staże praktyki kierunek z wizją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "staże praktyki kierunek z wizją"

Transkrypt

1 staże praktyki kierunek z wizją POMAGAMY PRZYSPIESZYĆ TWOJEJ KARIERZE ZAWODOWEJ

2 SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO LOP Ryszard Barański PRZEWOWDNICZĄCY LOP Ostatnie 20 lat bez wątpienia można uznać za szczególnie urodzajne, jeżeli chodzi o zjawiska występujące na rynku pracy. Pamiętamy, jeszcze całkiem niedawno, z jakim trudem firmy znajdowały specjalistów od marketingu, czy logistyki. Dziś bezrobocie osób młodych, z absolwentami szkół wyższych włącznie, można uznać za powszechne, jednak nie za naturalne, czy normalne. Problemy te, w nowym świetle, ukazały również obserwowane właśnie zmiany na rynkach światowych, nazywane powszechnie globalnym kryzysem gospodarczym. Dlatego tak ważne jest, aby programy kształcenia, na każdym poziomie edukacji, obok części teoretycznej, uwzględniającej ewolucję rynku pracy, dawały również możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy w praktyce. Jeżeli w procesie tym zagwarantujemy aktywny udział pracodawców, to nie tylko zbudujemy solidne podwaliny pod przyszłe relacje pomiędzy najważniejszymi partnerami stosunku pracy, ale także ułatwimy młodym kadrom adaptację w nowym środowisku w środowisku pracy. Projekt Gospodarka przestrzenna kierunek z wizją, przygotowany i wdrażany przez Wyższą Szkołę Biznesu przy nieocenionym wsparciu pracodawców, to przykład takiego właśnie pożądanego kierunku kształcenia na poziomie wyższym, w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tym bardziej cieszy więc fakt, że LOP może w tym pilotażowym przedsięwzięciu uczestniczyć, z zapewnieniem, że kolejne tego typu inicjatywy WSB zyskają pozytywną ocenę środowiska lubuskich pracodawców. Ryszard Barański Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców 2

3 SŁOWO OD REKTORA dr inż. Maja Kiba-Janiak REKTOR Rok akademicki 2011/2012 zapisany będzie złotą czcionką w kartach historii WSB, nie tylko dlatego, że 1 października w auli Uczelni po raz piętnasty zabrzmiało Gaudeamus Igitur To rok podsumowań wieloletnich działań Uczelni, najstarszej niepublicznej szkoły wyższej w Lubuskiem, na rzecz wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki, poprzez wykształcenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych oraz szkoleń kilku tysięcy osób, dając im szansę na sukces zawodowy. To rok podziękowań pracodawcom, instytucjom prywatnym i publicznym, administracji publicznej rządowej i samorządowej za aktywne uczestniczenie w życiu Uczelni, wsparcie w tworzeniu jej oferty edukacyjnej oraz pochlebne, i nie tylko, ale zawsze szczere opinie o absolwentach, dzięki czemu doskonalono warunki do zdobywania i uzupełniania przez studentów wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej partnerom zagranicznym za zaangażowanie i współpracę w organizacji wymiany studenckiej, realizacji przedsięwzięć naukowobadawczych i dzielenie się know-how, bez czego wiele inicjatyw WSB nie odniosłoby tak pozytywnych efektów. To czas radości z zakończonej modernizacji obiektu Uczelni i oddania do dyspozycji studentów kolejnych nowocześnie wyposażonych sal i miejsc, gdzie żacy mogą cieszyć się swobodą i pogodą życia studenckiego z udanych eksperymentów prowadzonych w ramach licznych projektów unijnych, z przedsięwzięciem Gospodarka przestrzenna kierunek z wizją na czele. Cieszmy się więc Rektor Wyższej Szkoły Biznesu dr inż. Maja Kiba - Janiak 3

4 20 LAT LUBUSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW Utworzona w roku 1991 jako Gorzowska Organizacja Pracodawców (GOP). Od roku 2002 funkcjonuje zgodnie z nowym podziałem terytorialnym jako Lubuska Organizacja Pracodawców. Na początku zrzeszała dwadzieścia jeden firm, obecnie ponad 150 z terenu byłego województwa gorzowskiego. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu od roku 1991 zajmuje Ryszard Barański, Dyrektor Gorzowskiego Towarzystwa Handlu Zagranicznego "GOREX" w Gorzowie. We wrześniu 2011, z okazji 20-lecia w gorzowskiej filharmonii (Centrum Edukacji Artystycznej) odbyły się uroczyste obchody jubileuszu w trakcie, których zostały wręczone Konfederatki, nagrody ustanowione przez Pracodawców RP dla swoich członków za wybitne osiągnięcia, mające wpływ na rozwój organizacji. Lubuska Organizacja Pracodawców w ciągu 20 lat działalności inicjowała wiele działań na rzecz zmian legislacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i poprawy warunków zatrudnienia. LOP ma ambitny program na najbliższe lata, chce być bardziej rozpoznawalna nie tylko na rynku regionalnym. Jednym z założeń jest wzmocnienie organizacji członkowstwem nowych pracodawców. Organizacja będzie również zabiegać o dalszą poprawę warunków dla działalności gospodarczej i kontynuować pomoc prawną i edukację kadry kierowniczej lubuskich przedsiębiorstw. Od 2004 roku Lubuska Organizacja Pracodawców realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i prowadzone bezpośrednio przez KE w Brukseli. W roku 2010 organizacja została partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w projekcie pt. Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją, w ramach którego odpowiada za kontakty z pracodawcami. Podczas współpracy zrodziła się idea Mecenat Edukacji, mająca na celu wsparcie przez pracodawców studentów WSB, chcących studiować na zagranicznych uczelniach lub odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach. 4

5 15 LAT WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE To co wyróżnia Wyższą Szkołę Biznesu na rynku, to skuteczne łączenie teorii z praktyką, dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem gospodarczym i społecznym. Od początku istnienia WSB p o s t a w i ł a sobie za cel stworzenie studentom warunków do zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Idea WSB zdecydowanie wyprzedziła w tym względzie prawo krajowe, które dopiero w ostatniej nowelizacji, tj. w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 84 poz. 455) nałożyło na uczelnie wyższe obowiązek kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Aktualnie priorytetowym celem Uczelni jest praca nad przygotowaniem oferty dla studentów zagranicznych, utworzenie kierunków z angielskim, jako językiem wykładowym. Działalność edukacyjną WSB wspiera: lbiuro Projektów Europejskich, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów krajowych. Ważne projekty realizowane w 2011 to: Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją, "ABC Przedsiębiorczości", skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w północnej części województwa lubuskiego, którego celem jest analiza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców. lcentrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB realizuje oczekiwania lokalnego rynku związane z kształceniem wyspecjalizowanych kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych, a także firm i organizacji biznesowych. Oferta Centrum obejmuje blisko 21 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroką gamę szkoleń i kursów, w tym językowych, realizowanych przez Szkołę Językową WSB - Lingua Academia. lbiuro Karier WSB poprzez organizację bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Pośredniczy w znalezieniu atrakcyjnych miejsc do odbycia praktyki zawodowej oraz płatnych staży dla absolwentów. 5

6 PRAKTYKI Praktyki zawodowo - dyplomowe są obecnie jedną z najpopularniejszych metod zdobywania przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego. Udział w praktykach pozwala zweryfikować swoją wiedzę i sprawdzić samego siebie. Umożliwia również poznanie kultury organizacyjnej danej firmy i środowiska pracy. Studenci II roku wszystkich kierunków mają obowiązek odbyć 3 - tygodniowe praktyki. W ramach projektu pt. Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją w roku 2011 Wyższa Szkoła Biznesu wspierała studentów w znalezieniu właściwego dla kierunku studiów miejsca odbywania praktyk. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, WSB monitorowała przebieg praktyk, ewaluowała - oceniała oraz badała poziom satysfakcji studentów i pracodawców. Co daje uczestnictwo w praktykach: ldoświadczenie, którego student nie zdobędzie w sali wykładowej, lokazję konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką, lmożliwość poznania przyszłego pracodawcy lwartościowy punkt w CV, ldodatkową kartę dołączoną do Portfolio studenta. Pierwsza edycja skierowana była do studentów II roku socjologii i zarządzania. W roku akademickim 2011/2012 z możliwości uczestniczenia w praktykach zawodowo dyplomowych w ramach projektu, będą mogli skorzystać studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna. Na postawie zawartych porozumień z pracodawcami, studenci odbyli praktykę w firmach i instytucjach na terenie województwa lubuskiego. Miejsca odbywania praktyk w 2011 roku: lareszt Śledczy w Międzyrzeczu, lef Easy Finanse w Gorzowie Wlkp., lgminny Ośrodek Kultury w Przytocznej, llubuski Urząd Wojewódzki, lsalon samochodowy Skoda Auto-Bis Sp. z o.o., lwojewódzka Komenda Policji w Gorzowie Wlkp., lwyższa Szkoła Biznesu. Dzięki uczestnictwu w praktykach organizowanych w ramach projektu studenci mają możliwość zdobyć: lpunkty przy rekrutacji na płatny staż w kolejnym roku akademickim, lpierwszeństwo w uczestnictwie w wyjazdach organizowanych przez WSB, lnagrodę w losowaniu - INDEKS NA STUDIA PODYPLOMOWE na wybraną specjalność uruchomioną w danym roku akademickim. 6

7 STAŻE Staż jest jedną z najlepszych metod na zdobycie doświadczenia zawodowego, skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, poznanie przyszłego pracodawcy oraz zdobycie wymarzonej pracy. Na polskim rynku pracy pojawia się coraz więcej możliwości skorzystania z takiej formy nauki zawodu. Młodzi ludzie mają szansę brać udział w stażach organizowanych przez Urzędy Pracy oraz konkursach skierowanych do studentów i absolwentów walczących o miejsce w międzynarodowych firmach. Uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy na stazystów, Wyższa Szkoła Biznesu dzięki realizacji projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją przygotowała swoim absolwentom 30 miejsc trzymiesięcznych staży, po 10 w każdym kolejnym roku akademickim. Płatny staż okazał się korzystny dla absolwentów chcących sprawdzić swoje umiejętności, ale również dla pracodawców, którzy mieli możliwość zyskać pełnych zapału młodych pracowników i wreszcie dla Uczelni, która przekonała się, czy właściwie kształci swoich studentów i czy absolwenci potrafią odnaleźć się w środowisku pracy. Kandydatów na stażystów dobierano bardzo starannie. Absolwenci WSB odbyli spotkania z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawców wyszukiwała Uczelnia. Pragnąc stworzyć absolwentom najlepsze warunki, WSB dołożyła wszelkich starań, aby na liście pojawili się pracodawcy oferujący staże w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna kierunek z wizją z całego regionu, w większości zakłady produkcyjne, umożliwiające absolwentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa: Pracodawcy I edycji staży 2010/2011: lbrivictory Display Technology (Poland) Sp. z o. o., lict Poland Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, lmolex Sp. z o.o. Sulęcin, lośrodek Interwencji Kryzysowej, lpowiatowy Urząd Pracy, lsamodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz, lse Bordnetze Polska Sp. z o.o., lvetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., lzachodnia Izba Przemysłowo Handlowa. Praca Uczelni nie kończyła się tylko na kierowaniu studentów do odpowiednich pracodawców. Koordynatorzy projektu opiekowali się stażystami w miejscu pracy, rozmawiali z pracodawcami. Stażyści pierwszej edycji 2010/2011 byli rzuceni na głęboką wodę tak, by nabrali doświadczenia, nauczyli się pracować w grupie i radzić sobie ze stresem. 7

8 PRACODAWCY I STAŻYŚCI WSB Po zakończeniu pierwszej edycji staży 2010/2011 wiadomo, że zarówno pracodawcy jak i stażyści zadowoleni są ze współpracy. Wszyscy uznali to za cenne i wartościowe doświadczenie. Adrian Wolny licencjat socjologii został przydzielony na staż do Vetoquinol Biowet. Bardzo dobrze mi się tam pracowało. Atmosfera była wręcz rodzinna i każdy chętnie służył mi pomocą. Poznałem, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, specyfikę działania firmy. Wpis do CV o stażu w tak renomowanej firmie może otworzyć mi wiele drzwi. Przedtem miałem wątpliwości, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Myślałem o policji, wojsku. Teraz już wiem, że kręci mnie praca w biznesie. K a t a r z y n a U r b a n - K i e r o w n i k D z i a ł u Personalnego Vetoquinol Biowet. Widząc zapał, kreatywność i inteligencję Pana Adriana powierzyliśmy mu udział w jednym z istotnych projektów naszego działu. Wywiązywał się sumiennie z powierzonych mu zadań. 8 Marta Bułat licencjat z socjologii, odbyła staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Odpowiada mi praca w takich właśnie instytucjach. Lubię pomagać, rozmawiać z ludźmi. Testy osobowościowe przeprowadzone na uczelni upewniły mnie, że się do takiej pracy nadaję. Trudna młodzież, ciężkie tematy i sytuacje życiowe, właśnie z tym chciałabym się zmierzyć w życiu zawodowym. Na stażu skorzystała Emilia Nowik, absolwentka zarządzania, która po jego zakończeniu dostała propozycję pracy na stałe i dzisiaj jest pracownikiem w dziale logistyki w firmie produkcyjnej Molex Sp. z o.o. w Sulęcinie. Przydzielona opiekunka na stażu przekazała nam opinię na temat jej osoby i pracy. Dorota Derech Krzycka Kierownik Logistyki, Molex Sp. z o.o. Pani Emilia podczas stażu wykazała się dużym zaangażowaniem, przede wszystkim stałą chęcią rozwijania swoich umiejętności i poznawania nowych zagadnień. Bardzo dobrze wywiązywała się z powierzonych jej zadań. Wykazała się również dużą odpornością na pracę w stresie i w narzuconym tempie.

9 OPINIE STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRAKTYK I STAŻY Według studentów Wyższej Szkoły Biznesu praktyki i staże są często pierwszą okazją na zdobycie doświadczenia zawodowego. Dają również możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów i umiejętności z rzeczywistością. Wiedza zdobyta w praktyce pozwala poszerzać horyzonty i mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie dany zawód. Student ma okazję poznać dobrze firmę, jej wymagania oraz co najważniejsze zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Jeśli podczas praktyki lub stażu student da się poznać z dobrej strony, wykaże zaangażowaniem, może nawet otrzymać propozycję zatrudnienia w danej firmie. Rubryka z doświadczeniem zawodowym w dokumentach aplikacyjnych nie będzie pusta. Studenci głównie oczekują od praktyk i stażów sprawdzenia się w roli pracownika i udowodnienia sobie samemu, że właśnie w wybranym przez siebie zawodzie chcą się realizować. Kasia, absolwenta WSB odbywająca staż w Se Bordnetze Polska Sp. z o.o Uważam, że staż jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia świeżo upieczonym absolwentom start na rynku prac. Pomaga przygotować się do wybranego zawodu, zabrać wprawy i doświadczenia. Myślę również, że jest to nauka bycia pracownikiem. Marta, absolwenta WSB odbywająca staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Uważam, że staż jest bardzo istotną formą przygotowania zawodowego. Jest to idealny czas na to aby pod okiem osoby kompetentnej, specjalisty w danej dziedzinie sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Ania, studenta II roku WSB Odbyłam trzytygodniową praktykę w dziale kadr Komendy Wojewódzkiej Policji. Spotkałam się z bardzo fachową kadrą, ciepłą atmosferą i dzięki temu zdobyłam wiedzę oraz kwalifikację, które umożliwiły mi dalszą współpracę tym razem w charakterze pracownika. Szczególne podziękowania dla pracodawców I edycji: 9

10 RADA BIZNESU WSB RadaBiznesu WSB Ustawa ta wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących procesu kształcenia. Jednym z ważnych elementów zmian jest wymóg tworzenia planów i programów studiów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji i odpowiadające im poziomy, scharakteryzowane poprzez wspólny zestaw wymagań ogólnych, dotyczących efektów uczenia się w konsultacji z pracodawcami. W kwietniu 2011 zarządzeniem Rektora powołano Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. W tym dniu odbyło się również pierwsze spotkanie Rady Biznesu. W ramach podejmowanych działań w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej WSB do potrzeb rynku pracy uczelnia powołała Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. jako ciało doradcze i opiniodawcze d z i a ł a j ą c e p r z y U c z e l n i, s k ł a d a j ą c e s i ę z przedstawicieli: szkół wyższych, przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych oraz publicznych. W skład Rady Biznesu weszli przedstawiciele Miasta Gorzowa Wlkp. na czele z Prezydentem, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, managerowie HR i dyrektorzy prężnie działających przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa Lubuskiego, przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu. Zaszczytną funkcję Przewodniczącej Rady Biznesu objęła Pani Ewa Piekarz Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Kompletny skład Rady Biznesu można znaleźć na naszej stronie Internetowej: Wydarzenie jest szczególnie istotne w perspektywie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Głównymi zadaniami Rady Biznesu jest: lwymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WSB, ldoradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju WSB, lformułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, lprzygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych, lumożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych, lprzygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń, lwspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich, luczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach WSB, lwspółpraca między uczestnikami Rady Biznesu. 10

11 STUDIA PODYPLOMOWE WSB Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzone są od 2003r. Już ponad 1520 absolwentów kilkunastu oferowanych przez nas specjalności może cieszyć się korzyściami wynikającymi z ukończenia kształcenia na poziomie podyplomowym, takimi jak: awanse zawodowe, prestiż, poczucie satysfakcji z posiadania aktualnej i praktycznej wiedzy. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń stale monitoruje potrzeby edukacyjne różnych grup zawodowych i stara się na bieżąco dostosowywać swoją ofertę rozszerzając ją nowe specjalności. Wysoką jakość kształcenia zapewnia zarówno nasze doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, jak również proces ciągłej pracy w kierunku jak najlepszego spełnienia oczekiwań naszych Słuchaczy. Dzięki wprowadzeniu wewnętrznego systemu jakości kształcenia i badania opinii Słuchaczy, możemy doskonalić zakres programowy przedmiotów, wprowadzać nowe specjalności a także współpracować z najlepszymi wykładowcami. Nowoczesne programy nauczania Programy nauczania - opracowane przez praktyków oraz doświadczonych nauczycieli akademickich, są na bieżąco aktualizowane, oparte na zagadnieniach praktycznych i poszerzające wiedzę przekazaną w ramach nauczania na studiach licencjackich i magisterskich. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, dyskusji, case studies, które cieszą się największą aprobatą, ale i skutecznością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wysokiej klasy wykładowcy Kadra dydaktyczna to wykładowcy WSB oraz innych renomowanych polskich uczelni i praktycy życia gospodarczego: pracownicy urzędów skarbowych, działów marketingu, agencji reklamowych, dziennikarze i inni. Wymiana doświadczeń zawodowych w gronie praktyków i naukowców stwarza możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych. Bezpłatne materiały dydaktyczne Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne z wybranych modułów, opracowane przez wykładowców (wydruki, materiały na nośnikach elektronicznych). Przez cały okres trwania studiów podyplomowych można korzystać także ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu. Certyfikaty i zaświadczenia Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, Słuchacze określonych specjalności otrzymują dodatkowo certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji w określonej dziedzinie np. Certyfikat Menadżera Jakości, zaświadczenie o ukończeniu kursu pełnomocnika ds. jakości czy legitymację Instruktora Obrony Cywilnej. Profesjonalna obsługa studiów i Słuchaczy Za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego odpowiedzialne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. Pracownicy Centrum są do dyspozycji Słuchaczy przez sześć dni w tygodniu. Można kontaktować się z nami telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizacja nauki Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu trwają, w zależności od wybranej specjalności, dwa lub trzy semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym w soboty i w niedziele, najczęściej w godzinach od 8.00 do W semestrze zimowym zajęcia rozpoczynają się w październiku, natomiast w semestrze letnim - w marcu. Płatność za studia można uregulować nawet w 9 nieoprocentowanych ratach, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dla kogo? Studia podyplomowe mogą podejmować absolwenci studiów wyższych posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Studia podyplomowe są doskonałą okazją do poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy i kwalifikacji. Można je uznać również za coraz powszechniejszą metodę wymiany doświadczeń zawodowych, pozyskiwania i aktualizowania wiedzy praktycznej, poszerzania horyzontów czy przekwalifikowania się. Studia podyplomowe podejmują nie tylko pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym, ale także ludzie młodzi, którzy chcą być jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy. W celu poznania aktualnej oferty WSB w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń zapraszamy na naszą stronę internetową Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wielkopolski Punkt Obsługi Studiów Podyplomowych: Tel Fax

12 egzemplarz bezpłatny Wydanie 2011r. Nakład: 500 szt. Koncepcja: A. Przybył Teksty: M. Nowak-Siwińska, R. Picińska, A. Przybył Korekta redakcyjna: dr A. Czekirda, dr inż. M. Kiba-Janiak Opracowanie graficzne i skład: M. Petelczyc Zdjęcia: archiwum WSB, archiwum LOP Druk: Dem Druk Wyższa Szkoła Biznesu ul. Myśliborska Gorzów Wielkopolski Biuro Karier WSB: Tel Fax Lubuska Organizacja Pracodawców ul. Jagiellończyka 17/ Gorzów Wielkopolski Kontakt: Tel Fax Projekt "Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją" współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH Biuletyn programu 6 Wydawca Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny Marta Tworek Damian Kolarczyk Nakład 1000 egz. Wstęp 4 Firmy o programie stażowym 6 Staże edycja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

IT W FINANSACH I BANKOWOŚCI

IT W FINANSACH I BANKOWOŚCI www.eurostudent.pl marzec / kwiecień 2015 RAPORT IT W FINANSACH I BANKOWOŚCI KARIERA ZAPLANUJ KARIEROWE WAKACJE RAPORT SPECJALNY BRANŻA IT CZEKA NA CIEBIE! PARTNER STRATEGICZNY MAMY SERCE DO IT KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo