KLASA 2. Preferowa ne metody nauczania. zna i rozumie regulamin pracowni komputerowej MC P, PR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASA 2. Preferowa ne metody nauczania. zna i rozumie regulamin pracowni komputerowej MC P, PR 2"

Transkrypt

1 Tabelaryczne uj cie planu ynikoego KLASA Rozdzia I edukacyjne do rozdzia u I zna przepisy i regulaminy oboi zuj ce praconi komputeroej, zna cele informatyki, tym procedury egzaminu maturalnego, zna systemy zapisu liczb oraz dzia ania arytmetyczne i logiczne, popranie opisuje model funkcjonoania komputera, ie, jakie oprogramoanie ybra nauczyciel, tak e kontek cie egzaminu maturalnego, Zapis tematu lekcji dzien referoa celó odr cz Organizacja zaj informatyki. rzepisy BH i regulamin oboi zuj cy szkolnej praconi komputeroej. - atura i konkursy informatyczne - Reprezentacja informacji pami ci komputera zna przepisy bhp dotycz ce pracy praconi W zna i rozumie regulamin praconi komputeroej C, R zna ymagania staiane informatorze maturalnym zapoznaje si z mi maturalnymi i próbuje rozi za skazane przez nauczyciela zna ró ne systemy zapisu liczb z- potrafi ykona operacje arytmetyczne ró nych z-6 Z0 systemach liczboych ie, jakich jednostek pami ci u ya si W informatyce potrafi zapisa liczb ze znakiem kodzie u z-6 C ie, na czym polega reprezentacja sta oz10-7 z7 i zmiennoprzecinkoa potrafi yja ni dzia ania bramek logicznych i z8-7 przerzutnikó D C, -6 Nale y ybra z poprzednich matur. Warto roza y przeznaczenie dóch, a naet trzech godzin lekcyjnych Cz mo na jako prac domo

2 6 zna podstaoe podzespo y komputera i okre la rzegl d sprz tu komputeroego i naja niejsze parametry model potrafi przedstai spó dzia anie ybranych elementó komputera W D 7-8 rzegl d oprogramoania przydatnego informatyce poznaje rodoisko programoania, które nauczyciel ykorzysta do przygotoa zi zanych z egzaminem maturalnym poznaje inne rodoiska, które nauczyciel zamierza ykorzysta do pozosta ych celó C z-8 z-8 Nale y przedstai uczniom list oprogramoania okre lon przez CKE (.cke.edu.pl) i yra nie okre li, którym rodoisku b d odbya y si przygotoania do matury Rozdzia II edukacyjne do rozdzia u II zna podstaoe typy danych i rol operatoró potrafi zapisya algorytmy za pomoc schemató blokoych i torzy schematy blokoe potrafi torzy proste programy komputeroe z ykorzystaniem funkcji i procedur potrafi pisa programy przetarzaj ce pliki tekstoe ie, na czym polega popraianie sprano ci algorytmó zna ybrane algorytmy klasyczne, tym algorytm Euklidesa, metod Netona-Raphsona, schemat Hornera, rozumie i potrafi ykorzysta mechanizm rekurencji zna przyk ady ykorzystania metody dziel i zyci aj zna podstaoe metody sortoania tablic in situ i potrafi dokona analizy sprano ci tych algorytmó ie, na czym polega sortonie szybkie, sortoanie kube koe oraz sortoanie przez scalanie 9-10 Zapis tematu lekcji dzien Deklaroanie zmiennych i zastosoanie operatoró ie, jak s reprezentoane liczby, znaki i a cuchy tekstoe potrafi poda definicje tablic jedno- i ieloymiaroych ie, co to jest rekord i jak mo na reprezentoa zbiory potrafi okre li znaczenie i reprezentacje typu logicznego referoa W celó R odr cz z1-9 z-9 Warto odnie si do j zyka ascal i C

3 11-1 Torzenie specyfikacji algorytmó i zapisyanie ich ró nymi metodami rozumie znaczenie podstaoych operatoró i ie, z-60 jak je zastosoa ró nych j zykach ie, co to jest algorytm, i potrafi zapisya go Z postaci listy krokó potrafi okre li specyfikacj algorytmu C z1-7 potrafi torzy schematy blokoe z-7 z8 1 Torzenie prostych programó j zyku ascal i C potrafi napisa prosty program z ykorzystaniem instrukcji arunkoej i instrukcji iteracji C z-96 z-97 Warto zadanie domoe rozumie potrzeb zastosoania funkcji i procedur Zastosoanie programach funkcji rozumie poj cie zasi gu zmiennej i procedur potrafi pisa proste programy z ykorzystaniem funkcji i procedur Zasady przetarzania plikó tekstoych j zyku ascal, C i VB isanie programó przetarzaj cych pliki tekstoe 0 Torzenie programó - spradzian 1 - potrafi napisa program odczytuj cy i zapisuj cy dane do pliku tekstoego potrafi napisa program realizuj cy algorytm zgodne z podan specyfikacj potrafi napisa program realizuj cy algorytm zgodne z podan specyfikacj rozumie istot zagadnienia sprano ci algorytmó i potrafi skaza praktyczne znaczenie tego Zagadnienie polepszania zagadnienia sprano ci algorytmó rozumie popraianie sprano ci algorytmu ykorzystyanego do badania, czy dana liczba jest liczb piersz Analiza i zastosoanie algorytmu Euklidesa rozumie istot dzia ania algorytmu Euklidesa potrafi praktycznie ykorzysta algorytm Euklidesa W C C D R R R C z-97 z-98 z6-98 Z6 Z1 z7-98 z9 np. z1 - algorytm 1 lub z1 - algorytm D z1-110 Z9 D Z W C D z-110 R z0, z6. Bardzo a ny temat kontek cie przygotoa do noej matury Warto roza y zadanie domoe, cho by jako doko czenie prac rozpocz tych na lekcji Wa ne jest zaproponoanie przemy lanego systemu punktacji. Je li zabraknie czasu - doko czenie pracy nale y zleci poza lekcj.

4 rzyk ady innych algorytmó klasycznych Analiza ybranych algorytmó rekurencyjnych Torzenie algorytmó rekurencyjnych Torzenie algorytmó rekurencyjnych - iczenia zna sposób obliczania pieriastka kadratoego metod Netona-Raphsona zna proste metody szyfroania tekstó ie na czym polega mechanizm rekurencji na przyk adzie obliczania arto ci yra enia n! oraz n rozumie znaczenie stosu potrafi napisa aplikacj realizuj c algorytm rekurencyjny potrafi torzy algorytmy rekurencyjne ykorzystuj ce grafik zna schemat Hornera i jego zastosoania potrafi oceni sprano algorytmu opartego na Rekurencja i iteracja na przyk adzie schemacie Hornera schematu Hornera i ci gu potrafi yznaczy iteracyjnie i rekurencyjnie n-ty Fibonacciego yraz ci gu Fibonacciego zna korzy ci i niebezpiecze sta ynikaj ce ze stosoania mechanizmó rekurencji zna algorytmy klasyczne Torzenie algorytmó iteracyjnych i rekurencyjnych - spradzian potrafi analizoa i torzy algorytmy rekurencyjne 6-7 etoda dziel i zyci aj potrafi dokona analizy algorytmó znajduj cych najmniejszy i naji kszy element zbiorze Wybrane algorytmy przeszukiania zbioró odstaoe problemy porz dkoania zbioró C D D D C z-111 z6-111 Z9 z-11 z7-1 z-11 z-11 z1-17 D Z D Z0 R C rozumie istot metody dziel i zyci aj W Z7 rozumie i potrafi zaimplementoa algorytm szukania i staiania elementu zbiorach uporz dkoanych potrafi napisa program znajdoania miejsca zeroego funkcji metod po oienia przedzia ó potrafi okre la specyfikacje algorytmó dotycz cych porz dkoania zbioró zna podstaoe metody porz dkoania tablicprzez prost zamian, przez staianie i przez ybieranie C np. z z0 z-10 z-10 Z6 Z W Z8,z z16. Warto zadanie ze strony 119 (tylko dla ch tnych) Warto dodatkoe zadanie jako prac domo np. z-11, z6-11 Warto zadanie domoe np. z-17

5 Sortoanie przez kopcoanie Sortoanie szybkie (QuickSort) - potrafi zaimplementoa algorytm sortoania przez kopcoanie potrafi dokona analizy sortoania metod QuickSort C W z-17 (analiza algorytmu sortoani a przez kopcoan ie) z-17 (analiza algorytmu sortoani a metod QuickSort ) ie, jak dzia a algorytm sortonia przez scalanie W Z8 Zastosoanie innych metod sortoania ie, jak dzia a i jakie zastosoanie ma algorytm sortoania kube koego W z-17 Lekcj arto przeproadzi y cznie klasie, której ucznioie dobrze radz sobie z dotychczasoym materia em Do tematu trzeba si odnie - ymagaj tego zapisy standardach ymaga egzaminacyjnych 6 Analiza metod sortoania potrafi ykona raport dotycz cy analizy metod sortoania dla ró nych zestaó danych odstay algorytmiki i potrafi ykorzysta algorytmy klasyczne programoania - rozi zyanie potrafi oceni sprano algorytmu odstay algorytmiki i programoania - spradzian potrafi ykaza si znajomo ci algorytmiki i torzenia programó D C D np. z, z0, np. z, z8, z9, z np. z10, z1,z8, z1, z6, z9 Warto jako zadanie domoe zleci ykonanie takiego raportu jako prac zespo o. Ucznioie poinni m.in. napisa programy generuj ce ró ne zestay danych. Za o enia raportu nale y okre li na lekcji.

6 Rozdzia III edukacyjne do rozdzia u III zna podstaoe poj cia dotycz ce sieci komputeroych oraz urz dzenia realizuj ce przep y informacji ie, jakie urz dzenia realizuj przep y potrafi konfiguroa komputery do pracy sieci zna podstaoe zasady administroania kontami i zasobami sieci zna problem bezpiecze sta pracy sieci ie, jakie s mo lio ci spó czesnych sereró 1- Zapis tematu lekcji dzien zna podstaoe poj cia dotycz ce sieci odstay pracy sieci komputeroych komputeroych zna funkcje naja niejszych urz dze torz cych sie - Konfiguracja stacji roboczych potrafi konfiguroa komputery do pracy sieci -6 Narz dzia administracyjne rodoiska Windos 7 roblemy bezpiecze sta sieci 8 Wykorzystanie us ug siecioych 9 Sieci komputeroe - podsumoanie iadomo ci ie, jak mo na zarz dza kontami i zasobami referoa W W C C celó R odr cz z1- z8-6 R z- ie, jak planoa archiizacj danych W z10-6 zna podstaoe sposoby ama do sieci D R z11-6 ie, jak mog dzia a irusy komputeroe i jak si przed nimi chroni ie, jak konfiguroa sie z po czeniem do Internetu D C zna mo lio ci spó czesnych sereró W posiada podstao iedz dotycz c sieci komputeroych R R z9-6 R C z8 z18 Warto skaza sposób zarz dzania szkoln sieci komputero

7 Rozdzia IV edukacyjne do rozdzia u IV zna podstaoe problemy organizacji baz danych potrafi projektoa tabele torz ce relacyjny model baz danych zna funkcje naja niejszych obiektó relacyjnych baz danych potrafi projektoa zaaansoane formularze, kerendy i raporty potrafi torzy interfejs i zabezpiecza baz danych potrafi torzy zapytania j zyku SQL Zapis tematu lekcji dzien referoa celó odr cz rozumie potrzeb budoy baz danych W 60 Ogólne informacje o bazach danych rozumie model funkcjonoania relacyjnej bazy W z- danych rozumie poj cia: klucz podstaoy, klucz obcy W Struktura Systemu Zarz dzania z- 61 Baz Danych i projektoanie tabel potrafi projektoa tabele torz ce relacyjn baz C R z1-8 danych D 6-6 Formularze i kerendy - iczenia 6-6 rojektoanie rodoiska SZBD odstay j zyka SQL potrafi torzy formularze ykorzystuj ce s oniki potrafi stosoa ró ne rodzaje kerend C potrafi projektoa raporty potrafi torzy rodoisko zarz dzania baz danych C potrafi zabezpiecza baz danych zna podstaoym zakresie sk adni j zyka SQL W potrafi torzy zapytania SQL C 68 Zapytania SQL - iczenia potrafi torzy zapytania SQL C R R R z-8 z-8 z- Warto dok adnie iczy torzenie zapyta SQL, tak e do bazy innej ni S Access Samodzielne torzenie SZBD - iczenie Samodzielne torzenie SZBD - spradzian potrafi torzy relacyjn baz danych C potrafi torzy relacyjn baz danych C np. z6 lub z1 Warto poleci zako czenie pracy po zaj ciach a ne z punktu idzenia przygotoania do matury

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY SPECJALISTYCZNEGO MODU U SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA CHEMIA Z INFORMATYK Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej

Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 248 261 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.15 Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej Olga Pilipczuk, Dima Shamroni

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy Anna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Rozk ad materia u i plan wynikowy

Rozk ad materia u i plan wynikowy Rozk ad materia u i plan wynikowy Dzia O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Joanna Kurowska** WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH WE WSPOMAGANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH STRESZCZENIE G ównym celem pracy jest prezentacja koncepcji

Bardziej szczegółowo