REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL /12 Projekt SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL /12 realizowany jest na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacji udziela Biuro Projektu: American Systems Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7/ Poznań

2 Część 1 Przyznawanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1. Projekt jest realizowany w terminie: na terenie powiatów: pilski, złotowski, czarnkowskotrzcianecki, chodzieski, słupecki, kolski, turecki, koniński, m. Konin, jarociński, pleszewski, gostyński, szamotulski, wągrowiecki, gnieźnieński, wrzesiński, średzki. 2. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej dla 22 uczestników i uczestniczek projektu (w tym 6 osób z procedury odwoławczej), którzy ukończyli etap szkoleniowo-doradczy uzyskując certyfikat (frekwencja na poziomie min 60%, wyniki testów z części szkoleniowej i doradczej na poziomie min. 60%), złożyli Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej na działalność gospodarczą (dalej: Wniosek) i znaleźli się na liście rankingowej jako rekomendowani do dofinansowania. 3. Wsparcie finansowe w ramach projektu mogą otrzymać osoby planujące założenie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej. 4. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do ,00 PLN, zwane dalej dotacją, b) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00 PLN miesięcznie, przez okres pierwszych 6 miesięcy. 5. Działalność gospodarcza może być zarejestrowana przez uczestnika projektu dopiero po uzyskaniu przez niego pisma od Beneficjenta (Projektodawcy) informującego o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 6. Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta: a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, b) kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu 1, c) oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, d) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS 2, f) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty , 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub g) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 7. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków przeznaczonych na: a) zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nowego wyposażenia, b) zakup używanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, pod warunkiem, że: 1 Dokumenty należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa. 2 Dokumenty należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa.

3 sprzedający oświadczy pisemnie, że nie zostały one zakupione z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, nowych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, środek trwały i/lub wartości niematerialne i prawne i/lub wyposażenie posiadają właściwości (w tym techniczne) niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełniają obowiązujące normy i standardy, c) pokrycie kosztów reklamy, promocji i założenia strony internetowej, d) koszty prac remontowych i budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów Projektu), e) środki transportu, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów i usług, f) zakup środków obrotowych w ilości/strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania. Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). 8. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, ZUS, podatek). 9. Środki dotacji przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako kwalifikowalne, w szczególności: a) uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych i udokumentowanych, c) poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (zwanej dalej Umową), jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku, d) określonych Umową. 10. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w dwóch egzemplarzach papierowych) jest składany przez Uczestnika projektu w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia etapu szkoleniowo-doradczego otrzymania certyfikatu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które będą przedstawione uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania Wniosków. 12. Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane formalnie przez członka Zespołu Projektowego w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Wniosku, a następnie oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, powołaną przez Beneficjenta, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOW, dostępnym na stronie internetowej 13. Błędy formalne we Wnioskach (oczywiste omyłki pisarskie, pola pozostawione bez uzupełnienia) będą podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisma informującego o konieczności korekty Wniosku. Wnioski uzupełnione błędnie, nieuzupełnione lub uzupełnione po terminie nie będą podlegały dalszej ocenie. 14. KOW dokona również oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne lub ich wartość jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych. 15. O przyznaniu uczestnikom środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ostatecznie decydują: w 80% - ocena biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków,

4 w 10% - wynik testów podsumowujących etap szkoleniowo doradczy oraz frekwencja na zajęciach Karta Oceny Uczestnika, w 10% - opinia psychologa Karta Oceny Psychologa. 16. Beneficjent pisemnie informuje uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, czyli zatwierdzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji. 17. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego wymaganego rejestru (rejestracja działalności gospodarczej powinna nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji). 18. Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa na terenie woj. wielkopolskiego, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia niezwłocznie kopii nadania numeru REGON, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS, kopii aktualnego dokumentu poświadczającego rejestrację jako płatnik VAT (jeżeli dotyczy). 19. Uczestnicy projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji wraz z pismem, o którym mowa w pkt 17 otrzymują karty oceny Wniosku i na ich podstawie mają prawo wnieść odwołanie od oceny biznesplanu dokonanej przez KOW. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji. 20. Każdy z uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego Wniosku w Biurze Projektu lub zażądać przesłania jej drogą pocztową, przy zachowaniu anonimowości osób oceniających. 21. Odwołanie wnoszone przez uczestnika projektu powinno zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów oceny/procedury dokonania oceny oraz szczegółowe uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji Beneficjenta, a także dane pozwalające na identyfikację Wniosku. Do odwołania uczestnik projektu może załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą, mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie. 22. Odwołanie nie służy uzupełnieniu treści Wniosku, więc powinno odnosić się jedynie do treści zawartych we Wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny Wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści Wniosku, a zawarte w odwołaniu nie będą brane pod uwagę przy jego rozpatrywaniu. 23. Procedura rozpatrywania odwołania nie wpływa na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu (na procedurę odwoławczą zostało zarezerwowanych 6 dotacji). 24. Beneficjent ma obowiązek rozpatrzenia odwołania wniesionego przez uczestnika projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie Wniosku przez Koordynatora Projektu (nie uczestniczy w pierwotnej ocenie) w punktach wskazanych w odwołaniu. 25. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania uczestnik otrzyma ocenę, która będzie wyższa w stosunku do oceny pierwotnej, to jego wynik zostanie w wyniku uznania odwołania zmieniony i zostanie umieszczony na liście rankingowej dotacji z nową punktacją. Jeżeli punktacja zmieniona w wyniku rozpatrzenia odwołania spowoduje, że uczestnik przekroczy próg punktowy, który uprawniał do otrzymania dotacji, otrzyma dotację o ile nikt inny w wyniku odwołania nie otrzyma większej ilości punktów. Wynika to z faktu, że na odwołania przeznaczono wyłącznie 6 dotacji. Jeżeli żadne odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie to dotację otrzymają osoby, które znajdują się na liście rankingowej dotacji na miejscach Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach, która jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 27. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. Lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji po zakończeniu wszystkich grup szkoleniowych składać się będzie z 22 osoby, przy czym 16 z nich to osoby, które otrzymają dotację w normalnym trybie, a 6 osób w ramach procedury odwoławczej.

5 28. Jeżeli którakolwiek z osób rekomendowanych do otrzymania dotacji zrezygnuje z udziału w projekcie, dotację otrzyma kolejna osoba z listy rankingowej. 29. Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości maksymalnie ,00 PLN) będą wypłacane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem, a uczestnikiem projektu (zakwalifikowanym do otrzymania dotacji) po założeniu przez uczestnika działalności gospodarczej oraz po złożeniu zabezpieczenia poprawnego wykorzystania otrzymanych środków. Uczestnik projektu, który podpisze Umowę jednocześnie zobowiązany będzie do: korzystania z otrzymanych środków finansowych w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania z otrzymanych środków finansowych; zwrotu udzielonej dotacji w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z zapisami Umowy; prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej; informowania o współfinansowaniu działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a co za tym idzie przedstawianie czytelnej informacji umieszczonej w widocznym miejscu o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej (sposób informowania opisują Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dla konkursu nr PO KL/6.2/1/11). 30. Umowa może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu przez uczestnika projektu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedstawieniu dokumentów, o których mowa w pkt 18 i złożeniu zabezpieczenia poprawnego wykorzystania otrzymanych środków w jednej z następujących form: weksel z poręczeniem wekslowym (poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych), pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta 3 przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka; poręczenie według prawa cywilnego 4 3 Zabezpieczenie w formie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej musi spełniać następujące warunki: zobowiązanie Ubezpieczyciela do bezwarunkowej, nieodwołalnej i na pierwsze żądanie Beneficjenta, wypłaty roszczenia. Na kwotę roszczenia składa się kwota wpłaconych uczestnikowi projektu środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z postanowieniami Umowy; zobowiązanie, iż wypłata roszczenia następuje na podstawie pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że uczestnik projektu nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Umowy. Do żądania dołączone będzie wezwanie skierowane przez Beneficjenta do uczestnika projektu zawierające obowiązek zwrotu wypłaconych środków; Dodatkowo wraz z zabezpieczeniem uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jak również dowodu zapłaty za ustanowienie zabezpieczenia. 4 Poręczycielem może być osoba, która posiada źródło stałych dochodów, z wyłączeniem świadczeń socjalnych. Łączna wartość miesięcznego dochodu (brutto) poręczyciela/li musi wynosić minimum 2000,00 PLN (średni dochód z ostatnich 3 miesięcy).

6 gwarancja bankowa; blokada rachunku bankowego; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 31. Koszt wniesienia zabezpieczenia nie jest kosztem kwalifikowalnym. 32. Zabezpieczenie poprawnego wykorzystania otrzymanych środków powinno pokrywać okres realizacji przedsięwzięcia (12 m-cy od daty zarejestrowanie działalności gospodarczej) oraz jego ostatecznego rozliczenia z Beneficjentem. 33. Beneficjent zwraca uczestnikowi projektu dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy na pisemny wniosek uczestnika po ostatecznym rozliczeniu Umowy oraz projektu, w ramach którego realizowana jest Umowa, tj. po zatwierdzeniu i rozliczeniu końcowego wniosku o płatność. 34. Kwota zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wynosi 80% wartości dotacji powiększonej o wysokość podstawowego wsparcia pomostowego, o które zamierza ubiegać się uczestnik projektu (6 m-cy x 1.500,00 zł = 9.000,00 zł). 35. Gdy uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pozostająca w związku małżeńskim i nie posiadająca rozdzielności majątkowej, należy dodatkowo dostarczyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych. 36. Środki dotacji będą wypłacane uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo refundacyjnym, w następujący sposób: a) zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana do 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu), b) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż pozostała część kwoty dotacji, w wysokości wynikającej z rozliczonej inwestycji. Płatność końcowa wypłacana jest w terminie 10 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu, c) termin na wydatkowanie dotacji zostanie wskazany w Umowie. Część 2 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe jest udzielane wyłącznie tym uczestnikom, którzy uzyskali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie. 2. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe), od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3. Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Złożenie Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego powinno nastąpić po podpisaniu Umowy. 4. Wszystkie złożone przez przedsiębiorców Wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego są oceniane przez Komisję Oceny Projektów, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOP. 5. Beneficjent pisemnie informuje uczestnika projektu o wyniku oceny Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny. 6. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej

7 kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe, podatek, podatek VAT, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży). 7. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w sześciu miesięcznych transzach na podstawie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 8. Pierwsza transza wsparcia pomostowego jest wypłacana w formie zaliczki w terminie 10 dni roboczych od daty akceptacji Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. Kolejne transze wypłacane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez uczestnika projektu poświadczenia zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku i podatku VAT (jeśli dotyczy) za poprzedni miesiąc. Transze wypłacane są pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu. Część 3 Rozliczenie otrzymanych środków 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji wydatków zgodnie z celem jakim jest rozpoczęcie i prowadzenie działalności, na którą otrzymał środki finansowe. 2. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Uczestnik projektu jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych w biznesplanie we Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej na działalność gospodarczą oraz we Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego oraz z poszczególnych wydatków. 4. Środki przekazane uczestnikowi projektu podlegają rozliczeniu na podstawie dokumentów księgowych (w szczególności faktur i rachunków), do których dołączone jest za każdym razem potwierdzenie zapłaty lub adnotacja, że płatność została dokonana w gotówce. 5. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków przez Beneficjenta, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie lub / i innych umowach zawartych z uczestnikiem dotyczących projektu. 6. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Umową na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Umową na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej może zostać przedłużony pisemnym aneksem do umowy na uzasadniony wniosek uczestnika projektu, złożony Beneficjentowi nie później, niż do 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 8. W ciągu 10 dni roboczych od terminu, o którym mowa w pkt 7 uczestnik projektu składa Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych). Beneficjent w ciągu kolejnych 10 dni roboczych weryfikuje Zestawienie i zatwierdza je bądź przekazuje do korekty. Korekta Zestawienia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma o konieczności korekty. Zatwierdzenie Zestawienia jest warunkiem koniecznym do wypłaty środków, o których mowa w Części 1 pkt 36 b). 9. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia

8 otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji, dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 10. Uczestnik projektu ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi lub innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. Część 4 Pomoc de minimis 1. Pomocą publiczną udzielaną na zasadzie pomocy de minimis są następujące formy wsparcia: a) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, b) wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, c) specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze (indywidualne i grupowe) umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w terminie po zarejestrowaniu przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej. 2. Beneficjent w dniu zawarcia z uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązany jest wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis 5 zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 3. Pomocą publiczną nie są szkolenia oraz doradztwo dla uczestników projektu świadczone przed dniem rozpoczęcia przez nich działalności gospodarczej. 4. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się daty podpisania właściwych umów bądź aneksów do nich. 5. Pomoc publiczna w ramach Działania 6.2 jest udzielana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 nr 239, poz z późn. zm.) oraz zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r. Część 5 Trwałość projektu 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do utrzymania rozpoczętej działalności gospodarczej nie krócej niż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2. W przypadku niedotrzymania terminu uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków, tj. dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przez Beneficjenta. Część 6 Rezygnacja i skreślenie z udziału w projekcie 5 Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

9 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może z ważnej, uzasadnionej przyczyny zrezygnować z udziału w projekcie, podając pisemnie powód rezygnacji. Złożenie pisma informującego o rezygnacji musi nastąpić na minimum 10 dni roboczych przed terminem zakończenia udziału w projekcie. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub/i innych umów zawartych z uczestnikiem. 3. W przypadku rezygnacji uczestnika udziału projekcie/skreślenia z listy uczestników Beneficjent ma prawo wstrzymać, pomniejszyć lub anulować wypłatę wszelkich świadczeń przysługujących uczestnikowi za udział w projekcie. 4. Rezygnacja z udziału projekcie/skreślenie z listy uczestników dokonane po wypłacie dotacji powoduje konieczność zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty środków przez Beneficjenta. Część 7 Informacje pozostałe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, na których wprowadzenie uprzednio uzyska akceptację Instytucji Pośredniczącej, o czym powiadomi uczestników projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest stosować wzory dokumentów zamieszczone na stronie i wskazane przez Beneficjenta. 4. Dokonanie wszelkich płatności, o których mowa w Regulaminie na rzecz uczestników projektu uzależnione jest od dostępności środków na rachunku projektu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów zawieranych z uczestnikiem projektu, Wytyczne Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dla konkursu nr PO KL/6.2/1/12, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Data Pieczęć i podpis Beneficjenta

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AG DORADZTWO DOTACJA MÓJ POWRÓT NA RYNEK PRACY 2013-08-19 Część 1 Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy

Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy Informacje dla uczestników projektu rejestracja firmy i podpisywanie umowy 1. Podpisanie umowy i weksla in blanco (potrzebne dokumenty) a) Termin podpisania umowy należy uzgodnić z pracownikiem Biura Projektu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie BIURO PROJEKTU DGA S.A. UL.

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie BIURO PROJEKTU DGA S.A. UL. REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Projektu: Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na własną firmę!

Projekt Czas na własną firmę! Projekt Czas na własną firmę! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 19: Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZ DO BIZNESU

DROGOWSKAZ DO BIZNESU Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości DROGOWSKAZ DO BIZNESU PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA

PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III EDYCJA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2 JEDNORAZOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Preambuła Załącznik II do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Z dnia 25.09.2009r. 1 Postanowienia ogólne 1) PoniŜszy regulamin stanowi uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii PRACA NA WŁASNY RACHUNEK,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Dźwignia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo