REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ KAMPANII INFORMACYJNO EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ KAMPANII INFORMACYJNO EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMIN"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ KAMPANII INFORMACYJNO EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMIN (Przyjęty Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Nr 1646/2012 z dn roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwany dalej Funduszem jest organizatorem Konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych. 2. Kampanie powinny dotyczyć gospodarki odpadami na terenie gminy, realizowanej zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897). 3. Celem Konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji kampanii, których realizacja gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w zakresie skutecznego poinformowania o zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy. 2 Cele kampanii 1. Kampanie powinny mieć na celu m.in.: zapoznanie mieszkańców gmin z istotą nowych rozwiązań w gospodarce, odpadami komunalnymi i korzyściami dla środowiska płynącymi z tych rozwiązań, ukazanie korzyści płynących z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, skuteczne poinformowanie o przyjętym w danej gminie systemie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Działania w ramach kampanii powinny przedstawić mieszkańcom poszczególnych gmin: zasady obliczania i wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2 zasady segregacji odpadów, informacje o wydatkowaniu środków uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3 Podmioty uprawnione 1. Konkurs skierowany jest do gmin, ich związków i stowarzyszeń oraz partnerstw gmin zawiązanych dla celów kampanii. 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: uchwalony lokalny regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy, wyznaczenie stawek opłat i szczegółowych zasad ich ponoszenia. 4 Tryb i termin przyjmowania wniosków 1. Wnioski będą przyjmowanie w terminie od dnia r. do dnia r. 2. Wnioski o dofinansowanie naleŝy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Katowicach do dnia zakończenia naboru do godz W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu do Funduszu, nie później niŝ do dnia zakończenia naboru. Dane adresowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa Katowice 3. Wnioski o dofinansowanie złoŝone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

3 5 Warunki dofinansowania 1. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji. 2. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania do wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niŝ 0,20 zł w przeliczeniu na mieszkańca gminy. 6 Koszty kwalifikowane do dofinansowania Czynności i zakupy niezbędne do przeprowadzenia kampanii: wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w tym: publikacji gazetowych, informatorów, plakatów, bannerów, broszur, ulotek itp. utworzenie i utrzymanie strony internetowej, produkcja i emisja filmów i audycji informacyjno-edukacyjnych, organizacja seminariów, wykładów, warsztatów, debat, prelekcji itp. organizacja eventów, konkursów, wystaw. 7 Wnioski i załączniki 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŝenie: a) Wniosku A wraz z odpowiednim załącznikiem dotyczącym pomocy publicznej. b) Wniosku B1 wraz z wymaganymi załącznikami tj.: - terminarzem planowanych działań, - kosztorysem zadania, - potwierdzeniem posiadania udziału środków własnych, pozyskanych z innych źródeł (np. wyciąg z uchwały budŝetowej, kopia umowy) lub oświadczenie, - dokumentami określającymi status prawny wnioskodawcy. 2. Składane dokumenty winny być aktualnie datowane, opatrzone pieczęcią wnioskodawcy i podpisane przez osoby uprawnione bądź upowaŝnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzone pieczątkami imiennymi i stanowiskowymi osób składających na nich podpisy. 3. Kopie dokumentów lub wyciągi z dokumentów powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione lub upowaŝnione. 4. Wzory wniosków dostępne są na stronie Funduszu 8

4 Kryteria formalne 1. Zadanie zgodne z Listą przedsięwzięć. 2. Wniosek wypełniony czytelnie. 3. Wypełnione wszystkie pola, tabele, oświadczenia zawarte we wniosku. W przypadku punktów, które nie dotyczą beneficjenta proszę wstawić kreskę lub wpisać nie dotyczy. 4. Wyczerpujący i adekwatny do przedsięwzięcia opis zadania. 5. Wniosek podpisany przez osoby uprawnione bądź upowaŝnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złoŝenie czytelnych podpisów). 6. Załączniki dołączone do wniosku powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na kaŝdej stronie kopii. 7. Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki. 9 Procedura rozpatrywania wniosków 1. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 2. W trakcie oceny dopuszcza się jednorazowe złoŝenie wyjaśnień lub złoŝenie dodatkowych dokumentów w terminie do 30 od daty zakończenia naboru. O konieczności uzupełnień Wnioskodawca będzie powiadomiony drogą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową. 3. Ocena wniosków zakończy się w terminie do 6 tygodni od daty zakończenia naboru. 4. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania po pozytywnej ocenie wniosku. 5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Funduszu. 6. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania lub o odrzuceniu wniosku.

5 10 Kryteria oceny 1. Oryginalność i innowacyjność kampanii innowacyjne podejście do zagadnień kampanii, atrakcyjność i kreatywność rozwiązań wizualnych i słownych, 2. Dostosowanie działań do specyfiki gminy - czytelność i komunikatywność przekazu, 3. Skuteczność przekazu stopień dotarcia do mieszkańców danej gminy, 4. Spójność kampanii zgodność szczegółowego projektu kampanii z załoŝeniami i celami, spójność poszczególnych elementów, 5. Koszty kampanii planowany budŝet kampanii, współmierność kosztów do planowanych efektów. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 2. Przystąpienie do konkursu oznacza, Ŝe wnioskodawca zapoznał się Regulaminem niniejszego konkursu w pełni go akceptuje. 3. Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie" Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zasady udzielania i umarzania poŝyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz przepisy prawa, a szczególnie Kodeksu Cywilnego. 5. Uczestnik konkursu w przypadku otrzymania dofinansowania zobowiązuje się do oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach dostępnymi na stronie 6. WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania przyznanych środków oraz sposobu realizacji zadania.

Działania informacyjnoedukacyjne. odpadami w gminach na terenie województwa śląskiego. Mikołów, 26 czerwca 2014 roku

Działania informacyjnoedukacyjne. odpadami w gminach na terenie województwa śląskiego. Mikołów, 26 czerwca 2014 roku Działania informacyjnoedukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach na terenie województwa śląskiego. Mikołów, 26 czerwca 2014 roku Wieloletnie wsparcie Funduszu W 2010 roku Fundusz ogłosił konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne

Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 53/2012 z dnia 14.02.2012 r. Regulamin konkursu na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media

Bardziej szczegółowo

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2015 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, OCHRONY POWIETRZA WRAZ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII ORAZ OCHRONY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje

R E G U L A M I N DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Definicje R E G U L A M I N przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zadania z zakresu edukacji ekologicznej PROGRAM. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Tytuł programu: Zadania z zakresu edukacji ekologicznej PROGRAM. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej PROGRAM ROZLICZONE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYŁĄCZNIE DO DNIA 15.12.2014 R. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo