Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZIELONOGÓRSKIEGO. Niniejszą ofertę składam w imieniu własnym: Nazwa oferenta Adres REGON NIP Numer wpisu do KRS / Ewidencji działalności gospodarczej Dane kontaktowe: Telefon Fax Mail a tym samym oświadczam, że: 1. znane są mi warunki niniejszego postępowania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; 2. znany mi jest, sprawdzony i przyjęty opis przedmiotu zamówienia, zawarty w Zaproszeniu do składania ofert. Oferuję wykonanie wybranych usług przedmiotowych za cenę: Szkolenie Księgowość PES Cena brutto za jedno szkolenie (16h) Oferuję wykonanie wybranych usług przedmiotowych za łączną cenę: (VAT:.), co łącznie stanowi:. Oświadczam, iż w przypadku wyboru składanej przeze mnie oferty jako najkorzystniejszej, zawrę z Zamawiającym umowę według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zaproszenia. Data: Podpis.. (oferent lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu)

2 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę trenera szkolenia pn. Księgowość PES w ramach szkolenia dwudniowego specjalistycznego na potrzeby projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego. Oświadczam, iż spełniam warunki sformułowane przez Zamawiającego dotyczące: 1. wykształcenie wyższe; 2. doświadczenie niezbędne do wykonania usługi; Nadto oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zależnie od przedmiotu zamówienia: Oświadczam, iż uczestniczę / nie uczestniczę* w realizacji innych projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO (* niepotrzebne skreślić). W przypadku uczestnictwa w realizacji innych projektów Oświadczam, iż realizacja zadań w projekcie pn....., współfinansowanego ze środków umowa nr.. nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Oświadczam, że łączne zaangażowanie wynikające z podstawowego stosunku pracy oraz innych zobowiązań cywilno-prawnych, w tym zadań projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Ponadto oświadczam, że z chwilą podjęcia pracy i w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego, nie jestem jednocześnie zatrudniona/y w Instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, a zatem nie zachodzi z tego tytułu konflikt interesów lub podwójne finansowanie., dnia r. Podpisano (podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

3 Załącznik nr 3 Umowa zlecenia nr Na usługę trenera szkolenia pn. Księgowość PES w ramach szkolenia dwudniowego specjalistycznego na potrzeby projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu.. roku w Zielonej Górze pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/9, reprezentowaną przez: Iwonę Szablewską Dyrektora Ośrodka Regionalnego, zwanym(ą) dalej Zleceniodawcą a zwanym(ą) dalej Zleceniobiorcą zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zasad konkurencyjności pn. postępowanie na usługę trenera szkolenia pn. Księgowość PES na potrzeby projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego (ogłoszenie z dnia.) o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje do: 1) Realizacji zajęć dydaktycznych na wskazany temat 2) Opracowania treści materiałów szkoleniowych oraz dokumentów wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych, 3. Szkolenie skierowane jest do pracowników PES oraz otoczenia ES o ugruntowanej wiedzy z zakresu ES. 4. Szkolenie zostanie przeprowadzone: Księgowość PES w wymiarze łącznym 14 h dydaktycznych (1 szkolenie x 2 dni x 7h); w terminach. 5. Zajęcia muszą być prowadzone w aktywnej formie, angażującej uczestników, w sposób promujący równość płci.

4 6. Usługa, o której mowa powyżej zostanie wykonana z należytą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter działalności Zleceniobiorcy. 7. Zleceniobiorca zapewni, iż szkolenie będzie uwzględniało aktualny stan wiedzy z zakresu przedmiotu szkolenia. 8. Zleceniobiorca wykona usługi osobiście lub w uzasadnionym przypadku będzie miał możliwość powierzenia wykonania usługi przez osoby trzecie po akceptacji Zleceniodawcy. 9. Wykonanie umowy zostanie stwierdzone w formie protokolarnej. 10. Zleceniobiorca oświadcza, iż zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy nie powoduje kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach realizacji innych projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO i nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 11. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie pozostaje z Instytucją Pośredniczącą ani z Instytucją Wdrażającą w stosunku pracy. 2 Harmonogram zajęć, materiały dydaktyczne 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany realizować usługę zgodnie z opracowanym programem zajęć ustalonym ze Zleceniodawcą i spełniającym wszystkie wymogi zamieszczone w zapytaniu ofertowym. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zleceniodawcy do harmonogramu zajęć, chyba że ich uwzględnienie jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi bądź pozostaje obiektywnie niemożliwe do wykonania bądź gdy wykonanie pociąga dla Zleceniobiorcy rażące straty, a ich uwzględnienie nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 3. Zmiany harmonogramu zajęć są dopuszczalne jedynie w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony i wyłącznie z uwagi na niemożliwe do przewidzenia okoliczności powstałe w trakcie wykonywania umowy. 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Specjalisty ds. organizacji szkoleń o wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed realizowaną zmianą. 3 Dokumentacja wykonanej usługi 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w dokumentowaniu szkolenia za pomocą lista obecności uczestników, dziennika zajęć, oraz raportu ze szkolenia według wzorów dostarczonych przez specjalistę ds. organizacji szkoleń. 2. Zleceniobiorca przekaże dokumentację w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania szkolenia. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udokumentowania wykonania przeprowadzenia szkolenia również za pomocą Karty Pracy. Karta zawiera również informacje odnoszące się do ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz w ramach innych projektów PO KL i NSRO, a której wzór stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy kartę pracy każdorazowo jako załącznik do rachunku za świadczone usługi. 4. Nieprawidłowa treść dokumentów stanowić może podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia w całości bądź w części. 5. Na żądanie Zleceniodawcy i w zakresie przez niego oznaczonym Zleceniobiorca uzupełni bądź poprawi dokumentację wykonania usługi.

5 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z dokumentacji wykonania usługi na pisemną prośbę Zleceniodawcy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego żądania. 4 Monitorowanie jakości usługi szkoleniowej 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania ankiet oceniających szkolenie Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zleceniodawcy, chyba że ich uwzględnienie jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi, bądź pozostaje obiektywnie niemożliwe do wykonania bądź gdy wykonanie pociąga dla wykonawcy rażące straty, a ich uwzględnienie nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu 3. Zleceniodawca, w tym Specjalista ds. organizacji szkoleń jest uprawniony do bieżącej kontroli przeprowadzenia szkoleń poprzez hospitalizację zajęć, wyrywkowe sprawdzanie dokumentacji wykonywania usługi w trakcie jej wykonywania. 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy kompletu ankiet wypełnionych przez uczestników. 5. Zleceniodawca oraz specjalista ds. organizacji szkoleń jest uprawniony, w oparciu o treść ankiet i własnych obserwacji do żądania zmiany zakresu przedmiotowego usługi, zamiany sposobu jej wykonywania w sytuacji, gdy sposób wykonywania usługi nie spełnia oczekiwań co do jej jakości i nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów projektu. 6. Żądanie zmian zostanie przedłożone w formie pisemnej. Stanowisko Zleceniodawcy winno zawierać uzasadnienie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uwzględnienia stanowiska Zleceniodawcy i przekształcenia sposobu prowadzenia zajęć. 5 Ogólne reguły wykonywania umowy 1. Zleceniobiorca ma obowiązek ścisłego współdziałania ze Zleceniodawcą. 2. Zleceniobiorca obowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usług. 3. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: Ze strony Zleceniodawcy: 1) Sylwia Litwinowicz tel Ze strony Zleceniobiorcy: 1)...., tel... 6 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości..... brutto (słownie złotych brutto) wynikające z oferty Zleceniobiorcy, na podstawie protokołu odbioru.

6 2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie z należnej mu kwoty wynagrodzenia składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, podatku dochodowego oraz innych przewidzianych prawem narzutów na wynagrodzenie, w przypadkach i w wysokości prawem przewidzianych (dotyczy umowy z osobą fizyczną). 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone, po realizacji szkolenia. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na oświadczeniu w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku wraz z kartą czasu pracy. Wymagalność wynagrodzenia jest uzależniona od posiadania przez Zleceniodawcę wystarczających środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu. 5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 7. Zleceniobiorca przedłoży wraz z umową oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, co do podstaw i zakresu istniejących obciążeń publicznoprawnych (dotyczy osób fizycznych). Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania o zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany co do treści przedłożonego oświadczenia. 7 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Przed terminem zakończenia obowiązywania umowy, Strony mogą za porozumieniem stron rozwiązać umowy, jedynie w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności życiowe dalsze wykonywanie umowy przez Zleceniobiorcę jest niemożliwe albo skrajnie utrudnione. 2. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykonuje lub nienależycie w sposób rażący wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu Zleceniodawcy do usunięcia uchybień w dodatkowym terminie 7 dni. Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie przez fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych leżących po stronie Wykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej wysokości 20% kwoty brutto określonego w 6 umowy. 4. Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach: a. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych przez strony - w wysokości 0,2% kwoty brutto określonego w 6 umowy, w odniesieniu do każdego z terminów. b. w przypadku uniemożliwienia kontroli wykonania przedmiotu umowy, w trakcie jego realizacji, a także po zakończeniu 1.000,00 złotych; c. w przypadku odmowy przedstawienia w wyznaczonym terminie wyjaśnień i informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 złotych; d. w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 500,00 złotych. 5. Zleceniodawca ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu Zleceniobiorcy.

7 6. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 6 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, a nieuzasadnionych. 7. Zleceniobiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zleceniodawcy wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu odstąpienia od umowy. 8 Dane osobowe 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach realizacji przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 3. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o których mowa w ust Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: a. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 9 Przepisy końcowe 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowa jest kompletna na dzień jej zawarcia i obejmuje wszelkie ustalenia stron dotyczącej jej przedmiotu. 3. Ewentualne spory wynikłe na tle umowy rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla Zleceniodawcy. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.... Zleceniodawca... Zleceniobiorca

8 ZAŁĄCZNIK NR 4 Wykaz trenera W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLENIA DWUDNIOWEGO SPECJALISTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZIELONOGÓRSKIEGO. Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje zgodne z przedmiotem zamówienia. Lp. Imię i Nazwisko Opis doświadczenia zawodowego, posiadanych uprawnień kwalifikacji i certyfikatów Wykształcenie/tytuł/stopień naukowy/ jeśli posiada wraz z nazwą uczelni Wykaz przeprowadzonych szkoleń w zakresie: księgowości PES, finansów PES, aspektów prawnych prowadzenia działalności w PES. Lp. Odbiorcy szkolenia Terminy realizacji Tytuł szkolenia, tematyka szkolenia Ilość szkoleń Miejscowość i data..r... (podpis wykonawcy)

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo