REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL /12 Projekt SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL /12 realizowany jest na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacji udziela Biuro Projektu: American Systems Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7/ Poznań

2 Część 1 Przyznawanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1. Projekt jest realizowany w terminie: na terenie powiatów: pilski, złotowski, czarnkowskotrzcianecki, chodzieski, słupecki, kolski, turecki, koniński, m. Konin, jarociński, pleszewski, gostyński, szamotulski, wągrowiecki, gnieźnieński, wrzesiński, średzki. 2. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej dla 22 uczestników i uczestniczek projektu (w tym 6 osób z procedury odwoławczej), którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy uzyskując certyfikat (frekwencja na poziomie min 60%, wyniki testów z części szkoleniowej i doradczej na poziomie min. 60%), złożyli Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej na działalność gospodarczą (dalej: Wniosek) i znaleźli się na liście rankingowej jako rekomendowani do dofinansowania. 3. Wsparcie finansowe w ramach projektu mogą otrzymać osoby planujące założenie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej. 4. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do ,00 PLN, zwane dalej dotacją, b) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 PLN miesięcznie, przez okres pierwszych 6 miesięcy. 5. Działalność gospodarcza może być zarejestrowana przez uczestnika projektu dopiero po uzyskaniu przez niego pisma od Beneficjenta (Projektodawcy) informującego o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 6. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta: a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, b) kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu 1, c) oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, d) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS 2, f) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty , 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub g) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 7. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków przeznaczonych na: a) zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nowego wyposażenia, b) zakup używanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, pod warunkiem, że: 1 Dokumenty należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa. 2 Dokumenty należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa.

3 sprzedający oświadczy pisemnie, że nie zostały one zakupione z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, nowych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, środek trwały i/lub wartości niematerialne i prawne i/lub wyposażenie posiadają właściwości (w tym techniczne) niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełniają obowiązujące normy i standardy, c) pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, d) koszty prac remontowych i budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów Projektu), e) środki transportu, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów i usług, f) zakup środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania. Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). 8. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, ZUS, podatek). 9. Środki dotacji przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako kwalifikowalne, w szczególności: a) uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych i udokumentowanych, c) poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (zwanej dalej Umową), jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku, d) określonych Umową. 10. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch egzemplarzach papierowych) jest składany przez Uczestnika projektu w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia etapu szkoleniowo-doradczego otrzymania certyfikatu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które będą przedstawione uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania Wniosków. 12. Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane formalnie przez członka Zespołu Projektowego w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosku, a następnie oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, powołaną przez Beneficjenta, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOW, dostępnym na stronie internetowej 13. Błędy formalne we Wnioskach (oczywiste omyłki pisarskie, pola pozostawione bez uzupełnienia) będą podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisma informującego o konieczności korekty Wniosku. Wnioski uzupełnione błędnie, nieuzupełnione lub uzupełnione po terminie nie będą podlegały dalszej ocenie. 14. KOW dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych. 15. O przyznaniu uczestnikom środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ostatecznie decydują: w 80% - ocena biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków,

4 w 10% - wynik testów podsumowujących etap szkoleniowo doradczy oraz frekwencja na zajęciach Karta Oceny Uczestnika, w 10% - opinia psychologa Karta Oceny Psychologa. 16. Beneficjent pisemnie informuje uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, czyli zatwierdzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji. 17. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego wymaganego rejestru (rejestracja działalności gospodarczej powinna nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji). 18. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa na terenie woj. wielkopolskiego, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia niezwłocznie kopii nadania numeru REGON, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego rejestrację jako płatnik VAT (jeżeli dotyczy). 19. Uczestnicy projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji wraz z pismem, o którym mowa w pkt 17 otrzymują karty oceny Wniosku i na ich podstawie mają prawo wnieść odwołanie od oceny biznesplanu dokonanej przez KOW. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji. 20. Każdy z uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku w Biurze Projektu lub zażądać przesłania jej drogą pocztową, przy zachowaniu anonimowości osób oceniających. 21. Odwołanie wnoszone przez uczestnika projektu powinno zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz szczegółowe uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji Beneficjenta, a także dane pozwalające na identyfikację Wniosku. Do odwołania uczestnik projektu może załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą, mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. 22. Odwołanie nie służy uzupełnieniu treści Wniosku, więc powinno odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny Wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku, a zawarte w odwołaniu nie będą brane pod uwagę przy jego rozpatrywaniu. 23. Procedura rozpatrywania odwołania nie wpływa na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu (na procedurę odwoławczą zostało zarezerwowanych 6 dotacji). 24. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez uczestnika projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie Wniosku przez Koordynatora Projektu (nie uczestniczy w pierwotnej ocenie) w punktach wskazanych w odwołaniu. 25. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania uczestnik otrzyma ocenę, która będzie wyższa w stosunku do oceny pierwotnej, to jego wynik zostanie w wyniku uznania odwołania zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej dotacji z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w wyniku rozpatrzenia odwołania spowoduje, że uczestnik przekroczy próg punktowy, który uprawniał do otrzymania dotacji, otrzyma dotację o ile nikt inny w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów. Wynika to z faktu, że na odwołania przeznaczono wyłącznie 6 dotacji. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to dotację otrzymają osoby, które znajdują się na liście rankingowej dotacji na miejscach Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach, która jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 27. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. Lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji po zakończeniu wszystkich grup szkoleniowych składać się będzie z 22 osoby, przy czym 16 z nich to osoby, które otrzymają dotację w normalnym trybie, a 6 osób w ramach procedury odwoławczej.

5 28. Jeżeli którakolwiek z osób rekomendowanych do otrzymania dotacji zrezygnuje z udziału w projekcie, dotację otrzyma kolejna osoba z listy rankingowej. 29. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości maksymalnie ,00 PLN) będą wypłacane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem, a uczestnikiem projektu (zakwalifikowanym do otrzymania dotacji) po założeniu przez uczestnika działalności gospodarczej oraz po złożeniu zabezpieczenia poprawnego wykorzystania otrzymanych środków. Uczestnik projektu, który podpisze Umowę jednocześnie zobowiązany będzie do: korzystania z otrzymanych środków finansowych w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania z otrzymanych środków finansowych; zwrotu udzielonej dotacji w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z zapisami Umowy; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; informowania o współfinansowaniu działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a co za tym idzie przedstawianie czytelnej informacji umieszczonej w widocznym miejscu o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej (sposób informowania opisują Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dla konkursu nr PO KL/6.2/1/11). 30. Umowa może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez uczestnika projektu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedstawieniu dokumentów, o których mowa w pkt 18 i złożeniu zabezpieczenia poprawnego wykorzystania otrzymanych środków w jednej z następujących form: weksel z poręczeniem wekslowym (poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych), pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta 3 przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka; poręczenie według prawa cywilnego 4 3 Zabezpieczenie w formie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej musi spełniać następujące warunki: zobowiązanie Ubezpieczyciela do bezwarunkowej, nieodwołalnej i na pierwsze żądanie Beneficjenta, wypłaty roszczenia. Na kwotę roszczenia składa się kwota wpłaconych uczestnikowi projektu środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z postanowieniami Umowy; zobowiązanie, iż wypłata roszczenia następuje na podstawie pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że uczestnik projektu nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Umowy. Do żądania dołączone będzie wezwanie skierowane przez Beneficjenta do uczestnika projektu zawierające obowiązek zwrotu wypłaconych środków; Dodatkowo wraz z zabezpieczeniem uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jak również dowodu zapłaty za ustanowienie zabezpieczenia. 4 Poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych. Łączna wartość miesięcznego dochodu (brutto) poręczyciela/li musi wynosić minimum 2000,00 PLN (średni dochód z ostatnich 3 miesięcy).

6 gwarancja bankowa; blokada rachunku bankowego; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 31. Koszt wniesienia zabezpieczenia nie jest kosztem kwalifikowalnym. 32. Zabezpieczenie poprawnego wykorzystania otrzymanych środków powinno pokrywać okres realizacji przedsięwzięcia (12 m-cy od daty zarejestrowanie działalności gospodarczej) oraz jego ostatecznego rozliczenia z Beneficjentem. 33. Beneficjent zwraca uczestnikowi projektu dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy na pisemny wniosek uczestnika po ostatecznym rozliczeniu Umowy oraz projektu, w ramach którego realizowana jest Umowa, tj. po zatwierdzeniu i rozliczeniu końcowego wniosku o płatność. 34. Kwota zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wynosi 80% wartości dotacji powiększonej o wysokość podstawowego wsparcia pomostowego, o które zamierza ubiegać się uczestnik projektu (6 m-cy x 1.500,00 zł = 9.000,00 zł). 35. Gdy uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pozostająca w związku małżeńskim i nie posiadająca rozdzielności majątkowej, należy dodatkowo dostarczyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych. 36. Środki dotacji będą wypłacane uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo refundacyjnym, w następujący sposób: a) zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana do 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu), b) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż pozostała część kwoty dotacji, w wysokości wynikającej z rozliczonej inwestycji. Płatność końcowa wypłacana jest w terminie 10 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu, c) termin na wydatkowanie dotacji zostanie wskazany w Umowie. Część 2 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe jest udzielane wyłącznie tym uczestnikom, którzy uzyskali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie. 2. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Złożenie Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego powinno nastąpić po podpisaniu Umowy. 4. Wszystkie złożone przez przedsiębiorców Wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Projektów, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOP. 5. Beneficjent pisemnie informuje uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny. 6. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej

7 kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe, podatek, podatek VAT, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży). 7. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w sześciu miesięcznych transzach na podstawie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. Pierwsza transza wsparcia pomostowego jest wypłacana w formie zaliczki w terminie 10 dni roboczych od daty akceptacji Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. Kolejne transze wypłacane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez uczestnika projektu poświadczenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku i podatku VAT (jeśli dotyczy) za poprzedni miesiąc. Transze wypłacane są pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu. Część 3 Rozliczenie otrzymanych środków 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji wydatków zgodnie z celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności, na którą otrzymał środki finansowe. 2. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych w biznesplanie we Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej na działalność gospodarczą oraz we Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego oraz z poszczególnych wydatków. 4. Środki przekazane uczestnikowi projektu podlegają rozliczeniu na podstawie dokumentów księgowych (w szczególności faktur i rachunków), do których dołączone jest za każdym razem potwierdzenie zapłaty lub adnotacja, że płatność została dokonana w gotówce. 5. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków przez Beneficjenta, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie lub / i innych umowach zawartych z uczestnikiem dotyczących projektu. 6. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Umową na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej może zostać przedłużony pisemnym aneksem do umowy na uzasadniony wniosek uczestnika projektu, złożony Beneficjentowi nie później, niż do 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 8. W ciągu 10 dni roboczych od terminu, o którym mowa w pkt 7 uczestnik projektu składa Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych). Beneficjent w ciągu kolejnych 10 dni roboczych weryfikuje Zestawienie i zatwierdza je bądź przekazuje do korekty. Korekta Zestawienia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma o konieczności korekty. Zatwierdzenie Zestawienia jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków, o których mowa w Części 1 pkt 36 b). 9. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia

8 otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji, dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 10. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi lub innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. Część 4 Pomoc de minimis 1. Pomocą publiczną udzielaną na zasadzie pomocy de minimis są następujące formy wsparcia: a) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, b) wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, c) specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze (indywidualne i grupowe) umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w terminie po zarejestrowaniu przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej. 2. Beneficjent w dniu zawarcia z uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązany jest wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis 5 zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 3. Pomocą publiczną nie są szkolenia oraz doradztwo dla uczestników projektu świadczone przed dniem rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej. 4. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się daty podpisania właściwych umów bądź aneksów do nich. 5. Pomoc publiczna w ramach Działania 6.2 jest udzielana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 nr 239, poz z późn. zm.) oraz zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r. Część 5 Trwałość projektu 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do utrzymania rozpoczętej działalności gospodarczej nie krócej niż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2. W przypadku niedotrzymania terminu uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków, tj. dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przez Beneficjenta. Część 6 Rezygnacja i skreślenie z udziału w projekcie 5 Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

9 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może z ważnej, uzasadnionej przyczyny zrezygnować z udziału w projekcie, podając pisemnie powód rezygnacji. Złożenie pisma informującego o rezygnacji musi nastąpić na minimum 10 dni roboczych przed terminem zakończenia udziału w projekcie. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub/i innych umów zawartych z uczestnikiem. 3. W przypadku rezygnacji uczestnika udziału projekcie/skreślenia z listy uczestników Beneficjent ma prawo wstrzymać, pomniejszyć lub anulować wypłatę wszelkich świadczeń przysługujących uczestnikowi za udział w projekcie. 4. Rezygnacja z udziału projekcie/skreślenie z listy uczestników dokonane po wypłacie dotacji powoduje konieczność zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przez Beneficjenta. Część 7 Informacje pozostałe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, na których wprowadzenie uprzednio uzyska akceptację Instytucji Pośredniczącej, o czym powiadomi uczestników projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest stosować wzory dokumentów zamieszczone na stronie i wskazane przez Beneficjenta. 4. Dokonanie wszelkich płatności, o których mowa w Regulaminie na rzecz uczestników projektu uzależnione jest od dostępności środków na rachunku projektu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów zawieranych z uczestnikiem projektu, Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dla konkursu nr PO KL/6.2/1/12, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data Pieczęć i podpis Beneficjenta

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo