SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) Warszawa, dn

2 I. ZAMAWIAJĄCY Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. ks.trojdena 4, Warszawa, tel.:(022) , fax: (022) , II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej CPV: (roboty budowlane w zakresie budynków) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i adaptacji pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku D Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie, na potrzeby serwerowni komputerowej, obejmujący następujące branże: a) budowlaną, b) sanitarną, c) elektryczną i niskoprądową (system monitoringu parametrów środowiska serwerowni, d) system gaszenia gazem. 2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składają się: a) projekty budowlano-wykonawcze, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR) stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz uszczegółowiony wytycznymi Zamawiającego, stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się z dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 4. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ, służyć będą Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp. 5. O wszelkich zmianach, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ z załącznikami. 6. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż do dnia 5 grudnia 2011r. do Pani Anny Brzezińskiej, Dział Zamówień i Spraw Organizacyjnych pok. 006, tel.: (0 22) , fax: (0 22) , IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU ICH OCENY 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. Posiadają wiedzę i doświadczenie w szczególności: wymagane jest udokumentowanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia w budynku użyteczności publicznej na kwotę zł każda. c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu obsadzenia stanowiska: - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń; - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń, - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń. d. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł. 2. Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia nie spełnia. VII. FORMALNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 1. Zgodnie z art. 24 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 3

4 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Wykonawców, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspólnicy w spółce jawnej, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych); 5) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 7) Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 8) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 9) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokument i oświadczenie, o których mowa w pkt. VIII. 2. SIWZ. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, realizacji w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 4

5 potwierdzającego, że te realizacje zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 5 do SIWZ); 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają ważne do kierowania robotami w branży budowlanej oraz posiadają ważne uprawnienia w branży elektrycznej i w branży sanitarnej oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w ust W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5

6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VIII. 4 ppkt. 2-4) składa następujące dokumenty: 1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1-4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju. IX. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w języku angielskim). 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 pkt. 1-4 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. 6. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 4 składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz 6

7 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, będą oceniane łącznie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane z pomocą faksu, pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze Stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. 3. Korespondencję należy oznaczać numerem postępowania i przekazywać: a) pocztą elektroniczną na adres b) faksem na numer (+48 22) ; c) pisemną, na adres Zamawiającego Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, Warszawa 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - w sprawach merytorycznych - Roman Szczepanowski - tel. (+48 22) w sprawach formalnych Agnieszka Karbowska - tel. (+48 22) XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania ofert przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść także w: a) pieniądzu, przelewem z dopiskiem wadium, nr sprawy ADZ-23-33/2011 na rachunek Zamawiającego: BPH b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w formach poręczeń i gwarancji należy przesłać/złożyć w dziale księgowości Zamawiającego (pok. nr 112). 6. Oferta niezabezpieczona wniesieniem wadium podlega odrzuceniu z postępowania. 7. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi być dołączona do oferty. XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 7

8 upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wraz przepisami prawa. 5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożyć harmonogram prac z podziałem na branże : budowlaną, elektryczną i sanitarną. 6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 8. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały. 11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia: Znak sprawy: ADZ-23-33/2011 Oferta przetargowa na budowę serwerowni komputerowej MIBMiK oraz nazwę i adres Wykonawcy. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004). 2. Termin składania ofert upływa dnia 13 grudnia 2011 roku o godzinie 11: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 13 grudnia 2011 roku o godzinie 11:30, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 8

9 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Podstawą do ustalenia ceny oferty przez Wykonawcę jest opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy o roboty budowlane. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego wynagrodzenia podaną w art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę, oprócz robót i prac wynikających z przedmiarów robót i projektu umowy powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia. 3. Cenę oferty należy skalkulować w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego wg metody kalkulacji szczegółowej. 4. Oferta musi zawierać cenę netto, cenę brutto za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem VAT. 5. Ceny podane w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). 7. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do ceny oferty podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 8. W przypadku złożenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na mocy art. 87 ust.2 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, oferta taka zostanie odrzucona. XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie spełniania opisanych w SIWZ warunków. 2. Oferty wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następującego kryterium: Cena oferty % 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawi najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 9

10 b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając faktyczne i prawne uzasadnienie wykluczenia, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy przypadku: a) gdy zaistnieje okoliczność niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy lub zdarzenie losowe o charakterze siły wyższej, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia w umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin realizacji (po uzgodnieniach między stronami); b) w przypadku zaistnienia uzasadnionych konieczności zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją umowy, których brak uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie zamówienia dopuszczalna jest zmiana stosownych warunków umowy (po uzgodnieniach między stronami). XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia r. Prawo zamówień publicznych (po wzgl. nowelizacji z 7 kwietnia 2006r) przysługują środki odwoławcze przewidziane ww. ustawą. XX. INNE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 Wykaz realizacji 10

11 Załącznik nr 6 Wykaz osób załącznik 6a - Oświadczenie Załącznik nr 7 - Projekt umowy Załącznik nr 8 - Wytyczne Zamawiającego Zatwierdził:. Data i podpis Kierownika Jednostki 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę serwerowni komputerowej MIBMiK nr sprawy ADZ-23-33/2011 MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres, faks Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: netto zł, tj. brutto zł (słownie brutto zł: ) 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego. 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:. 9. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 12. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Spis dokumentów składających się na ofertę: 1) Formularz oferty, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Harmonogram prac, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu* (jeżeli dotyczy), 5) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), 6) Wykaz zrealizowanych robót wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie (załącznik nr 5 do SIWZ), 7) Wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ), 8) Polisa ubezpieczeniowa, 9) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ), 10) Odpis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy), 11) Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, 12) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 13) Kopia dokumentu wadialnego 14) Inne. Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, znak sprawy ADZ-23-33/2011, oświadczamy, że zgodnie z zapisami w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Jesteśmy uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie*/ Podwykonawca uczestniczący w zamówieniu, (nazwa firmy), posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu, że będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia,* 3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. * niepotrzebne skreślić... data i podpis Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, znak sprawy ADZ-23-33/2011, oświadczamy, że zgodnie z zapisami w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie: - nie wyrządziliśmy szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu go nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; - nie otwarto naszej likwidacji i nie ogłoszono upadłości*/ nie otwarto naszej likwidacji i ogłoszono naszą upadłości lecz zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*; - nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*/ zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*; - nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspólnicy w spółce jawnej, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych); - nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności*/ wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania i posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności ale nasz udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne szczegółowe uzasadnienie zaistniałej sytuacji;* - wszystkie składane przez nas informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są prawdziwe. * niepotrzebne skreślić... data i podpis Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy ADZ-23-33/2011 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT Lp. Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia (z VAT) w zł Termin realizacji (podać miesiąc i rok) Do wykazu zrealizowanych zamówień załączamy dokumenty potwierdzające, że wykonane zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością.... data i podpis Wykonawcy 16

17 Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy ADZ-23-33/2011 WYKAZ OSÓB Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę serwerowni komputerowej MIBMiK, oświadczamy, że: 1) mamy do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone osoby w celu w obsadzenia stanowisk: - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej (kierownik robót) - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń; - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży elektrycznej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń, - minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia w branży sanitarnej - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń. Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywany ch czynności Doświadczenie zawodowe (opis) Uprawnienia zawodowe. Podmiot, który dysponuje wskazaną osobą dn. (podpis Wykonawcy) 1 Jeżeli osobą podaną w wykazie dysponuje inny podmiot niż Wykonawca, należy wypełnić załącznik nr 6a, pkt 2. 17

18 Załącznik nr 6a do SIWZ Nr sprawy ADZ-23-33/2011 OŚWIADCZENIE Uwaga: załącznik nr 6a wypełniają wyłącznie Ci Wykonawcy, którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy). Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę serwerowni komputerowej MIBMiK, oświadczamy, że: 1. *) polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: (podać nazwę, adres siedziby), niezależnie od charakteru prawnego łączących nas stosunków. Na dowód, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 2. *) polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: (podać nazwę, adres siedziby), niezależnie od charakteru prawnego łączących nas stosunków. Na dowód, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 3. *) polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów: (podać nazwę, adres siedziby), niezależnie od charakteru prawnego łączących nas stosunków. Na dowód, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. *) wypełnić jeżeli dotyczy dn. (podpis Wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 7do SIWZ UMOWA nr.. zawarta w dniu roku pomiędzy: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4 NIP: reprezentowanym przez: 1. Prof. dr hab.jacka Kuźnickiego Dyrektora Instytutu, 2. Mgr Hannę Iwaniukowicz Głównego Księgowego zwanym dalej Zamawiającym, a firmą. z siedzibą w.. NIP:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa dotyczy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pt. Budowa serwerowni komputerowej MIBMiK finansowanej z dotacji celowej MNiSzW, nr decyzji 6127/IB/1789/2011, w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ADZ / Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie i adaptacji pomieszczeń piwnicy w budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 4 na potrzeby serwerowni komputerowej. 2. Szczegółowy zakres prac określono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 2 Wynagrodzenie umowne Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości. PLN, podatek VAT 23 % w wysokości PLN, brutto (z VAT) w wysokości.. PLN (słownie:. złotych). 3 Termin wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym złożonego wraz z ofertą przetargową harmonogramu prac w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych określonych w l, ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi nie później niż do 7 dnia od daty podpisania umowy. 3. Zakończenie całości robót nastąpi w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

20 Załącznik nr 5 do SIWZ 4 Warunki prowadzenia robót 1. Roboty prowadzone są w budynku czynnym i użytkowanym. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy oraz zapewni dostęp do budynku w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokołu. 3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji technicznej oraz dziennik budowy, a także wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej do celów robót budowlanych. 4. Obowiązek i koszt organizacji, utrzymania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, dozoru, likwidacji zaplecza budowy, a także tymczasowych zasileń leżą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i doprowadzi teren i zaplecze budowy do prawidłowego stanu. 5. Wykonawca dostarcza na teren robót wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji umowy we własnym zakresie. 6. Roboty mogą być prowadzone w budynku w godzinach od 6.00 do Zmiana czasu pracy może wystąpić w sytuacjach technologicznie koniecznych po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną z ramienia MIBMiK. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 z materiałów własnych zgodnie z wykazem zastosowanych materiałów w kosztorysie ofertowym. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zm.). Materiały przewidziane do wbudowania winny być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji modeli oraz próbek kolorystycznych materiałów wykończeniowych, itp. 9. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia robót w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym, do pełnej wysokości strat. 10. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego terenu robót. 11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów. 12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco i chronologicznie pełną dokumentację robót, w szczególności Dziennik budowy. 13. Z ramienia Wykonawcy roboty budowlane prowadzić będzie Kierownik Budowy ustalony wpisem do Dziennika Budowy. 14. Inspektorem Nadzoru będzie Andrzej Traczyk nr uprawnień WA 20/ Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego będzie dr Roman Szczepanowski Pełnomocnik Dyrektora ds. Aparatury Specjalnej i IT. 5 Odbiór robót 1. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 2. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikowych w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia stanowiska do hodowli ryb Danio rerio Znak sprawy ADZ-23-29/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo