Szczegółowe Warunki Postępowania wyłaniającego Wykonawcę Usług Eksperckich projektu System B2B Koncept-L

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe Warunki Postępowania wyłaniającego Wykonawcę Usług Eksperckich projektu System B2B Koncept-L"

Transkrypt

1 Szczegółowe Warunki Postępowania wyłaniającego Wykonawcę Usług Eksperckich projektu System B2B Koncept-L Strona 1

2 Warszawa dnia Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa NIP Szczegółowe Warunki Postępowania wyłaniającego Wykonawcę Usług Eksperckich projektu System B2B Koncept-L Wymagania dotyczące postępowania. 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa NIP Tryb udzielania zamówienia. Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie nieograniczonym.. 3. Wspólny słownik zamówień CPV: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Doradztwo prawne i usługi informacyjne, Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne, Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania, Usługi eksperymentalno-rozwojowe, Usługi doradcze w zakresie badań, Usługi doradcze w zakresie rozwoju, Projekt i realizacja badań oraz rozwój 4. Przewidywana ilość roboczodni (roboczodzień to doba 8-io godzinnej pracy): Zadanie Nr.1-12 roboczodni planowanych do wykonania usługi. Strona 2

3 Zadanie Nr roboczodni planowanych do wykonania usługi przez wszystkich ekspertów Oferenta. W ofercie należy podać cenę jednostkową za wykonanie jednego roboczodnia. Zamawiający samodzielnie wyliczy wartość oferty poprzez pomnożenie ceny jednostkowej roboczodnia przez ilość planowanych roboczodni. 5. Kryteria oceny ofert: Osobny dokument - Kryteria oceny ofert postępowanie Koncept-L dla usług eksperckich realizowanego projektu System B2B Koncept-L 6. Data ogłoszenia postępowania na stronach internetowych Koncept-L a także dostępności Szczegółowych Warunków Zamówienia w siedzibie firmy: Miejsce i Termin składania oferty: Siedziba Zamawiającego Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa do dnia do godziny Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco: Koncept_L Oferta w postępowaniu na Usługi Eksperckie Nie otwierać przed dniem: do godziny (data i godzina otwarcia ofert) 2. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby umożliwić zwrot oferty Oferentowi, złożonej po terminie składania ofert. 3. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi. 8. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN, kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Strona 3

4 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Oferenta. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w: po godzinie Tryb otwarcia ofert. 1) otwarcie ofert jest wykonywane przez zarząd Zamawiającego, 2) w trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, 3) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 10. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 11. Oferenci mogący ubiegać się o wykonanie zamówienia: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania, a w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2004r. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz r. Dz. U. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 225, poz. 1636, Nr 235, poz r. Dz. U. Nr 120, poz. 818 z późniejszymi zmianami) wykonują określoną działalność i posiadają stosowne 2-letnie doświadczenie realizowane wyłacznie na bazie stosownego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców lub Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie usług PKD 2007, z późniejszymi zmianami: 1.1. PKD Z Działalność Prawnicza w zakresie doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacji patentowej i praw autorskich, przygotowywanie innych dokumentów prawnych, 1.2. PKD Z " Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych " 1.3. PKD Z " Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania " PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana 1.5. PKD Z " Działalność związana z oprogramowaniem " PKD Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Strona 4

5 1.7. PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z " Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" PKD Z "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. 2. Usługa doradcza musi być wykonywana w języku polskim i na terenie Polski. 3. Oferent musi mieć siedzibę w województwie mazowieckim. 4. Oferent nie może w dniu składania oferty znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości. 12. Doświadczenie Oferenta: 1.1. Co najmniej 1 osoba w składzie ekspertów oferenta, spełnia następujące warunki : posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65, z późn. zm.)) lub adwokata (zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146 poz. 1188, z późn. zm.)) lub prawnika zagranicznego wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1069, z późn. zm.) posiada minimum 2 lata doświadczenia w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP (Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1069, z późn. zm.), w tym posiada minimum 2-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu: - prawo autorskie i prawa pokrewne na podstawie przepisów stosownej ustawy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), - prowadzenia działalności gospodarczej Co najmniej 1 osoba w składzie ekspertów oferenta, spełnia następujące warunki: posiada minimum 2- letnie doświadczenie w łącznej realizacji i obsłudze poniższych przedsięwzięć: a) na które została udzielona dotacja ze środków publicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. b) z zakresu wdrażania oprogramowania logistycznego, systemu B2B, a także aplikacjom służącym celom wymiany informacji dotyczących wyników badawczych produktowych posiada tytuł Audytora Wiodącego zgodnie z Normą PN-EN-ISO Strona 5

6 posiada tytuł Audytora Wiodącego zgodnie z Normą BS (lub równoważną np. ISO/IEC 17799, ISO 27001, normy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) posiada Certyfikat Europejskiego Konsultanta lub równoważny potwierdzający kompetencje w zakresie Środków Unijnych posiada ukończone szkolenie z zakresu tematycznego Prawo Zamówień Publicznych Co najmniej 1 osoba w składzie ekspertów oferenta, spełnia następujące warunki: posiada, co najmniej ukończone z wynikiem pozytywnym, szkolenie Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków (ELA-ECBL) lub równoważny certyfikat ELA-ECBL lub ukończone studia podyplomowe w powyższym zakresie posiada stosowne doświadczenie w zakresie uczestnictwa w pracach Grup Roboczych EDI lub równoważnych w zakresie tworzenia/wdrażania standardów norm o charakterze, co najmniej ogólnopolskim i prowadzonego przez Instytut Naukowo-Badawczy lub jednostkę równoważną Posiada doświadczenie wykonywania usług doradczych w zakresie tematycznym: Prowadzenie Auditu Technologicznego Wdrażania pozyskanych Technologii oraz Własnych Innowacyjnych Rozwiązań Technologicznych Realizacja Planów Rozwoju Przedsiębiorstwa lub Technologii Prowadzenie prac w zakresie Innowacji i Nowych Technologii Prowadzenie usług wdrożeniowych Systemów Zarządzania Jakością Co najmniej 1 osoba w składzie ekspertów oferenta, spełnia następujące warunki doświadczenia w zakresie prowadzenia edukacji: Zagadnienie "Benchmarking-u", Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w danej branży, Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw, Wymagania i Normy Dotyczące Metrologii, Zarządzanie projektami i/lub Zarządzanie Sprzedażą. 13. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, Strona 6

7 4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, to Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione, 5) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 6) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 7) Oferent musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art : kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Forma oferty: 1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Oferenta; 2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem; 3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów; 4) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie; 5) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane, 7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strona 7

8 8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. Poświadczam za zgodność z oryginałem dnia... podpis i pieczątka imienna Wykonawcy, 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty: 1) kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferent może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Oferent związany jest z ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wzór Formularza Oferty osobny plik. 14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ (szczegółowe warunki zamówienia). 1. Wyjaśnienia treści SIWZ. 1) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. powyżej) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest przekazywana wyłącznie w formie pisemnej; Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza też na tej stronie; 5) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 2. Zmiany w treści SIWZ. Strona 8

9 1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie, 2) zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Oferentów, 3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenie na swojej stronie internetowej, 4) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest: Przemysław Lasocki wyłącznie w formie pisemnej. Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka Warszawa Ze względów dowodowych, merytorycznych i formalnych nie akceptujemy formy ustnej kontaktu. 14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami. 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują tylko w formie pisemnej złożonej w sekretariacie siedzibie. 2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów w formie elektronicznej 3. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Ze względów dowodowych, merytorycznych i formalnych nie akceptujemy ustnej formy kontaktu. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy Oświadczenia, Wnioski, Zawiadomienia oraz Informacje są nieczytelne lub nie wskazują Nadawcy i zwrotnego adresu dostarczenia lub przesłane są w formacie uniemożliwiającym odczytanie ich przez Zamawiającego, Zamawiający potwierdzi otrzymanie, tylko wówczas, gdy będzie to możliwe. 7. Jeżeli Oświadczenia, Wnioski, Zawiadomienia, Informacje jednoznacznie nie wskazują w tytule czy są dokumentem o nazwie Oświadczenie lub Wniosek lub Strona 9

10 Zawiadomienie lub Informacja, będą traktowane przez Zamawiającego, jako dokument o znaczeniu terminologicznym Informacja. 15. Inne warunki składania oferty. 1. Ze względu na charakter budowy unikalnego (bez możliwości sięgnięcia po wzorzec biznesowy, technologiczny, informacyjny, prawny i inne dane wzorcowe) biznesowego przedsięwzięcia w zakresie wymiany danych B2B pomiędzy systemami Koncept-L a partnerami biznesowymi, jak i efektywnością finansową możliwych dodatkowych korekt usługi, preferujemy możliwości składania ofert łącznych do zadania Nr.1 i Zadania Nr2. 2. Zamawiający w przypadku braku możliwości otrzymania trzech ofert od Oferentów otrzymanych w terminie składania ofert, zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu postępowania i oceny ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia W przypadku ofert ważnych, które przeszły ocenę w ramach Kryteriów Formalnych i które otrzymały taką samą ilość punktów przy ocenie kryteriów Merytoryczno-Fakultatywnych i Merytorycznych wybrana zostanie oferta złożona wcześniej (data rejestracji w sekretariacie Zamawiającego). 4. Oferty powinny być złożone wyłącznie na dokumencie Wzór Formularza Oferty dokument załącznik do niniejszego postępowania. Nie sporządzenie oferty przez Oferenta na dokumencie Wzór Formularza Oferty może spowodować uznanie złożonej oferty za nieważną. 5. Zamawiający w przypadku zmian planowanych w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia przed podpisaniem umowy przewiduje możliwość dodatkowych negocjacji realizacji z wybranym Oferentem. 6. W przypadku, gdy Oferent osobno chce złożyć swoją ofertę do pojedynczego Zadania - należy zaznaczyć w formularzu oferty tylko jedno pole wyboru. 7. W przypadku chęci realizacji przez Oferenta Zadania Nr.1 i Zadania Nr.2 cena jednostkowa netto roboczodnia wpisana w formularz oferty, powinna być uśredniona. 8. Zamawiający po wyborze oferty może wystąpić do oferenta o dowody na spełnienie deklaracji składanych przez Oferenta. Zatwierdzono Prezes Przemysław Lasocki Strona 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L.

SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L. SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L. Zamawiający: Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa NIP 526-21-03-850 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.17.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie kompleksowych usług z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo