INFORMATYKA EKONOMICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA EKONOMICZNA"

Transkrypt

1 INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014

2 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Hanna Jurek Łamanie: Barbara Szłapka Projekt okładki: Beata Dębska Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach: w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej The Central European Journal of Social Sciences and Humanities The Central and Eastern European Online Library a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon bazy_ae/bazekon/nowy/index.php Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2014 ISSN Wersja pierwotna: publikacja drukowana Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek

3 Spis treści Wstęp:... 9 Część 1. Informatyka w organizacji Zbigniew Antczak: Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku Ewa Badzińska: Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik: Platforma zarządzania usługami jako narzędzie wspierające życie osób starszych Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych determinantą doskonalenia komunikacji z interesariuszami w gminach Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Artificial intelligence and multi-agent software for e-health knowledge management system Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński: Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym. 78 Jarosław Jankowski, Maciej Janiak: Zastosowanie modeli wnioskowania rozmytego w projektowaniu struktury interfejsu systemu rekomendującego. 86 Jerzy Korczak: Chmura obliczeniowa dla logistyki projekt LOGICAL Krzysztof Kubiak: Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT case study Bernard F. Kubiak: Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego Iwona Małgorzata Kutzner: Wykorzystanie Visual Basic w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o.o Maja Leszczyńska: Analiza i ocena uwarunkowań oraz możliwości wirtualizacji procesów wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych

4 6 Spis treści Józef Bohdan Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa, Marion Ann Hersh, Peter Kopacek: Optimization of network topology in a CIMM system used in organization management Maria Mach-Król: Narzędzia budowy systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną Adam Nowicki, Bogdan Burkot: Zarys koncepcji doskonalenia procesów programowych podejście systemowe Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński: Third dimension of e-commerce Cezary Stępniak, Tomasz Turek: Technologiczne uwarunkowania budowy regionalnej społeczności biznesowej Radosław Wójtowicz: Wdrażanie systemów klasy Enterprise Content Management jako złożone przedsięwzięcie informatyczne Łukasz Żabski: Functions of the integrated computer system of Ministry of the Treasury within the scope of exercising the owner s supervision Część 2. Dydaktyka Ewa Badzińska: Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych Paweł Chrobak: Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim studium przypadku Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska: Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka ekonomiczna Arkadiusz Januszewski: Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc: Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna koncepcja wstępna Karol Korczak, Konrad Szymański: Wykorzystanie wiedzy z zakresu Informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac: Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Karolina Muszyńska, Jakub Swacha: Wykorzystanie narzędzi komunikacji, współpracy i wymiany plików przez studentów kierunków Informatyka i Zarządzanie Małgorzata Pańkowska: Prezentacja efektów kształcenia w kartach przedmiotów

5 Spis treści 7 Summaries Part 1. Informatics in organization Zbigniew Antczak: The influence of information tools on the evolution trends of hr function in enterprises in Poland in the XXI st century Ewa Badzińska: Individualization of ICT solutions in business practice on the example of academic start-ups Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik: Service management platform as an independent living supporting tool for senior citizens Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: ICT technologies as a way to improve communication with stakeholders in local governments Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Sztuczna inteligencja i multiagenci oprogramowania w systemie zarządzania wiedzą w e-zdrowiu Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Advanced techniques for graphical analysis of epidemiological data on management dashboard Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński: Information technology as a determinant of e-services development in medical and rehabilitation sector.. 85 Jarosław Jankowski, Maciej Janiak: Application of fuzzy inference models in the Web recommending interface design Jerzy Korczak: Architecture of computing cloud LOGICAL project Krzysztof Kubiak: Value stream flow using ICT tools case study Bernard F. Kubiak: Model of strategic information in support of business processes of the tourism industry Iwona Małgorzata Kutzner: Usage of Visual Basics in the process of recruitment and selection of employees at IEG LLC Maja Leszczyńska: Analysis and evaluation of determinants and possibilities of virtualization of implementation and maintenance processes of it systems Józef Bohdan Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa, Marion Ann Hersh, Peter Kopacek: Optymalizacja topologii sieci w systemach CIMM wykorzystywana w zarządzaniu organizacjami Maria Mach-Król: Tools for developing a system with temporal knowledge base to support organizational creativity Adam Nowicki, Bogdan Burkot: Draft of a concept for software process improvement system approach

6 8 Spis treści Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński: Trzeci wymiar w e-commerce Cezary Stępniak, Tomasz Turek: Technological conditionings of regional spatial community creation Radosław Wójtowicz: Implementation of ECM As a complex it project Łukasz Żabski: Funkcje zintegrowanego systemu informatycznego Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego Part 2. Didactics Ewa Badzińska: Potential of mobile devices and gamification in educational services Paweł Chrobak: Implementation of VDI infrastructure in an academic environment case study Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska: Learning outcomes as the base for program of studies design at the business informatics field of study Arkadiusz Januszewski: Application of information technology to managerial accounting and financial controlling at the university-level education. 310 Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc: Standard program of bachelor study in Business Informatics preliminary concept Karol Korczak, Konrad Szymański: The use of knowledge of business informatics in the learning pathways modeling process Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac: USe of it in implementation process of the National Framework of Qualification Standards for Higher Education Karolina Muszyńska, Jakub Swacha: Use of communication, collaboration and file sharing tools by students of information technology and management Małgorzata Pańkowska: Learning outcomes presentation in course cards

7 INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 ISSN Józef Bohdan Lewoc BPBiT Leader, Wroclaw, Poland Iwona Chomiak-Orsa Wroclaw University of Economics, Poland Antoni Izworski Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland Sławomir Skowroński Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland Antonina Kieleczawa Institute for Power System Automation, Wroclaw, Poland Marion Ann Hersh University of Glasgow, Glasgow, Scotland Peter Kopacek Vienna University of Technology, Austria OPTIMIZATION OF NETWORK TOPOLOGY IN A CIMM SYSTEM USED IN ORGANIZATION MANAGEMENT Summary: CIMMs (Computer Integrated Manufacturing systems) are important systems for the overall automation of manufacturing enterprises, especially big ones. The general issues of the computer system topology were analyzed earlier. The present case study concerns the detailed design of the optimum LAN for the managerial sphere, based on the actual data for a big Polish household appliance manufacturer. For the data, the optimal LAN topology is determined, assuming the development of democratic networks. On the example of a big household appliance manufacturer, we define the first thread through the CIMM system, i.e.

8 Optimization of network topology in a CIMM system from the System Media tracing the costs of working media per a single appliance, via the cost accountancy up to a management subsystem. We describe the architecture of the System Media and the software architecture. We present the general scheme of the production data input and the general diagram of the cost accountancy subsystem. For the first management function of the CIMM system, we propose the accountancy information processing based on the total manufacturing costs related to individual appliances. Further development of the System Media System is discussed in short. Keywords: Automation, manufacturing, organization management. DOI: /ie Introduction When designing a CIMM system, a designer should think about the communication network topology, determining it during some actual and not virtual considerations. To understand the designing process and to teach it successfully, it seems worthwhile to start from an actual case study and proceed to more complex cases. This approach has been assumed for this paper. The initial data are taken from the example of Polar, the former biggest household manufacturer (enterprise) in Poland. In a similar situation, high technology providers usually adopt the top-down approach trying to develop new standards and interfaces between two or more spheres and to design and implement the novel systems basing on these standard and interface definition. The results are, in general, spectacular system failures or very expensive solutions. The article presents the notion of CIMMs [Franasik et al. 2001], some basic information about the general topologies of CIMMs [Izworski, Lewoc 2003a: Izworski, Lewoc, Skowroński 2003b: Izworski, Lewoc 2003c; Lewoc, Izworski, Skowroński 2006a, Lewoc, Izworski, Skowroński et al. 2009], determined on the basis of robustness evaluation (µ-function), a proposal of the optimal network topology assuming democratic character of the network, proven for the initial network data. Some hypotheses for more general networks are also given. 2. Some introduction to CIMMs 2.1. Initial information The notion of CIMMs (Computer Integrated Manufacturing and Management System) was introduced for the first time in [Franasik et al. 2001; Lewoc, Izworski, Skowroński (2006a]. Such systems are severely needed in actual enterprises, especially in big factories involved in manufacturing. In spite of high demand for CIMMs, ICT people cannot present any good offer; the ICT technology providers

9 170 Józef Bohdan Lewoc et al. specialized in management cannot and do not wish to be involved in the manufacturing problems and those specialized in manufacturing cannot and do not wish to cope with management issues. Intensively advertised work on standards for development of standards for management and manufacturing systems seems to base on a rather naïve assumption that good standards on some novel solutions may be obtained without educating people of detailed knowledge in all areas covered by the overall system. Considering it, a team of ICT and automation designers commenced initial design and research work oriented towards the development of a reasonable process for design and development of CIMMs. This work included some approach to the optimization of the communication network topology [Izworski, Lewoc, Skowroński 2003b: Izworski, Lewoc 2003c; Lewoc, Izworski, Skowroński et al 2009], and performance evaluation/prediction of actual computer networks [Izworski, Lewoc (2003a; Izworski, Skowroński, Lewoc 2004; Lewoc, Izworski, Skowroński2006b; Lewoc, Izworski, Skowroński2007; Lewoc, Izworski, Skowronski et al. 2010a; Lewoc, Izworski, Skowronski 2010b; Lewoc, Izworski, Skowronski et.al 2010 c] General approach to CIMMs design The general approach to CIMMs design is described e.g. in [Izworski, Lewoc, Skowroński 2007]. The general structure of any CIMM system could be planned only in a very general way at present. Therefore, it is not reasonable to design a solution for all possible CIMM problems at the very beginning of the design work. The basic working media (variables) proposed for the Media System include: electric power (active and reactive power, voltage, current), gas (flow, calorific value), fuel (weight), water (flow, temperature), steam (flow, temperature, pressure), compressed air (flow, temperature), waste water (oxygen demand, heavy metals, suspended solids, oil content, ph, flow), waste gases (flow, CO content, SO x content, NO x content) [Lewoc, Chomiak-Orsa, Izworski et al. 2013]. The general structure of the System Media is presented in Figure 1. This structure is commonly used in the power industry. Thus, the first thread in the CIMM system, i.e. the minimum set of tasks needed for the development of an interconnection of the CIMMGs and CIMMTs useful and profitable for the enterprise involved, should be defined, feasible to be designed, worked out and implemented by a finite team. Basing on this experience and worked out standards, it should be possible to design and implement further CIMM threads. The first thread in the CIMMs is called the System Media and its architecture is presented in Figure 1. The most attractive functionality of the managerial part of CIMMS in the first thread seems to be the Accountancy Department calculating the working media costs per a single product or a small production lot as presented in Figure 2. There is no revolution needed to organize it; the only what is needed is to develop settling pro-

10 Optimization of network topology in a CIMM system Enterprise intranet Automatic monitoring system (AMS) Clock Electri -city Gas Water Steam Air Wastewater Product traffic ENTERPRISE UNDER CONTROL Figure. 1. General structure of System Media Source: own elaboration. COST ACCOUNTANCY SUBSYSTEM (ACCS) MANAGEMENT LEVEL SYSTEM MEDIA MANUFACTURING LEVEL PRODUCTION CENTRE 1 PRODUCTIO N CENTRE K PRODUCTION CENTRE K + 1 INPUT STORE PRODUCTION LINE OUTPUT STORE Figure 2. The first thread through CIMMs Source: own elaboration.

11 172 Józef Bohdan Lewoc et al. grams for working medium consumption for the System Media presented in Figure 1 and to charge individual users with the working media costs in e.g. minutely and not monthly cycles. The manufacturing level of the enterprise generally consists of the input store providing raw materials for production/manufacture of household appliances, the production line and the output store for storage and shipment of ready products. It was decided that the first thread should be based on the working media monitoring system (System Media). The rationale is as follows: The costs of working media constitute a major component of the total product/ appliance production costs equal from some 20% in typical manufacturing plants to more than 60% in metallurgical plants and mines. The problems of media cost monitoring are similar for any manufacturing enterprise and the standards as well as interfaces developed for one enterprise may be easily used in other enterprises. Technical solutions of media monitoring have been successfully developed for the professional power generation and distribution systems also in the country case study [Lewoc et al. 2013] and may be applied in the System Media. The departments responsible for delivery and monitoring of the working media serve and know all units of their enterprises what may be of high importance for successful implementation of the relevant CIMM systems. The present paper is devoted to devising some optimum topology for the communication network for the management part of CIMMs. 3. Optimal topology of the management of CIMMs communication network 3.1. Enterprise description The managerial component of the enterprise (the component) needed some three hundred people to prepare the production and management processes and to sell the products (various types of freezers, refrigerators, washing machines, dish washers, etc.). The component was organized into several levels of hierarchy where any entity had to be provided with a possibility of direct contacting with their superior (transmission of reports, reception of commands) entities, subordinate ones (transmission of commands, reception of reports) and with the cooperating entities on the same hierarchy levels. For such a general organization, we will try to propose an optimum LAN communication network.

12 Optimization of network topology in a CIMM system Basic requirements for the communication network The team, basing on the biggest experience available in the country [Han, Lewoc, Izworski et al. 2008; Lewoc et al. 2008; Lewoc, Izworski, Skowroński et al. 2011a; Lewoc, Izworski, Skowroński 2011b], formulated and adopted a good design practice as follows: To achieve implementation and operation success of any large scale LAN communication network, its topology should be (in an ideal case) an isomorphic image of the network interconnecting human beings and technical equipment. This rule is used, often, for the software topology; the team think that it should be used to the hardware topology since such isomorphism is very much beneficial for the rather complex processes of communication network design implementation and operation. The enterprise presented with in the paper is Polar, Wrocław (the enterprise), the former biggest household appliance manufacturer in the country. The general organization of the management component of the enterprise is shown in Figure 3. The other common-sense requirement is that the network should be democratic. This implies that the ICT equipment is identical for each user and that the optimization should be based on the maximization of the quality of service for the worst served user. Another non-trivial requirement for the network is that it should be optimized from the point of view of robustness. That is true: in the present time of HiTech, earlier reliability based criteria are not enough; in present days a designer has to do their best to ensure adequate resistance to disturbance, i.e. the robustness. Some work has been done concerning a comparison of the basic two network topologies: the com- Figure 3. General organization of the managerial component of the enterprise Source: own elaboration.

13 174 Józef Bohdan Lewoc et al. mon medium topology and the star one. To facilitate understanding of the present article, some citation of the works is presented below General topology of the network The general topology of the Network can be, therefore, depicted as in Figure 4. Figure 4. General topology of the network Source: own elaboration It may be noticed that the proposed numbers of the network nodes (switches) along the extreme RH branch meet the assumptions of the geometric series of the integer quotient q and the first term a1 and the numbers of nodes from the level 1 to n are equal to the partial sum of the geometric series, i.e.: 1 qn Sn = 1 q Individual branches in this network represent network links (hops) and, on the basis of the earlier discussion, are the same, so without any worsening of the generality, are assumed to be equal 1. For the optimization, we have to determine q minimizing the optimality criterion defined hereinafter The optimization criterion The objective of any democratic network should be that any user (k-th, k = 1,,q n ) of the network obtains the same service quality as any other user within the same class (on the same level in this case). Considering the fact that the network is homogeneous in normal operating conditions, this means that the objective function should be the biggest distance from the k-th to any other user (node) in the network in normal operation (i.e. via horizontal links). Note that we have to consider only the standard connections (closed loops) in the network; any emergency connections are used in abnormal (emergency) network (1)

14 Optimization of network topology in a CIMM system Figure 5. Optimal network for the case study Source: own elaboration. conditions; in this case the designer has to consider quite other criteria, e.g. the minimum time to restore the normal conditions. Note also that the topology should be extended to the complete form shown in Figure 4; incomplete network (missed nodes on the n-th level imply, obviously, non democratic distribution of work of the users on the (n-1) level) Optimal topology for the case study network Determination of the optimum network for the case study is equivalent of finding the quotient q for which, for the minimum level number n(q) such that the number of nodes of the network, i.e. the partial sum of the geometric series: S 1 q ( ) ( ) = n q n q 300, (2) 1 q the maximum number of links (hops) between the nodes q n(q) 1 +1 and q n, d(q), is the lowest value what is equivalent to that q n(q) 1 (q 1) is of the lowest value. For the case study, it can be simply verified directly. Let us note that we may limit our investigations to 2 < q < 300. Indeed, for q = 1, we have the case of a common media network, disqualified by the robustness investigation results.

15 176 Józef Bohdan Lewoc et al. On the other hand, for q > 300, we have n(q) = 1, so the number of links (hops) d(q), mentioned above equals q and, obviously: q> 300 d( q + 1) > d( q). (3) For 2 < q < 300, the values of n(q) and d(q) were verified by direct calculations; d(q) assumes the minimum value for q = 3. Thus, considering the democratic criterion and the number of network nodes/ switches needed, the optimal communication network for the case study is the one shown in Figure Conclusions Assuming the democratic criterion defined in the paper, the three-party communication network is the optimal one for the case study of 300 network nodes/switches, i.e. network users. A hypothesis has been defined that the same holds true for any network of limited size (finite n), observing the democratic criterion in the understanding of the present paper. Acknowledgements This work was done with the support of merits of the IFAC Technical Committee SWIIS (Supplemental Ways for Increasing Social Stability) (presently TECIS (Technology, Culture and International Stability)). The main thesis in this paper was presented during the IFAC SWIIS 2012 conference in Waterford. References Franasik L., et al., 2001, System Media a Step toward Computer Integrated Manufacturing and Management Systems, Modelling, Measurement and Control (AMSE Press), Volume 22, number 3, pp Han M.W., Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., 2008, Power Industry Computer Control System Design and Implementation Problems: A Case Study of Poland, In Proceedings of the 17 th World ongress of IFAC, IFAC, Seoul, pp Izworski A., Lewoc J.B., 2003a, Approximate Analytical Performance Modelling of a Computer Integrated Manufacturing and Management System, [in:] 4th IMACS Symposium on Mathematical Modelling, eds. I. Troch, K. Breitenecker, IFAC, Vienna. Izworski A., Lewoc J.B., Skowronski S., 2003b, Robust Performance Case Study: Topology of System Media, [in:] Control Applications of Optimisation, eds. R. Bars, E. Gyurkovits, Elsevier, Visegrad, pp

16 Optimization of network topology in a CIMM system Izworski A., Lewoc J.B., 2003c, Robustness Comparison of Enterprise Energy Distribution Systems of Various Topologies, [in:] Robust System Design., IFAC, Milan, p. 6. Izworski A., Skowronski A.S., Lewoc J.B., 2004, A MSK performance/measuring tool sitwa, Advances in Modelling (AMSE Press),Volume 47, number 4, pp Izworski A., Lewoc J.B., Skowronski S., 2007, Development of Computer Integrated Manufacturing and Management Systems, [in:] Information Control Problems in Manufacturing, eds. A. Dolgui, G. Morel, C. Pereira, Elsevier (Oxford UK), Saint Etienne, p. 6. Lewoc J.B., Chomiak-Orsa I., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Dimirovski G., 2013, Computer Integrated Manufacturing and Manaagement Systems. An emerging Application of Control and Management, Business Informatics, number 1(27) 2013, pp Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., 2006a, Alsis case study: computer integrated manufacturing and management systems, [in:] Applications of Large Scale Industrial Systems, ed. K. Lrivisca, Elsevier (Oxford UK), Helsinki Stockholm, p. 6. Lewoc J.B, Izworski A., Skowronski S., 2006b, An Internal Internet Traffic Modelling/Performance Measuring Tool, [in:] Mathematical Modelling MATHMOD, eds. I. Troch, F. Breitenecker, Agresim, Vienna, pp Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., 2007, Performance Modelling of a Computer Integrated Manufacturing and Management System, [in:] Eurosim Congress, eds. B. Zupancic, R. Karba, S. Blazic,, Agresim, Ljubljana, pp Lewoc, J.B. et al., 2008, The Role of IASE in Design and Development of Pioneering ICT Systems for the Power Industry in Poland, [in:] The 14-th International WOSC Congress, eds. J. Jozefczyk, W. Thomas, M. Turowska,, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw, pp Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Dimirovski G., 2009, Power Generation/Distribution Control Systems Topology Selection Based on Robustness Evaluation, [in:] CAO 09, eds. K. Mittinen K., P. Neittnmaki, IFAC, Jyvaskyla. Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Dimirovski G.M., Ojleska V., 2010a, An Approximate Actual Network Performance Evaluation Method, [in:] ISMS2010 (Eurosim, IEEE CS), IEEE CS Press, Liverpool, pp Lewoc J.B., Izworski A., Skowroński S., Dimirovski G.M., Ojleska V., 2010b, Network Modelling Technique: A Case Study, [in:] CSNDSP (IEEE, IET), IEEE, Newcastle. Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Czachorski T., Dimirovski G.M., Ojleska V., 2010c, A Case Study: Performance Evaluation for a Computer Integrated Power Plant Network, [in:] Eurosim 1010 Congress, ed. Eurosim, p. 8. Agresim, Prague. Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Kopacek P., 2011a, Social and Political Impacts of Real Time ICT Systems and Networks, A Case Study of Poland, [in:] CICSyN2011, eds. D. Al-Dabas, S.J. Yunus, I. Saad, D. Giriantari, A. Abraham, IEEE, Bali (Indonesia), pp Lewoc J.B., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Czachorski T., Dimirovski G.M., 2011b, Barriers to Ethical Behaviour: A Case Study of Poland, [in:] 18 th IFAC World Congress, eds. S. Bittani, A. Cenedese, S. Zampieri, Elsevier (Oxford UK), Milan, p. 6. Lewoc J.B., Chomiak-Orsa I., Izworski A., Skowronski S., Kieleczawa A., Dimirovski G., 2013, Computer Integrated Manufacturing & Management Systems an Emerging Application of Control and Management, Business Informatics No. 5(27)/2013, Czasopisma Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

17 178 Józef Bohdan Lewoc et al. OPTYMALIZACJA TOPOLOGII SIECI W SYSTEMACH CIMM WYKORZYSTYWANA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI Streszczenie: CIMMs (zintegrowane systemy wytwarzania) są szczególnie istotne dla wdrażania całkowitej automatyzacji dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Autorzy skupili się na analizie optymalizacji topologii sieci, które wpływają na doskonalenie zintegrowanych systemów informatycznych w obszarze automatyzacji procesów produkcyjnych. W analizowanym przez autorów rozwiązaniu optymalizacja układów dotyczy przede wszystkim optymalizacji modułu rozliczania mediów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, co powinno w bezpośredni sposób przełożyć się na doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji. Monitorowanie oraz kontrolowanie procesów zużycia mediów nadal stanowi duży problem optymalizacyjny w wielu zakładach produkcyjnych, toteż problemy optymalizacji topologii sieci stanowią nadal ważną kwestię w obszarze doskonalenia zarządzania organizacją. Słowa kluczowe: automatyzacja, produkcja, zarządzanie organizacjami.

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(27) 2013 Publishing House of Wrocław University of Economics Wrocław 2013 Copy-editing: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Marcin Orszulak Layout: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy

Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy Pod redakcją naukową Ewy Ziemby Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC BOARD ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 2/2009 REDAKTOR NACZELNY CHAIRMAN: Grażyna Dąbrowska-Milewska g.milewska@pb.edu.pl, tel. (85) 746 99 04 SEKRETARZ NAUKOWY SCIENTIFIC EDITOR: Bartosz Czarnecki bart@pb.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 93-112 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Marek Kamiński A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems PhD Dissertation Supervisor:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(9) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Philippa COLLINS Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ISO 26000: Podwójny oksymoron?

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME)

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) University of Applied Sciences ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) Contents A. Introduction... 3 A.1. Change Management in SME s An innovative

Bardziej szczegółowo