Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska"

Transkrypt

1 Biała Podlaska r JRP/ 37 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 3 (IX. Kierownik Budowy). Prosimy o potwierdzenie, że spełniony będzie warunek udziału w postępowaniu w przypadku Kierownika Budowy jeżeli będzie miał doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. Zamawiający po rozpatrzeniu pytania uznaje, iż doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakładów unieszkodliwiania osadów ściekowych, z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż Mg/rok, oraz udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok będzie uznane jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) IX Kierownik Budowy IDW i nadaje mu treść jak poniżej: IX. Kierownik Budowy (kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,

2 Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe, o co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy o doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy) przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub realizacji, co najmniej jednego zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych, o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok, udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok lub udział, w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu unieszkodliwiania osadów ściekowych o przepustowości nie mniejszej niż Mg/rok. 2. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie są wymagane kwalifikacje zawodowe dla projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Według zapisów SIWZ (strona 17) ww. członek zespołu projektowego powinien posiadać "...uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...". W treści pkt )b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW wystąpił błąd pisarski. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 6.1.3)b) V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych IDW i nadaje mu treść jak poniżej: V. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wykształcenie: wyższe techniczne, znajomość języka polskiego, Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego; Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, Szczególne doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta doświadczenie w projektowaniu (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia

3 co najmniej jednej zakończonej inwestycji w sektorze ochrony środowiska (gospodarka odpadami i/lub gospodarka wodnościekowa), 3. PYTANIE: Dot. IDW, pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt.3 (VIII. Projektant technolog) Jeżeli w kraju pochodzenia eksperta (Projektanta - technologa), nie są wymagane uprawnienia do projektowania a jedynie odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla spełnienia danego warunku wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu wymagane w danym kraju. Zamawiający potwierdza, iż dla spełnienia warunków w zakresie kwalifikacji zawodowych Projektanta Technologa wystarczy posiadać uprawnienia do projektowania lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach 4. PYTANIE: Dot. IDW pkt. 5.Termin wykonania zamówienia pkt. 1 Czas na Ukończenie Robót Zamawiający określił na 728 dni, okres gwarancji na roboty budowlane na 728 dni z czego Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Na stronie I/13 IDW jest zapis: Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania Umowy do 1498 dni, w tym Czas na Ukończenie Robót nie może przekroczyć 728 dni i okres gwarancji na roboty budowlane 728 dni z czego, Okres Zgłaszania Wad wynosi pierwsze 182 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. W tym okresie Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji sprawności technologicznej instalacji udzielonej przez Wykonawcę a sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. Nie uzyskanie gwarantowanych wskaźników sprawności technologicznej w okresie 364 dni traktowane będzie jako wada instalacji zgodnie z zapisami Części II niniejszej SIWZ. Na stronie II/30 umowy: Niepomyślny wynik Prób Końcowych Subklauzulę 9.4 uzupełnia się poprzez dodanie akapitu: W przypadku niepowodzenia Prób Końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z podpunktem (c) niniejszej Subklauzuli, ustanowiona zostaje redukcja Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości 5 % tej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i zapłacona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Na stronie III/254 i III/255 w punkcie 4.6 PFU dot. prób końcowych da zapisy iż: Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane parametry ekologiczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót oraz że: Ruch próbny tj. normalna praca instalacji. Należy przyjąć następujący czas trwania ruchu próbnego dla poszczególnych instalacji: o Instalacja segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych (praca jednozmianowa) 91 dni. o Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 91 dni. o Kompostownia odpadów zielonych 1 pełny cykl (140 dni). o Instalacja produkcji biogazu 1 pełny cykl (140 dni).

4 Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Okres Zgłaszania Wad 182 czas na ukończenie robót ruch próbny - 91 dni Instalacja przygotowania biofrakcji do fermentacji i instalacja suchej fermentacji 728 ruch próbny 140 dni Instalacja produkcji biogazu Powyższy schemat obrazuje czas realizacji kontraktu wynika z niego iż przy założeniu i ż pozwolenie na budowę zostanie uzyskane w ciągu 8-9 m-cu w tym (5-6 m-cy na projekt i 2-3 m-ce na procedury administracyjne ) oraz rozruch części mechanicznej i produkcji biogazu będzie trwał ok dni (ok. 4 m-cy) to na roboty budowlane pozostaje wykonawcy 12 m-cy. Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku kontraktu typu zaprojektuj i wybuduj dla przedmiotowego zadania,: zaprojektowanie (4 6 miesięcy) uzyskanie pozwolenia na budowę (3 miesiące) budowa i wyposażenie (16 17 miesięcy) rozruch z uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego (5 6 miesięcy) okres 24 m-cy na jest ewidentnie niewystarczający. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że rozruch technologiczny z próbami eksploatacyjnymi i uzyskaniem efektu technologicznego mogą być prowadzone w Okresie Zgłaszania Wad, a Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia po właściwie ukończonym procesie wybudowania, wyposażenia i mechanicznego uruchomienia Zakładu. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

5 Biała Podlaska r JRP/ 38 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska 1. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Komora intensywnego dojrzewania osądów pofermentacyjnych Wnioskujemy o zróżnicowanie wymogu dot. minimalnego czasu dojrzewania w komorach intensywnego dojrzewania osadów pofermentacyjnych dla odmiennych typów procesów suchej fermentacji metanowej tj. : 1. ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje - wymóg 14 dni 2. innych procesów wymóg 28 dni Rozgraniczenie to i w konsekwencji dłuższy czas kolejnego etapu wynika z tego, iż frakcja biodegradowalna kierowana do metanizacji podlega w różnym stopniu degradacji w przypadku dwóch rodzajów procesu. Na potwierdzanie tego faktu wskazuje gwarantowana produkcja biogazu: 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) ciągłe procesy termofilne z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) inne procesy będąca pochodną (wynikiem) procesu biodegradacji. Różnica ta wynikająca z innej charakterystyki procesu spowodowana jest m.in.: brakiem mieszania wsadu okresowym zatrzymaniem procesu i zanikiem warunków beztlenowych prowadzenia procesu spowodowanych przewietrzaniem komór przed ich otwarciem i opróżnieniem w konsekwencji czego liczba kultur bakterii metanogennych ulega zmniejszeniu. Fermentacja metanowa (metanizacja) jest procesem ściśle beztlenowym i nawet jego niewielka ilość tlenu powoduje zablokowanie jej przebiegu. W procesach okresowych wsad kierowany jest do otwartego reaktora gdzie nie panuje atmosfera beztlenowa. Inicjacja procesu metanizacji staje się zatem trudna i czasochłonna. inokulacja kolejnej komory jest dokonywana za pomocą wsadu ze zmniejszoną liczbą kultur bakterii

6 W przypadku procesów ciągłych atmosfera beztlenowa jest zachowana przez cały czas trwania procesu. Taki sam okres dojrzewania dla osadów pofermentacyjnych nie daje możliwości osiągnięcia takiego samego efektu stabilizacji dla dwóch grup technologii. Osad pofermentacyjny z procesu ciągłego z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulacje potrzebuje mniej czasu w procesie intensywnego dojrzewania aby uzyskać taki sam stopień ustabilizowania jak osad pofermentacyjny w innych procesach. Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia porównywalnego efektu ekologicznego i przede wszystkim bezpieczeństwa Zamawiającego co do przyszłych zmian dotyczących możliwości składowania odpadów tj. ich stopnia ustabilizowania AT 4 (zgodności z wytycznymi Ministerstwa Środowiska) obie grupy procesów przedstawione w PFU powinny być porównywalne. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 1 Zamawiający nie przychyla się 2. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Gwarancje technologiczne Prosimy o uwzględnienie w wykazie gwarancji technologicznych w PFU, IDW oraz kontrakcie produkcji biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej [Nm 3 /Mg] lub w wymiarze rocznym [Nm 3 /rok] co jest zgodne zapisami z punktu str. III/101 gdzie jako ilość minimalną biogazu podaje się 1, 8 mln Nm 3 /rok oraz zapisu pod tabelą A-10 str. III/102 - ***) Wydajność biogazu będzie sprawdzona poprzez analizę VDI testu fermentacji materiału wsadowego. Wysokość uzyskanej w instalacji ilości gazu powinna wynosić ok % ilości biogazu, który uzyskany został według próby fermentacyjnej VDI Liczba i warunki pobierania próbek dla próby fermentacyjnej będą wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę Ponadto w interesie ekonomicznym dla Zamawiającego jest jak największa efektywność wytwarzania biogazu z jednej tony wsadu do komory fermentacyjnej i w konsekwencji sprzedaż energii elektrycznej. Dla zobrazowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przy założeniu gwarantowanej produkcji biogazu w ilości : 140 Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla ciągłych procesów termofilnych z mieszaniem mechanicznym lub mieszaniem wsadu poprzez jego recyrkulację Nm 3 /tonę wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) dla innych procesów różnica dla obu typów procesów w okresie 20 lat eksploatacji zakładu daje przychód w kwocie około PLN (*) przy założeniu stalej ceny. (*) do obliczeń użyto nastepujacych danych: cena sprzedaży do sieci 1 MWh energii odnawialnej w Polsce: 190 PLN (energia tzw. czarna) PLN (zielony certyfikat pochodzenia) Mg/rok wsadu (frakcji organicznej z odpadów komunalnych) do komory fermentacyjnej sprawność elektryczna jednostki kogeneracyjnej na poziomie 33% (zgodnie z PFU) wartość opałowa biogazu na poziomie 5,8 kw/nm3 Przykład obliczenia ceny sprzedaży energii dla wydajności 140 Nm3/tonę wsadu: ton /rok* 140 Nm3/t * MW/Nm3 * 0.33 * (190 PLN PLN) = PLN Powyższe wyliczenia potwierdzają konieczność weryfikacji produktywności biogazu jako parametru gwarantowanego co pozwoli na uwiarygodnienie doświadczenia dostawców technologii metanizacji. frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych.

7 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium- poziomu produkcji biogazu z jednej tony frakcji organicznej z odpadów komunalnych zmieszanych, co pozwoli Zamawiającemu dokonać rzetelnej oceny rozwiązań technologicznych. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 2 Zamawiający nie przychyla się 3. PYTANIE: Prosimy o weryfikację stopnia redukcji na stronie II/41z analogicznymi zapisami na stronach III/259 i I/79 gdzie podano: Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO w 2014 roku 47% Obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO w 2014 roku (ilość odpadów dla roku 1995 wynosiła Mg/rok) - 50% We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) w pkt 2 w tabeli kolumna 3 wiersz 2 i 3 wystąpił błąd pisarski: Zamawiający zmienia treść tabeli w pkt 2 We Wzorze Karty Gwarancji Technologicznej Część II Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakt) nadając mu treść: l.p. Wyszczególnienie Wielkość minimalna Ogólna redukcja masy odpadów składowanych w 47 stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZZO Obniżenia ilości składowanych odpadów 50 biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych przyjmowanych do ZZO Wielkość gwarantowana 4. PYTANIE: Dot. PFU - punktu Punkt podczyszczania i sprężania biogazu str. III/160 W związku ogólnym przedstawieniem problematyki oczyszczania biogazu wnosimy o dodatkowe określenie stężenia siarkowodoru jaki należy zagwarantować na wyjściu z instalacji metanizacji. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie naszego prośby. Siarkowodór jest związkiem zawsze obecnym w biogazie produkowanym podczas metanizacji. Jego zawartość w biogazie pochodzącym z metanizacji odpadów komunalnych może osiągać stężenie nawet ppm. Przykładem mogą być zakłady metanizacji odpadów komunalnych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, a także niedawno uruchomiony zakład w Polsce. Siarkowodór sprawia następujące problemy eksploatacyjne i problemy bezpieczeństwa: gaz niebezpieczny, którego wdychanie może spowodować śmierć personelu gaz silnie korozyjny (problemy korozji rur i betonu) gaz nieakceptowany w dużym stężeniu (maksymalnie około 500 ppm) przez jednostki kogeneracyjne ze względu na jego korozyjność niemożliwe filtrowanie biogazu (za pomocą węgla aktywnego, ziemi rudy darniowej) o zawartości siarkowodoru ponad 1500 ppm spalanie powoduje wytworzenie tlenków siarki związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego

8 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wydaje sie uzasadnione wymagać od Wykonawcy zagwarantowanie jak najmniejszego stężenia siarkowodoru już na wyjściu z instalacji metanizacji (maksymalnie 800 ppm), co spowoduje możliwość jego dalszej obróbki np. za pomocą węgla aktywnego i zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji jednostek kogeneracyjnych (długość eksploatacji, bezawaryjność etc.). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 4 Zamawiający nie przychyla się 5. PYTANIE: Dot. PFU punktu Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha Prosimy o sprecyzowanie jaką metodą należy przeprowadzać inwertowanie (przewietrzania) komory fermentacyjnej przed wyładunkiem przefermentowanego wsadu. Zapisy PFU nie określają sposobu inwertowania (przewietrzania) komór fermentacyjnych dla procesów okresowych. Należy podkreślić, że technologie okresowe z wyładunkiem przefermentowanego wsadu za pomocą środków kołowych wymagają inwertowania (przewietrzania) komory przed jej opróżnieniem. Taka operacja jest często przeprowadzana za pomocą gazów wydechowych z jednostek kogeneracyjnych. Wydaje sie zasadne niedopuszczenie do takiego sposobu inwertowania, gdyż gazy te zawieraja w swoim skladzie tlen, a mieszanina metan/tlen jest wybuchowa. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 5 Zamawiający nie przychyla się 6. PYTANIE: Dot. PFU, - pkt Stabilizacja beztlenowa fermentacja sucha W związki z zapisami PFU na str. III/89 dotyczącymi sposobu rozładunku komory fermentacyjnej prosimy o potwierdzenie, ze wyładunek przefermentowanego wsadu z komory fermentacyjnej może sie odbywać środkami transportu kołowego. W przypadku technologii okresowych, w trakcie rozładunku przefermentowanego wsadu, środkami transportu kołowego możliwe jest naruszenie kieszeni biogazu uformowanych w

9 pryzmie metanizowanych odpadow (w biogazie zawarty jest siarkowodór) pomimo zwiększonej wentylacji wolnej przestrzeni w której zbiera się biogaz. Wydaje sie zasadne wymagać od Wykonawcy zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa tej operacji, najlepiej poprzez jej automatyzacje. W takim przypadku nie byłoby możliwe wdychanie, przez operatorów ładowarki, rozprzestrzeniającego się siarkowodoru. Ponadto wyładunek materialu w miejscu potencjalnego ulatniania się biogazu za pomocą ładowarki w wersji normalnej (nie przeciwwybuchowej EX) budzi wątpliwości w kwestiach bezpieczeństwa istnieje duża możliwość wystąpienia iskry w pobliżu źródła wybuchowego biogazu. Tak Jednakże niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 6 Zamawiający nie przychyla się 7. PYTANIE: W związku tym, iż aspekt kontroli prowadzenia procesu metanizacji w PFU jest przedstawiony w sposób ogólny zwracamy się z prośbą o jego doprecyzowanie i określenia sposobu kontroli procesu w celu jego regulacji, w przypadku wystapienia anomalii biologicznych. Do prawidłowego przebiegu procesu metanizacji konieczna jest kontrola parametrow chemicznych wsadu, który jest fermentowany. Pozwala to, w przypadku odchylenia od normy, uregulować proces tak, aby zapewnić optymalną produkcję i jakość biogazu (a zarazem zapewnić ciągłą produkcję energii elektrycznej). Wydaje się zasadne wymagać punktów poboru próbek fermentowanego wsadu. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 7 Zamawiający nie przychyla się 8. PYTANIE: Zamawiający określił minimalną wymagana powierzchnia biofiltra równą 500 m2. Prosimy o zróżnicowanie minimalnej powierzchnie biofiltra ze względu na rodzaj technologii. W przypadku ciągłych procesów ryzyko wydzielania odorantów podczas metanizacji nie istnieje i proponowana powierzchnia biofiltra jest wystarczająca.

10 W technologiach z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych powinna ona być zwiększona, gdyż taki sposób metanizacji generuje więcej substancji zapachowych, które są emitowane do atmosfery. Rozładunkowi reaktora, który trwa kilka godzin towarzyszy przewietrzanie podczas, którego z przestrzeni nad wsadem odciągany jest m.in. amoniak i siarkowodór w znacznych stężeniach. W związku z powyższym zasadnym jest wymaganie, w przypadku technologii metanizacji z wyładunkiem komór za pomocą środków kołowych wymagać min. 750 m² powierzchni biofiltra. Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 8 Zamawiający nie przychyla się 9. PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie standardu wykonania urządzeń do dezodoryzacji (EX) W przypadku wentylacji komór fermentacyjnych dla technologii gdzie jest to konieczne wydaje sie zasadne wymagać elementów dezodoryzacji (wentylatorów, odciągów powietrza) w wersji przeciwwybuchowej (EX). Niniejszy Kontrakt jest realizowany w oparciu o podręcznik WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) ISBN Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie i przekazanie Zamawiającymi Przedmiotu Zamówienia do użytkowania, zgodnie z wymaganiami BAT, standardami wymaganymi w budownictwie i gospodarce odpadami oraz zgodnie z wymogami Prawa. Wykonawca również winien zagwarantować osiągnięcie efektu technologicznego i ekologicznego. Zamawiający oczekuje od odpowiednio doświadczonego i wykwalifikowanego Wykonawcy należytego wykonania Robót. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się 10. PYTANIE: Dot. PFU, pkt Technologia przygotowania paliwa alternatywnego Prosimy o potwierdzenie minimalnej kaloryczności produkowanego paliwa alternatywnego na poziomie 17 MJ/kg Wartość opałowa 17 MJ/kg jest niemożliwa do osiągnięcia przy produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych, i biorąc pod uwagę przewidywany bilans masowy ogłoszony w PFU. Proponujemy zamianę tej wartości na 15 MJ/kg, lub zapewnienie dodatkowego źródła odpadów przemysłowych (np. zużytych opon) do wzbogacania wartości opalowej otrzymanego paliwa alternatywnego w ilości minimum 2000 Mg/rok

11 Zamawiający określił wymagania dotyczące parametrów fizykochemicznych paliwa alternatywnego RDF w oparciu o wymagania stawiane przez potencjalnych odbiorców paliwa. Po wnikliwej analizie prośby Wykonawcy zawartej w pytaniu 9 Zamawiający nie przychyla się. Pełnomocnik d/s Realizacji Projektu mgr inż. Janusz Bystrzyński

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo