CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9"

Transkrypt

1 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych III. Zbiory danych osobowych IV. Przekazywanie danych osobowych za granicę V. Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego VI. Umowa powierzenia B. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I. Przetwarzanie danych osobowych przez organy administracji samorządowej I.1 Sprawy z zakresu komunikacji I.2 Urzędy Stanu Cywilnego I.3 Oświata I.4 Straż Miejska I.5 Pomoc społeczna I.6 Inne sprawy związane z problematyką przetwarzania danych przez samorządy II. Przetwarzanie danych przez organy administracji rządowej III. Przetwarzanie danych osobowych przez inne organy IV. Inne sprawy C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję

2 II. Przetwarzanie danych osobowych przez Służbę Więzienną III. Przetwarzanie danych osobowych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień D. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I. Zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych przez sądy II. Przetwarzanie danych osobowych przez prokuraturę III. Problematyka przetwarzania danych osobowych przez komorników sądowych.80 E. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I. Przetwarzanie danych osobowych przez Kasy Chorych II. Udostępnianie danych medycznych przez podmioty opieki zdrowotnej III. Inne sprawy F. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE G. STOSUNKI PRACY H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE TELEKOMUNIKACJI I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANKI, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACYJĄCE Z BANKAMI J. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA K. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZENIOWE I FUNDUSZE EMERYTALNE

3 CZĘŚĆ II. KONTROLE I. Ocena zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych systemów informatycznych przez administratorów danych osobowych I.1 Warunki techniczne i organizacyjne w jakich przetwarzane były dane osobowe w dużych i średnich jednostkach organizacyjnych I.2 Polityka bezpieczeństwa, techniczne warunki przetwarzania I.3 Instrukcje i procedury I.4 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych I.5 Warunki techniczne i organizacyjne w jakich przetwarzane były dane osobowe w małych jednostkach organizacyjnych I.6 Uchybienia w zakresie wymagań funkcjonalnych stawianych systemom informatycznym przetwarzającym dane osobowe II. Omówienie zakresu kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych CZĘŚĆ III. REJESTRACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH I. Zagadnienia wstępne dotyczące procesu rejestracyjnego II. Zawiadomienia o zwolnieniach i zgłoszeniach przez podmioty nieuprawnione II.1 Zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego (art. 43 ust. 1 pkt 2) ) Zbiory danych osobowych dotyczących osób zatrudnionych, zrzeszonych lub uczących się (art. 43 ust. 1 pkt 4) ) Zbiory danych osobowych dotyczące osób korzystających z usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej lub radcy prawnego (art. 43 ust. 1 pkt 5) ) Zbiory danych osobowych tworzonych na podstawie ordynacji wyborczych do Sejmu, Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o referendum gminnym (art. 43 ust. 1 pkt 6) ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub sprawozdawczości finansowej (art. 43 ust. 1 pkt 8) ) Zbiory danych osobowych powszechnie dostępnych (art. 43 ust. 1 pkt 9) ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (art. 43 ust. 1 pkt 11)

4 II.2 Zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji dokonane przez podmioty nieuprawnione III. Postępowania wyjaśniające III.1 Postępowania wyjaśniające zakończone rejestracją zbioru danych osobowych III.2 Postępowania wyjaśniające zakończone wydaniem decyzji odmawiającej rejestracji IV. Zaświadczenia V. Wnioski CZĘŚĆ IV. ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA CZĘŚĆ V. WYSTĄPIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CZĘŚĆ VI. PROPAGOWANIE IDEI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr

5 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES r r. 5

6 Wstęp Sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, składane na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.), obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. 1 W roku 2000 do Generalnego Inspektora wpłynęły sprawy, w tym: 761 skarg na administratorów danych osobowych, 1628 pytań i wniosków o interpretację ustawy o ochronie danych osobowych oraz relację ustawy do innych aktów normatywnych, 462 wnioski o zaopiniowanie projektów aktów prawnych z punktu widzenia zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i 2801 zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych. W porównaniu z rokiem 1999 wzrosła liczba skarg na działania administratorów danych osobowych (w 1999 r. 479) oraz liczba aktów prawnych skierowanych do zaopiniowania (w 1999 r. 262), zmniejszyła się natomiast liczba pytań o interpretację przepisów ustawy (w 1999 r ) oraz - znacząco liczba zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych ( w 1999 r ). 2 Podobnie, jak w roku 1999, także w 2000 r., sprawy związane z rejestracją zbiorów danych osobowych stanowiły znaczącą część działalności Generalnego Inspektora. W roku sprawozdawczym zarejestrowanych zostało zbiorów danych osobowych, natomiast w 4031 wypadkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne wskutek nieprawidłowego zgłoszenia zbioru danych do zarejestrowania, a w 62 sprawach wydane zostały decyzje odmawiające rejestracji. Wydanych zostało także 1890 zaświadczeń o zarejestrowaniu zbioru. 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy: rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 73, poz. 464 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522 z późn. zm. ). 2 Znaczna liczba zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych w 1999 r. wynikała z upływu z dniem 30 października 1999 r. ustawowego terminu zgłaszania do zarejestrowania zbiorów prowadzonych w systemach informatycznych w chwili wejścia w życie ustawy o ochronie danych (art. 61). 6

7 W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, jak też w ramach planu kontroli, w roku sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 127 kontroli (w tym 102 kontrole całościowe i 25 czynności kontrolnych obejmujących kontrole częściowe, związane z wyjaśnianiem skarg lub sprawdzaniem wykonania decyzji). Problematyka kontroli dotyczyła podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w szczególności istnienia podstaw prawnych przetwarzania danych szczególnie chronionych, źródeł pozyskiwania danych, wykonywania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzane były w zbiorach kontrolowanych administratorów danych, realizowania obowiązków określonych w art. 32 zwłaszcza dotyczących załatwiania sprzeciwów o których mowa w ust. 7 i 8, dopełnienia obowiązków organizacyjnych i technicznych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych, w tym zabezpieczenia zbiorów danych. Z ogólnej liczby 102 dokonanych kontroli całościowych, 19 przeprowadzono w spółkach marketingowych, 9 - w bankach i innych podmiotach finansowych, 7 - w towarzystwach ubezpieczeniowych i agencjach pośrednictwa ubezpieczeniowego, 6 - w centralnych i terenowych organach administracji publicznej, 6 - w jednostkach administracji samorządowej, 6 - w placówkach medycznych i 6 - w Kasach Chorych, 5 - w agencjach obrotu nieruchomościami, 4 - w wydawnictwach, 2 w spółkach telefonii komórkowej i 2 w jednostkach TP S.A. oraz 32 w innych podmiotach (np. Komitet Ochrony Praw Dziecka, PKP, aeroklub, spółdzielnie, spółki telewizyjne, spółka konsultingowa ). W związku z wynikami przeprowadzonych kontroli Generalny Inspektor wydał 22 decyzje nakazujące przywrócenie stanu zgodnego z prawem, skierował 3 zawiadomienia do prokuratury oraz 3 wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w kontrolowanej jednostce. W 17 przypadkach wyniki kontroli przekazane zostały do innych departamentów Biura GIODO (Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych i Departamentu Prawnego) do wykorzystania w sprawach prowadzonych przez te departamenty. W pozostałych przypadkach, wyniki kontroli nie dawały podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego, ponieważ uchybienia usunięte zostały jeszcze w toku kontroli lub materiał zebrany w sprawie nie dawał jeszcze podstaw do wydania decyzji. Ponadto Generalny Inspektor w 46 przypadkach skierował do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z naruszeniem praw przysługujących osobom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub z niedopełnieniem obowiązków nałożonych ustawą na administratorów danych. Generalny Inspektor również 7

8 skierował do centralnych organów państwa i innych jednostek organizacyjnych 56 pism o charakterze ogólnym, wskazujących na niespójność systemu prawa lub luki w prawie, jak też na nieprawidłowości w toku stosowania prawa. W dalszym ciągu pracownicy Generalnego Inspektora zarówno w formie pisemnej (także z wykorzystaniem fax i ), jak i telefonicznie, udzielali odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych (około 13 tys. rozmów telefonicznych). Pytania w szczególności dotyczyły dopełniania obowiązku rejestracyjnego, obowiązku informacyjnego, zakresu ochrony przysługującej na podstawie ustawy o ochronie danych, uprawnień osób, których dane dotyczą, zwłaszcza prawa do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w celach marketingowych oraz możliwości uzyskania odszkodowania za naruszenie praw wynikających z ustawy. Osoby zainteresowane korzystały także często z informacji zawartych na stronie internetowej GIODO (http://www.giodo.gov.pl), zawierającej zarówno akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, jak i przykłady rozstrzygnięć i interpretacji przepisów ustawy; w 2000 r. ze strony internetowej korzystano razy. 8

9 Część I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE A. ZAGADNIENIA OGÓLNE I. Definicja danych osobowych Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) ustawa określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych zasadnicze znaczenie ma definicja danych osobowych. W myśl art. 6 ustawy za dane osobowe należy uznać każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Ta jednoznaczna wydawałoby się definicja, sprawia jednak w praktyce wiele trudności, o czym świadczą pytania kierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W odpowiedzi na jedno z zadanych pytań prawnych Generalny Inspektor stwierdził, iż nie podlega przepisom ustawy gromadzenie informacji wyłącznie o liczbie, wieku i płci osób niepełnosprawnych, rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności, oraz posiadania lub braku pracy. Bez dodania do tych informacji imion i nazwisk, adresów lub innych danych identyfikujących poszczególne osoby, nie są one danymi osobowymi w rozumieniu ustawy. 3 Urząd miasta gromadząc i opracowując takie informacje nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych. 4 W skardze złożonej na działania Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast stwierdzono, że odbiorcy zamawiający dostarczanie komunikatów Urzędu nie są chronieni w należyty sposób przed udostępnieniem ich danych osobom trzecim, a na adresy owe przesyłane są materiały od osób nieznanych i wcześniej nie zamawiane. 5 Generalny Inspektor zauważył, że nie każda informacja dotycząca osoby fizycznej wskazuje jednocześnie na jej tożsamość. Ustawa chroni jedynie informacje, które same w sobie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, a więc wyodrębnienie tej osoby z określonej grupy społecznej i wskazanie w 3 Również Dyrektywa WE 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi w pkt 24 Preambuły, że postanowienia Dyrektywy nie dotyczą ustawodawstwa o ochronie osób prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 2 tej Dyrektywy pojęcie dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 4 GI-DP-625/00 9

10 sposób nie budzący wątpliwości, że chodzi właśnie o nią. Tylko wówczas, jeżeli za pomocą adresu można ustalić tożsamość osoby, to informację o takim adresie można uznać za dane osobowe. Musiałby on, np. zawierać informację o imieniu i nazwisku właściciela konta lub inne podobne informacje. II. Pojęcie administratora danych Kolejnym kluczowym terminem ustawy o ochronie danych osobowych jest administrator danych. Ustalenie tego podmiotu jest niezwykle istotne, bowiem z osobą administratora danych wiąże się szereg obowiązków przewidzianych ustawą, których niewypełnianie zagrożone jest sankcją karną. W związku ze zgłaszaniem przez zarządy dzielnic zbiorów danych osobowych do rejestracji, Generalny Inspektor rozpatrywał kwestię, czy dzielnice działające w ramach struktury organizacyjnej gminy posiadają status administratora danych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor stwierdził, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U r., Nr 13, poz. 74), rada gminy może w drodze uchwały tworzyć dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy. Art. 24 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy stanowi, że gminy warszawskie tworząc dzielnice, przekazują im określone zadania i kompetencje należące do właściwości gminy, dotyczące: 1) udzielenia wskazań i wydawania decyzji lokalizacyjnych, 2) utrzymywania i eksploatacji komunalnych zasobów mieszkaniowych i handlowo usługowych, 3) utrzymywania i eksploatacji placówek oświaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, 4) utrzymywania zieleni i cmentarzy, 5) utrzymywania i eksploatacji dzielnicowych obiektów administracyjnych, 6) sprawowania nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na obszarze dzielnicy. Dzielnicom mogą być również przekazywane inne zadania i kompetencje należące do właściwości gminy. 5 GI-DP-024/1278/00 10

11 Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych jest organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest więc posiadanie kompetencji decyzyjnych (władztwo) w stosunku do danych podlegających przetwarzaniu (decydowanie o celach i środkach). W konsekwencji nie każdy podmiot dysponujący danymi osobowymi jest administratorem danych w rozumieniu ustawy. W definicji ustawowej administratora danych użyte zostało wyrażenie "organ". W doktrynie wskazuje się na dwa podstawowe znaczenia tego pojęcia: 1) organy ustrojowe danego podmiotu, 2) organy właściwe w sprawie, czyli posiadające kompetencję administracyjną. Ustawa o ochronie danych osobowych posługuje się pojęciem organu w drugim znaczeniu, chodzi więc o takie ciała, którym przypisana jest nie tyle ogólna władza organizacyjna w danej instytucji, ile kompetencja w określonej sprawie (lub dziedzinie). Organami ustrojowymi są w gminie rada i zarząd, ale na mocy art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt lub burmistrz. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu istnieje możliwość upoważnienia różnych osób do działania (wydawania decyzji administracyjnych) w imieniu wójta lub burmistrza. Kompetencje dyrektorów dzielnic i urzędników nie są oparte na przepisie ustawy, lecz na upoważnieniu, którego treść, w ramach wyznaczonych przez ustawę, zakreśla uchwała rady gminy. Kompetencje gminy (burmistrza) wykonywane są w dzielnicach przez dyrektorów dzielnic, na podstawie przepisów statutowych dekoncentrujących uprawnienia i kompetencje gminne zarówno w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (decyzje administracyjne), jak i w innych sprawach z zakresu zarządzania publicznego. W myśl art. 30 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przy wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej organy dzielnic, którym przekazano takie uprawnienia działają z upoważnienia właściwego organu gminy. Generalny Inspektor stwierdził, że uprawnienia gmin, jako administratorów danych podlegają dekoncentracji, w ślad za merytoryczną kompetencją, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych. 6 Jednostki pomocnicze, jakimi są dzielnice działają na podstawie prawa miejscowego, ich organy wykonują funkcje administracji we własnym 11

12 imieniu, a ponadto zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, od decyzji wydanych przez organ dzielnicy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. To właśnie dzielnica jest administratorem danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez nią ustawowych zadań. III. Zbiory danych osobowych Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych zbiorem danych jest każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Generalnemu Inspektorowi sygnalizowano przypadki, gdy organy samorządu terytorialnego zamierzały przy pomocy kamer monitorować główne ulice miasta. Monitorowanie ulic polegać miałoby na perspektywicznym zapisie obrazu przez kamery umieszczone na krańcach ulic. Szczegółowa analiza następować miałaby wyłącznie w przypadku popełnienia przestępstw lub wykroczeń. 7 Generalny Inspektor uznał, że w tym przypadku ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawę stosuje się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. W przedstawionej do analizy sytuacji stwierdzono natomiast, że film video nie ma charakteru zbioru danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy. 8 IV. Przekazywanie danych osobowych za granicę Ustawodawca polski, wzorem innych krajów, wprowadził ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych za granicę. Podstawowe znaczenie dla omawianej problematyki ma zasada, zgodnie z którą przekazanie danych osobowych może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj docelowy daje gwarancje ochrony danym osobowym na swoim terytorium przynajmniej takie, jak obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Por. orzeczenie NSA w Łodzi z dnia 24 czerwca 1994 r. (S.A/Łd 1417/94 OSP 1996/5/101, orzeczenie NSA z dnia 9 lutego 1994 r. (S.A/Gd 2470/93 ONSA 1995/3/103) 7 GI-DP-476/00 8 Również Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym obiegu tychże danych wskazuje, że nie podlega jej postanowieniom przetwarzanie danych dźwiękowych i obrazowych, np. w sytuacji inwigilacji/kontroli wizyjnej, jeśli jest wykonywane dla celów bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwowego, jako część działań państwa związanych z dziedziną prawa karnego lub innych czynności, które nie podlegają prawu Wspólnoty (pkt 16 Preambuły Dyrektywy). 12

13 Niezależnie jednak od poziomu ochrony jaką zapewnia inne państwo, dane osobowe można przekazywać za granicę, jeżeli wynika to z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Ponadto przekazanie danych za granicę jest możliwe w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z tą kwestią Generalny Inspektor zwracał uwagę, że przesłanki przekazywania danych osobowych za granicę określone w art. 47 ust. 3 pkt 1-6 ustawy o ochronie danych osobowych, powinny być traktowane alternatywnie, co oznacza, że spełnienie choćby jednej z nich umożliwia administratorowi danych przekazywanie tych danych za granicę. Niektóre zakłady opieki zdrowotnej zwracały się do Generalnego Inspektora o wyrażenie zgody na przekazywanie danych o stanie zdrowia, w zakresie wyznaczonym realizacją danego programu, łączącego je z ośrodkiem zagranicznym, (np. znajdującym się w Niemczech). 9 Generalny Inspektor poinformował, iż w odniesieniu do Niemiec, warunek, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ww. ustawy, jest spełniony z uwagi na obowiązywanie ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych zarówno na szczeblu federalnym (Federalna ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 20 grudnia 1990 r. Bundesdatenschutzgesetz vom 20 Dezember 1990), jak i na szczeblu krajowym (Saksońska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 11 grudnia 1991 r. Sachsisches Datenschutzgesetz vom 11 Dezember 1991). Spełnienie warunku zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych w kraju docelowym sprawia, że nie jest wymagana zgoda Generalnego Inspektora na przekazywanie danych. Oprócz warunków formalnych administrator danych o stanie zdrowia zobowiązany jest do wykazania jednej z przesłanek określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. W sytuacji, gdy celem programu jest, np. przekazywanie diagnoz, konsultacja medyczna, spełniona jest tym samym przesłanka wskazana w art. 27 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy. V. Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego Jednym z niezwykle często występujących nieporozumień wynikających z błędnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest praktyka żądania przez organy administracji wyrażenia przez petenta zgody na przetwarzanie jego danych 9 GI-DP-555/00, GI/734/00 13

14 osobowych i to niejednokrotnie pod rygorem niezałatwienia sprawy. 10 Stanowisko takie jest jednak niezasadne, bowiem dla organów administracji publicznej podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy materialnego prawa administracyjnego oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071). Generalny Inspektor wielokrotnie podkreślał, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w razie spełnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W omawianym przypadku przesłanką taką jest przepis prawa, tj. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Pytano także, czy w świetle ustawy o ochronie danych osobowych zasadne jest podawanie w piśmie urzędowym, w części do wiadomości" wszystkich danych osoby prywatnej, będącej stroną postępowania administracyjnego, tj. jej imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 11 Generalny Inspektor wskazywał, że wydaje się konieczne umieszczenie tylko takich danych osobowych, które umożliwią bezbłędne oznaczenie strony postępowania. Również i w tym przypadku znajduje zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem NSA, np. właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z działką, na której ma być wzniesiony obiekt budowlany mają przymiot strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę (wyrok NSA z dnia 22 października 1987 r., IV SA 590/87, ONSA 1987, nr 2 poz. 71). Osoby te stają się stronami postępowania w takim zakresie, w jakim budowa ta może niekorzystnie oddziaływać na ich uzasadnione interesy (wyrok NSA z dnia 6 marca 1987 IV SA 1017/86). Stronami postępowania administracyjnego nie mogą być bliżej nieokreślone podmioty. Powinny one być ściśle oznaczone z imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Ponadto, decyzja administracyjna rozstrzyga w każdym wypadku o prawach lub obowiązkach stron, a nie osób, które tylko pośrednio są zainteresowane sposobem rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 1989 r., II SA 437/89, nie publikowany). W sprawie udostępnienia wierzycielowi - stronie postępowania - danych zawartych w aktach sprawy, w ocenie Generalnego Inspektora działanie takie pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2. Podobnie jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym, wskazywano np., że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U r., Nr 36, poz. 161 z późn zm.), o ile ustawa ta nie stanowi inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają zastosowanie przepisy 10 GI-DP-024/593/00 14

15 kodeksu postępowania administracyjnego. 12 W związku z art. 73 K.p.a. organ administracji jest zobowiązany umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek. Przepis ten rozwija zasadę czynnego udziału strony wynikającą z art. 10 K.p.a. Także zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 kwietnia 1998 r., I SA 1657/97), prawo wglądu do akt i sporządzania z nich odpisów obejmuje wszelkie pisma znajdujące się w aktach sprawy, bez względu na to, czy dotyczą merytorycznego rozstrzygnięcia, czy wprost do niego nie prowadzą. Skoro na mocy wyraźnego postanowienia art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, do tego postępowania odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdzić należy, że wierzyciel ma prawo wglądu do akt postępowania. Odmowa udostępnienia akt z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych stanowi więc nie tylko nadinterpretację ustawy o ochronie danych osobowych, ale także naruszenie podstawowych zasad postępowania administracyjnego. VI. Umowa powierzenia Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływały pytania dotyczące interpretacji art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Szczególnie wiele wątpliwości wywoływała kwestia określenia zakresu praw i obowiązków podmiotu, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie ww. przepisu. Pytano, np. czy na podmiocie, któremu powierzono przetwarzanie danych, w celu związanym z działalnością marketingową (np. wysyłka materiałów reklamowych), spoczywa obowiązek rejestracyjny. 13 Generalny Inspektor informował, że zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Cytowany przepis szczegółowo określił zasady przekazania danych osobowych innemu podmiotowi, który w imieniu i na rzecz administratora przetwarzałby dane osobowe. Administrator danych powinien także, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy, dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Powinien zatem dopilnować, aby podmiot, któremu dane powierza podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o którym mowa w artykułach ustawy. Jeżeli dane osobowe powierza do przetwarzania administrator 11 GI-DP-358/00 12 GI-DP-291/00, GI-DIS-192/00 13 GI-DP-024/1333/00 15

16 danych mający siedzibę za granicą podmiotowi mającemu siedzibę w Polsce, powyższe zasady również będą miały zastosowanie Por. GI-DP-755/00/

17 B. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W minionym okresie sprawozdawczym najwięcej spraw dotyczyło działalności organów administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki i innych (ok. 600 spraw). I. Przetwarzanie danych osobowych przez organy administracji samorządowej I.1 Sprawy z zakresu komunikacji Do Generalnego Inspektora kierowane były pytania i prośby o interwencję oraz spowodowanie udzielenia informacji przez wydziały komunikacji urzędów gminy dotyczącej samochodów i numerów rejestracyjnych pojazdów należących do dłużników, w stosunku do których wydano klauzulę wykonalności. Zgodnie z treścią tej klauzuli wszystkie osoby i urzędy, których to dotyczy są zobligowane do wykonania tytułu oraz gdy o to prawnie wezwane będą udzielały pomocy. 15 Generalny Inspektor nie jest jednakże uprawniony do nakazania udostępnienia danych o pojazdach należących do dłużników. Zarówno numer rejestracyjny, jak i marka oraz rok produkcji pojazdu nie pozwalają na określenie tożsamości właściciela pojazdu, więc i z tego powodu nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pytano także, czy rada gminy w uchwale dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów może ustalić obowiązek umieszczania za szybą identyfikatora zawierającego oprócz danych dotyczących pojazdu (marka i numer rejestracyjny) dane osobowe właściciela tego pojazdu. Również i w tym przypadku ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania, ponieważ umieszczanie identyfikatorów zawierających dane osobowe właściciela pojazdu za szybą tego pojazdu nie stanowi przetwarzania danych w zbiorze. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), korzystanie z dróg publicznych może być uzależnione od wniesienia opłat. Zasady ustalania i pobierania tych opłat określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 51, poz. 608). Na podstawie 3 tego rozporządzenia opłaty wprowadza i ustala sposób ich pobierania rada gminy (miasta). W myśl tego przepisu rada gminy jest uprawniona do 17

18 określenia takiego wzoru identyfikatora, który umożliwi sprawowanie kontroli, czy z prawa bezpłatnego postoju korzysta osoba, której to prawo rzeczywiście przysługuje. Kwestia zgodności z prawem uchwały rady gminy podlega ocenie nie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lecz przez właściwe organy nadzoru (wojewoda), podlega także kontroli sądowej dokonywanej przez NSA. Ze skarg kierowanych do Generalnego Inspektora wynika, że przepisy obowiązujące lokalnie niejednokrotnie przewidują obowiązek okazywania odcinków rent i emerytur podczas kontroli dokumentów uprawniających do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w autobusach komunikacji miejskiej. 16 Z uwagi jednak na to, że okazywanie takich dokumentów kontrolerom nie dotyczy danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych, ustawa o ochronie danych osobowych także w omawianym przypadku nie znajduje zastosowania. Generalny Inspektor uznając jednak, że praktyka ta stoi w sprzeczności z normami Konstytucji, w piśmie z dnia 24 maja 2000 r. zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie tej kwestii w ramach uprawnień przyznanych mu ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147). Generalny Inspektor wskazał w szczególności na przepisy art. 47 oraz art. 51 Konstytucji, które stanowią, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, a ponadto nikt nie może być zobowiązany inaczej, niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 17 I.2 Urzędy Stanu Cywilnego Jest oczywiste, że krótki okres obowiązywania ustawy niejednokrotnie nie pozwala na zapoznanie się przez obywateli z przysługującymi im na podstawie ustawy prawami. Zdarzało się na przykład, że urzędy stanu cywilnego odmawiały osobom uprawnionym wydania odpisów aktów stanu cywilnego powołując się przy tym na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor wskazywał jednakże, że ustawa o ochronie danych osobowych w art. 5 stanowi, iż jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw. Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego, ich prowadzenia i udostępniania uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U Nr 36, poz. 180 ze zm.). W tym 15 GI-DP-024/1439/00, GI-DP-024/1467/00, GI-DP-024/1484/00, 16 GI-DP-024/1323/00 17 Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 maja 2000 r., sygn. GI-474/00 18

19 zakresie wyłączone zostaje zatem stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania skróconego odpisu aktu stanu cywilnego określony został w art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Wyliczenie to nie ma charakteru wyczerpującego. Poza osobami wymienionymi w art. 83 ust. 1, odpis skróconego aktu stanu cywilnego otrzymać mogą także inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny (art. 83 ust. 2). Warunkiem uzyskania skróconego aktu urodzenia jest albo wykazanie istnienia jednej z przesłanek z art. 83 ust. 1, albo interesu prawnego. Generalny Inspektor podkreślał również, że odmienne stanowisko (przedstawiane czasem przez kierowników USC) stanowi nadinterpretację i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Informowano także o możliwości skierowania skargi na czynności kierownika urzędu do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością gminy. 18 W jednym z pism skarżono się na wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia osobie nieuprawnionej. Jak ustalono odpis aktu urodzenia został wydany adwokatowi siostrzenicy skarżącego, w celu przedstawienia jako dowód w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu skarżącego. Należy zatem stwierdzić, że była to osoba uprawniona, bowiem wykazała interes prawny. 19 Z kolei na pytanie urzędu gminy o dopuszczalność udostępniania danych z ewidencji ludności samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, 20 Generalny Inspektor udzielił odpowiedzi, że przepisy nie upoważniają urzędu gminy do udostępnienia takich danych zakładom opieki zdrowotnej. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych (Dz. U. Nr 7, poz. 66 z późn. zm.) nakładają obowiązek zbierania określonych danych osobowych na zakłady opieki zdrowotnej. Przepisy powyższe nie zobowiązują jednak gminy do udostępniania danych osobowych ZOZ-om. W tej sytuacji nie zostaje zatem spełniona przesłanka udostępnienia określona w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy. 18 GI-DIS-222/00 19 GI-DIS-273/00 20 GI-DP-666/00 19

20 Warto jednak wskazać, że przypadków takich w omawianym okresie sprawozdawczym było znacznie mniej niż w 1999 roku. Należy zatem uznać, iż działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie informowania Urzędy Stanu Cywilnego o zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przyniosły pozytywny skutek. I.3 Oświata Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga na udostępnienie właścicielce prywatnej szkoły podstawowej, którą wykreślono z ewidencji działalności oświatowej ze względu na nie podjęcie działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji, danych osobowych dzieci, które w danym roku podlegały obowiązkowi szkolnemu oraz danych rodziców tych dzieci (dane wykorzystano do rozesłania oferty szkoły). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż szkoła była uprawniona do uzyskania przedmiotowych danych. 21 Podstawę udostępnienia spornych danych przez Urząd Gminy i Miasta stanowiły przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności art. 29 ust. 3 tej ustawy. 22 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. Dyrektor prywatnej szkoły podstawowej złożył pisemny, umotywowany wniosek o udostępnienie danych osobowych, który zawierał informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądane dane osobowe, wskazywał ich zakres oraz przeznaczenie. W związku z powyższym spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące udostępniania danych osobowych w celach innych, niż włączenie danych osobowych do zbioru (art. 29 ust. 3 ustawy). Ponadto dyrektor spełnił wymogi określone w art. 29 ust. 4 ustawy. We wniosku o udostępnienie danych osobowych dyrektor prywatnej szkoły podstawowej wskazał, że przeznaczeniem dla udostępnionych danych jest zawiadomienie rodziców o możliwości zapisania dziecka do szkoły. 23 Postępowanie wyjaśniające 21 GI-DIS-191/00, zob. także GI-DEC-DP-89/00 22 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat, a także prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Na mocy zaś ust. 2 omawianego przepisu organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 23 Zob. GI-DEC-DP-89/00 20

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH

PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE DZIENNIKÓW ELEKTRONICZNYCH Tomasz Soczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki BIURO Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Daniel K. Nowicki DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Stosowanie wybranych instytucji Kodeksu postępowania administracyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWY PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej Orzecznictwo i piśmiennictwo Opracował mec. Jan Stefanowicz Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r. Materiał opracowano w ramach projektu Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Przewodnik dla przedsiębiorców HUNGARIAN PARLAMENTARY COMMISSIONER FOR DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym Projekt z dnia 18 grudnia 2013 r. Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym 1. Potrzeba i cel regulacji Potrzeba uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku kompleksowych unormowań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, a ochrona ich prywatności

Nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, a ochrona ich prywatności Dr hab. Małgorzata Gersdorf Nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, a ochrona ich prywatności I. Rozwój instytucji ochrony prawa do prywatności pracownika, jako szczególny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo