SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:"

Transkrypt

1 Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (0-22) fax (0-22) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zm.) Dostawa sprzętu komputerowego CPV: , , , Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 1

2 CZEŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (0-22) fax (0-22) Oznaczenie Wykonawcy. 1. Przez wykonawcę naleŝy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik (dotyczy równieŝ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy przedłoŝyć w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zm.)./, zwanej dalej ustawą Pzp lub u.p.z.p., w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 oraz art ustawy Pzp ) 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,: komputery - 9 szt., notebooki 2szt., drukarki laserowe 4 szt., drukarki laserowe wielofunkcyjne 4 szt., drukarka igłowa 1szt., oprogramowanie komputerowe. 2. Szczegółowy Zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej SIWZ: 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych. Przez ofertę równowaŝną rozumie się ofertę zawierającą produkty o parametrach nie niŝszych niŝ wykazane w załączniku nr.1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie bezpośrednia dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy oraz instalacja oprogramowania w komputerach (dysk podzielony na dwie 30/70% partycje, zainstalowany Microsoft Windows XP i Microsoft Office SB) i notebookach (zainstalowany Microsoft Windows XP i Microsoft Office SB) dostarczenie dokumentacji technicznej, kart gwarancyjnych, aktualne certyfikaty lub deklaracje potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami, dostarczenie wyników testów porównawczych parametrów sprzętu równowaŝnego do określonego w SIWZ 5. gwarancja: na zestawy komputerowe minimum 2 lata w siedzibie Zamawiającego, gwarancja producenta na drukarki laserowe i atramentowe minimum 1 rok, drukarka igłowa - 3 lata, notebooki 24 miesiące w serwisie producenta door to door SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 2

3 6. Rozliczenie dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie w oparciu o ceny przedstawione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 7. Podane przez wykonawcę w Formularzu Cenowym ceny będą stałe w okresie obowiązywania umowy i będą zawierały wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego. 8. Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: , , , Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: 1. Termin realizacji umowy: 10 dni od daty podpisania umowy 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŝej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o wartości ,00 zł kaŝda, polegającej na dostawie komputerów. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dostarczone dokumenty wg. formuły: spełnia nie spełnia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoŝy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich), 2) oświadczenie (kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub wykonawcy łącznie) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości minimum ,00 zł kaŝda, polegającej na dostawie komputerów z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, 4) dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wskazane w wykazie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zostały wykonane naleŝycie, 2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) 3. Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 3

4 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami następujące osoby: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Witold Ciara pok. Nr 7 bud. B, tel lub w zakresie procedury przetargowej - Wiesław Getter-Bąk pok. nr 9 bud. B tel. nr wew Wymagania dotyczące wadium 1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. W zaleŝności od wyboru wykonawcy, wadium moŝe być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 u.p.z.p.. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Karczewie Karczew ul. Kościelna 59 nr z adnotacją wadium na dostawę sprzętu komputerowego PoŜądane jest złoŝenie w ofercie oryginału lub potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych niŝ w pieniądzu, dopuszczonych przez u.p.z.p. formach, naleŝy złoŝyć w oryginale w ofercie. 4. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. PoŜądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione. 7. Uprawnione do podpisania oferty osoby muszą podpisać Formularz oferty, załączniki, oraz we wszystkich miejscach, w których naniesione zostały zmiany. 8. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 2) Wykaz oferowanego sprzętu, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 4

5 3) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równowaŝności przez oferowane produkt, jeŝeli Wykonawca oferuje produkt równowaŝny sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, wraz z tymi dokumentami. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami. 4) wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt ) 7.1.4) niniejszej IDW, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŝnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŝonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 9. Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 12. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŝy opisać następująco: Prezydent Miasta Otwocka Oferta w postępowaniu na : Dostawa sprzętu komputerowego Nie otwierać przed.: /naleŝy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 13. JeŜeli oferta zostanie oznakowana w inny niŝ opisano powyŝej sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 14. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany naleŝy złoŝyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. 15. Wykonawca moŝe wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w budynku B, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców), 2. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 12: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w bud. C sala 5A w dniu r. o godz. 12: Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wszystkie ceny naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: a) w dół jeŝeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, b) w górę jeŝeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5 2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) oraz ewentualnych upustów i rabatów. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 5

6 3. Składając ofertę naleŝy podać wartość netto [zł], stawkę naleŝnego podatku VAT [%] i kwotę VAT oraz cenę brutto [zł] za realizację zamówienia, w układzie podanym w Formularzu ofertowym 4. W cenie za realizacje przedmiotu zamówienia wykonawca uwzględni wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w niniejszej SIWZ i wynikających z nich obciąŝeń i obowiązków. 5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie zaoferowaną przez wykonawcę cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: cena 100% 2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy który zaproponuje najniŝszą cenę za realizację zamówienia (cenę brutto). 3. Podczas oceny ofert, punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie ze wzorem: cena minimalna ocena punktowa = 100 cena badana Maksymalna liczba punktów jakie moŝna uzyskać wynosi 100. punktów 15. Informacje i formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt , równieŝ na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w Art. 94 Pzp. 4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Informacja nt. istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy. Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia, zostały zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Część II niniejszej SIWZ. 18. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia Ŝadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom a takŝe innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 7 u.p.z.p. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 6

7 21. Wykaz załączników do niniejszej IDW. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu oferowanego sprzętu. 5 Załącznik nr 5 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku równowaŝności przez oferowane produkty 6 Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych dostaw. Wskazane w tabeli powyŝej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŝenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 7

8 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego spełniającego poniŝsze wymagania Zamawiającego: 1. zestaw komputerowy w konfiguracji : 9 szt. Procesor Intel Core2 Duo min. E8400 3,0GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora, złącza: minimum - 1 x PCI-E x 16, minimum - 2 x PCI Porty wejścia/wyjścia : z tyłu obudowy: 1x równoległy, 1x szeregowy, min. 6x USB 2.0, 2x PS2(1x klawiatura, 1x mysz), 1x wejście audio, 1x wyjście audio, 1x wejście na mikrofon, 1x RJ45(LAN), Z przodu obudowy: 2x USB 2.0 pamięć RAM DDR2 2 x 2048MB/667 MHz (lub szybsze) - razem 4096 MB, kontroler dysków HDD : wbudowane w płytę główną Ultra ATA i Serial ATA HDD min. 250GB SATA2, 7200rpm, 16MB pamięci Cache, podzielony na 2 partycje w procentowym stosunku 30/70 (30% - partycja systemowa z zainstalowanym systemem operacyjnym) Nagrywarka DVD +/-RW DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, karta graficzna min. 256MB PCIE nie zintegrowana, karta dźwiękowa zintegrowana LAN 10/100/1000 zintegrowana, czarna klawiatura multimedialna 101 klawiszy, mysz optyczna, przewodowa, 3 przyciski w tym jeden w rolce, rolka, obudowa Midi, 2 gniazda USB na przednim panelu, dodatkowy wentylator, zasilacz min.350w (cicha praca) przy normalnej pracy hałas < 22dB, przy pełnym obciąŝeniu <26dB. Monitor: monitor LCD minimum 19, czas zwłoki = < 5ms, rozdzielczość min 1280 x 1024, kontrast min. 1000:1, jasność min. 300 cd/m2, min. 16,2 mln kolorów, złącza: 15-stykowe D-Sub, DVI, dołączony kabel DVI, zgodność z normą TCO 99 lub TCO 03, CE Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Professional PL SP3 OEM + nośnik oryginalny lub Microsoft Vista Business PL z opcją downgrade'u do Microsoft Windows XP Professional XP - dostarczenie licencji i nośnika. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP3, aktywowany na Urząd Miasta Otwocka, MS Office 2007 Small Business PL OEM - nośnik i licencja. Oferowany sprzęt powinien spełniać wymagania oznakowania CE 2. drukarka laserowa wielofunkcyjna mono: 2 szt. HP LaserJet M1522n MFP lub równowaŝna, tj.: funkcje Drukowanie i kopiowanie w czerni, skanowanie w kolorze i w czerni maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi) maks. szybkość druku mono 23 str./min. gramatura papieru g/m² praca w sieci [serwer druku] tak typ skanera Skaner płaski kolorowy (automatyczny podajnik dokumentów) rozdzielczość skanera 1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania) głębia koloru 24 bit obszar skanowania 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni 23 str./min. rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi funkcje specjalne kopiarki Liczba kopii 1-99 Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400% interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps inne cechy Wbudowany automatyczny podajnik dokumentów ADF Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 8

9 Procesor 450 MHz Opatentowany toner sferyczny HP pozwalający drukować szybko i z wysoką jakością (toner startowy na 1000 stron) Wbudowany intuicyjny, dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości na panelu przednim Pamięć 64 MB normatywne obciąŝenie8 000 str./mies. 3. drukarka laserowa wielofunkcyjna kolor: 2 szt. HP Color LaserJet CM2320fxi lub równowaŝna, tj.: funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze i w czerni, faksowanie maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi rozdzielczość druku w kolorze 600 x 600 dpi szybkość druku mono 20 str./min. szybkość druku kolor 20 str./min. gramatura papieru g/m² praca w sieci [serwer druku] tak typ skanera Skaner płaski kolorowy (automatyczny podajnik dokumentów) rozdzielczość skanera 1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania) kodowanie koloru 42 bit obszar skanowania 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni 20 str./min. rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi funkcje specjalne kopiarki Liczba kopii 1-99 Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400% funkcje faxu szybkość 33,6 kb/s (3 s na stronę) liczba stron przechowywanych w pamięci rozdzielczość w czerni 203 x 196 dpi liczba numerów szybkiego wybierania 120 automatyczne ponowne wybieranie numeru, wysyłanie faksu z opóźnieniem interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps inne cechy Wbudowany automatyczny podajnik dokumentów ADF Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 Procesor 450 MHz Opatentowany toner sferyczny HP pozwalający drukować szybko i z wysoką jakością (toner startowy na 1000 stron) kolorowy wyświetlacz LCD graficzny 2,4" obsługiwane karty pamięci Karty CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMediaCard, xd-picture Pamięć 160 MB druk dwustronny normatywne obciąŝenie str./mies. 4. drukarka laserowa: 4 szt. HP LaserJet 2055d lub równowaŝna, tj.: prędkość drukowania min. 33 str./min (A4), rozdzielczość min. 1200x1200 dpi, standardowa pojemność podajników min.300 arkuszy miesięczny normatywny cykl pracy min arkuszy druk dwustronny (duplex) automatyczny port Hi-Speed USB 2.0, pamięć min. 64 MB RAM, gwarancja producenta - minimum 1 rok wyposaŝona w kabel przyłączeniowy USB do komputera SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 9

10 5. drukarka igłowa: 1 szt. OKI 6900 Flatbed lub równowaŝna, tj.: Liczba igieł: 24 igły Prędkość drukowania (cps): 450 cps (najwyŝsza prędkość) 400 cps (w trybie High speed 10cpi) 100 cps (w trybie LQ) Szerokość wydruku: 106 kolumn (10cpi) 212 kolumn (tryb zagęszczony) Rozdzielczość: 360 x 360dpi (maks.) Pierwsza linia wydruku: 2,12 mm od góry strony (pojedyncze kartki) Wysokość znaku: 5, 6, 6.7, 7.5, 8.5, 10, 12, 15, 17,1 i 20 cpi Pamięć: 64 KB Podawanie papieru Liczba drukowanych kopii: 6 (oryginał + 5 kopii), do mm Rozmiary papieru: Pojedyncze arkusze : 76, mm Emulacje: Epson LQ IBM ProPrinter, IBM ProPrinter AGM Wbudowany interfejs: równoległy Centronics, USB śywotność głowicy: 200 milionów znaków śywotność taśmy: 4 miliony znaków MTBF: 12,000 godzin Poziom hałasu: poniŝej 58dBA Gwarancja: 3 lata 6. notebook 1: 1 szt. Satellite Pro P300-1F1 lub równowaŝny: procesor Intel Core 2 Duo min. T GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania : 1066 MHz, pamięć podręczna drugiego poziomu : 3 MB lub procesor równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Pamięć : 4,096 MB DDR2 RAM (800 MHz) Dysk twardy 250 GB Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Zgodność : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksymalna szybkość : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8-krotna (DVD-ROM); zapis: 24-krotna (CD- R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 16-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 6-krotna DVD-R (Double Layer), 6-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 6-krotna DVD+R (Double Layer), 8- krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD-RAM) Typ : stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Ekran 17 ", Wyświetlacz TFT WXGA+ Toshiba TruBrite o wysokiej jasności Rozdzielczość wewnętrzna : x 900 Karta graficzna ATI Mobility Radeon HD 3470 z obsługą technologii HyperMemory Ilość pamięci : 256 MB dedykowanej pamięci wideo Maks. parametry zewnętrznych trybów wideo Maks. rozdzielczość : x Maks. częstotliwość odświeŝania : 85 Hz Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeŝania : x Interfejsy 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x wyjście TV (S-Video) 1 x i.link (IEEE 1394) 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne) 1 x SP/DIF (optyczny) współuŝytkowany z gniazdem słuchawkowym 1 x Zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z funkcją AutoMacro i wbudowanym mikrofonem 1 (współuŝytkowane z jednym portem USB) x esata SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 10

11 1 x Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługujące karty SD o pojemności do 16 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 4 GB, MultiMedia Card do 2 GB i xd-picture Card do 2 GB) Komunikacja bezprzewodowa Zgodność : Wi-Fi Obsługa sieci : a/b/g/Draft-N Technologia bezprzewodowa : Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g/Draft-N) Technologia bezprzewodowa : Bluetooth Urządzenie wskazujące Touch Pad System operacyjny Oryginalny Windows Vista Business Edition (preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego firmy Toshiba) + moŝliwość zmiany na oryginalny Windows XP Professional Edition (dysk DVD odzyskiwania firmy Toshiba) Oprogramowanie MS Office 2007 Small Business PL OEM Klawiatura 105 klawiszy, standardowy blok klawiszy numerycznych, poŝądany jasny kolor klawiszy Gwarancja 2 lata w serwisie producenta 7. notebook 2: 1 szt. Satelite Pro S300-12G lub równowaŝny: procesor Intel Core 2 Duo min. T GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania : 800 MHz, pamięć podręczna drugiego poziomu : 2 MB lub procesor równowaŝnej wydajności wg wyników testu porównawczego przeprowadzonego przez oferenta, Pamięć : 4,096 MB DDR2 RAM (800 MHz) Dysk twardy 250 GB Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Zgodność : Zgodność : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM Maksymalna szybkość : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8-krotna (DVD-ROM); zapis: 24-krotna (CD-R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 24-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 6-krotna DVD-R (Double Layer), 6-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 6-krotna DVD+R (Double Layer), 8-krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD- RAM) Typ : Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Ekran 15,4 ", Wyświetlacz TFT WXGA o wysokiej jasności Karta graficzna Producent : Intel Typ : Mobile Intel GMA 4500MHD Ilość pamięci : Do MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej z 4 GB pamięci systemowej Typ pamięci : Wspólna Maks. parametry zewnętrznych trybów wideo Maks. rozdzielczość : x Maks. częstotliwość odświeŝania : 100 Hz Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeŝania : x Interfejsy 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x port szeregowy 1 x i.link (IEEE 1394) 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego 1 x wbudowany mikrofon 1 x wyjście słuchawkowe (stereofoniczne) 1 x Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługujące karty SD o pojemności do 16 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 4 GB, MultiMedia Card do 2 GB i xd-picture Card do 2 GB) 3 (3 z prawej) x USB 2.0 (z funkcją USB Sleep-and-Charge) 1 x Zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z funkcją AutoMacro 1 (1 z lewej strony) x USB 2.0 Sleep-and-Charge/eSATA Komunikacja bezprzewodowa Technologia bezprzewodowa : Bluetooth Zgodność : Wi-Fi Obsługa sieci : a/g/Draft-N Technologia bezprzewodowa : Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/g/Draft-N) Urządzenie wskazujące Touch Pad System operacyjny Oryginalny Windows Vista Business Edition (preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego firmy Toshiba) + moŝliwość zmiany na oryginalny Windows XP Professional Edition (dysk DVD odzyskiwania firmy Toshiba) Oprogramowanie MS Office 2007 Small Business PL OEM Gwarancja 2 lata w serwisie producenta 8. Microsoft Project 2007 Win32 Std Pl (BOX) - 1 szt. 9. Microsoft Publisher 2007 Win32 Pl (BOX) - 1 szt. SIWZ Nr WZP 341-1/25/09 str. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl, www.inhort.pl Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo