E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji"

Transkrypt

1 mgr Agnieszka Budziewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji mgr Anna Drab-Kurowska Katedra Polityki Gospodarczej czno ci Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytet Szczeci ski E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji Zmiany, jakie zasz y w XX wieku spowodowa y, e XXI wiek sta si olbrzymim wyzwaniem dla gospodarki wiatowej, gospodarek poszczególnych krajów oraz spo ecze stw. Wyzwanie to jest wynikiem zmian oraz nowych zjawisk jakie zachodz na wiecie. Do najistotniejszych procesów, które w ostatnich latach zdecydowanie si nasili y, nale y globalizacja. Termin ten jest cz sto powszechnie stosowany, mimo to jest bardzo niejednoznaczny. Globalizacja gospodarki jest procesem zacierania pa stwowych barier granicznych dla rynku. Rynek i mechanizm alokacyjny dzia a wtedy ponad granicami, zmieniaj c zasadniczo kryteria efektywno ci i marnotrawstwa. Rozmieszczenie czynników produkcji, a przede wszystkim alokacja wiedzy i kapita u ponad granicami zmienia optimum kombinacji czynników produkcji i optimum op acalnych miejsc rozmieszczania produkcji i sprzeda y 1. O globalizacji mówi si, e jest procesem scalania gospodarek narodowych i tworzeniem wiata jako jednej, gospodarczej ca o ci. Poj cie to odzwierciedla rosn ce wspó zale no ci gospodarcze pomi dzy krajami wiata i stanowi przejaw integracji gospodarki wiatowej 2. W przeci gu ostatniego dziesi ciolecia w gospodarce wiatowej nast pi o nasilenie procesów globalizacyjnych. Rynek zaczyna obejmowa swoim zasi giem ca y wiat. Rozpocz si proces zacie niania powi za mi dzynarodowych pomi dzy ró nego rodzaju przedsi biorstwami oraz co za tym idzie, coraz wi kszej ich wzajemnej zale no ci. Bior c pod uwag raport Banku wiatowego Globalizacja, wzrost i bieda nale y zauwa y, e autorzy wskazuj na trzy fale globalizacji w ostatnich 130 latach. By y to fazy otwierania si ró nych krajów na przep ywy towarów, kapita u, ludzi oraz informacji, które wyst powa y nast puj co: I fala, czyli megamigracja, II fala, czyli wiat bez barier, III fala, czyli polska szansa. 1 2 Por. W. Szyma ski, Globalizacja wyzwania i zagro enia, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 12. Por. W. Kowalczewski, Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwa rozwoju, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2000, s. 103.

2 302 Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska Pierwsza fala pojawi a si w latach Dzi ki rozwojowi transportu i redukcji ce dosz o do podwojenia udzia u eksportu w wiatowym dochodzie. Udzia zagranicznego kapita u w relacji do dochodu ówczesnych rozwijaj cych si krajów Afryki, Azji i Ameryki aci skiej wzrós trzykrotnie. Z Europy wyemigrowa o sze - dziesi t milionów ludzi g ównie do Ameryki Pó nocnej i innych cz ci Nowego wiata. Du a liczba osób równie opu ci a Indie oraz Chiny. W krajach obj tych globalizacj zmniejszy o si zró nicowanie dochodów i wzmocni si wzrost gospodarki, w porównaniu z tymi cz ciami wiata, do których globalizacja nie dociera a. Natomiast w okresie mi dzywojennym nast pi regres globalizacji i zatriumfowa protekcjonizm. Tempo wzrostu gospodarczego na wiecie wyra nie spada o, a zró nicowanie dochodów zacz o si zwi ksza. W latach pojawi a si druga fala, obejmuj ca g ównie bogate pa stwa zachodu i przejawia a si w zacieraniu barier handlowych pomi dzy tymi pa stwami. W bogatych pa stwach tempo wzrostu gospodarczego by o zdecydowanie szybsze ni w krajach Trzeciego wiata, w których próbowano rozwin krajowy przemys, pod ochron ce. W krajach bogatych zmniejsza o si zró nicowanie dochodów, natomiast powi ksza a si luka w stosunku do krajów biednych. Z kolei od roku 1980, nast pi a trzecia fala globalizacji, która trwa do dzi. Trzeci fal od drugiej odró nia to, i wiele krajów biedniejszych otworzy o si na handel mi dzynarodowy i nap yw zagranicznego kapita u. Do tych krajów nale y tak e Polska. Kraje Trzeciego wiata (zdecydowana wi kszo Afryki i Bliskiego Wschodu) pozosta y poza nawiasem globalizacji, przez co ich dochód spada i rosn obszary n dzy 3. Proces globalizacji kszta tuje szereg procesów gospodarczych, spo ecznych i naukowych i jednocze nie od nich zale y. S to: post p naukowo-techniczny, konkurencja mi dzynarodowa, polityka ekonomiczna i spo eczna pa stwa. Post p naukowo-techniczny, pod wp ywem wysoko zawansowanych technologii, dokonuje zasadniczych zmian w infrastrukturze i bazie wytwórczej przedsi - biorstw, w ich produkcji (produktach i procesach), w strukturze w asno ci i przestrzennego rozlokowania, w ekonomice, sposobach organizacji i zarz dzania. Dzi ki nowym technologiom nast puje wzrost geograficznego zasi gu, ró norodno ci oraz intensywno ci dzia a przedsi biorstw, zw aszcza w skali mi dzynarodowej. Post p techniczny nap dza proces globalizacji, ale jednocze nie jest nap dzany przez globalizacj 4. Dokonuj ce si przemiany konkurencji mi dzynarodowej warunkuj z jednej strony proces globalizacji, z drugiej za s przez globalizacj wzmagane. Pocz tkowo przemiany te wyprzedza y i stymulowa y proces globalizacji, natomiast obecnie raczej rozwijaj si równolegle, w sposób interakcyjny. Przemiany dokonuj si w du ej mierze pod wp ywem zaawansowanych technologii, oddzia uj c na popyt i poda towarów, us ug i czynników wytwórczych oraz mo liwo ci wej cia i dzia ania w warunkach oligopolizacji rynków towarowych 5. Realizowana w wymiarze mi dzynarodowym polityka ekonomiczna pa stw przyczynia si do aktywizacji ekspansji globalnej w sposób po redni, poprzez tworze Por. L. Balcerowicz, Balcerowicz wprost, Wprost nr (1019)/2000. Por. A. Zorska: Ku globalizacji?,pwn, Warszawa 1998, s Ibidem, s. 34.

3 E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora nie sprzyjaj cych jej warunków w skali ogólno wiatowej. Wa n dziedzin dzia alnoci pa stw by a liberalizacja i deregulacja sfery finansów, co stworzy o korporacjom wi ksze mo liwo ci korzystania ze rodków finansowych oraz rozszerzania zasi gu (geograficznego, ga ziowego) inwestowania na wiecie. Drug dziedzin dzia alno ci pa stwa, wp ywaj c na proces globalizacji, jest liberalizowanie mi dzynarodowej wymiany, zarówno w skali ogólno wiatowej, jak i regionalnej 6. Na rysunku 1 zosta y przedstawione najwa niejsze czynniki procesów globalizacji sektorów. Rysunek 1. G ówne czynniki procesów globalizacji sektorów ród o: Strategor, Zarz dzanie firm, Wyd. PWE, Warszawa 1999, s Czynniki rynkowe to przede wszystkim sprawna sie informacji, która jest koniecznym elementem infrastruktury procesów globalizacji, a jej jako b dzie te procesy uatwia. Nast puje ujednolicanie si mi dzynarodowego popytu, które jest niezb dne dla przedsi biorstw, które zamierzaj globalizowa dzia alno w formie specjalizowania swoich jednostek produkcyjnych na potrzeby wielu rynków. Ju teraz popyt na ró ne dobra i us ugi na obszarze Triady (rynek europejski, japo ski i pó nocnoameryka ski) wykazuje tendencje do unifikacji. W konsekwencji firmy b d zmuszone do ujednolicania asortymentu wytwarzanych dóbr w skali wiatowej. Jednak w przypadku wielu produktów, czy te us ug utrzymuje si zró nicowanie popytu, które wynika z odmienno ci kulturowej i pewnych nawyków konsumpcyjnych. Dlatego te zjawisko unifikacji nie wyja nia globalizacji dzia alno ci firm, ale jest czynnikiem, który jej sprzyja. Popyt wiatowy jest bardziej zunifikowany, ale równie posegmentowany. Niektóre segmenty mog by w ró nych krajach jednakowe, a potrzeby mog by zaspokojone przez rozproszone geograficznie firmy. Jednak niektóre produkty s 6 Ibidem, s. 39.

4 304 Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska przystosowane do upodoba lokalnych. Dlatego z tego wynika, e popyt mi dzynarodowy jest czynnikiem dzia aj cym odmiennie w ró nych sektorach i w odniesieniu do ró nych produktów. Analizuj c czynniki polityczne i prawne to s one istotnym czynnikiem globalizacji. Firmy staj wobec oczekiwa rz dów, które mog by zgodne lub sprzeczne z ich strategiami globalnymi. Z kolei g ównymi przeszkodami w handlu mi dzynarodowym s bariery celne i ograniczenia prawne, które mi dzynarodow wymian handlow mog czyni w pe ni mo liw i niezbyt kosztow. Swoboda handlu mi dzynarodowego oraz procesy integracji gospodarczej pa stw s pot nymi czynnikami rozwoju globalizacji. W wielu sektorach zmiany konkurencji s skutkiem i jednocze nie warunkiem globalizacji. Walka konkurencyjna wp ywa na strategie rozwoju obierane przez przedsi biorstwa. Sabnie ochrona rynków krajowych, dzi ki czemu pieni dze firm mog swobodniej przep ywa pomi dzy ró nymi filiami. Wa nym czynnikiem globalizacji jest efekt korzy ci skali, czyli zmniejszania si kosztów jednostkowych przy du ym wolumenie produkcji. Uzyskiwaniu takich efektów sprzyja umi dzynarodowienie dzia alno ci przedsi biorstw i specjalizowanie ich jednostek produkcyjnych. Efekty s zró nicowane zale nie od produktu i dziedziny dzia alno ci oraz umiejscowienia w a cuchu warto ci. Wa ne jest wprowadzanie nowych technologii. Oszcz dzanie jednak nast puje wówczas pod warunkiem, e istnieje szansa na sprzedawanie odpowiednio du ej ilo ci produktów na odpowiednio rozleg ym rynku mi dzynarodowym. Globalizacja jest poj ciem, które charakteryzuje ogólne zjawiska rozwoju gospodarczego i spo ecznego wspó czesnej epoki. Powsta e w toku procesów historycznych granice trac na znaczeniu. My li si i dzia a w kategoriach ogólno wiatowych. Tych, którzy faktycznie dzia aj na ca ym wiecie okre la si mianem global player 7. Wzrost globalizacji w gospodarce, czyli szybko post puj ca integracja odr b- nych krajowych rynków w jeden rynek ogólno wiatowy, narusza jeden z podstawowych filarów pa stwa narodowego rynek narodowy, co nie oznacza, e gospodarka kraju straci a znaczenie i rol. Gospodarka kraju jest nadal wa na, ale ju nie najwa - niejsza. Cech globalizacji jest zespó procesów, które umo liwiaj : projektowanie, rozwój, produkcj, dystrybucj i konsumpcj procesów, produktów i us ug na skal wiatow z wykorzystaniem instrumentów przygotowanych i udost pnionych w skali wiata, s nastawione na zorientowane na klienta globalne rynki. Ponadto s oparte na organizacjach dzia aj cych na ca ym wiecie, których kapita nale y obecnie coraz cz ciej do akcjonariuszy rozproszonych po ca ym wiecie, których kultura jest otwarta na rodowisko wiatowe i podporz dkowuje si wiatowej strategii 8. Globalizacja nada a inny, nowy charakter konkurencyjno ci. Analizuj c zjawisko w skali globalnej nale y zauwa y, e zdolno kraju do czerpania korzy ci z globalizacji zale y od wielko ci, sposobu wykorzystania i pomna ania posiadanego 7 8 Por. H. Witte, Konsekwencje globalizacji dla logistyki w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, materia y konferencyjne, Translog, Szczecin 2001, s Por. S. Flejterski, W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, Translog, Szczecin 2001, s. 36 (materia y konferencyjne).

5 E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora bogactwa. W procesie tworzenia bogactwa mo na wyró ni dwie grupy czynników. Do pierwszej nale czynniki podstawowe (zasoby naturalne, klimat, lokalizacja) oraz zaawansowane (post p techniczny, wysoko wykwalifikowana si a robocza, nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna i pocztowa). Druga grupa czynników tworzenia bogactwa narodowego to czynniki ogólne (systemy telekomunikacji i poczty) oraz czynniki specjalistyczne (okre lona szczegó owa wiedza, w sko wyspecjalizowana si a robocza). Nale y pami ta, e czynniki specjalistyczne i zaawansowane rozwijaj si na bazie czynników podstawowych i ogólnych. Szczególne miejsce w tworzeniu bogactwa narodowego ma infrastruktura, w tym telekomunikacyjna i pocztowa. Jako czynnik ogólny, czy te podstawowy warunkuje dzia alno spo eczno-gospodarcz. Natomiast jako czynnik specjalistyczny, czy zaawansowany zapewnia bardziej decyduj ce i trwa e podstawy osi gania przewagi konkurencyjnej 9. Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna da a podstawy do rozwoju globalnego rynku telekomunikacyjnego, co uwarunkowa o globalizacje dalszych dziedzin. Globalizacja jest konsekwencj post pu technologicznego, ekonomicznego i spo ecznego. Niektóre narody i kraje osi gn w wyniku tego procesu wi ksze korzy ci, inne mniejsze, a jeszcze inne mog poczu si przegrane w tych wielkich przeobra e- niach prze omu mileniów 10. Post puj ce procesy globalizacji stanowi wielkie wyzwanie dla przedsi biorstw funkcjonuj cych w warunkach gospodarki rynkowej. Nie bez znaczenia jest tak e wzrost wymaga klientów oraz nasilaj ca si konkurencja. Konieczne staje si podniesienie sprawno ci dzia ania w tych warunkach. Mo na przyj, e w gospodarce globalnej mamy do czynienia ze zjawiskiem globalizacji rynków poprzez integracj produktu. Globalizacja przejawia si g ównie we wzro cie wspó zale no ci rynków poprzez handel towarami i us ugami, mi dzynarodowe przep ywy kapita u i technologii. Paszczyzny globalizacji zosta y przedstawione na rysunku 2. Obecnie w gospodarce wiatowej mo na mówi o globalizacji rynków, która si odnosi do integracji produktu oraz globalizacji rynków kapita owych, natomiast utrzymuje si du a segmentacja rynków pracy. Wynika to z prowadzonej przez wi k- szo pa stw restrykcyjnej polityki emigracyjnej utrudniaj cej swobodne przep ywy si y roboczej w skali ca ej gospodarki wiatowej, a tak e w skali poszczególnych regionów. Segmentacja tych rynków jest tak e wynikiem barier j zykowych, kulturowych i innych przeszkód istniej cych na mi dzynarodowym rynku pracy. Globalizacja rynków charakteryzuje zrastanie si ró nych i pocz tkowo niezale nych rynków w ró nych krajach w ponadnarodowe rynki wiatowe. Efektem jest zacie nianie wzajemnych powi za handlowych, inwestycyjnych i umownych mi dzy gospodarkami ró nych krajów. Rynki globalne charakteryzuj si du intensywno ci handlu transgranicznego i siln mi dzynarodow konkurencj. Proces globalizacji 9 10 Por. E. Za oga, Globalizacja jako czynnik kszta towania pan europejskiej sieci infrastruktury transportu w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, materia y konferencyjne, Translog, Szczecin 2001, s Por. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki wiatowej, Wyd. A. Marsza ek, Toru 1998, s. 161.

6 306 Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska rynków uatwia ujednolicenie wiatowej poda y i w znacznie mniejszym stopniu globalnego popytu. Rysunek 2. P aszczyzny globalizacji Globalizacja rynków Globalizacja sektorów Globalizacja firm Uczestnictwo w rynku globalnym Produkty globalne Globalny marketing Globalna lokalizacja dzia alno ci Globalne posuni cia konkurencyjne ród o: A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki wiatowej, Wyd. A. Marsza ek, Toru 1998, s. 12. Globalizacja bran przemys u lub sektorów ma miejsce wówczas, gdy pozycja konkurencyjna firm w jednym w kraju jest uzale niona od pozycji konkurencyjnej w innych pa stwach i odwrotnie. Przemys wiatowy to ci g powi za ga zi i rynków, b d cych terenem rywalizacji firm konkuruj cych ze sob przy wykorzystaniu mo liwo ci ogólno wiatowych. Z kolei globalizacja firm oznacza bardziej zaawansowany i z o ony etap umi - dzynaradawiania dzia alno ci, który polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych po wiecie jednostek organizacyjnych. Dzia alno badawcza, produkcyjna i handlowa przedsi biorstwa ulega fragmentaryzacji, a poszczególne zadania s delokalizowane do tych jednostek, które s w stanie zrealizowa je najbardziej efektywnie w uk adzie globalnym. Efektem liberalizacji rynku us ug czno ci s mi dzy innymi post puj ce zjawiska globalizacji tego obszaru dzia alno ci. Wzmacniane s one post pem technicznym, który sprzyja oferowaniu nowych us ug. Elementem, który w znacznym stopniu usprawnia funkcjonowanie przedsi biorstwa na rynku jest dobrze rozwini ta technologia informatyczna. Sta a si ona w ostatnich latach g ównym czynnikiem nadaj cym kszta t i dynamik fundamentalnym przeobra eniom zachodz cym w wiatowej gospodarce. Jej praktyczny wymiar realizuje si mi dzy innymi poprzez wiatow sie komputerow, jak jest Internet. Sie ta stanowi atrybut nowocze nie dzia aj cego biznesu w ramach tzw. gospodarki elektronicznej 11. Sie Internet powoduje poszerzenie si tradycyjnej przestrzeni rynkowej. Nast puje to poprzez stworzenie nowych obszarów, w których firmy zawieraj ce mi dzy sob transakcje mog wymienia informacje, komunikowa si, prowadzi dystrybucj produktów i us ug oraz inicjowa transakcje gospodarcze. Rozwój technologii sieci komputerowych spowodowa dynamiczny rozwój e-biznesu, którego cz ci sk adow jest e-commerce. E-biznes to okre lenie prowadzonej z wykorzystaniem wszechstronnych mo liwo ci Internetu dzia alno ci gospodarczej polegaj cej na wzajemnym zawieraniu kontraktów, przesy- 11 Por. W. Szpringer: Handel elektroniczny konkurencja czy regulacja, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s

7 E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora aniu dokumentów, pozyskiwaniu nowych kontaktów oraz wyszukiwaniu informacji. E-commerce jest uszczegó owieniem e-biznesu i funkcjonuje pod poj ciami handlu internetowego lub handlu on line i oznacza sprzeda towarów, us ug oraz informacji przy wykorzystaniu sieci Internet. E-commerce jest obecnie jednym z wa niejszych kierunków dywersyfikacji dzia alno ci pocztowej w krajach Europy Zachodniej. W obliczu globalizacji, narastaj cych wymaga odbiorców oraz nasilaj cej si konkurencji, gospodarka wolnorynkowa jest dla polskich przedsi biorstw, w tym dla Poczty Polskiej, wielkim wyzwaniem. Wiele przedsi biorstw dostrzega konieczno podniesienia sprawno ci swojego dzia ania. E-commerce dzieli si na trzy podstawowe sektory: Business-to-business okre lane w skrócie B2B, gdzie wymiana handlowa pomi dzy firmami dotyczy nie tylko zawierania transakcji, ale równie poszukiwania partnerów, budowania sieci dostawców i odbiorców oraz poszukiwania informacji handlowych. Jest to najdynamiczniej rozwijaj cy si sektor handlu elektronicznego, zyskuj cy coraz bardziej na znaczeniu w dobie globalizacji. Poczta Polska powinna skupi uwag na rozbudowie pocztowej Bazy Danych w taki sposób, by by a dla firm korzystaj cych z tej bazy bogatym ród em informacji. Baza ta w znacznej mierze mog aby uatwi pozyskiwanie nowych partnerów handlowych. Poni sza tabela prezentuje korzy ci, jakie wynikaj z dzia ania w obszarze B2B. Tabela 1. Korzy ci wynikaj ce z dzia ania w obszarze B2B Korzy ci dla dostawcy usuwanie barier czasu i przestrzeni w docieraniu do klienta, prostsza i ta sza obs ug odbiorców, automatyczny proces sk adania zamówie i ich realizacji, ni sze koszty operacyjne zwi zane ze sprzeda i obs ug zamówie, dost p do nowych rynków odbiorców, nowe kana y marketingu i dystrybucji. ród o: opracowanie w asne. Korzy ci dla odbiorcy dost p do wi kszego wachlarza us ug, obni enie kosztów operacyjnych zwi zanych z realizacj zakupów, kontrolowanie autoryzacji zamówie, monitorowanie stopnia realizacji zoonych zamówie. Business-to-consumer okre lane równie B2C, obejmuj cy wszelkie formy sprzeda y towarów i us ug pojedynczym klientom, czyli sprzeda detaliczna w sieci (do tego segmentu nale sklepy wirtualne, aukcje, itp.). Dzia alno w tym segmencie mo e przynie Poczcie Polskiej najszybsze efekty. Potencja, który posiada, a przede wszystkim wiarygodno pozwoli na wyeliminowanie g ównej wady, z któr borykaj si sklepy on line niepewno ci co do rzetelno ci sprzedawcy, a we wspó pracy z Bankiem Pocztowym podnie bezpiecze stwo p atno ci dokonywanych przez niego. Business-to-public okre lane w skrócie B2P, obejmuj cy marketing on-line, dzia alno reklamow i promocyjn, nie zwi zany bezpo rednio ze sprzeda towarów i us ug. Operator pocztowy powinien prowadzi dzia alno w ramach dywersyfikacji swoich us ug w tym sektorze. Dzia alno ta powinna by powi zana z

8 308 Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska dzia alno ci tradycyjnych form promocji i reklamy jako ich uzupe nienie. Jednak, aby ten element sprawnie funkcjonowa konieczne jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, która b dzie mog a sprosta zadaniom i zaoferowa us ug na odpowiednio wysokim poziomie. Post puj ca liberalizacja przepisów dotycz cych wiadczenia us ug pocztowych wymusza konieczno coraz lepszego przygotowania si Poczty Polskiej do konkurencyjnej walki o klienta. Operator pocztowy dzia aj cy w warunkach rosn cej konkurencji powinien wykorzystywa w swojej dzia alno ci wszelkie mo liwo ci, w tym takie, których dostarcza rozwój technik informacyjnych. Wskazuj na to dwie istotne przes anki. Po pierwsze, wi kszo firm dzia aj cych na rynku e-commerce, korzysta z us ug Poczty Polskiej co spowodowane jest zaufaniem obywateli do publicznego operatora pocztowego. Po drugie, Poczta Polska dysponuje najbardziej rozbudowanym w kraju systemem logistycznym, popartym du ym do wiadczeniem oraz powszechnym dost pem do sieci placówek pocztowych, pozwalaj cym na profesjonalne wiadczenie us ug przewozu. O ile tradycyjny system logistyczny Poczty Polskiej jest stosunkowo dobrze rozbudowany, to segment e-commerce jeszcze nie jest rozwini ty. Poczta Polska powinna wi c d y do jego rozbudowania, by wykorzysta synergi tych dwóch segmentów. Jednak warunkiem funkcjonowania Poczty Polskiej w sferze us ug handlu internetowego jest dobrze rozbudowana infrastruktura informatyczna. Poni ej zosta przedstawiony proponowany model funkcjonowania Poczty Polskiej na rynku e-commerce. Pierwszym etapem procesu zakupu jest zamówienie przez sie Internet. Nast p- nie zamówiony towar nale y dostarczy do klienta. Jest to zadanie dla Poczty Polskiej. Odpowiednia komórka pocztowa zajmuje si pozyskaniem towaru z centrum logistycznego i dor czeniem bezpo rednio do klienta. Ostatnim elementem procesu zakupu jest dokonanie zap aty tutaj pojawia si mo liwo po redniczenia w transakcjach mi dzy klientami, a CHI dla Banku Pocztowego, który mo e uczestniczy w rozliczeniach mi dzy klientem indywidualnym i biznesowym. Do podstawowych zasad dzia ania w obszarze e-commerce nale y przede wszystkim kreowanie silnej marki w Internecie 12. Nale y zwróci uwag na istotno tego elementu. Oznacza to konieczno jej popularyzacji, tak aby by a zauwa ona po ród wielu innych firm dzia aj cych na rynku e-commerce. Dzia anie to jest zwi zane z efektywnym u yciem wielu rozmaitych narz dzi. Korzystna jest reklama poza Internetem, która umo liwia dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Operator pocztowy do tego celu mo e wykorzysta sie placówek pocztowych, w których mo na rozpropagowa adres strony internetowej CHI. Wa n rol tutaj pe ni dzia public relations, który przyczynia si do zaistnienia marki w wiadomo ci ogó u, jak i przeprowadza prace nad zwi kszeniem jej wiarygodno ci. Popularyzacja marki internetowej wymaga inwestycji zarówno czasowych, jak i finansowych. 12 Por. P. Carpenter, E-brands kreowanie marki w Internecie, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001, s. XII.

9 E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora Rysunek 3. Model funkcjonowania operatora pocztowego na rynku e-commerce KLIENT Zap ata BANK POCZ- TOWY wiadomo Bezpo rednie kana y sprzeday POCZTA POLSKA D O S T A W A wiadomo Zamówienie CENTRUM HANDLU INTERNETOWEGO (CHI) ród o: opracowanie w asne. Kolejnym elementem jest umacnianie lojalno ci odbiorców. Przyci ganie nowych u ytkowników jest wa ne, ale najwa niejsze jest utrzymanie ju zdobytych klientów. Firma powinna stosowa elementy marketingu, które przyczyni si do zwi kszenia przywi zania odbiorców. Operator pocztowy dzia a w rodowisku intensywnych wzajemnych powi za. Zamiast samodzielnie tworzy wszystko od podstaw, mo e zawiera umowy wzbogacaj ce zawarto witryny, dzi ki czemu oferowane produkty b d lepiej wyeksponowane. Istotnym elementem jest nie tylko wczesne wej cie na rynek, ale tak e utrzymanie si na nim. Warunkiem utrzymania si na rynku jest sta e poszerzanie tre ci oraz dodawanie nowych elementów, aby u ytkownicy sp dzali na stronie wi cej czasu. CHI powinno stale porusza si na przód poprzez: dodawanie nowych kategorii towarów oraz podpisuj c umowy z kolejnymi dostawcami. Poczta Polska jest firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Decyduj cym elementem w procesie rozszerzenia dzia alno ci w sieci Internet jest wykorzystanie mocnych stron tradycyjnej dzia alno ci, co b dzie pomocne w oswojeniu klienta z sieciow wersj marki, pochodz cej ze wiata realnego. Rozwój rynku elektronicznego i powi zanego z nim ruchu przesy ek jest wa - nym elementem funkcjonowania Poczty Polskiej. Stworzenie CHI umo liwi Poczcie Polskiej przede wszystkim: generowanie ruchu przesy ek pocztowych, wej cie na istniej cy rynek handlu elektronicznego, z mo liwo ci jego przej cia, pozyskanie przychodów z obs ugi sklepów w CHI, pozyskanie przychodów z tytu u prowizji pobieranych przy prowadzeniu transakcji.

10 310 Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska Podsumowanie E-commerce jest jedn z dziedzin, która bez wzgl du na koniunktur na wiatowych rynkach stale si rozwija. W a nie z ni wi e si tzw. rewolucja w handlu i na tym polu dostrzega si mi dzy innymi p aszczyzn dla wzmo enia dzia alno ci operatorów pocztowych. Przekszta cenia strukturalne w sektorze telekomunikacyjnym oraz rozwój technik informatycznych wywar y istotny wp yw na obecne i przysz e funkcjonowanie dzia alno ci pocztowej. Teleinformatyka ze wzgl du na wzrastaj ce znaczenie powinna by wykorzystywana przez publicznego operatora pocztowego do wiadczenia nowych us ug. Dla operatorów rynku us ug pocztowych strategicznego znaczenia nabieraj us ugi zwi zane z obs ug sklepów internetowych. Rynek us ug pocztowych charakteryzuje si tendencj wzrostow i wraz z popularyzacj us ug wiadczonych za po rednictwem Internetu, mo e znacz co zmieni si struktura klientów tego rynku i sposób realizacji zlece. Wskazuje si, e e-commerce b dzie w przysz o ci dla operatora pocztowego najbardziej dochodowym segmentem rynku. Bibliografia 1. Balcerowicz L., Balcerowicz wprost, Wprost nr (1019)/ Carpenter P., E-brands kreowanie marki w Internecie, Wyd. Wig-Press, Warszawa Flejterski S., W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, materia y konferencyjne Translog, Szczecin Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki wiatowej, Wyd. A. Marsza ek, Toru Kowalczewski W., Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwa rozwoju, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa Strategor, Zarz dzanie firm, Wyd. PWE, Warszawa Szpringer W., Handel elektroniczny konkurencja czy regulacja, Wyd. Difin, Warszawa Szyma ski W., Globalizacja wyzwania i zagro enia, Wyd. Difin, Warszawa Witte H., Konsekwencje globalizacji dla logistyki w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, materia y konferencyjne, Translog, Szczecin Za oga E., Globalizacja jako czynnik kszta towania pan europejskiej sieci infrastruktury transportu w: System transportowy Polski koordynacja, globalizacja, legislacja, materia y konferencyjne, Translog, Szczecin Zorska A., Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1998.

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo