INFORMATYKA EKONOMICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA EKONOMICZNA"

Transkrypt

1 INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014

2 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Hanna Jurek Łamanie: Barbara Szłapka Projekt okładki: Beata Dębska Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach: w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej The Central European Journal of Social Sciences and Humanities The Central and Eastern European Online Library a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon bazy_ae/bazekon/nowy/index.php Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2014 ISSN Wersja pierwotna: publikacja drukowana Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek

3 Spis treści Wstęp:... 9 Część 1. Informatyka w organizacji Zbigniew Antczak: Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku Ewa Badzińska: Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik: Platforma zarządzania usługami jako narzędzie wspierające życie osób starszych Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych determinantą doskonalenia komunikacji z interesariuszami w gminach Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Artificial intelligence and multi-agent software for e-health knowledge management system Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński: Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym. 78 Jarosław Jankowski, Maciej Janiak: Zastosowanie modeli wnioskowania rozmytego w projektowaniu struktury interfejsu systemu rekomendującego. 86 Jerzy Korczak: Chmura obliczeniowa dla logistyki projekt LOGICAL Krzysztof Kubiak: Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT case study Bernard F. Kubiak: Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego Iwona Małgorzata Kutzner: Wykorzystanie Visual Basic w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o.o Maja Leszczyńska: Analiza i ocena uwarunkowań oraz możliwości wirtualizacji procesów wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych

4 6 Spis treści Józef Bohdan Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa, Marion Ann Hersh, Peter Kopacek: Optimization of network topology in a CIMM system used in organization management Maria Mach-Król: Narzędzia budowy systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną Adam Nowicki, Bogdan Burkot: Zarys koncepcji doskonalenia procesów programowych podejście systemowe Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński: Third dimension of e-commerce Cezary Stępniak, Tomasz Turek: Technologiczne uwarunkowania budowy regionalnej społeczności biznesowej Radosław Wójtowicz: Wdrażanie systemów klasy Enterprise Content Management jako złożone przedsięwzięcie informatyczne Łukasz Żabski: Functions of the integrated computer system of Ministry of the Treasury within the scope of exercising the owner s supervision Część 2. Dydaktyka Ewa Badzińska: Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych Paweł Chrobak: Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim studium przypadku Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska: Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka ekonomiczna Arkadiusz Januszewski: Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc: Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna koncepcja wstępna Karol Korczak, Konrad Szymański: Wykorzystanie wiedzy z zakresu Informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac: Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Karolina Muszyńska, Jakub Swacha: Wykorzystanie narzędzi komunikacji, współpracy i wymiany plików przez studentów kierunków Informatyka i Zarządzanie Małgorzata Pańkowska: Prezentacja efektów kształcenia w kartach przedmiotów

5 Spis treści 7 Summaries Part 1. Informatics in organization Zbigniew Antczak: The influence of information tools on the evolution trends of hr function in enterprises in Poland in the XXI st century Ewa Badzińska: Individualization of ICT solutions in business practice on the example of academic start-ups Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik: Service management platform as an independent living supporting tool for senior citizens Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: ICT technologies as a way to improve communication with stakeholders in local governments Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Sztuczna inteligencja i multiagenci oprogramowania w systemie zarządzania wiedzą w e-zdrowiu Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: Advanced techniques for graphical analysis of epidemiological data on management dashboard Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński: Information technology as a determinant of e-services development in medical and rehabilitation sector.. 85 Jarosław Jankowski, Maciej Janiak: Application of fuzzy inference models in the Web recommending interface design Jerzy Korczak: Architecture of computing cloud LOGICAL project Krzysztof Kubiak: Value stream flow using ICT tools case study Bernard F. Kubiak: Model of strategic information in support of business processes of the tourism industry Iwona Małgorzata Kutzner: Usage of Visual Basics in the process of recruitment and selection of employees at IEG LLC Maja Leszczyńska: Analysis and evaluation of determinants and possibilities of virtualization of implementation and maintenance processes of it systems Józef Bohdan Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa, Marion Ann Hersh, Peter Kopacek: Optymalizacja topologii sieci w systemach CIMM wykorzystywana w zarządzaniu organizacjami Maria Mach-Król: Tools for developing a system with temporal knowledge base to support organizational creativity Adam Nowicki, Bogdan Burkot: Draft of a concept for software process improvement system approach

6 8 Spis treści Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński: Trzeci wymiar w e-commerce Cezary Stępniak, Tomasz Turek: Technological conditionings of regional spatial community creation Radosław Wójtowicz: Implementation of ECM As a complex it project Łukasz Żabski: Funkcje zintegrowanego systemu informatycznego Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego Part 2. Didactics Ewa Badzińska: Potential of mobile devices and gamification in educational services Paweł Chrobak: Implementation of VDI infrastructure in an academic environment case study Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska: Learning outcomes as the base for program of studies design at the business informatics field of study Arkadiusz Januszewski: Application of information technology to managerial accounting and financial controlling at the university-level education. 310 Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc: Standard program of bachelor study in Business Informatics preliminary concept Karol Korczak, Konrad Szymański: The use of knowledge of business informatics in the learning pathways modeling process Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac: USe of it in implementation process of the National Framework of Qualification Standards for Higher Education Karolina Muszyńska, Jakub Swacha: Use of communication, collaboration and file sharing tools by students of information technology and management Małgorzata Pańkowska: Learning outcomes presentation in course cards

7 INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 ISSN Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA JAKO DETERMINANTA ROZWOJU E-USŁUG W SEKTORZE MEDYCZNYM I REHABILITACYJNYM Streszczenie: W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne i rehabilitacyjne konieczne stało się zwiększenie ich dostępności. Rozwój technologii informacyjnych stwarza nowe możliwości w tym zakresie. W sektorze medycznym funkcjonuje wiele systemów informatycznych dedykowanych dla poszczególnych placówek. Artykuł wskazuje kierunki rozwoju i doskonalenia tych rozwiązań poprzez ich integrację. Słowa kluczowe: technologia informacyjna, e-usługi, integracja. DOI: /ie Wstęp Analizy demograficzne populacji w Polsce pokazują, że nasze społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. Udział procentowy osób starszych w polskiej populacji w najbliższych latach będzie coraz wyższy [GUS]. Takie uwarunkowania społeczne wpłyną niewątpliwie na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne i rehabilitacyjne, których konsumentami są w znacznej mierze osoby starsze. Obecnie dostęp do omawianych usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo ograniczony. Pacjenci są zmuszeni do korzystania z ofert komercyjnych świadczeniodawców, rozproszonych w różnych przychodniach i ośrodkach medycznych. Lekarze kierujący chorych na różnego rodzaju zabiegi nie dysponują żadnym repozytorium danych na temat aktualnych ofert usługodawców, wolnych terminów oraz cen poszczególnych zabiegów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi konieczne jest zwiększenie ich dostępności i usprawnienie procesu ich realizacji. Pacjenci są bowiem zmuszeni do czasochłonnego wyszukiwania potrzebnego świadczenia. Kontaktują się oni z poszczególnymi gabinetami telefonicznie, za pośrednictwem stron internetowych lub osobiście; następnie porównują oferty, wybierają odpowiednią dla siebie i rejestrują się. Rozwój technologii informacyjnych stwarza nowe możliwości w zakresie świadczenia usług, w tym usług medycznych i rehabilitacyjnych. Pojawiają się bowiem na-

8 Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług rzędzia, które wspierają zarówno usługodawców (lekarzy i przychodnie), jak i usługobiorców, czyli pacjentów. Niniejszy artykuł prezentuje wpływ technologii informacyjnej na zmianę modelu świadczenia usług oraz kierunki integracji funkcjonujących rozwiązań informatycznych usprawniającej świadczenie usług rehabilitacyjnych. 2. Wpływ technologii informacyjnej na zmianę modelu świadczenia usług W procesach postępującej globalizacji oraz intensywnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i gospodarek niezwykle istotną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communications Technology, ICT). W dużej mierze ukształtowały one obecną ofertę rynkową oraz sposoby jej dostarczania na rynek, jak również w istotny sposób przekształciły kanały komunikacji wykorzystywane przez podmioty funkcjonujące w ramach społeczeństwa informacyjnego. Naturalne jest zatem, iż wraz z rozwojem technologii ICT zmieniają się zachowania nabywców, ich preferencje oraz zapotrzebowanie na konkretne towary i usługi. Na szczególną uwagę zasługuje rynek usług, gdyż ma on obecnie kluczowe znaczenie w rozwoju gospodarki. Sektor usług charakteryzuje się bowiem dużą elastycznością i łatwością adaptacji do gospodarczych, społecznych i technologicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Stosunkowo szybko dostosowuje się on do nowych warunków rynkowych oraz przyswaja innowacyjne rozwiązania [Niedzielski, Rychlik, Markiewicz 2008]. Potwierdza to fakt, iż specyfika sektora usług polega na tym, iż jego rozwój oraz udział w gospodarce wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym [Niedzielski, Rychlik, Markiewicz 2008]. Analizując historię kształtowania się sektora usługowego, można bowiem wyodrębnić cztery charakterystyczne etapy [Flejterski i in. (red.) 2005]: 1. Etap pierwotny z przeważającym udziałem usług wymagających niskich kwalifikacji (sprzątanie, gotowanie). 2. Etap wzrostowy, podczas którego rozwijały się usługi oparte na pewnych kwalifikacjach (usługi krawieckie, budowlane). 3. Etap obsługi przemysłu i rosnącej konsumpcji usług związany z rozwojem usług ściśle powiązanych z obsługą procesów wytwórczych (usługi księgowe, transportowe) oraz usług konsumpcyjnych (usługi mieszkaniowe, medyczne, turystyczne, edukacyjne). 4. Etap usług bazujących na nowoczesnych technologiach, podczas którego nastąpił rozwój usług świadczonych za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (usługi świadczone drogą internetową, usługi mobilne). Obecnie sukces przedsiębiorstw uczestniczących w procesach dostarczania usług i pośredniczenia w nich zależy w dużej mierze od umiejętności wykorzystywania nowoczesnych koncepcji, wiedzy oraz rozwiązań technologicznych. Efektem takiego

9 80 Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński podejścia przedsiębiorstw jest wykształcenie się nowego modelu świadczenia usług opartych na potencjale technologii informacyjnych. Mowa tutaj o tzw. e-usługach, których oferowanie, świadczenie oraz pośredniczenie w nich odbywa się za pomocą narzędzi ICT, takich jak Internet, urządzenia mobilne, telewizja cyfrowa lub satelitarna. Usługi tego typu mają następujące cechy [Batko, Billewicz 2013]: są świadczone w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany za pośrednictwem technologii informacyjnej, są zindywidualizowane w stosunku do odbiorcy (personalizacja), usługodawca oraz odbiorca świadczonej usługi znajdują się w różnych miejscach. Obszary wdrożeń e-usług są bardzo szerokie, ponieważ często konkretne e-usługi są odpowiednikami takich samych usług świadczonych w sposób tradycyjny. Dlatego też e-usługi dynamicznie rozwinęły się w takich obszarach, jak komunikacja, handel, administracja, bankowość, finanse, nauka, ochrona zdrowia, kultura i turystyka. Implementacja odpowiednich narzędzi i rozwiązań technologicznych mających na celu świadczenie ww. usług w sposób zdalny i automatyzowany spowodowało wykształcenie się tzw. e-komunikacji, e-handlu, e-administracji, e-bankowości, e-finansów, e-nauki, e-zdrowia, e-kultury oraz e-turystyki. W kontekście niniejszego artykułu warto omówić istotę obszaru zwanego e- -zdrowiem. Obejmuje on różnego typu zastosowania technologii teleinformatycznej w leczeniu, diagnostyce, profilaktyce, rehabilitacji, a także wspieraniu zdrowego trybu życia. Potencjał narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia wykorzystywany jest głównie w celach [Batko, Billewicz 2013]: usprawnienia komunikacji między pacjentami a usługodawcami usług medycznych i okołomedycznych oraz pracownikami służby zdrowia, szybkiego i ciągłego przekazywania danych między poszczególnymi instytucjami z branży opieki zdrowotnej. E-usługi z zakresu ochrony zdrowia są szczególnie istotne i potrzebne w kontekście starzenia się społeczeństwa, o którym będzie mowa w następnej części artykułu. 3. Zmiany demograficzno-społeczne jako przesłanka rozwoju e-usług Polska populacja jest społeczeństwem starzejącym się. Według szacunków OECD, liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 40% populacji w latach [OECD Labour 2010]. Wzrosną wówczas wydatki na usługi medyczne, gdyż szacuje się, że osoby w tym wieku wymagają czterokrotnie więcej badań i konsultacji lekarskich, niż osoby młode i w średnim wieku. Dane przedstawione przez WHO pokazują, że pacjenci chcą być leczeni przez najlepszych specjalistów, korzystać z usług wysokiej jakości i bezpiecznych technologii medycznych oraz leków. Oczekują także możliwości bycia niezależnymi poza szpitalami i placówkami opiekuńczymi. Dodatkowo przed grupami społecznymi w wieku 50+, osobami wymagającymi rehabilitacji, osobami samotnymi czy niepełnosprawnymi stoi niejedna bariera sta-

10 Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług wiana przez wolnorynkową gospodarkę. Trudności te dotyczą głównie problemów z adaptacją do ciągle zmieniających się modeli życia, małą liczbą ofert konsumpcyjnych dostosowanych do potrzeb wiekowych i fizycznych, małą liczbą ośrodków kompleksowej rehabilitacji, uzależnieniem od systemu ubezpieczeń społecznych, strachem przed technologią, niskim stopniem rozpropagowania przez władze administracyjne zdrowego stylu życia oraz małym nagłośnieniem działalności organizacji zajmujących się wsparciem ww. grup społecznych. Nic zatem dziwnego, że organy decyzyjne kraju podejmują działania na rzecz aktywizacji osób starszych. Jednocześnie warto wspomnieć, iż w przypadku Polski wartość stosowanego na całym świecie wskaźnika rozwoju społecznego HDI (Human Development Index) jednoznacznie wskazuje, że znajdujemy się w grupie krajów świata o wysokim rozwoju warunków życia [Podsumowanie Krajowego Raportu ]. W rzeczywistości przekłada się to na nieustanne dążenie do osiągania wysokiego poziomu jakości życia społeczeństwa poprzez wysoki konsumpcjonizm usług i produktów zaliczanych do komponentów zapewniających utrzymanie zdrowego trybu życia. Widząc takie trendy, nietrudno stwierdzić, iż nasze społeczeństwo potrzebuje już teraz wprowadzenia zmian w kwestii rehabilitacji, która stanowi podstawowy element opieki medycznej osób w wieku okołoemerytalnym. Utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej, likwidacja zaburzeń równowagi, niestabilnych ruchów i chodu, niedowładu kończyn, skrzywień kręgosłupa, efektów pourazowych itp. stanowi jeden z postulatów propagowanych przez trzeci wieloletni program działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia na lata Należy jednak zauważyć, że w Polsce bez niezbędnych i szerokich zmian niewydolny system opieki zdrowotnej nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami. Wyniki przeprowadzonej przez Narodową Izbę Kontroli analizy informują, iż dotychczas prowadzone formy rehabilitacji społecznej na terenie całego kraju nie przynoszą oczekiwanych rezultatów 1. Podkreśla się, iż istniejący system organizacji procesów świadczenia usług rehabilitacyjnych oraz w zakresie aktywności ruchowej adaptacyjnej osób w wieku 50+ nie ma cech umożliwiających integrację środowiska sektora rehabilitacji ani nie dysponuje bazą wiedzy o potrzebach potencjalnych klientów/ pacjentów. W opinii E. Jarczewskiej eksperta ze światowej sławy ośrodka rehabilitacyjnego Loyola University Medical Center, jest to możliwe jedynie poprzez stworzenie i wdrożenie nowego systemu informacji pacjenta charakteryzującego się jasnością i precyzją. System taki musi umożliwiać konsumentom podjęcie decyzji o wyborze ośrodka rehabilitacji na podstawie danych obiektywnych. Natomiast każda placówka medyczna powinna stworzyć metodę informowania opinii publicznej o efektach terapeutycznych, mierzonych w stosunku do standardów krajowych, regionalnych, a także w przyszłości do standardów międzynarodowych ( ). 2 ( ).

11 82 Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński Rozwiązanie wymienionych problemów oraz sprostanie zgłaszanym potrzebom grup docelowych jest możliwe poprzez proponowanie nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym. W związku z tym w dalszej części artykułu przedstawione zostaną możliwości technologii informacyjnych w zakresie optymalizacji świadczenia wspomnianych e-usług. 4. Potencjał technologii informacyjnych w obszarze e-zdrowia Obecnie w Polsce funkcjonują liczne systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych jednostek służby zdrowia. Pozwalają one pacjentom na dostęp do usług określonej placówki. Takie rozwiązania usprawniają proces świadczenia usług medycznych, jednak ich słabą stroną jest to, iż obejmują ofertę tylko jednej jednostki medycznej. W sytuacji braku wolnych terminów pacjent jest zmuszony do szukania analogicznych usług u innego oferenta. Wiąże się to z koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu oraz zapoznania się z kolejnym systemem informatycznym. Jest to bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób starszych lub chorych. Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy mogą być rozwiązania informatyczne integrujące oferentów i nabywców usług medycznych i rehabilitacyjnych. Ich głównym założeniem powinno być dążenie do podniesienia jakości życia osób starszych, wymagających rehabilitacji lub niepełnosprawnych. Taki zintegrowany system informatyczny umożliwiłby osobom w wieku 50+, osobom niepełnosprawnym oraz wymagającym rehabilitacji otrzymywanie w postaci na żądanie katalogu usług medycznych i rehabilitacyjnych, zgodnie z założonymi przez nie wymaganiami, przy wykorzystaniu dostępnych dla nich urządzeń posiadających stały dostęp do Internetu. Mógłby on zapewnić integrację wszystkich dostarczycieli usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz usługodawców pomocniczych (usługi transportowe, opiekę społeczną, dostarczycieli sprzętu rehabilitacyjnego, lekarzy specjalistów, sklepy sportowe itp.), a także potencjalnych pacjentów. Osoby zainteresowane bądź zmuszone do korzystania z tego rodzaju usług miałyby możliwość, za pomocą dedykowanej platformy teleinformatycznej, wybrać najlepszy dla nich pakiet z ustaleniem długości danej terapii, częstotliwości i możliwych sposobów jej odbywania oraz dokonać elektronicznego zakupu wybranych usług. Dodatkowo system informatyczny umożliwiłby zainteresowanym osobom komunikowanie się (chaty, blogi, wideo, telefony) z innymi uczestnikami tychże terapii w celu zniwelowania wewnętrznie odczuwanego niepokoju, strachu, obawy przed nowym, nieznanym. Możliwe byłoby również składanie zamówień na usługi uzupełniające, konieczne dla osób cechujących się mniejszą mobilnością, np. zapewnienie dojazdu do miejsca wykonywania usługi. Dodatkowym komponentem takiego rozwiązania powinno być wypracowanie modelu wsparcia dla wszystkich zainteresowanych stron przez pośredników usług.

12 Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług Działania takich pośredników powinny polegać na umożliwianiu zawierania transakcji między podmiotami, przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną oraz integrowaniu procesów komunikacyjnych zachodzących w omawianym modelu. Stworzenie i wdrożenie tego rodzaju aplikacji umożliwi w konsekwencji integrację podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarcze (szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, organizacje działające na rzecz aktywizacji osób w wieku 50+, ośrodki spa i wellness, kluby fitness, sklepy z odzieżą dla wcześniej wskazanych grup, sklepy ze sprzętem rehabilitacyjnym, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, lekarze, dietetycy, ośrodki opieki medycznej i socjalnej, serwisy społecznościowe, usługi transportowe, MOPS, grupy wsparcia itp.). Efektem takiej współpracy mogłoby być wypracowanie modelu tworzenia pakietów kompleksowych usług medycznych, rehabilitacyjnych i okołorehabilitacyjnych możliwie maksymalnie modyfikowalnych przez pacjenta/użytkownika w celu spełnienia jego potrzeb wynikających z chęci utrzymania swojego zdrowia w jak najlepszej kondycji. 5. Możliwości praktycznych zastosowań rozwiązań IT w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym Jak wskazano wcześniej, popyt na usługi medyczne i rehabilitacyjne w Polsce jest bardzo duży. Dlatego też istnieje wiele jednostek, które świadczą takie usługi na zasadach komercyjnych. Należą do nich duże centra medyczne, różnego rodzaju przychodnie lub pojedyncze gabinety lekarskie. Większość z nich posiada swoje strony internetowe, poprzez które można sprawdzić dostępność poszczególnych zabiegów, a niektóre z nich posiadają także portale internetowe, które umożliwiają pacjentom rejestrowanie się na wizyty. W każdym z przypadków opieka lekarska, pomoc fizjoterapeutyczna oraz rehabilitacyjna świadczona jest przez osoby, które współpracują z określonym gabinetem lub przychodnią. Pacjenci, którzy chcą skorzystać z zabiegu, muszą sprawdzić jego dostępność (dzień i godzinę) w różnych punktach, a następnie wybrać najbardziej odpowiedni termin. W chwili obecnej nie ma bowiem na polskim rynku żadnej instytucji pośredniczącej. Proponowana w artykule integracja usługodawców i usługobiorców w jednej wspólnej aplikacji dałaby szansę, aby taką lukę wypełnić. Ponadto ma ona szereg zalet w stosunku do rozwiązań dostępnych obecnie: 1. Proponowane rozwiązanie informatyczne pozwoliłoby na stworzenie miejsca, w którym różni lekarze i fizjoterapeuci pracujący indywidualnie, a także przychodnie, centra medyczne i szpitale będą mogli oferować swoje usługi. 2. Dla pacjentów takie miejsce mogłoby się stać kompendium wiedzy na temat rodzajów usług medycznych i rehabilitacyjnych, ich dostępności i ceny. 3. Możliwe byłoby nie tylko sprawdzenie dostępności określonej usługi, ale także rejestracja i rozliczenie należności za wizytę. Ponadto byłaby możliwa wymiana informacji na poziomie lokalnym. Pacjenci z określonego obszaru mogliby

13 84 Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński nawiązywać kontakty i wymieniać się informacjami na temat swoich doświadczeń związanych z przebytymi chorobami, urazami oraz sposobami ich leczenia. 4. Z zabiegów rehabilitacyjnych zmuszeni są korzystać nie tylko starsi, ale także ludzie młodzi (z powodu wypadków, kontuzji itp.). W związku z tym zasadne wydaje się umożliwienie mobilnego dostępu do proponowanego systemu. Będzie to dla młodszych pacjentów dużym atutem. Ten argument będzie bardzo istotny również wtedy, gdy zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych będą poszukiwały dla osób starszych osoby młodsze. 5. W celu podniesienia jakości świadczonych za pośrednictwem takiego systemu usług można wzbogacić ich wachlarz o usługi dodatkowe, np. dowóz do przychodni czy szpitala, zapewnienie opiekuna na czas drogi, informacje o warunkach pogodowych w danym momencie, porady odnośnie do ubioru itp. 6. Lekarze, którzy zlecają swoim pacjentom zabiegi rehabilitacyjne, mogliby korzystać z tego typu rozwiązania jak z bazy wiedzy. Często bowiem oni sami nie wiedzą, dokąd kierować pacjentów na poszczególne rodzaje zabiegów, ćwiczeń i terapii. Oczekiwane korzyści, z punktu widzenia grupy docelowej, można podsumować jako umożliwienie dopasowania usług medycznych i rehabilitacyjnych do potrzeb danej osoby wedle zasady just in time: właściwa usługa, we właściwym miejscu, we właściwej ilości, we wskazanej jakości, w ustalonej cenie, właściwemu klientowi. Warto również zauważyć, że możliwe będzie obniżenie kosztów (nie tylko finansowych) leczenia i rehabilitacji osób ze wskazanej grupy docelowej, skrócenie czasu oczekiwania na realizację świadczenia, zwiększenie chęci grupy docelowej do korzystania z technologii, podniesienie poziomu zaufania wobec zrzeszonych w niej usługodawców, a nawet zwiększenie aktywności społecznej grupy docelowej poprzez udział w zajęciach grupowych oraz uczestnictwo w portalach społecznościowych. Mogłoby w ten sposób nastąpić również odciążenie użytkownika/pacjenta od dopełniania wszelkich formalności fizycznie na rzecz wykonania ich elektronicznie w postaci wirtualnego przepływu informacji (np. przy wykorzystaniu systemów elektronicznej wymiany danych EDI). Kolejne efekty, które będzie można odnotować po implementacji takiego rozwiązania, to zwiększenie wiedzy grupy docelowej z obszaru promocji zdrowia oraz powiększenie zasobów wiedzy usługodawców na temat potrzeb grupy docelowej, co będzie całkowicie możliwe do osiągnięcia poprzez ciągłe tworzenie i udostępnianie bazy wiedzy zarówno po stronie użytkowników/pacjentów, jak i usługodawców. 6. Podsumowanie Przeprowadzone badania literaturowe oraz liczne spotkania i dyskusje pokazały, iż we współczesnych społeczeństwach, w tym także w społeczeństwie polskim, wydłuża się czas życia ludzi. Zaobserwowano także rosnącą świadomość odnośnie do potrzeby zdrowego i samodzielnego życia, co przekłada się na wzrost zainteresowania usługami medycznymi i rehabilitacyjnymi. Rozwój technologii informacyjnych

14 Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług stwarza szerokie możliwości w tym zakresie. W związku z powyższymi spostrzeżeniami autorzy wskazali na istotne kierunki zmian w rozwoju systemów informatycznych w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym. Stworzenie rozwiązania informatycznego integrującego usługodawców i usługobiorców w tych sektorach pozwoliłoby na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości omawianych usług. Umożliwiłoby to również wzmóc aktywność społeczeństwa, a zatem przeciwdziałałoby wykluczeniu społecznemu i przyczyniłoby się do podniesienia jakości życia. Literatura Batko K., Billewicz G., 2013, E-usługi w biznesie i administracji publicznej, [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), 2005, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa. GUS, Prognoza ludności Polski na lata , ( ). ( ). Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., 2008, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług nowe ścieżki rozwoju, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa. OECD Labour Force and Demographic Database, Podsumowanie Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym Polska Rozwój regionalny i lokalny. Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, ( ). INFORMATION TECHNOLOGY AS A DETERMINANT OF E-SERVICES DEVELOPMENT IN MEDICAL AND REHABILITATION SECTOR Summary: Due to the growing demand for medical and rehabilitation services it has become necessary to increase their availability. The development of information technology creates new opportunities in this field. There are many information systems in medical sector which are dedicated to specific medical units. The article indicates directions of development and improvement of such IT solutions based on their integration. Keywords: information technology, e-services, integration.

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania

Wstęp... 9. Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Systemy informacyjne zarządzania Jarosław Becker, Monika Stankiewicz, Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa... 13 Andrzej Chluski,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Od początku swojej działalności firma angażuje się w kolejne obszary rynku, by w krótkim czasie zyskiwać na nich status lidera.

Od początku swojej działalności firma angażuje się w kolejne obszary rynku, by w krótkim czasie zyskiwać na nich status lidera. Od 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania. Od początku swojej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAPISÓW W USOS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYNIKI ZAPISÓW W USOS NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WYNK ZAPSÓW W USOS NA ROK AKADEMCK 2017/2018 STUDA STACJONARNE STOPNA Aktualny rok studiów Kierunek Propozycje wyboru SPECJALNOŚC (od sem. 3 zimowego): Analityka systemowa i technologie e-biznesu projektami

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy 1 Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu

Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020. dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim stan aktualny i perspektywy na lata 2014-2020 dr Andrzej Węgrzyn PWSZ w Wałbrzychu 1 Plan prezentacji 1. Szkoły wyższe w Wałbrzychu - stan obecny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)... 13 1.1. Wprowadzenie... 13 1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07 Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki KATOWICE 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ I TECHNOLOGIE WIEDZY 13 Jerzy Gołuchowski:

Bardziej szczegółowo

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r.

Konferencja otwierająca projekt. Brusy, r. Konferencja otwierająca projekt Brusy, 14.06.2017r. Celem Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Spółka Jawna jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Brusy wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie Informatyka w biznesie WSB Toruń - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB? Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na któreobecnie jest największe zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 809 EKONOMICZNE PROBLEMY NR 113 EKONOMICZNO- W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY TOM 2 SZCZECIN 2014 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ROZWOJU REGIONÓW ARKADIUSZ BOROWIEC ZI ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych Kontakt: zif_ti@ue.wroc.pl jerzy.korczak@ue.wroc.pl http://kti.ue.wroc.pl http://citi-lab.pl Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych konsultantów strategii i projektów

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Modele przetwarzania w chmurze dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Modele

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE IMED24

CENTRUM MEDYCZNE IMED24 CENTRUM MEDYCZNE IMED24 Nowa jakość na rynku usług medycznych Kamila Bień Specjalista ds. sprzedaży GENEZA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Od ponad dwudziestu lat Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI?

ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 82-102 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ROZWÓJ PRZEMYSŁU KULTUROWEGO SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKI? Summary Development of Culture Industry A Chance for Malopolska

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA JAKO DETERMINANTA ROZWOJU E-USŁUG W SEKTORZE MEDYCZNYM I REHABILITACYJNYM

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA JAKO DETERMINANTA ROZWOJU E-USŁUG W SEKTORZE MEDYCZNYM I REHABILITACYJNYM INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 ISSN 1507-3858 Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu e-mail: wieslawa.gryncewicz@ue.wroc.pl; karol.lopacinski@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR Linia współpracy CSIOZ - Regiony w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Model kształcenia na licencjacie. Σ 540 godz.

Model kształcenia na licencjacie. Σ 540 godz. Kontakt: Sekretariat zif_ti@ue.wroc.pl jerzy.korczak@ue.wroc.pl http://kti.ue.wroc.pl http://ib.ue.wroc.pl Model kształcenia na licencjacie Σ 540 godz. MODUŁY -I STOPIEŃ 1) Analityk i projektant systemów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo