Kandydat, który wycofa dokumenty nie otrzymuje zwrotu opłaty wniesionej za postępowanie rekrutacyjne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kandydat, który wycofa dokumenty nie otrzymuje zwrotu opłaty wniesionej za postępowanie rekrutacyjne."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY SENATU NR 36 Z DNIA 30 LISTOPADA 2005r. W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 I. ZASADY OGÓLNE Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne stopnie, formy i kierunki studiów w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na wniosek rad wydziałów. Postępowanie rekrutacyjne może mieć formę: egzaminów lub konkursu świadectw. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek. W wypadku przyjęcia na każdy z nich, musi dokonać wyboru tylko jednego kierunku. Kandydat ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia - poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności - dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku zasad i harmonogramu rekrutacji. Dotyczy to wyłącznie kierunków na jednym wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz pomiędzy kierunkami na wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii a Wydziałem Fizyki i Astronomii. Studia niestacjonarne oraz pewne usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych są odpłatne na zasadach określonych w umowie zawieranej przez uczelnię z przyjętymi na studia. Wysokość opłat ustala Rektor. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Są to: podanie o przyjęcie na studia (rejestracja internetowa), świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis notarialny, albo odpowiednio odpis OKE nowa matura, odpis szkolny stara matura ) oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis szkolny, odpis notarialny) a w przypadku studiów II stopnia także dyplom ukończenia studiów I stopnia (odpis, zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia z wpisaną oceną z egzaminu), zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku, wystawione w roku 2006, 4 zdjęcia o wymiarze 35x45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy, (studia niestacjonarne - 3 zdjęcia), dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - zgodnie z Ustawą z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym i uchwałą Senatu UZ, kserokopia stron 1-2 (lub 1-6) dowodu osobistego, w przypadku studiów II stopnia - potwierdzona kserokopia stron z indeksu studiów I stopnia, zawierająca ocenę pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, koszulka foliowa A 4. Kandydat, który wycofa dokumenty nie otrzymuje zwrotu opłaty wniesionej za postępowanie rekrutacyjne. W przypadku gdy kandydat ukończył szkołę średnią dającą uprawnienia matury międzynarodowej (IB) lub szkołę średnią za granicą oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane będą według zasad analogicznych do zasad przeliczania ocen ze starej matury. Jeżeli kandydat nie może załączyć do dokumentów świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równorzędnego) w ustalonym terminie ze względu na późniejszy termin wydania tego dokumentu przez szkołę, może być dopuszczony warunkowo do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej zawierającego oceny. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po złożeniu oryginału świadectwa, jednak nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem komisji rekrutacyjnej. Kandydaci z maturą międzynarodowa w procedurze rekrutacyjnej traktowani są jak kandydaci z nową maturą. Obywatel polski lub cudzoziemiec, spełniający warunki art. 43 ust.2 Ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo dojrzałości (bądź świadectwo równorzędne) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Jeżeli takiego nie ma, może przedłożyć do postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie o zdanej maturze z tym, 1

2 że przyjęcie na studia może nastąpić wyłącznie po dołączeniu do dokumentów świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem o jego równoważności analogicznemu świadectwu szkoły polskiej. Oceny ze świadectwa przeliczane będą według zasad analogicznych do zasad przeliczania ocen ze starej matury. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są bez procedury kwalifikacyjnej na podstawie złożenia kompletu dokumentów. Liczba osób przyjętych w ten sposób, nie może być większa niż 50% zaplanowanej liczby przyjęć (Uchwała nr 274 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 stycznia 2005r.) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą pracować w podkomisjach dla poszczególnych kierunków studiów. Przewodniczącego, członków, sekretarzy wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podkomisji oraz egzaminatorów powołuje Dziekan wydziału. W egzaminie ustnym, praktycznym lub rozmowie kwalifikacyjnej musi uczestniczyć przynajmniej dwóch egzaminatorów. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów. Protokół indywidualny zawiera liczbę punktów jaką uzyskał kandydat i liczbę punktów z jaką przyjmowani byli kandydaci zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji wydziałowej. Protokół indywidualny podpisuje przewodniczący komisji i podkomisji wydziałowej. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. Po zakończeniu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy osób w zależności od szczegółowych postanowień wydziału - przyjętych, nieprzyjętych z powodu braku miejsc oraz nieprzyjętych, nie spełniających warunków rekrutacji lub listy zakwalifikowanych i do przyjęcia. Pierwsza rekrutacja przeprowadzana jest w okresie do końca lipca. W przypadku niewypełnienia planowanych liczb przyjęć ustalonych przez Senat przewiduje się przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego. Nieprzekraczalny termin jego zakończenia - 28 września 2006 roku. W przypadku naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje odwołanie na specjalnym piśmie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania na piśmie decyzji, wydanej przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Rektor. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w czerwcu lub w lipcu 2006r., po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu lub przyjęciu na studia, jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia woli podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim w terminie ustalonym przez wydział. Niedostarczenie w wymaganym terminie takiego potwierdzenia, będzie uważane jako rezygnacja ze studiów. W przypadku rezygnacji kandydata można wypełnić limit miejsc na dany kierunek osobami z listy rezerwowej, które nie zostały przyjęte, a które złożyły (w wyznaczonym terminie), deklarację chęci studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim, wówczas o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów podczas egzaminów wstępnych lub wg rankingu ocen ze świadectwa dojrzałości, chyba że przepisy szczegółowe dla danego wydziału stanowią inaczej. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności, student wybiera jedną z nich w terminie ustalonym przez dziekana. O przyjęciu na specjalność decyduje dziekan w ramach istniejących możliwości wydziału, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału. Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku małej liczby kandydatów. Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach, na które zgłosi się mniej niż 25 osób na studia I stopnia, mniej niż 15 osób na studia II stopnia. 2

3 II. KIERUNKI, FORMY STUDIÓW ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI REKRUTACJI WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Kierunek studiów ARCHITEKTURA WNĘTRZ Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie), prowadzące do tytułu licencjata sztuki Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra sztuki Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za egzamin praktyczny i rozmowy. Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek (0-25pkt.), malarstwo (0-25pkt.) oraz kompozycję (0-25pkt., która ma na celu sprawdzenie wrażliwości artystycznej kandydata w oparciu o samodzielną interpretację wybranego tematu zrealizowanego środkami malarskimi). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest zdanie egzaminu z umiejętności praktycznych. Egzamin z przedmiotów praktycznych uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał łącznie z 3 sprawdzianów co najmniej 25pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów ze sprawdzianów z umiejętności praktycznych. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku architektura wnętrz i pokrewnych. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z przeglądu prac własnych portfolio (0-60pkt.) oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego (0-40pkt.). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest uzyskanie za portfolio, łącznie co najmniej 20pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów z oceny prac własnych. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzących do tytułu licencjata sztuki Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra sztuki Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego jest zaświadczenie od foniatry potwierdzające dobry stan zdrowia aparatu głosowego i przedstawienie audiogramu. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o wyniki egzaminów wstępnych, przeprowadzanych dwuetapowo. Etap 1: a) egzamin z gry na instrumencie (0-40pkt.) - wykonanie na dowolnym instrumencie 3 kompozycji o zróżnicowanej estetyce z zakresu programowego szkoły muzycznej II stopnia w tym etiudy o charakterze technicznym, b) egzamin z zasad muzyki i kształcenia słuchu (0-40pkt.) - (test pisemny wiadomości o muzyce, gamy, skale tonacje, interwały, instrumenty muzyczne, podstawowe formy muzyczne z zakresu programowego szkoły muzycznej II stopnia; odpowiedź ustna - ćwiczenia solfeżowe, interwałowe, połączenia harmoniczne z zakresu programowego szkoły muzycznej II stopnia), Warunkiem przejścia do Etapu 2, jest uzyskanie z każdego egzaminu co najmniej 8pkt. Etap 2: egzamin z predyspozycji manualnych i głosowych (0-20pkt.) - prezentacja 2 przygotowanych piosenek lub pieśni, sprawdzenie koordynacji ruchowej kandydata, Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne etapy. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników w obydwu etapach postępowania egzaminacyjnego. Przyjęcia w ramach limitu miejsc następują dla kandydatów o najwyższej liczbie uzyskanych punktów w obu etapach. 3

4 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o wyniki egzaminów wstępnych przeprowadzanych dwuetapowo. Etap. 1: egzamin pisemny (test słuchowy pkt.). Podstawą przejścia do etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 14pkt. Etap. 2: egzamin ustny (0-60pkt.) obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki: grę na fortepianie (0-15pkt.), czytanie nut a vista głosem i na fortepianie (0-15pkt.), analizę formalną i harmoniczną (0-15pkt.), dyrygowanie (0-15pkt.). Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne etapy. Przyjęcia w ramach limitu miejsc następują dla kandydatów o najwyższej liczbie uzyskanych punktów w obu etapach. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata sztuki w zakresie edukacji artystycznej Warunkiem przyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów jest przedstawienie prac własnych (10 prac z rysunku i 10 prac z malarstwa) oraz przystąpienie kandydata do rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego. Prace z rysunku i z malarstwa punktowane są 0-40pkt. a rozmowa 0-20pkt. Warunkiem przyjęcia kandydata na I rok studiów jest uzyskanie łącznie co najmniej 30pkt. GRAFIKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata sztuki Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra sztuki Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za egzamin praktyczny i rozmowy. Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek (0-25pkt.), malarstwo (0-25pkt.) oraz kompozycję (0-25pkt., która ma na celu sprawdzenie wrażliwości artystycznej kandydata w oparciu o samodzielną interpretację wybranego tematu zrealizowanego środkami malarskimi). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest zdanie egzaminu z umiejętności praktycznych. Egzamin z przedmiotów praktycznych uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał łącznie z 3 sprawdzianów co najmniej 25pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów ze sprawdzianów z umiejętności praktycznych. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich wszelkich specjalności związanych z grafiką. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z przeglądu prac własnych portfolio (0-60pkt.) oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego (0-40pkt.). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest uzyskanie za portfolio łącznie co najmniej 20pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów z oceny prac własnych. JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata sztuki 4

5 Kandydat ma możliwość zdawania egzaminów wstępnych i kontynuowania nauki w 3 zakresach: - instrumentalistyka - postępowanie kwalifikacyjne to: egzamin kierunkowy część klasyczna (2 kompozycje klasyczne na poziomie szkoły muzycznej II stopnia (0-20pkt.)) i część jazzowa (3 standardy jazzowe z improwizacją (0-40pkt)), egzamin z kształcenia słuchu z zasadami muzyki (test (0-20pkt.)), rozmowa (z zakresu: historia jazzu, zainteresowania własne kandydata (0-20pkt.). - wokalistyka - postępowanie kwalifikacyjne to: egzamin kierunkowy (śpiew 3 standardy jazzowe, różne stylistycznie (w tym blues), co najmniej jeden utwór w języku polskim oraz recytacja tekstu: poezja lub proza (0-40pkt.), egzamin ustny (solfeż z elementami zasad muzyki (0-40pkt.)), rozmowa (z zakresu: historia jazzu, zainteresowania własne kandydata (0-20pkt.)). - kompozycja i aranżacja - postępowanie kwalifikacyjne to: egzamin kierunkowy (przegląd co najmniej 3 własnych prac kompozytorskich i/lub aranżacyjnych (0-35pkt.)), kształcenie słuchu z zasadami muzyki (test (0-10pkt.)), egzamin z instrumentu część klasyczna (2 kompozycje klasyczne na poziomie szkoły muzycznej II stopnia (0-10pkt.)) i część jazzowa (3 standardy jazzowe z improwizacją (0-35pkt.)), rozmowa (z zakresu: harmonia, historia jazzu, zainteresowania własne kandydata (0-10pkt.)). Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest uzyskanie - z części jazzowej egzaminu kierunkowego co najmniej instrumentalistyka i wokalistyka 24pkt., kompozycja i aranżacja 20pkt. - z wszystkich pozostałych egzaminów oceny co najmniej 1/5 maksymalnej ilości punktów przyznawanych za dany egzamin. MALARSTWO Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata sztuki Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za egzamin praktyczny i rozmowy. Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek (0-25pkt.), malarstwo (0-25pkt.) oraz kompozycję (0-25pkt., która ma na celu sprawdzenie wrażliwości artystycznej kandydata w oparciu o samodzielną interpretację wybranego tematu zrealizowanego środkami malarskimi). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest zdanie egzaminu z umiejętności praktycznych. Egzamin z przedmiotów praktycznych uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał łącznie z 3 sprawdzianów co najmniej 25pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów ze sprawdzianów z umiejętności praktycznych. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra sztuki Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich wszelkich specjalności związanych z malarstwem. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego (0-80pkt.) oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego (0-20pkt.). Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek (0-40pkt.), malarstwo (0-40pkt.). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest zdanie egzaminu z umiejętności praktycznych. Egzamin z przedmiotów praktycznych uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał łącznie z 2 sprawdzianów co najmniej 28pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej, łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów ze sprawdzianów z umiejętności praktycznych. Studia II stopnia - niestacjonarne (2,5-roku), prowadzące do tytułu magistra sztuki ze Specjalnością: fotografia Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich wszelkich specjalności związanych z grafiką i fotografią. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z przeglądu prac własnych portfolio (0-60pkt.) oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego (0-40pkt). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest uzyskanie za portfolio łącznie co najmniej 20pkt. 5

6 W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej, łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów z oceny prac własnych. Studia II stopnia - niestacjonarne (2,5-roku), prowadzące do tytułu magistra sztuki ze specjalnością: projektowanie terenów zielonych Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich wszelkich specjalności związanych z projektowaniem zieleni, ogrodów, itp. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z egzaminu praktycznego (0-60pkt.) oraz rozmowy na temat współczesnego życia artystycznego (0-40pkt.). Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek (0-30pkt.), malarstwo (0-30pkt.). Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy jest zdanie egzaminu z umiejętności praktycznych. Egzamin z przedmiotów praktycznych uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał łącznie z 2 sprawdzianów co najmniej 12pkt. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punktów ze sprawdzianów z umiejętności praktycznych. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia I stopnia - stacjonarne (3,5 roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia - niestacjonarne (4 lata), prowadzące do tytułu inżyniera ELEKTROTECHNIKA Studia I stopnia - stacjonarne (3,5 roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia - niestacjonarne (4 lata), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2 lata), prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) INFORMATYKA Studia I stopnia - stacjonarne (3,5 roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia - niestacjonarne (4 lata), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (2 lata), prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Do rankingu brane będą pod uwagę wyniki uzyskane z następujących przedmiotów: matematyki i fizyki, a w przypadku braku przedmiotu fizyka z chemii. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów 0. Jako kryterium dodatkowe (w przypadku jednakowej liczby punktów) będzie brana pod uwagę suma punktów za oceny końcowe z informatyki (technologii informacyjnej) i języka obcego nowożytnego na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub świadectwie dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) oraz oceny końcowe występujące na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (w przypadku kryterium dodatkowego), przelicza się na punkty: 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p

7 Jako liczby punktów za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) przyjmuje się punkty ze świadectwa dojrzałości ( nowej matury"). Zasady obliczania punktów rankingowych: Liczba punktów do rankingu wyliczana będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych przedmiotów. Przy oznaczeniach: m 1, m 2 - punkty za matematykę, f 1, f 2 - punkty za fizykę (a w przypadku braku przedmiotu fizyka z chemii), liczby punktów do rankingu (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,2m 1 +0,3m 2 +0,2 f 1 +0,3f 2. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową maturą i starą maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów z tych przedmiotów: - dla kandydatów ze starą maturą : m 1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki, m 2 - dojrzałości z matematyki, f 1 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki (z chemii), f 2 - dojrzałości z fizyki (chemii); - dla kandydatów z nową maturą : m 1 - maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, m 2 - maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, f 1 - maturalnego z fizyki (chemii) na poziomie podstawowym, f 2 - maturalnego z fizyki (chemii) na poziomie rozszerzonym. Jeżeli na kierunku prowadzi się specjalności, student wybiera jedną z nich w terminie ustalonym przez dziekana. O przyjęciu na specjalność decyduje dziekan w ramach istniejących możliwości wydziału, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału. Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku małej liczby kandydatów. Na kierunki przyjmowane będą osoby, które ukończyły studia zawodowe I stopnia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII ASTRONOMIA Studia I stopnia stacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata z możliwością dalszego kształcenia na studiach II stopnia prowadzących do tytułu magistra FIZYKA Studia I stopnia stacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra FIZYKA TECHNICZNA Studia I stopnia stacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ), egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 7

8 Punkty z egzaminu maturalnego ( nowa matura ) traktuje się jako punkty do rankingu. Liczba punktów do rankingu liczona będzie jako średnia ważona liczb punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla każdego kierunku przedmiotów. Gdy na świadectwie nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu przyjmuje się liczbę punktów 0. Punkty do rankingu (R) wyliczane będą według wzorów: astronomia: R = 0,2m 1 + 0,2m 2 + 0,05p 1 +0,05p 2 + 0,05o 1 +0,05o 2 +0,2f 1 + 0,2f 2, gdzie: m 1, m 2 - punkty za przedmiot matematyka, p 1, p 2 - punkty za język polski, o 1, o 2 - punkty za język obcy nowożytny, f 1, f 2 - punkty za przedmiot fizyka z astronomią (informatyka, gdy brak przedmiotu fizyka z astronomią), fizyka: R = 0,2m 1 + 0,2m 2 + 0,2f 1 + 0,2 f 2 + 0,2I gdzie: m 1, m 2 - punkty za przedmiot matematyka, f 1, f 2 - punkty za przedmiot fizyka z astronomią, I - punkty za przedmiot informatyka, fizyka techniczna: R = 0,2m 1 + 0,2m 2 + 0,2f 1 + 0,2f 2 + 0,2I gdzie: m 1, m 2 - punkty za przedmiot matematyka, f 1, f 2 - punkty za przedmiot fizyka z astronomią (chemia, gdy brak przedmiotu fizyka z astronomią), - punkty za przedmiot informatyka, Za równoważny przedmiotowi fizyka z astronomią uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową maturą i starą maturą. Punkty za odpowiednie przedmioty liczone będą następująco: symbol Dla kandydatów ze starą maturą Dla kandydatów z nową maturą m 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym m 2 dojrzałości z matematyki maturalnego na poziomie rozszerzonym p 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym p 2 dojrzałości z języka polskiego maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym o 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym o 2 f 1 f 2 I 6-stopniowa dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki z astronomią dojrzałości z fizyki z astronomią (za część ustną) punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z informatyki 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym maturalnego z fizyki z astronomią na poziomie podstawowym maturalnego z fizyki z astronomią na poziomie rozszerzonym maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym 8

9 Na studia drugiego stopnia będą przyjmowane osoby, które ukończyły studia zawodowe na kierunku: fizyka, fizyka techniczna o specjalności komputery w pomiarach fizycznych lub pokrewnych i posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY FILOLOGIA specjalność: JĘZYK ANGIELSKI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata specjalność: JĘZYK FRANCUSKI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej specjalności. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37x p + 0,63x r gdzie: x p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka danej specjalności na poziomie podstawowym, x r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka danej specjalności na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. Dla kandydatów z klas dwujęzycznych, którzy zdawali na egzaminie maturalnym język angielski lub francuski, liczba uzyskanych punktów jest liczona z wagą 1,2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 120. Warunki rekrutacji stara matura Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników egzaminów wstępnych, które obejmują: egzamin pisemny oraz egzamin ustny z języka danej specjalności. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100, (z tego 50pkt. z egzaminu pisemnego i 50pkt. z egzaminu ustnego). Kandydat może dodatkowo uzyskać 10pkt. z egzaminu pisemnego i 10pkt. z egzaminu ustnego za zawansowaną znajomość języka, wówczas maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 120. Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę liczba punktów z egzaminu pisemnego. FILOLOGIA GERMAŃSKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37n p + 0,63n r gdzie: n p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, n r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. 9

10 Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako kryterium dodatkowe będzie brana pod uwagę liczba punktów uzyskana z egzaminu pisemnego z języka polskiego. Warunki rekrutacji stara matura Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników egzaminów wstępnych, które obejmują: egzamin pisemny oraz egzamin ustny z języka niemieckiego. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100, z tego 50pkt. z egzaminu pisemnego i 50pkt. z ustnego. Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę liczba punktów z egzaminu pisemnego. Kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata w specjalności: język niemiecki. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. FILOLOGIA ROSYJSKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37o p + 0,63o r gdzie: o p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, o r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako kryterium dodatkowe będzie brana pod uwagę liczba punktów uzyskana z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z danego języka obcego nowożytnego. Warunki rekrutacji stara matura Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu świadectw. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100, z tego 50pkt. za rozmowę kwalifikacyjną, która obejmuje zainteresowania językiem rosyjskim, kulturą rosyjską, omówienie motywu wyboru kierunku studiów oraz 50pkt. z konkursu świadectw, w którym uwzględnia się oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz korzystniejszej z ocen, z egzaminu pisemnego lub ustnego z języka obcego nowożytnego. Oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę wyższa liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej. Kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata w specjalności: języki wschodniosłowiańskie. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako 10

11 kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. FILOLOGIA POLSKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37p p + 0,63p r gdzie: p p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, p r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę wyższa liczba punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym za przedmioty (w kolejności): język polski (poziom podstawowy), historia (poziom podstawowy), język obcy (poziom rozszerzony), język obcy (poziom podstawowy). Warunki rekrutacji stara matura Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu świadectw. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100, z tego 50pkt. za rozmowę kwalifikacyjną, która obejmuje: wykazanie się wiedzą z zakresu literatury i kultury polskiej, przedstawienie motywu wyboru filologii polskiej jako kierunku studiów, zainteresowań i planów późniejszej pracy zawodowej oraz 50pkt. z konkursu świadectw, w którym uwzględnia się oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz korzystniejszą z ocen z egzaminu pisemnego lub ustnego z następujących przedmiotów: języka obcego oraz z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli: Język polski Język obcy, Historia, WOS 6-stopniowa 4-stopniowa 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt , , Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę punktacja uzyskana z rozmowy kwalifikacyjnej. Kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata w specjalności: język polski. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. FILOZOFIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Kandydaci będą przyjmowani według kolejności ustalonej malejąco na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych, do wyczerpania limitu miejsc. 11

12 Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i wybranego trzeciego najwyżej punktowanego przedmiotu ( w przypadku, jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot). Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,13p p +0,21p r + 0,12o p + 0,21o r + 0,12w p + 0,21w r gdzie: p p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, p r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, o p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, o r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego poziomie rozszerzonym, w p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, w r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły uzyskana za przedmioty (w kolejności): język polski, historia, matematyka i fizyka. Warunki rekrutacji stara matura Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ta będzie prowadzona na podstawie podanej listy lektur, z którymi kandydat zobowiązany jest się zapoznać. Zakres pytań wyznaczony jest przez podaną listę zagadnień. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi 100. Jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie dojrzałości uzyskana za przedmioty (w kolejności): język polski, historia, matematyka i fizyka. Kierowane do absolwentów studiów I stopnia. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. HISTORIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37x p + 0,63x r gdzie: x p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym, x r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Warunki rekrutacji stara matura Studia stacjonarne - postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej z historii (w odniesieniu do programu szkoły średniej - od starożytności po czasy 12

13 najnowsze). Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie dojrzałości uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Studia niestacjonarne - przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw, przy czym pod uwagę będą brane wyższe z ocen z pisemnego lub ustnego egzaminu dojrzałości z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat może uzyskać w konkursie świadectw, wynosi 100. Oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli: Historia Język polski, WOS 6-stopniowa 4-stopniowa 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie dojrzałości uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia i język polski. Kierowane do absolwentów studiów zawodowych licencjackich na kierunku: historia lub pokrewne. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. POLITOLOGIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra. Warunki rekrutacji nowa matura Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej (do wyczerpania limitu miejsc) sporządzonej na podstawie wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Punkty rankingowe wyliczane będą według wzoru: R = 0,37x p + 0,63x r gdzie: x p - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym, x r - uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych wynosi łącznie 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie ukończenia szkoły uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Warunki rekrutacji stara matura Studia stacjonarne - postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z historii Polski po 1795 r., historii powszechnej po 1789 roku oraz wiedzy o społeczeństwie. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi 100. W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie dojrzałości uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. 13

14 Studia niestacjonarne - przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw, przy czym pod uwagę będą brane wyższe z ocen z pisemnego lub ustnego egzaminu dojrzałości z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat może uzyskać w konkursie świadectw, wynosi 100. Oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli: Historia Język polski, WOS 6-stopniowa 4-stopniowa 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt. Ocena Liczba pkt W przypadku dużej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów jako dodatkowe kryterium będzie brana pod uwagę ocena końcowa na świadectwie dojrzałości uzyskana za przedmioty (w kolejności): historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Kierowane do absolwentów studiów zawodowych licencjackich na kierunku: politologia, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe, socjologia, historia, europeistyka. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA BUDOWNICTWO Studia I stopnia stacjonarne (3,5-roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia niestacjonarne (4-lata), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia stacjonarne (1,5roku) i niestacjonarne (2-lata),prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Studia I stopnia stacjonarne (3,5-roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia niestacjonarne (4-lata), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia stacjonarne (1,5 roku) i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) OCHRONA ŚRODOWISKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) BIOLOGIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako suma punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla każdego kierunku przedmiotów. Gdy na świadectwie dojrzałości 14

15 są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki najlepsze. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą. Do rankingu brane będą pod uwagę wyniki uzyskane z następujących przedmiotów, odpowiednio dla kierunku: - Budownictwo - matematyki i fizyki a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii, - Inżynieria środowiska - matematyki i chemii, a w przypadku braku przedmiotu "chemia" z fizyki, - Ochrona środowiska, Biologia - biologii i chemii, a w przypadku braku przedmiotu chemia z matematyki (jako biologię rozumie się także inne przedmioty zawierające w swojej nazwie słowo biologia ). W przypadku, kiedy na egzaminie maturalnym (lub egzaminie dojrzałości) nie ma oceny branej pod uwagę przy rekrutacji, kandydat otrzymuje za ten przedmiot 0 pkt. Na studia zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów. Jako kryterium dodatkowe (w przypadku jednakowej liczby punktów), będzie brana pod uwagę suma punktów za oceny końcowo-roczne na świadectwie maturalnym (lub świadectwie dojrzałości stara matura z przedmiotów, odpowiednio dla kierunku: - Budownictwo - matematyki i fizyki a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii, - Inżynieria środowiska - matematyki i chemii, a w przypadku braku przedmiotu "chemia" z fizyki, - Ochrona środowiska, Biologia - biologii i chemii, a w przypadku braku przedmiotu chemia z matematyki (jako biologię rozumie się także inne przedmioty zawierające w swojej nazwie słowo biologia ). Jako liczby punktów za egzaminy zdawane na nowej maturze przyjmuje się punkty ze świadectwa dojrzałości ( nowej matury ). Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p Przeznaczone dla tych osób, które ukończyły studia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym). Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata z możliwością dalszego kształcenia na studiach II stopnia prowadzących do tytułu magistra MATEMATYKA Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata z możliwością dalszego kształcenia na studiach II stopnia prowadzących do tytułu magistra Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na maturze ( nowej maturze ) i egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 15

16 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p Jako liczby punktów za egzaminy zdawane na nowej maturze przyjmuje się punkty ze świadectwa dojrzałości ( nowej matury ). Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara matura ) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa matura ) z tego przedmiotu. Zasady obliczania punktów rankingowych na podstawie świadectw. Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako średnia ważona liczb punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla każdego kierunku przedmiotów. Gdy na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu przyjmuje się liczbę punktów 0. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki najlepsze. Przy oznaczeniach : m 1, m 2 - punkty za matematykę; p 1, p 2 - punkty za język polski; o 1, o 2 - punkty za język obcy nowożytny; d 1, d 2 - punkty za przedmiot dodatkowy liczby punktów do rankingu (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,20 m 1 + 0,30 m 2 + 0,05 p 1 + 0,05 p 2 + 0,10 o 1 + 0,05 o 2 + 0,10 d 1 + 0,15 d 2 gdzie: 0,10 d 1 + 0,15 d 2 najwyższa liczba punktów za jeden spośród przedmiotów: dla kierunku matematyka: informatyka, fizyka z astronomią, chemia; dla kierunku informatyka i ekonometria: informatyka, historia, geografia. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa matura ) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym należy przyjąć d 1 =d 2. Za równoważny przedmiotowi fizyka z astronomią uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów z tych przedmiotów: Symbol dla kandydatów ze starą maturą dla kandydatów z nową maturą punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki maturalnego z matematyki na poziomie m 1 m 2 p 1 p 2 o 1 o 2 d 1 d 2 dojrzałości z matematyki punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego dojrzałości z języka polskiego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za wyższą z ocen z egzaminu pisemnego lub ustnego punkty za wyższą z ocen z egzaminu pisemnego lub ustnego podstawowym maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym maturalnego na poziomie podstawowym maturalnego na poziomie rozszerzonym 16

17 WYDZIAŁ MECHANICZNY EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu licencjata (3-lata), prowadzące do tytułu inżyniera (3,5-roku) Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra, magistra inżyniera (2-lata), (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) Studia II stopnia niestacjonarne (2,5-roku), prowadzące do tytułu magistra MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I stopnia stacjonarne (3,5-roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia I stopnia niestacjonarne (4-lata), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-roku), prowadzące do tytułu inżyniera Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra inżyniera (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) Studia II stopnia niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra przeznaczone dla osób po kierunku: Mechanika i budowa maszyn Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ), egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako suma punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla każdego kierunku przedmiotów. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki najlepsze. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą. Do rankingu brane będą pod uwagę wyniki uzyskane z następujących przedmiotów: - dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna matematyki, informatyki i fizyki a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii, - dla kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji - matematyki i fizyki, a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii. W przypadku, kiedy na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ), nie ma oceny branej pod uwagę przy rekrutacji kandydat otrzymuje za ten przedmiot 0 pkt. Na studia zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów. Jako kryterium dodatkowe (w przypadku jednakowej liczby punktów) będzie brana pod uwagę suma punktów za oceny końcowo-roczne na świadectwie maturalnym lub (świadectwie dojrzałości - stara matura) z: - dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna matematyki, informatyki i fizyki a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii, - dla kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji - matematyki i fizyki, a w przypadku braku przedmiotu "fizyka" z chemii. Jako liczby punktów za egzaminy zdawane na nowej maturze przyjmuje się punkty ze świadectwa maturalnego ( nowej matury ). Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości oraz oceny końcowo-roczne występujące na świadectwie maturalnym lub świadectwie dojrzałości, przelicza się na punkty według tabeli: 17

18 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p Przeznaczone dla tych osób, które ukończyły studia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Kandydaci będą przyjmowani na studia według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH PEDAGOGIKA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie), prowadzące do tytułu licencjata (wybór specjalności następuje po zaliczeniu I roku studiów) Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra (wybór specjalności przed rozpoczęciem studiów) SOCJOLOGIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-lata), prowadzące do tytułu magistra Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p Jako liczby punktów za egzaminy zdawane na nowej maturze przyjmuje się punkty ze świadectwa dojrzałości ( nowej matury ). Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara matura ) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa matura ) z tego przedmiotu. Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako średnia ważona liczb punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla każdego kierunku przedmiotów. Gdy na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub oceny z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów 0. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki najlepsze. Przy oznaczeniach : p 1, p 2r, p 2p - punkty za język polski, 18

19 o 1, o 2r, o 2p - punkty za język obcy nowożytny, d 1r, d 1p - punkty za przedmiot dodatkowy, d 2r, d 2p - punkty za przedmiot dodatkowy, liczby punktów do rankingu (R) wyliczane będą według wzoru: R = 0,10p 1 + 0,20p 2r + 0,10p 2p + 0,05o 1 + 0,10o 2r + 0,05o 2p + 0,12d 1r + 0,08d 1p + 0,12d 2r + 0,08d 2p - gdzie dla kierunku pedagogika - d 1, d 2 oznaczają punkty za przedmioty dodatkowe spośród wymienionych: historia, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, pedagogika z historią wychowania, psychologia, historia sztuki, wiedza o tańcu), - gdzie dla kierunku socjologia - d 1 - oznacza punkty za przedmiot dodatkowy wybrany na maturze w części obowiązkowej, d 2 oznacza punkty za przedmiot dodatkowy wybrany na maturze w części nieobowiązkowej najwyżej punktowany. Spośród przedmiotów dodatkowych wybierane są te, które dają największa liczbę punktów rankingowych. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa matura ) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym należy przyjąć d 1 =d 2. W przypadku gdy wielu kandydatów ma tą samą liczbę punktów, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się sumę punktów za określone dla kierunku przedmioty (na podstawie których, wyliczane są punkty rankingowe), których kandydaci nie zdawali na maturze lub egzaminie dojrzałości. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z nową i starą maturą, przy czym punkty za odpowiednie przedmioty wyliczane będą na podstawie następujących wyników egzaminów dojrzałości z tych przedmiotów: Symbol p 1 p 2 o 1 o 2 d 1 d 2 dla kandydatów ze starą maturą punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego dojrzałości z języka polskiego punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego dojrzałości z języka obcego nowożytnego punkty za wyższą z ocen z egzaminu pisemnego lub ustnego punkty za wyższą z ocen z egzaminu pisemnego lub ustnego dla kandydatów z nową maturą punkty za część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego maturalnego z języka polskiego - p 2r - na poziomie rozszerzonym, p 2p - na poziomie podstawowym punkty za część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego maturalnego z języka obcego nowożytnego - o 2r - na poziomie rozszerzonym, o 2p - na poziomie podstawowym maturalnego z przedmiotu dodatkowego d 1r - na poziomie rozszerzonym, d 1p - na poziomie podstawowym maturalnego z przedmiotu dodatkowego d 2r - na poziomie rozszerzonym, d 2p - na poziomie podstawowym Przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pedagogika. Na w/w kierunki kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych I stopnia. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę kolejno: ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i średnia ocen ze studiów. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE I MARKETING Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie), prowadzące do tytułu licencjata Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie), prowadzące do tytułu magistra EKONOMIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3-lata), prowadzące do tytułu licencjata 19

20 O przyjęciu na w/w kierunki decyduje lokata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym ( nowa matura ) lub egzaminie dojrzałości ( stara matura ). W przypadku nowej matury do postępowania kwalifikacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskane za egzaminy maturalne. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: 6-stopniowa 4-stopniowa Ocena Liczba p. Ocena Liczba p Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara matura ) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa matura ) z tego przedmiotu. Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako średnia ważona liczb punktów odpowiadających wynikom egzaminów maturalnych ( nowa matura ) lub egzaminów dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla kierunku przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy oraz jednego spośród przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka, dodatkowy język obcy) lub równoważnych dających najwyższą liczbę punktów. Za równoważny przedmiotowi informatyka uważany jest przedmiot: podstawy informatyki lub elementy informatyki; za równoważny przedmiotowi geografia uważany jest przedmiot geografia gospodarcza; za równoważny przedmiotowi wiedza o społeczeństwie uważany jest przedmiot propedeutyka nauki o społeczeństwie. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów 0. Gdy na świadectwie są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów przyjmuje się wyniki najlepsze. Punkty rankingowe wyliczane będą według poniższego wzoru: R = 0,2m 1 + 0,1m 2 + 0,2p 1 + 0,1p 2 + 0,2o 1 +0,1o 2 +0,05d 1 + 0,05d 2 przy interpretacji oznaczeń podanych w tabeli: symbol stara matura nowa matura m 1 punkty za część ustną egzaminu punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z matematyki z matematyki w zakresie podstawowym m 2 punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z matematyki z matematyki w zakresie rozszerzonym p 1 punkty za część ustną egzaminu punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z języka polskiego z języka polskiego w zakresie podstawowym p 2 punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z języka polskiego z języka polskiego w zakresie rozszerzonym o 1 punkty za część ustną egzaminu punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z języka obcego z języka obcego w zakresie podstawowym o 2 punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego dojrzałości z języka obcego z języka obcego w zakresie rozszerzonym d 1 punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru w zakresie podstawowym d 2 dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru punkty z części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru w zakresie rozszerzonym Wspólna lista rankingowa będzie utworzona dla kandydatów z nową i starą maturą według zasad podanych powyżej. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, w ramach limitu miejsc, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu miejsc zostanie 20

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2008/2009

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 I. PRZEPISY OGÓLNE Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne stopnie, formy i kierunki studiów w ramach limitów przyjęć, ustalonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik nr 9 do uchwały nr 74 Senatu UZ z dnia 29 marca 2017 r. Tekst jednolity uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2009/2010

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 I. PRZEPISY OGÓLNE Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na poszczególne stopnie, formy i kierunki studiów w ramach limitów przyjęć, ustalonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 75/2015 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne Czas trwania pierwszego stopnia 3 lata Lp. 2. ** 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Wymagane przedmioty Biologia

Bardziej szczegółowo

1.1.1 Kryteria kwalifikacji

1.1.1 Kryteria kwalifikacji 1.1.1 Kryteria kwalifikacji ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W 2008 ROKU KANDYDATÓW, POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE W SYSTEMIE STAREJ I NOWEJ MATURY ( z Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 38/2009. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 38/2009 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 1 Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. z dnia 30 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 26/2012 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR /11. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 0000-39/11 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM

Rekrutacja 2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny KIERUNEK: DIETETYKA. Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM KIERUNEK: DIETETYKA Studia I-go stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I-go STOPNIA (LICENCJACKIE) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 80 (2007/2008) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 134 UCHWAŁA Nr 58 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ S E N A T UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna Jednostka prowadząca PEDAGOGIKA Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. DNS.420 1/15 UCHWAŁA Nr 33/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 41/12 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. Przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 26 Senatu PS z dnia 28 maja 2007 r. I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2012/13

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2012/13 Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej w Katowicach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2012/13 WARUNKI I TRYB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady rekrutacji

I. Ogólne zasady rekrutacji Zasady i trybu przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 (Tekst jednolity) I. Ogólne zasady rekrutacji 1 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała nr 43/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 r. Uchwała nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil ogólnoakademicki 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji biologia w ochronie 120 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne (dzienne)

Bardziej szczegółowo