SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:"

Transkrypt

1 Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (0-22) fax (0-22) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zm.) Dostawa sprzętu komputerowego CPV: , , , Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 1

2 CZEŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (0-22) fax (0-22) Oznaczenie Wykonawcy. 1. Przez wykonawcę naleŝy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik (dotyczy równieŝ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy przedłoŝyć w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zm.)./, zwanej dalej ustawą Pzp lub u.p.z.p., w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 oraz art ustawy Pzp ) 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,: komputery - 9 szt., notebooki 2szt., drukarki laserowe 4 szt., drukarki laserowe wielofunkcyjne 4 szt., drukarka igłowa 1szt., oprogramowanie komputerowe. 2. Szczegółowy Zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej SIWZ: 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych. Przez ofertę równowaŝną rozumie się ofertę zawierającą produkty o parametrach nie niŝszych niŝ wykazane w załączniku nr.1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie bezpośrednia dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy oraz instalacja oprogramowania w komputerach (dysk podzielony na dwie 30/70% partycje, zainstalowany Microsoft Windows XP i Microsoft Office SB) i notebookach (zainstalowany Microsoft Windows XP i Microsoft Office SB) dostarczenie dokumentacji technicznej, kart gwarancyjnych, aktualne certyfikaty lub deklaracje potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami, dostarczenie wyników testów porównawczych parametrów sprzętu równowaŝnego do określonego w SIWZ 5. gwarancja: na zestawy komputerowe minimum 2 lata w siedzibie Zamawiającego, gwarancja producenta na drukarki laserowe i atramentowe minimum 1 rok, drukarka igłowa - 3 lata, notebooki 24 miesiące w serwisie producenta door to door SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 2

3 6. Rozliczenie dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie w oparciu o ceny przedstawione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 7. Podane przez wykonawcę w Formularzu Cenowym ceny będą stałe w okresie obowiązywania umowy i będą zawierały wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego. 8. Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: , , , Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: 1. Termin realizacji umowy: 10 dni od daty podpisania umowy 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŝej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o wartości ,00 zł kaŝda, polegającej na dostawie komputerów. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dostarczone dokumenty wg. formuły: spełnia nie spełnia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoŝy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich), 2) oświadczenie (kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub wykonawcy łącznie) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości minimum ,00 zł kaŝda, polegającej na dostawie komputerów z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, 4) dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wskazane w wykazie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zostały wykonane naleŝycie, 2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) 3. Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 3

4 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami następujące osoby: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Witold Ciara pok. Nr 7 bud. B, tel lub w zakresie procedury przetargowej - Wiesław Getter-Bąk pok. nr 9 bud. B tel. nr wew Wymagania dotyczące wadium 1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. W zaleŝności od wyboru wykonawcy, wadium moŝe być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 u.p.z.p.. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Karczewie Karczew ul. Kościelna 59 nr z adnotacją wadium na dostawę sprzętu komputerowego PoŜądane jest złoŝenie w ofercie oryginału lub potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych niŝ w pieniądzu, dopuszczonych przez u.p.z.p. formach, naleŝy złoŝyć w oryginale w ofercie. 4. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. PoŜądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione. 7. Uprawnione do podpisania oferty osoby muszą podpisać Formularz oferty, załączniki, oraz we wszystkich miejscach, w których naniesione zostały zmiany. 8. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 2) Wykaz oferowanego sprzętu, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 4

5 3) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równowaŝności przez oferowane produkt, jeŝeli Wykonawca oferuje produkt równowaŝny sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, wraz z tymi dokumentami. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami. 4) wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt ) 7.1.4) niniejszej IDW, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŝnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŝonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 9. Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 12. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŝy opisać następująco: Prezydent Miasta Otwocka Oferta w postępowaniu na : Dostawa sprzętu komputerowego Nie otwierać przed.: /naleŝy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 13. JeŜeli oferta zostanie oznakowana w inny niŝ opisano powyŝej sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 14. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany naleŝy złoŝyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. 15. Wykonawca moŝe wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w budynku B, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców), 2. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 12: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w bud. C sala 5A w dniu r. o godz. 12: Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wszystkie ceny naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: a) w dół jeŝeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, b) w górę jeŝeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5 2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) oraz ewentualnych upustów i rabatów. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 5

6 3. Składając ofertę naleŝy podać wartość netto [zł], stawkę naleŝnego podatku VAT [%] i kwotę VAT oraz cenę brutto [zł] za realizację zamówienia, w układzie podanym w Formularzu ofertowym 4. W cenie za realizacje przedmiotu zamówienia wykonawca uwzględni wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w niniejszej SIWZ i wynikających z nich obciąŝeń i obowiązków. 5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie zaoferowaną przez wykonawcę cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: cena 100% 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy który zaproponuje najniŝszą cenę za realizację zamówienia (cenę brutto). 3. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem: cena minimalna ocena punktowa = 100 cena badana Maksymalna liczba punktów jakie moŝna uzyskać wynosi 100. punktów 15. Informacje i formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt , równieŝ na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w Art. 94 Pzp. 4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Informacja nt. istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy. Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia, zostały zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Część II niniejszej SIWZ. 18. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia Ŝadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom a takŝe innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 u.p.z.p. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 6

7 21. Wykaz załączników do niniejszej IDW. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu oferowanego sprzętu. 5 Załącznik nr 5 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równowaŝności przez oferowane produkty 6 Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych dostaw. Wskazane w tabeli powyŝej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŝenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 7

8 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego spełniającego poniŝsze wymagania Zamawiającego: 1. zestaw komputerowy w konfiguracji : 9 szt. Procesor Intel Core2 Duo min. E8400 3,0GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora, złącza: minimum - 1 x PCI-E x 16, minimum - 2 x PCI Porty wejścia/wyjścia : z tyłu obudowy: 1x równoległy, 1x szeregowy, min. 6x USB 2.0, 2x PS2(1x klawiatura, 1x mysz), 1x wejście audio, 1x wyjście audio, 1x wejście na mikrofon, 1x RJ45(LAN), Z przodu obudowy: 2x USB 2.0 pamięć RAM DDR2 2 x 2048MB/667 MHz (lub szybsze) - razem 4096 MB, kontroler dysków HDD : wbudowane w płytę główną Ultra ATA i Serial ATA HDD min. 250GB SATA2, 7200rpm, 16MB pamięci Cache, podzielony na 2 partycje w procentowym stosunku 30/70 (30% - partycja systemowa z zainstalowanym systemem operacyjnym) Nagrywarka DVD +/-RW DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, karta graficzna min. 256MB PCIE nie zintegrowana, karta dźwiękowa zintegrowana LAN 10/100/1000 zintegrowana, czarna klawiatura multimedialna 101 klawiszy, mysz optyczna, przewodowa, 3 przyciski w tym jeden w rolce, rolka, obudowa Midi, 2 gniazda USB na przednim panelu, dodatkowy wentylator, zasilacz min.350w (cicha praca) przy normalnej pracy hałas < 22dB, przy pełnym obciąŝeniu <26dB. Monitor: monitor LCD minimum 19, czas zwłoki = < 5ms, rozdzielczość min 1280 x 1024, kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 cd/m2, min. 16,2 mln kolorów, złącza: 15-stykowe D-Sub, DVI, dołączony kabel DVI, zgodność z normą TCO 99 lub TCO 03, CE Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Professional PL SP3 OEM + nośnik oryginalny lub Microsoft Vista Business PL z opcją downgrade'u do Microsoft Windows XP Professional XP - dostarczenie licencji i nośnika. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP3, aktywowany na Urząd Miasta Otwocka, MS Office 2007 Small Business PL OEM - nośnik i licencja. Oferowany sprzęt powinien spełniać wymagania oznakowania CE 2. drukarka laserowa wielofunkcyjna mono: 2 szt. HP LaserJet M1522n MFP lub równowaŝna, tj.: funkcje Drukowanie i kopiowanie w czerni, skanowanie w kolorze i w czerni maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi) maks. szybkość druku mono 23 str./min. gramatura papieru g/m² praca w sieci [serwer druku] tak typ skanera Skaner płaski kolorowy (automatyczny podajnik dokumentów) rozdzielczość skanera 1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania) głębia koloru 24 bit obszar skanowania 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni 23 str./min. rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi funkcje specjalne kopiarki Liczba kopii 1-99 Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400% interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps inne cechy Wbudowany automatyczny podajnik dokumentów ADF Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 8

9 Procesor 450 MHz Opatentowany toner sferyczny HP pozwalający drukować szybko i z wysoką jakością (toner startowy na 1000 stron) Wbudowany intuicyjny, dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości na panelu przednim Pamięć 64 MB normatywne obciąŝenie8 000 str./mies. 3. drukarka laserowa wielofunkcyjna kolor: 2 szt. HP Color LaserJet CM2320fxi lub równowaŝna, tj.: funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze i w czerni, faksowanie maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi rozdzielczość druku w kolorze 600 x 600 dpi szybkość druku mono 20 str./min. szybkość druku kolor 20 str./min. gramatura papieru g/m² praca w sieci [serwer druku] tak typ skanera Skaner płaski kolorowy (automatyczny podajnik dokumentów) rozdzielczość skanera 1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania) kodowanie koloru 42 bit obszar skanowania 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni 20 str./min. rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi funkcje specjalne kopiarki Liczba kopii 1-99 Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400% funkcje faxu szybkość 33,6 kb/s (3 s na stronę) liczba stron przechowywanych w pamięci rozdzielczość w czerni 203 x 196 dpi liczba numerów szybkiego wybierania 120 automatyczne ponowne wybieranie numeru, wysyłanie faksu z opóźnieniem interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps inne cechy Wbudowany automatyczny podajnik dokumentów ADF Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 Procesor 450 MHz Opatentowany toner sferyczny HP pozwalający drukować szybko i z wysoką jakością (toner startowy na 1000 stron) kolorowy wyświetlacz LCD graficzny 2,4" obsługiwane karty pamięci Karty CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMediaCard, xd-picture Pamięć 160 MB druk dwustronny normatywne obciąŝenie str./mies. 4. drukarka laserowa: 4 szt. HP LaserJet 2055d lub równowaŝna, tj.: prędkość drukowania min. 33 str./min (A4), rozdzielczość min. 1200x1200 dpi, standardowa pojemność podajników min.300 arkuszy miesięczny normatywny cykl pracy min arkuszy druk dwustronny (duplex) automatyczny port Hi-Speed USB 2.0, pamięć min. 64 MB RAM, gwarancja producenta - minimum 1 rok wyposaŝona w kabel przyłączeniowy USB do komputera SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 9

10 5. drukarka igłowa: 1 szt. OKI 6900 Flatbed lub równowaŝna, tj.: Liczba igieł: 24 igły Prędkość drukowania (cps): 450 cps (najwyŝsza prędkość) 400 cps (w trybie High speed 10cpi) 100 cps (w trybie LQ) Szerokość wydruku: 106 kolumn (10cpi) 212 kolumn (tryb zagęszczony) Rozdzielczość: 360 x 360dpi (maks.) Pierwsza linia wydruku: 2,12 mm od góry strony (pojedyncze kartki) Wysokość znaku: 5, 6, 6.7, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17,1 i 20 cpi Pamięć: 64 KB Podawanie papieru Liczba drukowanych kopii: 6 (oryginał + 5 kopii), do mm Rozmiary papieru: Pojedyncze arkusze : 76, mm Emulacje: Epson LQ IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM Wbudowany interfejs: równoległy Centronics, USB śywotność głowicy: 200 milionów znaków śywotność taśmy: 4 miliony znaków MTBF: 12,000 godzin Poziom hałasu: poniŝej 58dBA Gwarancja: 3 lata 6. notebook 1: 1 szt. Satellite Pro P300-1F1 lub równowaŝny: procesor Intel Core 2 Duo min. T GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania : 1066 MHz, pamięć podręczna drugiego poziomu : 3 MB lub procesor równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Pamięć : 4,096 MB DDR2 RAM (800 MHz) Dysk twardy 250 GB Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Zgodność : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksymalna szybkość : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8-krotna (DVD-ROM); zapis: 24-krotna (CD- R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 16-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 6-krotna DVD-R (Double Layer), 6-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 6-krotna DVD+R (Double Layer), 8- krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD-RAM) Typ : stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Ekran 17 ", Wyświetlacz TFT WXGA+ Toshiba TruBrite o wysokiej jasności Rozdzielczość wewnętrzna : x 900 Karta graficzna ATI Mobility Radeon HD 3470 z obsługą technologii HyperMemory Ilość pamięci : 256 MB dedykowanej pamięci wideo Maks. parametry zewnętrznych trybów wideo Maks. rozdzielczość : x Maks. częstotliwość odświeŝania : 85 Hz Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeŝania : x Interfejsy 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x wyjście TV (S-Video) 1 x i.link (IEEE 1394) 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne) 1 x SP/DIF (optyczny) współuŝytkowany z gniazdem słuchawkowym 1 x Zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z funkcją AutoMacro i wbudowanym mikrofonem 1 (współuŝytkowane z jednym portem USB) x esata SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 10

11 1 x Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługujące karty SD o pojemności do 16 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 4 GB, MultiMedia Card do 2 GB i xd-picture Card do 2 GB) Komunikacja bezprzewodowa Zgodność : Wi-Fi Obsługa sieci : a/b/g/Draft-N Technologia bezprzewodowa : Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g/Draft-N) Technologia bezprzewodowa : Bluetooth Urządzenie wskazujące Touch Pad System operacyjny Oryginalny Windows Vista Business Edition (preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego firmy Toshiba) + moŝliwość zmiany na oryginalny Windows XP Professional Edition (dysk DVD odzyskiwania firmy Toshiba) Oprogramowanie MS Office 2007 Small Business PL OEM Klawiatura 105 klawiszy, standardowy blok klawiszy numerycznych, poŝądany jasny kolor klawiszy Gwarancja 2 lata w serwisie producenta 7. notebook 2: 1 szt. Satelite Pro S300-12G lub równowaŝny: procesor Intel Core 2 Duo min. T GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania : 800 MHz, pamięć podręczna drugiego poziomu : 2 MB lub procesor równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Pamięć : 4,096 MB DDR2 RAM (800 MHz) Dysk twardy 250 GB Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Zgodność : Zgodność : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksymalna szybkość : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8-krotna (DVD-ROM); zapis: 24-krotna (CD-R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 24-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 6-krotna DVD-R (Double Layer), 6-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 6-krotna DVD+R (Double Layer), 8-krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD- RAM) Typ : Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Ekran 15,4 ", Wyświetlacz TFT WXGA o wysokiej jasności Karta graficzna Producent : Intel Typ : Mobile Intel GMA 4500MHD Ilość pamięci : Do MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej z 4 GB pamięci systemowej Typ pamięci : Wspólna Maks. parametry zewnętrznych trybów wideo Maks. rozdzielczość : x Maks. częstotliwość odświeŝania : 100 Hz Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeŝania : x Interfejsy 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x port szeregowy 1 x i.link (IEEE 1394) 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego 1 x wbudowany mikrofon 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne) 1 x Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługujące karty SD o pojemności do 16 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 4 GB, MultiMedia Card do 2 GB i xd-picture Card do 2 GB) 3 (3 z prawej) x USB 2.0 (z funkcją USB Sleep-and-Charge) 1 x Zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z funkcją AutoMacro 1 (1 z lewej strony) x USB 2.0 Sleep-and-Charge/eSATA Komunikacja bezprzewodowa Technologia bezprzewodowa : Bluetooth Zgodność : Wi-Fi Obsługa sieci : a/g/Draft-N Technologia bezprzewodowa : Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/g/Draft-N) Urządzenie wskazujące Touch Pad System operacyjny Oryginalny Windows Vista Business Edition (preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego firmy Toshiba) + moŝliwość zmiany na oryginalny Windows XP Professional Edition (dysk DVD odzyskiwania firmy Toshiba) Oprogramowanie MS Office 2007 Small Business PL OEM Gwarancja 2 lata w serwisie producenta 8. Microsoft Project 2007 Win32 Std Pl (BOX) - 1 szt. 9. Microsoft Publisher 2007 Win32 Pl (BOX) - 1 szt. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 11

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 29.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 2104/15/10 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21.12.2009r.

Zamość, dnia 21.12.2009r. Zamość, dnia 21.12.2009r. Ogłoszenie dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako podmiot, który

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego Warta Bolesławiecka, 27.06.2012. SG. 2635.2.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Zarządzenia SOG.Z-0021/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 kwietnia 2010 roku zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo