STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Stowarzyszenie moŝe uŝywać nazwy skróconej Stowarzyszenie Grupa SC2. 3. Stowarzyszenie moŝe posiadać znak organizacyjny, odznaki członkowskie, których wzór i sposoby uŝywania określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie moŝe prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Stowarzyszenie moŝe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 4. Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŝy realizacji celów statutowych i nie moŝe być przeznaczony do podziału między jego członków. 4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 1

2 5 Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań moŝe zatrudniać pracowników, zlecać określone zadania innym podmiotom oraz powoływać biura. Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 6 Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, propagowanie i rozwój sportów elektronicznych, oraz animacja Ŝycia kulturalnego. 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a. Organizowanie konwentów i zlotów, b. Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych i promocyjnych, c. Organizowanie prezentacji, konkursów, konferencji, szkoleń i prelekcji, d. Informacje dla zainteresowanych dotyczące organizowanych wydarzeń, e. Reklama na zlotach, konwentach i innych wydarzeniach kulturalnych. f. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych. g. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich wniosków, postulatów, h. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 8 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŝe być jedynie członkiem wspierającym 2.Stowarzyszenie posiada członków: a. Zwyczajnych, b. Wspierających, c. Honorowych. 2

3 9 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŝe być kaŝda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoŝy pisemną deklarację zawierającą: a. Oświadczenie o przystąpieniu oraz zobowiązanie do opłacania składek na wskazane przez Stowarzyszenie konto bankowe, b. Imię i nazwisko, PESEL, oraz adres zamieszkania przystępującego, c. Podpis przystępującego. d. Rekomendację dwóch członków 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niŝ w ciągu dwóch miesięcy od daty złoŝenia deklaracji. 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŝe zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 4.Członkiem wspierającym staje się po złoŝeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niŝ w ciągu dwóch miesięcy od daty złoŝenia deklaracji zawierającej: a. Osoby fizyczne: imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania przystępującego, aktualny adres elektroniczny ustalony dla kontaktów ze Stowarzyszeniem, b. Osoby prawne: nazwę (firmę), adres siedziby, numer REGON, dołączając odpis z właściwego rejestru, (jeŝeli podlegają wpisowi do rejestru), aktualny adres elektroniczny ustalony dla kontaktów ze Stowarzyszeniem, 5. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie naleŝy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania informacji, w formie elektronicznej, o decyzji Zarządu. 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŝe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 3 członków 10 Członkowie zwyczajni mają prawo: a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, b. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia, c. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 3

4 d. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, e. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i Ŝądania informacji o sposobie ich załatwienia. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, b. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, c. Przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, d. Regularnego opłacania składek członkowskich, e. Nie naruszać solidarności organizacyjnej Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów 3. Członkowie honorowi: a. Są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. b. Mają prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia, c. Mają prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia bez biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia d. Mają prawo do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie e. Mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia f. Mają obowiązek nie naruszać solidarności organizacyjnej 4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z Walne Zebranie Członków moŝe odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w 13 pkt.b 4

5 13 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynaleŝności do Stowarzyszenia złoŝonej na ręce Zarządu, b. Wykluczenia przez Zarząd: Z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres dłuŝszy niŝ 2 miesiące, Z powodu raŝącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał organów Stowarzyszenia, Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuŝszy niŝ 2 miesiące Z powodu działania na szkodę c. Pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, d. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 2. O utracie członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O jej treści Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego drogą elektroniczną. 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliŝszym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia Organami Stowarzyszenia są: a. Walne Zebranie Członków, b. Zarząd, c. Komisja Rewizyjna Organy Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie moŝe zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 2. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu moŝe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym moŝna powołać nie więcej niŝ połowę składu organu. 5

6 16 Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, Ŝe dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 17 Kadencja wszystkich wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 5 lat. Osoby działające w organach Stowarzyszenia, po upływie kadencji, mają moŝliwość ubiegania się o wybór na kolejną kadencję. Walne Zebranie Członków NajwyŜszym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Walne Zebranie moŝe być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie lub drogą elektroniczną, członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niŝ w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: a. Z własnej inicjatywy, b. Na Ŝądanie członków Komisji Rewizyjnej, c. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty otrzymania wniosku lub Ŝądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 19 Do kompetencji Walnego Zebrania naleŝy: a. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b. Uchwalanie zmian statutu, 6

7 c. Wybór i odwoływanie wszystkich organów Stowarzyszenia, d. Udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia, f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, h. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, i. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeŝonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, j. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, Zarząd Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesów i skarbnika. Walne Zebranie Członków dokonując wyboru Zarządu równocześnie określa liczbę jego członków. Walne Zebranie Członków dokonując wyboru Komisji Rewizyjnej równocześnie określa liczbę jej członków. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 21 Do kompetencji Zarządu naleŝy: a. Kierowanie bieŝącą pracą Stowarzyszenia, b. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania, c. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, d. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, e. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, f. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, g. Zwoływanie Walnego Zebrania, h. Ustalanie wysokości składek członkowskich. i. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, j. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd moŝe zatrudniać pracowników, którzy tworzą biuro 7

8 Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niŝ raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący. 23 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŝy: a. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, b. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, d. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, e. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, f. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, g. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich Stowarzyszenie moŝe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie słuŝącym realizacji jego celów statutowych. 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków. Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa Źródłami powstania majątku są: a. Składki członkowskie, b. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, c. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty 8

9 2. Wszelkie środki pienięŝne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŝania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 5. Dochody z własnej działalności. 6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału kaŝdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg. zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Sposób reprezentacji 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Rozdział VI. Postanowienia końcowe 27 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku 9