Szanowne Koleżanki i Koledzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowne Koleżanki i Koledzy"

Transkrypt

1

2 w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5 Kalendarium...5 Sprawozdanie z działalności Rady POIIB Sprawozdanie z działalności Komisji Legislacyjnej Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy POIIB...9 Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy POIIB...10 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB...10 Stoję na straży prawa...11 Nowe liczniki z serii LEW...11 Śmiertelny upadek z dachu...12 Bliskie spotkanie żurawi...13 Laureaci konkursu Bezpieczna Budowa...14 Bezpieczna Budowa nowa edycja...14 Rewitalizacja Budowli Miejskich Szlakiem słupskich zabytków Ratusz Słupski rynek budowlany...20 Sprawozdanie brokera ubezpieczeniowego Hanza Brokers...21 I ty zostaniesz indianinem...21 Zaproszenia...22 W Gdańsku wiosna budowlana...23 Forum Inwestycji Ochrony Środowiska...23 Lepsza energia za mniejsze pieniądze...23 Biuro POIIB...24 Władze POIIB...24 Adresy do korespondencji Bydgoszcz skr. poczt Gdańsk ul. Świętojańska 43/44 Przewodniczący Rady Programowej: Piotr Korczak Redaguje zespół: Redaktor naczelna: Danuta Woźniak tel fax Redaktor prowadząca: Wanda Burakowska fax tel Redaktor graficzny Anna Faleńczyk Wydawca: Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6 tel fax Prezes Zarządu: Danuta Woźniak Wiceprezes Zarządu: Bogusław Spica Dyrektor ds. wydawniczych: Krzysztof Błażewicz Dyrektor ds. marketingu: Waldemar Mülhstein Kwartalnik jest redagowany przy współpracy z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Gdańsku Nakład: 6500 egz. Szanowne Koleżanki i Koledzy Weszliśmy w ostatni rok pierwszej kadencji funkcjonowania naszego samorządu. 2 kwietnia br., podczas obrad III Zjazdu Sprawozdawczego POIIB, podsumujemy miniony rok i określimy kierunki pracy na kolejne miesiące. Z uchwał II Zjazdu pozostała nie załatwiona sprawa obniżenia składki członkowskiej. Niestety większość delegatów innych izb okręgowych nie podzielała naszego poglądu i w głosowaniu na Krajowym Zjeździe wniosek upadł. Jedynie zmniejszona została składka na ubezpieczenie i co bardzo cieszy - jest dodatkowe ubezpieczenie na życie. Nadal jesteśmy na etapie poszukiwania rozwiązania sprawy lokalu dla biura POIIB. We współczesnym świecie otwartej konkurencji liczy się wiedza i dlatego na pierwszy plan wysuwa się podnoszenie poziomu edukacyjnego naszego środowiska, przede wszystkim poprzez organizowane szkolenia. Mimo profesjonalnej, a co za tym idzie i kosztownej obsługi szkoleń, bogatej tematyki, frekwencja w Gdańsku była stanowczo za niska. Z satysfakcją muszę powiedzieć o aktywności kolegów ze Słupska i Starogardu Gd. Odbywające się tam szkolenia, będące powtórzeniem gdańskich, cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem. Oczekujemy na podobne inicjatywy od kolegów z innych ośrodków województwa. Staramy się doskonalić system szkoleń, by formy i podejmowana tematyka były jak najbliżej potrzeb i oczekiwań słuchaczy, na ten temat oczekujemy Waszych opinii i propozycji. Zawarto porozumienia o stałej współpracy z Politechniką Gdańską, z Okręgowym Inspektoratem PIP; a w grudniu ubiegłego roku ze stowarzyszeniami naukowo technicznymi, o czym piszemy w tym wydaniu naszego kwartalnika. Coraz pilniejsza staje się potrzeba zorganizowania biblioteki POIIB. Do rozwiązania jest sprawa norm, by ułatwić dostęp do nich członkom izby. Z realizacją tych przedsięwzięć będą wiązały się poważne wydatki. Ich zaplanowanie musi uwzględniać bieżące potrzeby finansowe Izby. W 2006 r. czeka nas zjazd otwierający nową kadencję, a co za tym idzie wybór delegatów z grona 6 tys. członków. Oznacza to dziesiątki zebrań środowiskowych, a to wymaga nakładu pracy i pieniędzy. Funkcjonowanie izby z mocy ustawy niesie z sobą szereg obowiązków skutkujących prawnie zarówno w odniesieniu do organów izby, jak i jej członków. W ciągu minionych dwu lat dopracowaliśmy się form działania zgodnych z określonymi w ustawie. W sferze usług budowlanych następuje styk różnych interesów a to z kolei rodzi sytuacje konfliktowe. Mówią o tym sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Chcąc ułatwić pracę naszym członkom wprowadziliśmy dyżur prawnika. Staraliśmy się by była sprawna informacja, czemu służy Twój Filar i strona internetowa, a w skali krajowej Inżynier Budownictwa. Aktywność naszych członków jest dostrzegana w Krajowej Izbie. Miniony rok przyniósł doświadczenia, które będą służyć dalszemu doskonaleniu naszej pracy. Wskazówek oczekujemy również od Szanownego Koleżeństwa podczas zjazdowej dyskusji. Ryszard Trykosko Przewodniczący Rady POIIB Copyright BUD-MEDIA l Redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści za treść ogłoszeń oraz reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. l Wszystkie materiały są objęte prawem au tor skim. l Prze druk materiałów w ja kiej kol wiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcze śniej szej pisemnej zgody jest za bro nio ny. l UWAGA! Nie wszystkie, publikowane na łamach pisma, opinie są zgodne z redakcyjnymi. l Skład i montaż komputerowy: Zakład Poligraficzny FORM-DRUK Bydgoszcz, ul. Mierosławskiego 11-13, tel./fax l Druk: Kubik & Krause s.c Bydgoszcz, ul. Cmentarna 84, tel./fax (0-52)

3 z życia Izby Władysław Korczak pracowite i twórcze życie 1 marca 2005 roku zmarł mgr inż. Władysław Korczak, wpisany na trwałe w polskie i wybrzeżowe środowisko inżynierskie. Urodził się 19 lutego 1929 roku w Lublinie, gdzie spędził dzieciństwo i lata wczesnej młodości. W czasie wojny działał w Szarych Szeregach. Po wojnie ze względu na swoją przeszłość okupacyjną, jak i fakt, że był synem oficera zamordowanego w Ostaszkowie, znalazł się w kręgu zainteresowania UB. Został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Z więzienia na Zamku w Lublinie został przeniesiony do Wronek, skąd udało mu się uciec. Dzięki otrzymanym dokumentom od przyjaciela ojca po jego synu, który zginął w Powstaniu Warszawskim, pod nazwiskiem Stanisław Boryga zdołał uciec od prześladowców z bezpieki do Ostródy. Tam w gimnazjum poznał swoją przyszłą żonę Zoję, repatriantkę z Wieleńszczyzny, gdzie przed wojną mieszkała z rodzicami w majątku w pow. oszmianskim. - Władysław wspomina pani Zoja Korczakowa_- a właściwie to Stanisław Boryga, bo pod tym nazwiskiem go poznałam, był moim kolegą ze szkolnej ławki w gimnazjum w Ostródzie. Dalej uczył się w Olsztynie w Państwowym Liceum Komunikacyjnym, gdzie w maju 1949 roku otrzymał świadectwo dojrzałości jako technik mechanik. Już w 1944 roku miał świadectwo czeladnicze ślusarskie. Całe życie męża to była praca i nauka. Jeszcze 23 lutego tego roku był na szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Forum Chłodnictwa, by pozyskać wiedzę po- trzebną do przekazania młodszym kolegom na kursach organizowanych przez stowarzyszenia naukowo techniczne. Studia inżynierskie Władysław Korczak ukończył w 1954 roku na Wydziałe Mechanicznym obecnej Politechniki Gdańskiej, a w 1958 uzyskał tytuł magistra. Mgr inż. Władysław Korczak był z natury człowiekiem Odrodzenia, o wielokierunkowych zainteresowaniach i ze skłonnością do podejmowania tematów prekursorskich. Jego autorstwa były projekty dziesięciu pierwszych w Polsce sztucznych lodowisk, m. in. w Warszawie, Toruniu, Gdańsku, Nowym Targu, Opolu, które robił jako pracownik Zakładu Chłodnictwa Politechniki Gdańskiej. Był współautorem planów i prac związanych z uciepłowieniem Gdańska, twórcą wielu nowatorskich rozwiązań wentylacyjnych w przemyśle, m. in. stanowiskowych pochłaniaczy pyłów i wyziewów. Wyedukował liczne grono fachowców z dziedziny chłodnictwa i wentylacji. Swoją wiedzą służył jako rzeczoznawca, a także jako członek komisji egzaminacyjnych na uprawnienia zawodowe, które funkcjonowały z ramienia stowarzyszeń naukowo technicznych NOT. Pasji inżynierskiej towarzyszyło zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska. Był długoletnim aktywnym członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, przewodniczył Gdańskiemu Oddziałowi. Organizował liczne sympozja, kursy i konferencje naukowo techniczne. W 2000 roku, kiedy zaczął się organizować samorząd zawodowy budowlanych zaangażował się w pracę na rzecz powołania Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ostatnio sprawował funkcję rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Pracowite i twórcze życie mgr. inż. Władysława Korczaka zyskiwało uznanie, czego wyrazem są nadane odznaczenia, medale i odznaki. Zmarły posiadał Krzyż Armii Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi, liczne odznaki honorowe, m. in.: Za Zasługi dla Gdańska, Zasłużony Ziemi Gdańskiej, srebrne i złote odznaki NOT i PZITS, odznaki zakładowe a także zaszczytną odznakę, przyznaną w 1995 roku Weteran Walk o Niepodległość: medale: m.in. brązowy za Zasługi w Realizacji Zadań Polskiego Łowiectwa, 60 Lat PZITS, 35 -lecie NOT, Akcja Burza Armii Krajowej, Zasłużonemu dla diecezji Chełmińskiej, Medal lecia Gdańska. Odszedł od nas twórczy inżynier, prawy człowiek, dobry kolega. Cześć Jego Pamięci Z głębokim smutkiem żegnamy Ś.P. mgr. inż. Władysława Korczaka wybitnego fachowca, rzeczoznawcę w dziedzinie instalacji sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych, autora projektów pierwszych polskich sztucznych lodowisk, współautora planu uciepłownienia miasta Gdańska, wychowawcę wielu pokoleń inżynierów, członka i współorganizatora Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jej rzecznika odpowiedzialności zawodowej, długoletniego przewodniczącego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Pomorskie środowisko inżynierów budowlanych straciło światłego człowieka, wspaniałego kolegę, organizatora życia zawodowego. Łączymy się w bólu z Rodziną Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Koledze Piotrowi Korczakowi serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają koleżanki i koledzy z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2

4 Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady z życia izby 29 stycznia 2005 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady POIIB, w którym uczestniczył członek naszej Izby Jan Ryszard Kurylczyk, sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Merytoryczną część obrad poprzedziła uroczystość udekorowania Ryszarda Trykosko, przewodniczącego POIIB, Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP za długoletnią sumienna pracę w branży budowlanej oraz za zaangażowanie w tworzeniu Izby Inżynierów Budownictwa. Aktu dekoracji dokonał min. Jan Ryszard Kurylczyk. Ryszard Trykosko, dziękując za wysokie odznaczenie i wyrazy uznania przekazane przez Ministra i członków Rady, zaznaczył, że przyznane odznaczenie traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich kolegów z POIIB uczestniczących w organizowaniu samorządu zawodowego budowlanych. Ze zrozumiałych względów tematyka posiedzenia została zdominowana przez sprawy związane przede wszystkim z budową autostrad a w szczególności z budową A-1. Minister Jan Ryszard Kurylczyk przedstawił w skrócie program rządowy dotyczący budownictwa drogowego w kontekście Narodowego Planu Rozwoju. W Polsce tylko 4 proc. z istniejących 370 tys. dróg odpowiada standardom europejskim. Problem poprawy stanu polskich dróg i budowy autostrad tkwi nie tylko w pieniądzach. Te, Rok 2004 Na 2004 r. zaplanowano oddanie do użytku 67 km autostrad; i tyle zostało wykonanych. Zgodnie z planem na koniec 2004 roku w budowie znajdowało się 284 km autostrad. W roku 2004 zakończono budowę 8,6 km dróg ekspresowych. Na założone 2004 roku na planowane odnowienie 1500 km nawierzchni istniejących dróg krajowych, odnowion1800 km, co stanowi 120 proc. planu. wbrew powszechnej opinii, są do uzyskania z kredytów i funduszy UE. Chodzi o stworzenie stabilnego, bez względu na zmiany rządów, programu, który pozwoli na jak najefektywniejsze wykorzystanie istniejących środków finansowych. Minister zwrócił uwagę na potrzebę położenia większego nacisku na przygotowanie terenów pod budowę dróg, na staranność przygotowania planów na szczeblu regionalnym, a przede wszystkim na unikanie konfliktów społecznych. Te bowiem blokują prace i automatycznie eliminują dopływ jakichkolwiek pieniędzy na planowane inwestycje. Dzisiaj, każdy, kto angażuje się finansowo w dane przedsięwzięcie, liczy na jak najszybszy efekt zainwestowanych środków. Polską racją stanu, podkreślił, jest odblokowanie polskich portów i stąd Rok 2005 W roku 2005 do eksploatacji przekazane zostanie 122 km autostrad;a-2; odcinek Konin-Stryków (103 ) i ; A-4 - odcinek Kleszczów-Sośnica (19 km). W budowie będzie znajdować się 547 km autostrad. W roku 2005 zostanie oddanych do ruchu 41,5 km dróg ekspresowych. W budowie będzie znajdować się 166 km dróg ekspresowych. Na rok 2005 zaplanowano odnowienie 1800 km nawierzchni na istniejącej sieci drogowej. Minister Jan Ryszard Kurylczyk przedstawił w skrócie program rządowy budownictwa drogowego w kontekście Narodowego Planu Rozwoju ogromne znaczenie A 1 i S 3 autostrady Świnoujście Szczecin Zielona Góra. Transport morski jest i będzie najtańszy, w związku z czym w planach rozwoju polskich dróg fakt ten musi być uwzględniony. W Gdańsku Anglicy budują bazę na 500 tys. kontenerów, która zgodnie z planem inwestycyjnym, rozpocznie pracę w 2008 roku. Tę ilość kontenerów może obsłużyć rocznie 250 tys. tirów, a bez A 1 będzie to niemożliwe. Min. Jan Ryszard Kurylczyk powiedział, że jego ambicją, zarówno z racji zajmowanego stanowiska, jak i tego, że był wojewodą pomorskim, jest by w maju tego roku prace na A1 ruszyły pełna parą. Nale - ży odejść od dotychczasowych praktyk, które powodowały, Kredyt na A 1 W chwili zamykania naszego numeru PAP podała informację dotyczącą finansowania Autostrady A 1. Gdańsk Transport Company (GTC) dostanie od Nordic Investment Bank (NIB) 140 mln euro kredytu na budowę autostrady A1 z Gdańska do Torunia poinformował 24 lutego br. rzecznik projektu autostrady A1 Tomasz Szymczak. Komitet kredytowy banku zarekomendował zarządowi przyznanie 140 mln euro kredytu na budowę A1 z Gdańska do Torunia. Będzie on mniejszym kredytodawcą. Pozostała kwota kredytu ma pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - powiedział PAP Szymczak. NIB, którego właścicielami są Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja nie wymaga od Gdańsk Transport Company dodatkowych gwarancji Skarbu Państwa, a 30-letni kredyt ma być tańszy od rynkowego. Łączna długość odcinka autostrady A1, na który Gdańsk Transport Company otrzymała koncesję, wynosi około 152 km. Zostanie on zbudowany w dwóch fazach pierwsza obejmie budowę 90-km odcinka z Gdańska do Nowych Marz, a druga 62-km odcinek z Nowych Marz do Torunia. Koszt pierwszego odcinka Gdańsk-Nowe Marzy wyniesie 504 mln euro. Prace budowlane na pierwszym odcinku, do Nowych Marz, mają rozpocząć się w maju 2005 roku, a do ruchu ma on zostać oddany do listopada 2008 roku Według nieoficjalnych informacji wkrótce rekomendację w sprawie kredytu dla Gdańsk Transport Company podjąć ma komitet kredytowy EBI, a do zamknięcia finansowego budowy pierwszego odcinka powinno dojść w kwietniu. 3

5 z życia Izby Rok 2006 W 2006 roku zaplanowano oddanie do użytku 170 km autostrad. A-4 - odcinek Wrocław-Krzywa (92 km), A-6 - odcinek Klucz-Kijewo (8 km), A-1 odcinek Olszyna-Golnice (70 km). Nastąpi rozpoczęcie, bądź kontynuacja budowy 726 km autostrad oraz 326 km dróg ekspresowych. Rozpocznie się proces przygotowania budowy 632 km dróg ekspresowych. iż tych dróg budowano mniej. W pierwszym półroczu wykonywano z reguły około 15 proc. planu rzeczowego i finansowego całego roku. Wynikało to z faktu, że przetargi zaczynano w okolicach lutego i kończono najczęściej w maju, czerwcu. Dopiero w letnich miesiącach na polskich drogach ruszały roboty. Po negocjacjach z Bankiem Światowym i Ministerstwem Finansów resortowi udało się doprowadzić do tego, że większość przetargów rozpoczęła się w listopadzie minionego roku i będzie kończona do marca bieżącego roku. W konsekwencji roboty na drogach rozpoczną się z nastaniem korzystnych temperatur. W ten sposób zyskamy kilka miesięcy, co zwiększy zakres wykonanych robót. W tym roku zaplanowano znaczący przyrost nakładów finansowych na poszczególne rodzaje robót. Na autostradach będzie to 179 proc. w stosunku do 2004 r., na drogach ekspresowych 129 proc., na obwodnicach do 285 proc. Nakłady na wzmocnienia i pozostałe drogi pozostaną na dotychczasowym poziomie. Część obrad miała charakter rozmowy. Członkowie Rady zadali wiele pytań, wśród których znalazło się również dotyczące literackiej twórczości ministra, który pisze powieści o tematyce prehistorycznej. W rozmowie z dziennikarzem Jan Ryszard Kurylczyk powiedział, że historia była jego pasją od dzieciństwa, głównie za sprawą matki nauczycielki historii. Pewnie byłby historykiem, gdyby nie przymus zarobkowania w młodym wieku, który go rzucił na budowę. Tam zainteresował się budownictwem i postanowił kształcić się w tym kierunku. Teraz ma dwie pasje i w obydwu realizuje się. Ostatnio pisze powieść o początkach słowiańszczyzny, które za sprawą wyobraźni autora sięgają aż do terenów dzisiejszych Chin. Wanda Burakowska Fot. Antoni Filipkowski Gwiazdkowe posiedzenie Rady 22 grudnia odbyło się ostatnie w 2004 roku posiedzenie Rady POIIB z udziałem przewodniczących pozostałych organów statutowych Izby. Zgodnie z utartą już procedurą zebrani zatwierdzili protokół z poprzednich obrad oraz przyjęli nowych członków. Na dzień obrad do POIIB należało 6475 osób z czego 5562 miało opłacone składki. W dalszej części obrad zajęto się sprawami finansowymi izby, głównie przygotowaniem prowizorium budżetowego na 2005 rok do czasu przyjęcia budżetu przez Zjazd. Gościem obrad była Anna Studzińska, wiceprezes firmy Hanza Brokers, która zajmuje się sprawami ubezpieczeniowymi Izby. Prezes Anna Studzińska w imieniu swojej firmy i ubezpieczyciela przekazała członkom POIIB najlepsze życzenia Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Mimo przedświątecznej pory obrady miały bardzo roboczy charakter, z końcem roku należało domknąć wiele spraw natury formalnej i określić najpilniejsze sprawy do załatwienia w styczniu. Posiedzenie Rady zakończyło podzielenie się opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych, co postaraliśmy się udokumentować na fotografiach. b. fot. W. Burakowska Mimo przedświątecznej pory obrady miały roboczy charakter Jednym z ważniejszych tematów było prowizorium budżetowe na 2005 r. Na zakończenie obrad życzenia świąteczne i łamanie się opłatkiem. 4

6 z życia poiib Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd Członkowie Rady POIIB, podczas posiedzenia w dniu 23 lutego br., po zatwierdzeniu protokołu z poprzednich obrad, rozpatrzyli sprawy związane z finansami Izby i sprawy członkostwa. Stan osobowy POIIB w chwili rozpoczęcia obrad liczył 6076 członków, którzy opłacili składki, 218 zawieszonych z urzędu i 316 zawieszonych na własną prośbę. Podczas obrad przyjęto z dn. 1 stycznia 45 osób, z dn. 1 lutego 86 osób i z dn. 1 marca 19 osób, zawieszono członkostwo 66 osób z urzędu i 2 osób na własną prośbę. Skreślono 142 osoby z powodu nieopłacenia składek, 2 osoby na własną prośbę i 3 osoby z powodu zgonu. Przedtem Rada przy- Uchwałą z dnia 22 grudnia 2004 r, Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła decyzję o powołaniu Komisji do Spraw Szkoleń. Przewodniczącym komisji został kol. Andrzej Wawrzyński, a w jej skład weszli przedstawiciele wszystkich branż zrzeszonych w POIIB. Do podstawowych zadań komisji należy: Opracowywanie budżetów rocznych wydatków w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Opracowywanie planu szkoleń centralnych zakresie tematyki, terminów, miejsca szkolenia i wyboru podmiotów realizujących szkolenia, Zatwierdzenie tematyki szkoleń otwartych i zamkniętych proponowanych przez stowarzyszenia lub grupy zawodowe, Opracowanie zasad udokumentowania przeprowadzonych szkoleń pod względem formalnym, Opracowanie zasad rozliczeń finansowych z podmiotem realizującym szkolenia, Akceptacja propozycji zakupów literatury technicznej, czasopism, materiałów konferencyjnych, norm i komentarzy do nich zgłaszanych przez członków Izby w ramach utworzenia i wyposażenia biblioteki, Opracowanie zasad dofinansowania udziału członków POIIB w kursach i konferencjach organizowanych przez podmioty trzecie. Komisja zaproponowała następujące tematy szkoleń w najbliższych miesiącach: Wszystko o rusztowaniach r (Gdańsk) r (Słupsk) Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony p. pożarowej w budynkach i budowlach r,(gdańsk) r (Słupsk) Norma betonowa w teorii i praktyce cz r (Gdańsk) r (Słupsk) cz r (Gdańsk) r (Słupsk) Zmiany w ustawie prawo budowlane r (Gdańsk) r (Słupsk) Równocześnie pragnę poinformować, że w związku z umową o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska a Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, członkowie POIIB mają prawo do 10% zniżki w opłacie udziału w konferencji Naukowo Technicznej Budownictwo polskie w rok po wstąpieniu do jęła sprawozdanie z badania bilansu za 2004 rok, które przeprowadziła profesjonalna firma audytorsko- konsultingowa. W sprawozdaniu znalazło się stwierdzenie, że księgi rachunkowe Izby były prowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, ustawą o rachunkowości i statutem Izby. Rada podjęła uchwałę w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu na 2004 rok, a następnie przyjęła prowizorium budżetowe na 2005 rok. Referował Zbigniew Wrzesiński skarbnik Rady. Omówione zostały najpilniejsze wydatki, do których należy zorganizowanie archiwum Izby i przeprowadzenie zebrań wyborczych Komisja do Spraw Szkoleń Program edukacyjny na najbliższe miesiące Unii Europejskiej. Wybrane problemy technologiczne i organizacyjne. Konferencja odbędzie się w dniach 9 11 czerwca 2005 r. Tematyka konferencji obejmuje: 1. Stan i perspektywy polskiego budownictwa po akcesji do UE. 2. Organizacja i kierowanie procesem inwestycyjnym. 3. Zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym. 4. Technologia materiałów budowlanych. 5. Realizacja procesów budowlanych. 6. Ekonomika działalności budowlanej. Informacje organizacyjne i warunki uczestnictwa pod numerem tel Jak wspomniano wyżej istnieje możliwość zgłaszania tematyki szkoleń przez grupy zawodowe członków POIIB do czego gorąco zachęcam! Na swoim najbliższym posiedzeniu rada PO- IIB podejmie także decyzję co do zasad i wysokości dofinansowania udziału naszych członków w konferencjach i seminariach organizowanych przez podmioty trzecie a także uczestnictwa w kursach językowych. Stosowna informacja zostanie przekazana do wiadomości członków POIIB niezwłocznie poprzez umieszczenie jej na naszej stronie internetowej! Wychodząc także naprzeciw propozycjom naszych członków informuję, że każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji o szkoleniach organizowanych przez POIIB może je otrzymywać bezpośrednio na swój adres owy pod warunkiem przekazania go do wiadomości POIIB. Nasz adres owy do kontaktów w sprawie szkoleń: Zachęcam do aktywnego udziału w organizowanych przez POIIB szkoleniach (wraz z proponowaniem tematyki szkoleń, którymi bylibyście Państwo zainteresowani)! Ewa Zielińska Sekretarz POIIB Terminy szkoleń Gdańsk: Dom Technika, godz kwietnia 10 maja 7 czerwca 6 września 11 października 8 listopada 6 grudnia delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy POIIB w 2006 roku. W dalszej części obrad zatwierdzony został termin ( 2 kwietnia br. o godz.9.30 w Domu Technika w Gdańsku) i porządek obrad Zjazdu oraz sprawozdanie Rady, które przedstawiła Ewa Zielińska sekretarz POIIB. Materiały sprawozdawcze na Zjazd drukujemy na dalszych stronach naszego kwartalnika. Kolejnymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie składu Komisji Legislacyjnej, rozpatrzenie wniosków Komisji Samopomocy Koleżeńskiej oraz organizacyjnych spraw bieżących. b. Kalendarium 8 grudnia 2004 roku w siedzibie Pomorskiej Izby Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Domu Rzemiosła w Gdańsku odbyło się podsumowanie Konkursu PIP pod hasłem Bezpieczna Budowa, którego lauretami zostali członkowie naszej Izby 22 grudnia obradowała Rada POIIB na ostatnim w 2004 roku posiedzeniu, które zostało zakończone złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych z tradycyjnym opłatkiem. 22 grudnia 2004 r podjęto na posiedzeniu Rady decyzję o powołaniu do życia Komisji d/s Szkoleń, której przewodniczącym został Andrzej Wawrzyński 29 stycznia 2005 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady z udziałem Jana Ryszarda Kurylczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i autostrad, członka naszej Izby. Podczas posiedzenia Ryszard Trykosko, przewodniczący POIIB udekorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi. 23 lutego 2005 r. na posiedzeniu Rady zatwierdzono materiały sprawozdawcze na Zjazd Izby, który odbędzie się 2 kwietnia br. Słupsk: Starostwo Powiatowe, godz kwietnia 19 maja 16 czerwca 15 września 20 października 17 listopada 15 grudnia 5

7 III zjazd POIIB sprawozdania Sprawozdanie z działalności Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. W okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Rada POIIB działała w swoim pełnym składzie. W tym czasie odbyło się 7 posiedzeń, na których podjęto 34 uchwały. Uchwały Rady POIIB W Roku Uchwała nr 1/R/2004 w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 lutego 2004 r. 12. Uchwała nr 2 /R/2004 w sprawie przyjęcia nowych członków przeniesionych z innej okręgowej izby. 13. Uchwała nr 3 /R/2004 w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 stycznia 2004 r. 14. Uchwała nr 4 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Okręgowej Izby z dniem 01 stycznia 2004 r. 15. Uchwała nr 5 /R/2004 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Okręgowej Izby na 2004 r. 16. Uchwała nr 6 /R/2004 w sprawie zwołania II zjazdu sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 17. Uchwała nr 7 /R/2004 w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 marca 2004 r. 18. Uchwała nr 8 /R/2004 w sprawie przyjęcia nowych członków przeniesionych z innej okręgowej izby. 19. Uchwała nr 9 /R/2004 w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 lutego 2004 r 10. Uchwała nr 10 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 11. Uchwała nr 11 /R/2004 w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 kwietnia 2004 r. 12. Uchwała nr 12 /R/2004 w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie z dniem 01 marca 2004 r. 13. Uchwała nr 13 /R/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2004 r. 14. Uchwała nr 14 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 15. Uchwała nr 15 /R/2004 w sprawie nowych członków Okręgowej Izby. 16. Uchwała nr 16 /R/2004 w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 17. Uchwała nr 17 /R/2004 w sprawie nowych członków Okręgowej Izby. 18. Uchwała nr 18 /R/2004 w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 19. Uchwała nr 19 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 20. Uchwała nr 20 /R/2004 w sprawie deklaracji współpracy. 21. Uchwała nr 21 /R/2004 w sprawie umowy o współpracy. 22. Uchwała nr 22 /R/2004 w sprawie ubezpieczenia na życie członków Okręgowej Izby. 23. Uchwała nr 23 /R/2004 w sprawie zmiany budżetu Okręgowej Izby. 24. Uchwała nr 24 /R/2004 w sprawie nowych członków Okręgowej Izby. 25. Uchwała nr 25 /R/2004 w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej izbie Inżynierów Budownictwa. 26. Uchwała nr 26 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 27. Uchwała nr 27 /R/2004 w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie. 28. Uchwała nr 28 /R/2004 w sprawie badania bilansu w Okręgowej Izbie. 29. Uchwała nr 29 /R/2004 w sprawie członków Okręgowej Izby przyjętych z dniem 01 grudnia 2004 r i 01 stycznia 2005 r. 30. Uchwała nr 30 /R/2004 w sprawie zawieszenia członkostwa w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 31. Uchwała nr 31 /R/2004 w sprawie skreślenia członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 32. Uchwała nr 32 /R/2004 w sprawie wznowienia członkostwa w Okręgowej Izbie. 33. Uchwała nr 33 /R/2004 w sprawie przesunięć w pozycjach budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 34. Uchwała nr 34 /R/2004 w sprawie powołania komisji ds. szkoleń w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W dniu 27 marca 2004 r. odbył się II gi Zjazd Sprawozdawczy POIIB, który podjął siedem uchwał: uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu, uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności rady POIIB i jej organów, uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za okres od do r, uchwała nr 4 w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2004, uchwała nr 5 w sprawie zobowiązania delegatów na Zjazd Krajowy do dalszych działań celem obniżenia składki członkowskiej na okręgową izbę, uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Rady POIIB do podjęcia działań celem wykorzystania środków finansowych stanowiących rezerwę budżetową na pozyskanie docelowej siedziby POIIB, uchwała nr 7 w sprawie zobowiązania Rady POIIB do rozpatrzenia wniosków skierowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków Zjazdu oraz do skierowania ich do dalszej realizacji przez kompetentne organy. Na Zjeździe zgłoszono 25 wniosków (24 pisemnie i 1 ustnie), które po uporządkowaniu i przedstawieniu Zjazdowi znalazły swoje odbicie w uchwałach nr 5,6 i 7 Zjazdu Wszystkie uchwały wraz z protokołem ze Zjazdu oraz zgłoszonymi wnioskami zostały przesłane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 2 kwietnia 2004r. Wnioski zgłoszone w czasie obrad II Zjazdu POIIB były następujące: 11. propozycje zmiany ustawy z dnia r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (12 propozycji zmian) 12. umożliwienie podejmowania decyzji przez Przewodniczącego składu sędziowskiego o zwolnieniu winnego z kosztów postępowania sądowego, 13. o obniżenie składki członkowskiej o 50% dla emerytów i rencistów, którzy nie są zatrudnieni na pełnych etatach a tylko dorabiają do swojej emerytury czy renty na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Składka na ubezpieczenie OC powinna pozostać w pełnej wysokości. 14. o wprowadzenie do statutu Izby o zapisu o wprowadzeniu tytułu Członka Honorowego dla najbardziej zasłużonych ludzi budownictwa i Izby. 15. koszty wydawnictwa i wysyłki miesięcznika PIIB pokrywać w całości z funduszu Krajowej Izby. 16. o zaliczenie wykazanych w projekcie budżetu w poz środków na opłacenie składek członkowskich na 2005 r, 17. o przekazanie wyprzedzająco do PIIB akceptowanych wniosków II Zjazdu POIIB celem załączenia ich do materiałów przedzjazdowych II Zjazdu Krajowego PIIB, 18. o przyjęcie zasady zgłaszania wniosków w okresach międzyzjazdowych do Rady Izby celem ich porządkowania, grupowania i załączenia do materiałów przedzjazdowych Zjazdu Okręgowego, 19. jakiej odpowiedzialności zawodowej dyscyplinarnej podlega inspektor nadzoru powołany przez inwestora, a który nie jest wymagany wg prawa budowlanego? 10. w celu sensownego wydatkowania nadwyżki finansowej z lat ubiegłych zaproponowanej w projekcie budżetu w poz na kwotę 1 649,2 tys. zł proponuje się przeznaczyć ją zgodnie z wola Rady POIIB na zakup lub budowę siedziby, 11. zobowiązać delegatów POIIB na Zjazd Krajowy do ponownego zgłoszenia obniżenia składki na rzecz okręgowych izb a jeśli wniosek nie uzyska poparcia większości to uprawnienie izb okręgowych do bonifikaty tej składki zależnie od możliwości finansowych izby lub w innej formie na rzecz swoich członków, 6

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani NR 12 BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WRZESIEŃ 2005 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: > Prawo przyjazne inwestorom > Wodne czy hydrotechniczne? > Kaskada Soły NR 12 MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie najniższa cena, to co? Lepiszcza gumowo-asfaltowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 03 (104) MARZEC

Jeśli nie najniższa cena, to co? Lepiszcza gumowo-asfaltowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 03 (104) MARZEC 3 2013 NR 03 (104) MARZEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa marzec 2013 Elewacje i docieplenia IB_03_2013_szpigiel.indd 55 2013-02-26

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

2 BIULETYN INFORMACYJNY

2 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1732-6990 Nr 1(44)/2014 marzec 2014 Białystok 2 BIULETYN INFORMACYJNY Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! PROF. DR HAB. INŻ. CZESŁAW MIEDZIAŁOWSKI PRZE WOD NI CZĄ CY RADY POIIB MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci Nr 3 (33) wrzesień 2014 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Centrum Nauki Leonardo da Vinci WYRÓŻNIENIE ELEWACJE 9 16 18 DROGI 21 WIADUKT Już z uprawnieniami Wiosenną sesję egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr III/2012 (35) W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim Utrzymanie obiektów budowlanych oraz: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOIIB

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA

Straty wody. Pomieszczenia techniczne. Dodatek. specjalny. deskowania i rusztowania MAJ MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek deskowania i rusztowania specjalny 5 2014 MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Straty wody Pomieszczenia techniczne Wyburzenia kominów spis treści 5 2014 10

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 10 2007 Nr 10 (44) Październik 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa SPRAWDZANIE PROJEKTÓW Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły Zawód Inżynier 7 Prezesi

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (76) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (76) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe 9 2010 NR 09 (76) WRZESIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OSUSZANIE FUNDAMENTÓW PO POWODZI Wentylacja pożarowa parkingów podziemnych Systemy rynnowe SPIS TREŚCI 2 INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY Dodatek Wentylacja i klimatyzacja specjalny 2 2014 LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Obciążenie wiatrem Fundamenty domu jednorodzinnego Problemy z wielką płytą spis

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia technika budownictwa

Uprawnienia technika budownictwa Dodatek prefabrykaty specjalny 4 2015 kwiecień PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Wzmacnianie materiałami FRP Stal budowlana Uprawnienia technika budownictwa spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo