STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1."

Transkrypt

1 STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską Soidę Katarzynę Augustyniak Piotra Czyżewskiego Tomasza Szromka zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Szymańskiego w kancelarii notarialnej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 20, w dniu 23 maja 2008 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną. Siedzibą fundacji jest miasto Chorzów Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. Cele i zasady działania Fundacji 6. Celem Fundacji będzie promowanie i realizowanie inicjatyw społecznych w obszarze wsparcia społecznego, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 1. W obszarze wsparcia społecznego celem fundacji będzie: a) organizowanie poradnictwa i terapii przez prowadzenie placówek terapeutycznych, b) prowadzenie samodzielnych placówek opiekuńczo wychowawczych,

2 c) aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku. 2. W obszarze kultury celem fundacji będzie: a) promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie ludzi do działań twórczych, b) organizowanie wystaw, plenerów, konkursów, przeglądów, spektakli, festiwali i konferencji, c) wydawanie gazet, czasopism, informatorów i książek. 3. W obszarze edukacji celem fundacji będzie: a) organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i wyższych, b) tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacji rodzinnej, c) prowadzenie pozostałej działalności edukacyjnej. 4. W obszarze sportu i rekreacji celem fundacji będzie: a) organizowanie konkursów i zawodów sportowych, b) organizowanie wyjazdów i obozów szkoleniowych, c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 5. Celem Fundacji będzie również: a) organizacja i promocja wolontariatu, b) pozyskiwanie sponsorów c) prowadzenie działalności gospodarczej wspierającą działalność statutową Fundacji. 6. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w pierwszym rzędzie nakierowaną na wspieranie działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. 7. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji 8. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000,00 (trzech tysięcy) złotych. Z czego 2000,00 (dwa tysiące) złotych przeznaczone zostanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundacji. 9. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów, 2. dotacji i subwencji osób prawnych, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. dochodów z majątku fundacji, 5. odsetek bankowych, 6. dochodów z działalności gospodarczej.

3 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Działalność gospodarcza Fundacji Działalność gospodarcza fundacji prowadzona jest tylko w rozmiarach służących celom fundacji. 2. Działalność gospodarcza służy jedynie pozyskiwaniu środków na działalność statutową. 3. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona bądź bez wyodrębnienia organizacyjnego, bądź poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład), powołaną przez zarząd fundacji. 4. Działalnością gospodarczą kieruje bezpośrednio zarząd, może on jednak udzielić pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie do zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku wybrana przez Zarząd osoba jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 5. Wyodrębnioną jednostką organizacyjną zarządza kierownik zakładu, powołany na mocy uchwały Zarządu. Kierownik zakładu jest podporządkowany zarządowi. Do reprezentowania zakładu upoważniony jest kierownik na mocy udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa. 12 Działalność Fundacji prowadzona jest w zakresie: 1. PKD Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2. PKD A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3. PKD Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 4. PKD Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 5. PKD Z - Wydawanie książek 6. PKD Z - Wydawanie gazet 7. PKD Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 8. PKD Z - Pozostała działalność wydawnicza 9. PKD Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 10. PKD Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11. PKD Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 12. PKD Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

4 13. PKD Z - Działalność prawnicza 14. PKD A - Działalność agentów turystycznych 15. PKD B - Działalność pośredników turystycznych 16. PKD Z - Działalność organizatorów turystyki 17. PKD Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18. PKD Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 19. PKD Z - Pozostałe sprzątanie 20. PKD Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 21. PKD Z - Szkoły policealne 22. PKD B - Szkoły wyższe 23. PKD Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 24. PKD Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 25. PKD B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 26. PKD Z - Działalność wspomagająca edukację 27. PKD A - Działalność fizjoterapeutyczna 28. PKD C - Praktyka pielęgniarek i położnych 29. PKD E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 30. PKD Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 31. PKD Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 32. PKD Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 33. PKD Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 34. PKD Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 35. PKD Z - Działalność obiektów kulturalnych 36. PKD Z - Działalność klubów sportowych 37. PKD Z - Pozostała działalność związana ze sportem 38. PKD Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 1. Władzami fundacji są: a) Rada Fundatorów b) Zarząd Fundacji c) Społeczna Rada Fundacji Władze Fundacji 13.

5 2. Członkowie Społecznej Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Rada Fundatorów W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy fundatorzy 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 3. Rada Fundatorów zbiera się, co najmniej 2 razy w roku. 4. Zebranie Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Społecznej Rady Fundacji oraz każdego z fundatorów, zgłoszony na piśmie. 5. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. 15. Do zadań Rady Fundatorów należy: 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu. 2. Powoływanie i odwoływanie Członków Społecznej Rady Fundacji 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 5. Nadzór nad działalnością Fundacji. Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu i jego Zastępców. 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Fundatorów Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b. uchwalanie regulaminów, c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

6 e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Społecznej Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. Społeczna Rada Fundacji Społeczna Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 7. Społeczna Rada Fundacji składa się z trzech członków. 8. Członków Społecznej Rady powołują Fundatorzy. 9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 10. Nie można łączyć członkostwa w Społecznej Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 11. W razie powołania członka Społecznej Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Społecznej Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Społeczna Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 2. Społeczną Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 3. Społeczna Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 20 Do zadań Społecznej Rady Fundacji należy w szczególności: 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 3. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7 21. Społeczna Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Sposób Reprezentacji Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes Zarządu lub jego Zastępca. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie Prezes i jego Zastępca. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej (dziesięć tysięcy ) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 3. Fundacja używa pieczęci urzędowej okrągłej i podłużnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana Statutu 23. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Społeczna Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Połączenie z inną fundacją Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 25. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Społeczna Rada Fundacji. 27.

8 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Społeczną Radę Fundacji. 28. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Społecznej Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo