SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , faks , Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru autorskiego dla posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu LINUX: a) SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Standard Support, 1 Physical, 1 Year -2 szt. b) SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets) Inhertied Subscription Level, Inherited Virtualization - 2 szt. Szczegółowy zakres i zasady świadczenia usług asysty technicznej obejmują w szczególności: prawa do aktualizacji oprogramowania tj. do zamawiania nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych, świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń w języku polskim, w formie elektronicznej (poprzez helpdesk dla tej usługi ) lub telefonicznej, co najmniej w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku polskim, zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych związanych z przedmiotem zamówienia, poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga, aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. CPV: usługi informatyczne II. Wymagany termin realizacji umowy Termin realizacji usługi - sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty okresu ostatniej asysty zamawiającego (umowa nr S do dnia 30 kwietnia 2014 roku). III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Strona 1 z 14

2 A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność; b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedno zamówienie, którego przedmiotem była usługa nadzoru autorskiego nad systemem LINUX o wartości nie mniejszej niż 3 350,00 PLN; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie stawia warunku szczegółowego; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia warunku szczegółowego W przypadku składania ofert wspólnych każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki określone w ppkt A) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców. B) Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykaz wykonanych głównych*) usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (z zastrzeżeniem, iż gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługa została wykonana - nie ma obowiązku złożenia wspomnianych dowodów). *) wykaz musi uwzględniać co najmniej jedną usługę spełniającą cechy usługi referencyjnej określonej jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. A ppkt b). Podmioty występujące wspólnie łącznie składają oświadczenie określone w pkt B.1. UWAGA: Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą:... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego. Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy Strona 2 z 14

3 przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dot. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231) z dnia 19 lutego 2013r. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce, lub przed notariuszem. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-2) na każdy z podmiotów z osobna. D. Inne dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. E. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B-D. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 Strona 3 z 14

4 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. B-D SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców. F. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz kto do przyjmowania płatności od Zamawiającego. IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: cena 100 % V. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy z wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie jednego asortymentu określonego w niniejszej SIWZ będą odrzucone. Każdy z wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 1, w następującym układzie: - nazwa, siedziba wykonawcy - numer telefonu i faksu firmy Strona 4 z 14

5 - nr REGON, NIP, wysokość kapitału zakładowego lub odpowiednio kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego (dot. tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub kapitałem zakładowym i wpłaconym) - data sporządzenia oferty - cena oferty brutto - termin realizacji umowy odpowiadający okresowi wskazanemu w pkt. II SIWZ, - termin płatności min. 45 dni - oświadczenia Wykonawcy - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza,,oferty Wykonawcy należy dołączyć dokumenty wymagane od wykonawców stosownie do pkt. III.B -D niniejszej specyfikacji Cena oferty Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło do Zamawiającego oraz wszystkie koszty realizacji zamówienia. Wynagrodzenie brutto podane w ofercie nie może być podwyższane przez cały okres realizacji umowy. Nie dopuszcza się rabatów wykraczających poza zakres zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. W formularzu Oferty Wykonawcy należy określić łączną wartość brutto opłaty z tytułu realizacji zamówienia. Wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 4. Postać oferty Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferty Wykonawcy Zał. nr 1 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ponadto podpisać należy wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art.26 ust.3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złożenie podpisu przez osobę uprawnioną. W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (do Zamawiającego na nr ). Strona 5 z 14

6 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:25 15:00. VI. Składanie ofert. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach/opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ul. Jaczewskiego 8, kod Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: "Oferta na usługę nadzoru autorskiego nad systemem LINUX EDZ /14 Poza podanym powyżej oznaczeniem - opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 2. Termin i forma składania ofert. Ofertę należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze (pok. 106) lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko), nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014roku do godz. 11:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. VII. Okres ważności ofert Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni liczone od daty składania ofert. VIII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: mgr Agata Ośka, St. specjalista ds. zamówień publicznych - tel Jerzy Wiśniewski, Dział Informatyki tel Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach 8:00 14:00 oraz listownego na adres Zamawiającego. IX. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego Każdy z Wykonawców może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Pismo z zapytaniem należy kierować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie/piśmie: "Przetarg na usługę nadzoru autorskiego nad systemem LINUX EDZ /14. ZAPYTANIE". Wyjaśnienia będą udzielane, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie Strona 6 z 14

7 doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień. X. Otwarcie, ocena ofert i wybór Wykonawców. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2014r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych pok Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa (firma) wykonawcy - adres wykonawcy - cena (wartość) oferty - warunki płatności - termin realizacji usługi Na wniosek osoby/podmiotu - oferty z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania udostępniane będą w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001 w godz. 8:00-14:00. Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 2. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt lub ust. 2 pkt. 1 5 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Prawa zamówień publicznych. O odrzuceniu ofert Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeżeniem pkt Poprawianie omyłek w ofercie. Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Strona 7 z 14

8 4. Ocena ofert Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. IV. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę (C) zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie C n - cena brutto najniższa C d - cena brutto danej oferty C - punkty przyznane za cenę Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Jeżeli zostaną złożone oferty, o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3a ustawy. W takiej sytuacji w formularzu Oferty Wykonawcy należy zaznaczyć, iż jest to wartość netto. 5. Ogłoszenie wyników postępowania Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. XI. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy. Postanowienia wskazane są w dokumencie PROJEKT UMOWY (Załącznik nr 2) XII. Pouczenie o środkach odwoławczych. Wykonawcom i innym osobom, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI. XIII. Podpisanie umowy Strona 8 z 14

9 1. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą faksową. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt.1) jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona i żaden z Wykonawców wykluczony. Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta. Wykaz załączników do specyfikacji: 1) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. nr 1 2) projekt umowy - Zał. nr 2 Strona 9 z 14

10 Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy, siedziba Oferta Wykonawcy Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru autorskiego nad systemem LINUX składam poniższą ofertę: 1. Dane Wykonawcy: nazwa... siedziba... faks do przekazywania korespondencji. NIP.. REGON. Wysokość kapitału zakładowego lub odp. zakładowego i kapitału wpłaconego*.. *dotyczy tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub zakładowym i wpłaconym 2. Data sporządzenia oferty Oferuję wykonanie usługi określonej w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" za łącznym wynagrodzeniem w wysokości brutto:... zł, 4. Proponuję następujące warunki realizacji umowy: 1) termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty upływu okresu ostatniej asysty zamawiającego 2) forma i termin płatności faktur: przelew 45 dni 5. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta cen jednostkowych brutto nie będzie podwyższana przez cały okres realizacji umowy. 6. Informuję, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 7. Informuję, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz złożonych dokumentów: 1). 2)... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawcy Strona 10 z 14

11 Załącznik nr 2 EDZ /14 EDZ /14 Umowa zawarta w dniu.roku w Lublinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, kod ul. Jaczewskiego 8, reprezentowanym przez: 1). 2). zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego asysty technicznej (zwanej dalej Asystą Techniczną ) w odniesieniu do systemu Linux: a) SUSE Linux Enterprise Server for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets, Standard Support, 1 Physical, 1 Year -2 szt. b) SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for X86, AMD64 & Intel64 (1-2 CPU Sockets) Inhertied Subscription Level, Inherited Virtualization - 2 szt. na które została udzielona Zamawiającemu licencja na podstawie odrębnych umów. 2. Strony zgodnie stwierdzają, że usługi Asysty Technicznej świadczone przez Wykonawcę będą wykonywane od dnia 01 maja 2014roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku dla systemów Linux wymienionych w ust Zobowiązania Stron 1. W ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi nadzoru autorskiego nad systemem LINUX w odniesieniu do programów wymienionych w 1 ust. 1, w następującym zakresie: 1) dostarczania aktualizacji programów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym; 2) dostarczania aktualizacji związanych z podatkami, aktualizacji prawnych i dostosowawczych; 3) dostarczania ważniejszych wersji produktów i technologii obejmujących ogólne wersje serwisowe, wybranych wersji programów zawierających nowe funkcje i aktualizacje dokumentacji 4) obsługi zgłoszeń serwisowych co najmniej we wszystkie dni tygodnia - świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie elektronicznej (poprzez..) lub telefonicznej, co najmniej w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku polskim 5) elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych, poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez serwis.. 6) obsługi klientów w kwestiach pozatechnicznych w dni robocze w godz. 9:00 17 :00. Strona 11 z 14

12 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nośników, na których zapisane są najnowsze, udoskonalone, rozpowszechniane wersje programów, o których mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni liczonych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania Zamawiającego na wskazaną przez Zamawiającego wersję programu. Zapotrzebowanie musi zostać złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej, lub droga elektroniczną. 3. W przypadku opóźnienia w dostawie nośników, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % łącznej wartości Umowy, określonej w 4 ust.1 - za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości kwot zapłaconych przez Zamawiającego na podstawie Umowy do dnia dostawy nośników, których dotyczy opóźnienie. 3 Gwarancja na wykonanie usługi 1. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty zapłaconego wynagrodzenia za usługi, w wyniku świadczenia których szkoda wynikła, oraz ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych z wyłączeniem utraconych korzyści. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Zamawiającego danych jak również utraty dostępu do danych. 2. Wykonawca gwarantuje, że Asysta Techniczna świadczona będzie w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. Wykonawca udziela 90-dniowej gwarancji na jakość wykonanych usług. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu wykonania danej usługi. W zakresie dozwolonym przez prawo - udzielona gwarancja ma charakter wyłączny. 3. Gwarancja zostaje udzielona z wyłączeniem rękojmi. W przypadku naruszenia ww. gwarancji jedynym środkiem przysługującym Zamawiającego jest żądanie ponownego wykonania wadliwych usług. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie w zasadniczym zakresie naprawić naruszenia, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zwrotu wynagrodzenia zapłaconego z tytułu wadliwych usług. 4 Wartość umowy 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę (słownie:.) brutto 2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 płatne będzie jednorazowo, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 45 dni od daty jej otrzymania. 3. Za dokonanie płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Umowie, zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi bądź refundacji. 5 Odpowiedzialność Stron 1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. 2. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia. 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej. 6 Ochrona danych i informacji 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w ciągu 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji wyraźnie oznaczonych jako poufne na piśmie bądź ustnie, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które: 1) były w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed ich ujawnieniem i nie zostały uzyskane przez drugą stronę w sposób pośredni lub bezpośredni od Strony ujawniającej; 2) są lub staną się powszechnie znane bez winy lub zaniedbania Strony, która je otrzymała; 3) zostały zgodnie z prawem ujawnione drugiej Stronie przez inną osobę bez obowiązku zachowania poufności; 4) zostały opracowane niezależnie przez którąkolwiek Stronę; 5) zostały ujawnione w zakresie wymaganym przez prawo. Strona 12 z 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo