OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYTY MIESZKANIOWE BEZPIECZNY KREDYT PRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYTY MIESZKANIOWE BEZPIECZNY KREDYT PRO"

Transkrypt

1 UG/OWU/106/ /B OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OSÓB POSIADAJĄCYCH KREDYTY MIESZKANIOWE BEZPIECZNY KREDYT PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia grupowego, zwanych dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwana dalej PKO Ubezpieczenia, zawiera z Ubezpieczającym umowę grupowego ubezpieczenia na życie osób posiadających kredyty mieszkaniowe. Bezpieczny Kredyt pro, zwaną dalej Umową Ubezpieczenia. 2. Przez zawarcie Umowy Ubezpieczenia PKO Ubezpieczenia zobowiązuje się spełnić określone w Umowie Ubezpieczenia Świadczenie w razie zajścia w Okresie Odpowiedzialności zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania Składek Ubezpieczeniowych za wszystkich Ubezpieczonych. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2. Terminy użyte w OWU oznaczają: 1) Amatorskie nurkowanie niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 10 metrów głębokości; 2) Aneks do umowy kredytowej aneks do Umowy Kredytowej, zawarty pomiędzy Bankiem i Ubezpieczonym lub Ubezpieczonymi, na podstawie którego następuje zwiększenie Salda Zadłużenia; 3) Bank Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; 4) Całkowita Spłata Salda Zadłużenia spłata Salda Zadłużenia w pełnej wysokości dokonana przez Ubezpieczonego lub PKO Ubezpieczenia na skutek wypłaty Świadczenia w wysokości Sumy Ubezpieczenia; 5) Certyfikat Ubezpieczenia dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez PKO Ubezpieczenia; 6) Ciężkie Zachorowanie jedno z poniższych zdarzeń, które zostało orzeczone przez Lekarza Specjalistę odpowiedniej dziedziny a także zostało potwierdzone przez Lekarza Zaufania: a) zaawansowana choroba Alzheimera niebudzące wątpliwości, jednoznaczne rozpoznanie choroby Alzheimera która wystąpiła przed osiągnięciem 65 roku życia i została stwierdzona przez Lekarza Specjalistę na podstawie badania stanu klinicznego, wyników powszechnie akceptowanych standaryzowanych testów odnoszących się do badań funkcji poznawczych oraz badań neuroradiologicznych mózgu (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub PET); aby stwierdzić Ciężkie Zachorowanie choroba musi powodować stałą niezdolność do wykonywania co najmniej trzech z wymienionych poniżej podstawowych czynności w zakresie codziennej aktywności życiowej: samodzielnego mycia się (w wannie lub pod prysznicem), samodzielnego ubierania się (zakładanie i zdejmowanie odzieży, mocowanie lub zapinanie części odzieży), samodzielnego zachowania higieny osobistej (używanie ubikacji i przestrzeganie podstawowych zasad higieny), samodzielnego poruszania się (przemieszczanie się w domu na płaskiej powierzchni), kontrolowania czynności wydalniczych (panowanie nad oddawaniem stolca i moczu), samodzielnego jedzenia (zdolność samodzielnego picia i jedzenia z wyłączeniem przygotowywania posiłków); innym warunkiem stwierdzenia Ciężkiego Zachorowania, niż wymienione powyżej, jest spowodowana przez chorobę konieczność stałego nadzoru i stałej opieki osób trzecich; wymienione wyżej warunki muszą występować przez co najmniej 3 miesiące i powinny być udokumentowane w dokumentacji medycznej; wyklucza się wypłatę świadczenia, jeżeli rozpoznanie choroby Alzheimera nastąpiło po 65 roku życia; b) zaawansowana choroba Creutzfelda Jakoba choroba rozpoznana za życia osoby chorej na podstawie badań klinicznych przez Lekarza Specjalistę; aby stwierdzić Ciężkie Zachorowanie musi zaistnieć takie upośledzenie aktywności fizycznej chorego, które powoduje niemożność wykonywania przez chorego co najmniej trzech z pięciu podanych poniżej czynności życia codziennego: samodzielnego poruszania się w obrębie pomieszczeń domowych (konieczność pomocy osoby drugiej), samodzielnego kontrolowania czynności fizjologicznych w zakresie oddawania kału i moczu, samodzielnego ubierania się i rozbierania się (konieczność pomocy osoby drugiej), samodzielnego wykonywania czynności związanych z myciem i higieną osobistą (konieczności pomocy osoby drugiej), wykonywania wszystkich czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych posiłków; c) zaawansowana niewydolność nerek schyłkowa postać niewydolności nerek charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie przewlekłych dializ lub przeszczep nerki; d) zaawansowana niewydolność wątroby schyłkowy okres schorzeń wątroby prowadzący do jej marskości z obecnością wszystkich wymienionych objawów: przewlekle utrzymująca się żółtaczka, wodobrzusze, encefalopatia, nadciśnienie wrotne; wyklucza się przypadki alkoholowej marskości wątroby i schyłkowej niewydolności wątroby spowodowanej nadużywaniem leków; e) zaawansowany nowotwór złośliwy guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki; pojęciem tym objęte są również białaczka, za wyjątkiem przewlekłej białaczki limfatycznej, nowotwory układu limfatycznego i choroba Hodgkina; obecność nowotworu złośliwego musi być stwierdzona przez Lekarza Specjalistę na podstawie wyniku badania histopatologicznego; f) rozległe oparzenia oparzenia III stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała i wymagające intensywnego leczenia szpitalnego; rozległość oparzenia oceniana jest według reguły dziewiątek lub tabeli Lunda i Browdera; g) chirurgiczne operacja na naczyniach wieńcowych operacja wszczepienia pomostów omijających do tętnicy wieńcowej w celu korekcji zwężenia lub niedrożności co najmniej dwu tętnic wieńcowych, z wyłączeniem technik nie chirurgicznych, takich jak angioplastyka przezskórna, terapia laserowa lub inne metody leczenia nie operacyjnego; h) długotrwała śpiączka stan, w którym stwierdza się głębokie zaburzenia świadomości, brak reakcji na bodźce zewnętrzne, zniesienie wszystkich odruchów neurologicznych, wymagający zastosowania środków podtrzymujących podstawowe czynności życiowe przez co najmniej 96 godzin. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza Specjalistę. Obecność ubytków neurologicznych musi być potwierdzona przez co najmniej 3 miesiące. Wyklucza się odpowiedzialność za długotrwałą śpiączkę spowodowaną zatruciem alkoholem, narkotykami lub nadużyciem leków; i) transplantacja głównych narządów operacja przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego, którą przebył chory w charakterze biorcy; Obowiązuje od 19 maja 2014 r. Strona 1/6

2 j) udar mózgu z długotrwałym ubytkiem neurologicznym nagłe zaburzenia w krążeniu mózgowym, polegające na niedokrwieniu mózgu, wylewie krwi do mózgu lub zatorze z materiału pochodzenia pozaczaszkowego, powodujące następstwa neurologiczne trwające ponad 3 miesiące; rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza Specjalistę na podstawie typowych objawów neurologicznych i typowych zmian w badaniu tomograficznym mózgu lub w rezonansie magnetycznym mózgu; wyklucza się objawy mózgowe związane z tzw. przemijającym niedokrwieniem mózgu, z migreną, uszkodzenia mózgu w wyniku urazu; wyklucza się także schorzenia naczyniowe prowadzące do uszkodzeń oka lub nerwu wzrokowego a także choroby niedokrwienne układu przedsionkowego oraz mikroudary tkanki mózgowej, które nie pozostawiły ubytków neurologicznych; k) utrata kończyn całkowita fizyczna utrata kończyn wskutek choroby lub wypadku; warunkiem uznania roszczenia jest utrata co najmniej 2 kończyn; w zakresie kończyn górnych na wysokości lub powyżej nadgarstków, w zakresie kończyn dolnych powyżej stawów skokowych; l) całkowita i trwała utrata mowy całkowita i nieodwracalna utrata mowy wskutek resekcji krtani albo przewlekłej choroby prowadzącej do zniszczenia krtani lub wskutek uszkodzenia ośrodka mowy w mózgu. Stan utraty mowy musi trwać co najmniej przez 6 miesięcy i być potwierdzony badaniami specjalistycznymi; m) całkowita i trwała utrata wzroku całkowita i nieodwracalna obustronna utrata wzroku wskutek choroby lub wypadku. Diagnoza powyższa powinna zostać potwierdzona klinicznie przez Lekarza Specjalistę po upływie 6 miesięcy od wystąpienia schorzenia; n) zawał serca z uniesieniem odcinka ST zaistniała w Okresie Odpowiedzialności martwica części mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia danego obszaru. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza Specjalistę. Jako kryteria rozpoznawcze zawału serca z uniesieniem odcinka ST przyjmuje się wystąpienie wszystkich z wymienionych niżej objawów: typowe objawy bólu w klatce piersiowej lub ich odpowiedniki, pojawienie się nowych zmian w EKG (typowych dla zawału serca), podwyższony poziom we krwi enzymów wskaźnikowych zawału serca np.: CK(MB), CPK, mioglobina, troponiny; wyklucza się: zawały serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), inne ostre zespoły wieńcowe (np. niestabilna choroba wieńcowa), bezobjawowe zawały serca; 7) Deklaracja Zgody pisemny wniosek Kredytobiorcy, zawierający oświadczenie woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia jako Ubezpieczony; 8) Kredyt kredyt mieszkaniowy udzielony Kredytobiorcy przez Bank; 9) Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę Kredytową; 10) Kwota do oceny ryzyka kwota stosowana w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, którą stanowi: a) w przypadku Kredytu wypłacanego w transzach, jeżeli wszystkie Transze Kredytu nie zostały wypłacone Kredytobiorcy przed datą złożenia Deklaracji Zgody kwota Kredytu, b) w przypadku Kredytu nie wypłacanego w transzach albo Kredytu wypłacanego w Transzach, jeżeli wszystkie Transze Kredytu zostały wypłacone Kredytobiorcy przed datą złożenia Deklaracji Zgody Saldo Zadłużenia na dzień złożenia Deklaracji Zgody; 11) Lekarz Specjalista lekarz, który posiada ważny dokument o uzyskaniu tytułu specjalisty; 12) Lekarz Zaufania wskazana przez PKO Ubezpieczenia osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza lub wskazany przez PKO Ubezpieczenia zakład opieki zdrowotnej; 13) Licencjonowane linie lotnicze przedsiębiorstwo transportu lotniczego uprawnione, stosownie do wymogów państwa siedziby przedsiębiorstwa, do wykonywania regularnych lub czarterowych przewozów lotniczych pasażerów, bagażu, towarów lub poczty; 14) Miesiąc Polisowy miesiąc zaczynający się w dniu rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności oraz w dniu każdego następnego miesiąca, który datą odpowiada temu dniowi, a jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia - ostatni dzień danego miesiąca. Miesiąc Polisowy kończy się z końcem dnia poprzedzającego pierwszy dzień następnego Miesiąca Polisowego; 15) NBP Narodowy Bank Polski; 16) Nieszczęśliwy Wypadek zaistniałe w Okresie Odpowiedzialności zdarzenie nagłe, wywołane, działającą nagle i niezależnie od woli Ubezpieczonego, przyczyną zewnętrzną z wyłączeniem działania czynników biologicznych; za Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się zawału serca oraz udaru mózgu; 17) Okres Karencji okres, w trakcie którego wyłączona jest odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia z tytułu zajścia, określonego w odpowiednich postanowieniach OWU, zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia; 18) Okres Odpowiedzialności okres, w którym PKO Ubezpieczenia udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem Opłacenia Składek w terminie wskazanym w Umowie Ubezpieczenia; 19) Okres Opóźnienia okres kolejnych 60 dni, rozpoczynający się w dniu, w którym Składki Ubezpieczeniowe powinny zostać opłacone zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia jeżeli nie nastąpiło Opłacenie Składek; 20) Okres Rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy; 21) Opłacenie Składek uznanie rachunku bankowego PKO Ubezpieczenia kwotą Składek Ubezpieczeniowych za wszystkich Ubezpieczonych, którzy w danym Okresie Rozliczeniowym są objęci ochroną ubezpieczeniową lub którzy przystąpili do Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z 8 ust. 5 OWU; 22) Pozostawanie pod wpływem Alkoholu stan po spożyciu alkoholu w ilości, która powoduje, że zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 o / oo wzwyż albo stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1mg/dcm 3 wzwyż; 23) Saldo Zadłużenia kwota, jaka pozostała Kredytobiorcy do spłacenia zgodnie z treścią Umowy Kredytowej lub Aneksu do umowy kredytowej, pomniejszona o ewentualne odsetki za opóźnienie w spłacie Kredytu przez Ubezpieczonego. W przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, aktualne Saldo Zadłużenia przeliczane jest na PLN, po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym Okresu Rozliczeniowego; 24) Składka Ubezpieczeniowa kwota, do której wpłacania na wskazany w Umowie Ubezpieczenia rachunek bankowy PKO Ubezpieczenia, w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia, zobowiązany jest Ubezpieczający; 25) Suma Ubezpieczenia kwota równa Saldu Zadłużenia na koniec Okresu Rozliczeniowego, stanowiąca podstawę do obliczenia Składki Ubezpieczeniowej i wysokości Świadczenia; 26) Transza Kredytu część kwoty Kredytu wypłacana Kredytobiorcy zgodnie z Umową Kredytową; 27) Świadczenie kwota wypłacana przez PKO Ubezpieczenia w przypadku uznania roszczenia z tytułu zajścia w Okresie Odpowiedzialności zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia; 28) Ubezpieczający Bank, który zawarł Umowę Ubezpieczenia z PKO Ubezpieczenia; 29) Ubezpieczony wskazany przez Ubezpieczającego Kredytobiorca, któremu PKO Ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej w Okresie Odpowiedzialności; 30) Umowa Generalna dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomiędzy PKO Ubezpieczenia a Bankiem i określający jej warunki; 31) Umowa Kredytowa umowa o udzielenie Kredytu wraz z późniejszymi zmianami, zawarta pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą lub Kredytobiorcami, z której Saldo Zadłużenia stanowi podstawę do wyliczenia aktualnej wysokości Sumy Ubezpieczenia i Świadczenia; Ubezpieczający zobowiązany jest przekazywać PKO Ubezpieczenia informację o każdym Aneksie do umowy kredytowej; 32) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego, jako osoba uprawniona, zgodnie z Umową Ubezpieczenia, do otrzymania Świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego albo osoba, na którą Ubezpieczający przeniósł swoje prawa i obowiązki jako Uposażonego; 33) Wariant wskazany w Umowie Ubezpieczenia wariant A albo B, dla którego ustalona została przez PKO Ubezpieczenia określona wysokość Świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek. ROZDZIAŁ 3 ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia w życiu Ubezpieczonego zaistniałe w Okresie Odpowiedzialności: Strona 2/6

3 1) zgon Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek, 2) zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zgon Ubezpieczonego, którego bezpośrednią i wyłączną przyczyną jest Nieszczęśliwy Wypadek. 3. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o Ciężkie Zachorowanie Ubezpieczonego. W przypadku, gdy do Umowy Ubezpieczenia przystępuje dwóch Kredytobiorców, którzy zawarli tę samą Umowę Kredytową rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Ciężkie Zachorowanie Ubezpieczonego jest możliwe wyłączenie na rzecz obu Kredytobiorców. ROZDZIAŁ 4 OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Okres Odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem wskazanym w Certyfikacie Ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia Składki Ubezpieczeniowej, w wysokości i terminie określonych w Umowie Ubezpieczenia. 2. Okres Odpowiedzialności wobec danego Ubezpieczonego kończy się z chwilą: 1) zgonu Ubezpieczonego; 2) upływu ostatniego dnia terminu spłaty Kredytu, zgodnie z Umową Kredytową; 3) Całkowitej Spłaty Salda Zadłużenia; 4) upływu ostatniego dnia Miesiąca Polisowego, w przypadkach o których mowa w 8 ust. 15; 5) wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia, w przypadku wskazanym w 9 ust. 3; 6) rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, w przypadkach wskazanych w 9 ust. 1 lub ust. 2, nie później jednak niż z ostatnim dniem trwania Umowy Ubezpieczenia, wskazanym w Certyfikacie Ubezpieczenia; 7) upływu ostatniego dnia Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończył 75 rok życia, z zastrzeżeniem ust Odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia z tytułu wystąpienia Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego kończy się z ostatnim dniem Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończył 65 rok życia. 4. Gdy Ubezpieczony rozszerzył zakres ubezpieczenia o Ciężkie Zachorowanie, w przypadku jego zgonu, PKO Ubezpieczenia zwróci część Składki Ubezpieczeniowej w wysokości ustalonej proporcjonalnie do okresu, w którym nie będzie udzielana ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Ciężkiego Zachorowania tego Ubezpieczonego. Zwrot odpowiedniej części Składki Ubezpieczeniowej nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego. ROZDZIAŁ 5 WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PKO UBEZPIECZENIA PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeśli nastąpił on w związku lub jest następstwem: 1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii jądrowej; 2) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy; przez akt terroryzmu rozumie się użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie społecznej; 3) próby samobójczej Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności. 2. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jeśli nastąpił on w związku lub jest następstwem: 1) wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii jądrowej; 2) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy; przez akt terroryzmu rozumie się użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych, światopoglądowych, religijnych, rasowych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu lub grupie społecznej; 3) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego; 4) Pozostawania pod wpływem Alkoholu przez Ubezpieczonego, zażycia środków odurzających (w tym leków) lub środków psychotropowych, narkotyków, wyłączając przypadki, gdy Ubezpieczony przyjmował te środki w ramach zaleconej przez lekarza terapii medycznej; 5) prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu przez Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał ważnych uprawnień wymaganych przez prawo o ruchu drogowym albo jeżeli Ubezpieczony kierował tym pojazdem Pozostając pod wpływem Alkoholu, pozostając pod wpływem środków odurzających (w tym leków), środków psychotropowych lub narkotyków; 6) wypadku drogowego spowodowanego przez Ubezpieczonego, który był osobą pieszą Pozostającą pod wpływem Alkoholu, pozostając pod wpływem środków odurzających (w tym leków), środków psychotropowych lub narkotyków; 7) leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym, którym dobrowolnie poddał się Ubezpieczony, prowadzonymi poza kontrolą osób uprawnionych np. terapia znachorska; 8) uprawiania przez Ubezpieczonego narciarstwa zjazdowego, snowboardingu lub saneczkarstwa poza wyznaczonymi trasami zjazdowymi, jazdy bobslejem, kolarstwa ekstremalnego, walki wręcz, wspinaczki górskiej lub skałkowej wymagającej użycia specjalistycznego sprzętu, speleologii, skoków bungee, zorbingu, wyścigów, rajdów lub akrobacji motorowych lub motorowodnych, wyścigów konnych, górskich spływów wodnych, nurkowania (z wyłączeniem Amatorskiego nurkowania), skoków do wody, żeglarstwa morskiego lub oceanicznego, paralotniarstwa, szybownictwa, baloniarstwa, lotniarstwa, motolotniarstwa, spadochroniarstwa, myślistwa oraz wypraw na bieguny i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagających użycia sprzętu asekuracyjnego; 9) wypadku lotniczego, za wyjątkiem przypadków, gdy Ubezpieczony był pasażerem bądź członkiem załogi samolotu Licencjonowanych linii lotniczych. 3. W Wariancie B, jeżeli zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nastąpił w związku lub jest następstwem zdarzeń opisanych w ust. 2, PKO Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność jak za zgon Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek. 4. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego w przypadku stwierdzenia u Ubezpieczonego następujących wczesnych postaci nowotworów lub stanów przedrakowych: 1) guzów opisywanych jako raki in situ, w tym dysplazja szyjki CIN - 1, CIN - 2, CIN - 3 lub histologicznie opisywanych jako zmiany przedinwazyjne; 2) czerniaków złośliwych o maksymalnej grubości poniżej 1,5 mm określonej w wyniku badania histologicznego lub klasyfikowanych poniżej 3 poziomu inwazji w skali Clark'a; 3) nowotworów podstawnokomórkowych skóry oraz zmian opisywanych jako hiperkeratozy; 4) nowotworów płaskonabłonkowych skóry o ile nie stwierdzono istnienia przerzutów do innych organów; 5) mięsaków Kaposi'ego i innych guzów związanych z zakażeniem wirusem HIV lub AIDS; 6) nowotworów prostaty histologicznie opisywanych jako T1 w Klasyfikacji TNM łącznie z T1(a) lub T1(b) lub równoważnych według innej klasyfikacji. 5. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego: 1) zdiagnozowanego lub leczonego u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem Okresu Odpowiedzialności; 2) takiego, którego przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem Okresu Odpowiedzialności. 6. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego, które powstało w rezultacie lub w związku z okolicznościami wymienionymi w ust W trakcie Okresu Odpowiedzialności stosuje się trzymiesięczny Okres Karencji, liczony dla danego Ubezpieczonego od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności względem niego, z tytułu wystąpienia Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego, które spowodowane było inną przyczyną niż Nieszczęśliwy Wypadek. 6. Jeżeli zdarzenie zaszło w ciągu trzech lat od przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia lub od dnia podpisania Aneksu do umowy kredytowej, w wyniku którego następuje zmiana limitów Kwot do oceny ryzyka, wskazanych w 8 ust. 6, PKO Ubezpieczenia jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony lub Ubezpieczający zataił lub podał niezgodne z prawdą okoliczności albo informacje, o które PKO Ubezpieczenia pytało we wniosku albo w innych pismach przed przystąpieniem tego Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia, chyba że zatajone lub niezgodne z prawdą okoliczności lub informacje nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Strona 3/6

4 ROZDZIAŁ 6 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Umowę Ubezpieczenia zawierana jest na czas określony 5 lat. 2. Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem określonym w Umowie Generalnej. 3. Umowa Generalna stanowi integralną część Umowy Ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 7 PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA Do Umowy Ubezpieczenia ma prawo przystąpić Kredytobiorca, który ukończył 18 rok życia i nie ukończył 65 roku życia. 2. Czynności niezbędne do przystąpienia przez Kredytobiorcę do Umowy Ubezpieczenia dokonywane są przez niego osobiście w jednostce organizacyjnej Ubezpieczającego. 3. Kredytobiorca ma prawo przystąpić do Umowy Ubezpieczenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Kredytowej i nie później niż 5 lat po dniu zawarcia Umowy Kredytowej. 4. W przypadku zawarcia jednej Umowy Kredytowej przez kilku Kredytobiorców, do Umowy Ubezpieczenia ma prawo przystąpić maksymalnie dwóch Kredytobiorców, wskazanych przez Ubezpieczającego, przy czym Kredytobiorcy zobowiązani są do wyboru tego samego Wariantu. 5. W celu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorca: 1) zobowiązany jest dokonać wyboru Wariantu A albo B; 2) ma prawo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o Ciężkie Zachorowanie Ubezpieczonego; 3) zobowiązany jest podpisać Deklarację Zgody; 4) zobowiązany jest dokonać jednej z czynności wskazanych w ust W ramach czynności wskazanych w ust. 5 pkt 4), Kredytobiorca: 1) składa ankietę o stanie zdrowia, gdy Kwota do oceny ryzyka jest nie wyższa niż PLN - w przypadku udzielenia Kredytu denominowanego w walutach obcych lub indeksowanego do walut obcych wysokość Kwoty do oceny ryzyka ustala się w równowartości wyrażonej w PLN; po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym z dnia złożenia Deklaracji Zgody; 2) jest kierowany przez PKO Ubezpieczenia na przeprowadzenie przez Lekarza Zaufania badań medycznych, rozumianych jako badania lekarskie lub badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych gdy Kwota do oceny ryzyka jest wyższa niż PLN; w przypadku udzielenia Kredytu denominowanego w walutach obcych lub indeksowanego do walut obcych kursem waluty obcej wysokość Kwoty do oceny ryzyka ustala się w równowartości wyrażonej w PLN po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym z dnia złożenia Deklaracji Zgody. 7. Kwoty do oceny ryzyka, o których mowa w ust. 6 obliczane są łącznie w przypadku zawarcia kilku Umów Kredytowych przez jednego Ubezpieczonego. 8. Kwota do oceny ryzyka nie może być wyższa niż PLN. W przypadku, gdy Kredytobiorca przystąpi do Umowy Ubezpieczenia z tytułu zawarcia kilku Umów Kredytowych łączna kwota wszystkich Kwot do oceny ryzyka dla danego Kredytobiorcy nie może przekroczyć PLN. 9. Ankieta o stanie zdrowia oraz wyniki badań medycznych Ubezpieczonego stanowią podstawę do oceny stanu zdrowia w procesie podejmowania decyzji o objęciu danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniową. 10. Koszty przeprowadzenia przez Lekarza Zaufania zleconych przez PKO Ubezpieczenia badań medycznych Ubezpieczonego, pokrywane są przez PKO Ubezpieczenia. PKO Ubezpieczenia zobowiązuje się, na żądanie Ubezpieczonego, udostępnić mu wyniki jego badań medycznych. 11. PKO Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego. 12. Potwierdzeniem przystąpienia Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia i objęcia go ochroną ubezpieczeniową jest Certyfikat Ubezpieczenia. 13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14, w przypadku podpisania Aneksu do umowy kredytowej, Ubezpieczony zobowiązany jest do podpisania nowej Deklaracji Zgody oraz, w przypadku przekroczenia limitów Kwoty do oceny ryzyka wskazanych w ust. 6, dodatkowo, dokonania czynności wskazanej, odpowiednio, w ust. 6. Postanowienia ust. 1-4 oraz ust stosuje się odpowiednio. 14. W przypadku podpisania Aneksu do umowy kredytowej, w wyniku którego Saldo Zadłużenia pozostaje w odpowiednich limitach Kwot do oceny ryzyka wskazanych w ust. 6, Ubezpieczony nie jest zobowiązany do ponownego podpisania Deklaracji Zgody ani wypełnienia warunków przewidzianych w ust W przypadku, gdy Ubezpieczony, na skutek okoliczności leżących po jego stronie, nie wypełni obowiązków przewidzianych w ust. 13, odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia wygasa z ostatnim dniem Miesiąca Polisowego, w którym podpisano Aneks do umowy kredytowej, przy czym Suma Ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności pozostaje w wysokości obowiązującej przed dniem podpisania Aneksu do umowy kredytowej. ROZDZIAŁ 8 ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE I WYSTĄPIENIE Z UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczający ma prawo pisemnego odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, co nie zwalnia go od obowiązku Opłacenia Składek za okres, w którym PKO Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, gdy: 1) Ubezpieczający wypowiedział Umowę Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w terminie określonym w Umowie Ubezpieczenia; 2) w Okresie Opóźnienia nie zostały Opłacone Składki, mimo wezwania Ubezpieczającego do ich zapłaty w czasie trwania Okresu Opóźnienia Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, za który nastąpiło opłacenie ostatnich należnych Składek Ubezpieczeniowych; 3) upłynął okres, na jaki zawarto Umowę Ubezpieczenia. 3. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo wystąpić z Umowy Ubezpieczenia za datę wystąpienia Ubezpieczonego z Umowy Ubezpieczenia przyjmuje się ostatni dzień Miesiąca Polisowego, w którym złożone zostało pisemne oświadczenie o wystąpieniu z Umowy Ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 9 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka Ubezpieczeniowa ustalana jest jako składka ratalna należna za jednego Ubezpieczonego, opłacana z częstotliwością miesięczną. 2. Składka Ubezpieczeniowa jest iloczynem taryfy Składki Ubezpieczeniowej i Sumy Ubezpieczenia. 3. Taryfa Składki Ubezpieczeniowej uzależniona jest od Wariantu oraz aktualnego zakresu ubezpieczenia. Taryfę Składki Ubezpieczeniowej ustala PKO Ubezpieczenia, biorąc również pod uwagę m.in. skład grupy Ubezpieczonych oraz ilość i rodzaj zgłaszanych zdarzeń ubezpieczeniowych z tytułu zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 4. Sposób obliczania i opłacania Składek Ubezpieczeniowych oraz termin ich opłacania określa Umowa Ubezpieczenia. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia Składek Ubezpieczeniowych. Składka Ubezpieczeniowa finansowana jest przez Ubezpieczonego. 6. W przypadku udzielenia Kredytu denominowanego w walutach obcych lub indeksowanego do walut obcych wysokość Składki Ubezpieczeniowej ustala się w równowartości wyrażonej w PLN, po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego. ROZDZIAŁ 10 OPŁATY 11. Składka Ubezpieczeniowa w całości przeznaczona jest na pokrycie następujących opłat: opłaty na pokrycie kosztów ryzyka wystąpienia zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz opłaty na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej PKO Ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 11 SUMA UBEZPIECZENIA Wysokość Sumy Ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest w każdym Okresie Rozliczeniowym trwania Okresu Odpowiedzialności i jest stała w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem w 8 ust W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w Okresie Odpowiedzialności do obliczenia Sumy Ubezpieczenia przyjmuje się Strona 4/6

5 Saldo Zadłużenia na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego, w którym zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe. 3. W przypadku udzielenia Kredytu denominowanego w walutach obcych lub indeksowanego do walut obcych wysokość Sumy Ubezpieczenia ustala się w równowartości wyrażonej w PLN; po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego Wysokość Świadczenia jest równa: 1) w Wariancie A: a) Sumie Ubezpieczenia, w przypadku zgonu Ubezpieczonego niezależnie od przyczyny; 2) w Wariancie B: a) sześciokrotności miesięcznej raty Kredytu przypadającej do spłaty w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego, w przypadku zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek nie więcej jednak niż Saldo Zadłużenia w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpił zgon Ubezpieczonego, b) Sumie Ubezpieczenia, w przypadku zgonu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. 2. Wysokość Świadczenia z tytułu zajścia jednego ze zdarzeń Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego jest równa 5% Sumy Ubezpieczenia. 3. W przypadku jednego zdarzenia kwalifikującego się lub skutkującego wystąpieniem dwóch lub więcej pozycji wchodzących w zakres pojęć zdefiniowanych jako Ciężkie Zachorowanie, przysługuje wypłata tylko jednego Świadczenia. 4. W przypadku udzielenia Kredytu denominowanego w walutach obcych lub indeksowanego do walut obcych PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenia w równowartości wyrażonej w PLN, po średnim kursie NBP dla danej waluty, w której udzielono Kredytu, obowiązującym w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego. ROZDZIAŁ 12 WYPŁATA ŚWIADCZENIA PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego Uposażonemu. 2. PKO Ubezpieczenia wypłaca Świadczenie z tytułu Ciężkiego Zachorowania Ubezpieczonego Ubezpieczonemu. 3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje po otrzymaniu przez PKO Ubezpieczenia zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać złożone przez Uposażonego, spadkobiercę Ubezpieczonego albo osobę trzecią. 4. W celu rozpatrzenia roszczenia osoba uprawniona składa w PKO Ubezpieczenia wniosek o wypłatę Świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia lub wysokości Świadczenia, wskazanymi w formularzu wniosku o wypłatę świadczenia. 5. Do stwierdzenia zasadności roszczenia, za dzień zajścia Ciężkiego Zachorowania przyjmuje się: 1) w przypadku zaawansowanej choroby Alzheimera dzień rozpoznania choroby z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w definicji w 2 pkt 6) ppkt a); 2) w przypadku zaawansowanej choroby Creutzfelda Jakoba dzień rozpoznania choroby; 3) w przypadku zaawansowanej niewydolności nerek dzień wystawienia zaświadczenia o zakwalifikowaniu do dializoterapii lub do przeszczepu nerki; 4) w przypadku zaawansowanej niewydolności wątroby dzień uzyskania zaświadczenia o występowaniu wszystkich objawów wymienionych w definicji w 2 pkt 6) ppkt d); 5) w przypadku zaawansowanego nowotworu złośliwego dzień badania histopatologicznego; 6) w przypadku rozległego oparzenia dzień, w którym nastąpiło rozległe oparzenie; 7) w przypadku chirurgicznej operacji na naczyniach wieńcowych i transplantacji głównych narządów dzień dokonania zabiegu operacyjnego; 8) w przypadku udaru mózgu z długotrwałym ubytkiem neurologicznym lub zawału serca z uniesieniem odcinka ST dzień jego wystąpienia; 9) w przypadku całkowitej i trwałej utraty mowy i utraty wzroku ostatni dzień okresu, o którym mowa odpowiednio w 2 pkt 6), ppkt l, ppkt m; 10) w przypadku utraty kończyn dzień, w którym nastąpiła utarta kończyn. 11) w przypadku długotrwałej śpiączki dzień jej wystąpienia. 6. Świadczenie z tytułu zgonu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nie przysługuje, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił po upływie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego Wypadku W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, PKO Ubezpieczenia informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia lub wysokości Świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. PKO Ubezpieczenia zobowiązane jest do wypłaty Świadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 2, ustalenie okoliczności koniecznych do określenia odpowiedzialności PKO Ubezpieczenia albo wysokości Świadczenia okazałoby się niemożliwe, Świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia PKO Ubezpieczenia spełni w terminie przewidzianym w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 3 PKO Ubezpieczenia informuje pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia w terminie wskazanym w ust. 2 roszczenia w całości lub części. 5. Jeżeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PKO Ubezpieczenia informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia. 6. Osoba występująca z roszczeniem, którą może być Ubezpieczony lub Uposażony albo osoba, na którą Ubezpieczający przeniósł swoje prawa i obowiązki jako Uposażonego, w przypadku odmowy wypłaty Świadczenia lub wypłaty części Świadczenia przez PKO Ubezpieczenia ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. ROZDZIAŁ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16. W każdym momencie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo złożyć wniosek o zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia. PKO Ubezpieczenia informuje Ubezpieczającego o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania Umowa Ubezpieczenia może zawierać postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 2. Strony na mocy porozumienia w formie pisemnej mogą pod rygorem nieważności zmieniać lub uchylać postanowienia Umowy Ubezpieczenia. 18. Wypłaty kwot z tytułu Umowy Ubezpieczenia podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie dokonywania wypłat Zażalenia wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia będą rozpatrywane bezzwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 30 dni od otrzymania zażalenia. 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1, ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia zażalenia okazałoby się niemożliwe, zażalenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż 90 dni od otrzymania zażalenia. 3. Zażalenia wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. 4. Zażalenia wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia można kierować osobiście, pisemnie, telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem strony internetowej. Dane kontaktowe do składania zażaleń podane są w Certyfikacie Ubezpieczenia oraz na stronie internetowej PKO Ubezpieczenia: Strona 5/6

6 5. Osoba składająca zażalenie zostanie powiadomiona o jego rozpatrzeniu w formie pisemnej lub w innej formie (telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), wybranej poprzez jej określenie w treści zażalenia i wskazanie odpowiednio: numeru telefonu, numeru faksu lub adresu , na który ma zostać przesłana odpowiedź na zażalenie. 6. Skargi wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych lub do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 7. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8. PKO Ubezpieczenia podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 9. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy stronami w zakresie wynikającym z realizacji Umowy Ubezpieczenia jest język polski. 20. Korespondencja pomiędzy stronami Umowy Ubezpieczenia wysyłana jest pod ostatni znany adres drugiej strony. Strony Umowy Ubezpieczenia zobowiązane są do niezwłocznego informowania drugiej strony Umowy Ubezpieczenia o zmianie swoich danych adresowych. 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 22. PKO Ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Ubezpieczonego, Ubezpieczającego i Uposażonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia, które posiada w związku z zawartą Umową Ubezpieczenia. 23. Zgodnie z obowiązującą na dzień wejścia w życie niniejszych OWU ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zm.) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. 24. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie osób posiadających kredyty mieszkaniowe Bezpieczny Kredyt pro zostały zatwierdzone w dniu 16 maja 2014 roku i wchodzą w życie z dniem 19 maja 2014 roku. W imieniu i na rzecz PKO Ubezpieczenia: Prezes Zarządu Sławomir Łopalewski Członek Zarządu Maciej Kloze Strona 6/6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO UI/OWU/165/10-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z opcjami

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 02/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna kod: KHMSP-POL 01/11 I. Postanowienia ogólne 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona

Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Optymalna Ochrona indywidualne ubezpieczenie na życie indeks / / / Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Optymalna Ochrona I. TWOJE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Załącznik nr 1 do zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek z dnia 29.11. 2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14

Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14 WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Postanowienia ogólne

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Postanowienia ogólne SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych warunków ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY Postanowienia Warunków ubezpieczenia podzielone są na rozdziały, punkty, podpunkty, litery. Definicje najważniejszych pojęć, używanych w Warunkach ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE

KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Ubezpieczenia KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCY KREDYTY GOTÓWKOWE Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem oferowanym za pośrednictwem Agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców, oznaczone indeksem, stanowią integralną część: 1. Umowy Ubezpieczenia Grupowego zawartej pomiędzy Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych

Bardziej szczegółowo