Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki. STANOWISKO PRACY: podinspektor lub inspektor ds. finansowo - księgowych w Dziale Finansów i Księgowości (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata), pełny wymiar czasu pracy 1 etat praca wymieniona w ogłoszeniu ma charakter biurowy, wykonywana będzie w budynku Urzędu. 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) wykształcenie techniczne ekonomiczne i wyższe studia minimum w stopniu licencjata o kierunku ekonomia, rachunkowość, finanse lub pokrewne, 5) co najmniej roczny staż jako pracownik biurowy w jednostce budżetowej, 6) posiadanie wiedzy z zakresu: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 7) umiejętność obsługi komputera programów użytkowych oraz w zakresie ww. stanowiska tj. finansowo-księgowego, budżetu oraz obsługi innych urządzeń biurowych, 8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 2. WYMAGANIA DODATKOWE: 1) Preferowane co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości budżetowej administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku; 2) Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszymi zmianami);

2 3) Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z późniejszymi zmianami); 4) Podstawowa znajomość procedur administracyjnych - Kodeks postępowania administracyjnego; 5) Odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dokładność w działaniu; 6) Umiejętność pracy w zespole. 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 1. Bieżące księgowanie wszystkich dowodów finansowych dotyczących budżetu (organu) (księgowość memoriałowa): a) wydatków i kosztów budżetowych, - związanych z inwestycjami, - pozostałe, b) dochodów budżetowych, w tym: - dotacje, - subwencje, - pozostałe, c) uzgodnienie kont syntetycznych dotyczącej w/w działalności ze szczególnym uwzględnieniem: - kont bankowych, - kont rozrachunkowych, - kont funduszy strukturalnych, - otrzymywanych i udzielanych dotacji, - otrzymywanych subwencji, d) uzgadnianie kont dochodów i wydatków i ich zgodności z planem budżetowym jednostek, e) prowadzenie dziennika głównego dla kont syntetycznych i analitycznych, f) sporządzanie sprawozdań zbiorczych Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, pomoc przy sporządzaniu pozostałych sprawozdań budżetowych Gminy. 2. Bieżące księgowanie wszystkich dowodów finansowych dotyczących budżetu Organu Finansowego (Gminy) - księgowość kasowa: - dochodów gminy, - wydatków gminy, - uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem konta bankowego, kredytów, pożyczek, - rozliczanie na podstawie sprawozdań placówek podległych gminie tj. jednostek budżetowych: Szkół, Przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej; samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych, instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek, 3. Sporządzanie dokumentu PK do list płac i innych not księgowych. 4. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej i rocznej. 5. Sporządzanie dokumentów do bilansu i innych sprawozdań finansowych. 6. Pomoc przy sporządzaniu bilansu i innych sprawozdań finansowych. 7. Tworzenie, uzupełnianie, sprawdzanie dokumentów księgowych. 8. Nanoszenie planów i zmian do budżetu. 9. Uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami. 10. Uzgadnianie kont. 11. Uzgadnianie zwrotów z jednostek podległych. 12. Archiwizowanie dokumentów.

3 13. Prowadzenie księgowości Przedszkola Publicznego, w formie gminnej jednostki budżetowej, polegającej na: - dekretacji i księgowaniu wszystkich dowodów księgowych, stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczych tj. faktur, list, czeków, przelewów oraz innych, - uzgadnianiu rozchodów magazynów żywnościowych, dokonywaniu naliczeń odpłatności za przedszkole w oparciu o dokumenty źródłowe, ze sprawdzaniem terminowości dokonywanych wpłat, - uzgadnianiu kont syntetycznych i analitycznych oraz zgodności kwalifikacji poniesionych wydatków z klasyfikacją budżetową, - prowadzeniu odrębnych kartotek kont do ewidencji zaangażowania, wydatków strukturalnych oraz dla innych zadań koniecznych do wyodrębnienia, dochodzących w trakcie realizacji działalności Przedszkola, - sporządzaniu zgodnie z wymogami ustawowymi i przyjętą polityką rachunkowości zestawień obrotów i sald oraz archiwizowania danych księgowych, - terminowym sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych - sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych, - uzgadnianiu i potwierdzaniu sald z kontrahentami, - tworzeniu, uzupełnianiu, sprawdzaniu dokumentów księgowych, - nanoszeniu planów i zmian do budżetu Przedszkola, - czuwaniu nad poprawną realizacją budżetu Przedszkola, - archiwizowaniu dokumentów. 4. WYMAGANE DOKUMENTY: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1), 4) kserokopie świadectw pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 9) oświadczenie o stanie zdrowia, 10) inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności. 5. DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późn. zm.).

4 Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. do godz pod adresem: Urząd Gminy Łagiewniki Ul. Jedności Narodowej Łagiewniki (sekretariat, pokój nr 9) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor lub inspektor ds. Finansowo-Księgowych w Dziale Finansów i Księgowości w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w głównej siedzibie Urzędu (pok. 10) w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Gminy Łagiewniki, wprowadzono Zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (zał. nr 2). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub formie pisemnej testu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Jedności Narodowej 21 w Łagiewnikach, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze. Zgodnie z art. 13 pkt. 1 ust.4b ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. nr 223 poz.1458) informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łagiewniki w miesiącu styczeń 2012r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi ponad 6%. 6. INNE INFORMACJE: Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

5 Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika lub na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, gdy osoba wyłoniona w naborze podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym i zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: w zakresie wymagań i zadań: Pani Jolanta Piasecka-Kozyra Skarbnik Gminy Łagiewniki, tel , w zakresie procedury naboru i spraw formalnych: Pan Andrzej Złomek Sekretarz Gminy, tel wew. 108 Łagiewniki, dnia r. Wójt Gminy Łagiewniki Janusz Szpot Załącznik Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6 1. Imię (imiona) i nazwisko Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia Obywatelstwo Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) Wykształcenie... (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 7. Wykształcenie uzupełniające... (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia... (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania... (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 3 są zgodne z dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... lub innym dowodem tożsamości (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Ogłoszenie Nr 2/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku Związek Gmin Regionu Płockiego ul. Kobylioskiego 6 09-400 Płock ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO WOLNE STANOWISKO: Specjalista ds. rozliczeo projektu Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Namysłów, dnia 20.09.2012r. POK.111. 4. 2012 NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo Ro.0151-225/05 Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo