Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska"

Transkrypt

1 Biała Podlaska r JRP/ 37 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 3 (IX. Kierownik Budowy). Prosimy o potwierdzenie, że spełniony będzie warunek udziału w postępowaniu w przypadku Kierownika Budowy jeżeli będzie miał doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. Zamawiający po rozpatrzeniu pytania uznaje, iż doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, oraz udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok będzie uznane jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) IX Kierownik Budowy IDW i nadaje mu treść jak poniżej: IX. Kierownik Budowy (kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,

2 Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe, o co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy o doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok, udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. 2. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie są wymagane kwalifikacje zawodowe dla projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Według zapisów SIWZ (strona 17) ww. członek zespołu projektowego powinien posiadać "...uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...". W treści pkt )b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW wystąpił błąd pisarski. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW i nadaje mu treść jak poniżej: V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego; Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta doświadczenie w projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia

3 co najmniej jednej zakończonej inwestycji w sektorze ochrony środowiska (gospodarka odpadami i/lub gospodarka wodnościekowa), 3. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (VIII. Projektant technolog) Jeżeli w kraju pochodzenia eksperta (Projektanta - technologa), nie są wymagane uprawnienia do projektowania a jedynie odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla spełnienia danego warunku wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu wymagane w danym kraju. Zamawiający potwierdza, iż dla spełnienia warunków w zakresie kwalifikacji zawodowych Projektanta Technologa wystarczy posiadać uprawnienia do projektowania lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach 4. PYTANIE: Dot. IDW pkt. 5.Termin wykonania zamówienia pkt. 1 Czas na Ukończenie Robót Zamawiający określił na 728 dni, okres gwarancji na roboty budowlane na 728 dni z czego Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Na stronie I/13 IDW jest zapis: Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania Umowy do 1498 dni, w tym Czas na Ukończenie Robót nie może przekroczyć 728 dni i okres gwarancji na roboty budowlane 728 dni z czego, Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. W tym okresie Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji sprawności technologicznej instalacji udzielonej przez Wykonawcę a sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. Nie uzyskanie gwarantowanych wskaźników sprawności technologicznej w okresie 364 dni traktowane będzie jako wada instalacji zgodnie z zapisami Części II niniejszej SIWZ. Na stronie II/30 umowy: Niepomyślny wynik Prób Końcowych Subklauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez dodanie akapitu: W przypadku niepowodzenia Prób Końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej Subklauzuli, ustanowiona zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 5 % tej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zapłacona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Na stronie III/254 i III/255 w punkcie 4.6 PFU dot. prób końcowych da zapisy iż: Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane parametry ekologiczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót oraz że: Ruch próbny tj. normalna praca instalacji. Należy przyjąć następujący czas trwania ruchu próbnego dla poszczególnych instalacji: o Instalacja segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych (praca jednozmianowa) 91 dni. o Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 91 dni. o Kompostownia odpadów zielonych 1 pełny cykl (140 dni). o Instalacja produkcji biogazu 1 pełny cykl (140 dni).

4 Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Okres Zgłaszania Wad 182 czas na ukończenie robót ruch próbny - 91 dni Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 728 ruch próbny 140 dni Instalacja produkcji biogazu Powyższy schemat obrazuje czas realizacji kontraktu wynika z niego iż przy założeniu i ż pozwolenie na budowę zostanie uzyskane w ciągu 8-9 m-cu w tym (5-6 m-cy na projekt i 2-3 m-ce na procedury administracyjne ) oraz rozruch części mechanicznej i produkcji biogazu będzie trwał ok dni (ok. 4 m-cy) to na roboty budowlane pozostaje wykonawcy 12 m-cy. Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku kontraktu typu zaprojektuj i wybuduj dla przedmiotowego zadania,: zaprojektowanie (4 6 miesięcy) uzyskanie pozwolenia na budowę (3 miesiące) budowa i wyposażenie (16 17 miesięcy) rozruch z uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego (5 6 miesięcy) okres 24 m-cy na jest ewidentnie niewystarczający. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że rozruch technologiczny z próbami eksploatacyjnymi i uzyskaniem efektu technologicznego mogą być prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, a Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia po właściwie ukończonym procesie wybudowania, wyposażenia i mechanicznego uruchomienia Zakładu. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

5 Biała Podlaska r JRP/ 38 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Komora intensywnego dojrzewania osądów pofermentacyjnych Wnioskujemy o zróżnicowanie wymogu dot. minimalnego czasu dojrzewania w komorach intensywnego dojrzewania osadów pofermentacyjnych dla odmiennych typów procesów suchej fermentacji metanowej tj. : 1. ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje - wymóg 14 dni 2. innych procesów wymóg 28 dni Rozgraniczenie to i w konsekwencji dłuższy czas kolejnego etapu wynika z tego, iż frakcja biodegradowalna kierowana do metanizacji podlega w różnym stopniu degradacji w przypadku dwóch rodzajów procesu. Na potwierdzanie tego faktu wskazuje gwarantowana produkcja biogazu: 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) ciągłe procesy termofilne z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) inne procesy będąca pochodną (wynikiem) procesu biodegradacji. Różnica ta wynikająca z innej charakterystyki procesu spowodowana jest m.in.: brakiem mieszania wsadu okresowym zatrzymaniem procesu i zanikiem warunków beztlenowych prowadzenia procesu spowodowanych przewietrzaniem komór przed ich otwarciem i opróżnieniem w konsekwencji czego liczba kultur bakterii metanogennych ulega zmniejszeniu. Fermentacja metanowa (metanizacja) jest procesem ściśle beztlenowym i nawet jego niewielka ilość tlenu powoduje zablokowanie jej przebiegu. W procesach okresowych wsad kierowany jest do otwartego reaktora gdzie nie panuje atmosfera beztlenowa. Inicjacja procesu metanizacji staje się zatem trudna i czasochłonna. inokulacja kolejnej komory jest dokonywana za pomocą wsadu ze zmniejszoną liczbą kultur bakterii

6 W przypadku procesów ciągłych atmosfera beztlenowa jest zachowana przez cały czas trwania procesu. Taki sam okres dojrzewania dla osadów pofermentacyjnych nie daje możliwości osiągnięcia takiego samego efektu stabilizacji dla dwóch grup technologii. Osad pofermentacyjny z procesu ciągłego z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje potrzebuje mniej czasu w procesie intensywnego dojrzewania aby uzyskać taki sam stopień ustabilizowania jak osad pofermentacyjny w innych procesach. Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia porównywalnego efektu ekologicznego i przede wszystkim bezpieczeństwa Zamawiającego co do przyszłych zmian dotyczących możliwości składowania odpadów tj. ich stopnia ustabilizowania AT 4 (zgodności z wytycznymi Ministerstwa Środowiska) obie grupy procesów przedstawione w PFU powinny być porównywalne. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 1 Zamawiający nie przychyla się 2. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Gwarancje technologiczne Prosimy o uwzględnienie w wykazie gwarancji technologicznych w PFU, IDW oraz kontrakcie produkcji biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej [Nm 3 /Mg] lub w wymiarze rocznym [Nm 3 /rok] co jest zgodne zapisami z punktu str. III/101 gdzie jako ilość minimalną biogazu podaje się 1, 8 mln Nm 3 /rok oraz zapisu pod tabelą A-10 str. III/102 - ***) Wydajność biogazu będzie sprawdzona poprzez analizę VDI testu fermentacji materiału wsadowego. Wysokość uzyskanej w instalacji ilości gazu powinna wynosić ok % ilości biogazu, który uzyskany został według próby fermentacyjnej VDI Liczba i warunki pobierania próbek dla próby fermentacyjnej będą wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę Ponadto w interesie ekonomicznym dla Zamawiającego jest jak największa efektywność wytwarzania biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej i w konsekwencji sprzedaż energii elektrycznej. Dla zobrazowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przy założeniu gwarantowanej produkcji biogazu w ilości : 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulację Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla innych procesów różnica dla obu typów procesów w okresie 20 lat eksploatacji zakładu daje przychód w kwocie około PLN (*) przy założeniu stalej ceny. (*) do obliczeń użyto nastepujacych danych: cena sprzedaży do sieci 1 MWh energii odnawialnej w Polsce: 190 PLN (energia tzw. czarna) PLN (zielony certyfikat pochodzenia) Mg/rok wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) do komory fermentacyjnej sprawność elektryczna jednostki kogeneracyjnej na poziomie 33% (zgodnie z PFU) wartość opałowa biogazu na poziomie 5,8 kw/nm3 Przykład obliczenia ceny sprzedaży energii dla wydajności 140 Nm3/tonę wsadu: ton /rok* 140 Nm3/t * MW/Nm3 * 0.33 * (190 PLN PLN) = PLN Powyższe wyliczenia potwierdzają konieczność weryfikacji produktywności biogazu jako parametru gwarantowanego co pozwoli na uwiarygodnienie doświadczenia dostawców technologii metanizacji. frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych.

7 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium- poziomu produkcji biogazu z jednej tony frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych, co pozwoli Zamawiającemu dokonać rzetelnej oceny rozwiązań technologicznych. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 2 Zamawiający nie przychyla się 3. PYTANIE: Prosimy o weryfikację stopnia redukcji na stronie II/41z analogicznymi zapisami na stronach III/259 i I/79 gdzie podano: Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO w 2014 roku 47% Obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO w 2014 roku (ilość odpadów dla roku 1995 wynosiła Mg/rok) - 50% We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) w pkt 2 w tabeli kolumna 3 wiersz 2 i 3 wystąpił błąd pisarski: Zamawiający zmienia treść tabeli w pkt 2 We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) nadając mu treść: l.p. Wyszczególnienie Wielkość minimalna Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w 47 stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO Obniżenia ilości składowanych odpadów 50 biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO Wielkość gwarantowana 4. PYTANIE: Dot. PFU - punktu Punkt podczyszczania i sprężania biogazu str. III/160 W związku ogólnym przedstawieniem problematyki oczyszczania biogazu wnosimy o dodatkowe określenie stężenia siarkowodoru jaki należy zagwarantować na wyjściu z instalacji metanizacji. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie naszego prośby. Siarkowodór jest związkiem zawsze obecnym w biogazie produkowanym podczas metanizacji. Jego zawartość w biogazie pochodzącym z metanizacji odpadów komunalnych może osiągać stężenie nawet ppm. Przykładem mogą być zakłady metanizacji odpadów komunalnych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, a także niedawno uruchomiony zakład w Polsce. Siarkowodór sprawia następujące problemy eksploatacyjne i problemy bezpieczeństwa: gaz niebezpieczny, którego wdychanie może spowodować śmierć personelu gaz silnie korozyjny (problemy korozji rur i betonu) gaz nieakceptowany w dużym stężeniu (maksymalnie około 500 ppm) przez jednostki kogeneracyjne ze względu na jego korozyjność niemożliwe filtrowanie biogazu (za pomocą węgla aktywnego, ziemi rudy darniowej) o zawartości siarkowodoru ponad 1500 ppm spalanie powoduje wytworzenie tlenków siarki związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego

8 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaje sie uzasadnione wymagać od Wykonawcy zagwarantowanie jak najmniejszego stężenia siarkowodoru już na wyjściu z instalacji metanizacji (maksymalnie 800 ppm), co spowoduje możliwość jego dalszej obróbki np. za pomocą węgla aktywnego i zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji jednostek kogeneracyjnych (długość eksploatacji, bezawaryjność etc.). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się 5. PYTANIE: Dot. PFU punktu Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha Prosimy o sprecyzowanie jaką metodą należy przeprowadzać inwertowanie (przewietrzania) komory fermentacyjnej przed wyładunkiem przefermentowanego wsadu. Zapisy PFU nie określają sposobu inwertowania (przewietrzania) komór fermentacyjnych dla procesów okresowych. Należy podkreślić, że technologie okresowe z wyładunkiem przefermentowanego wsadu za pomocą środków kołowych wymagają inwertowania (przewietrzania) komory przed jej opróżnieniem. Taka operacja jest często przeprowadzana za pomocą gazów wydechowych z jednostek kogeneracyjnych. Wydaje sie zasadne niedopuszczenie do takiego sposobu inwertowania, gdyż gazy te zawieraja w swoim skladzie tlen, a mieszanina metan/tlen jest wybuchowa. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 5 Zamawiający nie przychyla się 6. PYTANIE: Dot. PFU, - pkt Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha W związki z zapisami PFU na str. III/89 dotyczącymi sposobu rozładunku komory fermentacyjnej prosimy o potwierdzenie, ze wyładunek przefermentowanego wsadu z komory fermentacyjnej może sie odbywać środkami transportu kołowego. W przypadku technologii okresowych, w trakcie rozładunku przefermentowanego wsadu, środkami transportu kołowego możliwe jest naruszenie kieszeni biogazu uformowanych w

9 pryzmie metanizowanych odpadow (w biogazie zawarty jest siarkowodór) pomimo zwiększonej wentylacji wolnej przestrzeni w której zbiera się biogaz. Wydaje sie zasadne wymagać od Wykonawcy zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa tej operacji, najlepiej poprzez jej automatyzacje. W takim przypadku nie byłoby możliwe wdychanie, przez operatorów ładowarki, rozprzestrzeniającego się siarkowodoru. Ponadto wyładunek materialu w miejscu potencjalnego ulatniania się biogazu za pomocą ładowarki w wersji normalnej (nie przeciwwybuchowej EX) budzi wątpliwości w kwestiach bezpieczeństwa istnieje duża możliwość wystąpienia iskry w pobliżu źródła wybuchowego biogazu. Tak Jednakże niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 6 Zamawiający nie przychyla się 7. PYTANIE: W związku tym, iż aspekt kontroli prowadzenia procesu metanizacji w PFU jest przedstawiony w sposób ogólny zwracamy się z prośbą o jego doprecyzowanie i określenia sposobu kontroli procesu w celu jego regulacji, w przypadku wystapienia anomalii biologicznych. Do prawidłowego przebiegu procesu metanizacji konieczna jest kontrola parametrow chemicznych wsadu, który jest fermentowany. Pozwala to, w przypadku odchylenia od normy, uregulować proces tak, aby zapewnić optymalną produkcję i jakość biogazu (a zarazem zapewnić ciągłą produkcję energii elektrycznej). Wydaje się zasadne wymagać punktów poboru próbek fermentowanego wsadu. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 7 Zamawiający nie przychyla się 8. PYTANIE: Zamawiający określił minimalną wymagana powierzchnia biofiltra równą 500 m2. Prosimy o zróżnicowanie minimalnej powierzchnie biofiltra ze względu na rodzaj technologii. W przypadku ciągłych procesów ryzyko wydzielania odorantów podczas metanizacji nie istnieje i proponowana powierzchnia biofiltra jest wystarczająca.

10 W technologiach z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych powinna ona być zwiększona, gdyż taki sposób metanizacji generuje więcej substancji zapachowych, które są emitowane do atmosfery. Rozładunkowi reaktora, który trwa kilka godzin towarzyszy przewietrzanie podczas, którego z przestrzeni nad wsadem odciągany jest m.in. amoniak i siarkowodór w znacznych stężeniach. W związku z powyższym zasadnym jest wymaganie, w przypadku technologii metanizacji z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych wymagać min. 750 m² powierzchni biofiltra. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 8 Zamawiający nie przychyla się 9. PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie standardu wykonania urządzeń do dezodoryzacji (EX) W przypadku wentylacji komór fermentacyjnych dla technologii gdzie jest to konieczne wydaje sie zasadne wymagać elementów dezodoryzacji (wentylatorów, odciągów powietrza) w wersji przeciwwybuchowej (EX). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się 10. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Technologia przygotowania paliwa alternatywnego Prosimy o potwierdzenie minimalnej kaloryczności produkowanego paliwa alternatywnego na poziomie 17 MJ/kg Wartość opałowa 17 MJ/kg jest niemożliwa do osiągnięcia przy produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych, i biorąc pod uwagę przewidywany bilans masowy ogłoszony w PFU. Proponujemy zamianę tej wartości na 15 MJ/kg, lub zapewnienie dodatkowego źródła odpadów przemysłowych (np. zużytych opon) do wzbogacania wartości opalowej otrzymanego paliwa alternatywnego w ilości minimum 2000 Mg/rok

11 Zamawiający określił wymagania dotyczące parametrów fizykochemicznych paliwa alternatywnego RDF w oparciu o wymagania stawiane przez potencjalnych odbiorców paliwa. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257053-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów 2014/S 143-257053 Zakład Utylizacyjny Spółka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska JRP/ 62 /BP/2010 Zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu (Rozdział 3 Części II SIWZ) Klauzulę 8.7 uzupełnia się poprzez: Dodanie na końcu niniejszej Klauzuli 8,7 dodatkowego akapitu o treści: Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22118-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane PL-Biała Podlaska: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2010/S 230-351420 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 www.zwik.skawina.pl, Kapitał zakładowy : 59.483.000 zł KRS : 0000296154 NIP: 9442175422 Jednostka Realizująca Projekt Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 24.03.2011r JRP/ 34 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO

Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO Eko City Biała Podlaska - budujemy ZZO 27 lipca miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez Bialskie Wodociągi i Kanalizację "Wod-Kan" sp. z o.o. w Białej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_BWiK 02/12/2010- ID:2010-160816 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3669-2015:text:pl:html Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_MWIKOSTR 20/05/2010- ID:2010-064498 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 117072-2016 z dnia 2016-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum podstawowego -PIG-PIB przy ul. Jagiellońskiej 76 w

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 30.03.2011r JRP/42 /BP/2011 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2011 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zainteresowani Wykonawcy

Zainteresowani Wykonawcy PSOUU Koło Terenowe Police, ul. Korczaka 55, 72-010 Police Zainteresowani Wykonawcy Data: 24.05.2012 Nasz znak: 71/PSOUU/12 Telefon: +48 91 31-80-270 Fax: +48 91 31-80-270 E-Mail:psouu@police.pl Zmiany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych TECHNOLOGIA ARROWBIO TM Prezentowana przez VACAT ENERGIA Sp. z o. o. technologia A R R O W B I O TM to ekologiczny, spełniający wymogi

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę

Bardziej szczegółowo

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419

Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96419-2014:text:pl:html Polska-Lidzbark Warmiński: Roboty budowlane 2014/S 058-096419 Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZZO/Z02/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZZO/Z02/2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

Projekt Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711752,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN InvestExpo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 34 7/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU

DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU DOŚWIADCZENIA REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH W ZAKRESIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOGAZU ZbigniewGieleciak Prezes Zarządu Regionalnego Centrum GospodarkiWodno Ściekowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT O P I N I A T E C H N I C Z N A TEMAT : OCZYSZCZALNIA W ŁĄKCIE GÓRNEJ OBIEKT BUDOWLANY :OPINIA DOTYCZĄCA OCENY OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015

Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 Zał. nr 11 UMOWA NR /2015 W dniu w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000384025

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39612-2012:text:pl:html PL-Konin: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów 2012/S 25-039612 Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS Tak się to zaczęło... Firma BIOVAC Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1995 roku na bazie połączenia kapitałowego norweskiej firmy BIOVAC AS z polską

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a

U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a Załącznik nr 5 U M O W A Nr... W dniu... pomiędzy... w Gnojnie zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:...... a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI I IDEA EKO CITY WDRAŻANE PRZEZ SPÓŁKĘ BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD-KAN W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI I IDEA EKO CITY WDRAŻANE PRZEZ SPÓŁKĘ BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD-KAN W BIAŁEJ PODLASKIEJ. STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI I IDEA EKO CITY WDRAŻANE PRZEZ SPÓŁKĘ BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD-KAN W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD- KAN Sp. z o.o. od kilku lat

Bardziej szczegółowo

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK Uwarunkowania prawne. Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi strategiczny cel polskiej energetyki.

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Polska-Żary: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2014/S 249-442550. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Żary: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2014/S 249-442550. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:442550-2014:text:pl:html Polska-Żary: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2014/S 249-442550 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Agenda: Nazwa paliwa alternatywne Standardy emisyjne Parametry paliw alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. w Myślenicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Sp. z o. o. w Myślenicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 82

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/201 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 201 r. Działanie.1 Energetyka oparta

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie inwestycji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID:2010-039456 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów

Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów Konferencja pokampanijna STC Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków i odpadów Konferencja pokampanijna Stowarzyszenia Techników Cukrowników Warszawa, 16-17.02.2012 17.02.2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WYKAZ CEN

CZĘŚĆ IV SIWZ WYKAZ CEN UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Ramowe dokumenty dotyczące stosowania niskoemisyjnych, alternatywnych paliw w transporcie

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego Barbara Smerkowska Konferencja Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Kraków 16-17 lutego 2012 Składnik

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VII: Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Ozimek realizowane w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek -

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo