Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o."

Transkrypt

1 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Obowiązuje od: r.

2 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 2/33 SPIS TREŚCI: 1. Cel Przedmiot i zakres stosowania Terminologia Opis postępowania i odpowiedzialności Zapisy Dokumenty związane Załączniki... 33

3 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 3/33 1. Cel Celem dokumentu jest wprowadzenie w GSG sp. z o.o. określonych i jednolitych zasad postępowania przy projektowaniu, budowie i odbiorze stacji gazowych. Dokument określa wymagania oraz wytyczne, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa stacji gazowych w oparciu, o którą realizowana będzie budowa stacji oraz odbiór końcowy. 2. Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem dokumentu jest określenie ujednoliconych wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja techniczna w oparciu, o którą będzie realizowana budowa i odbiór stacji gazowych będących w użytkowaniu Spółki. Dokument precyzyjnie określa wymagania dla realizacji procesu inwestycyjnego, a w szczególności dla budowy stacji gazowych opracowane w oparciu o regulacje prawne, normy, standardy techniczne oraz procedury obowiązujące w Spółce. W dokumencie określone zostały wymagania zakresu oraz treści dokumentacji projektowej dla budowy stacji gazowych dotyczące: lokalizacji, parametrów technicznych elementów stacji gazowych oraz elementów składowych stacji, które zapewnią bezpieczne użytkowanie oraz ciągłość dostaw gazu w ilościach wynikających z bieżącego i planowanego zapotrzebowania. 3. Terminologia W dokumencie stosuje się następującą terminologię oraz zwroty. Stacja gazowa zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje: redukcji, uzdatniania, regulacji, pomiarów lub rozdziału gazu. Stacja pomiarowa stacja gazowa, w skład której wchodzą urządzenia pomiarowe do pomiaru strumienia objętości, masy lub energii gazu wraz z układami rurowymi, armaturą odcinającą oraz filtrującą. Stacja redukcyjna stacja gazowa, w skład której wchodzą armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia redukcji lub regulacji ciśnienia gazu i systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa. Punkt gazowy (punkt redukcyjny i/lub pomiarowy) instalacja gazowa na przyłączu o strumieniu objętości gazu do 60 m 3 /h włącznie i maksymalnym ciśnieniu roboczym na wejściu do 0,5 MPa włącznie. Stacja miejska stacja gazowa zasilająca sieć gazową (więcej niż jednego odbiorcę gazu). Stacja zakładowa stacja gazowa zasilająca odbiorcę gazu, której wejście stanowi przyłącze.

4 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 4/33 Stacja gazowa szafkowa stacja gazowa umieszczona w kontenerze blaszanym, którego ściany zewnętrzne, ściany działowe i dach wykonane są z paneli z materiałów niepalnych o wysokiej klasie odporności pożarowej. Stacja gazowa kontenerowa rodzaj stacji gazowej szafkowej; stacja umieszczona w kontenerze z prefabrykatów i posiadająca tynkowane ściany zewnętrzne. Stacja gazowa modułowa stacja gazowa umieszczona w modułach ciśnieniowych lub bezciśnieniowych. Ciśnienie nominalne (PN) przyjmowane jako nadciśnienie przewodzonego czynnika względem otoczenia. Wyliczone na podstawie badań ciśnienie, które zapewnia pracę elementu w wymaganym okresie użytkowania. Ciśnienie nadciśnienie gazu wewnątrz sieci mierzone w warunkach statycznych. Ciśnienie robocze (OP) ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych. Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) maksymalne ciśnienie na jakie sieć gazowa może być narażona w ciągu krótkiego okresu, ograniczona przez system bezpieczeństwa. Ciśnienie projektowe (DP) ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych. Średnica nominalna DN oznaczenie wymiaru nominalnego średnic przewodu wejściowego, wyjściowego i układów rurowych. PE polietylen tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych. PA tworzywo sztuczne posiadające wiele odmian, powstałych poprzez różnego rodzaju dodatki uszlachetniające, charakteryzujące się dobrymi właściwościami mechanicznymi, dużą wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na ścieranie oraz małym współczynnikiem tarcia. Klasa dokładności reduktorów dopuszczalna dodatnia i ujemna zmiana wartości nastawionego ciśnienia. Klasa reduktorów w stanie zamknięcia dopuszczalna dodatnia zwartości nastawionego ciśnienia. Klasa strefy ciśnienia zamknięcia graniczna wartość strefy ciśnienia zamknięcia jako wartość procentowa stosunku Q min do Q max. Klasa dokładności zaworów szybko zamykających dopuszczalne odchylenie. Klasa dokładności wydmuchowych zaworów upustowych dopuszczalna dodatnia i ujemna zmiana wielkości regulowanej. Zawór szybko zamykający zawór zabezpieczający używany w systemie ciśnieniowego bezpieczeństwa mający na celu szybkie odcięcie przepływu gazu w przypadku wystąpienia w systemie zabezpieczanym przez to urządzenie ciśnienia o niedopuszczalnej wartości.

5 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 5/33 Zawór upustowy zawór używany w celu upuszczenia gazu z układów technologicznych stacji gazowej do atmosfery poprzez rurki upustowe, montowany na sekcjach technicznych stacji gazowej, w szczególności takich jak: bateria filtrów, filtry na technologii, układy podgrzewania gazu, ciągi redukcyjne, układy pomiarowe. Zawór bezpieczeństwa wydmuchowy zawór upustowy na punktach redukcyjnych o przepustowości ciągu redukcyjnego nie większej niż 60 m 3 /h, stanowiącej 100% wydajności tego ciągu. Wydmuchowy zawór upustowy zawór używany w systemie ciśnieniowego bezpieczeństwa mający na celu upuszczenie gazu z zespołu będącego pod ciśnieniem w razie wystąpienia w nim ciśnienia przekraczającego wartość dopuszczalną. Układ wydmuchowy rura upustowa wyprowadzona z urządzenia zabezpieczającego lub urządzenia sterującego, w celu upuszczenia gazu w bezpieczny sposób. Reduktor monitor aktywny drugi reduktor obniżający wstępne ciśnienie wejściowe gazu do ustalonego poziomu, instalowany szeregowo z reduktorem roboczym, który przejmuje funkcje kontroli ciśnienia wyjściowego o wartości nadzorowanej wyższej od utrzymywanej przez reduktor roboczy w przypadku jego otwarcia po uszkodzeniu. Reduktor monitor pasywny drugi reduktor, instalowany szeregowo z reduktorem roboczym, który przejmuje funkcje kontroli ciśnienia wyjściowego o wartości nadzorowanej wyższej od utrzymywanej przez reduktor roboczy w przypadku jego otwarcia po uszkodzeniu. Reduktor reduktor ciśnienia gazu służący w normalnych warunkach pracy stacji do obniżania ciśnienia wejściowego gazu do ciśnienia wyjściowego i utrzymania wartości nastawionej na zadanym poziomie w granicach pola tolerancji, niezależnie od wahania ciśnienia wejściowego i zmiany strumienia objętości. System redukcji ciśnienia system, który zapewnia, że ciśnienie w układzie wyjściowym jest utrzymywane w wymaganych granicach. Gazociąg źródłowy gazociąg będący elementem systemu przesyłowego i/lub dystrybucyjnego, stanowiący źródło zasilania dla stacji gazowej w paliwo gazowe stację gazową. Gazociąg dolotowy gazociąg do stacji gazowej od miejsca włączenia do zespołu zaporowo upustowego na wejściu do stacji. Gazociąg wylotowy gazociąg od zespołu zaporowo upustowego do miejsca włączenia do sieci gazowej. Przewód wejściowy stacji gazowej odcinek rurociągu łączący zespół zaporowoupustowy z armaturą odcinająca na wejściu do stacji. Przewód wyjściowy stacji gazowej odcinek rurociągu łączący armaturę odcinającą na wyjściu ze stacji z zespołem zaporowo-upustowym. Przewody gazowe urządzeń wszelkie przewody rurowe będące elementami niezbędnymi dla funkcjonowania urządzeń, ich sprawdzenia, a także odprowadzenia gazu na zewnątrz do atmosfery z czynnej instalacji lub z przestrzeni znad membrany reduktora w przypadku jej uszkodzenia.

6 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 6/33 Urządzenie technologiczne urządzenie, w którym następuje podwyższenie lub redukcja ciśnienia, regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego. Obiekt technologiczny budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowej, usytuowane na wydzielonym terenie. Pomieszczenie technologiczne pomieszczenie z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, w którym przebiegają procesy związane z przesyłaniem i dystrybucją gazu. Próba szczelności próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana stacja lub jej element spełnia wymagania szczelności. Próba wytrzymałości próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana stacja lub jej element spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. Obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Budowla każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Obiekt liniowy należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, Przebudowa należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość. Remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Budowa należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie oraz prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Projekt budowlany dokumentacja techniczna podlegająca zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, spełniająca wymagania określone w art. 34 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U jt.). Projekt wykonawczy dokumentacja techniczna uzupełniająca i uszczegółowiająca projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego pod względem technicznym wykonania i odbioru realizowanego obiektu budowlanego. Dokumentacja budowy pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów. Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

7 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 7/33 Strefa zagrożenia wybuchem przestrzenie zagrożone wybuchem, klasyfikowane według częstotliwości i czasu występowania gazowej atmosfery wybuchowej. Strefa technologiczna pas gruntu wymagany do budowy i eksploatacji gazociągu. Pracodawca Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (zwana w dalszej części dokumentu Spółką lub GSG), w imieniu której czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki lub Dyrektor Oddziału Spółki. Operator sieci gazowej jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego, posiadająca koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialna za ruch sieciowy. 4. Opis postępowania i odpowiedzialności Dokument przeznaczony jest dla projektantów, inwestorów, wykonawców oraz użytkownika stacji gazowych. Zawarte w dokumencie zasady w zakresie projektowania, budowy oraz odbioru, dotyczą stacji gazowych budowanych na rzecz GSG sp. z o.o. przez wykonawców zewnętrznych. Wszelkie prace w zakresie projektowania, kierowania budową oraz wykonania nadzoru inwestorskiego przy budowie i odbiorze stacji gazowych powinny być prowadzone oraz wykonane przez osoby spełniające wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadające odpowiednie aktualne uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacji. Projekt oraz zakończenie budowy muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 243 poz ze zmianami) oraz niniejszymi zasadami Przewody wejściowe i wyjściowe stacji gazowej Przed wykonaniem projektu należy ustalić lokalizację punktów włączeń do istniejących gazociągów z dysponentem sieci gazowej Zespoły zaporowo-upustowe (ZZU) powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w Standardzie Technicznym ST-IGG-0501: Na ZZU znajdującym się na gazociągu wylotowym ze stacji gazowej powinien zostać zaprojektowany punkt poboru próbki gazu w celu kontroli nawonienia. Należy opatrzyć go tabliczką Punkt poboru próbek THT Zespoły zaporowo-upustowe należy odizolować elektrycznie od gazociągów zewnętrznych stalowych poprzez monobloki. Monobloki należy montować w części podziemnej na odcinku poziomym przed ZZU na wlocie oraz za ZZU na wylocie. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej zostały określone w rozdziale Układy technologiczne stacji gazowej W układzie technologicznym stacji gazowej powinny znaleźć się co najmniej wszystkie elementy zgodnie z wymaganiami obowiązujących uregulowań prawnych: norm oraz standardów technicznych, a także warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie i Karcie informacyjnej stacji miejskiej lub zakładowej. Stację gazową należy zaprojektować jako bezobsługową dla określonych parametrów technicznych.

8 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 8/ Stosowana armatura powinna posiadać deklarację zgodności z certyfikatem na znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) oraz aprobatę techniczną pełnej treści. Dokumenty powinny być wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację zgodności z normą konstrukcyjną Układ redukcyjny, składający się z dwóch jednakowych ciągów redukcyjnych, należy wyposażyć w zależności od wymagań zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009 pkt Konstrukcja zabudowanych reduktorów ma umożliwiać ich przeglądy bez konieczności demontażu korpusów z ciągów redukcyjnych Między ciągami redukcyjnymi nie montować dodatkowych łączników (spinek), poza połączeniami na wlocie i wylocie ciągów System zabezpieczenia redukcji ciśnienia należy wyposażyć zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009. Poszczególne typy systemu redukcji oznaczają: A reduktor roboczy lub regulator ciśnienia gazu, B reduktor roboczy i pojedyncze urządzenie systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa, tj. zawór szybko zamykający, C reduktor roboczy i podwójne urządzenie systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa, tj. dwa zawory szybko zamykające lub reduktor monitor i zawór szybko zamykający Układ filtracji powinien spełniać wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1501: Dobór filtra określa projektant Układ filtrów instalowanych na baterii filtrów i/lub przed ciągami redukcyjnymi należy odseparować armaturą zaporowo-upustową. Układ filtrów musi być wyposażony w armaturę umożliwiającą odpowietrzenie. Przewód upustowy filtrów zabudowanych wewnątrz pomieszczeń stacji gazowej wyprowadzić na zewnątrz ponad dach budynku/szafki Montowane filtry pracujące w zakresie wysokich ciśnień należy wyposażyć w zawory spustu zanieczyszczeń w dolnej części korpusu filtra Filtry o średnicach przekraczających 200 mm powinny być wyposażone w pokrywy do szybkiego otwierania i zamykania Konstrukcja filtra powinna umożliwiać ergonomię i łatwość obsługi W przypadku występowania lub możliwości występowania frakcji ciekłych zastosować filtroseparatory Przepustowość filtra na ciągu redukcyjnym powinna być równa przepustowości tego ciągu w zakresie projektowanych ciśnień (min, max) Przepustowość baterii filtrów musi być większa lub równa przepustowości stacji gazowej w zakresie projektowanych ciśnień Filtry gazu należy wyposażyć w manometry różnicowe do pomiarów spadków ciśnień. Manometr powinien zapewnić wskazanie zanieczyszczenia filtra w 2/3 skali.

9 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 9/ Obudowa stacji gazowej Gabaryty obudowy stacji gazowej dostosować do potrzeb technologicznych, formy architektonicznej, planu zagospodarowania działki, planu zagospodarowania przestrzennego oraz wielkości zastosowanych elementów Obudowa jednokondygnacyjna z dachem o odpowiednim spadku W przypadku obudowy stacji gazowej wykonanej z płyt wielowarstwowych stosować płyty z rdzeniem z wełny mineralnej Fundament stacji gazowej wykonać z betonu zbrojonego. Ściany sztywno połączyć z płytą posadzkową Dla pomieszczeń objętych strefą zagrożenia wybuchem zastosować przegrodę gazoszczelną od pomieszczeń nieobjętych strefą. Obiekt powinien posiadać klasę odporności ogniowej E Posadzkę wykonać z materiałów zapewniających iskrobezpieczność i antyelektrostatyczność Powierzchnie ścian wewnątrz budynków murowanych pomalować farbami emulsyjnymi Na wszystkich drzwiach (poza pomieszczeniem AKP) należy umieścić napis UWAGA GAZ. Drzwi z zewnątrz powinno się otwierać za pomocą klucza. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz z możliwością samoczynnego blokowania ich w pozycji otwartej. Personel obsługujący stację gazową powinien mieć możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz bez klucza (zamek antypaniczny) Stacja gazowa powinna być zabezpieczona obowiązującym w GSG sp. z o.o. zamkiem systemowym W drzwiach do pomieszczeń ciągów redukcyjnych należy wykonać otwór, przez który przed wejściem do pomieszczenia będzie istniała możliwość określenia stopnia stężenia ewentualnej mieszaniny wybuchowej. Otwór ten o średnicy ok. 10 mm powinien być umieszczony na wysokości równej lub większej niż 1,5 m od powierzchni podłogi, a z zewnątrz powinien być samoczynnie zamykany za pomocą opadającej zasłonki Kolorystykę obiektu należy dostosować do otoczenia, w którym stacja gazowa jest/zostanie zlokalizowana (np. teren zabudowany, tereny zielone) Wykonać obliczenia dla zapewnienia wentylacji nawiewno-wywiewnej klasy A wewnątrz obudowy stacji gazowej. Zastosować kratki wentylacyjne aluminiowe IP43 z dodatkową izolacją akustyczną oraz deflektory dachowe. W pomieszczeniu AKP zastosować regulowane kratki wentylacyjne Przejścia rurowe i kablowe przez ściany obudowy wyposażyć w uszczelnienia modułowe, a dla pomieszczeń objętych strefą zagrożenia wybuchem zastosować uszczelnienia w wykonaniu Ex Poziom hałasu pracującej stacji przy P min i Q max powinien spełniać Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007 nr 120 poz. 826 ze zmianami) dla pomiaru wewnątrz i na zewnątrz obudowy, a przede wszystkim na granicy ogrodzenia Pomieszczenie AKP i telemetrii zlokalizować poza strefą zagrożenia wybuchem.

10 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 10/ W przypadku, gdy obiekt posiada/będzie posiadał urządzenia dźwignicowe powinny one spełniać wymogi UDT i muszą być oznaczone znakiem CE. Ponadto, w przypadku zainstalowania urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem muszą posiadać oznaczenie Ex W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem powinna być stosowana ochrona przed elektrycznością statyczną zgodnie z wymogami PN-E-05200, PN-E-05201, PN-E-05202, PN-E-05203, PN-E i PN-EN Ogrodzenie stacji gazowej Teren stacji gazowej ogrodzić elementami niepalnymi, odpornymi na wpływy atmosferyczne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,8 m, a furtka otwierana na zewnątrz zabezpieczona przed kradzieżą i wyposażona w uszy do kłódki energetycznej Odległość ogrodzenia od ścian obudowy stacji gazowej lub od urządzeń technologicznych powinna być co najmniej równa zasięgowi strefy zagrożenia wybuchem, występującej w normalnych warunkach pracy stacji Oznakować stację gazową tablicami informacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U nr 2 poz.6) oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej obowiązującej w GSG sp. z o.o Zagospodarowanie terenu Do terenu należy zapewnić dojazd z wykorzystaniem istniejących dróg, spełniający parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z: Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U nr 19 poz. 115 j.t. ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U nr 63 poz. 735 ze zmianami) Do wszystkich elementów technologicznych stacji gazowej zaprojektować drogi i chodniki zgodnie z ST-IGG-0501: Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać obowiązujące przepisy względem odległości projektowanych obiektów od istniejącej zabudowy oraz wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z Standardem Technicznym ST-IGG-0401: Ogrzewanie Ogrzewanie gazu wykonać zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501: System ogrzewania gazu musi zostać wyposażony w sterowanie pracą kotła w zależności od temperatury gazu po redukcji. Układ regulacji powinien umożliwić utrzymanie temperatury gazu po redukcji w zakresie od 5 o C do 9 o C.

11 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 11/ Ogrzewanie obiektu powinno zapewniać utrzymanie temperatury w pomieszczeniach AKP oraz nawanialni od 5 o C zimą do 45 o C latem (wymagana izolacja termiczna) W przypadku zastosowania układu wodnych podgrzewaczy gazu na ciągach redukcyjnych należy wykonać połączenia (spięcie orurowania) za podgrzewaczami. Spięcie w takim przypadku należy wykonać na wylocie za ich kurkami odcinającymi podgrzewacze a przed kurkami odcinającymi układów redukcyjnych Układ podgrzewania gazu należy zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia po stronie gazowej oraz przed wzrostem ciśnienia po stronie czynnika grzewczego Moc grzewczą podgrzewaczy gazu i układu c.o. należy dobrać dla redukcji ciśnienia maksymalnego wlotowego przy przepływie Q max Dobór zarówno podgrzewacza, jak i całego układu grzewczego (wraz z urządzeniami zabezpieczającymi) określa projektant na podstawie wykonanych obliczeń. Obliczenia doboru urządzeń zabezpieczających układ należy dołączyć do projektu Podgrzewacz gazu należy montować za filtrem gazu Podgrzewacz gazu należy odseparować od pozostałej części technologicznej stacji gazowej poprzez zastosowanie armatury zaporowej Przewody upustowe wyprowadzić na zewnątrz stacji gazowej Układ podgrzewaczy gazu wyposażyć w zawór upustowy umożliwiający rozprężenie ciśnienia do wartości ciśnienia atmosferycznego. Rurkę upustową wyprowadzić ponad dach pomieszczenia Komorę gazową podgrzewacza gazu wyposażyć w króciec do spustu kondensatu, a w części wodnej w króciec do spustu płynu grzewczego Konstrukcja podgrzewacza oraz pomieszczenie, w którym się znajduje powinny zapewnić możliwość rewizji wewnętrznej Projekt i wykonanie podgrzewacza powinny zabezpieczyć urządzenie przed wybuchem i pożarem Kotłownia Wykonać obliczenia maksymalnego zapotrzebowania mocy cieplnej z uwzględnieniem ogrzewania pomieszczenia AKP oraz nawanialni i następnie zastosować odpowiedni kocioł. Gdy konieczne jest zastosowanie więcej niż jednego kotła gazowego należy dobrać kotły każdy po około 65% maksymalnego zapotrzebowania mocy. Kotły połączyć w sposób kaskadowy. Sprawność układu grzewczego powinna wynosić nie mniej niż 95% Pod przelicznik sieciowy gazu należy podpiąć sygnalizację stanów awaryjnych: awarię palnika kotła i pompy obiegowej, zanik napięcia zasilającego kocioł gazowy i pompę obiegową Zastosować układ grzewczy zamknięty z wymuszonym przepływem niezamarzającego czynnika grzewczego. Na obiegu grzewczym zamontować termometry. Dopuszcza się stosowanie w uzasadnionych przypadkach otwartych układów grzewczych.

12 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 12/ Stosować pompy z regulacją trójstopniową lub bez regulacji; nie dublować pomp (nie stosować pomp z regulacją elektroniczną) Zaprojektować by-pass układu pompowego i zaworu mieszającego Pojemność naczynia wzbiorczego powinna być obliczona, a dobrane naczynie wzbiorcze nie powinno być przewymiarowane więcej niż 50% Rurociągi technologiczne kotłowni i podgrzewu gazu zabezpieczyć antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie pinką poliuretanową w płaszczu ochronnym Należy przewidzieć możliwość uzupełniania czynnika w instalacji c.o. ze zbiornika magazynowego za pomocą ręcznej pompy skrzydełkowej o odpowiednio dobranej wydajności Oznaczyć rurociągi wodne zgodnie z PN; schemat instalacji powinien być umieszczony w widocznym miejscu, umieścić informację nad zbiornikiem płynu niezamarzającego na temat typu płynu i pojemności układu Komin z kotłowni stacji gazowej umieścić z zachowaniem wytycznych Standardu Technicznego ST-IGG-0501:2009. Komin zaprojektować i wykonać jako dwuścienny, izolowany, ze stali kwasoodpornej. Średnicę komina dobrać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych kotłów W przypadku zasilania kotłowni gazem ziemnym należy ją zaprojektować w izolowanym cieplnie pomieszczeniu. Powinno ono być oddzielone od pomieszczenia technologicznego za pomocy przegrody gazoszczelnej Dla pomiaru ilości paliwa gazowego na zużycie własne stacji należy zabudować gazomierz miechowy z rejestratorem szczytów. Pomiar ten należy włączyć przed pomiarem głównym (rozliczeniowym) i ma być zainstalowany na niskim ciśnieniu W przypadku zainstalowania urządzeń grzewczych gazowych, których łączna nominalna moc cieplna jest większa niż 60 kw należy stosować w tych pomieszczeniach urządzenia sygnalizacyjne odcinające dopływ gazu Kanalizacja deszczowa Kanalizację realizować zgodnie z wymaganiami norm: PN-92/B-01707, PN-B-10729, PN-EN-752-1, PN-EN-752-2, PN-EN-752-3, PN-EN Instalacje elektryczne Obwody elektryczne zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami Instalacje zasilające, odbiorcze i urządzenia zainstalowane w przestrzeniach niezagrożonych lub zagrożonych wybuchem realizować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009 pkt Ochronę odgromową i wyrównywanie potencjałów realizować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009 pkt i

13 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 13/ W zależności od rodzaju zasilania w energię elektryczną należy: zasilanie 230V lub 400V urządzenia AKP zasilić poprzez zasilacz UPS. W przypadku zaniku zasilania powinien on zapewnić podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń AKP przez okres min. 4 godzin. W przypadku zabudowy sterowników czas ten należy wydłużyć o dodatkowe 120 minut (dotyczy całego zasilanego układu AKP), w pomieszczeniu AKP zabudować dodatkowe gniazdo serwisowe 230V, zasilanie solarne (fotowoltaiczne) zastosowane ogniwa fotowoltaiczne dobrać proporcjonalnie do zapotrzebowania energetycznego zabudowanych urządzeń. Moc ogniwa nie powinna być mniejsza niż 50W. Zabudowany akumulator (12V) powinien być ładowany poprzez inteligentny regulator, zapewniający optymalne wykorzystanie systemu, zabudować ogniwo na wysokości min. 5 m od poziomu gruntu poza strefą zagrożenia wybuchem stacji gazowej. Należy przewidzieć ochronę ogniwa przez kradzieżą, zasilanie poprzez agregat prądotwórczy zastosować agregat o mocy spełniającej zapotrzebowanie energetyczne zabudowanych urządzeń elektrycznych. Agregat powinien pracować na pełnym zbiorniku min. 7 dni. Agregat prądotwórczy należy umieścić w niezależnym, wygłuszonym kontenerze. Pomieszczenie powinno zapewniać łatwy dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia. System uzupełniania paliwa powinien być wyprowadzony poza kontener, zasilanie 230V wraz z podtrzymaniem zasilania poprzez agregat prądotwórczy zabudować agregat spełniający zapotrzebowanie energetyczne zabudowanych urządzeń. Agregat powinien pracować na pełnym zbiorniku min. 8 godzin. Agregat należy umieścić w niezależnym, wygłuszonym kontenerze. Na czas rozruchu agregatu zasilanie powinno być podtrzymane przez zasilacz UPS. Układ podtrzymywania zasilania powinien być monitorowany, a jego przełączanie powinno odbywać się w sposób automatyczny, bez przerw w dostawie energii. Przełączenie pomiędzy poszczególnymi systemami zasilania powinno być sygnalizowane odpowiednim sygnałem świetlnym (wskaźnik na tablicy) oraz wysłaniem odpowiedniego monitu poprzez system GSM/SMS Wszystkie obwody lub grupy obwodów zasilających należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami Wszystkie zasilacze powinny spełniać wymagania zalecane przez producenta urządzeń Pomieszczenie AKP i telemetrii powinno posiadać wejścia dla kabli zasilania elektrycznego zakończonych listwą przyłączową oraz wyjścia dla kabli antenowych modemów komunikacyjnych Ochrona antykorozyjna Na monoblokach izolujących zespoły zaporowo-upustowe od wlotowych gazociągów stalowych powinien zostać przewidziany punkt pomiaru potencjału Zabezpieczenie przed korozją realizować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009 pkt Złącza izolujące realizować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0501:2009 pkt

14 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 14/ Punkty pomiarowe realizować zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0602: System alarmowy wraz z zabezpieczeniem stacji gazowej System powinien spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie terenu zewnętrznego stacji gazowej, zabezpieczenie urządzeń zewnętrznych, zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajduje się system telemetryczny oraz centrala systemu sygnalizacji włamania, możliwość dojścia do klawiatury systemu poprzez zastosowanie radiolinii załączającej zwłokę czasową, monitorowanie otwarcia wszystkich drzwi stacji gazowej, przystosowany do współpracy ze stacją monitoringu fizycznej ochrony mienia, zastosowanie urządzenia systemu sygnalizacji włamania klasy C Sterowanie zdalne wraz z łącznością Należy zastosować sterownik PLC (swobodnie programowalny), który pozwoli na realizację zadań związanych z obsługą stacji gazowych, w tym na: sterowanie i nadzorowanie zdalne/lokalne urządzeń na obiekcie, zbieranie i przetwarzanie dostępnych z nich sygnałów, lokalną prezentację wartości i stanów tych sygnałów w zakresie użytecznym przy wykonywanych przeglądach i oględzinach stacji gazowej, pełnym udostępnieniu wszystkich parametrów dla zewnętrznych systemów dyspozytorskich Sterownik PLC powinien być zintegrowany z panelem graficznym i klawiaturą do obsługi lokalnej. Dodatkowo sterownik musi być wyposażony w interfejs szeregowy do komunikacji z systemem teletransmisji danych. Protokołem komunikacyjnym dla udostępnienia danych na zewnątrz powinien być protokół Modbus lub odpowiednio inny, wymieniony w specyfikacji danego opracowania Zastosowany sterownik musi charakteryzować się wysoką odpornością na wszelkie czynniki zewnętrzne mogące się lokalnie pojawić i wpłynąć na jego niezawodną pracę. W szczególności sterownik musi pracować w pełnym zakresie warunków klimatycznych występujących w pomieszczeniu AKP Z uwagi na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wymaganej ciągłości pracy, sterownik musi być wyposażony w mechanizmy autodiagnostyki i nadzoru poprawności wykonywanego programu Wybrane sygnały z urządzeń obiektowych należy doprowadzić do zacisków kart wejścia/wyjścia sterownika. W przypadku urządzeń umieszczonych w strefach zagrożonych wybuchem sygnały z ich zacisków muszą być odseparowane od tej strefy za pomocą odpowiednich barier separacyjno-sygnalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U nr 263 poz i 2203 ze zmianami) oraz normą PN-EN i PN-IEC W zakresie sygnałów i funkcji nadzorowanych przez system sterowania i telemetrii niewymienionych powyżej, a mogących występować w poszczególnych opracowaniach

15 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 15/33 systemów sterowania stacji gazowych, będą one każdorazowo szczegółowo opisane w wytycznych dla opracowania projektu oraz przeprowadzenia wdrożenia poszczególnych inwestycji na etapie wykonania i przekazania do eksploatacji Obwód zasilania systemu sterowania musi być wyposażony w oddzielne zabezpieczenie bezpiecznikiem przeciążeniowym lub wyłącznikiem nadmiarowym o prądzie odpowiednim do zainstalowanych urządzeń oraz przeciwporażeniowym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dodatkowo należy dobrać i zastosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe końcowe kl. III (D) współpracujące kaskadowo z wcześniejszymi zabezpieczeniami zainstalowanymi na zasilaniu całego obiektu System sterowania musi umożliwiać oprócz pracy w trybie automatycznym także lokalną możliwość przełączenia w tryb sterowania ręcznego urządzeń podłączonych do sterownika. Obsługa lokalnego panelu sterownika powinna być wyposażona w dostęp autoryzowany przez podanie hasła o zróżnicowanym poziomie uprawnień: administrator pełne uprawnienia oraz zmiana haseł i uprawnień niższego poziomu, serwis wybrane uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności serwisowych na stacji, obsługa bieżąca wybrane uprawnienia niezbędne do wykonywania bieżących prac obsługi i oględzin na stacji Łączność z całym systemem sterowania i bezpośrednio sterownikiem programowalnym będzie realizowana z systemu dyspozytorskiego z wykorzystaniem popularnych łącz przemysłowych dalekiego zasięgu m.in.: modemów GSM przy współpracy operatorów telefonii komórkowej w technologii GPRS/UMTS/HSDPA, konwerterów łącz dla dostępu do infrastruktury Internetu otwartego lub innych, które będą wymienione jako obowiązujące i szczegółowo ujęte w specyfikacji danego opracowania Przed przekazaniem systemu sterowania inwestorowi wykonawca: sprawdzi jego poprawną pracę ze wszystkimi współpracującymi urządzeniami w zakresie pracy lokalnej w trybie automatycznym i ręcznym, przeprowadzi zakończoną sukcesem współpracę wdrażanego systemu sterowania przy obsłudze zdalnej ze stanowiskiem dyspozytorskim w zakresie odczytu wartości z urządzeń obiektowych i możliwości ich zdalnej obsługi Pomiar strumienia gazu Wykonanie układu pomiarowego zgodnie z Normami Zakładowymi PGNiG S.A. Pomiary paliw gazowych od ZN-G-4001 do ZN-G-4010: Odcinki dolotowe i wylotowe gazomierza muszą być zakończone połączeniem kołnierzowym umożliwiającym ich łatwym demontaż. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów, jak trójniki, obejścia zaworów, odpowietrzniki itp. na całej długości odcinków dolotowych i wylotowych gazomierza. Dopuszcza się stosowanie odcinka dolotowego do gazomierza turbinowego o długości 2D w przypadku udokumentowanej odporności gazomierza na zaburzenia przepływu. Odcinki powinny być oznakowane zgodnie z właściwą normą serii ZN-G-4001 do ZN-G-4010: Każdy gazomierz powinien zostać wyposażony w oddzielny przelicznik gazu. Przeliczniki powinny być wyposażone w dwa wejścia sygnalizacyjne, dwa niezależne kanały transmisji szeregowej do współpracy z modemami telefonicznymi i modemami GSM/GPRS, dwa wyjścia dwustanowe oraz łącze optyczne Układ pomiarowy powinien być wyposażony w ciąg obiegowy gazomierza składającego się z dwóch kurków i zaślepki okularowej pomiędzy nimi. W zaślepce okularowej oraz

16 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 16/33 w jednej śrubie montażowej kurka należy wykonać otwory Ø 3 mm umożliwiające zaplombowanie układu śruba-zaślepka okularowa. Średnica ciągu obiegowego gazomierza może być o jedną dymensję mniejsza od ciągu pomiarowego Do każdego gazomierza zabudować zawór trójdrogowy oraz pierścień montażowy za odcinkiem odpływowym gazomierza Gazomierz i przelicznik gazu zabudowany na wolnym powietrzu należy zabezpieczyć oddzielną szafką metalową, zabezpieczoną zamkiem patentowym Do montażu dodatkowych przetworników stosować zawory trójdrogowe umożliwiające podłączenie urządzenia kontrolnego z przyłączem M20x1, Dla manometrów instalowanych na wlocie i/lub wylocie ze stacji gazowej stosować kurki lub zawory manometryczne Dodatkowe przetworniki ciśnienia i temperatury należy podpiąć pod przelicznik sieciowy. W przypadku braku zasilania stacji w energię elektryczną należy pomiar ciśnienia wylotowego podpiąć pod przelicznik bateryjny Gniazda termometrów kontrolnych wyposażyć w pochwę kontrolną z korkiem zaślepiającym Gazomierz należy montować w obecności służb pomiarowych GSG sp. z o.o. W przypadku źle wykonanego współosiowania lub poziomowania układu, a także zbyt dużego nacisku rurociągu na gazomierz układ nie zostanie odebrany od wykonawcy do eksploatacji Układ transmisji danych Dla obiektów z zasilaniem sieciowym należy: zabezpieczyć układ teletransmisji oddzielnym bezpiecznikiem przeciążeniowym; dodatkowo zastosować bezpiecznik przeciwporażeniowy (różnicowo-prądowy) lub przepięciowy, ze względu na bezpieczeństwo obsługi i zabezpieczenie przed zakłóceniami uziemić całą szafkę telemetryczną W przypadku, gdy stacja nie będzie wyposażona w pomieszczenie AKP szafkę teletransmisji danych należy zabudować poza rzutem poziomym strefy zagrożenia wybuchem. Szafka teletransmisji danych musi być usytuowana min. 0,5 m powyżej poziomu gruntu i powinna posiadać stopnień ochrony IP 66. W przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej 230V układ teletransmisji danych należy zasilić poprzez ogniwo fotowoltaiczne zabudowane na maszcie. Nie dopuszcza się zabudowy szafki teletransmisyjnej na maszcie z ogniwem fotowoltaicznym. Szafkę teletransmisji wyposażyć w zamek systemowy GSG sp. z o.o Antena układu teletransmisji danych powinna być tak usytuowana, aby zapewnić maksymalny poziom sygnału. Jeżeli istnieją odpowiednie warunki propagacji fal radiowych GSM antenę należy zabudować wewnątrz szafki. W przeciwnym wypadku zabudować antenę na zewnątrz szafki lub gdy będzie tego wymagała sytuacja na ocynkowanym maszcie lub na dachu budynku, w miejscu uzgodnionym z właścicielem terenu, poza strefą zagrożenia wybuchem. W przypadku słabego bądź niestabilnego zasięgu sieci GSM po uprzednim sprawdzeniu na etapie wykonawstwa należy zastosować antenę kierunkową.

17 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 17/ W przypadku zestawienia transmisji z więcej niż jednego przelicznika, należy stosować urządzenia sumujące wszystkie przeliczniki Dla korektorów bateryjnych wymagane jest zabudowanie interfejsów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami producenta korektora Zastosowanie podstawowego i rezerwowego kanału transmisji danych wymaga zabudowania przełącznika portów (przełącznika priorytetu) Moduł komunikacyjny powinien być skonfigurowany według ustawień transmisyjnych podanych przez GSG sp. z o.o. Odczyt telemetryczny musi być możliwy z wykorzystaniem podstawowego i rezerwowego i kanału transmisji Nawanianie Ogólne wymagania dotyczące nawanialni zabudowanej na stacji gazowej: zabudowa urządzeń do nawaniania w sposób umożliwiający prawidłowe nawonienie obszaru zasilanego paliwem gazowym, nawanialnia powinna spełniać następujące kryteria: zapewnić ciągły proces nawaniania umożliwiać regulację dawki nawaniacza, utrzymywać wyznaczony poziom dawki THT, nawanialnia powinna być zainstalowana na podłodze wykonanej z materiałów nieiskrzących i niegromadzących ładunków elektryczności statycznej, napełnianie zbiornika z nawaniaczem powinno się odbywać za pomocą wymiennych przenośnych zbiorników, zapewniających bezawaryjną możliwość uzupełnienia nawaniacza (wymagane zabezpieczenie przed wyciekiem THT do środowiska), nawanialnia powinna być wyposażona w rozwiązania techniczne i sprzętowe wraz z instrukcją postępowania w czasie awarii oraz sposoby umożliwiające usuwanie skutków wycieku nawaniacza (utylizacja wycieków THT), przeprowadzenie rozruchu zainstalowanej nawanialni z udokumentowaniem prawidłowego jej działania przy pomocy badań chromatograficznych wykonanych przez Laboratorium GSG sp. z o.o. lub inne laboratorium na bazie próbki pobranej z miejsca nawaniania, taca pod zbiornikiem instalacji do nawaniania powinna mieć pojemność umożliwiającą przejęcie całej ilości środka nawaniającego w przypadku wycieku; taca powinna być tak skonstruowana, aby możliwe było jej wyjmowanie i opróżnianie Zakres wymagań dotyczących zabudowy nawanialni kontaktowej: zabudowa przepustnicy umożliwiającej regulację pracy nawanialni kontaktowej, nawanialnia powinna posiadać zasobniki instalacji nawaniającej wykonane ze stali nierdzewnej z płynowskazem (robocze i magazynowe) o pojemności tak dobranej, aby zgromadzony w nich THT został zużyty maksymalnie w okresie nie dłuższym niż jeden rok od chwili napełnienia (wymóg ten uwarunkowany jest trwałością THT), pojemność zbiornika roboczego typu kontaktowego w przypadku zbiorników zainstalowanych w układzie poziomym powinna być tak dobrana, aby poziom napełnienia w czasie eksploatacji mieścił się w przedziale 30-70% pojemności nominalnej, co jest związane zapewnieniem niewielkich zmian powierzchni kontaktu THT z gazem.

18 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 18/ Zakres wymagań dotyczących zabudowy nawanialni wtryskowej: zabudowa nowych przeliczników sieciowych wraz z koniecznymi przetwornikami ciśnienia i temperatury oraz interfejsami do układów transmisji danych, uruchomienie i podłączenie przelicznika gazu do istniejącego gazomierza oraz do sterowania nawanialni, nie należy łączyć transmisji z nawanialni z istniejącą transmisją danych z układu pomiarowego, nawanialnia powinna posiadać zasobnik o pojemności do 70 l wykonany ze stali nierdzewnej z płynowskazem, nawanialnia powinna być wyposażona w osprzęt programowy, elektroniczny i telemetryczny umożliwiający: archiwizację danych, współpracę z korektorem objętości, transmisję danych dotyczących zdarzeń awaryjnych, średniego godzinowego stężenia nawaniacza, chwilowego stężenia nawaniacza, dobowej objętości nawonionego gazu, chwilowego przepływu gazu, dobowego zużycia nawaniacza oraz poziomu nawaniacza w zbiorniku, wartości dobowe objętości nawonionego gazu i zużycia nawaniacza powinny być sumowane w ciągu doby gazowniczej, transmisja powinna być niezależna, tzn. niepołączona z istniejącą na obiekcie transmisją danych z przeliczników gazu, antena układu teletransmisji danych powinna być tak usytuowana, aby zapewnić maksymalny poziom sygnału. Jeżeli istnieją odpowiednie warunki propagacji fal radiowych GSM antenę należy zabudować wewnątrz szafki. W przeciwnym wypadku zabudować antenę na zewnątrz szafki lub gdy będzie tego wymagała sytuacja na ocynkowanym maszcie lub na dachu budynku, w miejscu uzgodnionym z właścicielem terenu, poza strefą zagrożenia wybuchem. W przypadku słabego bądź niestabilnego zasięgu sieci GSM po uprzednim sprawdzeniu na etapie wykonawstwa należy zastosować antenę kierunkową, kontrola poprawności działania układu teletransmisji powinna być dokonana i potwierdzona przez GSG sp. z o.o. w Zabrzu, zdalne konfigurowanie sterownika nawanialni, współpracę z systemem SCADA, przeprowadzenie testu komunikacji i telemetrii we współpracy z systemem SCADA, w przypadku braku zasilania energetycznego nawanialnia ma zapewnić ciągłość nawaniania poprzez przejście w tryb pracy jako nawanialnia kontaktowa Wymagania związane z GIS Pomiary geodezyjne powinny uwzględniać wymogi stawiane: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U nr 263, poz. 1572), Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb GSG NRS Elementy stacji gazowej powinny być przedstawione w postaci numerycznej jako obiekty (współrzędne i atrybuty opisowe) w formacie określonym przez GSG. Na elementy stacji gazowej składają się: budynek, szafka telemetryczną (jeżeli można przedstawić w skali mapy),

19 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 19/33 przewody gazowe na zewnątrz budynku lub szafki, armatura i urządzenia gazowe, sieć elektroenergetyczna, elementy ochrony antykorozyjnej, maszt do posadowienia ogniwa fotowoltaicznego Wymagania wynikające z Prawa budowlanego Budynki lub budowle trwale związane z gruntem powinny być budowane na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę spełniające wymagania określone w Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U jt.) Wymagania UDT Wymagania wynikające z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U nr 122 poz ze zmianami) Wymagania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U nr 120 poz. 1021ze zmianami) Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U nr 193 poz ze zmianami) Ogólne zasady Wykonawcą projektu może być firma lub osoba fizyczna spełniająca wymagania wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U nr 243 poz tj. ze zmianami). Zakres i forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 0 poz. 462). wraz z późniejszymi zmianami. Projekt podlega uzgodnieniu pod względem prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi jego wykonania. Do uzgodnienia należy złożyć dwa kompletne, trwale złączone egzemplarze Projektu. Wykonawca Projektu poświadcza jego wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca projektu powinien zapoznać się i podpisać Oświadczenie RZD stanowiące załącznik nr 1 oraz Oświadczenie RZD stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu Zawartość projektu powinna być zgodna z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U nr 0 poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U nr 0 poz. 463), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania

20 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG Strona 20/33 wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U , poz. 1572) Część Dokumentacja formalno-prawna powinna zawierać: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisane przez projektanta na podstawie pełnomocnictwa szczególnego, udzielonego przez uprawnionych pełnomocników GSG sp. z o.o., tabelaryczne zestawienie właścicieli nieruchomości, na których została zaprojektowana stacja gazowa, z uwzględnieniem m.in.: numeru działki, obrębu ewidencyjnego, karty mapy, dokumentu, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, numer księgi wieczystej (przykładowy wzór tabelarycznego zestawienia właścicieli nieruchomości NAI stanowi załącznik nr 4), pełne wypisy z rejestru ewidencji gruntów Pozostałe dokumenty wymagane: uzgodnienia z gestorami sieci lub protokół ZUDP z załącznikami, warunki przyłączenia do sieci gazowej w przypadku przyłączenia odbiorców, Karta informacyjna stacji miejskiej lub zakładowej, warunki techniczne wydane przez właściwą komórkę organizacyjną w przypadku przebudowy stacji gazowej, notatki służbowe (sporządzone na etapie np. projektu zagospodarowania terenu, uzgadniania urządzeń, armatury stacji gazowej itp.) Dokumenty wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (stacja gazowa miejska), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinia geotechniczna, decyzja i operat wodno-prawny, decyzja o pozwoleniu na budowę (stacja gazowa), decyzja zezwalająca na wycinkę drzew, decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym Część opisowa projektu powinna zawierać: dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania, podstawę opracowania, kategorię obiektu, klasę lokalizacji, warunki geologiczne, warunki górnicze oraz geotechniczne warunki posadowienia przewodów gazowych, warunki w zakresie ochrony zabytków, informację o ewentualnych zagrożeniach dla środowiska, informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, szczegółowy opis rozwiązań projektowych w szczególności: skrzyżowania przewodów gazowych z istniejącym uzbrojeniem, ułożenie przewodów gazowych

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 4 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław tel.71 364 94 00, faks 71 336 78 17 Wpl ~-( r '*'*^**' Nr. j ll~7 3 Dział Przyłączeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

STACJE REDUKCYJNE I REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Stacje redukcyjne średniego ciśnienia przeznaczone są do redukcji ciśnienia gazu ze średniego ciśnienia na dowolne ciśnienia zgodnie z

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt instalacji gazowej dla kotłowni gazowej Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 Branża: SANITARNA wewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym

OPIS ZAMÓWIENIA. Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych i mechanicznych z aktywnym modułem radiowym Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190 Mikołów Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Wymagania zamawiającego zastosowania w praktyce Paweł Szufleński Wrocław, 25-26.04.2013 Co zrobić?,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy PALACZ C.O. pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 3 000 m 3 /h w miejscowości Wólka Radzymińska.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH zlec. 1/P/01/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Nazwa obiektu : Komin stalowy z odciągami w Aleksandrowie Łódzkim Adres obiektu : Aleksandrów Łódzki Ul.Pabianicka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo