Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych"

Transkrypt

1 Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych Praca nr: Prof. dr Andrzej Zieliński Warszawa, grudzień 2010 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH PROBLEMY CYFRYZACJI MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W POLSCE RYNEK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Telefonia stacjonarna Telekomunikacja komórkowa Internet PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA RYSUNKI Rys.1 Wpływy abonamentowe w obecnym pięcioleciu w milionach złotych (rok 2010 prognoza) wg danych KRRiT [2] Rys.2 Wpływy finansowe TVP z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego wg Rzeczpospolitej, wydanie z dnia Rys.3 Przewidywane wdrażanie multipleksów pierwszego MX1 i drugiego MX Rys.4 Przewidywane wdrażanie MX3 i harmonogram wyłączeń TV analogowej (TVA) Rys.5 Liczby abonentów cyfrowych platform satelitarnych (Rzeczpospolita B6, ) Rys.6 Penetracja (procentowy udział gospodarstw domowych) technologii światłowodowej w sieciach dostępowych w niektórych krajach świata Rys.7 Nowi abonenci (w liczbach bezwzględnych) szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych dołączeni do sieci za pomocą techniki FTTH w niektórych krajach europejskich w okresie pierwszego półrocza Rys.8 Penetracja (procentowa liczba gospodarstw domowych) techniki światłowodowej (FTTH) w sieciach dostępowych w niektórych krajach Europy Rys.9 Telefoniczne stacjonarne łącza główne (telefoniczne standardowe i ISDN) w milionach na przestrzeni bieżącej dekady (rysunek wykonany na podstawie danych KRRiT [2]; dane roku 2010 prognoza) 43 Rys.10 Rozwój telekomunikacji komórkowej w Polsce wg GUS, widziany przez pryzmat zmiany w czasie liczby użytkowników sieci komórkowych (patrz [46]) Rys.11 Wskaźniki penetracji usług telekomunikacji komórkowej w Europie (liczba kart SIM na 100 mieszkańców) [46]; na pozycji 7 od prawej pokazano Republikę Czeską Rys.12 Udział operatorów w rynku telekomunikacji komórkowej pod względem liczby użytkowników (kart SIM) wg UKE [51] Rys.13 Ceny połączeń głosowych w komórkowych sieciach krajowych oraz w roamingu na obszarze UE (stan w maju 2009) wg UKE [51] Rys.14 Penetracja usług szerokopasmowego Internetu w krajach UE w 2009 roku [51] wg danych Komisji Europejskiej Rys.15 Proces wzrostu i prognoza rozwoju internetu w Wielkiej Brytanii wyrażona w liczbie gospodarstw domowych mających dostęp do sieci Rys.16 Procentowy udział grup przepływności w sieciach szybkiego Internetu w krajach UE [51] wg danych Komisji Europejskiej Rys.17 Handel internetowy w Polsce wg Rzeczpospolitej [67] Rys. 18 Bankowość elektroniczna w UE wyrażona w procentach ludności krajów członkowskich korzystających z banków za pośrednictwem sieci Internetu Praca nr Strona 2 z 47

3 1. WSTĘP Rok 2010 dla sektora komunikacji elektronicznej stal niewątpliwie pod znakiem zmian w dziedzinie mediów elektronicznych. Podjęte zostały kolejne próby uporządkowania sytuacji prawnej dotyczącej mediów, a w ich konsekwencji wyprowadzenia mediów publicznych z długo trwającego kryzysu w obszarze zarządzania (głównie w TVP SA), a także ekonomiki. Proces przełączenia cyfrowego telewizji naziemnej w drugiej połowie roku nabrał nareszcie pewnego przyspieszenia, jakkolwiek trudno jest powiedzieć, że wszystkie ważne przeszkody na drodze do pełnego sukcesu w tym zakresie zostały już usunięte. Niestety bardzo ważna dla tego procesu tzw. ustawa cyfryzacyjna, o której prawdziwie poważną dyskusję rozpoczęto już na początku 2009 roku (patrz [1] i [2]), nadal znajduje się w stadium przygotowań, co prawdopodobnie oznacza, że może się ona jako akt obowiązujący ukazać dopiero w połowie 2011 roku. W sektorze telekomunikacji na podkreśleni zasługuje uchwalenie ustawy o wspomaganiu inwestycji sieciowych, co przyspieszyć może modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwój Internetu szerokopasmowego. Znane już od kilku lat tendencje zmniejszania się zakresu usług telefonii stacjonarnej utrzymują się, a dominacja telekomunikacji komórkowej (mobilnej) pogłębia się. W opracowaniu niniejszym przedstawimy autorski komentarz dotyczący przede wszystkim mediów elektronicznych, a następnie telekomunikacji. Autor pragnie jednak poczynić zastrzeżenie, że większość danych statystycznych dotyczących wyników 2010 roku związanych z sektorem komunikacji elektronicznej nie jest jeszcze znana i dlatego będziemy posługiwać się danymi dostępnymi odnoszącymi się do 2009 roku. Niekiedy dane dotyczące roku 2010 będziemy antycypować, lub przytaczać na podstawie doniesień prasowych. 2. ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Jak to wielokrotnie było opisywane, w tym przez autora niniejszego opracowania w [2], regularnie co pewien czas podejmowana jest próba uchwalenia nowej ustawy o radiofonii i telewizji, modernizującej podstawową ustawę dotyczącą tej dziedziny z roku 1992 [23]. Pierwszą poważną próbę a tego zakresu podjęła a w 2002 rządząca wówczas koalicja SLD-PSL. Tamta próba zakończyła się skandalem znanym jako rywingate, jakkolwiek patrząc na to z perspektywy wielu już lat, wypracowany wtedy projekt z udziałem grupy wybitnych specjalistów można ocenić jako udany. Niestety powiązany z aferą korupcyjną i politycznymi rozgrywkami projekt upadł po prostu zaniechano go. Po tym wydarzeniu Praca nr Strona 3 z 47

4 przez kilka lat nie podejmowano poważnych prób całościowego oglądu sytuacji prawnej tego sektora. Stały temu na przeszkodzie kolejne wybory parlamentarne w roku 2005, potem 2007 i prezydenckie w 2005 i przyspieszone (katastrofa smoleńska) w Zmiany w prawie dotyczącym mediów elektronicznych (radiofonii i telewizji) mniej lub bardziej zasadnicze zostały przedstawione przez autora tego sprawozdania m.in. ostatnio w [2] a także w [14]. Do ważnych inicjatyw z tego zakresu z pewnością zaliczyć należy projekt z lat autorstwa rządzącej koalicji PO-PSL uzgodniony z SLD, partią będącą jak wiadomo w opozycji. Projekt ten w maju 2009 upadł formalnie w wyniku weta Prezydenta, jednak faktycznie w wyniku z wycofania się PO z uzgodnień dotyczących finansowanie mediów przez budżet Państwa zamiast abonamentu radiowo-telewizyjnego [2]. Wówczas w środowiskach twórczych powstała społeczna inicjatywa [2] opracowania ustawy niezależnie od środowisk politycznych (partii, Sejmu, Senatu). Postanowiono przedstawić projekt, który gwarantowałby przede wszystkim odsunięcie mediów od bezpośrednich wpływów politycznych, wyrażających się głównie w politycznie uzasadnionych nominacjach kadrowych w mediach i bezpośrednich interwencjach władz lub osób (polityków) w działalność mediów. Projekt taki powstał, opracowany głównie staraniem Agnieszki Holland, Iwo Zaniewskiego, Macieja Strzembosza i Jacka Żakowskiego [24]. Został on złożony w Sejmie, a występujący w imieniu autorów J.Żakowski wyraził nadzieję, że zostanie on poparty przez wszystkie kluby parlamentarne [24]. Zaproponowany przez twórców projekt przewiduje przekazanie z rąk KRRiT kontroli nad mediami publicznymi 50-osobowemu Komitetowi Mediów Publicznych (KMP), powoływanemu na pięcioletnią kadencję. Zaproponowano wybór KMP w drodze losowania spośród szerszego (250-osobowego) gremium, które nazwano zasobem kadrowym komitetu. Natomiast zasób ten miałby powstać po przez wyłonienie 75 osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, 75 przez stowarzyszenia twórcze (filmowe, literackie, muzyczne, sztuk wizualnych i teatralne), 25 przez stowarzyszenia dziennikarskie, 25 przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 25 przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych oraz 25 przez Związek Gmin Wiejskich RP i Unię Miasteczek Polskich [24]. KMP w drodze konkursu miałby wyłonić Radę Mediów Publicznych (RMP). RMP wybierałaby, także w drodze konkursu dyrektorów telewizji i radia. Przewiduje się także utworzenie zupełnie nowej instytucji nazwanej Portalem Mediów Publicznych (PMP), którego dyrektora powoływałby rada RMP. Zadaniem portalu PMP byłoby zarządzanie archiwami telewizji i radia. Kontrowersyjna sprawa istnienia abonamentu radiowo-telewizyjnego, która stanowiła przez kilka lat przysłowiową kość niezgody w środowiskach politycznych [2] miałaby być Praca nr Strona 4 z 47

5 rozwiązana na drodze zastąpienia abonamentu rozwiązaniem podobnym poprzez ustanowienie obowiązkowej dla każdego pracującego Polaka tzw. opłaty audiowizualnej w wysokości 8 złotych miesięcznie. Opłaty te stworzyłyby Fundusz Mediów Publicznych, który autorzy projektu ustawy szacują na około 2 mld zł rocznie.. Nad funduszem miałby czuwać Szef, wybierany na 5 lat (w drodze konkursu) wraz z 11-osobową radą funduszu przez komitet KMP. Fundusz zasilałby media publiczne, ale w 25% miałby być dzielony w otwartych konkursach. W uzupełnieniu powyższego opisu projektu ustawy przedstawionego przez twórców dodać należy stwierdzenie, że projekt praktycznie dotyczy tylko funkcjonowania mediów publicznych i w związku z tym nie reguluje całości funkcjonowania mediów elektronicznych w Polsce, co jak wielu komentatorów podkreśla jest jego organiczną wadą. Inną negatywną cechą tego projektu jest dość dziwaczna propozycja losowania składu najważniejszego gremium zarządzającego mediami publicznymi to jest komitetu KMP. Można to potraktować jako propozycję lekkomyślną, lub naiwną, polegającą na zdaniu się na czysty przypadek lub na trudną do określenia manipulację socjologiczną w kreowaniu tego ciała. Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że przygotowywanie rozwiązań ustawowych przez bezpośrednio zainteresowanych tymi rozwiązaniami (a do takich osób niewątpliwie twórcy należą) nie może przynieść obiektywnych korzyści. I że takich dwuznacznych sytuacji w tworzeniu prawa unikać należy. Główny rzecznik tego projektu znany i szanowany dziennikarz Jacek Żakowski stara się jednak zalety projektu wyraźnie podkreślić i wady pomniejszyć [25]. Wątpliwości jednak pozostają. Wg autora niniejszego opracowania projekt ma ważną zaletę, reguluje mianowicie problem abonamentu radiowo telewizyjnego przez jego zastąpienie opłatą audiowizualną, co właściwie jest mutacją abonamentu Problem ten był dokładniej dyskutowany w [2] i warto za przeprowadzonym tam rozumowaniem przytoczyć dane dotyczące wpływów z opłat abonamentowych (Rys.1, [2]), wskazujące na zarysowujący się kryzys finansowy w mediach publicznych. Sprawa ta powinna mieć swoje pozytywne rozwiązanie w odpowiedniej regulacji ustawowej. Biorąc pod uwagę powyższe nie należy dziwić się, że projekt twórców nie wywołał w środowiskach polityczno-decyzyjnych entuzjazmu i najwidoczniej uznano, że ma on nikłe szanse na uchwalenie [24], jednak formalnie rzecz biorąc czeka on na rozpatrzenie przez Sejm. Dopiero wtedy okaże się jakie ma on prawdziwe szanse na uchwalenie i jakie zgłoszone zostaną do niego poprawki. Ważnym elementem funkcjonowania mediów jest corocznie obligatoryjnie powtarzana procedura przyjęcia rocznego sprawozdania KRRiT. Regułą prawną jest, że odrzucenie sprawozdania w trzech organach Państwa: w Sejmie, Senacie i przez Prezydenta skutkuje odwołaniem Rady. Oznacza to, że zaakceptowanie sprawozdania co najmniej przez Praca nr Strona 5 z 47

6 jeden z tych organów oznacza jego przyjęcie. W 2010 roku sprawozdanie KRRiT nie uzyskało akceptacji w Sejmie, w Senacie i u Prezydenta (po raz pierwszy od uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji w 1992 roku), co doprowadziło do ustąpienia Rady, kiedy to jako ostatni, po Sejmie i Senacie, w czerwcu 2010 sprawozdanie odrzucił p.o. Prezydenta (po katastrofie smoleńskiej) Bronisław Komorowski. W wyniku tego w lipcu powołana została nowa, pięcioosobowa KRRiT, której przewodniczącym został (wybrany przez Radę) Jan Dworak, skierowany do Rady przez Prezydenta razem z Krzysztofem Luftem, obaj z PO. Dodajmy, że w dniu 4 sierpnia 2010 Sejm wybrał na członków Rady Sławomira Rogowskiego i Witolda Grybosia, obu z SLD. Wcześniej Senat wybrał jako członka Rady Stefana Pastuszkę z PSL [26]. W międzyczasie rządząca koalicja, a dokładniej PO, przygotowała tzw. małą nowelizację ustawy medialnej (o radiofonii i telewizji), zupełnie niezależnie od złożonego w Sejmie projektu twórców, której celem bezpośrednim było dokonanie zmian we władzach mediów publicznych [27]. Ustawę tę, już po poprawkach Senatu, Sejm przegłosował w dniu 6 sierpnia [28], przy czym ustawę tę poparł również SLD (po wcześniejszym wyborze członków KRRiT przez Sejm w osobach dwóch jego reprezentantów). Mała nowelizacja ustawy o mediach wywołała przed jej uchwaleniem znaczą falę krytyki [27] zarówno ze strony opozycji, jak też środowisk twórców, które to środowiska (co opisaliśmy powyżej) zgłosiły własne, całkiem odmienne propozycje. Uchwalona ustawa [28], po jej wejściu w życie, zakończyła kadencje funkcjonujących wtedy rad nadzorczych i zarządów TVP SA i Polskiego Radia (PR), powierzając jednak tym organom kontynuowanie działalności do czasu wyłonienia nowych władz tych spółek. Zgodnie z tą ustawą pięciu członków rad nadzorczych TVP i PR ma wyłonić KRRiT w drodze otwartego konkursu spośród osób rekomendowanych przez środowiska akademickie, natomiast pozostałe dwa miejsca w tych radach będą obsadzone przez ministrów kultury i skarbu. Członkowie tych rad nie będą nie odwoływalni (tak było poprzednio) w czasie swojej kadencji. Będzie mogła ich odwoływać KRRiT i ministrowie, stosownie do powołań. KRRiT uzyskała ponadto uprawnienie odwoływania zarządów tych spółek, ale tylko z ważnych powodów i na wniosek rady nadzorczej lub ministra. Ustawa ta komentowana jest jako rozwiązanie tymczasowe [27], do czasu rozpatrzenia projektu twórców i ewentualnie przyjęcia ustawy kompleksowej. Jednak w tym miejscu warto przytoczyć znane powiedzenie, że najtrwalsze są prowizorki. Warto odnotować, że niejako równolegle do przygotowywanej małej ustawy medialnej rządząca w TVP SA nieformalna koalicja osób reprezentujących interesy PIS oraz osób z SLD (patrz [2]) dokonała latem (prawdopodobnie z cichym poparciem Ministra Skarbu Państwa), jeszcze przed wejściem w życie tej małej ustawy, kolejnej zmiany w zarządzie spółki [31]. Wydaje się, że jest to ostatecznym dowodem na konieczność Praca nr Strona 6 z 47

7 przeprowadzenia zasadniczych zmian we władzach spółki i ustabilizowania firmy. Zauważmy, że w przeciągu ostatnich dwóch lat była to już piąta, a wciągu lat pięciu siódma lub ósma zmiana. Nie należy się więc dziwić niestabilności firmy i jej coraz gorszym wynikom. Jak już wspomniano powyżej i przedstawiono w [2], co także pokazano na Rys.1, sytuacja finansowa mediów publicznych, zwłaszcza Polskiego Radia, pogarsza się. TVP jak wiadomo ma przywilej nadawania reklam i korzystać z niego musi w coraz większym stopniu. Upodobnia to coraz bardzie telewizję publiczną do komercyjnej i tym bardziej kwestionuje sens utrzymywania abonamentu telewizyjnego. Ale wnoszenie tych opłat przez obywateli jest obowiązkiem prawnym. Dlatego też m.in. trzeba wreszcie podjąć w tym względzie wiążące decyzje, np. zgodnie z propozycją twórców, albowiem utrzymywanie stanu obecnego jest demoralizujące społecznie i szkodliwe dla mediów publicznych. Wpływy finansowe do TVP SA systematycznie maleją, co pokazuje Rys.2 i oczywiście jest to pochodną zmniejszania się całego funduszu abonamentowego (porównaj rysunki 1 i 2). Jak widzimy TVP w 2010 roku może otrzymać z tego źródła około 190 mln zł, kiedy w latach ubiegłych otrzymywała 300,6 mln w 2009 roku, 417,4 mln w 2008, a w latach wcześniejszych jeszcze więcej. Niestety na wyniki ekonomiczne wszystkich spółek w 2009 roku, w tym także TVP, miał swój negatywny wpływ ogólnoekonomiczny kryzys, który spowodował zmniejszenie się rynku reklam telewizyjnych o około 12% do wartości około 3,4 mld zł [29]. Sprzedaż reklam w TVP spadła o ok. 15%, w Polsacie o ok. 12,4% i w TVN o ok.6%. Załamanie się wpływów z abonamentu spowodowało, że TVP SA w roku 2009 uzyskała wynik ujemny na poziomie 111,99 mln zł strat netto, ale główne wymieniane już telewizje komercyjne miały wyniki dodatnie. Ogólnie biorąc oznacza to trudną sytuację głównego naszego nadawcy telewizji publicznej TVP SA, co być może naprawią nowe władze w TVP. Wraz ze słabnącym ogólnoświatowym i w pewnej mierze krajowym kryzysem ekonomicznym, rynek reklam ożywił się w pierwszej połowie 2010 roku [30], jednak prognozy dotyczące wyniku finansowego na koniec 2010 roku nie są optymistyczne [34]. Przeprowadzony powyżej z natury rzeczy dość krótki przegląd sytuacji prawnej funkcjonowania mediów elektronicznych w Polsce wskazuje przede wszystkim na wysoce nieustabilizowaną pozycję mediów publicznych, poddawanych presji politycznej, a w następstwie tego również ekonomicznej. Wpływa to na cały rynek mediów, ponieważ media publiczne są główną częścią tego sektora gospodarczego i kulturalnego kraju, jakkolwiek stwierdzić należy, że kondycja mediów komercyjnych podważona przez to nie została. Praca nr Strona 7 z 47

8 Podjęte w 2010 roku działania mające na celu opanowanie kryzysowej sytuacji w mediach publicznych, wyrażające się przede wszystkim w zmianie składu KRRiT i uchwaleniu tzw. małej ustawy medialnej, powinny przynieść dobre wyniki. Także projekt twórców, poddany rozsądnej krytyce i racjonalnym zmianom może spowodować uchwalenie długo oczekiwanej, nowoczesnej i całościowej ustawy o mediach elektronicznych w Polsce. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowanymi w dniu 5 marca 2010 ustawa ta powinna uwzględnić dyrektywę audiowizualną Unii Europejskiej z dnia [32]. Implementacja tej dyrektywy powinna była nastąpić w terminie do , jednak wobec trudności z uchwaleniem podstawowej nowelizacji ustawy o mediach to nie nastąpiło. 3. PROBLEMY CYFRYZACJI MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W POLSCE Jak wiadomo przełączenie analogowo-cyfrowe telewizji naziemnej stanowi istotną część ogólnoeuropejskiego projektu budowy Społeczeństwa Informacyjnego w skali Unii Europejskiej. W 2002 roku UE zarysowała przed swoimi krajami członkowskimi zadanie dokonania przełączenia cyfrowego telewizji naziemnej do połowy 2015 roku (w dniu 16 czerwca 2015 mija termin prawnej ochrony emisji analogowej telewizji w pasmach obecnie do tego przeznaczonych), a następnie w 2005 roku termin ten Unia faktycznie skróciła dążąc do zakończenia tego procesu do końca 2012 roku. Przyspieszony plan w Polsce nie zostanie zrealizowany, ponieważ proces ten mamy zakończyć do połowy 2013 roku w zakresie odpowiadającym odtworzeniu (w wersji cyfrowej) nadawań analogowych wg stanu z początku rozpoczęcia procesu cyfryzacji tj. z końca 2009 roku. W Europie z początkiem 2010 roku telewizja cyfrowa zastąpiła analogową w całości już w sześciu krajach: Niemczech, Danii, Finlandii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji. Częściowe przełączenie ma miejsce w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Przełączenie zostanie zakończone w 2010 roku w Austrii, Malcie, Hiszpanii i Słowenii [3]. W świetle powyżej przypomnianych naszych zobowiązań międzynarodowych pozycja Polski nie wygląda dobrze, a nasza nieudolność w omawianym zakresie będzie w UE zauważona. Historię przygotowań do przełączenia cyfrowego naszej telewizji naziemnej przedstawialiśmy kilkakrotnie w publikacjach autora niniejszego opracowania, ostatnio w [4] i [2]. W związku z tym w niniejszym opracowaniu ograniczymy się do przypomnienia podstawowych ustaleń z 2009 roku i do skomentowania najważniejszych wydarzeń z tego zakresu, które miały miejsce w 2010 roku. Praca nr Strona 8 z 47

9 Tak więc przypomnieć należy [2], że w grudniu 2009 roku Rząd RP zatwierdził wynegocjowaną wcześniej z KRRiT i społecznie skonsultowaną strategię przeprowadzenia operacji przełączenia cyfrowego telewizji naziemnej. Strategia ta przewidywała możliwie szybkie uruchomienie trzech multipleksów, przy czym dwa pierwsze MX1 i MX2 miały rozpocząć regularną (nie eksperymentalną) emisję już 30 września 2009 roku, trzeci MX3 z niepełnym pokryciem miał być uruchomiony możliwie szybko nieco później. MX1 miał mieć charakter odtworzeniowy i miał pomieścić aktualnie nadawane główne programy analogowe (TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TVN, TV4 i TVPuls). Wraz z uruchomieniem MX3 (i późniejszym uzyskaniem pełnego pokrycia kraju) programy TVP SA miały być przeniesione do MX3 i zwolnić miejsce w MX1. Jednak wbrew tym ustaleniom w grudniu 2009 roku główny nadawca na naszym rynku telewizyjnym TVP SA zażądała nie tylko całego multipleksu trzeciego MX3, ale obok tego pozostania w przewidywanym dla niej miejscu w MX1, uzyskując przy tym poparcie dla tej idei Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [2]. Inicjatywę tę UKE wówczas ocenił negatywnie, jako próbę ograniczenia czynnika konkurencji na rynku usług telewizyjnych. W pierwszym kwartale 2010 roku nadawcy komercyjni Polsat, TVN, TV4 i TVPuls wystąpili do KRRiT z wnioskami o zmianę przyznanych już rezerwacji częstotliwości na emisję cyfrową [5]. Powodem tego wystąpienia była odmowa TVP wspólnego z nimi podpisania porozumienia z firmą TP Emitel o wyborze tej ostatniej jako operatora pierwszego multipleksu MX1, co opisywane już było w [2] i [1]. TVP SA odmowę tę uzasadniała prawną koniecznością przeprowadzenia przetargu w tej sprawie, co w podobnych sytuacjach wiąże firmy stanowiące własność skarbu państwa. W świetle jednak późniejszych zabiegów TVP SA o powiększenie zasobów częstotliwościowych przeznaczanych dla telewizji publicznej stanowisko TVP SA w sprawie przetargu zdaje się być wybiegiem zastosowanym w celu opóźnienia decyzji o zawartości MX1. Tak więc wskazani powyżej nadawcy komercyjni zaproponowali przeniesienie ich programów z MX1 do MX2, wnosząc równocześnie o powiększenie liczby programów w tym multipleksie do ośmiu (typowym rozwiązaniem w przypadku zastosowania standardu MPEG- 4 jest dobór siedmiu programów). Jest to możliwe w przypadku ograniczenia nadawania usług dodatkowych w multipleksie, ale dopiero praktyka pokaże czy nie odbije się to na jakości transmisji. Nadawcy komercyjni oświadczyli ponadto, że w przypadku akceptacji ich propozycji będą gotowi do uruchomienia nadawań w MX2 z dniem 1 października Równolegle do wniosków nadawców komercyjnych TVP SA wystąpiła o rezerwację częstotliwości w całości MX3 i trwałe przyznanie telewizji publicznej dla programów TVP1, TVP2 i TVP3 (TV Info) miejsca w MX1. Praca nr Strona 9 z 47

10 Wnioski te znalazły poparcie ówczesnego przewodniczącego KRRiT, co praktycznie oznaczało ich akceptację i w skutek tego przeprowadzenie konkursu na 4 programy (miejsca) w MX1 i na 4 w MX2. Akceptacja przeznaczenia trzeciego multipleksu MX3 w całości dla TPV SA z przeznaczeniem na kanały tematyczne (TVP1, TVP2 i TVP3-TVP Info zgodnie z tą koncepcją miały pozostać w MX1) umożliwiła TVP SA przeprowadzenie przetargu na wybór operatora MX3 i został nim TP Emitel, oferując najkorzystniejsze warunki finansowe (616 mln zł w ciągu 10 lat). Należy podkreślić, że zgodnie z opracowanym w UKE przy współpracy IŁ (Oddział Wrocław) planem częstotliwościowym multipleksy MX1 i MX2 mają zapewnione pełne, lub prawie pełne, pokrycie kraju przy etapowym (krok po kroku) procesie przełączenia zaplanowanym do połowy 2013 roku, natomiast MX3 daje możliwość pełnego pokrycia kraju dopiero od połowy 2014 roku pod warunkiem zwolnienia kanałów wykorzystywanych przez TVP SA do transmisji analogowych. Posiadane zasoby częstotliwościowe umożliwiają do końca 2010 roku przekaz sygnałów multipleksu MX3 do około 4 5 milionów gospodarstw domowych (pełna liczba gospodarstw w kraju szacowana jest na poziomie ok. 13,3 mln). W październiku 2010 sygnał MX3 będzie dostępny w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim, a od 24 kwietnia 2011 także w podlaskim, lubelskim, podkarpackim, łódzkim i lubuskim, od października zaś będzie rozszerzany na pozostały obszar kraju [6]. Warunkiem koniecznym podjęcia transmisji cyfrowych multipleksów MX1 i MX2 jest rozstrzygniecie konkursu na wolne miejsca (programy) w obu tych multipleksach oraz praktycznie wybór operatorów tych multipleksów. Jak już wspomnieliśmy we wrześniu 2009 (wówczas planowano regularną, a nie eksperymentalną, transmisję cyfrową z dniem 30 września 2009) i później nie udało się tych warunków spełnić. W nowej sytuacji, po przeniesieniu wszystkich nadawców komercyjnych do MX2 i przyznaniu w całości MX3 TVP SA, spełnienie w/w warunków dla MX2 okazało się formalnością, ponieważ przyznając MX2 nadawcom Polsat, TVN, TV4 i TVPuls jednocześnie ustalono, że nadawcy ci pozostałe 4 miejsca zapełnią własnym programami tematycznymi. Problemem natomiast okazało się wyłonienie czterech nadawców (programów) odpowiednio do czterech wolnych miejsc w MX1, co wiązano z wejściem do MX1 całkiem nowych graczy. Wyłonienie ich miało nastąpić w wyniku konkursu, którego przeprowadzenie należy do kompetencji KRRiT, ta natomiast w wyniku nie przyjęcia jej rocznego (za rok 2009) sprawozdania przez Sejm, Senat i Prezydenta została w czerwcu 2010 rozwiązana i w nowym składzie podjęła działalność z pewnym opóźnieniem (pisaliśmy o tych problemach w rozdziale poprzednim). Pomijając tu perypetie związane z ukazaniem się odpowiedniego ogłoszenia o konkursie (wstrzymanie ogłoszeń o konkursach wymaga zgody Rządowego Centrum Legislacji, a Centrum ogłoszenia wstrzymało) okazało się, że nowych graczy gotowych do wejścia na rynek telewizyjny, brakuje. Tak więc mimo ogłoszenia konkursu w dniu [7] dla nowych nadawców Praca nr Strona 10 z 47

11 w multipleksie MX1 konkurs ten nie został rozstrzygnięty, natomiast w MX2 obok wymienianych już podstawowych programów czterech nadawców komercyjnych znajdą się ich cztery programy tematyczne, a mianowicie: TVN7, Polsat Sport News, nowy rozrywkowy kanał TVPuls oraz nowa stacja właściciela TV4 [8]. Ostatecznym akcentem zamykającym dyskusję o zawartości i terminach startu multipleksu MX2 było podpisanie w dniu umowy pomiędzy zainteresowanymi nadawcami komercyjnymi i TP Emitel [8] o powierzeniu tej firmie roli operatora MX2, co było już wstępnie uzgodnione rok wcześniej. Tamto uzgodnienie [2] odnosiło się co prawda do ówcześnie planowanego MX1, ale ci sami nadawcy komercyjni, którzy obecnie posiadają MX2, występowali jako uczestnicy tamtego MX1. W związku z podpisaniem tej umowy TP Emitel oświadczył, że z dniem 30 września 2010 rozpoczyna emisję multipleksu MX2 w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze i Żaganiu, a zasięg ogólnopolski multipleks uzyska w lipcu 2011 (patrz nota prasowa pt. Cyfrowa TV zaczyna nadawać w Gazecie Wyborczej z dn ). W związku z impasem dotyczącym emisji MX1, mimo rezerwacji częstotliwości w tym multipleksie dla trzech programów TVP SA, podpisanie umowy pomiędzy TVP i TP Emitel, jak gdyby w kontynuacji umowy w sprawie emisji MX3, nie mogło nastąpić ponieważ byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie, albowiem koszty emisji w ciągu 10 lat rzędu 600 mln zł musiałyby być odniesione do emisji 3 programów a nie 7 przewidywanych w MX1. Koszty te w całości obciążałyby TVP SA. Nieokreśloność sytuacji dotyczącej uruchomienia emisji MX1 powoduje odłożenie uruchomienia tego multipleksu na czas nieokreślony, a to zaś pociąga za sobą zasadniczą ułomność całego programu cyfryzacji naszej telewizji, ponieważ główny gracz na rynku usług telewizyjnych z jego najczęściej oglądanymi popularnymi programami pozostawałby w wyniku tego poza tym procesem cyfryzacji. W tej sytuacji TVP SA zdecydowała się przenieść do MX3 swoje podstawowe programy TVP1, TVP2 i TVP3 i z dniem 27 października 2010 uruchomić ten multipleks z pięcioma programami, a mianowicie obok trzech podstawowych emitowane będą nadawane TVP Kultura i TVP Historia. Wkrótce po tym dołączy do tego przygotowywany kanał TVP Seriale. Przygotowywane są również 2 inne projekty, które gotowe będą w czerwcu 2011 [9]. Po wyjaśnieniu się sytuacji multipleksu MX1 TVP zamierza powrócić do pierwotnej koncepcji i emitować swoje 3 podstawowe programy w MX1. Być może, że drogę do pokonana trudności związanych z uruchomianiem MX1 i następnych multipleksów wytyczy długo przygotowywana ustawa o cyfryzacji naziemnej telewizji w Polsce, która m.in. przewiduje utworzenie instytucji aktywnego operatora multipleksu. Taki operator sam w trybie zawieranych z nadawcami umów decydowałby o zawartości programowej swojego multipleksu, w tym przypadku owego trudnego MX1. Praca nr Strona 11 z 47

12 Ostatnio prasa, która pilnie śledzi wydarzenia związane z cyfryzacją mediów [21], doniosła, że w wyniku konsultacji przeprowadzonych przez KRRiT zgłosiło się 11 firm i organizacji zainteresowanych ewentualnym wejściem do pierwszego multipleksu MX1, w którym cztery miejsca nie są jeszcze obsadzone. W grupie tych firm znajdują się: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), spółka Besta Film Stanisław Krzemiński, Kino Polska TV ck!tv Agencja Reklamowa oraz producent telewizyjny ATM Grupa. Konsultacje wykazały, że liczba zainteresowanych może być większa niż 11. Konsultacje pokazały także, że wypełnienie i uruchomienie MX1 może dość szybko nastąpić. Doświadczenia ubiegłoroczne związane z konstruowaniem i próbą uruchomienia MX1 polegające na trudnym współistnieniu w jednym multipleksie nadawców komercyjnych z TVP SA nakazują jednak zachowanie ostrożności w kolejnej próbie dotyczącej tego multipleksu. O potrzebie uchwalenia stosownej ustawy o cyfryzacji wiadomo już od dość dawna [2], a ciąg zdarzeń jakich jesteśmy świadkami, choćby tylko w 2010 roku, świadczy dowodnie o tej konieczności. Zmiany podstawowych koncepcji, przyjętych już przez Rząd, niespodziewane powroty do poprzednich rozwiązań i z dnia na dzień podejmowane decyzje wskazują dowodnie na panujący w tej dziedzinie chaos. Wynika to z rozproszenia kompetencji i braku jednego ośrodka podejmującego wiążące decyzje w sprawach najważniejszych. Można odnieść wrażenia, że władczą stroną w tym procesie w większym stopniu są nadawcy niż KRRiT i UKE. Usiłowania Ministerstwa Infrastruktury, które szybko zrozumiało potrzebę uchwalenia ustawy o cyfryzacji (po zmianie wiceministra odpowiedzialnego za łączność na początku 2009 roku), podjęte w roku ubiegłym [2] i obecnym, wskazywały na możliwość szybkiego uchwalenia tej ustawy. Jednak w wyniku konsultacji społecznych i związanej z tym fali krytyki ustawa ugrzęzła w uzgodnieniach międzyresortowych i jesienią 2010 nie weszła jeszcze na posiedzenie Rządu. W związku z tym szacuje się, że najwcześniej może być ona uchwalona pod koniec pierwszej połowy roku 2011, czyli wejść w życie najwcześniej od 1 lipca Wg opinii (z września 2010) członka odnowionej KRRiT Witolda Grabosia uchwalenie tej ustawy zajmie co najmniej 8 miesięcy, natomiast wg prezes UKE Anny Streżyńskiej co najmniej 5 miesięcy [10]. Być może więc, że będzie to przysłowiowa musztarda po obiedzie, albowiem większość problemów, które miała ustawa regulować, została właściwie już rozwiązana. W pierwszym projekcie ustawy, przedstawionym w styczniu 2010, zajęto się głównie pierwszym multipleksem, co prawdopodobnie związane było z fiaskiem jego uruchomienia z dniem 30 września 2009 roku i odmową TVP SA podpisania porozumienia w sprawie wyboru operatora tego multipleksu [2]. Wraz z ogłoszeniem projektu i konsultacji społecznych z nim związanych, zamierzano nadać ustawie tzw. szybka ścieżkę legislacyjną i uchwalić ustawę w marcu 2010 [11]. Jednak konsultacje przyniosły falę krytyki, zwłaszcza ze strony nadawców, a szczególnie TVP SA [12]. Zmieniło to w istotny sposób (co opisaliśmy powyżej) cały plan cyfryzacji Praca nr Strona 12 z 47

Od Redaktora Naczelnego

Od Redaktora Naczelnego Andrzej Hildebrandt Od Redaktora Naczelnego Przedstawiamy Państwu pierwszy w 2008 roku, podwójny numer naszego czasopisma. Zeszyt ten zawiera pięć obszernych artykułów autorstwa pracowników Instytutu Łączności,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Warszawa, 31 marca 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 70/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r.

Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRRiT-070-11/053/14 Druk nr 2306 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce

Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Tomasz Mielczarek Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK Słowa kluczowe: Polska, telewizja cyfrowa, nadawcy, recepcja telewizji Key words:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 WARSZAWA, 1 MARCA 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego KRRiT Krzysztof Luft, Członek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU Warszawa, 26 marca 2009 roku 1 Zawartość raportu rocznego Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008

dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008 Ekspertyza służąca opracowaniu stanowiska w ramach konsultacji Przeglądu Komunikatu Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE Opracowanie: Zespół ds. telewizji hybrydowej w składzie: Krzysztof Zalewski, Przewodniczący Zespołu, Wicedyrektor Departamentu Regulacji;

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo