SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/271/13 /14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji i sprzętu do rozbudowy środowiska backupowego Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII PODWYKONAWSTWO VIII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, tel. (22) , fax (22) /36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentu z podpisem, z uwzględnieniem ust. 2. Mail Zamawiającego: 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub mail Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu -wyłącznie na numer (22) /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Agnieszka Rogulska stanowisko służbowe: starszy specjalista tel fax /36 godziny urzędowania:

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. PODWYKONAWSTWO Wykonawca wskazuje w ofercie, czy powierza wykonanie zamówienia podwykonawcom. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/271/13/14. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Serwery Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie następujących elementów: I. Zakup licencji na oprogramowanie: a. Networker client NDMP Tier2-VNX5300 lub równoważnej wraz ze wsparciem: umożliwiającej wykorzystanie funkcjonalności wbudowanej w posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie backupowe EMC Networker umożliwiającej wykonywanie kopii serwerów CIFS, zlokalizowanych na posiadanych przez zamawiającego macierzy EMC VNX sztuka b. Avamar 1 TB Data Domain media primary site license lub równoważnej wraz ze wsparciem: umożliwiającej wykorzystanie funkcjonalności wbudowanej w posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie backupowe EMC Avamar wykonywania backupu na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach EMC Data Domain.- 2sztuki - (w sumie 2 TB), dalej zwanego oprogramowaniem. II. Zakup sprzętu: 14 urządzeń EMC Avamar gen4s 3.9 TB node (M1200) lub równoważnych wraz z licencjami na 24 TB przestrzeni w technologii RAIN na deduplikowane dane, dalej zwanych sprzętem. Sprzęt musi posiadać możliwość przeniesienia posiadanych przez zamawiającego 16TB licencji na zakupiony sprzęt: 14 nodów + 2x12 TB licencji na deduplikowane dane. Dostawa oraz instalacja sprzętu będzie miała miejsce do dwóch ośrodków obliczeniowych ZUS w Warszawie: ul. Szamocka 3, 5 oraz ul. Czerniakowska 16. III. Wdrożenie zakupionych licencji oraz migracja obecnego środowiska Avamar z posiadanego obecnie EMC Avamar gen3 2x8TB (w dwóch ośrodkach: podstawowym oraz zapasowym) na nowy. IV. Wsparcie producenta na zakupione oprogramowanie oraz sprzęt. 4

5 Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem Networker oraz Avamar. 5 W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, dostawca poniesie koszty implementacji zaoferowanego rozwiązania do środowiska wykorzystywanego w Zakładzie, wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości licencji oraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową wymaganą do eksploatacji tego oprogramowania. W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wdrożenia, migracji obecnych backupów środowiska Avamar, instruktażu związanego z obsługą i konserwacją zaoferowanego rozwiązania równoważnego oraz zapewnienia wsparcia producenta przez okres 3 lat. Opis równoważności dla Avamar a Oferowane rozwiązanie równoważne (urządzenie / system) musi spełniać wszystkie poniższe wymogi oraz posiadać następujące funkcjonalności: 1. Umożliwiać backup zdalnych oddziałów przy wykorzystaniu łącz o następujących parametrach: a. Utrata pakietów na poziomie 60% b. Opóźnienie do 2s 2. Umożliwiać backup laptopów użytkowników: W sieci GSM W sieci lokalnej 3. Umożliwiać backup środowiska VMware na użytkowane systemy Data Domain z de-duplikacją na źródle (wykorzystanie technologii BOOST Data Domain) 4. Zapewnienie zde-duplikowanej przestrzeni w oferowanym rozwiązaniu: minimum 20TB dla ośrodka podstawowego w przypadku gdy pojedyncze zadanie backupowe jest de-duplikowane zmiennym blokiem (wszystkie bloki na które jest dzielone pojedyncze zadanie backupowe mają różną długość) minimum 20TB dla ośrodka zapasowego w przypadku gdy pojedyncze zadanie backupowe jest de-duplikowane zmiennym blokiem (wszystkie bloki na które jest dzielone pojedyncze zadanie backupowe mają różną długość) minimum 40TB dla ośrodka podstawowego w przypadku gdy pojedyncze zadanie backupowe jest de-duplikowane stałym blokiem minimum 40TB dla ośrodka zapasowego w przypadku gdy pojedyncze zadanie backupowe jest de-duplikowane stałym blokiem 5. Zamawiający wymaga migracji obecnych backupów środowiska Avamar do ewentualnego środowiska równoważnego zgodnie z polityką retencji w obecnie używanym środowisku Avamar 6. Oferowany system równoważny musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniać przechowywanie wszystkich zdeduplikowanych kopii zapasowych na własnych dyskach (w ramach appliance u backupowego). 7. W przypadku rozwiązania równoważnego wymagane jest dostarczenie kompletu: Sprzętu Oprogramowania Licencji Wdrożenia Migracji obecnych backupów środowiska Avamar Wsparcia producenta na minimum 3 lata Zapewnienia zgodności ze sposobem licencjonowania producenta Dokumentację 8. Urządzenie równoważne musi tworzyć łącznie jedną logiczną całość i stanowić kompletny system centralnego backupu z agentami do backupu plików, baz danych, środowisk vmware, środowisk zdalnych oraz laptopów.

6 9. Zainstalowany w urządzeniu system centralnego backupu musi być dostarczony z licencją na nielimitowaną liczbę zabezpieczanych serwerów / systemów operacyjnych / baz danych / partycji VMWare / laptopów. 10. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) następujące systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster), Linux (Red Hat).Backup zasobów plików z powyższych systemów musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami powyżej. 11. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: MS Exchange 2010, MS SQL, SharePoint, SAP, VMware, Backup z powyższych baz danych i aplikacji musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie. 12. W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji musi istnieć możliwość pobierania kopii zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 5 jednoczesnych strumieni). 13. W przypadku zabezpieczania systemu Exchange 2010 / Exchange 2013 musi istnieć możliwość backupu całego obrazu bazy danych i jednocześnie odtworzenia pojedynczego maila bez konieczności odtwarzania całej bazy danych. 14. W przypadku zabezpieczania systemu Sharepoint musi istnieć opcjonalna (licencja nie jest wymagana) możliwość odtworzenia pojedynczego elementu systemu Sharepoint bez konieczności odtwarzania całego środowiska SharePoint. 15. Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio na medium backupowe (dyski oferowanego applaince u) bez pośrednictwa jakichkolwiek innych urządzeń / serwerów. Dotyczy to backupów lokalnych, zdalnych jak również backupu laptopów 16. Transfer danych z zabezpieczanych serwerów do oferowanego appliance u backupowego nie może się odbywać po sieci SAN. 17. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla sieci lokalnej: backup pojedynczych plików backup całych systemów plików backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy backup ustawień systemu operacyjnego Windows. backup całych obrazów maszyn wirtualnych systemu VMWare 18. Rozwiązanie backupowe musi transferować dane bezpośrednio z ze zdalnych oddziałów do appliance u backupowego bez konieczności instalacji jakiegokolwiek sprzętu w oddziale. Backup zdalnych oddziałów musi działać poprawnie nawet w przypadku opóźnienia 2 sekund w sieci WAN. Powyższa funkcjonalność wymagana jest dla następujących typów danych: backup pojedynczych plików backup całych systemów plików backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy 19. Rozwiązanie backupowe nie może wymagać jakichkolwiek czynności ze strony personelu w oddziale. Rozwiązanie backupowe musi działać zakładając, że pracownicy oddziału nie wiedzą w ogóle o istnieniu rozwiązania backupowego. 20. Rozwiązanie backupowe musi być w pełni konfigurowalne z konsoli znajdującej się w centrali. W szczególności backupy maszyn w oddziałach (bazy, pliki) czy też backupy laptopów muszą być konfigurowalne z poziomu centralnej konsoli bez konieczności logowania się na zabezpieczaną maszynę. 6

7 21. Rozwiązanie backupowe musi mieć możliwość odtworzenia plików baz danych na docelowa maszynę w oddziale z poziomu centralnej konsoli systemu backupowego. Nie może być wymagane logowanie się na odtwarzaną maszynę celem odtworzenia danych z systemu backupowego. 22. W przypadku odtwarzania systemu plików rozwiązanie backupowe musi mieć możliwość odtworzenia tylko brakujących lub uszkodzonych plików. Pliki które są identyczne na odtwarzanej maszynie oraz w backupie nie mogą być odczytane z systemu backupowego i transferowane na odtwarzaną maszynę. 23. Oferowane rozwiązanie musi być odporne na: Opóźnienia na łączu między oddziałem a ośrodkiem regionalnym (do 2s) Zrywanie łącza między oddziałem a ośrodkiem regionalnym (do 1h) Utratę pakietów (60%) 24. Oprogramowanie backupowe musi mieć funkcjonalność podziału danych (plików, baz danych, obrazów maszyn wirtualnych) na bloki o zmiennej długości. System musi się dopasowywać do struktury dokumentu zapewniając podział na bloki o różnej długości w ramach pojedynczego dokumentu. Podział na bloki musi następować bezpośrednio na zabezpieczanym serwerze. 25. Oprogramowanie backupowe musi backupować (przesyłać do serwera backupu) tylko unikalne bloki w skali całego zabezpieczanego środowiska skracając czas backupu, obciążenie procesora i zmniejszając ruch w sieci WAN / LAN. Fragment danych, których został przesłany z serwera A nie może być przesłany nigdy więcej z żadnego innego serwera znajdującego się w jakimkolwiek oddziale. 26. Oprogramowanie backupowe nie może odczytywać tych plików z systemu dyskowego, które się nie zmieniły w stosunku do ostatniego backupu. Raz zbackupowany plik nie może być nigdy więcej odczytany, chyba, że zmieni się jego zawartość. 27. Oprogramowanie backupowe musi wykonywać logicznie pełne backupy systemu plików. W wewnętrznej strukturze musi być przechowywana informacja o każdym backupie i należących do niego danych (blokach). Odtworzenie jakichkolwiek danych plikowych musi być pojedynczym zadaniem identycznym z odtworzeniem danych z pełnego backupu. 28. Oferowane rozwiązanie musi samodzielnie i automatycznie zarządzać mediami (wewnętrznymi dyskami) na których przechowuje backupy. Administrator musi być uwolniony od jakichkolwiek czynności związanych z definicją mediów, przyporządkowaniem mediów do zadań backupowych, definiowaniem gdzie przechowywane są zadania backupowe. Wszystkie te czynności, oferowane rozwiązanie musi wykonywać samodzielnie i automatycznie bez jakiegokolwiek angażowania administratora. Jedynym wyjątkiem alternatywne wskazanie dodatkowego de-duplikatora jako medium dla danego zadania backupowego. 29. W konsoli oprogramowania backupowego musi być możliwość definiowania ważności danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności backupy musza być automatycznie usunięte. 7

8 30. Oferowanie rozwiązanie backupowe musi mieć możliwość tworzenia z poziomu GUI (konsoli graficznej) polityk typu Dziadek ojciec syn, to znaczy utworzenia polityki w której zdefiniowano: Czas przechowywania backupów dziennych Czas przechowywania backupów tygodniowych Czas przechowywania backupów miesięcznych Czas przechowywania backupów rocznych 31. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń, czyli elementów nie podlegających backupowi w ramach zadania backupowego. Musi istnieć możliwość tworzenia wykluczeń dla dowolnej kombinacji następujących elementów: wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3 dla całych katalogów (np.: c:\windows). dla pojedynczych plików 32. Oferowane systemy dla ośrodka podstawowego i zdalnego muszą mieć możliwość replikacji danych w obu kierunkach jednocześnie. Replikacji powinny podlegać tylko bloki unikalne, nieznajdujące się na docelowym urządzeniu. Musi istnieć możliwość zdefiniowania kalendarza replikacji między systemami oraz zdefiniowania które zadania backupowe podlegają replikacji. 33. Musi istnieć pojedyncza konsola zarządzająca całym środowiskiem backupowym w ramach pojedynczego systemu backupowego (danego ośrodka). Konsola powinna musi mieć możliwość pracy na systemach zarówno Windows jak i Linux. 34. Konsola zarządzająca systemem backupowym musi integrować się z Active Directory. Musi być możliwość przydzielania użytkownikom i grupom Active Directory dostępnych ról w systemie backupowym. 35. Konsola powinna udostępniać raporty dotyczące zajętości przestrzeni przeznaczonej na de-duplikaty. 36. Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów do appliance a backupowego muszą być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256-bitowym. 37. Musi istnieć możliwość szyfrowania danych na medium dyskowym przechowującym backupy (deduplikaty). Ewentualna licencja szyfrowania musi być dostarczona w ramach postępowania. 38. Wymagana jest autentyfikacja komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą serwerów) oparta na certyfikatach. 39. Oprogramowanie backupowe musi pozwalać na odtwarzanie danych poprzez: wybór odtwarzanych danych, odtworzenie danych w jednym kroku. 40. Oprogramowanie backupowe musi mieć możliwość limitowania wielkości zadania backupowego. Jeśli zadanie backupowe przekroczy zdefiniowaną wielkość wówczas nie może być zapisane w systemie backupowych 41. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać ograniczenie pasma zużytego na przesłanie danych z zabezpieczanej maszyny. 42. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać ograniczenie mocy procesora używanej do wykonywania zdania backupu tak by odpowiednia moc procesora zostawić dla innych zadań. 43. Rozwiązanie backupowe musi wspierać VMware 5.0,5.1 oraz 5.5. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla środowisk VMware: a. Backup pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej ze środka maszyny wirtualnej VMware. b. Backup całych maszyn wirtualnych (obrazów, plików vmdk reprezentujących wirtualną maszynę). W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu VMWare (wumagane wykorzystanie mechanizmu CBT systemu VMWare) 8

9 c. Backup tylko wybranych dysków maszyny wirtualnej (wybranych plików vmdk systemu vmware) d. Wykonywanie backupu jak w punkcie b. i c. nie może wymagać bufora dyskowego na kopię obrazów maszyn wirtualnych (plików vmdk). e. Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi pozwalać na szybkie odtworzenie całych obrazów maszyn wirtualnych pojedynczych dysków maszyny wirtualnej f. Odtworzenie zarówno całych maszyn wirtualnych jak i pojedynczych dysków musi wykorzystywać mechanizm CBT systemu VMWare odtwarzane są tylko te bloki wirtualnej maszyny/dysku które uległy zmianie od ostatniego backupu g. Wykonywanie backupu jak w punkcie b.i c. musi pozwalać na odtworzenie pojedynczych plików z obrazu maszyny wirtualnej bez konieczności odtworzenia całej maszyny wirtualnej. Funkcjonalność musi być dostępna dla obrazów maszyn wirtualnych z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows oraz Linux. h. Dopuszcza się wykonywanie snapshotów maszyn wirtualnych i użycie ich w trakcie backupu obrazów maszyn wirtualnych. Powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend. Powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem w momencie odczytu danych zgodnie z wymaganiami powyżej. 44. Rozwiązanie backupowe musi pozwalać na automatyczne polityki backupowe dla: Folderu Hosta ESX Resource Pool systemu VMware Oznacza to, że dodanie maszyny wirtualnej do folderu, hosta czy resource pooli w systemie VMware spowoduje automatyczne backupowanie dodanej maszyny wirtualnej zgodnie z polityka zdefiniowana dla folderu hosta czy resource pooli w systemie VMware. 45. Rozwiązanie backupowe musi umożliwiać zdefiniowanie polityk backupowych dostępnych dla administratora systemu VMware z poziomu vcenter. Administrator VMware musi mieć możliwość przyporządkowania nowo tworzonych maszyn wirtualnych do polityk backupowych. 46. Dla systemów Windows 2008, Windows 7 musi istnieć funkcjonalność Bare Metal Recovery automatycznego odtworzenia całego serwera (system operacyjny + ustawienia systemu operacyjnego + dane) w jednym kroku bezpośrednio z oferowanego urządzenia. Funkcjonalność musi być wbudowana w rozwiązanie backupowe. 47. W przypadku odtwarzania danych z interfejsu dostępnego na zabezpieczanym serwerze musi istnieć mechanizm autentyfikacji użytkowników dostępny w dwóch opcjach: Wbudowany w system backupowy Zintegrowany z usługami katalogowymi W przypadku wykorzystania AD, użytkownicy będący w domenie nie muszą się logować do systemu backupu w przypadku konieczności odtworzenia danych przeszukania zwartości swoich backupów wykonania backupu 9

10 Dla odtwarzania danych z interfejsu końcowego użytkownika dostępnego na zabezpieczanym laptopie / PC muszą być dostarczone następujące funkcjonalności: Wyszukiwanie pliku do odtwarzania po nazwie pliku początkowym fragmencie nazwy pliku końcowym fragmencie nazwy pliku fragmencie nazwy pliku umiejscowionym gdziekolwiek w pełnej nazwie pliku Przeglądania zawartości zbackupowanego systemu plików i wybór zasobów do odtworzenia Wybór wersji odtwarzanego pliku / katalogu 49. W przypadku odtwarzania istniejącego systemu plików (systemu plików który utracił część zasobów) musi być możliwość odtworzenia danych w taki sposób, że odtwarzane i przesyłane są tylko brakujące pliki i katalogi. Pliki i katalogi które znajdują się i są poprawne na docelowym systemie nie mogą być odtwarzane z urządzenia backupowego i wysyłane z urządzenia backupowego do docelowej maszyny. 50. System backupu musi być dostępny dla backupu i odtwarzania przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Nie może być jakiegokolwiek przedziału czasowego czy momentu w którym system backupowy nie może wykonywać backupu lub odtwarzania. 51. System backupu musi mieć możliwość bezpośredniego raportowania o błędach do serwisu producenta 52. System backupu musi mieć możliwość instalacji agentów jako plików msi. Musi istnieć możliwość automatyzacji agentów poprzez uruchomienie skryptu instalującego agenta na zabezpieczanej maszynie i przyporządkowującego maszynę automatycznie do określonej polityki backupowej. 53. System backupu musi mieć możliwość automatycznej samo-aktualizacji poprzez automatyczne ściąganie nowych wersji od producenta 54. System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu. 55. System musi pozwalać na backup serwerów NAS z następującymi funkcjonalnościami: 1. Z systemu NAS powinny być wysyłane tylko zmienione pliki od ostatniego backupu 2. W przypadku odtwarzania, uprawnienia użytkowników również są odtwarzane 3. Integracja z protokołem NDMP systemów NAS Dopuszczalne jest użycie dodatkowego, dedykowanego urządzenia wykonującego de-duplikację systemu NAS. Opis równoważności dla licencji: 1. Licencja Networker client NDMP Tier2-VNX5300 Licencja pozwalająca na wykonywanie kopii zapasowych protokołem NDMP z posiadanych przez Zamawiającego macierzy VNX 5300 na bibliotekę taśmową przy pomocy oprogramowania backupowego NetWorker. Wymagane jest by zaproponowana licencja pozwalała na backup protokołem NDMP dowolnej wielkości zasobów plikowych z macierzy VNX 5300 przy użyciu wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu NetWorker. Wymagane jest by backup obejmował dowolnie zdefiniowane w systemie NetWorker zasoby plikowe macierzy VNX 5300 backupowane: Bezpośrednio na napędy taśmowe (SAN) Poprzez Storage Node systemu NetWorker (LAN) 2. Licencja pojemnościowa Avamar 1 TB Data Domain media primary site license Licencja pozwalająca na przechowywanie kopii zapasowych posiadanego przez Zamawiającego systemu Avamar na urządzeniu Data Domain, przy zużyciu pojemności urządzenia Data Domain do 1TB. Zaproponowana licencja musi umożliwiać systemowi Avamar:

11 Komunikację z systemem EMC Data Domain Przesyłanie backupów z agenta Avamara bezpośrednio na Data Domain Przechowywanie na urządzeniu Data Domain dowolnych backupów wykonywanych przez Avamar poprzez sieć LAN (bazy, pliki, środowiska wirtualne) do zajętości 1TB na Data Domain II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI RAALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin dostawy i wdrożenia do 60 dni od daty podpisania umowy. 2. Okres obowiązywania gwarancji r. 3. Kompleksowa naprawa środowiska backupowego (zarówno oprogramowania jak i sprzętu) z przywróceniem pełnego funkcjonowania środowiska backupowego będzie realizowana maksymalnie w terminie 24 godzin roboczych Zamawiającego licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii. Za godziny robocze Zamawiającego Strony uznają godziny się godziny od 8 00 do od poniedziałku do piątku. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył sporządzoną w języku polskim, szczegółową dokumentację powykonawczą w zakresie uruchomienia i konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja powykonawcza, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji, a także, aby została dostarczona w wersji elektronicznej w formacie Word i PDF (na płycie CD-ROM lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej w trzech egzemplarzach. 5. Dostęp do podstawowych uaktualnień i poprawek w systemie 6. Wsparcie producenta na zakupione oprogramowanie oraz sprzęt. Poprzez wsparcie rozumie się min. możliwość korzystania z nowszych wersji oprogramowania, dostępu do poprawek oraz możliwość konsultacji z inżynierami producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość umówienia osobistej konsultacji połączonej z wizytą inżyniera producenta, nie więcej niż 8 wizyt w roku, w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji, wdrożenia ważniejszych poprawek czy wyeliminowania problemów, których Zamawiający nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie. Zakres obowiązywania wsparcia: do r. 7. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem upływu terminu składania ofert. Sprzęt oraz oprogramowanie wraz z licencjami musi być wolny od wad fizycznych oraz prawnych. 8. Za termin realizacji zamówienia uznany zostanie dzień dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia urządzeń oraz migracji danych wraz z oprogramowaniem, na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron Protokołu odbioru dostawy i wdrożenia. 9. Zgłoszenia awarii oraz wymiana komunikatów dotyczących obsługi zgłoszenia następować będzie z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager). Sczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 11

12 Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr rachunku: ; 2.1. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium: Zakup licencji i sprzętu do rozbudowy środowiska backupowego Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 skrzydło C, piętro I, pok. 104 Departament Zamówień Publicznych. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: TZ/370/55/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego TZ/27/30/4; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie Microsoft (cz. I),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo