Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN Łódź 2009 Tom X Zeszyt 8 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym Redakcja naukowa: Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański Łódź, 2009

2 Recenzent: Lech Kościelecki Redakcja naukowa: Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Redakcja techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISSN Druk i oprawa: Drukarnia GREEN, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel./fax , , e mail:

3 SPIS TREŚCI Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański, Wprowadzenie... 5 Eugeniusz Nowak, Logistyka i zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych... 9 Tomasz Hoffman, Michał Śnierzyński, Organizacja i struktura polskich zorganizowanych grup przestępczych Barbara Batko, Zarządzanie jakością informacji w sektorze publicznym a bezpieczeństwo społeczeństwa Tadeusz Z. Leszczyński, Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym Halina Sobocka Szczapa, Organizacje pozarządowe w działaniach ekonomii społecznej w Polsce Waldemar Walczak, Zarządzanie kryzysowe rola i zadania organów administracji państwowej Katarzyna Sienkiewicz Małyjurek, Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach lokalnych Żanetta Pawlak, Rola szkoły w edukacji dla bezpieczeństwa Robert Seliga, Rola marketingu w pozyskiwaniu kandydatów do Wojska Polskiego Andrzej Marjański, Udział organizacji pozarządowych w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego szanse i zagrożenia Rafał Szklarek, Organizacyjno prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych

4

5 Wstęp Sektor publiczny pełni służebną rolę wobec społeczeństwa. Misją państwa jest dbałość o stabilne warunki rozwoju, w tym zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Władze powinny realizować misję poprzez zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb obywateli. Organizacje sektora publicznego powinny być innowacyjne, elastyczna i efektywne w działaniu oraz zaangażowane w świadczenie obywatelom usług wysokiej jakości, do świadczenia których zostały powołane. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa, najogólniej rozumianego jako zapewnienie wolności oraz zdolność do ochrony i obrony prze nieustannymi i nieuchronnymi zagrożeniami jest jednym z naczelnych zadań demokratycznego państwa i jego organów. Bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość zarówno dla jednostki jak i zbiorowości społecznych. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizacja zarządzania kryzysowego wymaga działań władz ustawodawczych, których zadaniem jest stworzenie regulacji prawnych wyznaczających ramy dopuszczalnych zachowań jednostek i zbiorowości ludzkich, a także zakres obowiązków i uprawnień podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Obok sił zbrojnych w procesie budowy bezpieczeństwa aktywnymi uczestnikami stały się organy władzy cywilnej oraz formacje powołane do ochrony bezpieczeństwa, w tym policji, straży pożarnych, straży miejskich oraz służb i inspekcji. W zapewnieniu bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym istotną rolę odgrywa samorząd terytorialny. W demokratycznym państwie istotną rolę pełni aktywność obywatelska na rzecz bezpieczeństwa, która wyraża się w istnieniu i funkcjonowaniu, szczególnie na poziomie lokalnym organizacji pozarządowych. Dobrowolnie zrzeszający się obywatele, którzy poświęcają swój czas, energię a często również środki finansowe na realizację użytecznych celów publicznych. Organizacje pozarządowe są autonomicznymi podmiotami

6 6 Wstęp usytuowanymi pomiędzy instytucjami państwowymi a prywatnym życiem obywateli. Globalizacja, względy ekologiczne, wpływ technologii oraz inne współczesne wyzwania stwarzają potrzebę ciągłej współpracy instytucji publicznych. Oprócz problemów związanych z klęskami naturalnymi technologicznymi, takimi jak: klęski żywiołowe, pożary, powodzie i awarie technologiczne pojawiają się nowe zagrożenia związane z klęskami technologicznymi coraz częściej pojawiają się nowe zagrożenia. Są one związane zarówno z działaniami o charakterze terrorystycznym jak również z zakłócaniem funkcjonowania systemów energetycznych i informatycznych. Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy kraju związany jest także z zagrożeniami wynikającymi w zwiększającej się współzależności życia społecznego i gospodarczego od zaawansowanych technologii, systemów energetycznych, transportu i sieci teleinformatycznych. Im wyższy poziom współpracy tym większe bezpieczeństwo i zadowolenie obywateli. W polityce zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski coraz bardziej widoczny staje się wzrost znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego i szeroko pojmowanej ochrony ludności. Problematyka ta obejmuje zagadnienia ochrony cywilnej, planowania cywilnego, ochrony infrastruktury krytycznej a także współpracy służ cywilnych z siłami zmilitaryzowanymi oraz organizacjami pozarządowymi. Prezentowane artykuły ukazują szeroką problematykę począwszy od zagadnień związanych z logistyką sytuacji kryzysowych, zagadnieniami przestępczości, a także wpływem zarządzania jakością informacji na poziom bezpieczeństwa społeczeństwa. Publikacja ujmuje również zagadnienia związane z rolą administracji państwowej i samorządowej w zarządzaniu kryzysowym. W tomie znalazły się również prace poświęcone roli placówek oświatowych w edukacji dla bezpieczeństwa oraz działaniom marketingowym w pozyskiwaniu kandydatów do podmiotów zarządzania bezpieczeństwem. Mamy nadzieję, że prace autorów zawarte w niniejszym tomie przyczynią się do lepszego zrozumienia problematyki zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym oraz będą inspiracją do podejmowania badan naukowych w tym zakresie. Różnorodność poruszanej problematyki potwierdza, że zagadnienia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mają charakter interdyscy

7 Wstęp 7 plinarny i związane są z dużą ilością zróżnicowanych problemów. Konieczność ich rozwiązania staje się wyzwanie dla badaczy i praktyków zajmujących się tą problematyką. Pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym mogły powstać prace poświęcone aktualnym wyzwaniom teorii i praktyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Szczególne podziękowania składamy recenzentowi, który przyczynił się do zwiększenia wartości prezentowanych referatów. Mirosław Włodarczyk Andrzej Marjański Łódź, październik 2009.

8 8 Wstęp

9 Seria SWSPiZ w Łodzi: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Tom X Zeszyt ss Eugeniusz Nowak Akademia Obrony Narodowej Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym. Logistyka i zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 1. Logistyka i zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych Logistyka sytuacji kryzysowych jest nową specjalnością naukową. Jej prekursorami były logistyka wojskowa, która swoje początki miała w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych Ameryki na przełomie XIX i XX wieku (prekursorzy: A. T. Mahan, G. C. Thorpe, H. E. Eccles) oraz logistyka cywilna, która swoje pierwsze sukcesy odnotowała na przełomie lat 50. i 60. XX wieku (prekursorzy: O. Morgestern, American Association Marketing, Council of Logistics Management). Natomiast logistyka sytuacji kryzysowych powstała na przełomie XX i XXI wieku. Logistyka (zarówno wojskowa jak i cywilna) swoje sukcesy zawdzięczała i zawdzięcza nadal przede wszystkim wysokim standardom realizacji zadań na rzecz odbiorcy. Standardy te najogólniej prezentowane są w formie 4 x W (czasami jest to również 5 x W lub 6 x W ), która określa właściwy czas, właściwą jakość, właściwą ilość oraz właściwe miejsce (także właściwe koszty, właściwe zyski) realizacji dostaw środków zaopatrzenia oraz świadczenia usług logistycznych. W siłach zbrojnych, gdzie funkcjonuje logistyka wojskowa, odbiorcą

10 10 Eugeniusz Nowak (środków zaopatrzenia i usług logistycznych) były (i są) walczące wojska, natomiast w gospodarce, gdzie funkcjonuje logistyka cywilna, odbiorcami środków zaopatrzenia i usług logistycznych są klienci operujący na wolnym rynku, a z kolei w sytuacjach kryzysowych, gdzie funkcjonuje logistyka sytuacji kryzysowych, takimi odbiorcami jest poszkodowana ludność. Optymalizacja procesu realizacji usług logistycznych na rzecz odbiorcy zdeterminowana jest dążeniem do zapewnienia wykonywania ściśle określonych zadań i (lub) spełnienia konkretnych kryteriów. W logistyce wojskowej są to zwykle: wojska realizujące główne zadanie, zapewnienie pełnego zaspokojenia potrzeb logistycznych walczących wojsk, miejsce realizacji oraz czas realizacji zadań logistycznych. W logistyce cywilnej są to najczęściej: dążenie do obsługi wszystkich klientów, wysokie standardy obsługi klienta, minimalizacja kosztów logistycznych oraz zapewnienie wysokiego zysku przedsiębiorstwa. Natomiast logistyka sytuacji kryzysowych ukierunkowana jest na wszystkich poszkodowanych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb logistycznych w możliwie krótkim czasie. Rysunek1. Kryteria optymalizacji działań logistycznych LOGISTYKA CYWILNA Wszyscy klienci Standardy obsługi klienta Koszty logistyczne Zysk przedsiębiorstwa Źródło: Opracowanie własne. LOGISTYKA SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wszyscy poszkodowani Zaspokojenie elementarnych potrzeb logistycznych ludności Miejsce realizacji Czas realizacji LOGISTYKA WOJSKOWA Wojska realizujące główne zadanie Pełne zaspokojenie potrzeb logistycznych wojsk Miejsce realizacji Czas realizacji

11 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 11 Logistyka sytuacji kryzysowych (traktowana jako specjalność 1 naukowa) to suma wszystkich działań organów i wykonawców zadań logistycznych, dzięki którym dokonuje się kształtowanie, sterowanie i kontrola procesów zaopatrzeniowych i usługowych w łańcuchach logistycznych organizowanych w sytuacjach kryzysowych. Poprzez integrację i synchronizację (harmonizację) działań logistycznych, niezbędnie konieczne zaopatrzenie i usługi logistyczne, docierają do wszystkich osób poszkodowanych we właściwym czasie, we właściwe miejsca, we właściwych ilościach oraz o właściwej jakości. Myślą przewodnią działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest możliwie jak najszybsze dotarcie z niezbędnym zaopatrzeniem i usługami logistycznymi do wszystkich poszkodowanych (potrzebujących). Wielkość niezbędnie koniecznych dostaw zaopatrzenia oraz zakres usług logistycznych mogą być określone wg minimalnych norm, bowiem istotą działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest zapewnienie osobom poszkodowanym możliwości przetrwania. W dostarczaniu środków zaopatrzenia priorytetowymi są: woda pitna, żywność, odzież i energia (elektryczna i cieplna), natomiast w usługach logistycznych pomoc medyczna (przedsięwzięcia ratujące życie i zdrowie), usługi gospodarczo bytowe (przygotowanie posiłków, wypiek chleba, zakwaterowanie, usługi handlowe itp.). Tabela 1. Przykładowe dobowe normy zaopatrzenia, które mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych Lp. Środki zaopatrzenia J.m. Przeciętne zapotrzebowanie Dopuszczalne minimalne zaopatrzenie Uwagi 1 Woda do picia litr 3,0 0,5 1,5 2 Żywność kcal 2500,0 3000,0 500,0 900,0 Minimalne normy zaopatrzenia stosuje się przez pierwsze dni sytuacji kryzysowej (zwykle nie dłużej niż 3 dni). Źródło: Opracowanie własne. 1 Autor przyjął następującą hierarchiczną klasyfikację pojęć naukowych: najwyższym jest dziedzina naukowa, w której wyróżniane są dyscypliny naukowe, które z kolei dzielą się na specjalności naukowe.

12 12 Eugeniusz Nowak Zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej jest funkcją realizacyjną logistyki sytuacji kryzysowych postrzeganej jako specjalność naukowa. Organizują je grupy zabezpieczenia logistycznego oraz grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej 2 zespołów zarządzania kryzysowego (ZZK) a realizowane jest siłami i środkami (logistycznymi) będącymi w dyspozycji tych zespołów. 3 Można powiedzieć, że zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych to proces zasilania ludności poszkodowanej niezbędnymi środkami zaopatrzenia i świadczenia usług koniecznych jej do przetrwania sytuacji kryzysowej. Obejmuje ono: dostawy wody do picia, usługi gospodarczo bytowe, pomoc medyczną oraz organizację ewakuacji, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ludności i mienia [Nowak 2005, s. 20]. Misją zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych jest dążenie do dotarcia z pomocą logistyczną do wszystkich poszkodowanych w możliwie krótkim czasie., natomiast jego istotą jest zapewnienie wszystkim osobom poszkodowanym niezbędnie koniecznych (przynajmniej minimalnych) ilości zaopatrzenia i elementarnych usług logistycznych, w tym podstawowej pomocy medycznej. Mając na uwadze czynniki determinujące zabezpieczenie logistyczne ludności (osób) poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych oraz działań logistycznych w tych sytuacjach nie trudno dostrzec, że zorganizowane jest ono w oparciu o specyficzne (specjalne) zasady. Są to: szybka pomoc rannym i chorym oraz tworzenie warunków przetrwania wszystkim osobom poszkodowanym, gromadzenie i ochrona zapasów środków zaopatrzenia, reglamentacja środków zaopatrzenia i usług logistycznych, priorytety dostaw środków zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo bytowych, specyfika produktu logistycznego 4, wykorzystanie zasobów (logistycznych) infrastruktury terenowej, 2 Mając na uwadze potrzebę integracji działań logistycznych, autor świadomie zaszeregowuje grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej do pionu logistycznego, pomimo, że służba zdrowia jest organizacją samodzielną. 3 Zespoły zarządzania kryzysowego organizowane są na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 4 Produkt logistyczny to zbiór życzeń i oczekiwań klienta (odbiorcy), co do dostaw zaopatrzenia lub usług, w tym szczególnie ich postaci i jakości, które mogą być zrealizowane zgodnie z wymogami tylko w systemie logistycznym.

13 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 13 wsparcie logistyczne przez nadrzędne organy administracji publicznej, współdziałanie logistyczne z sąsiadami, wyzyskanie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz zasada skuteczności [Nowak 2005, s. 16]. Szybka pomoc rannym i chorym oznacza, że czas jest podstawowym determinantem pomyślności w ratowaniu im życia i zdrowia. Natomiast zapewnienie warunków przetrwania wszystkim poszkodowanym wskazuje, że mogą być stosowane, w skrajnych przypadkach, minimalne, umożliwiające przeżycie, normy zaopatrzenia. Gromadzenie i ochrona zapasów środków zaopatrzenia to przedsięwzięciem standardowe. Stale towarzyszą każdej działalności logistycznej. Zapasy środków zaopatrzenia gromadzone są na podstawie prognoz. Ochrona zapasów ma na celu zapobieganie przed ich niekontrolowaną dystrybucją oraz kradzieżą. Reglamentacja środków zaopatrzenia i usług logistycznych ma miejsce w warunkach ich niedoboru oraz gwarantuje dostawy środków zaopatrzenia i świadczenie usług wszystkim osobom poszkodowanym (uprawnionym). Priorytety dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług logistycznych (autor ma na uwadze ich ustalenie) są koniecznością w sytuacjach kryzysowych. Obowiązują wówczas, gdy pomoc logistyczna nie może jednocześnie dotrzeć do wszystkich osób poszkodowanych. Ponadto najczęściej pilność udzielenia pomocy logistycznej poszczególnym osobom (grupie osób) poszkodowanym jest różna. Specyfikę produktu logistycznego w sytuacjach kryzysowych należy traktować jako przygotowanie dostaw środków zaopatrzenia oraz organizację świadczenia usług logistycznych dla ludności poszkodowanej z uwzględnieniem istniejących warunków spowodowanych występującymi zagrożeniami. Na przykład, w czasie powodzi zachodzi potrzeba pakowania produktów żywnościowych w opakowania wodoszczelne. Zasoby (logistyczne) infrastruktury terenowej w sytuacjach kryzysowych mają priorytet. Są nimi miejscowe magazyny zaopatrzenia, warsztaty remontowe, firmy transportowe, baza gastronomiczna i hotelowa, a także różne obiekty (np. budynki, które mogą być wykorzystane do zakwaterowania ewakuowanej ludności).

14 14 Eugeniusz Nowak Wsparcie logistyczne przez nadrzędne organy administracji publicznej tworzy możliwość ograniczania wielkości własnego potencjału logistycznego, który musi być przygotowany na czas sytuacji kryzysowej. Zwykle potencjał ten skalkulowany jest według potrzeb średnich, dzięki czemu obniżane są koszty przygotowań logistycznych. Wsparcie logistyczne przez organy nadrzędne ma miejsce tylko wtedy, gdy występuje niedobór własnego zaopatrzenia oraz potencjału usługowego. Współdziałanie logistyczne z sąsiadami jest przedsięwzięciem rutynowym uświęconym tradycją. Sąsiedzi są zawsze najbliższym partnerem. W krótkim czasie (wg zasady wzajemności) mogą zorganizować niezbędne wsparcie logistyczne. Świadczenia osobiste i rzeczowe w realizacji zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych mają znaczenie podstawowe. Wynika to z tego, że większość realizowanych w ich ramach przedsięwzięć (zadań) ma związek z dostawami środków zaopatrzenia i usługami logistycznymi. Zasada skuteczności preferuje sposób użycia posiadanych sił i środków (w tym przypadku potencjału logistycznego) gwarantujący jak najlepsze (pomyślne) wykonanie zadania. Wskazuje, że w sytuacjach kryzysowych weryfikacja decyzji pod względem ekonomicznym (kosztów finansowych) nie jest warunkiem obligatoryjnym. Dopuszcza się stosowanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozwiązań droższych, pod warunkiem, że umożliwią one ratowanie życia i zdrowia większej, niż przy zastosowaniu innych rozwiązań, liczby osób poszkodowanych. 2. Właściwości zarządzania kryzysowego i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych Zarządzanie kryzysowe jest zarządzaniem organizacją (systemem) pod presją, realizowane na rzecz rozwiązywania napiętych sytuacji, którego zadaniem jest przygotowanie się i działanie mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń stabilności organizacji (systemu) oraz przywrócenie normalnego stanu jego funkcjonowania. W jego postrzeganiu w aspekcie bezpieczeństwa należy wyróżnić, że jest ono: integralną częścią zarządzania organizacją; dziedziną zarządzania bezpieczeństwem w ogóle, w tym bezpieczeń

15 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 15 stwem narodowym; zarządzaniem organizacją pod presją, w stanie ryzyka; rozwiązywaniem napiętych sytuacji oraz przeciwdziałaniem eskalacji kłopotliwych zjawisk. Polega na: obniżaniu napięć i przeciwdziałaniu konfliktom lub sytuacjom trudnym o charakterze niekonfliktowym oraz przywracaniu stanu normalnego lub utrzymaniu tego stanu mimo wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej. W toku zarządzania kryzysowego odrzucane są problemy marginalne i wątpliwe, które przekazywane są instytucjom niezajmujących się sytuacją kryzysową. Proces zarządzania kryzysowego rozumiany jest jako cykl decyzyjny, obejmujący fazy decyzyjne, etapy i czynności, związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji, w wyniku, którego zostaje podjęta decyzja, wypracowany zamiar, opracowany plan reagowania kryzysowego oraz zadania dla podmiotów (jednostek) wykonawczych będących w dyspozycji danego organu administracji. Cykl decyzyjny zespołu zarządzania kryzysowego przebiega w czterech podstawowych, łączących się i przenikających wzajemnie fazach, decyzyjnych: ustalenia położenia, planowania, stawiania zadań oraz kontroli. Faza decyzyjna ustalenie położenia jest procesem ciągłego pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji dotyczących stanu posiadanych sił i środków, źródła i rodzaju zagrożenia oraz warunków prowadzenia działań zapobiegawczych, ratowniczych oraz odbudowy. Faza ta ma na celu przygotowanie wojewodzie (staroście, wójtowi) jasnego i przejrzystego obrazu sytuacji, na podstawie którego można ocenić sytuację, dokonać analizy zadania, wypracować warianty działania, podjąć decyzję, sprecyzować zamiar, skorygować plan reagowania kryzysowego, postawić zadania wykonawcom i kontrolować ich wykonanie. Faza decyzyjna planowanie obejmuje cztery następujące po sobie etapy, którymi są: ocena sytuacji kryzysowej, podjęcie decyzji i sprecyzowanie zamiaru, opracowanie planu reagowania kryzysowego 5 oraz dokumentów dyrektywnych (rozporządzeń, zarządzeń, decyzji administracyjnych) dla podległych i podporządkowanych podmiotów (jednostek) wykonawczych. 5 W rzeczywistości zazwyczaj będzie to korekta posiadanego planu reagowania kryzysowego.

16 16 Eugeniusz Nowak Rysunek 2. Przebieg procesu zarządzania kryzysowego Organ nadrzędny Sąsiednie jednostki administracyjne Administracja zespolona i niezespolona Ludność i organizacje pozarządowe ZADANIA Orientowanie w sytuacji Meldunki Ustalenie położenia Kontrola Prośby, meldunki ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Planowanie Meldunki Stawianie zadań Rozporządzenia, zarządzenia, decyzje administracyjne Podmioty wykonawcze Zarządzenia przygotowawcze Orientowanie w sytuacji Źródło: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, [red.] E. Nowak, Wyd. AON, Warszawa 2007, s. 114.

17 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 17 Rysunek 3. Układ cyklu decyzyjnego zespołu zarządzania kryzysowego USTALENIE POŁOŻENIA Meldunki PLANOWANIE Ocena sytuacji kryzysowej Analiza zadania F A Z Y D E C Y Z Y J N E E T A P Y C Z Y N N O Ś C I Informowanie operacyjne Ocena czynników wpływających na wykonanie zadania i opracowanie wariantów działania Odprawa koordynacyjna*) Rozważenie wariantów działania Porównanie wariantów działania Odprawa decyzyjna Podjęcie decyzji i SPRECYZOWANIE ZAMIARU WOJEWODY (starosty, wójta) Korekta planu reagowania kryzysowego Opracowanie rozporządzeń, zarządzeń, decyzji administracyjnych P O D M I O T Y W Y K O N A W C Z E STAWIANIE ZADAŃ Wydanie rozporządzeń, zarządzeń, decyzji administracyjnych KONTROLA *Liczbę miejsc i cele odpraw koordynacyjnych określa szef zespołu zarządzania kryzysowego Źródło: Zarządzanie kryzysowe...op. cit., s. 115.

18 18 Eugeniusz Nowak Faza decyzyjna stawianie zadań zapewnia doprowadzenie do wykonawców zadań wynikających z przyjętego zamiaru działań. Powszechnie uznaje się, że najlepszym sposobem postawienia zadań jest osobiste ich przekazanie szefom (komendantom) podległych służb, inspekcji i straży przez wojewodę (starostę, wójta). Postawienie zadań ustnie lub przy wykorzystaniu technicznych środków łączności musi być potwierdzone pisemnym dokumentem dyrektywnym i odnotowane w Dzienniku działań centrum zarządzania kryzysowego. Faza decyzyjna kontrola ma na celu sprawdzenie efektów faz planowanie i stawianie zadań oraz sposobu ich wdrożenia w życie. Jej rezultaty stanowią podstawę do uaktualnienia posiadanych danych o sytuacji i realizacji zadań reagowania kryzysowego. Wnioski uzyskane z kontroli pozwalają zespołowi zarządzania kryzysowego podejmować działania mające na celu korygowanie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a zaplanowanym. Zarządzanie logistyczne w systemie (np. organizacji) ma na celu spowodowanie wzrostu efektywności funkcjonowania i umocnienie jego pozycji w otaczającym go środowisku. Cel ten osiąga się przez: skrócenie terminu dostaw zaopatrzenia i usług odbiorcom, optymalizację zapasów zaopatrzenia, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanego potencjału (np. sił i środków logistycznych); redukcję kosztów logistycznych itp. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, wg prof. Eugeniusza Nowaka [2005, s. 58], obejmuje: formułowanie strategii działania, planowanie, inicjowanie i sterowanie oraz kontrolę procesu realizacji zadań logistycznych i wymiany niezbędnych informacji od punktów nadania (od dostawców) do punktów odbioru (do poszkodowanych) w celu ratowania im życia i zdrowia oraz zapewnienia niezbędnych warunków przetrwania. Strategia logistyczna realizacji dostaw środków zaopatrzenia i świadczenia usług logistycznych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych wyraża się w misji i celu działania. Misją jest zabieganie do dotarcia z pomocą logistyczną do wszystkich osób poszkodowanych w możliwie krótkim czasie, natomiast celem zapewnienie im warunków przetrwania.

19 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 19 Planowanie logistyczne dostaw środków zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo bytowych dla osób poszkodowanych zdeterminowane jest: minimalizacją czasu dotarcia zaopatrzenia i usług logistycznych, w tym usług medycznych, do wszystkich osób poszkodowanych; dążeniem do zapewnienia co najmniej minimalnych dostaw środków zaopatrzenia i podstawowych usług gospodarczo bytowych; optymalnym wyzyskaniem potencjału logistycznego; organizacją współdziałania (integracji) pomiędzy podmiotami (jednostkami) wykonującymi zadania logistyczne; dążeniem, w miarę możliwości, do zmniejszenia kosztów finansowych realizowanych przedsięwzięć logistycznych. Inicjowanie a następnie sterowanie działaniami logistycznymi obejmuje przedsięwzięcia związane z przygotowaniem, a następnie realizacją dostaw środków zaopatrzenia i świadczeniem usług logistycznych dla ludności poszkodowanej, a także dążeniem do zapewnienia ciągłości i usprawniania (doskonalenia) tego procesu. Kontrola działań logistycznych ma na celu porównywanie rezultatów działania jednostek (podmiotów) wykonujących zadania logistyczne z opracowanymi planami logistycznymi, po to, by dokonywać systematycznej oceny ich realizacji. W przypadku ujawnienia znaczących odchyleń, wprowadzane są niezbędne modyfikacje (korekty). Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych należy do głównych problemów zarządzania kryzysowego. Jego realizatorami są grupy logistyczne ZZK (zabezpieczenia logistycznego oraz opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej). Funkcja operacyjna tego zarządzania wynika z potrzeby integracji i koordynowania procesu gromadzenia zapasów środków zaopatrzenia i przygotowania ich do przewozy (transportu) i dystrybucji, a także przygotowania potencjału usługowego i sterowania nim podczas świadczenia pomocy osobom poszkodowanym. Zarządzanie logistyczne realizowane jest we wszystkich czterech fazach zarządzania kryzysowego, tj.: fazie zapobiegania, fazie przygotowania, fazie reagowania i fazie odbudowy. W fazie zapobiegania polega ono na prognozowaniu sytuacji logistycznej, identyfikacji źródeł zaopatrzenia i potencjału usługowego (do świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo bytowych), bilansowaniu posiadanych zasobów logistycznych z prognozowanymi potrze

20 20 Eugeniusz Nowak bami ludności poszkodowanej oraz planowaniu zadań logistycznych wynikających z potencjalnych zagrożeń kryzysowych. W fazie przygotowania planowane są procedury realizacji dostaw środków zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo bytowych dla ludności poszkodowanej, a także podejmowane są działania związane z przygotowaniem potencjału (zasobów) logistycznego. W fazie reagowania udzielana jest pomoc medyczna rannym i chorym, organizowane są dostawy środków zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej oraz świadczone są usługi gospodarczo bytowe i specjalistyczne, urządzane są tymczasowe miejsca zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, prowadzone są przedsięwzięcia sanitarnohigieniczne i przeciwepidemiczne, a także podejmowane są działania związane z ratowaniem środowiska oraz odbudową obiektów infrastruktury krytycznej. W tej fazie zarządzania przedsięwzięcia logistyczne mają charakter interdyscyplinarny. Specyfika zarządzania logistycznego wyraża się w konieczności koordynowania użycia dostępnych sił i środków logistycznych będących w posiadaniu administracji publicznej, przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych oraz obywateli (mieszkańców). W fazie odbudowy organy logistyczne uczestniczą w szacowaniu szkód i strat spowodowanych sytuacją kryzysową; uruchamiają programy pomocy logistycznej (indywidualnej i zbiorowej) dla ludności poszkodowanej; organizują dostawy mediów komunalnych oraz odbudowę obiektów infrastruktury krytycznej; odtwarzają zasoby logistyczne itp. Bezpośrednimi organizatorami działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych są eksperci specjaliści grup logistycznych ZZK. Ekspertami tymi w grupach zabezpieczenia logistycznego są specjaliści: do spraw zaopatrzenia, usług gospodarczo bytowych oraz transportu, z kolei w grupach opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej specjaliści do spraw: ewakuacyjno leczniczych, sanitarnohigienicznych, przeciwepidemicznych, zaopatrzenia w sprzęt i środki medyczne (leki) oraz specjaliści od spraw socjalno bytowych.

21 LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 21 Tabela 2. Treści zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych Faza zarządzania kryzysowego FAZA ZAPOBIEGANIA FAZA PRZYGOTOWANIA FAZA REAGOWANIA FAZA ODBUDOWY Treść zarządzania logistycznego Prognozowanie sytuacji logistycznej, w tym medycznej Określenie źródeł zaopatrzenia oraz potencjału usługowego Bilansowanie zasobów logistycznych Weryfikacja i planowanie zadań logistycznych Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do zarządzania logistycznego Tworzenie warunków do realizacji zadań logistycznych Szkolenie i doskonalenie wykonawców zadań logistycznych Organizacja pomocy medycznej dla osób poszkodowanych Organizacja dostaw zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej Organizacja ewakuacji poszkodowanej ludzi i mienia ze stref zagrożeń Organizacja usług gospodarczo bytowych i specjalistycznych dla poszkodowanej ludności Organizacja tymczasowych miejsc zakwaterowania Organizacja przedsięwzięć sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych w strefach zagrożenia i tymczasowych miejscach zakwaterowania, Organizacja opieki psychologicznej Organizacja ratowania i ewakuacji zwierząt ze stref zagrożenia Organizacja opieki oraz pomocy weterynaryjnej dla zwierząt Udział specjalistów logistycznych w szacowaniu szkód i strat Uruchamianie programów pomocy indywidualnej i zbiorowej dla osób poszkodowanych Udział w odtwarzaniu usług publicznych, w tym zaopatrzenia w media komunalne Organizacja odtworzenia zasobów logistycznych Źródło: Opracowanie własne. Literatura Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, [red.] E. Nowak, Wyd. AON, Warszawa Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, [red.] E. Nowak, Zeszyt Problemowy 1(45), Wyd. TWO, Warszawa 2006.

PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO

PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA Wojciech NOWAK i Eugeniusz NOWAK PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Łódź Warszawa 2009 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11. Debiuty doktorantów. Redakcja naukowa: Robert Seliga PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 11 Debiuty doktorantów Redakcja naukowa: Robert Seliga Łódź 2010 Redakcja naukowa: Robert Seliga Skład i łamanie tekstu: Ilona Marczak Projekt okładki: Marcin

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie odbiegają od tendencji występujących w innych państwach europejskich. Wynika to z braku barier granicznych, łatwości przemieszczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z KRYMINALISTYKI, KRYMINOLOGII I TERRORYZMU Wiesław Seruga, Andrzej Zaborski SPIS TREŚCI Część I. Podstawy prawne wykonywania zawodu Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji MONITORING PRZEMYTU Znajdujące się na terenie Polski środki

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 48 DECYZJA NR 260 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo