Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1.Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; 2.2.tel ; fax lub ; ) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U poz. 907 z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 2. Przedmiot zamówienie obejmuje również integrację z innymi systemami oraz przeprowadzenia szkolenia. 3. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez zamawiającego i wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania mysap ERP 6.0 (zwanego dalej systemem ERP) w obszarach HR, FI, FM, workflow, BW i EP. Wdrożenie rozszerzenia funkcjonalności systemu ERP nie może wprowadzać dodatkowych obostrzeń licencyjnych poza posiadane już przez Zamawiającego. W zakresie funkcjonalnym wdrożenia (w ramach zadania Zarządzanie płynnością finansową pod kątem rozliczeń ze studentami, bieżące generowanie raportów przez Strona 1 z 37

2 dysponentów środków) znajdują się: Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 1) funkcjonalność automatycznego zaczytywania wyciągów z bankowości elektronicznej do systemu ERP, 2) wysyłanie i autoryzacja płatności z poziomu systemu ERP bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej, 3) raportowanie pod kątem płynności finansowej i zarządzania lokowaniem środków, 4) opracowanie wskaźników finansowych 5) szkolenia dla użytkowników i administratorów AD.1 Przedmiotem punktu 1 jest rozwiązanie integracji on-line z systemem bankowym polegające na automatycznym pobieraniu wyciągów bankowych (jako zadania wykonywane w tle). Zapewniona musi być również możliwość pobrania wyciągu na życzenie. Dostawca powinien mieć gotowe rozwiązanie współpracujące z formatem ISO camt Rozwiązanie ma dawać możliwość aktualizacji mappingu za pomocą SAP Transformation. Wszystkie księgowania wyciągów odbywać się będą za pomocą standardowego programu SAP (transakcja FF_5 / FF.5). Rozwiązanie winno być wspierane przez wszystkie z banków, z usług których korzysta obecnie Uniwersytet Jagielloński, tj: - BPH - Pekao S.A. - Bank Handlowy Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dowód współpracy z jednym z wyżej wymienionych banków w postaci np. zaświadczenia z banku. Wykonawca powinien dysponować działającym rozwiązaniem w dniu składania oferty, co potwierdzi stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty. Wymagania ogólne: Komunikacja z bankiem ma się odbywać przy użyciu technologii WebService (HTTP ver. 1.1). Kanał pomiędzy bankiem a klientem powinien zapewnić bezpieczeństwo danych za pomocą dwustronnego SSL. Certyfikat komunikacyjny powinien być zapisany na serwerze w formacie JKS. Możliwość uruchomienia aplikacji na tym samym serwerze co system ERP. Rozwiązanie powinno być zintegrowane w systemie ERP, tak by użytkownik końcowy nie wiedział czy jest wykorzystywane oprogramowanie pośredniczące (typu homebanking). Program powinien wspierać możliwość zapisywania wysłanych i odebranych komunikatów do archiwum na dysku. Rozwiązanie ma zapewnić różne poziomy dostępu dla różnych osób w zależności od pełnionych przez nie roli w organizacji. AD.2 Przedmiotem punktu 2 jest rozwiązanie integracji z systemem bankowym polegające na wysyłaniu i podpisywaniu zleceń płatności z systemu ERP. System ma generować pliki płatności za pomocą drzewa DMEE (Data Medium Exchange Engine). Zmiany w strukturze plików będą możliwe za pomocą DMEE. Strona 2 z 37

3 Podpisywanie zleceń w systemie ERP - użytkownik końcowy nie może widzieć programu pośredniczącego (typu homebanking) w komunikacji, jeżeli takowy będzie wymagany do poprawnego działania. Podpisywanie zleceń musi być zgodne z: - Typ podpisu: preferowany OTACZAJĄCY. - Rodzaj podpisu: preferowany XAdES-BES Wykonawca powinien mieć gotowe rozwiązanie umożliwiające komunikację za pomocą standardu ISO pain Jeśli występuje oprogramowanie pośredniczące, musi zapewniać kompatybilność z systemami Linux oraz Windows. Jeśli występuje oprogramowanie pośredniczące korzystające z JAVA, musi być zgodne z jej wersją 1.7. Rozwiązanie winno być wspierane przez wszystkie z banków, z usług których korzysta obecnie Uniwersytet Jagielloński, tj: - BPH - Pekao S.A. - Bank Handlowy Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dowód współpracy z jednym z wyżej wymienionych banków w postaci np. zaświadczenia z banku. Wykonawca powinien dysponować działającym rozwiązaniem w dniu składania oferty, co potwierdzi stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty. Wymagania ogólne: Komunikacja z bankiem ma się odbywać przy użyciu technologii WebService (HTTP ver. 1.1). Kanał pomiędzy bankiem a klientem powinien zapewnić bezpieczeństwo danych za pomocą dwustronnego SSL. Certyfikat komunikacyjny powinien być zapisany na serwerze w formacie JKS. Możliwość uruchomienia aplikacji na tym samym serwerze co system ERP. Rozwiązanie powinno być zintegrowane w systemie ERP, tak by użytkownik końcowy nie wiedział czy jest wykorzystywane oprogramowanie pośredniczące. Program powinien wspierać możliwość zapisywania wysłanych i odebranych komunikatów do archiwum na dysku. Rozwiązanie ma zapewnić różne poziomy dostępu dla różnych osób w zależności od pełnionych przez nie roli w organizacji. AD.3 Przedmiotem punktu 3 jest przygotowanie raportów wg poniższych specyfikacji: planowanie płynności w różnych interwałach czasowych Konieczność dokładnego planowania wymusza znajomość spodziewanych przepływów, co do dnia. Raport musi dawać możliwość dostosowania interwałów czasowych w zależności od wymagań planisty. Powinny być możliwości raportowania w oparciu o dwie opcje: - interwał czasowy: dzienny, tygodniowy, miesięczny - interwał czasowy: dzienny - do wybranego tygodnia, tygodniowy do wybranego miesiąca, miesięcznym powyżej jednego miesiąca. Strona 3 z 37

4 Raport musi umożliwiać wyświetlenie go z każdą datą, również z datą przeszłą. Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 Dane brane do raportu pozycji gotówkowej muszą uwzględniać informacje pochodzące zarówno z sald rachunków bankowych, przewidywanych płatności w oparciu o zlecenia płatnicze ( płatności automatyczne f110) jak i w oparciu o dokumenty powstałe w dziale Gospodarki Materiałowej oraz Sprzedaży i Dystrybucji. Najważniejsze jednak informacje pochodzą z księgi pomocniczej dotyczącej kontrahentów konieczne jest, więc wyświetlanie dokumentów dotyczących kontrahentów faktur, faktur korygujących, w oparciu o grupy dostawców/odbiorców. Grupy dostawców/odbiorców pozwolą na szybkie oszacowanie ryzyka nieotrzymania płatności. Raport powinien integrować się z modułem FI- CA (Contract Accounting). W związku z tym, że nie wszystkie operacje da się zaewidencjonować, a istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia, system musi mieć możliwość ręcznego wprowadzania rekordów pojedynczych, które następnie w dniu rzeczywistego dokonania się zdarzenia (np. wpływu środków pieniężnych) zostaną automatycznie z raportu usunięte. W systemie ma zostać przygotowany mechanizm wprowadzania awiz z pliku Microsoft Excel. Wykorzystanie informacji o planowanych przyszłych przepływach do zarządzania lokowaniem środków pieniężnych Informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zgrupowane według różnych dokumentów źródłowych stworzą kompletny raport prognozy płynności i pozycji gotówkowej przedsiębiorstwa. Szybkie wywołanie raportu i poznanie pozycji gotówkowej przedsiębiorstwa pozwoli na zintensyfikowanie działań mających na celu zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych bądź też pozyskaniem krótkoterminowego finansowania. Raport musi umożliwić szybkie przejście z ogółu do szczegółu, czyli z ogólnego przeglądu wszystkich działów i dokładnego przeglądu mniejszego wycinka danych finansowych przedsiębiorstwa. Będzie to skutkowało np. przejściem z wyświetlania informacji z kont bankowych do wyświetlenia danych dla konkretnego konta bankowego. Z pozycji krótkoterminowego planowania finansowego dla najbliższych kilku dni istnieje konieczność szybkiego wywołania raportu i poznania kwoty nadwyżki/ niedoboru środków finansowych oraz ustalenie działania dotyczącego zarządzania środkami pieniężnymi. Raport według zapadalności lokat z jednoczesnym naliczaniem odsetek od lokat Raporty muszą uwzględniać zawarte lub dopiero planowane transakcje rynku pieniężnego wprowadzone poprzez menadżera transakcji. Zawarte transakcje wraz z ich przepływami finansowymi ( założenie, rozliczenie, odsetki, koszty itp.) będą widoczne w raporcie i mają pozwalać na jasne i przejrzyste przewidywania stanu środków ulokowanych w poszczególnych instytucjach finansowych w podziale na waluty. Konieczne jest stworzenie takiego raportu który pokazuje tzw. zejście środków z rachunku bankowego w momencie wejścia środków na rachunek lokaty i odwrotnie- w momencie rozwiązania lokaty raport powinien pokazać środki z przeciwnym znakiem tak, aby kwoty nie były widocznie podwójnie. Raporty mają pozwolić na określenie stanu gotówki wraz z osobnym określeniem odsetek naliczonych i należnych. Strona 4 z 37

5 Raport powinien umożliwić również określenie efektywnej stopy procentowej oraz wycenę Cash Flow. W dniu zapadalności lokat w raporcie musi się pojawić wartość tej lokaty powiększona o otrzymane odsetki, jako środki, które firma będzie mogła wykorzystać od tego momentu. Raport również powinien naliczać odsetki od lokat w przypadku kiedy nie są one wypłacane w dniu zapadalności wraz z całością wkładu, tylko wypłacane są w innych okresach, zgodnie z umową. Ponadto system powinien generować zlecenie płatnicze od zakładanej lokaty i przesyłać je automatycznie do banku w celu realizacji transakcji. Takie zlecenie powinno zawierać zestaw następujących danych: bank, na który wysyłamy kwotę, długość lokaty, przelew z opcją Sorbnet, data rozpoczęcia lokaty, data zakończenia lokaty. Raport (dla dysponentów środków) stanu środków pieniężnych (środki na rachunku plus lokaty) według sposobu finansowania (dotacja dydaktyczna, dotacja na działalność naukowobadawczą, środki własne) Raport wyświetla stan kont bankowych, najpierw zagregowane dla poszczególnych walut, a po analizie pozycji szczegółowych dostępnych na podwójne kliknięcie, pozwala na określenie sald poszczególnych rachunków (dewizy wyceniane po kursie średnim NBP na dzień wykonania raportu). Pozwala to planistom na określenie jakimi środkami dysponują, jakie wydatki są w stanie pokryć ze środków własnych czy dysponują nadwyżkami oraz stopniem realizacji prowadzonych projektów. Raport również wyświetla zawarte lokaty tak, żeby planiści mogli również uwzględnić środki na lokatach przy planowaniu płynności. Dysponenci środków mają również możliwość sprawdzenia sposobu finansowania. Poprzez przypięte odpowiednie poziomy planowania do kont mogą sprawdzić sposób i źródła finansowania poszczególnych pozycji w raporcie. AD.4 Przedmiotem punktu 4 jest opracowanie i zdefiniowane w systemie ERP następujących wskaźników: wskaźnik obrotu należności w dniach wg wzoru (dla roku): (Należności od studentów z tytułu opłat edukacyjnych / Przychody ze sprzedaży usług edukacyjnych) x 365 wskaźnik obrotu należności w dniach wg wzoru (dla semestru): (Należności od studentów z tytułu opłat edukacyjnych / ((Przychody ze sprzedaży usług edukacyjnych) x (semestr 5 miesięcy))) x 150 wskaźnik średniego oprocentowania lokat: ( Odsetki uzyskane w okresie* / Średni stan lokat w okresie ^ ) x 100% gdzie * - dla poszczególnych miesięcy i wielokrotności miesięcy; do roku włącznie ^ - średnia średnich dziennych Wskaźniki mają być prezentowane dla konkretnego rachunku bankowego (konta księgi głównej związanej z rachunkiem) Strona 5 z 37

6 AD.5 Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla użytkowników i administratorów z funkcjonalności opisanej w punktach 1-4 zakresu funkcjonalnego. Szkolenia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w formie warsztatów szkoleniowych na systemach Zamawiającego. Jednocześnie grupa szkoleniowa może liczyć do 10-ciu osób szkolonych Zamawiającego. Wystawi uczestnikom ww. szkoleń odpowiednie świadectwa (certyfikaty) o odbyciu i zaliczeniu szkolenia. Zapewni odpowiednie materiały szkoleniowe, adekwatne do zakresu szkolenia: dla użytkowników w zakresie prezentacji i ćwiczeń szkoleniowych, dla administratorów w zakresie ćwiczeń warsztatowych. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dla kalkulacji ceny należy przyjąć pulę 20 osobodni konsultanta przeznaczoną na prace rozwojowe uszczegóławiające we wdrażanych modułach/obszarach. Zamawiający w czasie trwania wdrożenia zastrzega sobie prawo do dokupienia odpowiedniej liczby osobodni konsultanta (ponad oferowane 20 osobodni) w cenie wskazanej w ofercie. Wymagania ogólne dla zamówienia: a) Wykonawca musi zaoferować gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy na przedmiot zamówienia b) Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby. c) Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ. d) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (odpowiednio części zamówienia). 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: , , ; 7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 8. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez uprawnione osoby, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po Strona 6 z 37

7 uprzednim zamówieniu przez Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do r. przy czym wdrożenie musi rozpocząć się w terminie do 2 tygodni od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zgodnie z art.22 PZP, spełnia warunki dotyczące : 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - dwa wdrożenia w module SAP TR lub wdrożenia z utrzymaniem modułu SAP TR. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione zamówienia wykonał lub wykonywane są należycie załączając dowody potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot, datę wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dowody, oświadczenie oraz wykaz dostaw dołączonych do oferty, których wzór stanowią załącznik nr 1 i nr 5 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi przedstawić wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia spełniających poniższe kryteria wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj: kierownikiem projektu posiadającym certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation, który prowadził i pozytywnie zakończył co najmniej 2 projekty Strona 7 z 37

8 Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 wdrożeniowe, minimum czerech konsultantów z doświadczeniem w implementacji modułu SAP FSCM (Financial Supply Chain Management) w tym Cash Management oraz integracją z bankami na szeroką skalę. Wdrożenie ma być prowadzone w oparciu o metodologie ASAP lub zgodną. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 i nr 6 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art.24 ust.1 PZP. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 1.3 Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5) 2 SIWZ, tj. dwa wdrożenia SAP TR lub wdrożenia z utrzymaniem modułu SAP TR. 1.4 Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1); Strona 8 z 37

9 1.5 Zamawiający informuje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (tj. od dnia r), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 1.6 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 1.7 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 2.3 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2.4 aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 2.5 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego - dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących Wykonawcami lub wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących Wykonawcami, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich, 2.6 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą Strona 9 z 37

10 podmiotów zbiorowych, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2.7 aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6)2. ppkt 2.2., 2.3, 2.4 i 2.6 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że: 4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.4 odpowiednio dla pkt 6)2 ppkt 2.5 i pkt 6)2 ppkt 2.7 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej w pkt 6)4. ppkt SIWZ,, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub Strona 10 z 37

11 kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Ponadto do oferty Wykonawca winien dołączyć: 7.1 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 8. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Adres i osoba kontaktowa mgr Piotr Molczyk Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym mgr Urszula Wilgocka Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 6/2, Kraków, tel ; fax lub ; Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo Strona 11 z 37

12 pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 11. Zasady zwracania się z wnioskami o udzielenie wyjaśnień szczegółowo reguluje art. 38 ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia wadium. 2. Najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr , SWIFT: PKO PP LPW. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy PZP. 5. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia Strona 12 z 37

13 wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i winien skalkulować cenę dla całości zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do podpisanego formularza oferty załącznik, zawierający oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: - Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 6. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 7. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. Strona 13 z 37

14 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 9.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych.; 9.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 9.3 osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 9.4 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 9.5 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone jednemu wykonawcy przez pozostałych uczestników konsorcjum; 9.6 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane ( z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków, w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. do godziny 12: Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta na wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/642/ nie otwierać przed dniem r. godz. 12:05. oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Strona 14 z 37

15 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 12:05 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt 11)5. i 6. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach który zostali wykluczeni z postępowania, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 11. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 11)10. SIWZ, odpowiednio na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki, rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić jak i pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Obliczając cenę oferty, należy podać wartość (wartości) sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyrażoną w procentach oraz wartość (wartości) sumaryczne brutto. 3. Cena łączna stanowić będzie kalkulację cen składowych w następujących kategoriach: - cena za wdrożenie; - cena za utrzymania; - cena utrzymania licencji; - cena gwarancji (12 miesięcy); - cena wsparcia - cena szkolenia 4. Nie przewiduje się zwiększenia ceny brutto zamówienia. 5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. Strona 15 z 37

16 6. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 3. Cena brutto 100 % Punkty przyznawane za kryterium cena brutto będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o - cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium od jednego członka komisji przetargowej wynosi Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez wszystkich członków komisji przetargowej, które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium. 5. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 6. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 1.2 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie kierowania projektami przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, tj certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation, o którym mowa w pkt 5) 4 SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 15 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia występują odpowiednio przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, tj. gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Strona 16 z 37

17 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strona 17 z 37

18 16) Wzór umowy. Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 WZÓR UMOWY CRZP/UJ/ /2013 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębia 24, Kraków, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.. przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, a.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wdrożeniu i utrzymaniu nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 2. Przedmiot zamówienie obejmuje również integrację z innymi systemami oraz przeprowadzenia szkolenia. 3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania wszystkich prac opisanych w załączniku nr A do SIWZ. 4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Osobą odpowiedzialną za odbiór i nadzór ze strony Zamawiającego jest pan/i., tel..., . lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i kwalifikacje, w szczególności przez osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę w trakcie składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zmiany ww. osób, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu kwalifikacji i doświadczenia przez nowych pracowników. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje wykonana przedmiot umowy w terminie 30 czerwca 2014r., przy czym wdrożenie musi rozpocząć się w terminie do 2 tygodni od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy,. 9. Zlecenie wykonania, części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 2 Strona 18 z 37

19 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż jest twórcą nowych funkcjonalności Systemu wskazanych w 1 ust. 1 umowy, dlatego też są one wolne od wad prawnych uniemożliwiających Zamawiającemu niezakłócone korzystanie. Szczegółowe warunki rękojmi za wady prawne przedmiotu umowy zostały określone w ust Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 5. Zamawiający będzie dochodził uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu zamówienia, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty dowiedzenia się, iż osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę, który wstąpi do toczącego się procesu cywilnego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego. 7. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia wynagrodzenia będzie on domagał się od Wykonawcy odszkodowania z tytułu istnienia wady prawnej rzeczonego przedmiotu umowy, przy czym odszkodowanie to będzie obejmowało co najmniej tzw. ujemny interes umowny Zamawiającego oraz zwrot poniesionych przez niego kosztów procesu. 8. Jeżeli Zamawiający uniknął utraty w całości lub w części przedmiotu zamówienia albo skutków jego obciążenia na korzyść osoby trzeciej Wykonawca będzie wolny od odpowiedzialności z tytułu rękojmia za wady prawne, z chwilą zwrotu Zamawiającemu zapłaconej wcześniej przez niego sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami na rzecz osoby trzeciej. 9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają z upływem roku od chwili, kiedy dowiedział się on o istnieniu tej wady lub z momentem uprawomocnienia się wyroku sądu na korzyść osoby trzeciej. 10. Uprawnienia te nie wygasają w powyższym terminie, jeśli Wykonawca podstępnie zataił przed Zamawiającym wadę prawną przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 1 niniejszej umowy. 11. Zamawiający może podnieść zarzut z tytułu rękojmi również po upływie rocznego terminu, jeżeli przed jego upływem zawiadomił on Wykonawcę o istnieniu wady przedmiotu zamówienia. 12. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady prawne przedmiotu umowy wynosi miesięcy Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:... zł, (słownie :... zł 00/100), co po doliczeniu należnej stawki Strona 19 z 37

20 podatku VAT daje kwotę brutto:... zł, (słownie:... zł 00/100). 3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca otrzyma określone w ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu faktury. 6. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. 7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego Z chwilą zapłaty wynagrodzenia wymienionego w 3 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie nowych funkcjonalności Systemu na polach eksploatacji: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; 2. Zamawiający ma prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 3. Zamawiający uzyskuje również prawo własności egzemplarzy, na których zapisany został przedmiot niniejszej umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z postanowieniami 26 ust. 8 umowy 4U 2004 z dnia 6 listopada 2006 r. będzie ubiegał się o uzyskanie autoryzacji stworzonych przez Wykonawcę nowych funkcjonalności Systemu przez Konsorcjum Wykonawców ww. Umowy 4U Prawa własności intelektualnej do rezultatu (wyniku) autoryzowanej modyfikacji Systemu stanowiącej stworzenie jego nowych funkcjonalności w ramach niniejszej umowy, w tym majątkowe prawa autorskie do tego utworu oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu przysługujące Zamawiającemu, lub udział Zamawiającego w tych prawach mogą zostać przeniesione na Konsorcjum Wykonawców, za uzgodnionym przez ww. podmioty wynagrodzeniem Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w 1 ust. 5 umowy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy Strona 20 z 37

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332321-2015:text:pl:html Polska-Wieprz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo