STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krakowie Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Stowarzyszenie moŝe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 3. Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Stowarzyszenie moŝe tworzyć terenowe jednostki organizacyjne tzw. Oddziały, w formie i na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. 5. Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŝy realizacji celów statutowych i nie moŝe być przeznaczony do podziału między jego członków. 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie moŝe zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 3 Stowarzyszenie moŝe uŝywać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 4 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. Rozdział II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie badań naukowych wiąŝących się z oraz specjalizujących się w analizie wzrostu gospodarczego, w szczególności w krajach w przeszłości lub obecnie socjalistycznych, 2. Utworzenie interdyscyplinarnej platformy słuŝącej badaczom i naukowcom do wymiany idei, współpracy oraz publikowania bez ograniczeń instytucjonalnych, 3. Prowadzenie badań dla instytucji zarówno publicznych, jak i prywatnych, 4. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów dla sektora publicznego i prywatnego oraz przedsiębiorców,

2 2 5. Branie udziału w konferencjach i seminariach, 6. Świadczenie usług konsultingowych dla sektora publicznego, prywatnego oraz przedsiębiorstw, 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9. Wspomaganie procesu zrównowaŝonego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości zrównowaŝonej, działań pro-ekologicznych, działań dąŝących do zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 10. Aktywizacja i integracja społeczno-ekonomiczna lokalnych społeczności, w szczególności grup mniejszościowych i młodzieŝy 11. Kształtowanie i propagowanie kultury przedsiębiorczości: kreatywnej, proekologicznej i społecznie-wraŝliwej. 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową, 2. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, 3. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, 4. prowadzenie działalności doradczej zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego oraz przedsiębiorców, 5. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 6. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej. Rozdział III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 7 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a. członków zwyczajnych, b. członków wspierających, c. członków honorowych. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 8

3 Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres, b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając takŝe odpis z właściwego rejestru, jeŝeli podlegają wpisowi do rejestru. 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni powiadamia pisemnie zainteresowanego. 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliŝszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie naleŝy wnieść, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia lub Walnych Zebraniach Członków Oddziałów i brania udziału w głosowaniu, b. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, w tym organów Oddziałów, c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością, d. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym do udziału w warsztatach, seminariach i innych wydarzeniach Stowarzyszenia, e. uczestniczenia w organizowanych i finansowanych przez Stowarzyszenie pracach badawczych zgodnie z oraz odpowiednio do swych specjalizacji na zasadach ustalonych przez Zarząd. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: a. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, c. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, d. regularnie opłacać składki członkowskie, e. propagować cele stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, b. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych, c. likwidacji członka będącego osobą prawną, d. wykluczenia. 2. Wykluczenie członka moŝe nastąpić w przypadku: a. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, b. postępowania raŝąco sprzecznego z niniejszym Statutem, odmowy lub braku wykonywania obowiązków, c. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, d. działania na szkodę Stowarzyszenia.

4 4 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umoŝliwia członkowi złoŝenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od doręczenia na piśmie uchwały. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliŝszym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dzielą się na Członków Funkcyjnych, Członków Akademickich. 2. Członkowie Funkcyjni oraz Członkowie Akademiccy są powoływani spośród członków zwyczajnych przez Zarząd za zgodą zainteresowanego. 3. NiezaleŜnie od innych postanowień niniejszego Statutu, w tym obowiązku przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia Członkowie Akademiccy są obowiązani przygotować przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym i przedkładać do publikacji w ramach działalności Stowarzyszenia prace badawcze lub naukowe odpowiednio do swoich zainteresowań, doświadczeń i kwalifikacji. Zwolnienia z tego obowiązku, z waŝnych powodów, dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. 11 ust. 2 i 3 Statutu stosuje się. 4. Członkowie Funkcyjni wspierają realizację celów Stowarzyszenia i jego działanie, pełniąc funkcje organizacyjne i administracyjne. Winni posiadać odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu, organizacji oraz administrowaniu, w tym realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Członkiem wspierającym moŝe być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złoŝeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w 9 ust. 1 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z Członkiem honorowym moŝe być kaŝda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 3. Zarząd moŝe odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w 11 ust. 2 lit. b d.

5 5 15 Członkowi wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Rozdział IV ORGANY STOWARZYSZENIA 16 Organami Stowarzyszenia są: a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, b. Zarząd Stowarzyszenia c. Komisja Rewizyjna. 1. O ile statut tak stanowi Członkami organów Stowarzyszenia: Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie moŝe zarządzić głosowanie jawne. 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, jeśli członek władz jest jednocześnie członkiem Stowarzyszenia b. pisemnej rezygnacji, c. odwołania przez Walne Zebranie uchwała podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 2. Jeśli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

6 6 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie moŝe być wyznaczony wcześniej niŝ po upływie jednej godziny po pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym. 2. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku; termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złoŝenia wniosku. 4. Do Ŝądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek moŝe być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia naleŝy: a. uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia, b. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminów wzorcowych: Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, d. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi, e. wybór i odwołanie członków Zarządu, f. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, g. uchwalanie zamian Statutu Stowarzyszenia, h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w Statucie, i. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad moŝe być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie moŝe być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 3. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród członków Stowarzyszenia oraz spośród osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

7 7 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia naleŝą: a. Realizacja uchwał Walnego Zebrania, b. Kierowanie bieŝącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, c. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, d. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budŝetowych, e. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, f. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia g. Uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, h. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i. Ustalanie wysokości składek członkowskich j. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, k. Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia, m. Powoływanie i likwidacja Oddziałów Stowarzyszenia. 2. Zarząd pracuje w sposób ciągły podejmując uchwały równieŝ w drodze wykorzystania urządzeń zapewniających komunikowanie się na odległość. Podjęte w ten sposób uchwały wymagają pisemnego potwierdzenia przez członków Zarządu głosującymi za danymi uchwałami. 3. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upowaŝniony członek Zarządu. 5. Obsługa administracyjna Stowarzyszenia zapewniana jest przez Biuro Stowarzyszenia. Dyrektorem Biura Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu. 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia określają Regulamin Zarządu i Regulamin Biura Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków. 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŝy: a. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia, b. Składanie sprawozdań na Wlanym Zebraniu członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, c. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, d. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, e. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu. 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest niewaŝne.

8 8 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 24 Rozdział V ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenia mogą być tworzone Oddziały. 2. Do utworzenia Oddziału Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie odnośnej uchwały przez co najmniej 15-stu członków załoŝycieli Oddziału spośród osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących juŝ jego członkami zwyczajnymi. Uchwała ta określa zasięg terytorialny Oddziału, jego siedzibę oraz szczegółowy zakres działania. 3. Uchwała członków załoŝycieli Oddziału podlega akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia, który stosowną uchwałę w tej sprawie winien podjąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały członków załoŝycieli Oddziału o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia. 4. Podjęcie działalności przez Oddział Stowarzyszenia następuje po wybraniu władz Oddziału. 5. Władzami Oddziału są: 1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 6. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: 1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniŝej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuŝszy niŝ jeden rok, 2) złoŝenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 26 Do władz Oddziału określonych w 25 ust. 5 postanowienia 17 i 18 stosuje się odpowiednio Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyŝszą władzą oddziału. 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału naleŝy: 1) uchwalanie programów działania oddziałów, 2) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności Oddziału, 4) udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 5) wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału, 6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

9 9 7) przyjmowanie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia, jakie przedstawiane będą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 28 W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 1) Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału, 2) Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie honorowi z terenu działania Oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad i terminie przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 2. Postanowienia 19 ust. 3,4 i 5 stosuje się odpowiednio. 30 Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 2 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: prezesa, sekretarza oraz skarbnika. 2. Zarząd Oddziału pracuje w sposób ciągły podejmując uchwały równieŝ w drodze wykorzystania urządzeń zapewniających komunikowanie się na odległość. Podjęte w ten sposób uchwały wymagają pisemnego potwierdzenia przez członków Zarządu Oddziału głosujących za danymi uchwałami. 3. Zarząd Oddziału zbiera się w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 4. Zarząd Oddziału dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upowaŝniony członek Zarządu. 6. Zarząd Oddziału jest uprawniony do korzystania z obsługi administracyjnej Biura Stowarzyszenia. 7. Szczegółowe zasady działania Zarządu Oddziału określa Regulamin Zarządu Oddziału. 8. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 32 Do zakresu działania Zarządu Oddziału naleŝy: 1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału, 2) Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału i kierowanie bieŝącą pracą Oddziału, 3) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, nabywanie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału, 4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 5) Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 6) Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upowaŝnień,

10 10 7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 8) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału, 9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, 10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 33 Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 34 Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału. 35 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 36 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału naleŝy: 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Oddziału, 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 3. przedstawienie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 4. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, 5. współpraca z Komisją Rewizyjną, 6. zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych. 37 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 38 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 39 Szczegółowe zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rozdział VI MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pienięŝne i inne składniki majątkowe.

11 11 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z: a. składek członkowskich, b. dotacji, c. środków otrzymanych od sponsorów, d. darowizn, e. zapisów i spadków, f. dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej, g. dochodów z majątku, h. ofiarności publicznej. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału kaŝdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie słuŝącym realizacji jego celów statutowych. 2. O zakresie oraz o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia moŝe być: 4. a Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność b Z Działalność portali internetowych c Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów d Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych e Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą f Z Wydawanie ksiąŝek g Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku h B Szkoły wyŝsze i Pozaszkolne formy edukacji j Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura k Z Działalność organizacji profesjonalnych l Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania m Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych n Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja o Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

12 12 2. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału składa dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezes lub Skarbnik. Rozdział VII PRZEPISY KOŃCOWE 43 Statut niniejszy moŝe być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; 18 nie stosuje się Stowarzyszenie moŝe być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; 18 nie stosuje się. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów. 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu r., w Krakowie.

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo