STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą DOGOŃ MARZENIA, zwaną dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Kacprzyka oraz Rafała Luboińskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. A nr 1970/2014 sporządzonym przez Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz Notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie (00-544) przy ulicy Wilczej 28 lok.1., w dniu 26 marca 2014 roku. 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 5 Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej ministrem właściwym. 6 Fundacja może otwierać filie, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady a także przystępować do spółek i fundacji na terenie swojego działania Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 8 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

2 9 Cele i zasady działania Fundacji Celami Fundacji są: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2. turystyki i krajoznawstwa; 3. wypoczynku dzieci i młodzieży; 4. działalności charytatywnej; 5. ochrony i promocji zdrowia; 6. wspierania dzieci i młodzieży; 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 10 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 13. promocji i organizacji wolontariatu; 10 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. wspieranie, organizowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;1. działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych, a także dorosłych sportowców; 2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną; 3. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej; 4. udzielanie pomocy i wspieranie klubów i organizacji sportowych oraz trenerów; 5. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej; 6. współpracy w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą; 7. tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia; 8. promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania; 9. wspieranie kultury fizycznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli m.in. darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych; 10. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną; 11. pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej; 11 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 12 Majątek i dochody Fundacji

3 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie (dziesięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 13 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 1. darowizn, spadków, zapisów, 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. dochodów z majątku Fundacji, 5. Odsetek bankowych, 6. Działalności gospodarczej Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 4. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 15 Działalność gospodarcza Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 16 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w celach realizacji celów statutowych. 17 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1.(92.6 PKD) - działalność związana ze sportem 2. (92.7 PKD) pozostała działalność rekreacyjna 3. (93.04.Z PKD) - działalność związana z poprawa kondycji fizycznej 4. (52.48.D PKD) - sprzedaż detaliczna artykułów sportowych 5. (74.40.Z PKD) reklama 6. (73.11.Z. PKD) - działalność agencji reklamowych 6. (56.10.A. PKD) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 7. (56.10.B. PKD) - Ruchome placówki gastronomiczne 8. (63.12.Z. PKD) - Działalność portali internetowych 9. (70.22.Z. PKD) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 10. (85.51.Z PKD)- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 1. Władzami fundacji są: a) Zarząd Fundacji. 18 Władze Fundacji

4 19 Zarząd Fundacji 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 (trzech) członków. 2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 4. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 21 Sposób Reprezentacji 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają członkowie Zarządu działający łącznie. 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej (pięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu Fundacji. 22 Powołanie pierwszego zarządu Fundacji 1. Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd w składzie: a. Michał Bartłomiej Kacprzyk Prezes Zarządu, b. Rafał Luboiński Wiceprezes Zarządu. 23 Zmiana Statutu Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 24 Połączenie z inną fundacją. 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

5 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 25 W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów. 26 Likwidacja Fundacji 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 27 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów. 28 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. MICHAŁ KACPRZYK RAFAŁ LUBOIŃSKI

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb z dnia 26.03.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb zwana dalej Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION

STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Adam Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Be Happy

Statut. Fundacji Be Happy Statut Fundacji Be Happy Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Be Happy - Fundacja Wyrównywania Szans, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martynę Mokrzycką zwaną dalej Fundatorem.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku.

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku. STATUT FUNDACJI ALTER VISUM Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady Fundacji nr 1/2014 z dnia 9 marca 2014 roku. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji...

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ SILESIAN SAIL STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo