordless Telephone, czyli telefony bezsznurowe należą do

Bardziej szczegółowo