STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krakowie Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Stowarzyszenie moŝe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 3. Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Stowarzyszenie moŝe tworzyć terenowe jednostki organizacyjne tzw. Oddziały, w formie i na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. 5. Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŝy realizacji celów statutowych i nie moŝe być przeznaczony do podziału między jego członków. 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie moŝe zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 3 Stowarzyszenie moŝe uŝywać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 4 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. Rozdział II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Prowadzenie badań naukowych wiąŝących się z oraz specjalizujących się w analizie wzrostu gospodarczego, w szczególności w krajach w przeszłości lub obecnie socjalistycznych, 2. Utworzenie interdyscyplinarnej platformy słuŝącej badaczom i naukowcom do wymiany idei, współpracy oraz publikowania bez ograniczeń instytucjonalnych, 3. Prowadzenie badań dla instytucji zarówno publicznych, jak i prywatnych, 4. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów dla sektora publicznego i prywatnego oraz przedsiębiorców,

2 2 5. Branie udziału w konferencjach i seminariach, 6. Świadczenie usług konsultingowych dla sektora publicznego, prywatnego oraz przedsiębiorstw, 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9. Wspomaganie procesu zrównowaŝonego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości zrównowaŝonej, działań pro-ekologicznych, działań dąŝących do zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 10. Aktywizacja i integracja społeczno-ekonomiczna lokalnych społeczności, w szczególności grup mniejszościowych i młodzieŝy 11. Kształtowanie i propagowanie kultury przedsiębiorczości: kreatywnej, proekologicznej i społecznie-wraŝliwej. 6 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową, 2. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, 3. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, 4. prowadzenie działalności doradczej zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego oraz przedsiębiorców, 5. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 6. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej. Rozdział III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 7 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a. członków zwyczajnych, b. członków wspierających, c. członków honorowych. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 8

3 Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres, b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając takŝe odpis z właściwego rejestru, jeŝeli podlegają wpisowi do rejestru. 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni powiadamia pisemnie zainteresowanego. 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliŝszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie naleŝy wnieść, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: a. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia lub Walnych Zebraniach Członków Oddziałów i brania udziału w głosowaniu, b. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, w tym organów Oddziałów, c. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością, d. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym do udziału w warsztatach, seminariach i innych wydarzeniach Stowarzyszenia, e. uczestniczenia w organizowanych i finansowanych przez Stowarzyszenie pracach badawczych zgodnie z oraz odpowiednio do swych specjalizacji na zasadach ustalonych przez Zarząd. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: a. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, c. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, d. regularnie opłacać składki członkowskie, e. propagować cele stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, b. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych, c. likwidacji członka będącego osobą prawną, d. wykluczenia. 2. Wykluczenie członka moŝe nastąpić w przypadku: a. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, b. postępowania raŝąco sprzecznego z niniejszym Statutem, odmowy lub braku wykonywania obowiązków, c. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, d. działania na szkodę Stowarzyszenia.

4 4 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umoŝliwia członkowi złoŝenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 1 miesiąca od doręczenia na piśmie uchwały. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliŝszym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dzielą się na Członków Funkcyjnych, Członków Akademickich. 2. Członkowie Funkcyjni oraz Członkowie Akademiccy są powoływani spośród członków zwyczajnych przez Zarząd za zgodą zainteresowanego. 3. NiezaleŜnie od innych postanowień niniejszego Statutu, w tym obowiązku przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia Członkowie Akademiccy są obowiązani przygotować przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym i przedkładać do publikacji w ramach działalności Stowarzyszenia prace badawcze lub naukowe odpowiednio do swoich zainteresowań, doświadczeń i kwalifikacji. Zwolnienia z tego obowiązku, z waŝnych powodów, dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. 11 ust. 2 i 3 Statutu stosuje się. 4. Członkowie Funkcyjni wspierają realizację celów Stowarzyszenia i jego działanie, pełniąc funkcje organizacyjne i administracyjne. Winni posiadać odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu, organizacji oraz administrowaniu, w tym realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Członkiem wspierającym moŝe być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złoŝeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w 9 ust. 1 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z Członkiem honorowym moŝe być kaŝda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 3. Zarząd moŝe odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w 11 ust. 2 lit. b d.

5 5 15 Członkowi wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Rozdział IV ORGANY STOWARZYSZENIA 16 Organami Stowarzyszenia są: a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, b. Zarząd Stowarzyszenia c. Komisja Rewizyjna. 1. O ile statut tak stanowi Członkami organów Stowarzyszenia: Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie moŝe zarządzić głosowanie jawne. 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, jeśli członek władz jest jednocześnie członkiem Stowarzyszenia b. pisemnej rezygnacji, c. odwołania przez Walne Zebranie uchwała podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 2. Jeśli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

6 6 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie moŝe być wyznaczony wcześniej niŝ po upływie jednej godziny po pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym. 2. Zarząd zawiadamia członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku; termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złoŝenia wniosku. 4. Do Ŝądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek moŝe być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia naleŝy: a. uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia, b. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminów wzorcowych: Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, d. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi, e. wybór i odwołanie członków Zarządu, f. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, g. uchwalanie zamian Statutu Stowarzyszenia, h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach wskazanych w Statucie, i. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad moŝe być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie moŝe być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 3. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród członków Stowarzyszenia oraz spośród osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

7 7 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia naleŝą: a. Realizacja uchwał Walnego Zebrania, b. Kierowanie bieŝącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, c. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, d. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budŝetowych, e. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, f. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia g. Uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, h. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i. Ustalanie wysokości składek członkowskich j. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, k. Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia, m. Powoływanie i likwidacja Oddziałów Stowarzyszenia. 2. Zarząd pracuje w sposób ciągły podejmując uchwały równieŝ w drodze wykorzystania urządzeń zapewniających komunikowanie się na odległość. Podjęte w ten sposób uchwały wymagają pisemnego potwierdzenia przez członków Zarządu głosującymi za danymi uchwałami. 3. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upowaŝniony członek Zarządu. 5. Obsługa administracyjna Stowarzyszenia zapewniana jest przez Biuro Stowarzyszenia. Dyrektorem Biura Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu. 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia określają Regulamin Zarządu i Regulamin Biura Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków. 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŝy: a. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia, b. Składanie sprawozdań na Wlanym Zebraniu członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, c. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, d. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, e. Składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu. 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest niewaŝne.

8 8 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 24 Rozdział V ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenia mogą być tworzone Oddziały. 2. Do utworzenia Oddziału Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie odnośnej uchwały przez co najmniej 15-stu członków załoŝycieli Oddziału spośród osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących juŝ jego członkami zwyczajnymi. Uchwała ta określa zasięg terytorialny Oddziału, jego siedzibę oraz szczegółowy zakres działania. 3. Uchwała członków załoŝycieli Oddziału podlega akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia, który stosowną uchwałę w tej sprawie winien podjąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały członków załoŝycieli Oddziału o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia. 4. Podjęcie działalności przez Oddział Stowarzyszenia następuje po wybraniu władz Oddziału. 5. Władzami Oddziału są: 1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 6. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: 1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniŝej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuŝszy niŝ jeden rok, 2) złoŝenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 26 Do władz Oddziału określonych w 25 ust. 5 postanowienia 17 i 18 stosuje się odpowiednio Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyŝszą władzą oddziału. 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału naleŝy: 1) uchwalanie programów działania oddziałów, 2) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności Oddziału, 4) udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 5) wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału, 6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

9 9 7) przyjmowanie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia, jakie przedstawiane będą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 28 W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 1) Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału, 2) Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie honorowi z terenu działania Oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad i terminie przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 2. Postanowienia 19 ust. 3,4 i 5 stosuje się odpowiednio. 30 Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 2 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: prezesa, sekretarza oraz skarbnika. 2. Zarząd Oddziału pracuje w sposób ciągły podejmując uchwały równieŝ w drodze wykorzystania urządzeń zapewniających komunikowanie się na odległość. Podjęte w ten sposób uchwały wymagają pisemnego potwierdzenia przez członków Zarządu Oddziału głosujących za danymi uchwałami. 3. Zarząd Oddziału zbiera się w określonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 4. Zarząd Oddziału dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upowaŝniony członek Zarządu. 6. Zarząd Oddziału jest uprawniony do korzystania z obsługi administracyjnej Biura Stowarzyszenia. 7. Szczegółowe zasady działania Zarządu Oddziału określa Regulamin Zarządu Oddziału. 8. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 32 Do zakresu działania Zarządu Oddziału naleŝy: 1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału, 2) Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału i kierowanie bieŝącą pracą Oddziału, 3) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, nabywanie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału, 4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 5) Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 6) Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upowaŝnień,

10 10 7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 8) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału, 9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału, 10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 33 Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 34 Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału. 35 Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 36 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału naleŝy: 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Oddziału, 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 3. przedstawienie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 4. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, 5. współpraca z Komisją Rewizyjną, 6. zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych. 37 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 38 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 39 Szczegółowe zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rozdział VI MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pienięŝne i inne składniki majątkowe.

11 11 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z: a. składek członkowskich, b. dotacji, c. środków otrzymanych od sponsorów, d. darowizn, e. zapisów i spadków, f. dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej, g. dochodów z majątku, h. ofiarności publicznej. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału kaŝdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie słuŝącym realizacji jego celów statutowych. 2. O zakresie oraz o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia moŝe być: 4. a Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność b Z Działalność portali internetowych c Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów d Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych e Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą f Z Wydawanie ksiąŝek g Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku h B Szkoły wyŝsze i Pozaszkolne formy edukacji j Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura k Z Działalność organizacji profesjonalnych l Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania m Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych n Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja o Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

12 12 2. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału składa dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezes lub Skarbnik. Rozdział VII PRZEPISY KOŃCOWE 43 Statut niniejszy moŝe być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; 18 nie stosuje się Stowarzyszenie moŝe być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; 18 nie stosuje się. 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów. 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu r., w Krakowie.

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA (zwany dalej Statutem ) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Rada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Naukowe Centrum Prawno Informatyczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM

S T A T U T. STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM S T A T U T STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM 2008 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Kulturalne DĘBINA w Krościenku Wyżnym" - zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie ( zwane dalej Stowarzyszeniem) nosi nazwę : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitnica". 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Lokalne Stowarzyszenie Rudna " i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SATORI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SATORI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kultury Fizycznej Satori w Lesznie z dnia 06.03.2009 r. STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SATORI Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo

STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie przystanek niebo" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA : Klub Chrześcijan i śydów Przymierze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Chrześcijan i śydów Przymierze - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA STATUT TOWARZYSTWA ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę TOWARZYSTWO OŚWIATOWE FILOMATA, dalej zwana Towarzystwem. 2. Towarzystwo jako organizacja zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO

S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A NASZA WIEŚ - PIASTOWO 1 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenia Nasza Wieś - Piastowo w dalszej treści zwane "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury

Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Załącznik do Uchwały Nr 1 Członków ZałoŜycieli z dnia 23.11.2000r. Statut Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury I. Postanowienia ogólne 1. 1. Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Bractwo Słowa Bożego, zwane dalej Bractwem. 2. Siedziba Bractwa i jego organów znajduje się w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby działania 2

Rozdział II Cele i sposoby działania 2 Statut Stowarzyszenia Coachów Polskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Coachów Polskich w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA " W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA  W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA " W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie-Koła Gospodyń Wiejskich GOSPOSIA" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA NASZA DOLINA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika Nasza Dolina zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne - 1 - STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie Statut Stowarzyszenia Chociszewo Wspólna Przyszłość w Chociszewie I. Postanowienia ogólne. II. Cele i środki działania. III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. IV. Władze Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie S T A T U T ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie S T A T U T ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie S T A T U T ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut reguluje zasady działania Na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych SPOGAT, zwanego dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ).

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie- Zespołu Folklorystycznego GOLINIACY "- zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"

STATUT. Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni 1/6 STATUT Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni" ul. Spacerowa 13 83-010 Straszyn Gmina: Pruszcz Gdański Powiat: Gdański Numer KRS: 0000225235 REGON: 192020500 NIP: 593-22-43-465 Numer Konta Bankowego:

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Razem dla Uhowa i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł 14.05.2014 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza przyjęty przez Zebranie Członków w dniu 2.12.2010

Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza przyjęty przez Zebranie Członków w dniu 2.12.2010 Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza przyjęty przez Zebranie Członków w dniu 2.12.2010 Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo