Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 53/2012 z dnia r. Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne 1 Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej Funduszem, dofinansowuje edukację ekologiczną oraz upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media informacyjne w trybie konkursowym. 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 3. Ogólna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wyłonionych w trybie konkursu wyboru wniosków Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Funduszu i podawana do publicznej wiadomości. 4. Regulamin konkursu, zwany dalej Regulaminem określa warunki realizacji I - Etapu konkursu, obejmującego przygotowanie scenariusza/konspekt na realizację zadania określonego w punkcie 6 oraz II - Etapu, obejmującego warunki otrzymania dotacji na jego realizację. 5. Terminy etapów konkursu z zachowaniem ustalonych w regulaminie okresów, zostaną podane wraz z ogłoszeniem o konkursie. 6. Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach działań: Kategoria działań Tematyka Ochrona przyrody Tematyka Gospodarka odpadami I. Telewizja Film Reportaż II. Radio Reportaż Słuchowisko III. Prasa Cykl artykułów Cykl artykułów IV. Internet Koncepcja dowolna, np. gra edukacyjna, strona internetowa/portal/wortal, fotoreportaż, platforma edukacyjna e-learning. 1

2 7. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 2 Wymogi i warunki dofinansowania 1. W ramach konkursu w poszczególnych kategoriach działań dofinansowaniem może zostać objęte: a) prasa cykl maksymalnie 3 strony w maksymalnie 10 edycjach; b) reportaż radiowy cykl maksymalnie 10 audycji, maksymalnie 15 minutowych poprzedzonych trzema zwiastunami ; c) słuchowisko radiowe cykl maksymalnie 5 audycji, maksymalnie 20 minutowych poprzedzonych trzema zwiastunami ; d) film trwający maksymalnie 30 minut; e) reportaż telewizyjny cykl maksymalnie 10 audycji, maksymalnie 15 minutowych poprzedzonych trzema zwiastunami ; f) Internet realizacja dowolnej koncepcji. 2. W ramach Etapu - I Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody pieniężne w ramach poszczególnych kategorii działań: Kategoria działań I. Telewizja II. Radio III. Prasa IV. Internet Film Tematyka Ochrona przyrody Reportaż Cykl artykułów Tematyka: Gospodarka odpadami 1 miejsce 5 000,00 zł Reportaż 1 miejsce 5 000,00 zł 2 miejsce 3 000,00 zł 2 miejsce 3 000,00 zł 3 miejsce 2 000,00 zł 3 miejsce 2 000,00 zł 1 miejsce 3 000,00 zł Słuchowisko 1 miejsce 3 000,00 zł 2 miejsce 2 000,00 zł 2 miejsce 2 000,00 zł 1 miejsce 2 500,00 zł Cykl 1 miejsce 2 500,00 zł 2 miejsce 1 500,00 zł artykułów 2 miejsce 1 500,00 zł Koncepcja dowolna: np. gra edukacyjna, strona internetowa/portal/wortal, fotoreportaż, platforma edukacyjna e-learning. 1 miejsce ,00 zł 2 miejsce ,00 zł 3 miejsce ,00 zł 2

3 3. Fundusz zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych. 4. Fundusz zastrzega sobie możliwość ograniczenia dofinansowania proponowanych działań w ramach przedmiotowego Konkursu. 5. Warunkiem otrzymania nagrody w Etapie - I jest przystąpienie do udziału w II - Etapie Konkursu oraz podpisanie umowy dotacji, o której mowa w 3 pkt 2.2 i). 6. Działania zaplanowane w konkursie powinni nawiązywać do tematyki i problematyki lokalnej lub/i regionalnej. 7. Poszczególne kategorie działań powinny w sposób możliwie jasny komunikować przekaz, jakim jest: a) ochrona przyrody i związane z nią działania dotyczące m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody oraz uregulowań prawnych w tej materii. b) gospodarka odpadami i związanych z nią działań dotyczących m.in. zasad postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub ich unieszkodliwiania oraz uregulowań prawnych w tej materii. 1. Ogłoszenie o konkursie: 3 Procedura przeprowadzenia konkursu Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie rozpowszechniona na stronie internetowej Funduszu oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Funduszu i oddziałach Biura Funduszu. 2. Procedura konkursowa jest podzielona na II etapy: 2.1. Etap - I procedury konkursowej - dotyczący wyboru scenariusza/konspektu: a) W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć w sekretariacie siedziby Funduszu ( Wrocław, ul. Jastrzębia 24) lub oddziałach Biura w terminie podanym w ogłoszeniu konkursie następujących dokumentów: - scenariusz/konspekt planowanego działania, - opis doświadczenia i kwalifikacje zespołu realizującego zadanie, - planowany budżet projektu. 3

4 b) Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Funduszu. c) Komisja Konkursowa dokonuje oceny złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę kryteria oceny merytorycznej ofert w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru ofert, o których mowa w pkt 2.1. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. e) Komisja Konkursowa sporządza Protokół z posiedzenia i listę rankingową wraz z przyznaną punktacją i przedkłada Zarządowi Funduszu. f) Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Etapu - I i przyznaniu nagród pieniężnych w poszczególnych kategoriach działania w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Komisję Konkursową protokołu z posiedzenia wraz z listą rankingową. g) Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu w ramach Etapu - I zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej Funduszu 2.2 Etap - II procedury konkursowej - realizacja scenariusza/konspektu: a) Wnioskodawca, którego scenariusz/konspekt zostanie nagrodzony składa w siedzibie Funduszu lub oddziałach biura w terminie do 30 dni od daty decyzji Zarządu o przyznaniu nagrody wniosek na jego realizację. Wniosek powinien być opracowany zgodnie z nagrodzonym scenariuszem i zaproponowanym budżetem projektu na wzorze obowiązującym w Funduszu. b) Wniosek podlega ocenie formalnej, której dokonuje pracownik Funduszu. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. c) Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty wymagane na tym etapie w terminie wyznaczonym przez Fundusz. d) Koszt realizacji zadania nie może przekroczyć budżetu określonego przez Wnioskodawcę w I Etapie Konkursu. e) Wartość zadania może obejmować: - koszty produkcji materiału, o którym mowa w 2 pkt 1; - koszty emisji, publikacji; - koszty administracyjno-koordynacyjne Wnioskodawcy. f) Zasięg emisji: - w kategorii telewizja produkt musi zostać wyemitowany w 1 stacji telewizyjnej o zasięgu co najmniej wojewódzkim i 2 stacjach lokalnych nie pokrywających się terytorialnie, 4

5 - w kategorii radio produkt musi zostać wyemitowany w 1 stacji o zasięgu co najmniej wojewódzkim i 2 lokalnych nie pokrywających się terytorialnie, - w kategorii prasa artykuły muszą zostać wydane w czasopiśmie o zasięgu co najmniej regionalnym i 2 czasopismach o zasięgu lokalnym, - w kategorii Internet produkt musi zostać umieszczony na 3 portalach. g) Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. h) Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. i) Udzielenie dotacji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Funduszem a Wnioskodawcą, w oparciu o obowiązujące w Funduszu wzory umów. j) Zawarcie umowy dotacji następuje w terminie do 45 dni od daty podjęcia pozytywnej decyzji przez Zarząd Funduszu, pod warunkiem przedłożenia przez Wnioskodawcę wymaganych przez Fundusz dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy. k) W przypadku, w którym Wnioskodawca nie podpisze umowy dotacji w ciągu 60 dni od dnia podjęcia Uchwały o przyznaniu dofinansowania może zostać ona anulowana, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany. l) Rozliczenie dotacji: Dotacje udzielane z WFOŚiGW we Wrocławiu podlegają rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na następujących zasadach: a rozliczenie finansowe dotacji na podstawie dowodów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na cele określone w umowie dotacji, b rzeczowe rozliczenie dotacji potwierdza osiągnięcie zakładanych w umowie dotacji efektów ekologicznych / rzeczowych, z uwzględnieniem warunków określonych w zawartej umowie. 4 Warunki dodatkowe 1. Fundusz zastrzega sobie prawo umieszczenia pełnej zawartości artykułów ekologicznych, audycji radiowych, programów telewizyjnych dofinansowanych w ramach przedmiotowego konkursu na swoich stronach internetowych. 2. Na dofinansowanych stronach ekologicznych i w serwisach ekologicznych nie mogą być publikowane reklamy, artykuły sponsorowane, informacje agencyjne oraz przedruki z innych publikacji. 5

6 3. W dofinansowanych audycjach radiowych i programach telewizyjnych nie mogą być emitowane reklamy oraz programy wcześniej emitowane. 4. Dofinansowanie w konkursie może uzyskać wydawca czasopisma, w którym przynajmniej 1 cała strona druku w danym numerze poświęcona będzie wiedzy ekologicznej oraz upowszechnianiu zasady zrównoważonego rozwoju. 5. Na każdej dofinansowanej stronie czasopisma powierzchnia pola tekstowego powinna być większa niż powierzchnia graficzna (zdjęcia, wykresy, mapy, tabele i in.) 6. W ramach konkursu mogą być dofinansowane zadania, których termin realizacji zaplanowano po dacie złożenia wniosku. 7. W kategorii prasa i Internet Dotowany zobowiązany jest poinformować odbiorców o dofinansowaniu artykułów oraz zrealizowanej dowolnej koncepcji w ramach kategorii: Internet w oparciu o następującą klauzulę: Strona/np.: serwis dofinansowana/y przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz zamieścić obok klauzuli obowiązujące logo WFOŚiGW we Wrocławiu. 8. W kategorii radio i telewizja należy poinformować słuchaczy i telewidzów o dofinansowaniu audycji i programu przez WFOŚiGW we Wrocławiu. 9. W konkursie nie mogą wziąć udziału czasopisma, których prenumerata równolegle jest dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu. 5 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej: 2. Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu. Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 3. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie danych adresowych pod rygorem, że dostarczenie pisma przez Fundusz pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 4. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, a przystąpienie do konkursu oznacza, że wnioskodawca zezwala na publiczne ujawnienie wszystkich dokumentów złożonych w ramach konkursu, chyba że wyraźnie zastrzeże, że któryś z nich jest objęty tajemnicą przedsiębiorcy lub z innych przyczyn nie może być ujawniony. 5. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 6

7 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 6. Przystąpienie do konkursu oznacza, że wnioskodawca zapoznał się Regulaminem niniejszego konkursu w pełni go akceptuje. 7. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Fundusz może bez podania przyczyn unieważnić konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji, Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz przepisy prawa, a szczególnie Kodeksu Cywilnego. 9. WFOŚiGW we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do: a) zorganizowania dodatkowego etapu procesu wyboru oraz nie wyłonienie żadnego wykonawcy na każdym etapie postępowania konkursowego, b) nie zwracania materiałów nadesłanych w trakcie postępowania konkursowego. 6 Załączniki Załączniki do Regulaminu: 1. Wzór karty oceny merytorycznej - załącznik nr Wzór karty oceny formalnej - załącznik nr 2. 7

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII ORAZ OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo