Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska"

Transkrypt

1 Biała Podlaska r JRP/ 37 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 3 (IX. Kierownik Budowy). Prosimy o potwierdzenie, że spełniony będzie warunek udziału w postępowaniu w przypadku Kierownika Budowy jeżeli będzie miał doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. Zamawiający po rozpatrzeniu pytania uznaje, iż doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, oraz udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok będzie uznane jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) IX Kierownik Budowy IDW i nadaje mu treść jak poniżej: IX. Kierownik Budowy (kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,

2 Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe, o co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy o doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok, udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. 2. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie są wymagane kwalifikacje zawodowe dla projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Według zapisów SIWZ (strona 17) ww. członek zespołu projektowego powinien posiadać "...uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...". W treści pkt )b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW wystąpił błąd pisarski. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW i nadaje mu treść jak poniżej: V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego; Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta doświadczenie w projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia

3 co najmniej jednej zakończonej inwestycji w sektorze ochrony środowiska (gospodarka odpadami i/lub gospodarka wodnościekowa), 3. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (VIII. Projektant technolog) Jeżeli w kraju pochodzenia eksperta (Projektanta - technologa), nie są wymagane uprawnienia do projektowania a jedynie odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla spełnienia danego warunku wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu wymagane w danym kraju. Zamawiający potwierdza, iż dla spełnienia warunków w zakresie kwalifikacji zawodowych Projektanta Technologa wystarczy posiadać uprawnienia do projektowania lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach 4. PYTANIE: Dot. IDW pkt. 5.Termin wykonania zamówienia pkt. 1 Czas na Ukończenie Robót Zamawiający określił na 728 dni, okres gwarancji na roboty budowlane na 728 dni z czego Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Na stronie I/13 IDW jest zapis: Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania Umowy do 1498 dni, w tym Czas na Ukończenie Robót nie może przekroczyć 728 dni i okres gwarancji na roboty budowlane 728 dni z czego, Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. W tym okresie Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji sprawności technologicznej instalacji udzielonej przez Wykonawcę a sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. Nie uzyskanie gwarantowanych wskaźników sprawności technologicznej w okresie 364 dni traktowane będzie jako wada instalacji zgodnie z zapisami Części II niniejszej SIWZ. Na stronie II/30 umowy: Niepomyślny wynik Prób Końcowych Subklauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez dodanie akapitu: W przypadku niepowodzenia Prób Końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej Subklauzuli, ustanowiona zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 5 % tej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zapłacona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Na stronie III/254 i III/255 w punkcie 4.6 PFU dot. prób końcowych da zapisy iż: Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane parametry ekologiczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót oraz że: Ruch próbny tj. normalna praca instalacji. Należy przyjąć następujący czas trwania ruchu próbnego dla poszczególnych instalacji: o Instalacja segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych (praca jednozmianowa) 91 dni. o Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 91 dni. o Kompostownia odpadów zielonych 1 pełny cykl (140 dni). o Instalacja produkcji biogazu 1 pełny cykl (140 dni).

4 Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Okres Zgłaszania Wad 182 czas na ukończenie robót ruch próbny - 91 dni Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 728 ruch próbny 140 dni Instalacja produkcji biogazu Powyższy schemat obrazuje czas realizacji kontraktu wynika z niego iż przy założeniu i ż pozwolenie na budowę zostanie uzyskane w ciągu 8-9 m-cu w tym (5-6 m-cy na projekt i 2-3 m-ce na procedury administracyjne ) oraz rozruch części mechanicznej i produkcji biogazu będzie trwał ok dni (ok. 4 m-cy) to na roboty budowlane pozostaje wykonawcy 12 m-cy. Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku kontraktu typu zaprojektuj i wybuduj dla przedmiotowego zadania,: zaprojektowanie (4 6 miesięcy) uzyskanie pozwolenia na budowę (3 miesiące) budowa i wyposażenie (16 17 miesięcy) rozruch z uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego (5 6 miesięcy) okres 24 m-cy na jest ewidentnie niewystarczający. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że rozruch technologiczny z próbami eksploatacyjnymi i uzyskaniem efektu technologicznego mogą być prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, a Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia po właściwie ukończonym procesie wybudowania, wyposażenia i mechanicznego uruchomienia Zakładu. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

5 Biała Podlaska r JRP/ 38 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Komora intensywnego dojrzewania osądów pofermentacyjnych Wnioskujemy o zróżnicowanie wymogu dot. minimalnego czasu dojrzewania w komorach intensywnego dojrzewania osadów pofermentacyjnych dla odmiennych typów procesów suchej fermentacji metanowej tj. : 1. ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje - wymóg 14 dni 2. innych procesów wymóg 28 dni Rozgraniczenie to i w konsekwencji dłuższy czas kolejnego etapu wynika z tego, iż frakcja biodegradowalna kierowana do metanizacji podlega w różnym stopniu degradacji w przypadku dwóch rodzajów procesu. Na potwierdzanie tego faktu wskazuje gwarantowana produkcja biogazu: 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) ciągłe procesy termofilne z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) inne procesy będąca pochodną (wynikiem) procesu biodegradacji. Różnica ta wynikająca z innej charakterystyki procesu spowodowana jest m.in.: brakiem mieszania wsadu okresowym zatrzymaniem procesu i zanikiem warunków beztlenowych prowadzenia procesu spowodowanych przewietrzaniem komór przed ich otwarciem i opróżnieniem w konsekwencji czego liczba kultur bakterii metanogennych ulega zmniejszeniu. Fermentacja metanowa (metanizacja) jest procesem ściśle beztlenowym i nawet jego niewielka ilość tlenu powoduje zablokowanie jej przebiegu. W procesach okresowych wsad kierowany jest do otwartego reaktora gdzie nie panuje atmosfera beztlenowa. Inicjacja procesu metanizacji staje się zatem trudna i czasochłonna. inokulacja kolejnej komory jest dokonywana za pomocą wsadu ze zmniejszoną liczbą kultur bakterii

6 W przypadku procesów ciągłych atmosfera beztlenowa jest zachowana przez cały czas trwania procesu. Taki sam okres dojrzewania dla osadów pofermentacyjnych nie daje możliwości osiągnięcia takiego samego efektu stabilizacji dla dwóch grup technologii. Osad pofermentacyjny z procesu ciągłego z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje potrzebuje mniej czasu w procesie intensywnego dojrzewania aby uzyskać taki sam stopień ustabilizowania jak osad pofermentacyjny w innych procesach. Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia porównywalnego efektu ekologicznego i przede wszystkim bezpieczeństwa Zamawiającego co do przyszłych zmian dotyczących możliwości składowania odpadów tj. ich stopnia ustabilizowania AT 4 (zgodności z wytycznymi Ministerstwa Środowiska) obie grupy procesów przedstawione w PFU powinny być porównywalne. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 1 Zamawiający nie przychyla się 2. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Gwarancje technologiczne Prosimy o uwzględnienie w wykazie gwarancji technologicznych w PFU, IDW oraz kontrakcie produkcji biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej [Nm 3 /Mg] lub w wymiarze rocznym [Nm 3 /rok] co jest zgodne zapisami z punktu str. III/101 gdzie jako ilość minimalną biogazu podaje się 1, 8 mln Nm 3 /rok oraz zapisu pod tabelą A-10 str. III/102 - ***) Wydajność biogazu będzie sprawdzona poprzez analizę VDI testu fermentacji materiału wsadowego. Wysokość uzyskanej w instalacji ilości gazu powinna wynosić ok % ilości biogazu, który uzyskany został według próby fermentacyjnej VDI Liczba i warunki pobierania próbek dla próby fermentacyjnej będą wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę Ponadto w interesie ekonomicznym dla Zamawiającego jest jak największa efektywność wytwarzania biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej i w konsekwencji sprzedaż energii elektrycznej. Dla zobrazowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przy założeniu gwarantowanej produkcji biogazu w ilości : 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulację Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla innych procesów różnica dla obu typów procesów w okresie 20 lat eksploatacji zakładu daje przychód w kwocie około PLN (*) przy założeniu stalej ceny. (*) do obliczeń użyto nastepujacych danych: cena sprzedaży do sieci 1 MWh energii odnawialnej w Polsce: 190 PLN (energia tzw. czarna) PLN (zielony certyfikat pochodzenia) Mg/rok wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) do komory fermentacyjnej sprawność elektryczna jednostki kogeneracyjnej na poziomie 33% (zgodnie z PFU) wartość opałowa biogazu na poziomie 5,8 kw/nm3 Przykład obliczenia ceny sprzedaży energii dla wydajności 140 Nm3/tonę wsadu: ton /rok* 140 Nm3/t * MW/Nm3 * 0.33 * (190 PLN PLN) = PLN Powyższe wyliczenia potwierdzają konieczność weryfikacji produktywności biogazu jako parametru gwarantowanego co pozwoli na uwiarygodnienie doświadczenia dostawców technologii metanizacji. frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych.

7 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium- poziomu produkcji biogazu z jednej tony frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych, co pozwoli Zamawiającemu dokonać rzetelnej oceny rozwiązań technologicznych. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 2 Zamawiający nie przychyla się 3. PYTANIE: Prosimy o weryfikację stopnia redukcji na stronie II/41z analogicznymi zapisami na stronach III/259 i I/79 gdzie podano: Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO w 2014 roku 47% Obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO w 2014 roku (ilość odpadów dla roku 1995 wynosiła Mg/rok) - 50% We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) w pkt 2 w tabeli kolumna 3 wiersz 2 i 3 wystąpił błąd pisarski: Zamawiający zmienia treść tabeli w pkt 2 We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) nadając mu treść: l.p. Wyszczególnienie Wielkość minimalna Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w 47 stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO Obniżenia ilości składowanych odpadów 50 biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO Wielkość gwarantowana 4. PYTANIE: Dot. PFU - punktu Punkt podczyszczania i sprężania biogazu str. III/160 W związku ogólnym przedstawieniem problematyki oczyszczania biogazu wnosimy o dodatkowe określenie stężenia siarkowodoru jaki należy zagwarantować na wyjściu z instalacji metanizacji. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie naszego prośby. Siarkowodór jest związkiem zawsze obecnym w biogazie produkowanym podczas metanizacji. Jego zawartość w biogazie pochodzącym z metanizacji odpadów komunalnych może osiągać stężenie nawet ppm. Przykładem mogą być zakłady metanizacji odpadów komunalnych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, a także niedawno uruchomiony zakład w Polsce. Siarkowodór sprawia następujące problemy eksploatacyjne i problemy bezpieczeństwa: gaz niebezpieczny, którego wdychanie może spowodować śmierć personelu gaz silnie korozyjny (problemy korozji rur i betonu) gaz nieakceptowany w dużym stężeniu (maksymalnie około 500 ppm) przez jednostki kogeneracyjne ze względu na jego korozyjność niemożliwe filtrowanie biogazu (za pomocą węgla aktywnego, ziemi rudy darniowej) o zawartości siarkowodoru ponad 1500 ppm spalanie powoduje wytworzenie tlenków siarki związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego

8 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaje sie uzasadnione wymagać od Wykonawcy zagwarantowanie jak najmniejszego stężenia siarkowodoru już na wyjściu z instalacji metanizacji (maksymalnie 800 ppm), co spowoduje możliwość jego dalszej obróbki np. za pomocą węgla aktywnego i zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji jednostek kogeneracyjnych (długość eksploatacji, bezawaryjność etc.). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się 5. PYTANIE: Dot. PFU punktu Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha Prosimy o sprecyzowanie jaką metodą należy przeprowadzać inwertowanie (przewietrzania) komory fermentacyjnej przed wyładunkiem przefermentowanego wsadu. Zapisy PFU nie określają sposobu inwertowania (przewietrzania) komór fermentacyjnych dla procesów okresowych. Należy podkreślić, że technologie okresowe z wyładunkiem przefermentowanego wsadu za pomocą środków kołowych wymagają inwertowania (przewietrzania) komory przed jej opróżnieniem. Taka operacja jest często przeprowadzana za pomocą gazów wydechowych z jednostek kogeneracyjnych. Wydaje sie zasadne niedopuszczenie do takiego sposobu inwertowania, gdyż gazy te zawieraja w swoim skladzie tlen, a mieszanina metan/tlen jest wybuchowa. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 5 Zamawiający nie przychyla się 6. PYTANIE: Dot. PFU, - pkt Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha W związki z zapisami PFU na str. III/89 dotyczącymi sposobu rozładunku komory fermentacyjnej prosimy o potwierdzenie, ze wyładunek przefermentowanego wsadu z komory fermentacyjnej może sie odbywać środkami transportu kołowego. W przypadku technologii okresowych, w trakcie rozładunku przefermentowanego wsadu, środkami transportu kołowego możliwe jest naruszenie kieszeni biogazu uformowanych w

9 pryzmie metanizowanych odpadow (w biogazie zawarty jest siarkowodór) pomimo zwiększonej wentylacji wolnej przestrzeni w której zbiera się biogaz. Wydaje sie zasadne wymagać od Wykonawcy zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa tej operacji, najlepiej poprzez jej automatyzacje. W takim przypadku nie byłoby możliwe wdychanie, przez operatorów ładowarki, rozprzestrzeniającego się siarkowodoru. Ponadto wyładunek materialu w miejscu potencjalnego ulatniania się biogazu za pomocą ładowarki w wersji normalnej (nie przeciwwybuchowej EX) budzi wątpliwości w kwestiach bezpieczeństwa istnieje duża możliwość wystąpienia iskry w pobliżu źródła wybuchowego biogazu. Tak Jednakże niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 6 Zamawiający nie przychyla się 7. PYTANIE: W związku tym, iż aspekt kontroli prowadzenia procesu metanizacji w PFU jest przedstawiony w sposób ogólny zwracamy się z prośbą o jego doprecyzowanie i określenia sposobu kontroli procesu w celu jego regulacji, w przypadku wystapienia anomalii biologicznych. Do prawidłowego przebiegu procesu metanizacji konieczna jest kontrola parametrow chemicznych wsadu, który jest fermentowany. Pozwala to, w przypadku odchylenia od normy, uregulować proces tak, aby zapewnić optymalną produkcję i jakość biogazu (a zarazem zapewnić ciągłą produkcję energii elektrycznej). Wydaje się zasadne wymagać punktów poboru próbek fermentowanego wsadu. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 7 Zamawiający nie przychyla się 8. PYTANIE: Zamawiający określił minimalną wymagana powierzchnia biofiltra równą 500 m2. Prosimy o zróżnicowanie minimalnej powierzchnie biofiltra ze względu na rodzaj technologii. W przypadku ciągłych procesów ryzyko wydzielania odorantów podczas metanizacji nie istnieje i proponowana powierzchnia biofiltra jest wystarczająca.

10 W technologiach z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych powinna ona być zwiększona, gdyż taki sposób metanizacji generuje więcej substancji zapachowych, które są emitowane do atmosfery. Rozładunkowi reaktora, który trwa kilka godzin towarzyszy przewietrzanie podczas, którego z przestrzeni nad wsadem odciągany jest m.in. amoniak i siarkowodór w znacznych stężeniach. W związku z powyższym zasadnym jest wymaganie, w przypadku technologii metanizacji z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych wymagać min. 750 m² powierzchni biofiltra. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 8 Zamawiający nie przychyla się 9. PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie standardu wykonania urządzeń do dezodoryzacji (EX) W przypadku wentylacji komór fermentacyjnych dla technologii gdzie jest to konieczne wydaje sie zasadne wymagać elementów dezodoryzacji (wentylatorów, odciągów powietrza) w wersji przeciwwybuchowej (EX). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się 10. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Technologia przygotowania paliwa alternatywnego Prosimy o potwierdzenie minimalnej kaloryczności produkowanego paliwa alternatywnego na poziomie 17 MJ/kg Wartość opałowa 17 MJ/kg jest niemożliwa do osiągnięcia przy produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych, i biorąc pod uwagę przewidywany bilans masowy ogłoszony w PFU. Proponujemy zamianę tej wartości na 15 MJ/kg, lub zapewnienie dodatkowego źródła odpadów przemysłowych (np. zużytych opon) do wzbogacania wartości opalowej otrzymanego paliwa alternatywnego w ilości minimum 2000 Mg/rok

11 Zamawiający określił wymagania dotyczące parametrów fizykochemicznych paliwa alternatywnego RDF w oparciu o wymagania stawiane przez potencjalnych odbiorców paliwa. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 31.03.2011r JRP/ 48 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska JRP/ 62 /BP/2010 Zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu (Rozdział 3 Części II SIWZ) Klauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez: Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8,7 dodatkowego akapitu o treści: Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22118-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 12 ENOTICES_BWiK 06/12/2010- ID:2010-162233 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 www.zwik.skawina.pl, Kapitał zakładowy : 59.483.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422 Jednostka Realizująca Projekt Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane PL-Biała Podlaska: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 24.03.2011r JRP/ 34 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sulików: Inżynier Kontraktu w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Numer ogłoszenia: 314588-2009; data zamieszczenia: 11.09.2009

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196289-2011:text:pl:html PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane 2011/S 119-196289 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156325-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. Balice, dnia 04 kwietnia 2012r. MPL/BS/SZ/241/3/01/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie negocjacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. 1 Wstęp. Wszyscy dziś stoimy przed ogromnym wyzwaniem środowiskowym. Z jednej strony następuje kurczenie się zapasów złóż paliw konwencjonalnych.

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_MWIKOSTR 20/05/2010- ID:2010-064498 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 117072-2016 z dnia 2016-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum podstawowego -PIG-PIB przy ul. Jagiellońskiej 76 w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kraków, 2011 r. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3669-2015:text:pl:html Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl

Szczecin, dnia r. sygn. DZP/K-574/2015. bip.pum.edu.pl sygn. DZP/K-574/2015 Szczecin, dnia 11.12.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa

... Pieczęć nagłówkowa Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy OA ZP.2710.14.2014... Pieczęć nagłówkowa Data. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa

... Pieczęć nagłówkowa Załącznik nr 2A do SIWZ... Data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH¹ Przystępując do udziału w

Bardziej szczegółowo

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO 27 lipca miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez Bialskie Wodociągi i Kanalizację "Wod-Kan" sp. z o.o. w Białej

Bardziej szczegółowo

Katowice, r. MŚ-JRP-ŁD-333-6/10. Do wszystkich Wykonawców

Katowice, r. MŚ-JRP-ŁD-333-6/10. Do wszystkich Wykonawców Katowice, 17.12.2010r. MŚ-JRP-ŁD-333-6/10 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:. Roboty przygotowawcze związane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_BWiK 02/12/2010- ID:2010-160816 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39612-2012:text:pl:html PL-Konin: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów 2012/S 25-039612 Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

RAP Załącznik nr 4 do IDW WYKAZ OSÓB

RAP Załącznik nr 4 do IDW WYKAZ OSÓB RAP.272.111.2012 Załącznik nr 4 do IDW Nazwa i adres Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum) WYKAZ OSÓB Wykaz osób, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): 058 3460881 Fax: 058 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl Tel. (sekr.): 058 3416071

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 09.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Katarzyna Dohnalik Do obowiązkowych zadań własnych gmin

Bardziej szczegółowo

Pełnienie nadzoru autorskiego. dla Projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku.

Pełnienie nadzoru autorskiego. dla Projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia wchodzącego w skład Projektu pn.: Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42577-2015 z dnia 2015-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork 1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: Ogólne informacje na temat istniejącego obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96419-2014:text:pl:html Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty

Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Dezintegracja osadów planowane wdrożenia i oczekiwane efekty Poznań, 23-24.10.2012r. Plan prezentacji I. Wstęp II. III. IV. Schemat Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Gospodarka osadowa Lokalizacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 132432-2015 z dnia 2015-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk III. 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZZO/Z02/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZZO/Z02/2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Prezentowana przez VACAT ENERGIA Sp. z o. o. technologia A R R O W B I O TM to ekologiczny, spełniający wymogi

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca musi złożyć dokumenty określone przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 z :38

1 z :38 1 z 5 2016-12-22 12:38 Ogłoszenie nr 372455-2016 z dnia 2016-12-22 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁ OSZENIU Numer: 363801

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 34 7/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 30.03.2011r JRP/42 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

PL-Wola Krzysztoporska: Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 2011/S

PL-Wola Krzysztoporska: Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 2011/S 1/7 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153-2011:text:es:html PL-Wola Krzysztoporska: Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani Wykonawcy

Zainteresowani Wykonawcy PSOUU Koło Terenowe Police, ul. Korczaka 55, 72-010 Police Zainteresowani Wykonawcy Data: 24.05.2012 Nasz znak: 71/PSOUU/12 Telefon: +48 91 31-80-270 Fax: +48 91 31-80-270 E-Mail:psouu@police.pl Zmiany

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303655-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 167-303655 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO 1 z 25 SIEĆ SN SYSTEM ENERGETYCZNY. ODBIORNIKI ENERGII. KOSINY

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści SIWZ:

I. Wyjaśnienie treści SIWZ: Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.38.2017.CS/5 UNP: 2017-0211775 Warszawa, dnia 23

Bardziej szczegółowo

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711752,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.:

Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.: Str 1/7 SPRAWOZDANIE z pracy badawczej pt.: Badanie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR w podoczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Zakładach Uniq Lisner Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Wojewódzkie dokumenty strategiczne Program Ochrony Środowiska Województwa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A., ul. Wiejska 18,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 18, Ostrów Wielkopolski: budowa segmentu stabilizacji ) kompostowania odpadów komunalnych w systemie pryzmowym na terenie składowiska odpadów z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną przy ul. Staroprzygodzkiej

Bardziej szczegółowo