CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9"

Transkrypt

1 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych III. Zbiory danych osobowych IV. Przekazywanie danych osobowych za granicę V. Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego VI. Umowa powierzenia B. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I. Przetwarzanie danych osobowych przez organy administracji samorządowej I.1 Sprawy z zakresu komunikacji I.2 Urzędy Stanu Cywilnego I.3 Oświata I.4 Straż Miejska I.5 Pomoc społeczna I.6 Inne sprawy związane z problematyką przetwarzania danych przez samorządy II. Przetwarzanie danych przez organy administracji rządowej III. Przetwarzanie danych osobowych przez inne organy IV. Inne sprawy C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję

2 II. Przetwarzanie danych osobowych przez Służbę Więzienną III. Przetwarzanie danych osobowych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień D. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I. Zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych przez sądy II. Przetwarzanie danych osobowych przez prokuraturę III. Problematyka przetwarzania danych osobowych przez komorników sądowych.80 E. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I. Przetwarzanie danych osobowych przez Kasy Chorych II. Udostępnianie danych medycznych przez podmioty opieki zdrowotnej III. Inne sprawy F. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE G. STOSUNKI PRACY H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE TELEKOMUNIKACJI I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANKI, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACYJĄCE Z BANKAMI J. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA K. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZENIOWE I FUNDUSZE EMERYTALNE

3 CZĘŚĆ II. KONTROLE I. Ocena zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych systemów informatycznych przez administratorów danych osobowych I.1 Warunki techniczne i organizacyjne w jakich przetwarzane były dane osobowe w dużych i średnich jednostkach organizacyjnych I.2 Polityka bezpieczeństwa, techniczne warunki przetwarzania I.3 Instrukcje i procedury I.4 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych I.5 Warunki techniczne i organizacyjne w jakich przetwarzane były dane osobowe w małych jednostkach organizacyjnych I.6 Uchybienia w zakresie wymagań funkcjonalnych stawianych systemom informatycznym przetwarzającym dane osobowe II. Omówienie zakresu kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych CZĘŚĆ III. REJESTRACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH I. Zagadnienia wstępne dotyczące procesu rejestracyjnego II. Zawiadomienia o zwolnieniach i zgłoszeniach przez podmioty nieuprawnione II.1 Zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego (art. 43 ust. 1 pkt 2) ) Zbiory danych osobowych dotyczących osób zatrudnionych, zrzeszonych lub uczących się (art. 43 ust. 1 pkt 4) ) Zbiory danych osobowych dotyczące osób korzystających z usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej lub radcy prawnego (art. 43 ust. 1 pkt 5) ) Zbiory danych osobowych tworzonych na podstawie ordynacji wyborczych do Sejmu, Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o referendum gminnym (art. 43 ust. 1 pkt 6) ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub sprawozdawczości finansowej (art. 43 ust. 1 pkt 8) ) Zbiory danych osobowych powszechnie dostępnych (art. 43 ust. 1 pkt 9) ) Zbiory danych osobowych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (art. 43 ust. 1 pkt 11)

4 II.2 Zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji dokonane przez podmioty nieuprawnione III. Postępowania wyjaśniające III.1 Postępowania wyjaśniające zakończone rejestracją zbioru danych osobowych III.2 Postępowania wyjaśniające zakończone wydaniem decyzji odmawiającej rejestracji IV. Zaświadczenia V. Wnioski CZĘŚĆ IV. ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA CZĘŚĆ V. WYSTĄPIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CZĘŚĆ VI. PROPAGOWANIE IDEI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr

5 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES r r. 5

6 Wstęp Sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, składane na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.), obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. 1 W roku 2000 do Generalnego Inspektora wpłynęły sprawy, w tym: 761 skarg na administratorów danych osobowych, 1628 pytań i wniosków o interpretację ustawy o ochronie danych osobowych oraz relację ustawy do innych aktów normatywnych, 462 wnioski o zaopiniowanie projektów aktów prawnych z punktu widzenia zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i 2801 zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych. W porównaniu z rokiem 1999 wzrosła liczba skarg na działania administratorów danych osobowych (w 1999 r. 479) oraz liczba aktów prawnych skierowanych do zaopiniowania (w 1999 r. 262), zmniejszyła się natomiast liczba pytań o interpretację przepisów ustawy (w 1999 r ) oraz - znacząco liczba zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych ( w 1999 r ). 2 Podobnie, jak w roku 1999, także w 2000 r., sprawy związane z rejestracją zbiorów danych osobowych stanowiły znaczącą część działalności Generalnego Inspektora. W roku sprawozdawczym zarejestrowanych zostało zbiorów danych osobowych, natomiast w 4031 wypadkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne wskutek nieprawidłowego zgłoszenia zbioru danych do zarejestrowania, a w 62 sprawach wydane zostały decyzje odmawiające rejestracji. Wydanych zostało także 1890 zaświadczeń o zarejestrowaniu zbioru. 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy: rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 73, poz. 464 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 522 z późn. zm. ). 2 Znaczna liczba zgłoszeń do zarejestrowania zbiorów danych osobowych w 1999 r. wynikała z upływu z dniem 30 października 1999 r. ustawowego terminu zgłaszania do zarejestrowania zbiorów prowadzonych w systemach informatycznych w chwili wejścia w życie ustawy o ochronie danych (art. 61). 6

7 W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, jak też w ramach planu kontroli, w roku sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 127 kontroli (w tym 102 kontrole całościowe i 25 czynności kontrolnych obejmujących kontrole częściowe, związane z wyjaśnianiem skarg lub sprawdzaniem wykonania decyzji). Problematyka kontroli dotyczyła podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w szczególności istnienia podstaw prawnych przetwarzania danych szczególnie chronionych, źródeł pozyskiwania danych, wykonywania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzane były w zbiorach kontrolowanych administratorów danych, realizowania obowiązków określonych w art. 32 zwłaszcza dotyczących załatwiania sprzeciwów o których mowa w ust. 7 i 8, dopełnienia obowiązków organizacyjnych i technicznych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych, w tym zabezpieczenia zbiorów danych. Z ogólnej liczby 102 dokonanych kontroli całościowych, 19 przeprowadzono w spółkach marketingowych, 9 - w bankach i innych podmiotach finansowych, 7 - w towarzystwach ubezpieczeniowych i agencjach pośrednictwa ubezpieczeniowego, 6 - w centralnych i terenowych organach administracji publicznej, 6 - w jednostkach administracji samorządowej, 6 - w placówkach medycznych i 6 - w Kasach Chorych, 5 - w agencjach obrotu nieruchomościami, 4 - w wydawnictwach, 2 w spółkach telefonii komórkowej i 2 w jednostkach TP S.A. oraz 32 w innych podmiotach (np. Komitet Ochrony Praw Dziecka, PKP, aeroklub, spółdzielnie, spółki telewizyjne, spółka konsultingowa ). W związku z wynikami przeprowadzonych kontroli Generalny Inspektor wydał 22 decyzje nakazujące przywrócenie stanu zgodnego z prawem, skierował 3 zawiadomienia do prokuratury oraz 3 wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w kontrolowanej jednostce. W 17 przypadkach wyniki kontroli przekazane zostały do innych departamentów Biura GIODO (Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych i Departamentu Prawnego) do wykorzystania w sprawach prowadzonych przez te departamenty. W pozostałych przypadkach, wyniki kontroli nie dawały podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego, ponieważ uchybienia usunięte zostały jeszcze w toku kontroli lub materiał zebrany w sprawie nie dawał jeszcze podstaw do wydania decyzji. Ponadto Generalny Inspektor w 46 przypadkach skierował do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z naruszeniem praw przysługujących osobom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub z niedopełnieniem obowiązków nałożonych ustawą na administratorów danych. Generalny Inspektor również 7

8 skierował do centralnych organów państwa i innych jednostek organizacyjnych 56 pism o charakterze ogólnym, wskazujących na niespójność systemu prawa lub luki w prawie, jak też na nieprawidłowości w toku stosowania prawa. W dalszym ciągu pracownicy Generalnego Inspektora zarówno w formie pisemnej (także z wykorzystaniem fax i ), jak i telefonicznie, udzielali odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych (około 13 tys. rozmów telefonicznych). Pytania w szczególności dotyczyły dopełniania obowiązku rejestracyjnego, obowiązku informacyjnego, zakresu ochrony przysługującej na podstawie ustawy o ochronie danych, uprawnień osób, których dane dotyczą, zwłaszcza prawa do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w celach marketingowych oraz możliwości uzyskania odszkodowania za naruszenie praw wynikających z ustawy. Osoby zainteresowane korzystały także często z informacji zawartych na stronie internetowej GIODO (http://www.giodo.gov.pl), zawierającej zarówno akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, jak i przykłady rozstrzygnięć i interpretacji przepisów ustawy; w 2000 r. ze strony internetowej korzystano razy. 8

9 Część I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE A. ZAGADNIENIA OGÓLNE I. Definicja danych osobowych Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) ustawa określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych zasadnicze znaczenie ma definicja danych osobowych. W myśl art. 6 ustawy za dane osobowe należy uznać każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Ta jednoznaczna wydawałoby się definicja, sprawia jednak w praktyce wiele trudności, o czym świadczą pytania kierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W odpowiedzi na jedno z zadanych pytań prawnych Generalny Inspektor stwierdził, iż nie podlega przepisom ustawy gromadzenie informacji wyłącznie o liczbie, wieku i płci osób niepełnosprawnych, rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności, oraz posiadania lub braku pracy. Bez dodania do tych informacji imion i nazwisk, adresów lub innych danych identyfikujących poszczególne osoby, nie są one danymi osobowymi w rozumieniu ustawy. 3 Urząd miasta gromadząc i opracowując takie informacje nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych. 4 W skardze złożonej na działania Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast stwierdzono, że odbiorcy zamawiający dostarczanie komunikatów Urzędu nie są chronieni w należyty sposób przed udostępnieniem ich danych osobom trzecim, a na adresy owe przesyłane są materiały od osób nieznanych i wcześniej nie zamawiane. 5 Generalny Inspektor zauważył, że nie każda informacja dotycząca osoby fizycznej wskazuje jednocześnie na jej tożsamość. Ustawa chroni jedynie informacje, które same w sobie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, a więc wyodrębnienie tej osoby z określonej grupy społecznej i wskazanie w 3 Również Dyrektywa WE 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi w pkt 24 Preambuły, że postanowienia Dyrektywy nie dotyczą ustawodawstwa o ochronie osób prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 2 tej Dyrektywy pojęcie dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 4 GI-DP-625/00 9

10 sposób nie budzący wątpliwości, że chodzi właśnie o nią. Tylko wówczas, jeżeli za pomocą adresu można ustalić tożsamość osoby, to informację o takim adresie można uznać za dane osobowe. Musiałby on, np. zawierać informację o imieniu i nazwisku właściciela konta lub inne podobne informacje. II. Pojęcie administratora danych Kolejnym kluczowym terminem ustawy o ochronie danych osobowych jest administrator danych. Ustalenie tego podmiotu jest niezwykle istotne, bowiem z osobą administratora danych wiąże się szereg obowiązków przewidzianych ustawą, których niewypełnianie zagrożone jest sankcją karną. W związku ze zgłaszaniem przez zarządy dzielnic zbiorów danych osobowych do rejestracji, Generalny Inspektor rozpatrywał kwestię, czy dzielnice działające w ramach struktury organizacyjnej gminy posiadają status administratora danych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor stwierdził, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U r., Nr 13, poz. 74), rada gminy może w drodze uchwały tworzyć dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy. Art. 24 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy stanowi, że gminy warszawskie tworząc dzielnice, przekazują im określone zadania i kompetencje należące do właściwości gminy, dotyczące: 1) udzielenia wskazań i wydawania decyzji lokalizacyjnych, 2) utrzymywania i eksploatacji komunalnych zasobów mieszkaniowych i handlowo usługowych, 3) utrzymywania i eksploatacji placówek oświaty i wychowania, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, 4) utrzymywania zieleni i cmentarzy, 5) utrzymywania i eksploatacji dzielnicowych obiektów administracyjnych, 6) sprawowania nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na obszarze dzielnicy. Dzielnicom mogą być również przekazywane inne zadania i kompetencje należące do właściwości gminy. 5 GI-DP-024/1278/00 10

11 Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych jest organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest więc posiadanie kompetencji decyzyjnych (władztwo) w stosunku do danych podlegających przetwarzaniu (decydowanie o celach i środkach). W konsekwencji nie każdy podmiot dysponujący danymi osobowymi jest administratorem danych w rozumieniu ustawy. W definicji ustawowej administratora danych użyte zostało wyrażenie "organ". W doktrynie wskazuje się na dwa podstawowe znaczenia tego pojęcia: 1) organy ustrojowe danego podmiotu, 2) organy właściwe w sprawie, czyli posiadające kompetencję administracyjną. Ustawa o ochronie danych osobowych posługuje się pojęciem organu w drugim znaczeniu, chodzi więc o takie ciała, którym przypisana jest nie tyle ogólna władza organizacyjna w danej instytucji, ile kompetencja w określonej sprawie (lub dziedzinie). Organami ustrojowymi są w gminie rada i zarząd, ale na mocy art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt lub burmistrz. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu istnieje możliwość upoważnienia różnych osób do działania (wydawania decyzji administracyjnych) w imieniu wójta lub burmistrza. Kompetencje dyrektorów dzielnic i urzędników nie są oparte na przepisie ustawy, lecz na upoważnieniu, którego treść, w ramach wyznaczonych przez ustawę, zakreśla uchwała rady gminy. Kompetencje gminy (burmistrza) wykonywane są w dzielnicach przez dyrektorów dzielnic, na podstawie przepisów statutowych dekoncentrujących uprawnienia i kompetencje gminne zarówno w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (decyzje administracyjne), jak i w innych sprawach z zakresu zarządzania publicznego. W myśl art. 30 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przy wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej organy dzielnic, którym przekazano takie uprawnienia działają z upoważnienia właściwego organu gminy. Generalny Inspektor stwierdził, że uprawnienia gmin, jako administratorów danych podlegają dekoncentracji, w ślad za merytoryczną kompetencją, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych. 6 Jednostki pomocnicze, jakimi są dzielnice działają na podstawie prawa miejscowego, ich organy wykonują funkcje administracji we własnym 11

12 imieniu, a ponadto zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, od decyzji wydanych przez organ dzielnicy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. To właśnie dzielnica jest administratorem danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez nią ustawowych zadań. III. Zbiory danych osobowych Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych zbiorem danych jest każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Generalnemu Inspektorowi sygnalizowano przypadki, gdy organy samorządu terytorialnego zamierzały przy pomocy kamer monitorować główne ulice miasta. Monitorowanie ulic polegać miałoby na perspektywicznym zapisie obrazu przez kamery umieszczone na krańcach ulic. Szczegółowa analiza następować miałaby wyłącznie w przypadku popełnienia przestępstw lub wykroczeń. 7 Generalny Inspektor uznał, że w tym przypadku ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawę stosuje się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. W przedstawionej do analizy sytuacji stwierdzono natomiast, że film video nie ma charakteru zbioru danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy. 8 IV. Przekazywanie danych osobowych za granicę Ustawodawca polski, wzorem innych krajów, wprowadził ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych za granicę. Podstawowe znaczenie dla omawianej problematyki ma zasada, zgodnie z którą przekazanie danych osobowych może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj docelowy daje gwarancje ochrony danym osobowym na swoim terytorium przynajmniej takie, jak obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Por. orzeczenie NSA w Łodzi z dnia 24 czerwca 1994 r. (S.A/Łd 1417/94 OSP 1996/5/101, orzeczenie NSA z dnia 9 lutego 1994 r. (S.A/Gd 2470/93 ONSA 1995/3/103) 7 GI-DP-476/00 8 Również Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym obiegu tychże danych wskazuje, że nie podlega jej postanowieniom przetwarzanie danych dźwiękowych i obrazowych, np. w sytuacji inwigilacji/kontroli wizyjnej, jeśli jest wykonywane dla celów bezpieczeństwa publicznego, obronności, bezpieczeństwa państwowego, jako część działań państwa związanych z dziedziną prawa karnego lub innych czynności, które nie podlegają prawu Wspólnoty (pkt 16 Preambuły Dyrektywy). 12

13 Niezależnie jednak od poziomu ochrony jaką zapewnia inne państwo, dane osobowe można przekazywać za granicę, jeżeli wynika to z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Ponadto przekazanie danych za granicę jest możliwe w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z tą kwestią Generalny Inspektor zwracał uwagę, że przesłanki przekazywania danych osobowych za granicę określone w art. 47 ust. 3 pkt 1-6 ustawy o ochronie danych osobowych, powinny być traktowane alternatywnie, co oznacza, że spełnienie choćby jednej z nich umożliwia administratorowi danych przekazywanie tych danych za granicę. Niektóre zakłady opieki zdrowotnej zwracały się do Generalnego Inspektora o wyrażenie zgody na przekazywanie danych o stanie zdrowia, w zakresie wyznaczonym realizacją danego programu, łączącego je z ośrodkiem zagranicznym, (np. znajdującym się w Niemczech). 9 Generalny Inspektor poinformował, iż w odniesieniu do Niemiec, warunek, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ww. ustawy, jest spełniony z uwagi na obowiązywanie ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych zarówno na szczeblu federalnym (Federalna ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 20 grudnia 1990 r. Bundesdatenschutzgesetz vom 20 Dezember 1990), jak i na szczeblu krajowym (Saksońska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 11 grudnia 1991 r. Sachsisches Datenschutzgesetz vom 11 Dezember 1991). Spełnienie warunku zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych w kraju docelowym sprawia, że nie jest wymagana zgoda Generalnego Inspektora na przekazywanie danych. Oprócz warunków formalnych administrator danych o stanie zdrowia zobowiązany jest do wykazania jednej z przesłanek określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. W sytuacji, gdy celem programu jest, np. przekazywanie diagnoz, konsultacja medyczna, spełniona jest tym samym przesłanka wskazana w art. 27 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy. V. Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego Jednym z niezwykle często występujących nieporozumień wynikających z błędnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest praktyka żądania przez organy administracji wyrażenia przez petenta zgody na przetwarzanie jego danych 9 GI-DP-555/00, GI/734/00 13

14 osobowych i to niejednokrotnie pod rygorem niezałatwienia sprawy. 10 Stanowisko takie jest jednak niezasadne, bowiem dla organów administracji publicznej podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy materialnego prawa administracyjnego oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071). Generalny Inspektor wielokrotnie podkreślał, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w razie spełnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W omawianym przypadku przesłanką taką jest przepis prawa, tj. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Pytano także, czy w świetle ustawy o ochronie danych osobowych zasadne jest podawanie w piśmie urzędowym, w części do wiadomości" wszystkich danych osoby prywatnej, będącej stroną postępowania administracyjnego, tj. jej imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 11 Generalny Inspektor wskazywał, że wydaje się konieczne umieszczenie tylko takich danych osobowych, które umożliwią bezbłędne oznaczenie strony postępowania. Również i w tym przypadku znajduje zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem NSA, np. właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z działką, na której ma być wzniesiony obiekt budowlany mają przymiot strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę (wyrok NSA z dnia 22 października 1987 r., IV SA 590/87, ONSA 1987, nr 2 poz. 71). Osoby te stają się stronami postępowania w takim zakresie, w jakim budowa ta może niekorzystnie oddziaływać na ich uzasadnione interesy (wyrok NSA z dnia 6 marca 1987 IV SA 1017/86). Stronami postępowania administracyjnego nie mogą być bliżej nieokreślone podmioty. Powinny one być ściśle oznaczone z imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Ponadto, decyzja administracyjna rozstrzyga w każdym wypadku o prawach lub obowiązkach stron, a nie osób, które tylko pośrednio są zainteresowane sposobem rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 1989 r., II SA 437/89, nie publikowany). W sprawie udostępnienia wierzycielowi - stronie postępowania - danych zawartych w aktach sprawy, w ocenie Generalnego Inspektora działanie takie pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ odbywa się na podstawie przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2. Podobnie jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym, wskazywano np., że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U r., Nr 36, poz. 161 z późn zm.), o ile ustawa ta nie stanowi inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają zastosowanie przepisy 10 GI-DP-024/593/00 14

15 kodeksu postępowania administracyjnego. 12 W związku z art. 73 K.p.a. organ administracji jest zobowiązany umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek. Przepis ten rozwija zasadę czynnego udziału strony wynikającą z art. 10 K.p.a. Także zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 kwietnia 1998 r., I SA 1657/97), prawo wglądu do akt i sporządzania z nich odpisów obejmuje wszelkie pisma znajdujące się w aktach sprawy, bez względu na to, czy dotyczą merytorycznego rozstrzygnięcia, czy wprost do niego nie prowadzą. Skoro na mocy wyraźnego postanowienia art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, do tego postępowania odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdzić należy, że wierzyciel ma prawo wglądu do akt postępowania. Odmowa udostępnienia akt z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych stanowi więc nie tylko nadinterpretację ustawy o ochronie danych osobowych, ale także naruszenie podstawowych zasad postępowania administracyjnego. VI. Umowa powierzenia Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływały pytania dotyczące interpretacji art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Szczególnie wiele wątpliwości wywoływała kwestia określenia zakresu praw i obowiązków podmiotu, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie ww. przepisu. Pytano, np. czy na podmiocie, któremu powierzono przetwarzanie danych, w celu związanym z działalnością marketingową (np. wysyłka materiałów reklamowych), spoczywa obowiązek rejestracyjny. 13 Generalny Inspektor informował, że zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Cytowany przepis szczegółowo określił zasady przekazania danych osobowych innemu podmiotowi, który w imieniu i na rzecz administratora przetwarzałby dane osobowe. Administrator danych powinien także, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy, dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Powinien zatem dopilnować, aby podmiot, któremu dane powierza podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o którym mowa w artykułach ustawy. Jeżeli dane osobowe powierza do przetwarzania administrator 11 GI-DP-358/00 12 GI-DP-291/00, GI-DIS-192/00 13 GI-DP-024/1333/00 15

16 danych mający siedzibę za granicą podmiotowi mającemu siedzibę w Polsce, powyższe zasady również będą miały zastosowanie Por. GI-DP-755/00/

17 B. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W minionym okresie sprawozdawczym najwięcej spraw dotyczyło działalności organów administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, a także jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki i innych (ok. 600 spraw). I. Przetwarzanie danych osobowych przez organy administracji samorządowej I.1 Sprawy z zakresu komunikacji Do Generalnego Inspektora kierowane były pytania i prośby o interwencję oraz spowodowanie udzielenia informacji przez wydziały komunikacji urzędów gminy dotyczącej samochodów i numerów rejestracyjnych pojazdów należących do dłużników, w stosunku do których wydano klauzulę wykonalności. Zgodnie z treścią tej klauzuli wszystkie osoby i urzędy, których to dotyczy są zobligowane do wykonania tytułu oraz gdy o to prawnie wezwane będą udzielały pomocy. 15 Generalny Inspektor nie jest jednakże uprawniony do nakazania udostępnienia danych o pojazdach należących do dłużników. Zarówno numer rejestracyjny, jak i marka oraz rok produkcji pojazdu nie pozwalają na określenie tożsamości właściciela pojazdu, więc i z tego powodu nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pytano także, czy rada gminy w uchwale dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów może ustalić obowiązek umieszczania za szybą identyfikatora zawierającego oprócz danych dotyczących pojazdu (marka i numer rejestracyjny) dane osobowe właściciela tego pojazdu. Również i w tym przypadku ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania, ponieważ umieszczanie identyfikatorów zawierających dane osobowe właściciela pojazdu za szybą tego pojazdu nie stanowi przetwarzania danych w zbiorze. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), korzystanie z dróg publicznych może być uzależnione od wniesienia opłat. Zasady ustalania i pobierania tych opłat określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 51, poz. 608). Na podstawie 3 tego rozporządzenia opłaty wprowadza i ustala sposób ich pobierania rada gminy (miasta). W myśl tego przepisu rada gminy jest uprawniona do 17

18 określenia takiego wzoru identyfikatora, który umożliwi sprawowanie kontroli, czy z prawa bezpłatnego postoju korzysta osoba, której to prawo rzeczywiście przysługuje. Kwestia zgodności z prawem uchwały rady gminy podlega ocenie nie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lecz przez właściwe organy nadzoru (wojewoda), podlega także kontroli sądowej dokonywanej przez NSA. Ze skarg kierowanych do Generalnego Inspektora wynika, że przepisy obowiązujące lokalnie niejednokrotnie przewidują obowiązek okazywania odcinków rent i emerytur podczas kontroli dokumentów uprawniających do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w autobusach komunikacji miejskiej. 16 Z uwagi jednak na to, że okazywanie takich dokumentów kontrolerom nie dotyczy danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych, ustawa o ochronie danych osobowych także w omawianym przypadku nie znajduje zastosowania. Generalny Inspektor uznając jednak, że praktyka ta stoi w sprzeczności z normami Konstytucji, w piśmie z dnia 24 maja 2000 r. zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie tej kwestii w ramach uprawnień przyznanych mu ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147). Generalny Inspektor wskazał w szczególności na przepisy art. 47 oraz art. 51 Konstytucji, które stanowią, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, a ponadto nikt nie może być zobowiązany inaczej, niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 17 I.2 Urzędy Stanu Cywilnego Jest oczywiste, że krótki okres obowiązywania ustawy niejednokrotnie nie pozwala na zapoznanie się przez obywateli z przysługującymi im na podstawie ustawy prawami. Zdarzało się na przykład, że urzędy stanu cywilnego odmawiały osobom uprawnionym wydania odpisów aktów stanu cywilnego powołując się przy tym na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor wskazywał jednakże, że ustawa o ochronie danych osobowych w art. 5 stanowi, iż jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw. Zasady sporządzania aktów stanu cywilnego, ich prowadzenia i udostępniania uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U Nr 36, poz. 180 ze zm.). W tym 15 GI-DP-024/1439/00, GI-DP-024/1467/00, GI-DP-024/1484/00, 16 GI-DP-024/1323/00 17 Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 maja 2000 r., sygn. GI-474/00 18

19 zakresie wyłączone zostaje zatem stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania skróconego odpisu aktu stanu cywilnego określony został w art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Wyliczenie to nie ma charakteru wyczerpującego. Poza osobami wymienionymi w art. 83 ust. 1, odpis skróconego aktu stanu cywilnego otrzymać mogą także inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny (art. 83 ust. 2). Warunkiem uzyskania skróconego aktu urodzenia jest albo wykazanie istnienia jednej z przesłanek z art. 83 ust. 1, albo interesu prawnego. Generalny Inspektor podkreślał również, że odmienne stanowisko (przedstawiane czasem przez kierowników USC) stanowi nadinterpretację i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Informowano także o możliwości skierowania skargi na czynności kierownika urzędu do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością gminy. 18 W jednym z pism skarżono się na wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia osobie nieuprawnionej. Jak ustalono odpis aktu urodzenia został wydany adwokatowi siostrzenicy skarżącego, w celu przedstawienia jako dowód w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu skarżącego. Należy zatem stwierdzić, że była to osoba uprawniona, bowiem wykazała interes prawny. 19 Z kolei na pytanie urzędu gminy o dopuszczalność udostępniania danych z ewidencji ludności samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, 20 Generalny Inspektor udzielił odpowiedzi, że przepisy nie upoważniają urzędu gminy do udostępnienia takich danych zakładom opieki zdrowotnej. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych (Dz. U. Nr 7, poz. 66 z późn. zm.) nakładają obowiązek zbierania określonych danych osobowych na zakłady opieki zdrowotnej. Przepisy powyższe nie zobowiązują jednak gminy do udostępniania danych osobowych ZOZ-om. W tej sytuacji nie zostaje zatem spełniona przesłanka udostępnienia określona w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy. 18 GI-DIS-222/00 19 GI-DIS-273/00 20 GI-DP-666/00 19

20 Warto jednak wskazać, że przypadków takich w omawianym okresie sprawozdawczym było znacznie mniej niż w 1999 roku. Należy zatem uznać, iż działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie informowania Urzędy Stanu Cywilnego o zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przyniosły pozytywny skutek. I.3 Oświata Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga na udostępnienie właścicielce prywatnej szkoły podstawowej, którą wykreślono z ewidencji działalności oświatowej ze względu na nie podjęcie działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji, danych osobowych dzieci, które w danym roku podlegały obowiązkowi szkolnemu oraz danych rodziców tych dzieci (dane wykorzystano do rozesłania oferty szkoły). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż szkoła była uprawniona do uzyskania przedmiotowych danych. 21 Podstawę udostępnienia spornych danych przez Urząd Gminy i Miasta stanowiły przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności art. 29 ust. 3 tej ustawy. 22 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. Dyrektor prywatnej szkoły podstawowej złożył pisemny, umotywowany wniosek o udostępnienie danych osobowych, który zawierał informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądane dane osobowe, wskazywał ich zakres oraz przeznaczenie. W związku z powyższym spełnione zostały ustawowe wymogi dotyczące udostępniania danych osobowych w celach innych, niż włączenie danych osobowych do zbioru (art. 29 ust. 3 ustawy). Ponadto dyrektor spełnił wymogi określone w art. 29 ust. 4 ustawy. We wniosku o udostępnienie danych osobowych dyrektor prywatnej szkoły podstawowej wskazał, że przeznaczeniem dla udostępnionych danych jest zawiadomienie rodziców o możliwości zapisania dziecka do szkoły. 23 Postępowanie wyjaśniające 21 GI-DIS-191/00, zob. także GI-DEC-DP-89/00 22 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat, a także prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Na mocy zaś ust. 2 omawianego przepisu organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany w ramach zadań własnych przesyłać właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 23 Zob. GI-DEC-DP-89/00 20

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 01.01.2000 r. 31.12.2000 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2.

Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Przewodnik po ochronie danych osobowych : vademecum dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej / Dariusz Skrzyński. wyd. 2. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ I - OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2, 245-249 2010 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie Kwestię przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Danymi osobowymi w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej

16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej 16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej Analizując orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z zakresu dostępu do informacji publicznej, należy przede wszystkim zwrócić

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

System bezpłatnego wsparcia dla NGO

System bezpłatnego wsparcia dla NGO System bezpłatnego wsparcia dla NGO Dane osobowe w organizacji pozarządowej. Jak uniknąć pięciu najczęstszych błędów? Ekspert: Jarosław Greser Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska 12.04.2017 Ekspert: Jarosław

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W PLESZEWIE

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W PLESZEWIE REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W PLESZEWIE Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie przepisów : - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. 8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 736/08 Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa

O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa państwa Adekwatnośćkompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań O potrzebie wzmocnienia kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych Katarzyna Łotowska Sokółka, 14 marca 2017 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

STANOWISKO W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawa, dn.7 września 2016 roku ANA/ /DPr/JD/2016 STANOWISKO W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Członkowie wspólnot mieszkaniowych coraz częściej decydują się na działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa na obszarach należących do wspólnoty. W tym

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WZÓR ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * - zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/56/08 ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. r. DOLiS/DEC-103/13 dot.dolis-[.] DECYZJA Na podstawie art. 104 1, art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r. DOLiS-035-2100/11/MM Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5

Bardziej szczegółowo

BIURO GIODO Departament Inspekcji

BIURO GIODO Departament Inspekcji BIURO GIODO Departament Inspekcji Zestawienie wyników kontroli (sektorowych) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonych w związku z Kartą Dużej Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 3 września 2014 r., na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski Kalisz, dnia 5 marca 2012r. SKO- 4123/9/12 Za dowodem doręczenia DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński

Bardziej szczegółowo

15. Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych

15. Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych 15. Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych Rozstrzygając sprawy z zakresu ochrony danych osobowych, Sąd wielokrotnie w uzasadnieniach wyroków wskazywał na podstawowe zasady interpretacyjne, charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013 Do redakcji Dziennika Warto Wiedzieć napłynęło pytanie czytelniczki: Czy skarga wynikająca ze stosunku pracy nauczyciela skierowana przez tego nauczyciela przeciwko dyrektorowi szkoły może zostać rozpatrzona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r. Bezpieczeństwo danych osobowych www.oferta.novo-szkola.pl 23 listopada 2011 r. Dwa podstawowe akty prawne dotyczą przetwarzania danych osobowych w szkołach AKTY PRAWNE DOT. DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola GIODO w firmie

Kontrola GIODO w firmie Kontrola GIODO w firmie Ochrona danych osobowych to zagadnienie, z którym powinna zmierzyć się każda firma. W praktyce bowiem każda ma z nimi do czynienia. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nakładają

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna I SA 2197/01 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH Źródło: http://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/ewidencje-przechowywan/149,ewidencja-przechowywanie -I-UDOSTEPNIANIE-AKT-POSTEPOWAN-SPRAWDZAJACYCH.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 2298 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R.4131.7.2016.MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Przetwarzania danych osobowych

Przetwarzania danych osobowych Załącznik #1 do dokumentu Strategii programu email marketingowego Wymogi polskiego prawa dotyczące Przetwarzania danych osobowych Kompendium zasad komunikacji drogą elektroniczną 1 Postępowanie wg. ściśle

Bardziej szczegółowo

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej Od Wykazu do Rejestru Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych Maciej Kołodziej Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Agenda 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. WSPN.I.1611.5.2012 Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-712621-III/12/TO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej SIENKIEWICZ Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie poniższe numery artykułów dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych. Zestawienie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.1.2016 Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Miejsce, data nazwa i adres wnioskodawcy nazwa i adres organu WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Na podstawie art. 8, art. 9, zwłaszcza ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 1142 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) trzecia część

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) trzecia część JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) trzecia część L.p Sposób przetwarzania danych osobowych Nazwa/ nr dokumentu Dział 1 Papierowa

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-69/10 Łódź, 13 sierpnia 2010 r. Pan Stanisław Rył Wójt Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1A 98-273 Klonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych dla rzeczników patentowych. adw. dr Paweł Litwiński

Ochrona danych osobowych dla rzeczników patentowych. adw. dr Paweł Litwiński Ochrona danych osobowych dla rzeczników patentowych adw. dr Paweł Litwiński System źródeł prawa ochrony danych osobowych KONSTYTUCJA RP art.47, art.51 Konwencja Nr 108 Rady Europy Inne przepisy prawa stanowiące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Określa się wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DRZDO-DEC/346/09/15410 dot. DRZDO-401/000416/06 DECYZJA z dnia 29 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SKO- 4220/156/2012

Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SKO- 4220/156/2012 Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w BYDGOSZCZY SKO- 4220/156/2012 Pan ul. W odpowiedzi na zażalenie Pana z dnia 31 października 2012 r., które wpłynęło do Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. S. M. ELSAM w Warszawie

Regulamin. S. M. ELSAM w Warszawie Regulamin Ochrony danych osobowych i informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione w S. M. ELSAM w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ochrona danych osobowych w S.M. Elsam ma na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 3 marca 2016 r.

Szczyrk, 3 marca 2016 r. Nowe kompetencje kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Zmiany wprowadzone ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo