FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT"

Transkrypt

1 FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Kielcach, ul. Głowackiego 5, w dniu r działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bartków gmina Zagnańsk Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, filie, biura, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki. 6. Fundacja używa pieczątek wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne. 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły związane z Fundacją i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach niniejszego statutu. 1

2 Rozdział II [Cele i zasady działania Fundacji] Celem działania Fundacji jest: 1. Promowanie idei przedsiębiorczości, Wspieranie innowacyjności oraz podmiotów ekonomi społecznej. 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych osób oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 4. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i dobrego wychowania. 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji. 6. Wspieranie w rozwijaniu predyspozycji osób nastawionych na podjęcie pierwszej pracy. 10. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. 2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez doradztwo w zakresie skutecznego poszukiwania i świadomego wykonywania pracy. 3. Działalność edukacyjną, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji, seminariów itp. 4. Działalność wydawniczą w szczególności tworzenie i publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, itp. 5. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz, statystyk, itp. 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 7. Współpracę z przedsiębiorcami w zakresie dotyczącym realizacji przez Fundację jej celów statutowych. 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a także zrzeszać się z innymi osobami prawnymi. Rozdział III [Majątek i dochody Fundacji] Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie (dwa tysiące pięćset) złotych wyrażony w środkach pieniężnych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 2

3 2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z funduszu założycielskiego wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów; 2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych; 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 4. dochodów z majątku Fundacji; 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 14. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji wyłącznie zgodnie z wolą przekazującego. 3

4 Rozdział IV [Władze Fundacji] 1 5. [Postanowienia ogólne] 1. Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów ustalone uchwałą przez Zarząd Fundacji. 16. [Zarząd Fundacji] 1. Zarząd fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. 2. Członków pierwszego zarządu powołuje Fundator. 3. Następnych członków zarządu wybiera dotychczasowy zarząd. 4. Odwołanie członka Zarządu Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu. 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu lub na podstawie pkt Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje zarząd na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu. 7. Wszystkie uchwały wymagają minimum jednego podpisu członka Zarządu. 8. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a. uchwalanie regulaminów, b. rozporządzanie majątkiem Fundacji, c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym wynagrodzenia członków zarządu. d. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 18. [Sposób Reprezentacji] Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu osobiście bądź działający przez pełnomocnika 4

5 Rozdział V [Działalność gospodarcza] Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja na podstawie 8 prowadzić będzie działalność gospodarczą. 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione na podstawie 4 pkt.2 jednostki organizacyjne. 3. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce Fundację reprezentuje Zarząd Wszelką działalność Fundacji nadzoruje Zarząd. 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych na podstawie 4 pkt.2 jednostkach organizacyjnych kieruje kierownik (dyrektor) jednostki. 3. Kierowników, o których mowa w pkt.2 powołuje i odwołuje Zarząd. 4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami. 21. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, są następujące kategorie działalności sklasyfikowane w PKD 2007: Z -Pozyskiwanie drewna Z - Działalnośd usługowa związana z leśnictwem Z -Drukowanie gazet Z -Pozostałe drukowanie Z -Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z -Introligatorstwo i podobne usługi Z -Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Z - Pozostałe zakwaterowanie A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Z - Pozostała usługowa działalnośd gastronomiczna Z - Przygotowywanie i podawanie napojów Z - Wydawanie książek Z - Wydawanie gazet Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z - Pozostała działalnośd wydawnicza Z - Działalnośd związana z produkcją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych Z - Działalnośd postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Z - Działalnośd związana z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych Z - Działalnośd związana z projekcją filmów 5

6 59.20.Z - Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych Z - Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki Z - Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd Z - Działalnośd portali internetowych Z - Pozostała działalnośd usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z - Działalnośd trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Z - Leasing finansowy Z - Pozostałe formy udzielania kredytów Z - Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych Z - Działalnośd związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z - Działalnośd związana z zarządzaniem funduszami Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z - Działalnośd prawnicza Z - Działalnośd rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania A - Badania i analizy związane z jakością żywności B - Pozostałe badania i analizy techniczne Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Z - Działalnośd agencji reklamowych Z - Badanie rynku i opinii publicznej Z - Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z - Działalnośd związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z - Działalnośd agencji pracy tymczasowej Z - Pozostała działalnośd związana z udostępnianiem pracowników Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z - Pozostałe sprzątanie Z - Działalnośd usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalnośd wspomagająca prowadzenie biura Z - Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z - Działalnośd świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Z - Pozostała działalnośd wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana A - Nauka języków obcych B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Z - Działalnośd wspomagająca edukację 6

7 86.90.A - Działalnośd fizjoterapeutyczna Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z - Działalnośd organizacji komercyjnych i pracodawców Z - Działalnośd organizacji profesjonalnych Rozdział VI [Postanowienia Końcowe] 2 2. [Zmiana Statutu] Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu. 23. [Połączenie z inną fundacją] 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 24. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu [Likwidacja Fundacji] Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. 7

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ SILESIAN SAIL STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Praworządni.pl

Statut. Fundacji Praworządni.pl Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo