producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania"

Transkrypt

1 producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania

2 FIRMA RUMET WAC AW RUDZIK I WSPÓLNICY SPÓ KA JAWNA DZIA ALNO GOSPODARCZ ROZPOCZ A W 1992 roku z udzia em dwóch wspólników. Pocz tkowo dzia alno ci i produkcja odbywa a si w ma ym budynku na prywatnej dzia ce. Z biegiem czasu zakupiona zosta a dzia ka w nowym miejscu z niewielk hal produkcyjn. Hala ta zosta a poddana kapitalnemu remontowi oraz rozbudowie. Wyremontowan hal przystosowano do produkcji seryjnej zatrudniaj c dodatkowo now grup pracowników. W 2003 ROKU ZOSTA NAM PRZYZNANY ATEST HIGIENICZNY DO MONTA U W INSTALACJACH S U CYCH DO przesy ania wody przeznaczonej do spo ycia na produkowane wyroby. W roku 2004 atest zosta rozszerzony o nowe wyroby. W 2004 uzyskali my równie Certyfikat Jako ci zgodny z norm DIN EN ISO 9001:2000. Kolejne lata dzia alno ci umocni y nasz pozycj na rynku, co zaowocowa o zakupem kilkunastu automatów sterowanych numerycznie oraz maszyn wielozadaniowych. W 2010 roku pozytywnie przeszli my recertyfikacj i tym samym otrzymali my Certyfikat Zarz dzania Jako ci zgodny z norm DIN ISO 9001:2008. Z powodu stale zwi kszaj cej si produkcji oraz braku wolnej przestrzeni na zakup kolejnych maszyn podj li my decyzj o rozpocz ciu inwestycji zwi zanej z budow 2 hal produkcyjnych o powierzchni cznej 3000mkw. Inwestycj rozszerzyli my o budow nowego biurowca. OBECNIE FIRMA NASZA ZATRUDNIA PRAWIE 100 OSÓB PRODUKUJ C PONAD 1500 RÓ NYCH ELEMENTÓW. Dysponujemy ponad 3000 mkw hal produkcyjnych oraz 1000 mkw magazynów wraz z monta owniami. POSIADAMY WYKWALIFIKOWAN KADR PRACOWNIKÓW, KTÓRA ZAJMUJE SI PRODUKCJ I ORGANIZACJ DOSTAW do Klientów oraz pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Pracownicy stale pog biaj dotychczasowe umiej tno ci oraz wiedz, aby sprosta stale rosn cym wymaganiom Klientów. RUMET WAC AW RUDZIK I WSPÓLNICY SP. JAWNA MA DOST P DO NAJNOWSZYCH ROZWI ZA STOSOWANYCH w nowoczesnych systemach instalacyjnych, do których jeste my producentami wybranych elementów. Dzi ki wspó pracy z producentami i wy cznymi dystrybutorami mo emy zaoferowa kompletne systemy instalacyjne. Wysoka jako oraz powi kszaj ca si gama asortymentu owocuje sta wieloletni wspó prac z hurtowniami na terenie ca ego kraju. Firma zosta a równie doceniona przez kontrahentów zagranicznych, g ównie z Europy. NASZA OFERTA TO: kszta tki ogólnego przeznaczenia rozdzielacze centralnego ogrzewania rozdzielacze pod ogowego ogrzewania osprz t do rozdzielaczy wyposa enie kot owni zestawy mieszaj ce do rozdzielaczy pod ogowego ogrzewania osprz t uk adów mieszaj cych elementy instalacji solarnych z czki do powietrza odkuwki matrycowe odlewy rdzeniowe obróbka skrawaniem us ugi narz dziowe sprzeda oraz serwis maszyn RUMET w liczbach: ponad 3000 mkw powierzchni produkcyjnej ponad 1500 produkowanych ró nych elementów ponad 90 wykwalifikowanych pracowników ponad 60 nowoczesnych maszyn ponad 20 lat do wiadczenia, które zobowi zuje

3 cznik wodomierza Z czka prosta - rubunek z oringiem Przed u ka - redukcja wodomierza Z czka k towa - rubunek Przed u acz wodomierza Z czka k towa - rubunek z oringiem Konsola wodomierza Przy cze gwintowane - cznik pompy cznik kompensacyjny do wodomierza Nypel Element zast pczy licznika pomiarowego Nypel redukcyjny Z czka prosta - rubunek bez oringa Redukcja kszta tki ogólnego przeznaczenia Redukcja do ciep omierza Trójnik równoprzelotowy Trójnik równoprzelotowy reducyjny Trójnik 3x3/4" GZ Kolano równoprzelotowe Kolano nyplowe Mufka Mufka redukcyjna Przed u ka Przed u ka redukcyjna Nakr tka do rubunku Nakr tka do cznika wodomierza Korek GZ na klucz Korek nakr tny / za lepka Os ona termometru Kolano pod w Ko cówka do w a Zawór stopowy do odpowietrzników automatycznych Czwórnik GZ Czwórnik GW Odpowietrznik r czny - mosi dz Separator powietrza Z czka prosta GZ Grupa z manometrem 10 bar Z czka prosta GW Dwuz czka zaciskowa Kolanko zaciskowe Kolanko zaciskowe Korek zaciskowy Zawór kulowy z termometrem 100 C niebieski Zawór kulowy z termometrem 160 C czerwony rubunek nakr tny rubunek nakr tny k towy Szybkoz czka do naczynka wzbiorczego elementy instalacji solarnych Z cze krzy owe z tulej zanurzeniow Tulejka wzmacniaj ca do rury miedzianej Tuleja zanurzeniowa toczona Tuleja zanurzeniowa lutowana Tuleja zanurzeniowa lutowana Nypel do lutu GZ Nypel do lutu GW

4 wyposa enie kot owni Grupa bezpiecze stwa CO Grupa bezpiecze stwa CWU z czki do powietrza Szybkoz czka - zatrzask na w yk Z cze GW / szybkoz czka-zatrzask Z cze GZ / szybkoz czka-zatrzask Zestaw wymiennikowopompowy zasilanie z do u Z cze GW / zatrzask Z cze GZ / zatrzask Z cze zatrzask / w yk Zestaw wymiennikowopompowy zasilanie z góry Z cze GZ / w yk Z cze GW / w yk Z cze w yk / w yk rozdzielacze centralnego ogrzewania do centralnego ogrzewania serii 50A do centralnego ogrzewania serii 50B rozdzielacze pod ogowego ogrzewania ogrzewania serii 70A ogrzewania serii 70G ogrzewania serii 70N ogrzewania serii 71E ogrzewania serii 70B ogrzewania serii 70H ogrzewania serii 70O ogrzewania serii 71F ogrzewania serii 70C ogrzewania serii 70I ogrzewania serii 71A ogrzewania serii 71G ogrzewania serii 70D ogrzewania serii 70K ogrzewania serii 71B ogrzewania serii 71H ogrzewania serii 70E ogrzewania serii 70L ogrzewania serii 71C ogrzewania serii 71I ogrzewania serii 71L ogrzewania serii 71M ogrzewania serii 71N ogrzewania serii 71O

5 Uchwyt do belki rozdzielacza Belka rozdz. centr. ogrz. serii 50 Belka rozdz. pod. ogrz. serii 70 Belka rozdz. pod. ogrz. serii 71 z sekcj odpow.-spust. Korek - za lepka GZ na imbus Korek - za lepka GZ na klucz Redukcja - korek redukcyjny osprz t do rozdzielaczy Zacisk do rury pex/all/pex Z czka skr cana / nypel zaciskowy Zacisk do miedzi Eurokonus do przep ywomierza RUMET Przep ywomierz na powrót - RUMET Zawór termostatyczny bez nastawy z pokr t em Eurokonus do zaworu termostatycznego Zawór reguluj cy r czny z pokr t em Eurokonus do zaworu reguluj cego Zawór odcinaj cy r czny na imbus Eurokonus do zaworu odcinaj cego Przep ywomierz GF-Tec ogrzewania serii 70F Eurokonus do rotametru GF-Tec Zawór zintegrowany Danfoss RA-N Eurokonus do zaworu DANFOSS Nypel specjalny z uszczelkami Trójnik uk adu odpowietrzaj cospustowego wkr tny ogrzewania serii 70M Trójnik uk adu odpow.-spustowego wkr tny obrotowy Trójnik uk adu odpowietrzaj cospustowego nakr tny Nap d termiczny DANFOSS TWA-K Zawór termostatyczny prosty Zawór spustowy do w a ogrzewania serii 71D Odpowietrznik r czny Odpowietrznik automatyczny FLAMCO FLEXIVENT Eurokonus standard ogrzewania serii 71K

6 odkuwki matrycowe odlewy Nasza firma od pocz tku dzia alno ci specjalizuje si w produkcji odkuwek mosi nych. Odkuwki wykonywane s metod kucia matrycowego na gor co przy zastosowaniu nowoczesnych przyrz dów i narz dzi ku niczych. Jako nieliczni posiadamy technologi umo liwiaj c kucia bezwyp ywkowego. Umo liwia to uzyskanie wysokiej dok adno ci wymiarowej, chropowato ci powierzchni oraz przede wszystkim odpowiedniej struktury. Prasy o nacisku maksymalnym do 250 ton pozwalaj nam na wykuwanie odkuwek do 2,5kg po okrojeniu. Odkuwki na yczenie klienta mog zosta poddane dodatkowo obróbce ciernej, tzw. rutowaniu. Odkuwki wykonujemy z nast puj cych gatunków mosi dzu: CW614N (CuZn39Pb3), CW617N (CuZn40Pb2), CW602N (CuZn36Pb2As) CW724R (CuZn21Si3 - ECOBRASS) Nad jako ci produkowanych odkuwek czuwa Dzia Kontroli Jako ci wyposa ony w najnowocze niejsze przyrz dy kontrolno pomiarowe. Posiadamy mo liwo wykonywania odlewów elementów, których kszta t lub gabaryty nie pozwalaj na ich wykucie. Odlewy produkujemy metod grawitacyjn z wykorzystaniem rdzeni piaskowych. Odlewy wykonujemy z nast puj cych gatunków mosi dzu: CW614N (CuZn39Pb3), CW617N (CuZn40Pb2), CW602N (CuZn36Pb2As) CW724R (CuZn21Si3 - ECOBRASS) Nad jako ci produkowanych odlewów czuwa Dzia Kontroli Jako ci wyposa ony w najnowocze niejsze przyrz dy kontrolno pomiarowe.

7 Posiadamy nowoczesny park maszynowy: tokarki, frezarki sterowane numerycznie CNC oraz zautomatyzowane centra wielozadaniowe wiod cych producentów. K ad c du y naciska na jako oferowanych produktów stale unowocze - niamy park maszynowy zwi kszaj c tym samym nasze mo liwo ci produkcyjne. Dzi ki bardzo wysokiej sztywno ci oraz idealnym stanie technicznym naszych maszyn mo emy wykonywa detale o wysokich klasach dok adno ci przy pe nym zachowaniu powtarzalno ci wymiarowej. Produkcja mo e odbywa si na: tokarkach konwencjonalnych ( rednica toczenia do 400mm przy d. 1000mm) automatach krzywkowych ( rednica toczenia 60mm przy d ugo ci 70mm) tokarkach CNC 3 g owicowych: z pr ta Ø80mm przy d ugo ci 500mm z odkuwki/odlewu Ø400 przy d ugo ci 500mm frezarkach CNC (400mm ˣ 400mm) pionowych centrach obróbczych (500mm ˣ 500mm) dr arkach wg bnych (400mm ˣ 400mm) dr arkach drutowych (300mm ˣ 300mm) szlifierkach narz dziowych (Ø200mm ˣ 300mm) Dodatkowo mo emy Pa stwu zaoferowa obróbk ciepln do 1200 C. Nad jako ci produkowanych elementów czuwa Dzia Kontroli Jako ci wyposa ony w najnowocze niejsze przyrz dy kontrolno-pomiarowe. Dzi ki wieloletniemu do wiadczeniu w konstruowaniu oraz wytwarzaniu narz dzi przy wykorzystaniu dr enia elektroerozyjnego z obróbk skrawaniem mo emy zaoferowa Pa stwu wykonanie: matryc ku niczych stempli kokil form wtryskowych wykrojników t oczników przyrz dów wiertarskich, tokarskich, frezarskich obróbka skrawaniem us ugi narz dziowe Wielokrotnie zdaj c si na nasze do wiadczenie zaprojektowali my a nast pnie wykonali my oprzyrz dowanie do produkcji ró nego rodzaju elementów. Wszystkie prace konstrukcyjne wykonujemy wykorzystuj c oprogramowanie CAD/CAM (Alibre Designer oraz MegaCAD)

8 RUMET Wac aw Rudzik i Wspólnicy Sp. j. ul. Gen. Z. Padlewskiego 86a Ostro ka tel./fax kom : :

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

Copyright 2008 by elplc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2 elplc Sp. z o.o. Nowe spojrzenie na automatyk Program prezentacji Prezentacja ogólna Automatyka i elektryka Technologie IT Mechanika Sklep internetowy Certyfikaty i referencje Bezpiecze stwo organizacja

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz,

Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz, Zdrowe i przyjazne miejsce pracy Dobre praktyki BHP w M&R PRINTING EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O. II miejsce w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpieczniej w kategorii - pracodawcy zatrudniaj cy od

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo